Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mutt - agent pocztowy uytkownika (MUA)

SK/LADNIA

    mutt [-nRyzZ] [-e polecenie] [-F plik] [-m typ] [-f plik]

    mutt [-nx] [-e polecenie] [-a plik] [-F plik] [-H plik] [-i plik] [-s
    temat] [-b adres] [-c adres] adres [...]

    mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -p

    mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -Q zapytanie

    mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -A alias

    mutt -v[v]

OPIS

    Mutt jest malym, lecz bardzo silnym programem tekstowym, przeznaczonym
    do czytania poczty elektronicznej pod systemami operacyjnymi Unix,
    wyposaonym w takie funkcje jak kolory, MIME i sortowanie wiadomoci
    wedlug wtkow.

OPCJE

    -A alias
       Wypisuje na wyjciu rozwinit wersj danego aliasu.

    -a plik
       Zalcza plik do twojej wiadomoci, uywajc MIME.

    -b adres
       Okrela odbiorc lepej kopii wiadomoci (BCC).

    -c adres
       Okrela odbiorc kopii wiadomoci (CC).

    -e polecenie
       Okrela  polecenie konfiguracyjne, ktore ma by wykonane po
       wczytaniu plikow inicjalizacyjnych.

    -f skrzynka
       Okrela, ktor skrzynk pocztow wczyta.

    -F muttrc
       Okrela plik inicjalizacji, ktory ma by uyty zamiast ~/.muttrc

    -h   Wywietla pomoc.

    -H szkic
       Okrela plik ze szkicem zawierajcy naglowek i tre wiadomoci,
       ktore bd uyte do wyslania wiadomoci.

    -i plik w/lczany
       Okrela plik do wlczenia w tre wiadomoci.

    -m typ Okrela domylny typ skrzynki pocztowej.

    -n   Sprawia, i Mutt pomija ogolnosystemowy plik konfiguracyjny.

    -p   Ponownie otwiera zarzucony list.

    -Q zapytanie
       Zapytanie o warto zmiennej konfiguracyjnej. Jest ono wykonywane
       po sparsowaniu wszystkich plikow konfiguracyjnych i wykonaniu
       wszystkich polece podanych w linii polece.

    -R   Otwiera skrzynk w trybie tylko do odczytu.

    -s temat
       Okrela temat wiadomoci.

    -v   Wywietla wersj Mutta i wkompilowane parametry.

    -x   Symuluje tryb tworzenia wiadomoci programu mailx.

    -y   Uruchamia Mutta z list wszystkich skrzynek pocztowych okrelonych
       poleceniem mailboxes.

    -z   Kiedy jest uywane z -f powoduje, e Mutt nie uruchamia si, jeeli
       w skrzynce nie ma adnych wiadomoci.

    -Z   Powoduje, e Mutt otwiera pierwsz skrzynk zawierajc now wiadomo,
       sporod okrelonych przez polecenie mailboxes.

RODOWISKO

    EDITOR Edytor wywolywany podczas komponowania wiadomoci, jeeli nie jest
       ustawiona zmienna VISUAL.

    EMAIL Adres e-mail uytkownika.

    HOME  Pelna cieka do katalogu domowego uytkownika.

    MAIL  Pelna cieka do katalogu buforowania skrzynki uytkownika.

    MAILDIR
       Pelna cieka do katalogu skrzynki uytkownika. Zwykle uywana,
       jeeli skrzynka jest folderem maildir (5).

    MAILCAPS
       cieka przeszukiwania plikow mailcap.

    MM_NOASK
       Jeeli ta zmienna jest ustawiona, to mailcap s zawsze uywane bez
       uprzedniego pytania.

    PGPPATH
       Katalog,  w  ktorym  znajduje si pk kluczy PGP (keyring)
       uytkownika.

    TMPDIR Katalog, w ktorym tworzone s pliki tymczasowe.

    REPLYTO
       Standardowy adres, na ktory maj by odsylane odpowiedzi na wyslan
       przez uytkownika poczt.

    VISUAL Edytor uywany do tworzenia wiadomoci

PLIKI

    ~/.muttrc lub ~/.mutt/muttrc
       Plik konfiguracyjny uytkownika.

    /etc/Muttrc
       Ogolnosystemowy plik konfiguracyjny.

    /tmp/muttXXXXXX
       Pliki tymczasowe tworzone przez Mutta.

    ~/.mailcap
       Definicja uytkownika do obslugi nietekstowych typow MIME.

    /etc/mailcap
       Definicja systemu do obslugi nietekstowych typow MIME.

    ~/.mime.types
       Osobiste  mapowanie  uytkownika  pomidzy  typami  MIME  i
       rozszerzeniami plikow.

    /etc/mime.types
       Mapowanie systemowe pomidzy typami MIME i rozszerzeniami plikow.

    /usr/bin/mutt_dotlock
       Uprzywilejowany program do dotlockingu.

    /usr/share/doc/mutt/manual.txt.gz
       Podrcznik Mutta.

B/LDY

    Zawieszenie/wznawianie pracy podczas edytowania pliku za pomoc edytora
    zewntrznego nie dziala pod SunOS 4.x, jeeli uywasz bibliotek curses w
    /usr/5lib. Jednake dzia/la to z bibliotekami S-Lang.

    Zmiana wielkoci ekranu podczas korzystania z zewntrznego  pagera
    powoduje, i Mutt wariuje na niektorych systemach.

    Zawieszenie/wznawianie nie dziala pod Ultrix.

    Linia help dla menu nie jest uaktualniana, jeeli zmienisz powizania dla
    jednej z pokazanych w niej funkcji podczas pracy z Muttem.

    Aby uzyska bardziej aktualn list bldow prosz odwiedzi stron systemu
    ledzenia bldow mutta znajdujc si pod adresem http://bugs.guug.de/. Aby
    zglosi raport o bldzie, prosimy uy programu flea(1).

BRAK GWARANCJI

    Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej, i bdzie on uyteczny
    --  jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domylnej gwarancji
    PRZYDATNOCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOCI DO OKRELONYCH ZASTOSOWA. W celu
    uzyskania bliszych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

ZOBACZ TAKE

    curses(3), flea(1), mailcap(5), maildir(5), mbox(5), mutt_dotlock(1),
    muttrc(5), ncurses(3), sendmail(1), smail(1)

    Strona domowa Mutta: http://www.mutt.org/

    Podrcznik Mutta

    Powszechna Licencja Publiczna GNU (The GNU General Public License).

AUTOR

    Michael Elkins i inni. Uyj adresu <mutt-dev@mutt.org>, aby skontaktowa
    si z tworcami.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.