Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lpbanner - tekstowa strona naglowkowa
    pclbanner - strona naglowkowa w formacie pcl
    psbanner - strona naglowkowa w formacie PostScript

SK/LADNIA

    lpbanner [-l length] [-w width] [-P printer]
         [-L bannername] [-n loginname] [-h host]
         [-J jobtitle] [-C class] [-?option args] [all]

OPIS

    Program lpbanner sluy do wydruku prostej strony naglowkowej na drukarce
    o stalej szerokoci znakow, pclbanner tworzy naglowek PCL, za psbanner
    tworzy naglowek w formacie PostScript. Calo informacji, jaka ma zosta
    wydrukowana jest przesylana przy pomocy argumentow wiersza polece. Dla
    zachowania zgodnoci z szacownymi programami kolejkowania wydruku, czyta
    wiersz formularzowy ze standardowego wejcia, ale ignoruje t informacj.

OPCJE

    -w width
      Szeroko strony w znakach (domylnie 132).

    -l length
      Dlugo strony w wierszach (domylnie 60).

    -P printer
      Kolejka drukarki dla wydruku naglowka.

    -L bannername
      Nazwa uywana w naglowku jako nazwa glowna.

    -n loginname
      Nazwa uywana w naglowku jako nazwa zgloszeniowa uytkownika (login
      name).

    -h host
      Nazwa uywana w naglowku jako nazwa hosta.

    -J jobtitle
      Lacuch uywany w naglowku jako glowny tytul.

    -C class
      Lacuch uywany w naglowku jako klasa.

    -? value
      Inne opcje i argumenty zapewniane przez LPRng s ignorowane.

ZOBACZ TAKE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalnoci
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. List dyskusyjn o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wyslanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze slowem `subscribe` w treci. Oprogramowanie to
    jest dostpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.