Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    perlfunc - Wbudowane funkcje perla

OPIS

    Funkcje z tej sekcji mog sluy pomoc w wyraeniach. Podpadaj one pod dwie
    glowne kategorie: operatory list, oraz nazwane operatory
    jednoargumentowe. [Przyp. tlum.: w perlu nie ma prawdziwych funkcji, s
    operatory] Roni si one w zwizku priorytetowym przecinkiem. (zobacz
    tablic priorytetow na stronie perlop(1).). Operatory list pobieraj
    wicej ni jeden argument, podczas gdy operatory jednoargumentowe, z
    definicji, nigdy nie bior wicej ni jeden argument. Tak wic przecinek
    koczy argument operatora jednoargumentowego, lecz jedynie rozdziela
    argumenty operatora listy. Ogolnie, operator jednoargumentowy daje
    swojemu argumentowi kontekst skalarny, podczas gdy operator listowy moe
    dawa zarowno kontekst skalarny, jak i listowy. Jeli daje obydwa, to
    argumenty skalarne bd najpierw, a za nimi nastpi argumenty listowe.
    (Zauwa, e moe istnie tylko jeden argument listowy.) Np. funkcja
    splice() ma trzy argumenty skalarne, za ktorymi nastpuje lista.

    W opisach skladni, ktore s niej, operatory list, ktore oczekuj listy (i
    daj kontekst listowy elementom tej listy) s pokazywane z argumentem
    LISTA. Lista taka moe sklada si z dowolnej kombinacji argumentow
    skalarnych lub wartoci listowych; wartoci listowe bd wlczone w list
    tak, jakby kady pojedynczy element byl interpolowany w tym punkcie
    listy, tworzc dlusz, jednowymiarow warto listow. Elementy typu LISTA
    powinny by oddzielone przecinkami.

    Kada funkcja z poniszej listy, moe by uyta bez, albo z nawiasami wokol
    swoich argumentow. (Opisy skladni pomijaj nawiasy.) Jeli uywasz
    nawiasow, to prosta (lecz czasem zaskakujca) regula jest taka: WYGLDA
    jak funkcja, wic JEST funkcj i priorytet nie ma znaczenia. W przeciwnym
    wypadku jest to operator listowy lub operator jednoargumentowy i
    priorytet si liczy. I biala spacja midzy funkcj i lewym nawiasem nie
    liczy si--wic musisz by czasem ostrony:

      print 1+2+4;    # Drukuje 7.
      print(1+2) + 4;   # Drukuje 3.
      print (1+2)+4;   # Te drukuje 3!
      print +(1+2)+4;   # Drukuje 7.
      print ((1+2)+4);  # Drukuje 7.

    Jeli uruchamiasz perla z przelcznikiem -w, to bdziesz o tym ostrzegany.
    Na przyklad trzecia z powyszych linii daje w efekcie:

      print (...) interpreted as function at - line 1.
      Useless use of integer addition in void context at - line 1.

    Dla instrukcji, ktore mog by uywane zarowno w kontekstach skalarnych,
    jak i listowych, bld nie wymagajcy przerwania jest ogolnie wskazywany w
    kontekcie skalarnym przez zwrot niezdefiniowanej wartoci, a w kontekcie
    listowym przez zwrot listy null.

    Zapamitaj nastpujc regul:

    NIE ISTNIEJE OG'OLNA REGU/LA KONWERSJI LISTY W SKALAR!

    Kady operator i funkcja decyduje, jaki rodzaj wartoci jest najbardziej
    odpowiedni do zwrocenia w kontekcie skalarnym. Niektore operatory
    zwracaj dlugo listy, ktora bylaby zwrocona w kontekcie listowym.
    Niektore zwracaj pierwsz warto listy. Niektore zwracaj ostatni warto
    listy. Inne zwracaj liczb pomylnych operacji. Ogolnie, robi one to,
    czego chcesz, chyba e oczekujesz spojnoci.

    Funkcje perla wed/l/lug kategorii

    Oto funkcje perla (wlczajc rzeczy, ktore wygldaj jak funkcje, np.
    niektore slowa kluczowe i nazwane operatory), poukladane wedlug
    kategorii. Niektore funkcje pojawiaj si w wicej ni jednym miejscu.

