Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    paste - zlep linie plikow

SK/LADNIA

    paste [-s] [-d lista] [--serial] [--delimiters=lista]
       [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo paste
    lub
       info paste.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie paste w wersji GNU.

    paste wypisuje na standardowym wyjciu linie skladajce si z kolejno
    odpowiadajcych sobie linii kadego z podanych plikow, oddzielonych
    znakiem tabulacji.  Jeli nie podano adnych plikow lub plik o nazwie
    `-', uywane jest standardowe wejcie.

OPCJE

    -s, --serial
       Wkleja linie jednego pliku na raz, a nie naprzemiennie po jednej
       linii z kadego pliku.

    -d, --delimiters=lista
       Zamiast tabulacji do oddzielania polczonych linii uywa po kolei
       ogranicznikow z listy. Gdy lista zostanie wyczerpana, zaczyna
       na nowo od jej pocztku.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    cut(1), join(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.