Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mtools - narzdzia dostpu do dyskow DOS w Uniksie

WSTP

    Mtools  jest  zbiorem narzdzi, udostpnianych jako public domain,
    pozwalajcych systemom unixowym na operowanie plikami DOSowymi: odczyt,
    zapis i przemieszczanie plikow poloonych na DOSowym systemie plikow
    (zwykle dyskietce). Gdy jest to uzasadnione, kady z programow usiluje
    emulowa odpowiednie polecenie DOSu. Nie s jednak emulowane zbdne
    ograniczenia i osobliwoci DOSu. Na przyklad, moliwe jest przesuwanie
    podkatalogow z jednego podkatalogu do innego.

    Mtools wystarczaj do zapewnienia dostpu do systemow plikowych DOSu. Na
    przyklad, polecenia takie jak mdir a: dzialaj na napdzie a: bez
    uprzedniego montowania (dolczania) czy inicjalizacji (zakladajc, e na
    twojej maszynie dziala domylny plik /etc/mtools.conf.  Przy pomocy
    mtools mona zmienia dyskietki bez potrzeby ich dolczania i odlczania.

SKD WZI MTOOLS

    Mtools mona znale w nastpujcych miejscach (i ich mirrorach):
     http://mtools.linux.lu/mtools-3.9.9.tar.gz
     ftp://www.tux.org/pub/knaff/mtools/mtools-3.9.9.tar.gz
     ftp://ibiblio.unc.edu/pub/Linux/utils/disk-management/mtools-3.9.9.tar.gz

    Przed zgloszeniem bldu upewnij si, e nie zostal ju poprawiony w latkach
    alfa, ktore mona znale na:
     http://mtools.linux.lu/
     ftp://www.tux.org/pub/knaff/mtools

    Laty maj nazwy mtools-wersja-ddmm-.taz, gdzie wersja oznacza wersj
    podstawow, dd dzie, za mm miesic.  Z powodu braku miejsca zwykle
    pozostawiam jedynie najnowsz lat.

    Na `mtools @ tux.org' istnieje lista dyskusyjna. Prosz przesyla
    wszystkie zgloszenia bldow na t list. Mona zapisa si na list wysylajc
    wiadomo z treci 'subscribe mtools @ tux.org' do `majordomo @ tux.org'.
    (Uwaga: prosz usun odstpy przed i po znaku "@". Pozostawilem je dla
    oszukania spambotow). Zawiadomienia o nowych wersjach mtools, oprocz
    przesylania na ogloszeniowe grupy Linuksa, bd rownie wysylane na t
    list. Archiwum listy prowadzone jest na
    http://www.tux.org/hypermail/mtools/latest

WSP'OLNE CECHY WSZYSTKICH POLECE MTOOLS


  Opcje i nazwy plik'ow
    Nazwy plikow MS-DOS skladaj si z litery napdu, po ktorej nastpuje
    dwukropek, podkatalog i nazwa pliku. Tylko nazwa pliku jest obowizkowa,
    litera napdu i podkatalog s opcjonalne. Nazwy plikow bez litery napdu
    odnosz si do plikow unixowych. Nazwy podkatalogow mog uywa zarowno
    separatora \ jak i \. Uycie separatora \ lub znakow uogolniajcych
    wymaga otoczenia nazw znakami cytowania (apostrofami, cudzyslowami) dla
    ochrony przed ich interpretacj przez powlok. Jednake znaki uogolniajce
    w nazwach plikow unixowych nie powinny by cytowane, gdy chcemy by
    powloka je rozwinla.

    Procedury "wyszukiwania wzorcow" wyrae regularnych stosuj si do regul
    uniksowych. Na przyklad, * oznacza wszystkie pliki DOSowe (zamiast
    *.*). Bity okrelajce atrybuty pliku (archiwalny, ukryty, tylko-do-
    odczytu, systemowy) podczas wyszukiwania wzorca s ignorowane.

    Wszystkie opcje uywaj znaku - (minus) jako pierwszego znaku, nie za /
    (ukonika), jak moglby si spodziewa w DOSie.

    Wikszo polece mtools pozwala na uycie wielu nazw  plikow  jako
    parametrow,  co  nie  jest zgodne z konwencjami DOSu, ale jest
    przyjaniejsze dla uytkownika.