    Funkcje dla skalarow lub lacuchow
      chomp, chop, chr, crypt, hex, index, lc, lcfirst, length, oct,
      ord, pack, q/LACUCH/, qq/LACUCH/, reverse, rindex, sprintf,
      substr, tr///, uc, ucfirst, y///

    Wyraenia regularne i porownywanie wzorcow
      m//, pos, quotemeta, s///, split, study

    Funkcje numeryczne
      abs, atan2, cos, exp, hex, int, log, oct, rand, sin, sqrt, srand

    Funkcje dla prawdziwych tablic (@ARRAYs)
      pop, push, shift, splice, unshift

    Funkcje dla danych listowych
      grep, join, map, qw/LACUCH/, reverse, sort, unpack

    Funkcje dla %HASHow (tablic asocjacyjnych)
      delete, each, exists, keys, values

    Funkcje wejcia i wyjcia
      binmode, close, closedir, dbmclose, dbmopen, die, eof, fileno,
      flock, format, getc, print, printf, read, readdir, rewinddir,
      seek, seekdir, select, syscall, sysread, sysseek, syswrite, tell,
      telldir, truncate, warn, write

    Funkcje dla danych o okrelonej dlugoci lub rekordow
      pack, read, syscall, sysread, syswrite, unpack, vec

    Funkcje dla deskryptorow plikow, plikow lub katalogow
      -X, chdir, chmod, chown, chroot, fcntl, glob, ioctl, link, lstat,
      mkdir, open, opendir, readlink, rename, rmdir, stat, symlink,
      umask, unlink, utime

    Slowa kluczowe zwizane z kontrol dzialania programu
      caller, continue, die, do, dump, eval, exit, goto, last, next,
      redo, return, sub, wantarray

    Slowa kluczowe zwizane z zakresami
      caller, import, local, my, package, use

    Rone funkcje
      defined, dump, eval, formline, local, my, reset, scalar, undef,
      wantarray

    Funkcje dla procesow i grup procesow
      alarm, exec, fork, getpgrp, getppid, getpriority, kill, pipe,
      qx/LACUCH/, setpgrp, setpriority, sleep, system, times, wait,
      waitpid

    Slowa kluczowe zwizane z modulami perla
      do, import, no, package, require, use

    Slowa kluczowe zwizane z klasami i obiektowoci
      bless, dbmclose, dbmopen, package, ref, tie, tied, untie, use

    Niskopoziomowe funkcje gniazd
      accept, bind, connect, getpeername, getsockname, getsockopt,
      listen, recv, send, setsockopt, shutdown, socket, socketpair

    Funkcje komunikacji midzyprocesowej Systemu V
      msgctl, msgget, msgrcv, msgsnd, semctl, semget, semop, shmctl,
      shmget, shmread, shmwrite

    Pobieranie informacji uytkownika i grupy
      endgrent, endhostent, endnetent, endpwent, getgrent, getgrgid,
      getgrnam, getlogin, getpwent, getpwnam, getpwuid, setgrent,
      setpwent

    Pobieranie informacji sieciowej
      endprotoent, endservent, gethostbyaddr, gethostbyname, gethostent,
      getnetbyaddr, getnetbyname, getnetent, getprotobyname,
      getprotobynumber, getprotoent, getservbyname, getservbyport,
      getservent, sethostent, setnetent, setprotoent, setservent

    Funkcje zwizane z czasem
      gmtime, localtime, time, times

    Funkcje nowe w perl5
      abs, bless, chomp, chr, exists, formline, glob, import, lc,
      lcfirst, map, my, no, prototype, qx, qw, readline, readpipe, ref,
      sub*, sysopen, tie, tied, uc, ucfirst, untie, use

      * - sub bylo slowem kluczowym w perl4, lecz w perl5 jest to
      operator, ktory moe by uywany w wyraeniach.

    Funkcje przedawnione w perl5
      dbmclose, dbmopen

    Alfabetyczny listing funkcji perla

    -X UCHWYTPLIKU

    -X WYRA

    -X   Test pliku, gdzie X jest jedn z niej wymienionych liter. Ten
        jednoargumentowy operator pobiera argument, nazw pliku lub jego
        uchwyt. Nastpnie testuje plik i sprawdza, czy co jest w nim
        prawdziwe. Jeli argument zostanie pominity, testuje $_, nie
        liczc -t, ktore testuje STDIN. Zasadniczo zwraca 1 dla wyniku
        pozytywnego i '' dla negatywnego, a warto niezdefiniowan, jeli
        plik nie istnieje. Mimo miesznych nazw, priorytety s takie same
        jak kadym innym nazwanym operatorze jednoargumentowym i
        argument moe by otoczony nawiasami. Operator moe by jednym z:

          -r Plik jest odczytywalny przez efektywny uid/gid.
          -w Plik jest zapisywalny przez efektywny uid/gid.
          -x Plik jest wykonywalny przez efektywny uid/gid.
          -o Wlacicielem pliku jest efektywny uid.

