Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    od - zrzu pliki w formacie osemkowym i innych

SK/LADNIA

    od [-abcdfhiloxv] [-s[bajty]] [-w[bajty]] [-A podstawa]
      [-j bajty] [-N bajty] [-t typ] [--skip-bytes=bajty]
      [--address-radix=podstawa] [--read-bytes=bajty]
      [--output-duplicates] [--strings[=bajty]]
      [--format=typ] [--width[=bajty]] [--traditional]
      [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo od
    lub
       info od.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie od w wersji GNU.

    od  wypisuje na standardowe wyjcie zawarto podanych plikow, lub
    standardowego wejcia jeli podano nazw '-'. Kada linia wynikowa sklada
    si z offsetu w pliku wejciowym oraz grup danych z pliku. Domylnie, od
    wypisuje offsety pliku osemkowo, za kada grupa danych jest dwoma
    bajtami wejcia wypisanymi jako jedna liczba osemkowa.

OPCJE

    -A, --address-radix=podstawa
       Wybiera system liczbowy, w ktorym wypisywane bd offsety w pliku.
       podstawa moe by jedn z poniszych:

       d   dziesitna

       o   osemkowa

       x   szesnastkowa

       n   adna (nie wypisuje offsetow)

    Warto domylna to podstawa osemkowa.

    -j, --skip-bytes=bajty
       Pomija bajty bajtow wejcia zanim rozpocznie formatowanie i
       pisanie. Jeli bajty zaczyna si od '0x' lub '0X', interpretowane
       jest szesnastkowo; w przeciwnym razie, jeli zaczyna si od '0',
       osemkowo; w przeciwnym razie, dziesitnie. Dopisanie po liczbie
       litery 'b' mnoy podan liczb przez 512, 'k' przez 1024, a 'm'
       przez 1048576.

    -N, --read-bytes=bajty
       Wypisuje co najwyej bajty bajtow kadego pliku wejciowego.
       Wszystkie przedrostki i przyrostki do bajty interpretowane s jak
       przy opcji -j.

    -t, --format=typ
       Wybiera format, w jakim bdzie nastpowa wypisywanie danych z
       pliku. typ to lacuch jednego lub wicej z poniszych znakow
       wskazujcych typ. Jeli w pojedynczym lacuchu typu poda si wicej
       ni jeden znak lub uyje si tej opcji wicej ni raz, to od zapisze
       po jednej kopii kadej linii wyjcia uywajc kadego z podanych
       typow danych, w podanej kolejnoci.  Dodanie koczcego "z" do
       dowolnego  okrelnika  typu  powoduje  dolczenie  znakowej
       reprezentacji ASCII znakow drukowalnych do linii wynikowej
       tworzonej przez ten typ.

       a   znaki nazwane

       c   znaki  ascii  lub  sekwencje specjalne (z odwrotnym
           ukonikiem)

       d   liczba dziesitna ze znakiem

       f   liczba zmiennoprzecinkowa

       o   osemkowo

       u   liczba dziesitna bez znaku

       x   szesnastkowo
    Typ 'a' daje w wyniku np. 'sp' dla spacji, 'nl' dla znaku nowej linii,
    a 'nul' dla bajtu zerowego (null). Typ 'c' daje odpowiednio ' ', '0 i
    ' '.

    Za wyjtkiem typow 'a' i 'c', mona okreli ilo bajtow, ktore bd uyte przy
    interpretacji kadej liczby w podanym typie danych, dopisujc po znaku
    okrelnika typu dziesitn liczb calkowit. Zamiast tego, mona te poda
    rozmiar jednego z wbudowanych typow danych kompilatora C dopisujc po
    znaku okrelnika typu jeden z nastpujcych znakow: dla liczb calkowitych
    (d, o, u, x):

       C   char

       S   short

       I   int

       L   long

    Dla liczb zmiennoprzecinkowych (f):

       F   float

       D   double

       L   long double

    -v, --output-duplicates
       Wypisuje kolejne linie, ktore s identyczne. Domylnie, gdy dwie
       lub wicej kolejnych linii jest takich samych, od wypisuje tylko
       pierwsz lini i stawia gwiazdk w linii nastpnej zaznaczajc, e
       identyczne linie zostaly opuszczone.

    -s, --strings[=bajty]
       Zamiast normalnego wyniku, wypisuje tylko stale lacuchowe z
       wejcia.  Powinny by one cigiem co najmniej bajty znakow
       graficznych (lub formatujcych) ASCII, zakoczonych znakiem NUL.
       Jeli bajty pominito, wartoci domyln jest 3.

    -w, --width[=bajty]
       Liczba bajtow wejcia do sformatowania w jednej linii wynikowej.
       Musi by to wielokrotno najmniejszej wspolnej wielokrotnoci
       rozmiarow skojarzonych z podanymi typami wyjcia. Jeli bajty
       pominito, wartoci domyln jest 32. Jeli nie w ogole podano tej
       opcji, wartoci domyln jest 16.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

    Nastpne kilka opcji odwzorowuje stare, przed-POSIX-owe opcje okrelajce
    format na odpowiednie POSIX-owe specyfikacje formatu. GNU od akceptuje
    kad kombinacj opcji w starym i nowym stylu.  Opcje okrelajce format
    sumuj si.

    -a   Wypisuje jako znaki nazwane. Rownowane -t a.

    -b   Wypisuje jako bajty osemkowe. Rownowane -t oC.

    -c   Wypisuje jako znaki ASCII albo sekwencje specjalne z odwrotnym
       ukonikiem. Rownowane -t c.

    -d   Wypisuje jako liczby calkowite typu short bez znaku.  Rownowane
       -t u2.

    -f   Wypisuje jako liczby dziesitne. Rownowane -t fF.

    -h   Wypisuje jako liczby szesnastkowe typu short. Rownowane -t x2.

    -i   Wypisuje jako liczby calkowite typu short. Rownowane -t d2.

    -l   Wypisuje jako liczby calkowite typu long. Rownowane -t d4.

    -o   Wypisuje jako liczby osemkowe typu short. Rownowane -t o2.

    -x   Wypisuje jako liczby szesnastkowe typu short. Rownowane -t x2.

    --traditional
       Rozpoznaje  przed-POSIXowe  argumenty  nie  bdce  opcjami,
       akceptowane przez niektore starsze wersje od. Ponisza skladnia

       od --traditional [plik] [[+]offset[.][b]
         [[+]etykieta[.][b]]]

       moe by uywana do okrelenia co najwyej jednego  pliku  i
       opcjonalnych argumentow okrelajcych offset i adres pseudo-
       startowy etykieta. Domylnie offset interpretowany jest jako
       liczba osemkowa okrelajca ile bajtow wejcia naley przeskoczy
       przed formatowaniem i wypisywaniem.  Opcjonalna kocowa kropka
       dziesitna wymusza interpretacj offset jako liczby dziesitnej.
       Jeli nie podano kropki, a offset zaczyna si od '0x' lub '0X',
       interpretowany jest on jako liczba szesnastkowa. Jeli znajduje
       si tam dodatkowe 'b', liczba przeskoczonych bajtow bdzie rowna
       offset pomnoony przez 512.  Argument etykieta interpretowany
       jest tak jak offset, ale okrela on pocztkowy pseudo-adres.
       Pseudo-adresy wypisywane s w nawiasach po kadym normalnym
       adresie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    cat(1), tac(1), nl(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.