    Wikszo polece mtools posiada opcje informujce je, jak obslugiwa kolizje
    nazw plikow. Wicej szczegolow znajdziesz w sekcji Kolizje nazw.
    Wszystkie polecenia akceptuj opcj -V wywietlajc wersj, a wikszo rownie
    opcj -v przelczajc tryb wywietlania szczegolow (verbose). Patrz sekcja
    Polecenia, gdzie umieszczono szczegolowy opis opcji charakterystycznych
    dla poszczegolnych polece.

  Litery napd'ow
    Znaczenie liter napdow zaley od konfiguracji sprztowej. Przy wikszoci
    konfiguracji jednak, napd A jest pierwszym napdem dyskietek, napd B
    drugim napdem dyskietek (jeli jest dostpny), napd J jest napdem Jaz
    (jeli dostpny), za napd Z - napdem typu Zip (jeli dostpny). W
    systemach, gdzie nazwa urzdzenia pochodzi od identyfikatora SCSI, napd
    Jaz przyjmowany jest za 4 obiekt SCSI, za Zip za SCSI 5 (domylne
    ustawienia fabryczne). W Linuksie, w przypadku obu tych napdow,
    przyjmuje si, e jest to drugi napd szyny SCSI (/dev/sdb). Ustawienia
    domylne mog by zmienione przez zmian pliku konfiguracyjnego (patrz opis
    konfiguracji w mtools(5)).

  Biecy katalog roboczy
    Do ustawienia urzdzenia i biecego katalogu (odnoszcego si do systemu
    plikowego MS-DOSu) uywa si polecenia mcd. Jednak. w przeciwiestwie do
    DOSu, istnieje tylko jeden katalog roboczy dla wszystkich napdow, nie
    za po jednym na napd.

  D/lugie nazwy plik'ow VFAT
    Niniejsza wersja mtools obsluguje dlugie nazwy plikow stosowane w VFAT.
    Jeli unixowa nazwa pliku jest zbyt dluga, by zmieci si w krotkiej
    nazwie DOSu, zachowywana jest jako dluga nazwa VFAT i tworzona jest
    towarzyszca jej krotka nazwa. T krotk nazw widzisz sprawdzajc dysk
    DOSem w wersji wczeniejszej ni 7.0. Ponisze zestawienie pokazuje kilka
    przykladow krotkich nazw:

     Dluga nazwa  Nazwa MS_DOS  Powod zmiany nazwy
     -----------  ------------  -----------------------
     ToJestTest  TOJEST~1    zbyt dluga nazwa pliku
     alain.knaff  ALAIN~1.KNA  za dlugie rozszerzenie
     prn.txt    PRN~1.TXT   PRN jest nazw urzdzenia
     .abc     ABC~1     pusta nazwa pliku
     hot+cold   HOT_CO~1    niedozwolony znak

    Jak wida, w celu uzyskania krotkiej nazwy zastosowano nastpujce
    przeksztalcenia:

    *   Niedozwolone  znaki  s  zastpione  podkreleniem.  Znakami
       zabronionymi s: ;+=[]',\"*\<>/?:|.

    *   Usunite s dodatkowe kropki, ktore nie mog by zinterpretowane
       jako glowny separator nazwy/rozszerzenia.

    *   Tworzony jest licznik dla przyrostka ~n,

    *   Nazwa skracana jest tak, by spelni ograniczenie 8+3.

    Pocztkowa, unixowa nazwa pliku (dluga lub krotka) zwana jest rownie
    nazw pierwotn lub g/l'own (primary), za pochodzca od niej nazwa krotka
    zwana jest wt'orn lub dodatkow (secondary).

    Przyklad:
      mcopy /etc/motd a:DlugaNazwa
    Mtools utworz wpis w VFAT dla `DlugaNazwa' i uyj `DLUGANAZ' jako nazwy
    krotkiej. `DlugaNazwa' jest tutaj nazw glown, za `DLUGANAZ' nazw
    dodatkow.
      mcopy /etc/motd a:motd
    `motd' spelnia ograniczenia stawiane nazwom pliku DOS. Mtools nie musi
    tworzy z niej innej nazwy. Nazw pierwotn jest `motd', a nie ma nazwy
    wtornej.

    W skrocie: nazw glown jest dluga nazwa, jeli taka istnieje, lub krotka
    nazwa, jeli nie ma dlugiej nazwy.

