Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    nl - ponumeruj linie plikow

SK/LADNIA

    nl [-h styl] [-b styl] [-f styl] [-p] [-d zz]
      [-v numer-pocz] [-i przyrost] [-l linie]
      [-s separator-linii] [-w numer] [-n format]
      [--header-numbering=styl] [--body-numbering=styl]
      [--footer-numbering=styl] [--first-page=numer]
      [--page-increment=numer] [--join-blank-lines=numer]
      [--no-renumber] [--number-separator=/lacuch]
      [--number-width=numer] [--number-format=format]
      [--section-delimiter=zz] [--help] [--version]
      [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo nl
    lub
       info nl.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie nl w wersji GNU.

    nl kopiuje na standardowe wyjcie kady podany plik, lub standardowe
    wejcie jeli nie podano adnego lub podano plik zwany '-', dodajc do
    wszystkich lub niektorych linii ich numery.

    nl traktuje swoje wejcie jako zloone ze stron logicznych; domylnie,
    numer linii jest zmieniany na 1 na gorze kadej strony logicznej.  nl
    traktuje wszystkie pliki wejciowe jako pojedynczy dokument; nie zmienia
    on numerow linii ani stron logicznych midzy plikami.

    Strona logiczna sklada si trzech sekcji: naglowka, treci i stopki.
    Kada z tych sekcji moe by pusta. Kad mona ponumerowa w stylu innym od
    pozostalych.

    Pocztki sekcji stron logicznych s zaznaczone w pliku wejciowym przez
    lini zawierajc niczego poza jednym z lacuchow ograniczajcych pokazanych
    poniej:

    \:\:\: pocztek naglowka
    \:\: pocztek treci
    \: pocztek stopki

    Owe dwa znaki, z ktorych skladaj si te lacuchy mona zmieni opcj (patrz
    niej), ale wzoru i dlugoci kadego z nich zmieni nie mona.

    Lacuchy ograniczajce sekcj s zastpowane w wyjciu pust lini. Wszelki
    tekst wystpujcy przed pierwszym lacuchem ograniczajcym sekcj w pliku
    wejciowym jest uwaany za cz sekcji treci, tak wic plik, ktory nie
    zawiera adnych lacuchow ograniczajcych sekcje jest uwaany za skladajcy
    si z pojedynczej sekcji treci.

OPCJE

    -h, --header-numbering=styl
       Styl naglowka. Patrz --footer-numbering.

    -b, --body-numbering=styl
       Styl treci. Patrz --footer-numbering.

    -f, --footer-numbering=styl
       Wybiera styl numerowania linii w sekcji stopki kadej strony
       logicznej. Kiedy linia nie jest numerowana, biecy jej numer nie
       jest zwikszany, ale znak oddzielajcy numery jest nadal przed ni
       wstawiany. Style to:

       a   numeruje wszystkie linie

       t   numeruje tylko linie niepuste (domylnie w treci)

       n   nie numeruje adnych linii (domylnie w naglowku i stopce)

       pregexp
           numeruje tylko linie zawierajce co pasujcego do regexp

    -p, --no-renumber
       Nie zaczyna numerow linii od nowa na pocztku strony logicznej.

    -v, --first-page=numer
       Ustawia pocztkowy numer linii na kadej stronie logicznej na
       numer (domylnie 1).

    -i, --page-increment=liczba
       Zwiksza numery linii o liczba (domylnie 1).

    -l, --join-blank-lines=numer
       Uwaa przy numerowaniu liczba (domylnie 1) kolejnych linii
       pustych za jedn lini logiczn, i numeruje tylko ostatni z nich.
       Tam gdzie wystpuje mniej ni liczba kolejnych linii pustych, nie
       numeruje ich. Pusta linia to taka, ktora nie zawiera adnych
       znakow, nawet spacji czy tabulacji.

    -s, --number-separator=/lacuch
       Oddziela w wyjciu numer linii od tekstu linii uywajc /lacucha
       (domylnie znak tabulacji).

    -w, --number-width=liczba
       Uywa liczba znakow dla numerow linii (domylnie 6).

    -n, --number-format=format
       Wybiera format numerowania linii:

       ln   wyrownane do lewej, bez pocztkowych zer

       rn   wyrownane do prawej, bez pocztkowych zer (domylnie)

       rz   wyrownane do prawej, pocztkowe zera

    -d, --section-delimiter=zz
       Ustawia dwa znaki ogranicznika, ktore oznaczaj pocztki sekcji
       strony logicznej -- domylnie ''.  Jeli podano tylko jeden,
       drugim pozostaje ':'. (Pamitaj o ochronie '\' lub innych znakow
       przed interpretacj przez powlok. Uyj cytowania lub dodatkowych
       odwrotnych ukonikow. Aby wprowadzi '\', naley uy '\\').

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    cat(1), tac(1), od(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.