Provided by: pdf2djvu_0.7.7-1ubuntu1_i386 bug

NAZWA

    pdf2djvu - tworzy pliki DjVu z plikow PDF

STRESZCZENIE

    pdf2djvu [{-o | --output} plik-wyjciowy-djvu] [opcja...] plik-pdf

    pdf2djvu {-i | --indirect} plik-indeksowy-djvu [opcja...] plik-pdf

    pdf2djvu {--version | --help | -h}

OPIS

    Program ten tworzy plik DjVu na podstawie pliku pdf-file w formacie
    Portable Document Format.

OPCJE

    pdf2djvu przyjmuje nastpujce opcje:

  Typ dokumentu, nazwy plik'ow
    -o, --output=plik-wyjciowy-djvu
      Utworz spakowany dokument wielostronicowy. Zapisz wynik do
      wyjciowego-pliku-djvu zamiast na standardowe wyjcie.

    -i, --indirect=indeksowy-plik-djvu
      Utworz rozdzielony dokument wielostronicowy. Jako nazwy pliku
      indeksowego uyj pliku-indeksowego-djvu; pliki skladowe umie w tym
      samym katalogu. Katalog musi istnie z prawami do zapisu.

    --pageid-template=szablon
      Okrela schemat nazewnictwa identyfikatorow stron. Opis jzyka
      szablonow znajduje si w rozdziale ,,JZYK SZABLONOW".

      Domylny szablon to ,,p{page:04*}.djvu".

      Aby umoliwi przenono, identyfikatory stron:

      o  musz sklada si tylko z malych liter ASCII, cyfr, znakow _, +, -
        i kropki,

      o  nie mog zaczyna si od znaku +, - ani kropki,

      o  nie mog zawiera dwoch kropek z rzdu,

      o  musz koczy si rozszerzeniem .djvu lub .djv.

    --pageid-prefix=prefiks
      Rownowano ,,--pageid-template=prefiks{page:04*}.djvu".

    --page-title-template=szablon
      Okrela schemat tytulow stron. Opis jzyka szablonow znajduje si w
      rozdziale ,,JZYK SZABLONOW".

      Domylnie tytuly nie s ustawiane.

  Rozdzielczo, wielko strony
    -d, --dpi=rozdzielczo
      Okrela, e podan rozdzielczoci jest rozdzielczo punktow na cal.
      Domyln wartoci jest 300 dpi. Dopuszczalny zakres to: 72 <=
      rozdzielczo <= 6000.

    --media-box
      Do okrelenia rozmiaru strony uyj MediaBox. Domylnie uywane jest
      CropBox.

    --page-size=szerokoxwysoko
      Okrela, e preferowanym rozmiarem strony jest szeroko pikseli x
      wysoko pikseli. Faktyczny rozmiar strony moe zosta zmieniony, by
      zachowa proporcje obrazu i wymogi DjVu dot. rozdzielczoci. (Ta
      opcja ma pierwszestwo nad -d/--dpi.)

    --guess-dpi
      Sprobuj odgadn pierwotn rozdzielczo poprzez ogld osadzonych
      obrazow. Uywa ostronie.

  Jako obrazu
    --bg-slices=n+...+n, --bg-slices=n,...,n
      Okrela jako kompresji warstwy tla IW44. Opcja ta jest podobna do
      opcji -slice programu c44. Szczegoly znajduj si w podrczniku
      c44(1). Domyln wartoci jest 72+11+10+10.

    --bg-subsample=n
      Okrela wspolczynnik podprobkowania tla. Domyln wartoci jest 3.
      Dopuszczalne wartoci to liczby calkowite od 1 do 12 wlcznie.

    --fg-colors=default
      Staraj zachowa si wszystkie kolory pierwszego planu. Tak jest
      domylnie.

    --fg-colors=web
      Zredukuj kolory pierwszego planu do palety WWW (216 kolorow). Ta
      opcja nie jest zalecana.

