Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    patch - dolcz plik ronicowy do oryginalu

SK/LADNIA

    patch [opcje] [plikoryginalny [plikz/lat]]

    lecz zazwyczaj po prostu

    patch -pnum <plikz/lat

OPIS

    Patch pobiera plik z lat, ktory moe zawiera jedn z czterech postaci
    ronic, dawanych przez program diff(1). Jeli plikz/lat jest pominity lub
    jest  mylnikiem, to lata bdzie czytana ze standardowego wejcia.
    Nastpnie dolcza te ronice do pliku oryginalnego, dajc w efekcie wersj
    zalatan.  Domylnie,  wersja zalatana jest podstawiana na miejsce
    oryginalu. Moe te tworzy kopie zapasowe zmienianego oryginalu, zob.
    opcja -b lub --backup.  Kopia oryginalu jest zapisywana obok, z
    rozszerzeniem ".orig" (w systemach nie obslugujcych dlugich nazw plikow
    "~").  Posta nazwy kopii zapasowej mona kontrolowa przez opcje -b
    (--suffix), -B (--prefix), lub -V (--version-control).

    Nazwy plikow do zalatania s zwykle brane z pliku laty, ale jeli latany
    bdzie tylko jeden plik, to mona poda go w wierszu polece jako
    plikoryginalny.

    Podczas uruchamiania, patch probuje sam okreli  rodzaj  listingu
    ronicowego. Mona to zrobi te rcznie, opcjami -c (--context), -e (--ed),
    -n (--normal) lub -u (--unified).  Ronice typu context (starego
    rodzaju, nowego rodzaju i unifikowane (unified)) s nanoszone na
    oryginal wprost przez program patch, podczas gdy ronice ed s po prostu
    przesylane poprzez potok do edytora ed(1).

    Patch probuje automatycznie pomin wszelkie mieci znajdujce si przed
    fragmentem ronicowym, dokona zalatania i znowu pomin mieci, znajdujce
    si za ronic. Tak wic przekazanie patchowi, ronicy znajdujcej si np. w
    wiadomoci pocztowej, powinno dziala. Jeli calo ronic jest wcita o ten
    sam rozmiar, lub ronice kontekstowe zawieraj linie zakoczone parami
    CRLF, lub s raz bd wielokrotnie zakapsulkowane przez poprzedzenie
    cigiem "- " linii zaczynajcych si od "-", jak podano w RFC 934, to jest
    to poprawnie uwzgldniane w lataniu.

    W przypadku ronic typu context i w mniejszym stopniu ronic typu normal,
    patch  potrafi  wykry, kiedy numery linii wymienione w lacie s
    nieprawidlowe i sprobuje znale wlaciwe miejsce. Jako pierwszy strzal,
    uywany jest numer linii uyty w badanym kawalku plus lub minus offset
    uyty do zaaplikowania poprzedniego kawalka. Jeli nie jest to wlaciwe
    miejsce, nastpi skanowanie w przod i wstecz w poszukiwaniu zestawu
    linii odpowiadajcego podanemu kontekstowi. Na pocztek, szukane jest
    miejsce, do ktorego pasuj wszystkie linie fragmentu. Jeli nie uda si
    go znale i mamy do czynienia z ronicami kontekstowymi a wspolczynnik
    `maximum fuzz factor' jest ustawiony na 1 lub wicej, to skanowanie jest
    powtarzane, lecz teraz ignoruje pierwsz i ostatni lini kontekstu. Jeli
    i to zawiedzie, a wyej wymieniony wspolczynnik jest ustawiony na 2 lub
    wicej, to ignorowane bd dwie pierwsze i dwie ostatnie linie. (Domylnym
    wspolczynnikiem jest 2.) Jeli patch nie moe znale wlaciwego miejsca do
    zaaplikowania fragmentu ronicy, to wstawi go do pliku odrzuce, ktory
    normalnie ma nazw pliku wyjciowego, z dopisan kocowk .rej (lub # jeli
    .rej utworzyloby zbyt dlug nazw pliku. Jeli dodanie nawet pojedynczego
    znaku # powoduje, e nazwa pliku staje si za dluga, to # zastpuje
    ostatni znak nazwy).  (Zauwa,  e  odrzucony  fragment  zostanie
    wyprodukowany jako ronica typu context, niezalenie od postaci laty
    wejciowej. Jeli byla ona typu normal, wiele kontekstow bdzie po prostu
    pustych.)  Numery linii w pliku odrzuce mog by inne ni w lacie:
    odzwierciedlaj one przypuszczaln pozycj w nowym pliku, do ktorej
    prawdopodobnie nale odrzucone fragmenty.