          -R Plik jest odczytywalny przez rzeczywisty uid/gid.
          -W Plik jest zapisywalny przez rzeczywisty uid/gid.
          -X Plik jest wykonywalny przez rzeczywisty uid/gid.
          -O Wlacicielem pliku jest rzeczywisty uid.

          -e Plik istnieje.
          -z Plik ma rozmiar zerowy.
          -s Plik ma rozmiar niezerowy (zwraca rozmiar).

          -f Plik jest prostym plikiem.
          -d Plik jest katalogiem.
          -l Plik jest dowizaniem symbolicznym.
          -p Plik jest nazwanym potokiem (FIFO).
          -S Plik jest gniazdem.
          -b Plik jest blokowym plikiem specjalnym.
          -c Plik jest znakowym plikiem specjalnym.
          -t Uchwyt pliku jest otwarty do tty.

          -u Plik ma ustawiony bit `setuid'.
          -g Plik ma ustawiony bit `setgid'.
          -k Plik ma ustawiony bit `sticky'.

          -T Plik jest plikiem tekstowym.
          -B Plik jest plikiem binarnym (przeciwiestwo -T).

          -M Wiek pliku w dniach, gdy uruchomil si skrypt
          -A To samo dla czasu dostpu.
          -C To samo dla zmiany informacji inode.

        Interpretacja operatorow praw pliku -r, -R, -w, -W, -x i -X
        bazuje jedynie na prawach pliku i uid/gid uytkownika. Mog
        istnie inne powody, dla ktorych w rzeczywistoci nie moesz go
        odczyta, zapisa lub uruchomi. Zauwa te, e dla superuytkownika,
        operatory -r, -R, -w, i -W zawsze zwracaj 1, a -x i -X zwracaj
        1, jeli ustawiony jest tak dowolny bit wykonania. Skrypty
        uruchamiane przez superuytkownika powinny wic wywolywa do celow
        testowania praw pliku funkcj stat() lub tymczasowo zmieni uid
        na co innego.

        Przyklad:

          while (<>) {
            chop;
            next unless -f $_;   # ignoruj specjalne
            ...
          }

        Zauwa, e -s/a/b/ nie dokonuje zanegowanego podstawienia.
        Powiedzenie -exp($foo) dziala wci zgodnie z oczekiwaniami,
        jednak jedynie pojedyncze litery za znakiem minusa s
        interpretowane jako testy plikowe.

        Przelczniki -T i -B dzialaj tak, e testuj pierwszy blok pliku w
        poszukiwaniu dziwnych znakow, takich jak dziwne kody sterujce,
        lub znaki z wysokiego zestawu znakow. Jeli jest ich zbyt wiele
        (>30%), to jest to plik -B, w przeciwnym wypadku to plik -T.
        Dodatkowo, kady plik, zawierajcy w pierwszym bloku null jest
        uwaany za plik binarny. Jeli -T lub -B jest uywane na uchwycie
        pliku, to testowany jest biecy bufor standardowego wejcia
        zamiast pierwszego bloku. Zarowno -T jak i -B zwracaj odpowied
        pozytywn dla pliku null lub pliku, ktory jest na EOF podczas
        testowania jego uchwytu. Z uwagi na to, e dla testu -T trzeba
        odczyta plik, w wikszoci przypadkow uywa si najpierw -f, jak w
        next unless -f $file && -T $file.

        Jeli ktory z operatorow testu plikow (lub stat() czy lstat())
        otrzymalby specjalny uchwyt pliku, skladajcy si z samego
        podkrelenia, to uyta zostalaby struktura `stat' z poprzedniego
        testu pliku, oszczdzajc wywolania systemowego. (Nie dziala to
        dla -t, a ponadto powiniene pamita, e lstat() i -l zostawiaj w
        strukturze wartoci dla dowiza symbolicznych, a nie
        rzeczywistych plikow.) Przyklad:

          print "Can do.\n" if -r $a || -w _ || -x _;

          stat($filename);
          print "Readable\n" if -r _;
          print "Writable\n" if -w _;
          print "Executable\n" if -x _;
          print "Setuid\n" if -u _;
          print "Setgid\n" if -g _;
          print "Sticky\n" if -k _;
          print "Text\n" if -T _;
          print "Binary\n" if -B _;

    abs WARTO

    abs   Zwraca modul argumentu. Jeli parametr WARTO zostanie pominity,
        to uywane jest $_.