    --fg-colors=n
      Uyj GraphicsMagicka do zredukowania do n liczby ronych kolorow na
      pierwszym planie. Dopuszczalne wartoci to liczby calkowite od 1 do
      4080. Ta opcja nie jest zalecana.

    --fg-colors=black
      Odrzu informacje o kolorach pierwszego planu.

    --monochrome
      Rastruj strony jako dwukolorowe bitmapy. W takim wypadku opcje
      --bg-... i --fg-... nie s respektowane.

    --loss-level=n
      Okrela agresywno kompresji stratnej. Domyln wartoci jest 0
      (kompresja bezstratna). Dopuszczalne wartoci to liczby calkowite od
      0 do 200 wlcznie. Opcja ta jest podobna do opcji -losslevel
      programu cjb2; szczegoly znajduj si w podrczniku cjb2(1) . Opcja ta
      jest respektowna tylko razem z opcj --monochrome.

    --lossy
      Synonim --loss-level=100.

    --anti-alias
      Wlcz antyaliasing fontow i grafiki wektorowej. Ta opcja nie jest
      zalecana.

  Wyodrbnianie
    --no-metadata
      Nie wyodrbniaj metadanych.

      Domylnie:

      o  Wyodrbniane s nastpujce hasla slownika informacji o dokumencie:
        Title, Author, Subject, Creator, Producer, CreationDate,
        ModDate. Zapisy daty i czasu s formatowane wg RFC 3999[1], z
        dat i czasem oddzielonymi pojedyncz spacj.

        Metadane XMP s wyodrbniane (lub tworzone) i odpowiednio
        aktualizowane.

    --verbatim-metadata
      Zachowaj oryginalne metadane bez zmian.

    --no-outline
      Nie wyodrbniaj konspektu dokumentu.

    --hyperlinks=border-avis
      Spraw, by ramki hiperlczy byly zawsze widoczne.

      Domylnie ramka hiperlcza jest widoczna tylko gdy nad nim znajduje
      si kursor myszki.

    --hyperlinks=#RRGGBB
      Wymu okrelony kolor ramki hiperlczy.

    --no-hyperlinks, --hyperlinks=none
      Nie wyodrbniaj hiperlczy.

    --no-text
      Nie wyodrbniaj tekstu.

    --words
      Wyodrbniaj tekst. Zapisz poloenia kadego slowa. Tak jest domylnie.

    --lines
      Wyodrbniaj tekst. Zapisz poloenia kadej linii, a nie kadego slowa.

    --crop-text
      Nie wyodrbniaj tekstu, ktory znajduje si poza granicami strony.

    --no-nfkc
      Nie poddawaj tekstu normalizacji NFKC[2].

    --filter-text=linia-polece
      Przefiltruj tekst przez lini-polece. Dany filtr musi zachowywa
      biale znaki, znaki kontrole i cyfry dziesitne.

      Opcja ta implikuje --no-nfkc.

    -p, --pages=zakres stron
      Okrela strony przeznaczone do konwersji. zakres-stron jest
      oddzielan przecinkami list podzakresow. Kady podzakres to albo
      pojedyncza strona (np. 17), albo cigly zakres stron (np. 37-42).
      Strony numerowane s od 1.

      Domylnie konwertowane s wszystkie strony.

  Wydajno
    -j, --jobs=n
      Uyj n wtkow do przeprowadzenia konwersji. Domylnie uywany jest
      jeden wtek.

    -j0, --jobs=0
      Okrel liczb wtkow uywanych do przeprowadzenia konwersji
      automatycznie.

  Gadatliwo, pomoc
    -v, --verbose
      Wywietlaj wicej komunikatow informacyjnych podczas konwersji pliku.

    -q, --quiet
      Nie wywietlaj komunikatow informacyjnych podczas konwersji pliku.

    --version
      Wywietl informacj o wersji i wyjd.

    -h, --help
      Wywietl pomoc i wyjd.