    Gdy obrobka fragmentu jest zakoczona, zostaniesz poinformowany, czy
    zakoczyla si sukcesem, czy te si nie powiodla i w ktorej linii (nowego
    pliku) wg patcha ten fragment powinien si znale. Jeli jest ona inna od
    numeru linii, podanego w pliku ronicowym, zostaniesz poinformowany o
    offsecie.  Pojedynczy  duy  offset moe by wskazowk, e fragment
    zainstalowano w zlym miejscu. Jeli do porownania uyto wspolczynnika
    `fuzz factor', to te bdziesz o tym poinformowany, gdy moe to by
    podejrzane. Jeli uyle opcji --verbose, zostaniesz te powiadomiony o
    fragmentach dopasowanych dokladnie.

    Jeli w linii komend nie podano adnego pliku oryginalnego, patch
    sprobuje go odgadn ze mieci, zawartych w pliku z ronic, stosujc ponisze
    zasady.

    Najpierw buduje uporzdkowan list kandydatur wedlug takich regul:

    +o Jeli naglowek jest naglowkiem ronicy typu context, nazwa starego i
     nowego pliku odczytywana jest z niego. Nazwa pliku jest ignorowana
     jeli ma za malo ukonikow dla opcji -pnum lub --strip=num. Nazwa
     /dev/null jest rownie ignorowana.

    +o Jeli w pocztkowych mieciach jest linia Index: i albo brakuje obu
     nazw, starego i nowego pliku, albo patch dziala zgodnie z POSIX, to
     pobierana jest nazwa z tej linii.

    +o W poniszych regulach zaklada si, e rozwaane nazwy plikow  s
     uporzdkowane (stary, nowy, indeks), niezalenie od kolejnoci, w
     jakiej wystpuj w naglowku.

    Nastpnie patch wybiera nazw pliki z listy potencjalnych nazw:

    +o Jeli ktory z wymienionych plikow istnieje, to wybierana jest
     pierwsza nazwa zgodna z POSIX, w przeciwnym razie najlepsza.

    +o Jeeli patch nie ignoruje RCS, ClearCase i SCCS (zob. opcj -g num lub
     --get=num), a tak wskazany plik istnieje, ale znaleziono glown
     (master) pozycj RCS, ClearCase lub SCCS, wybrany zostanie pierwszy
     plik wymieniony w tej pozycji.

    +o Jeli nie istnieje plik o danej nazwie, nie znaleziono glownej
     pozycji RCS, ClearCase lub SCCS, podano jakie nazwy, patch nie
     stosuje si do POSIX, za lata wymaga utworzenia pliku, to wybierana
     jest  najlepsza nazwa wymagajca stworzenia najmniejszej liczby
     katalogow.

    +o Jeli powyszy algorytm heurystyczny nie da adnej nazwy pliku, to
     zostaniesz o ni zapytany.  Poza tym, jeli w prowadzcych mieciach
     znajduje linia "Prereq: ", patch sprobuje pobra pierwsze slowo z tej
     linii (zwykle numer wersji) i sprawdzi czy istnieje ono w pliku
     wejciowym. Jeli nie, patch zapyta o potwierdzenie przed kontynuacj.

    Efektem tego wszystkiego jest to, e powiniene by w stanie poda w
    interfejsie newsow nastpujce:

      | patch -d /usr/src/local/blurfl

    i tym samym zalata katalog blurfl bezporednio z artykulu, ktory zawiera
    lat.

    Jeli plik z lat sklada si z wicej ni jednej laty, program patch
    sprobuje zaaplikowa je tak, jakby przyszly w osobnych plikach z latami.
    Znaczy to midzy innymi tyle, e nazwa latanego pliku jest okrelana dla
    kadego listingu ronic z osobna i e mieci, znajdujce si przed kadym z
    listingow bd analizowane jak opisano wyej.  Do kolejnych lat mona
    przekazywa opcje (i inn oryginaln nazw pliku), oddzielajc odpowiadajce
    listy argumentow znakiem ' +'. (Lista argumentow kolejnej laty nie
    musi jednak podawa nowej nazwy pliku z lat.)

OPCJE

    -b, --backup
     Tworzy pliki kopii zapasowych.  To znaczy, przy lataniu pliku,
     zamiast usuwania oryginalu tworzy jego kopi lub zmienia nazw. Jako
     kopia zapasowa pliku, ktory nie istnial tworzony jest pusty plik,
     zastpczo reprezentujcy nieistniejcy oryginal. Sposob ustalania nazw
     plikow  kopii  zapasowych  opisano  przy  opcjach  -V  lub
     --version-control.

    --backup-if-mismatch
     Tworzy kopi zapasow jeli lata nie pasuje dokladnie do pliku a nie
     zadano w inny sposob tworzenia kopii. Jest to zachowanie domylne,
     chyba e patch dziala zgodnie z POSIX.

    --no-backup-if-mismatch
     Nie tworzy kopii zapasowej jeli lata nie pasuje dokladnie do pliku i
     jeli nie zadano w inny sposob tworzenia kopii. Jest to zachowanie
     domylne gdy patch dziala zgodnie z POSIX.

