Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mv - przemianowuje pliki

SK/LADNIA

    mv [opcja]... r'od/lo cel
    mv [opcja]... r'od/lo... katalog

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo mv
    lub
       info mv.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie mv w wersji GNU.

    Jeli ostatnim argumentem jest istniejcy katalog, to mv przeniesie do
    tego katalogu pliki podane jako poprzednie argumenty (nie zmieniajc ich
    nazw).  Jeeli podano tylko dwie nazwy plikow, zmieni nazw pierwszego
    pliku na drug nazw.

    Podanie wicej ni dwu argumentow, z ktorych ostatni nie jest katalogiem,
    jest bldem.

    mv potrafi przenosi dowolny typ plikow z jednego systemu plikow na
    inny. Przed wersj 4.0 pakietu fileutils, potrafil przesuwa pomidzy
    systemami plikow tylko pliki zwykle. Na przyklad, teraz potrafi przenie
    cal hierarchi (poddrzewo) katalogow lcznie ze specjalnymi plikami
    urzdze z jednej partycji na inn. Najpierw do przekopiowania danych
    plikow i katalogow posluguje si tym samym kodem co uywany przez `cp
    -a',  nastpnie  (zakladajc, e kopiowanie si powiodlo) usuwa ich
    oryginaly. Jeli kopiowanie zawiedzie, to cz, ktora  zostala  ju
    skopiowana na partycj docelow, jest usuwana. Jeli przesuwano trzy
    katalogi z jednej partycji na inn i kopia pierwszego powiodla si, ale
    nie  udala si kopia drugiego, to pierwszy zostanie na partycji
    docelowej, za drugi i trzeci pozostan na pierwotnej partycji.

    Jeli plik docelowy istnieje, ale normalnie jest  niezapisywalny,
    standardowym wejciem jest terminal, a nie podano opcji -f lub --force,
    to mv pyta uytkownika czy nadpisa plik. (Usuwajcy moe by wlacicielem
    pliku lub mie prawo zapisu w tym katalogu.) Jeli odpowied nie zaczyna
    si od `y' lub `Y', plik jest pomijany.

  OPCJE
    -b [metoda], --backup[=metoda]
       Tworzy kopie zapasowe plikow, ktore maj zosta nadpisane lub
       usunite.  Wicej szczegolow znajdziesz w sekcji `Opcje kopii
       zapasowych' w fileutils(1).

    -f, --force
       Usuwa istniejce pliki docelowe nie pytajc uytkownika.

    -i, --interactive
       Pyta uytkownika czy nadpisywa pliki docelowe, ktore ju istniej.
       Jeli odpowied nie zaczyna si od `y' lub `Y', plik jest pomijany.

    -S przyr_kopii, --suffix=przyr_kopii
       Dodaje przyrostek przyr_kopii do nazwy kadego pliku kopii
       zapasowej wykonanego przy pomocy -b. Jeli opcja -S nie zostanie
       podana,  to  uyta  zostanie  warto  zmiennej  rodowiskowej
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Jeli ona rownie nie jest okrelona, to
       uyty zostanie domylny znak `~', jak w Emacsie.

    --target-directory=katalog
       Przesuwa wszystkie argumenty r'od/lowe do zadanego katalogu.
       Zobacz opis opcji -V oraz sekcja `Katalog docelowy' w podrczniku
       fileutils(1).

    -u, --update
       Aktualizacja. Nie przenosi pliku, ktory ma istniejcy cel o
       takiej samej lub nowszej dacie modyfikacji.

    -v, --verbose
       Wypisuje nazw kadego pliku przed jego przeniesieniem.

    -V metoda, --version-control=metoda
       Zmienia typ kopii zapasowych wykonywanych przy pomocy -b. Jeli
       opcja ta nie zostanie podana, to uyta zostanie warto zmiennej
       rodowiskowej VERSION_CONTROL. Jeli nie zdefiniowano  rownie
       VERSION_CONTROL to uyta zostanie domylny typ kopii zapasowej:
       `existing'.

       Opcja ta odpowiada zmiennej `version-control' Emacsa: uywane s
       te same wartoci dla typu kopii. Rozpoznaj take bardziej opisowe
       synonimy.  Prawidlowe  wartoci  to  (unikalne  skroty  s
       dopuszczalne):

       t, numbered
           Zawsze tworzy numerowane kopie zapasowe.

       nil, existing
           Tworzy numerowane kopie zapasowe plikow, ktore ju je maj,
           zwykle kopie dla reszty.

       never, simple
           Robi zawsze zwykle kopie zapasowe (uzyskiwane przez
           dodanie przyrostka wg opcji -S).

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Mike'a Parker, Davida MacKenzie i Jima Meyering.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    cp(1), ln(1), rm(1). fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.