Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    openssl - narzdzia wiersza polece do biblioteki OpenSSL

SK/L/LADNIA

    openssl polecenie [ opcje_polecenia ] [ argumenty_polecenia ]

    openssl [ list-standard-commands | list-message-digest-commands | list-
    cipher-commands ]

    openssl no-XXX [ dowolne opcje ]

OPIS

    OpenSSL to zestaw narzdzi kryptograficznych implementujcy protokoly
    sieciowe Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) i Transport Layer Security
    (TLS v1) oraz wymagane przez nie standardy kryptograficzne.

    Program openssl to narzdzie wiersza polece przeznaczone do uywania
    ronych funkcji kryptograficznych biblioteki crypto OpenSSL z poziomu
    powloki. Mona go uywa do:

    o Tworzenia kluczy RSA, DH i DSA
    o Wystawiania certyfikatow X.509, CSR oraz CRL
    o Obliczania skrotow wiadomoci
    o Szyfrowania i deszyfrowania
    o Testowania klientow i serwerow SSL/TLS
    o Obslugi poczty z podpisem S/MIME lub zaszyfrowanej

PODSUMOWANIE POLECE

    Program openssl dostarcza wielu ronych polece (polecenie w sekcji
    SKLADNIA powyej), z ktorych kade ma mnostwo opcji i argumentow
    (opcje_polecenia i argumenty_polecenia w sekcji SKLADNIA).

    Pseudo-polecenia list-standard-commands, list-message-digest-commands
    oraz list-cipher-commands wypisuj list nazw (po jednym elemencie w
    wierszu) odpowiednio: wszystkich standardowych polece, polece skrotu
    wiadomoci lub polece szyfrowania dostpnych w biecej aplikacji openssl.

    Pseudo-polecenie no-XXX sprawdza obecno polecenia o podanej nazwie.
    Jeli XXX nie jest dostpne, zwraca 0 (kod powodzenia) i wypisuje no-XXX;
    w przeciwnym razie zwraca 1 i wypisuje XXX. W obydwu przypadkach efekty
    s kierowane na stdout i nic nie pojawia si na stderr. Dodatkowe
    argumenty wiersza polece s zawsze ignorowane. Poniewa kady szyfr jest
    wywolywany przez polecenie o takiej samej nazwie jak on sam, latwo
    sprawdzi dostpno szyfrow w openssl z poziomu powloki. (no-XXX nie
    potrafi wykrywa pseudo-polece takich jak quit, list-...-commands, czy
    samego no-XXX.)

    STANDARDOWE POLECENIA

    asn1parse Analiza skladni sekwencji ASN.1.

    ca    Zarzdzanie orodkami certyfikacji (CA).

    ciphers  Opis zestawu dostpnych szyfrow.

    crl    Zarzdzanie list uniewanionych certyfikatow (CRL).

    crl2pkcs7 Konwersja z CRL do PKCS#7.

    dgst   Obliczanie skrotu wiadomoci.

    dh    Zarzdzanie parametrami Diffie-Hellmana. Przedawnione przez
         dhparam.

    dsa    Zarzdzanie danymi DSA.

    dsaparam Tworzenie parametru DSA.

    enc    Szyfrowanie.

    errstr  Konwersja numeru bldu na komunikat bldu.

    dhparam  Tworzenie i zarzdzanie parametrami Diffie-Hellmana.

    gendh   Tworzenie parametrow Diffie-Hellmana. Przedawnione przez
         dhparam.

    gendsa  Tworzenie parametrow DSA.

    genrsa  Tworzenie parametrow RSA.

    passwd  Generowanie skrotu hasla.

    pkcs12  Zarzdzanie danymi PKCS#12.

    pkcs7   Zarzdzanie danymi w formacie PKCS#7.

    rand   Tworzenie pseudo-losowych bajtow.

    req    Zarzdzanie daniami podpisu certyfikatu X.509 (CSR).

    rsa    Zarzdzanie danymi RSA.

    rsautl  Narzdzie do podpisywania, weryfikowania, szyfrowania i
         deszyfrowania RSA.

    s_client Implementacja podstawowego klienta SSL/TLS potraficego
         nawizywa przeroczyste polczenia z odleglym serwerem na
         SSL/TLS. Sluy jedynie do testowania i dostarcza tylko
         podstawowej funkcjonalnoci interfejsu, ale wewntrznie
         korzysta z niemal pelnych moliwoci biblioteki OpenSSL ssl.

    s_server Implementacja podstawowego serwera SSL/TLS przyjmujcego
         polczenia od odleglych klientow obslugujcych SSL/TLS. Sluy
         jedynie do testowania i dostarcza tylko podstawowej
         funkcjonalnoci interfejsu, ale wewntrznie korzysta z niemal
         pelnych moliwoci biblioteki OpenSSL ssl. Posiada zarowno
         wlasny protokol wiersza polece do testowania funkcji SSL, jak
         i emuluje prosty serwer sieciowy SSL/TLS oparty o HTTP.

    s_time  Licznik czasu polczenia SSL.

    sess_id  Zarzdzanie danymi sesji SSL.

    smime   Przetwarzanie poczty S/MIME.

    speed   Mierzenie szybkoci algorytmu.

    verify  Weryfikacja certyfikatu X.509.

    version  Informacja o wersji OpenSSL.

    x509   Zarzdzanie certyfikatami X.509.