    Mimo, i VFAT jest duo elastyczniejszy ni FAT, nawet w nim nadal istniej
    niedopuszczalne nazwy plikow. Pozostaly jeszcze niektore niedozwolone
    znaki (\"*\<>/?:|), za nazwy urzdze w dalszym cigu s zarezerwowane.

     Nazwa unixowa  Dluga nazwa  Powod zmiany
     -------------  -----------  -------------------------
     prn       prn-1     PRN jest nazw urzdzenia
     ab:c      ab_c-1    niedozwolony znak

    Jak wida, w przypadku niedozwolonej dlugiej nazwy, wykonywane s
    nastpujce przeksztalcenia:

    *   Niedozwolone znaki zastpowane s podkreleniami,

    *   Tworzony jest licznik dla przyrostka ~n,

  Kolizje nazw
    Podczas zapisu pliku na dysk, jego dluga lub krotka nazwa moe kolidowa
    z nazw istniejcego pliku lub katalogu. Moe si to zdarzy dla kadego z
    polece tworzcych nowy katalog lub wpis w katalogu, takiemu jak mcopy,
    mmd, mren, mmove, mwrite i mread. W przypadku kolizji nazw polecenia
    mtools pytaj o sposob postpowania. Oferuj kilka moliwoci:

    overwrite
       Nadpisuje istniejcy plik. Nie jest moliwe nadpisanie katalogu
       plikiem.

    rename Zmienia nazw nowo tworzonego pliku. Mtools pytaj o now nazw
       pliku.

    autorename
       Zmienia nazw nowo tworzonego pliku. Mtools wybieraj same nazw,
       bez pytania.

    skip  Pomi ten plik, zajmij si nastpnym (jeli jest).

    By wybra jedn z powyszych akcji, po zachcie ze strony polecenia, wpisz
    jej pierwsz liter. Jeli uyjesz malej litery, to akcja bdzie si odnosi
    wylcznie do tego pliku; uycie duej litery spowoduje zastosowanie danej
    akcji do wszystkich plikow bez dalszych pyta.

    Moesz rownie wybra akcje (dla wszystkich plikow) w linii polece, przy
    wywolaniu mtools:

    -o   Domylnie nadpisuje nazwy pierwotne.

    -O   Domylnie nadpisuje nazwy wtorne.

    -r   Domylnie zmienia nazw pierwotn.

    -R   Domylnie zmienia nazw wtorn.

    -a   Domylnie automatycznie zmienia nazw pierwotn.

    -A   Domylnie automatycznie zmienia nazw wtorn.

    -s   Domylnie przeskocz nazw pierwotn.

    -S   Domylnie przeskocz nazw wtorn.

    -m   Pytaj uytkownika, co zrobi z nazw pierwotn.

    -M   Pytaj uytkownika, co zrobi z nazw wtorn.

    Zauwa, e w linii polece przelczniki male/due odroniaj polecenia dla
    nazwy  pierwotnej/wtornej, podczas gdy przy wyborze interakcyjnym
    male/due ronicuj zakres: tym-razem/zawsze.

    Nazwa pierwotna jest nazw wywietlan w Windows 95 lub Windows NT, tj.
    nazw dlug, jeli takowa istnieje, w przeciwnym razie krotk. Nazwa
    wtorna jest nazw "ukryt", tj. nazw krotk jeli istnieje dluga.

    Przy domylnym sposobie dzialania mtools uytkownik jest proszony o
    reakcj w przypadku kolizji nazw pierwotnych, za nazwy wtorne zmieniane
    s automatycznie.

    Jeli kolizja nazw zdarzy si w katalogu Unixa, mtools pytaj tylko czy
    nadpisa plik, czy go pomin.

  Rozr'onianie duych i ma/lych liter w systemie VFAT
    System plikow VFAT potrafi zapamita wielko znakow (male/due litery) w
    nazwach plikow. W tym samym katalogu nie mog jednak istnie pliki o
    nazwach ronicych si jedynie wielkoci liter. Jeli, na przyklad zapisale
    plik o nazwie DlugaNazwaPliku w systemie plikowym VFAT, mdir pokae go
    jako DlugaNazwaPliku, nie za jako DlugaNazwapliku. Jednak polecenie
    odmowi dopisania pliku DlugaNazwapliku do tego samego katalogu, gdy
    wielko liter jest ignorowana przy sprawdzaniu kolizji.