RODOWISKO

    Nastpujce zmienne rodowiskowe maj wplyw na dzialanie pdf2djvu w
    systemach uniksowych:

    OMP_*
      Zachowanie programu pod wzgldem wspolbienoci mona kontrolowa za
      pomoc kilku zmiennych rodowiskowych. Szczegoly opisane s w
      specyfikacji API OpenMP[3].

    TMPDIR

      pdf2djvu intensywnie uywa plikow tymczasowych. S one skladowane w
      katalogu okrelonym przez t zmienn. Domyln wartoci jest/tmp.

JZYK SZABLON'OW

  Sk/ladnia szablon'ow
    Jzyk szablonow jest z grubsza wzorowany na sk/ladni formatowania napis'ow
    w jzyku Python[4].

    Szablon to kawalek tekstu zawierajcy pola, otoczone klamrami {}. Kiedy
    szablon jest wyliczany, pola zastpowane s odpowiednio sformatowanymi
    wartociami. Ponadto cig {{ jest zastpowany pojedynczym { a cig }} --
    pojedynczym }.

  Sk/ladnia p'ol
    Kade pole sklada si z nazwy zmiennej, po ktorej opcjonalnie nastpuje
    przesunicie, po ktorym opcjonalnie nastpuje specyfikacja formatu.

    Przesunicie jest liczb calkowit ze znakiem (tj. zaczynajc si znakiem +
    lub -).

    Specyfikacja formatu sklada si z dwukropka, po ktorym nastpuje
    specyfikacja szerokoci.

    Specyfikacja szerokoci jest liczb calkowit definiujc minimaln szeroko
    pola. W przypadku braku definicji, szeroko zostanie okrelona na
    podstawie treci. Poprzedzenie specyfikacji szerokoci zerem (0) powoduje
    dopelnianie zerami.

    Po specyfikacji szerokoci moe opcjonalne nastpi znak gwiazdki (*),
    ktory zwiksza minimaln szeroko pola do najwikszej moliwej dlugoci
    zawartoci zmiennej.

  Dostpne zmienne
    page, spage
      Numer strony w dokumencie PDF.

    dpage
      Numer strony w dokumencie DjVu.

SZCZEG'O/LY IMPLEMENTACJI

  Algorytm separacji warstw
    Jeeli nie uyto opcji --monochrome, pdf2djvu uywa nastpujcego naiwnego
    algorytmu separacji warstw:

    1. Dla kadej strony wykonaj co nastpuje:

      1. Zrastruj stron do mapy pikseli w zwykly sposob.

      2. Zrastruj stron do innej mapy pikseli, z pominiciem nastpujcych
        elementow strony:

        o  tekst,

        o  obrazy rastrowe o glbokoci 1 bit na piksel,

        o  elementy wektorowe (oprocz wypelnie o duej powierzchni).

      3. Porownaj obie mapy pikseli, piksel po pikselu:

        1. Jeeli kolory si zgadzaj, zaklasyfikuj piksel jako cz
          warstwy tla.

        2. W przeciwnym wypadku, zaklasyfikuj piksel jako cz
          pierwszego planu.

RAPORTY O B/LDACH

    Bldy znalezione w pdf2djvu prosz zglasza w systemie ledzenia
    problem'ow[5].

ZOBACZ TE

    djvu(1), djvudigital(1), csepdjvu(1)

AUTOR

    Jakub Wilk <jwilk@jwilk.net>
      Autor.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Jakub Wilk

PRZYPISY

    1. RFC 3999
      http://www.ietf.org/rfc/rfc3339

    2. NFKC
      http://unicode.org/reports/tr15/

    3. specyfikacji API OpenMP
      http://openmp.org/wp/openmp-specifications/

    4. skladni formatowania napisow w jzyku Python
      http://docs.python.org/library/string.html#format-string-syntax

    5. systemie ledzenia problemow
      http://code.google.com/p/pdf2djvu/issues/