    -B pref, --prefix=pref
     Poprzedza przedrostkiem pref nazw pliku podczas tworzenia nazwy
     zwyklej kopii.  Na przyklad, przy -B /junk/ nazw zwyklej kopii dla
     src/patch/util.c jest /junk/src/patch/util.c.

    --binary
     Za wyjtkiem standardowego wyjcia i /dev/tty, wszystkie pliki czyta i
     zapisuje w trybie binarnym.  Opcja ta nie ma adnych skutkow na
     systemach zgodnych z POSIX. Na systemach podobnych do DOS, gdzie ma
     znaczenie, lata powinna by tworzona przy uyciu diff -a --binary.

    -c, --context
     Wymusza interpretacj pliku z lat jako ronicy typu context.

    -d kat, --directory=katalog
     Powoduje interpretacj katalogu jako katalogu, ktory ma by biecym i
     przechodzi do niego przed zrobieniem czegokolwiek innego.

    -D symb, --ifdef=symb
     Powoduje uywanie konstrukcji "#ifdef...#endif" do oznaczania zmian.
     symb bdzie symbolem ronicujcym.

    --dry-run
     Wypisuje wynik latania bez faktycznego zmieniania plikow.

    -e, --ed
     Wymusza interpretacj pliku z lat jako skryptu ed.

    -E, --remove-empty-files
     Powoduje, e usuwane s pliki wyjciowe, ktore po zaaplikowaniu lat s
     puste. Zwykle uycie tej opcji nie jest konieczne, gdy program
     potrafi zbada znaczniki czasu w naglowku i stwierdzi, czy po
     naniesieniu lat plik powinien istnie. Jeli jednak wejcie nie jest
     plikiem ronic kontekstowych lub gdy patch dziala zgodnie z POSIX,
     puste zalatane pliki nie bd usuwane, dopoki nie zostanie podana ta
     opcja.  Podczas usuwania pliku patch usiluje usun rownie jego puste
     katalogi nadrzdne.

    -f, --force
     Wymusza zaloenie, e uytkownik dokladnie wie co robi i powoduje
     niezadawanie pyta. Pomija laty, z ktorych naglowkow nie wynika, jaki
     plik powinien by zalatany; pliki s latane nawet jeli maj zl wersj
     dla linii Prereq:; zaklada, e laty nie s odwrocone, nawet jeli tak
     wygldaj. Opcja ta nie eliminuje komentarzy; do tego uyj -s.

    -F num, --fuzz=num
     Ustawia wspolczynnik `maximum fuzz factor'. Opcja ta tyczy si tylko
     ronic typu context i powoduje, e patch ignoruje maksymalnie tyle
     linii, zagldajc w miejsca, gdzie ma zainstalowa fragment laty.
     Zauwa, e duy wspolczynnik zwiksza prawdopodobiestwo nieprawidlowego
     naniesienia laty. Domyln wartoci jest 2 i nie moe by ustawiona na
     wicej ni liczba linii kontekstu w ronicy, czyli zwykle 3.

    -g num, --get=num
     Steruje akcjami programu patch gdy oryginalny plik jest pod kontrol
     RCS lub SCCS, a nie istnieje lub jest przeznaczony tylko dla
     odczytu.  Take wtedy, gdy jest pod kontrol ClearCase, a nie
     istnieje. Jeeli num jest dodatnie, to pobiera (get) lub aktualizuje
     (check out) plik z danego systemu kontroli wersji (revision control
     system). Jeli wynosi zero, patch ignoruje system kontroli wersji i
     nie pobiera pliku; jeli num jest ujemne, to pyta uytkownika czy
     pobra plik. Domylna warto tej opcji okrelana jest wartoci zmiennej
     rodowiska PATCH_GET jeli takowa istnieje; jeli nie, to warto domylna
     jest zerem, gdy patch dziala zgodnie z POSIX, w przeciwnym razie
     jest ujemna.

    -i plik/laty, --input=plik/laty
     Odczytuje  lat z pliku/laty.  Jeli plikiem/laty jest -, to ze
     standardowego wejcia, domylnie.

    -l, --ignore-whitespace
     Wykonuje swobodniejsze porownywanie wzorcow, w przypadku, gdy w
     pliku pozamieniano tabulacje i spacje. Dowolna sekwencja bialych
     spacji (znakow tabulacji lub spacji) w linii pliku laty bdzie
     odpowiada dowolnej sekwencji bialych spacji oryginalnego pliku.
     Cigi bialych spacji wystpujce na kocach linii s  ignorowane.
     Normalne znaki musz wci dokladnie pasowa. Kada linia kontekstu nadal
     musi pasowa do linii oryginalnego pliku.

    -n, --normal
     Powoduje, e plik z lat jest interpretowany jak ronica typu `normal'.

    -N, --forward
     powoduje ignorowanie lat, ktore wydaj si by odwrocone lub ju
     zaaplikowane. Zobacz te -R.