    System VFAT umoliwia przechowywanie wielkoci liter nazwy pliku w bajcie
    atrybutu, jeli wszystkie litery tej nazwy s due (bd male) oraz
    wszystkie litery rozszerzenia te s due (lub odpowiednio, male). Mtools
    uywaj tej informacji do wywietlania nazw plikow oraz tworzenia nazw
    unixowych przy kopiowaniu (mcopy) do katalogu Unixa. Moe to dawa
    nieoczekiwane efekty w odniesieniu do plikow zapisanych przy uyciu DOS
    w wersji wczeniejszej ni 7.0: nazwy takich plikow bd w caloci
    zamienione na due litery. Zachowanie to roni si od poprzedniej wersji
    mtools, ktora tworzyla nazwy plikow unixowych zloone z malych liter.

  Formatowanie o duej gstoci
    Mtools  obsluguj  wiele  sposobow  formatowania,  pozwalajcych na
    przechowywanie na dyskietce wikszej ni zwykle iloci danych. W zwizku z
    ronymi moliwociami systemow operacyjnych, formaty te nie s obslugiwane
    we wszystkich systemach. Mtools rozpoznaj te formaty tam, gdzie s one
    obslugiwane.

    W  celu  sformatowania  takich  dyskietek  powiniene uy narzdzia
    odpowiedniego do systemu operacyjnego. Dla  Linuksa,  odpowiednie
    narzdzia obslugi dyskietek mona znale w pakiecie fdutils w nastpujcych
    miejscach:

    ftp://www.tux.org/pub/knaff/fdutils/.

    ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/utils/disk-management/fdutils-*

    Dalszych szczegolow szukaj w dokumentacji dolczonej do tego pakietu.
    Uyj superformat by sformatowa dyskietk w dowolnym z formatow oprocz
    XDF, oraz xdfcopy do formatowania XDF.

  Wicej sektor'ow
    Najstarsz metod umieszczenia wikszej iloci danych na dyskietce jest
    uycie wikszej liczy sektorow i cylindrow. Mimo, e standardowy format
    uywa 80 cylindrow i 18 sektorow (na 3,5" dyskietkach duej gstoci), to
    moliwe jest uycie do 83 cylindrow (na wikszoci napdow) i do 21
    sektorow. Metoda ta pozwala na zapisanie do 1743K na dyskietce 3,5"HD.
    Dyskietki  o  21  sektorach  s  jednak dwukrotnie wolniejsze od
    standardowych dyskietek o 18 sektorach, gdy sektory s upakowane tak
    blisko siebie, e zachodzi potrzeba ich przeplotu. Problem ten nie
    istnieje przy formatach o 20 sektorach.

    Formaty te s obslugiwane przez liczne shareware'owe DOSowe programy
    narzdziowe  takie jak fdformat czy vgacopy. W swej nieskoczonej
    arogancji Bill Gate$ wierzyl, e to on to wynalazl i nazwal je dyskami
    DMF lub Windows formatted disks. W rzeczywistoci, rozwizanie to
    istnialo ju od lat! Mtools obsluguj te formaty w Linuksie, SunOs oraz
    DELL Unix PC.

  Wiksze sektory
    Uycie wikszych sektorow umoliwia przekroczenie pojemnoci moliwej do
    uzyskania przy standardowych sektorach 512-bajtowych. Powodem jest
    naglowek sektora. Naglowek sektora ma taki sam rozmiar, niezalenie od
    liczby bajtow danych w sektorze. Moemy zatem zaoszczdzi nieco miejsca
    uywajc mniejszej liczby wikszych sektorow. Na przyklad, 1 sektor
    4-kilobajtowy zabiera tylko jedno miejsce na naglowek, podczas gdy 8
    sektorow po 512 bajtow ma 8 naglowkow, przy tej samej iloci danych
    uytkowych. Metoda ta umoliwia przechowanie do 1992K na dyskietkach
    3,5HD.

    Mtools obsluguj te formaty tylko w Linuksie.