    POLECENIA SKR'O'OTU WIADOMOCI

    md2    Skrot MD2

    md5    Skrot MD5

    mdc2   Skrot MDC2

    rmd160  Skrot RMD-160

    sha    Skrot SHA

    sha1   Skrot SHA-1

    POLECENIA KODOWANIA I SZYFROWANIA

    base64  Kodowanie Base64

    bf bf-cbc bf-cfb bf-ecb bf-ofb
         Szyfr Blowfish

    cast cast-cbc
         Szyfr CAST

    cast5-cbc cast5-cfb cast5-ecb cast5-ofb
         Szyfr CAST5

    des des-cbc des-cfb des-ecb des-ede des-ede-cbc des-ede-cfb des-ede-ofb
    des-ofb
         Szyfr DES

    des3 desx des-ede3 des-ede3-cbc des-ede3-cfb des-ede3-ofb
         Szyfr Triple-DES

    idea idea-cbc idea-cfb idea-ecb idea-ofb
         Szyfr IDEA

    rc2 rc2-cbc rc2-cfb rc2-ecb rc2-ofb
         Szyfr RC2

    rc4    Szyfr RC4

    rc5 rc5-cbc rc5-cfb rc5-ecb rc5-ofb
         Szyfr RC5

ARGUMENTY HAS/L/LA

    Niektore polecenia przyjmuj argumenty hasla, zazwyczaj przy pomocy
    odpowiednio -passin i -passout dla hasel wchodzcych i wychodzcych.
    Pozwala to przyjmowa hasla z rozmaitych rodel. Obie te opcje pobieraj
    pojedynczy argument w formacie opisanym poniej. Jeeli wymagane haslo
    nie zostalo podane, uytkownik jest monitowany o wpisanie go. Zwykle
    zostanie ono wczytane z biecego terminalu z wylczonym wywietlaniem.

    pass:has/l/lo
         wlaciwe haslo to has/l/lo. Poniewa jest ono widoczne dla
         aplikacji takich jak na przyklad ,,ps'' w uniksie, tej formy
         naley uywa tylko wtedy, kiedy nie zaley nam na
         bezpieczestwie.

    env:zmienna
         pobranie hasla ze zmiennej rodowiskowej zmienna. Poniewa
         rodowisko innych procesow jest widzialne na niektorych
         platformach (na przyklad przez ,,ps'' w niektorych uniksach)
         naley ostronie korzysta z tej opcji.

    file:cieka
         pierwszy wiersz cieki stanowi haslo. Jeeli ta sama nazwa
         cieki jest dolczona do argumentow -passin oraz -passout to
         pierwszy wiersz zostanie uyty w charakterze hasla wejciowego
         a nastpny w charakterze hasla wyjciowego. cieka nie musi si
         odnosi do zwyklego pliku: moe si na przyklad odnosi do
         urzdzenia lub nazwanego potoku.

    fd:numer czytanie hasla z deskryptora pliku numer. Mona tego uywa na
         przyklad do wysylania danych przez potok.

    stdin   czytanie hasla ze standardowego wejcia.

ZOBACZ TAKE

    asn1parse(1), ca(1), config(5), crl(1), crl2pkcs7(1), dgst(1),
    dhparam(1), dsa(1), dsaparam(1), enc(1), gendsa(1), genrsa(1), nseq(1),
    openssl(1), passwd(1), pkcs12(1), pkcs7(1), pkcs8(1), rand(1), req(1),
    rsa(1), rsautl(1), s_client(1), s_server(1), smime(1), spkac(1),
    verify(1), version(1), x509(1), crypto(3), ssl(3)

HISTORIA

    Strona podrcznika systemowego openssl(1) pojawila si w OpenSSL 0.9.2.
    Pseudo-polecenia list-XXX-commands dodano w OpenSSL 0.9.3; pseudo-
    polecenia no-XXX zostaly dodane w OpenSSL 0.9.5a. O dostpnoci
    pozostalych polece mona przeczyta na ich wlasnych stronach podrcznika.

OD T/L/LUMACZA

    Tlumaczenie Daniel Ko <kocio@linuxnews.pl> na podstawie strony
    podrcznika systemowego openssl 0.9.6c, 13.04.2002.

INFORMACJE O T/L/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.