    -o plik-wyj, --output=plik-wyj
     Zamiast  latania  bezporednio  oryginalnych plikow, wynik jest
     kierowany do plik-wyj.

    -pnum, --strip=num
     Z kadej nazwy pliku znalezionej w pliku laty ujmuje najmniejszy
     przedrostek  zawierajcy  num  pocztkowych ukonikow.  Cig kilku
     ssiadujcych ukonikow liczy si za jeden ukonik. Opcj przewidziano na
     wypadek gdyby przechowywal pliki w innym katalogu ni osoba, ktora
     przeslala lat. Na przyklad, zalomy, e nazwa pliku w lacie miala
     warto

        /u/howard/src/blurfl/blurfl.c

     ustawienie -p lub -p0 nie zmienia jej, -p1 daje

        u/howard/src/blurfl/blurfl.c

     bez pocztkowego ukonika, a -p4 daje

        blurfl/blurfl.c

     natomiast niepodanie -p w ogole, daje po prostu blurfl.c. Wynik tej
     operacji jest poszukiwany albo w katalogu biecym, albo w katalogu
     podanym przez opcj -d.

    --posix
     Postpuje bardziej zgodnie ze standardem POSIX:

      +o Dociekajc nazw plikow z naglowkow ronic z listy (stary, nowy,
       indeks) bierze pierwszy istniejcy plik.

      +o Nie usuwa plikow, ktore po zalataniu staj si puste.

      +o Nie pyta o pobieranie plikow z RCS, ClearCase czy SCCS.

      +o Wymaga, by w wierszu polece wszystkie opcje wystpowaly przed
       nazwami plikow.

      +o Nie tworzy kopii zapasowych przy wystpieniu niezgodnoci.

    --quoting-style=wyraz
     Uywa stylu wyraz do cytowania nazw wyjciowych. Wyraz powinien by
     jednym z poniszych:

     literal
         Wypisuje nazwy bez zmian.

     shell Cytuje nazwy dla powloki jeli zawieraj metaznaki powloki lub
         spowodowalyby dwuznaczno wyniku.

     shell-always
         Cytuje nazwy dla powloki, nawet wtedy, gdy normalnie nie
         wymagalyby cytowania.

     c   Cytuje nazwy jak dla lacuchow w jzyku C.

     escape Cytuje jak z c, z wyjtkiem tego, i pomija otaczajce znaki
         cudzyslowu.

     Warto domyln opcji --quoting-style mona okreli za pomoc zmiennej
     rodowiska QUOTING_STYLE. Jeli nie jest ona ustawiona, to wartoci
     domyln jest shell.

    -r plik-odrz, --reject-file=plik-odrz
     Odrzucone poprawki s umieszczane w zadanym pliku-odrz, a nie w
     domylnym pliku odrzuce .rej.

    -R, --reverse
     Mowi, e lata ta zostala utworzona przy zamienionych miejscami
     starych i nowych plikach [tlum. zamiast `diff -c stary nowy' uyto
     pomylkowo `diff -c nowy stary']. (Tak, obawiam si e czasem si to
     zdarza, natura ludzka jest jaka jest.) Patch Sprobuje zamieni kady
     fragment przed jego zaaplikowaniem. Odrzucenia wyjd w formacie
     zamienionym (swapped). Opcja -R nie dziala ze skryptami ronicowymi
     eda gdy jest tam zbyt malo danych do zrekonstruowania operacji
     odwrotnej.

     Jeli pierwszy fragment laty zawiedzie, patch odwraca ten fragment,
     sprawdzajc czy nie moe by tak zaaplikowany.  Jeli moe, zostaniesz
     zapytany czy chcesz ustawi opcj -R. Jeli nie, lata bdzie aplikowana
     dalej w sposob tradycyjny. (Uwaga: metoda ta nie moe wykry laty
     odwroconej jeli jest to ronica typu normal i jeli pierwsz komend
     jest doklejanie (append) (tj. powinno to by kasowanie -- delete).
     Jest tak dlatego, e doklejanie zawsze dziala, gdy pusty kontekst
     pasuje wszdzie. Szczliwym trafem, wiele lat raczej dodaje lub
     zmienia linie ni je kasuje, wic wikszo odwroconych ronic typu normal
     zaczyna si od kasowania, co zawiedzie i wywola heurystyk.)

    -s, --silent, --quiet
     Powoduje, e patch dziala cicho, chyba e pojawi si bld.

    -t, --batch
     Podobne do -f, gdy eliminuje pytania, lecz dziala wedlug innych
     zaloe: pomija laty, ktorych naglowki nie zawieraj nazw plikow (tak
     samo jak -f), pomija laty dla plikow ze zlymi wersjami Prereq: i
     przyjmuje, e laty s odwrocone, jeli na takie wygldaj.