  2m
    Format 2m zostal pierwotnie wynaleziony przez Ciriaco Garcia de Celis.
    On rownie uywa wikszych ni zwykle sektorow, by pomieci wicej danych na
    dyskietce. Posluguje si jednak standardowym formatem (18 sektorow po
    512 bajtow kady) na pierwszym cylindrze, by ulatwi obslug tych
    dyskietek w DOSie. Faktycznie, metoda ta pozwala na uycie sektora
    startowego (bootsector) o standardowym rozmiarze, zawierajcego opis,
    jak powinna by odczytana reszta dyskietki.

    Wad tego rozwizania jest to, e pierwszy cylinder moe pomieci mniej
    danych ni pozostale. Niestety, DOS potrafi obslugiwa wylcznie dyskietki
    o tej samej iloci danych na kadej ciece. A zatem 2m ukrywa fakt, i
    pierwsza cieka zawiera mniej danych przez uycie shadow FAT. (Zwykle DOS
    przechowuje  FAT  w  dwu  identycznych  kopiach, dla dodatkowego
    bezpieczestwa. XDF przechowuje tylko jedn kopi, a mowi DOSowi, e
    przechowuje dwie. W ten sposob oszczdzane jest miejsce, jakie byloby
    zajte przez drug kopi FAT). Oznacza to rownie, e nie powiniene nigdy
    uywa dyskietek 2m do zapisywania czegokolwiek innego ni system plik'ow
    DOS.

    Mtools obsluguje ten format tylko w Linuksie.

  XDF
    XDF jest formatem duej  gstoci  uywanym  przez  OS/2.  Umoliwia
    przechowywanie na dyskietce do 1840K. Jest to mniej ni najlepsze
    formaty 2m, ale jego glown zalet jest szybko: 600 milisekund na ciek.
    Jest to szybciej ni dla formatu 21-sektorowego i prawie tak szybko jak
    dla standardowego formatu o 18 sektorach. Chcc zapewni dostp do tych
    dyskietek, upewnij si, e mtools zostaly skompilowane z obslug XDF i
    ustaw zmienn use_xdf dla napdu w pliku konfiguracyjnym. Szczegoly
    znajdziesz w sekcjach Kompilowanie mtools i R'one zmienne. Szybki dostp
    XDF osigalny jest przy jdrze Linuksa nowszym ni 1.1.34.

    Mtools obsluguje ten format tylko w Linuksie.

    Ostrzeenie / Uwaga dystrybutorzy: mtools skompilowane pod jdrem Linuksa
    nowszym ni 1.3.34 nie bdzie dziala przy starszym jdrze. Skompilowane
    jednak na starszym jdrze dziala nadal na nowszym, z wyjtkiem tego, e
    dostp XDF jest wolniejszy. Zaleca si, by autorzy dystrybucji dolczali
    binaria mtools skompilowane wylcznie pod jdrze starszym ni 1.3.34, a do
    ukazania si 2.0. Po ukazaniu si 2.0 mog (i powinny) by rozpowszechniane
    binaria mtools kompilowane pod nowszymi jdrami.  Binaria  mtools
    kompilowane pod jdrami starszymi ni 1.3.24 nie bd dziala przy adnym z
    jder 2.1 lub poniejszym.

  Kody zakoczenia (Exit codes)
    Wszystkie polecenia mtools zwracaj 0 w przypadku powodzenia, 1 przy
    kompletnym niepowodzeniu lub 2 przy czciowym. Wszystkie polecenia
    mtools przed prac dokonuj pewnych sprawdze poprawnoci, by upewni si, e
    dysk jest rzeczywicie dyskiem MS-DOS (a nie, powiedzmy, dyskiem systemu
    ext2 czy minix). Kontrole te mog odrzuci dyski czciowo uszkodzone,
    ktore mimo to mog by czytelne. Moesz unikn tych kontroli przez
    ustawienie zmiennej rodowiska MTOOLS_SKIP_CHECK  lub  odpowiedniej
    zmiennej pliku konfiguracyjnego (patrz sekcja Zmienne globalne w
    mtools(5)).

B/LDY

    Niefortunnym efektem ubocznym odgadywania poprawnego urzdzenia (przy
    obslugiwaniu wielu pojemnoci dyskietek) jest sporadyczny komunikat o
    bldzie ze sterownika urzdzenia. Moe by on spokojnie zignorowany.

    Kod sprawdzajcy formatowanie  zatyka  si  na  dyskietkach  1.72M
    formatowanych przy uyciu mformat z mtools wersji wczeniejszych ni
    2.0.7. Ustaw zmienn rodowiska MTOOLS_FAT_COMPATIBILITY (lub odpowiedni
    zmienn pliku konfiguracyjnego, patrz Zmienne globalne w mtools(5)), by
    pomin sprawdzanie fat.

