Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mt - sterowanie dzialaniem napdu tam magnetycznych

SK/LADNIA

    mt [-V]  [-f  urzdzenie] [--file=urzdzenie] [--version] dzia/lanie
      [licznik]

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie mt w wersji GNU.

    mt wykonuje zadane dzia/lanie, dla napdu tamy. Dzialanie musi by jednym
    z podanych poniej.

    Domylne urzdzenie tamowe, ktorego dotycz dzialania pobierane jest z
    pliku /usr/include/sys/mtio.h  podczas  kompilacji  mt.  Moe  by
    uniewanione przez podanie nazwy pliku urzdzenia w zmiennej rodowiskowej
    TAPE lub w wierszu polece (patrz niej), ktory z kolei uniewania rownie
    zmienn rodowiska.

    Urzdzenie musi by albo specjalnym plikiem znakowym albo zdalnym napdem
    tamowym. Chcc posluy si jako archiwum napdem tamowym umiejscowionym na
    innej  maszynie,  powiniene uy nazwy pliku rozpoczynajcej si od
    `NAZWAHOSTA:'. Nazwa hosta moe by poprzedzona nazw uytkownika i znakiem
    `@'. Zapewnia to dostp do zdalnego napdu tamowego w imieniu danego
    uytkownika, jeeli tylko posiadasz odpowiednie uprawnienia (zwykle wpis
    w pliku `~/.rhosts' tego uytkownika).

    Poniej podano dostpne dzialania. Akceptowane s jednoznaczne skroty.
    Nie wszystkie dzialania s dostpne na wszystkich systemach,  nie
    wszystkie te dzialaj ze wszystkimi typami napdow tamowych. Niektore z
    dziala opcjonalnie przyjmuj licznik powtorze, ktory mona poda po nazwie
    dzialania. Domyln wartoci licznika jest 1.

    eof, weof
       Zapisz licznik znacznikow EOF na biecej pozycji.

    fsf  Przesu w przod o licznik plikow.  Tama ustawiana jest na
       pierwszym bloku nastpnego pliku.

    bsf  Przesu wstecz o licznik plikow.  Tama ustawiana jest  na
       pierwszym bloku nastpnego pliku.

    fsr  Przesu w przod o licznik rekordow (zapisow).

    bsr  Przesu wstecz o licznik rekordow.

    bsfm  Przesu wstecz o licznik znacznikow plikow. Tama ustawiana jest
       na znaczniku pliku, od strony pocztku tamy.

    fsfm  Przesu w przod o licznik znacznikow plikow. Tama ustawiana jest
       na znaczniku pliku, od strony pocztku tamy.

    asf  Przesunicie bezwzgldne do pliku numer licznik.  Rownowanik
       przewinicia wstecz caloci tamy, a nastpnie wykonania `fsf
       licznik'.

    eom  Przesu na koniec zapisanego nonika tamy (w celu dopisywania
       plikow do tamy).

    rewind Przewi tam (na pocztek).

    offline, rewoffl
       Przewi tam i, jeli to moliwe, wysu tam.

    status Wywietl informacj o stanie jednostki tamowej.

    retension
       Przewi tam, nastpnie przewi j w przod do koca szpuli, i
       powtornie wstecz.

    erase Wyma tam.

    fss  (tamy SCSI) W przod o licznik znacznikow (setmarks).

    bss  (tamy SCSI) Wstecz o licznik znacznikow.

    wset  (tamy SCSI) Zapisz licznik znacznikow (setmarks) od biecej
       pozycji (tylko tamy SCSI).

    eod, seod
       Na koniec poprawnych danych. Uywany dla  napdow  tamowych
       streamerow w celu dopisywania danych do logicznego koca tamy.

    setblk (tamy SCSI) Ustaw rozmiar bloku dla napdu na licznik bajtow na
       rekord.

    setdensity
       (tamy SCSI) Ustaw kod gstoci (density) tamy na  licznik.
       Poprawnych wartoci kodow dla konkretnego napdu naley szuka w
       jego dokumentacji.

    drvbuffer
       (tamy SCSI) Ustaw kod bufora napdu tamowego na licznik. Poprawn
       wartoci dla operacji niebuforowanych jest zero a "zwyczajnie"
       buforowanych jeden. Znaczenie innych wartoci mona znale w
       dokumentacji napdu lub, w przypadku napdu SCSI-2, w opisie
       standardu SCSI-2.

    stoptions
       (tamy SCSI) Ustaw bity opcji sterownika urzdzenia na licznik.
       Bity mona ustawia jako alternatyw logiczn nastpujcych wartoci: 1
       wlczenie buforowania zapisu, 2 wlczenie zapisu asynchronicznego,
       4 wlczenie odczytu z wyprzedzeniem (read ahead), 8 wlczenie
       wyjcia diagnostycznego (jeli zostalo wkompilowane w sterownik).

    stwrthreshold
       (tamy SCSI) Prog zapisu dla urzdzenia tamowego ustawiany jest na
       licznik  kilobajtow. Warto ta musi by mniejsza lub rowna
       rozmiarowi bufora sterownika.

    seek  (tamy SCSI) Wyszukaj do licznik bloku tamy. Dzialanie to jest
       dostpne na niektorych streamerach Tandberg i Wangtek oraz
       niektorych napdach tamowych SCSI-2.

    tell  (tamy SCSI) Podaj biecy blok tamy. Dzialanie to jest dostpne na
       niektorych  streamerach Tandberg i Wangtek oraz niektorych
       napdach tamowych SCSI-2.

    densities
       (tamy SCSI) Wywietl na standardowym wyjciu objanienie niektorych
       powszechnych kodow gstoci.

    datcompression
       (niektore tamy SCSI-2 DAT) Zapytaj lub ustaw stan kompresji
       (on/off). Jeeli licznik wynosi jeden, to wywietlany jest stan
       kompresji. Jeli licznik jest rowny zero, to kompresja jest
       wylczana. W innych przypadkach kompresja jest wlczana. Polecenie
       to wykorzystuje ioctl SCSI do odczytu i zapisu Data Compression
       Characteristics mode page (15). TYLKO UYTKOWNIK ROOT  MOE
       KORZYSTA Z TEGO POLECENIA.

    mt koczy prac z kodem 0, jeli dzialanie si powiodlo; 1 jeeli podano
    niepoprawn nazw dzialania lub urzdzenia, za 2 jeli dzialanie nie si
    udalo.

  OPCJE
    -f, --file=urzdzenie
       Uyj urzdzenia jako nazwy pliku napdu tamowego, ktorego maj
       dotyczy dzialania. Moesz posluy si napdem tamowym innej maszyny
       uywajc nazwy pliku rozpoczynajcej si od `NAZWAHOSTA:'. Nazwa
       hosta moe by poprzedzona nazw uytkownika i znakiem `@'. Zapewnia
       to dostp do zdalnego napdu tamowego w imieniu danego uytkownika,
       jeeli tylko posiadasz odpowiednie uprawnienia (zwykle wpis w
       pliku `~/.rhosts' tego uytkownika).

    -V, --version
       Wywietl numer wersji mt.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                    MT(1L)