    -T, --set-time
     Ustawia czasy modyfikacji i ostatniego dostpu zalatanych plikow
     wedlug znacznikow czasu podanych w naglowkach ronic typu context,
     zakladajc, e naglowki te stosuj czas lokalny.  Opcja ta jest
     niezalecana, gdy uycie lat korzystajcych z czasu lokalnego przez
     osoby z innych stref czasowych nie jest latwe. Ponadto znaczniki
     czasu lokalnego nie s jednoznaczne w przypadku, gdy zegar lokalny
     jest cofany w zwizku z dostosowywaniem do czasu letniego. Zamiast
     tej opcji, powinno si tworzy laty z czasem uniwersalnym (UTC) i
     stosowa opcj -Z lub --set-utc.

    -u, --unified
     Wymusza  interpretacj  laty  jako ronicy typu unified context
     (zunifikowana ronica kontekstowa).

    -V metoda, --version-control=metoda
     -V metoda, --version--control=metoda Powoduje, e metoda staje si
     metod tworzenia nazw plikow zapasowych. Rodzaje robionych kopii
     zapasowych  mona  rownie  poda  w  zmiennej  rodowiskowej
     PATCH_VERSION_CONTROL  (lub,  jeli  nie jest ustawiona, zmienn
     VERSION_CONTROL), ktora jest przeslaniana przez t opcj.  Wybrana
     metoda nie ma wplywu na to, czy kopie zapasowe bd wykonywane, i w
     jakich przypadkach.  Okrela tylko sposob tworzenia nazw plikow
     zapasowych.  Warto metody jest podobna jak zmiennej `version-
     control' GNU Emacsa.  Patch rozpoznaje te ich bardziej opisowe
     synonimy. Poprawne wartoci to (przyjmowane s rozronialne skroty):

     numbered lub t
       Tworzy zawsze numerowane kopie zapasowe. Nazw numerowanej kopii
       zapasowej pliku F jest F.~N~ gdzie N to numer wersji.

     existing lub nil
       Tworzy numerowane kopie zapasowe plikow, ktore ju je maj, a
       zwykle kopie dla pozostalych. Tak jest domylnie.

     `never' lub `simple'
       Zawsze robi zwykle kopie zapasowe. Opcje -B lub --prefix, -Y lub
       --basename-prefix i -z lub --suffix okrelaj nazw pliku zwyklej
       kopii zapasowej.  Jeeli nie podano adnej z nich, to stosowany
       jest przyrostek zwyklej kopii zapasowej. Jest to warto zmiennej
       rodowiska SIMPLE_BACKUP_SUFFIX, jeli jest ona ustawiona, lub
       .orig w przeciwnym razie.

     Przy kopiach numerowanych lub zwyklych, jeli nazwa pliku kopii
     zapasowej jest zbyt dluga, to zamiast niej uywa si przyrostka kopii
     ~. Jeeli nawet dodanie ~ spowodowaloby, e nazwa bdzie za dluga, to
     ~ zastpuje ostatni znak nazwy pliku.

    --verbose
     Wypisuje dodatkowe informacje o wykonywanej pracy.

    -x num, --debug=num
     ustawia wewntrzne flagi debuggowe. Ma to znaczenie tylko dla lataczy
     programu patch.

    -Y pref, --basename-prefix=pref
     Przy tworzeniu nazwy zwyklej kopii poprzedza przedrostkiem pref
     podstawow cz nazwy pliku.  Na przyklad, przy -Y .del/ nazw pliku
     zwyklej  kopii   zapasowej   dla   src/patch/util.c   jest
     src/patch/.del/util.c.

    -z suffix, --suffix=suffix
     Powoduje, e suff jest interpretowane jako przyrostek nazw zwyklych
     kopii zapasowych. Na przyklad, przy -z - nazw pliku zwyklej kopii
     kopii dla src/patch/util.c jest src/patch/util.c-. Przyrostek kopii
     mona te okreli za pomoc zmiennej rodowiska SIMPLE_BACKUP_SUFFIX,
     ktora jest przeslaniana przez t opcj.

    -Z, --set-utc
     Ustawia czasy modyfikacji i ostatniego dostpu zalatanych plikow
     wedlug znacznikow czasu podanych w naglowkach ronic typu context,
     zakladajc, e naglowki te stosuj czas uniwersalny - Coordinated
     Universal Time (UTC, znany te jako czas redni Greenwich GMT).
     Zobacz te opcja -T lub --set-time.

     Opcje -Z lub --set-utc i -T lub --set-time normalnie powstrzymuj si
     od ustawiania czasu pliku jeli jego oryginalny czas nie pasuje do
     czasu podanego w naglowku laty lub jej zawarto nie pasuje dokladnie
     do laty. Jednak, jeli podano opcj -f lub --force, to czas pliku
     jest ustawiany bez wzgldu na niezgodnoci.