KONWERSJA DOKUMENTACJI

    Oryginalne strony podrcznika zostaly  utworzone  automatycznie  z
    dokumentacji Texinfo pakietu mtools [tlum.: polska wersja zostala
    sformatowana rcznie].  Proces ten jednak jest tylko przybliony i
    niektore elementy, jak odnoniki czy indeksy s w nim tracone. W
    rzeczywistoci elementy te nie posiadaj wlaciwych odpowiednikow w
    formacje stron man. Ponadto nie cala informacja zostala przeloona na
    wersj podrcznika systemowego (stron man).  [tlum.:pominito, jak w
    oryginale, sekcj dotyczc kompilacji mtools i przenoszenia na rone
    platformy.] Dlatego usilnie zalecamy uycie oryginalnej dokumentacji
    Texinfo. Na kocu niniejszej strony znajdziesz instrukcje jak przeglda
    dokumentacj Texinfo.

    *   Drukowaln posta dokumentacji texinfo moesz otrzyma uruchamiajc
       ponisze polecenia:
           ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

    *   Aby utworzy wersj html, uruchom:
           ./configure; make html
       Ju utworzone wersje html moesz znale na:
         http://mtools.linux.lu
       a take na:
         http://www.tux.org/pub/knaff/mtools

    *   Aby utworzy kopi info (przegldaln w trybie info Emacsa),
       uruchom:
           ./configure; make info

    Dokumentacja Texinfo wyglda najlepiej wydrukowana lub w postaci html.
    W wersji info niektore przyklady s naprawd trudne w czytaniu z powodu
    uywanych w info konwencji cytowania.

PATRZ TAKE

    mtools(5), zawierajce opis konfiguracji oraz:

    floppyd
     demon zdalnego dostpu do dyskietek; uruchamiany w oknie X-servera

    floppyd_installtest
     narzdzie sprawdzajce obecno `floppyd'

    mattrib
     zmie atrybuty plikow MS-DOS

    mbadblocks
     testuje dyskietki, oznacza bldne bloki w FAT

    mcat
     zrzu obraz dyskietki. Jak `cat'. Przydatne tylko, jeli uywa si
     `floppyd'.

    mcd
     zmie katalog MS-DOS

    mcopy
     kopiuj pliki pomidzy DOSem a Unixem

    mdel
     skasuj plik MS-DOS

    mdeltree
     usu katalog MS-DOS z podkatalogami

    mdir
     wywietl katalog MS-DOS

    mdu
     wywietl ilo miejsca zajmowanego przez katalog DOS

    mformat
     dodaj system plikow DOS do niskopoziomowo sformatowanej dyskietki

    minfo
     poka informacj o systemie plikow MS-DOS

    mlabel
     nadaj etykiet dysku MS-DOS

    mkmanifest
     tworz skrypt powloki do odtworzenia unixowych nazw plikow

    mmd
     utworz podkatalog MS-DOS

    mmount
     zamontuj (dolcz) dysk DOS

    mpartition
     utworz partycj MS-DOS

    mrd
     usu katalog DOS

    mmove
     przesu lub zmie nazw pliku/katalogu MS-DOS

    mren
     zmie nazw istniejcego pliku MS-DOS

    mshowfat
     poka FAT dla danych plikow

    mtoolstest
     sprawd i wywietl konfiguracj mtools

    mtype
     wywietl zawarto pliku MS-DOS

    mzip
     zmie zabezpieczenie, wysu dysk napdu Zip/Jaz

    xcopy
     skrypt do rekurencyjnego kopiowania katalogu DOS do innego katalogu

KOPIOWANIE

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji stanowi tlumaczenie pliku Texinfo
    pakietu mtools wersji 3.9.6. Moe by rozpowszechniana, modyfikowana i
    tlumaczona na poniszych warunkach:

    Mtools Copyright (C) 1992-1998 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one, and provided that the privacy
    of any reader of the resulting derived work is respected. In particular
    is it strictly forbidden to make this documentation available on a
    World Wide Web server which deals cookies. However, keeping access
    statistics is allowed.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be stated in a
    translation approved by the Free Software Foundation.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.