Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mtoolstest - sprawdza i wywietla konfiguracj mtools

OPIS

    Polecenie mtoolstest sprawdza pliki konfiguracyjne pakietu mtools. Nie
    posiada adnych argumentow. Odczytuje pliki konfiguracyjne mtools i
    wysyla calo konfiguracji na standardowe wyjcie. Uzyskany wynik moe by z
    kolei uyty jako nowy plik konfiguracyjny (chocia moe by podane usunicie
    powtarzajcych  si  linii).  Jest  przydatny  do konwersji plikow
    konfiguracyjnych starej postaci na now posta.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not prawn dotyczc rozpowszechniania,  modyfikacji  i  tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.