     Z powodu ogranicze formatu wyjciowego stosowanego przez diff, opcje
     te nie potrafi aktualizowa czasow plikow, ktorych zawarto si nie
     zmienila.  Wykorzystujc te opcje powinno si pamita o usuniciu (np.
     za pomoc make clean) wszystkich plikow, ktore zale od zalatanych, by
     poniejsze wywolania make nie zostaly zmylone czasem zalatanych
     plikow.

    --help
     Wypisuje list opcji i koczy dzialanie.

    -v, --version
     Wypisuje wersj programu i koczy dzialanie.

RODOWISKO

    PATCH_GET
     Okrela, czy patch  powinien  domylnie  pobiera  brakujce  lub
     przeznaczone tylko do odczytu pliki z RCS, ClearCase lub SCCS.
     Zobacz opis opcji -g lub --get.

    POSIXLY_CORRECT
     Jeli jest ustawiona, patch cilej stosuje si do standardu POSIX w
     zachowaniu domylnym. Zobacz opis opcji --posix.

    QUOTING_STYLE
     Domylna warto opcji --quoting-style.

    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX
     Przyrostek  stosowany do tworzenia nazw plikow zwyklych kopii
     zapasowych .orig.

    TMPDIR, TMP, TEMP
     Katalog do przechowywania plikow tymczasowych.  patch wykorzystuje
     pierwsz zmienn rodowiska z tej listy, jaka jest ustawiona. Jeli
     adna nie jest, warto domylna zaley od systemu: normalnie na
     maszynach uniksowych jest to /tmp.

    VERSION_CONTROL lub PATCH_VERSION_CONTROL
     Wybiera metod kontroli wersji kopii pliku; zobacz opcja -v lub
     --version-control.

PLIKI

    $TMPDIR/p*
     pliki tymczasowe

    /dev/tty
     terminal sterujcy; uywany do uzyskania odpowiedzi na  pytania
     zadawane uytkownikowi.

ZOBACZ TAKE

    diff(1) ed(1).

    Marshall T. Rose and Einar A. Stefferud, Proposed Standard for Message
    Encapsulation,  Internet  RFC  934   <URL:ftp://ftp.isi.edu/in-
    notes/rfc934.txt> (1985-01).

UWAGI DLA WYSY/LAJCYCH /LATY

    Istnieje kilka rzeczy, o ktorych naley pamita przy wysylaniu lat.

    Tworz lat wedlug sprawdzonego schematu.  Dobr metod jest polecenie
    diff -Naur stary nowy gdzie stary i nowy identyfikuj stary i nowy
    katalog.  Nazwy stary i nowy nie powinny zawiera adnych ukonikow.
    Naglowki z polece diff powinny zawiera daty i czasy czasu uniwersalnego
    (UTC) z zastosowaniem tradycyjnego formatu uniksowego, by odbiorcy laty
    mogli skorzysta z opcji -Z lub --set-utc. Oto przykladowe polecenie, z
    uyciem skladni powloki Bourne'a:

      LC_ALL=C TZ=UTC0 diff -Naur gcc-2.7 gcc-2.8

    Powiadom odbiorcow, jak zaaplikowa lat, wskazujc, do ktorego katalogu
    przej cd i jakich opcji patch uy. Zalecany jest lacuch opcji -Np1.
    Wyprobuj procedur stawiajc si na miejscu odbiorcy i stosujc lat na kopi
    oryginalnych plikow.

    Moesz oszczdzi ludziom wielu problemow, zachowujc plik patchlevel.h
    Jest on latany aby zwikszy poziom laty (patch level). Umie go jako
    pierwsz ronic w pliku z lat, ktory wysylasz.  Jeli do laty wstawisz
    lini Prereq:, to nie pozwoli ona na stosowanie lat poza kolejnoci bez
    ostrzeenia.

    Moesz utworzy plik u odbiorcy wysylajc mu ronic z porownania /dev/null
    lub pusty plik o dacie rownej Epoce (1970-01-01 00:00:00 UTC) z
    plikiem, ktory chcesz stworzy.  Zadziala to tylko jeli plik taki
    jeszcze nie istnieje w katalogu docelowym. I odwrotnie, moesz usun
    plik wysylajc ronic kontekstow porownujc plik do usunicia z pustym
    plikiem datowanym na Epok. Plik nie zostanie usunity jeli patch dziala
    zgodnie z POSIX a nie podano opcji -E lub --remove-empty-files.  Prost
    metod generowania lat, ktore tworz i usuwaj pliki jest uycie opcji -N
    lub --new-file programu GNU diff. Jeli spodziewasz si, e odbiorca uyje
    opcji -pN, nie wysylaj wyjcia wygldajcego tak:

      diff -Naur v2.0.29/prog/README prog/README
      --- v2.0.29/prog/README  Mon Mar 10 15:13:12 1997
      +++ prog/README  Mon Mar 17 14:58:22 1997

    bo obie nazwy plikow maj ron liczb ukonikow, a rozmaite wersje patch
    ronie interpretuj nazwy plikow.  Unikniesz mylnej  interpretacji,
    wysylajc zamiast tego takie wyjcie:

      diff -Naur v2.0.29/prog/README v2.0.30/prog/README
      --- v2.0.29/prog/README  Mon Mar 10 15:13:12 1997
      +++ v2.0.30/prog/README  Mon Mar 17 14:58:22 1997

    Unikaj wysylania lat porownujcych pliki o takich nazwach, jakie maj
    kopie zapasowe, jak np. README.orig, gdy moe to zmyli patch, tak e
    bdzie nakladal lat na plik kopii zamiast na rzeczywisty plik. Zamiast
    tego powiniene wysyla laty porownujce pliki o takich samych nazwach
    podstawowych, poloone w ronych katalogach, np. old/README i new/README.

    Uwaaj by nie wysyla lat odwrotnych, gdy powoduje to, e ludzie
    zastanawiaj si czy ju zalczyli lat.

    Nie probuj budowa lat, ktore zmienialy by pliki pochodne (np. plik
    configure,  w ktorym jest linia configure: configure.in w swoim
    makefile), poniewa odbiorca i tak powinien by w stanie je odtworzy.
    Jeli musisz wysla ronice plikow pochodnych, utworz je uywajc czasu
    uniwersalnego UTC; odbiorcy powinni zaaplikowa lt stosujc opcj -Z lub
    --set-utc, a nastpnie usun wszystkie nielatane pliki, ktore zale od
    wlanie zalatanych (np. za pomoc make clean).

    Mimo i mona umieci 582 listingow ronic w jednym pliku, to lepiej wstawi
    grupy powizanych lat do osobnych plikow.

    Poza tym, upewnij si, e podale poprawnie nazwy plikow, zarowno w
    naglowku ronicy kontekstowej, jak i w linii Index:. Jeli latasz co w
    podkatalogu, upewnij si, e powiadomile uytkownika, by podal opcj -p.

DIAGNOSTYKA

    Zbyt wiele by tu wymienia, lecz ogolnie wskazuj, e patch nie mogl
    przetworzy pliku z lat.

    Jeli podano opcj --verbose, komunikat Hmm... wskazuje, e w pliku z lat
    jest nieprzetworzony tekst i e patch probuje domyli si, czy znajduje si
    w nim lata, a jeli tak, to jakiego jest rodzaju.

    Patch koczy prac z kodem 0 jeli wszystkie kawalki zaaplikowano
    poprawnie, 1 jeli jakie nie mogly by zaaplikowane, a 2 w przypadku
    powaniejszych klopotow.  Podczas aplikowania zbioru lat w  ptli,
    umoliwia ci sprawdzenie tego kodu, tak by nie dolcza ju reszty lat do
    czciowo polatanego pliku.

ZASTRZEENIA

    Ronice kontekstowe nie mog wiarygodnie odwzorowywa tworzenia lub
    usuwania pustych plikow, pustych katalogow czy plikow specjalnych, jak
    dowizania symboliczne. Nie potrafi te reprezentowa zmian w metadanych
    pliku, takich jak wlaciciel, grupa, prawa czy to, e jeden plik jest
    twardym dowizaniem do drugiego. Jeli takie zmiany s rownie wymagane,
    lacie powinny towarzyszy osobne instrukcje (np. w postaci skryptu
    powloki).

    Patch nie potrafi stwierdzi, czy w skrypcie ed nie istniej numery
    linii, a w normalnych ronicach moe wykry niewlaciwe numery tylko gdy
    odnajdzie  zmian  lub  usunicie.  Ronica  kontekstowa,  uywajca
    wspolczynnika `fuzz factor' 3 moe mie podobne problemy. Dopoki nie
    zostanie dodany wlaciwy interaktywny interfejs uytkownika, powiniene
    raczej w tych wypadkach robi ronice typu context. Zobaczysz czy zmiany
    maj sens. Oczywicie kompilowanie bez bldow jest calkiem  dobrym
    wskazaniem, e lata zadzialala, lecz nie jest to zawsze prawda.

    Patch zwykle daje prawidlowe wyniki, nawet gdy musi duo zgadywa. Jednak
    rezultaty maj gwarancj prawidlowoci tylko wtedy, gdy laty aplikowane s
    do dokladnie tej samej wersji pliku, z ktorej zostaly wygenerowane.

KWESTIE ZGODNOCI

    Standard POSIX podaje zachowanie, ktore roni si od tradycyjnego
    zachowania si patcha. Powiniene pamita o tych ronicach jeli musisz
    wspolpracowa z patch w wersji 2.1 lub wczeniejszymi, ktore nie s zgodne
    z POSIX.

    +o W tradycyjnym patchu argument opcji -p byl opcjonalny, a gole -p
     bylo rownowane -p0. Obecnie opcja -p wymaga argumentu, a -p 0 jest
     teraz rownowanikiem -p0.  Dla zachowania maksymalnej zgodnoci,
     stosuj opcje typu -p0 i -p1.

     Ponadto, tradycyjny patch po prostu zlicza ukoniki przy obcinaniu
     przedrostkow ciekowych; patch liczy obecnie skladowe nazwy pliku.
     To znaczy, cig ssiadujcych ukonikow liczy si obecnie za jeden
     ukonik. Dla zachowania maksymalnej zgodnoci, unikaj wysylania lat
     zawierajcych // w nazwach plikow.

    +o W tradycyjnym patchu, tworzenie kopii zapasowych bylo wlczone
     domylnie. Zachowanie to jest teraz wlczane opcj -b lub --backup.

     I odwrotnie, w POSIX-owym patch, kopie nigdy nie s tworzone, nawet
     jeli wystpi niedopasowanie laty. W GNU patch, zachowanie to jest
     wlczane opcj --no-backup-if-mismatch lub przez wlczenie zgodnoci z
     POSIX  opcj  --posix  albo  ustawieniem  zmiennej  rodowiska
     POSIXLY_CORRECT.

     Opcja  -b suffix  tradycyjnego  patch  jest  rownowana  opcjom
     -b -z suffix dla GNU patch.

    +o Tradycyjny patch stosuje skomplikowan (i nie w pelni udokumentowan)
     metod domylania si z naglowka laty nazwy pliku do zalatania. Metoda
     ta nie jest zgodna z POSIX i ma kilka niepoprawnie zakodowanych
     fragmentow [gotchas].  Obecny patch korzysta z innej,  rownie
     skomplikowanej (ale lepiej udokumentowanej) metody, ktora jest
     opcjonalnie zgodna z POSIX; mamy nadziej, e ma mniej bldow. Obie te
     metody s ze sob zgodne jeli nazwy plikow w naglowku ronicy
     kontekstowej i w linii Index: po obciciu przedrostka s identyczne.
     Normalnie lata jest zgodna jeli wszystkie nazwy plikow w naglowku
     zawieraj t sam liczb ukonikow.

    +o Gdy tradycyjny patch zadawal uytkownikowi pytanie, kierowal je na
     standardowe wyjcie bldow i oczekiwal odpowiedzi z pierwszego pliku
     poniszej listy bdcego terminalem:  standardowe  wyjcie  bldow,
     standardowe wyjcie, /dev/tty, i standardowe wejcie. Teraz patch
     wysyla pytania na standardowe wyjcie i pobiera odpowiedzi  z
     /dev/tty.  Zmieniono domylne odpowiedzi na niektore z pyta. Dziki
     temu patch nigdy nie wchodzi w nieskoczon ptl przy stosowaniu
     domylnych odpowiedzi.

    +o Tradycyjny patch koczyl dzialanie z kodem rownym liczbie bldnych
     fragmentow, albo z kodem 1 jeli napotkano powany problem.  Obecnie
     patch koczy dzialanie z kodem 1 jeli nie udalo si zaaplikowa jakich
     fragmentow, albo 2 jeli napotkano powany problem.

    +o Wysylajc instrukcje okrelajce sposob skorzystania z laty przez kogo
     pracujcego z GNU patch, tradycyjnym patchem, lub patch em zgodnym z
     POSIX ogranicz si do podanych niej opcji. W tym zestawieniu spacje
     s znaczce, a argumenty wymagane.

       -c
       -d kat
       -D symb
       -e
       -l
       -n
       -N
       -o plik-wyj
       -pnum
       -R
       -r plik-odrz

B/LDY

    Zgloszenia bldow prosz wysyla do <bug-gnu-utils@gnu.org>.

    Moglby by sprytniejszy co do czciowych trafie, nadmiernie odbiegajcych
    od normy offsetow i zamienionego kodu, lecz wymagaloby to dodatkowego
    przebiegu.

    Jeli kod zostal powielony (np. #ifdef STARYKOD ... #else ... #endif),
    patch nie moe zalata obu wersji, i  jeli  w  ogole  zadziala,
    prawdopodobnie zalata niewlaciw i powie, e udalo mu si z obydwiema.

    Jeli aplikujesz lat, ktor ju zaaplikowale, patch pomyli e jest to
    odwrotna lata i zaoferuje zdjcie laty. Mona to uwaa za zaprojektowan
    funkcj programu.

KOPIOWANIE

    Copyright 1984, 1985, 1986, 1988 Larry Wall.
    Copyright 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
    Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the copyright holders instead of in the
    original English.

AUTORZY

    Larry Wall napisal pierwotn wersj patcha. Paul Eggert usunl istniejce
    w programie arbitralne ograniczenia. Dodal obslug plikow binarnych,
    ustawianie czasow pliku i usuwanie plikow, i uczynil go bardziej
    zgodnym z POSIX-em. Swoj wklad wnieli te Wayne Davison, ktory dodal
    obslug formatu unidiff, i David MacKenzie, ktory doloyl obslug ustawie
    i kopii zapasowych.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.