    accept NOWEGNIAZDO,GNIAZDO
        Przyjmuje nadchodzce polczenie na gniedzie, podobnie jak
        wywolanie systemowe accept(2). Po sukcesie zwraca spakowany
        adres, a w razie poraki FALSE. Przyklad uycia mona znale w
        sekcji Sockets: Client/Server Communication strony podrcznika
        perlipc(1).

    alarm SEKUNDY

    alarm  Powoduje, e sygnal ALARM jest dostarczany do tego procesu po
        okrelonej liczbie sekund. Jeli nie podano parametru sekund,
        uywana jest warto zachowana w $_. (Niestety na niektorych
        maszynach czas moe by do sekundy krotszy ni ten, ktory podasz,
        zalenie od sposobu zliczania sekund.) Naraz odlicza moe tylko
        jeden zegar. Kade wywolanie wylcza poprzedni zegar, a argument
        0 wylcza poprzedni zegar bez uruchamiania nowego. Zwrocona
        warto jest iloci czasu, pozostajcego poprzedniemu zegarowi.

        Dla oponie lub wikszej dokladnoci ni jedna sekunda, moesz uy
        perlowego interfejsu syscall(), i dosta si do setitimer(2), o
        ile twoj system to obsluguje. W przeciwnym wypadku obejrzyj
        opis select(), gdzie w tym dokumencie. Ogolnie czstym bldem
        jest lczenie wywola alarm() i sleep().

        Jeli chcesz uywa alarm() do timeout'owania wywolania
        systemowego, musisz uy pary eval/die. Nie mona oczekiwa, e
        alarm spowoduje, e wywolanie systemowe si zakoczy, z $!
        ustawionym na EINTR, gdy na niektorych systemach perl ustawia
        obslug sygnalow tak, e wywolania systemowe s restartowane.
        Uywanie eval/die dziala zawsze.

          eval {
            local $SIG{ALRM} = sub { die "alarm\n" };    # NB \n wymagane
            alarm $timeout;
            $nread = sysread SOCKET, $buffer, $size;
            alarm 0;
          };
          die if $@ && $@ ne "alarm\n";    # propaguj bldy
          if ($@) {
            # timeout
          }
          else {
            # bez timeouta
          }

    atan2 Y,X
        Zwraca arcus tangens z Y/X, w zakresie -pi do pi.

        Dla operacji tangens, moesz uy funkcji POSIX::tan(), lub uy
        znanej relacji:

          sub tan { sin($_[0]) / cos($_[0]) }

    bind GNIAZDO,NAZWA
        Przywizuje adres sieciowy do gniazda, podobnie jak wywolanie
        systemowe bind(2). Po sukcesie zwraca TRUE, a w przeciwnym
        wypadku FALSE. NAZWA powinna by spakowanym adresem, typu
        odpowiedniego dla gniazda. Zobacz przyklady w sekcji Sockets:
        Client/Server Communication na stronie podrcznika perlipc(1).

    binmode UCHWYTYPLIKU
        Powoduje, e plik przelcza si w tryb binarny zapisu/odczytu. Ma
        to miejsce w systemach operacyjnych, ktore dokonuj takiego
        rozronienia. Pliki, ktore nie s w trybie binarnym, ukrywaj
        wejciowe sekwencje CR LF pod LF, a sekwencje wyjciowe LF s
        tlumaczone na CR LF. Tryb binarny nie wplywa na nic pod Unixem;
        jednak pod MS-DOS i innymi archaicznymi systemami, moe to by
        niezbdna wlaciwo--w przeciwnym wypadku twoja biblioteka C moe
        znieksztalci plik. Kluczem do rozroniania systemow, ktore
        potrzebuj trybu binarnego od tych, ktore go nie potrzebuj, jest
        ich format pliku tekstowego. Systemy podobne do Unix i Plan9,
        oddzielaj linie pojedynczym znakiem i koduj go w C jako '\n'.
        Nie potrzebuj one trybu binarnego. Wszystkie inne potrzebuj.
        Jeli UCHWYTPLIKU jest wyraeniem, to warto brana jest jako nazwa
        uchwytu pliku.

    bless REF,NAZWAKLASY

    bless REF
        Funkcja ta mowi rzeczy, wskazywanej przez referencj REF, e jest
        teraz obiektem w pakiecie NAZWAKLASY--lub w biecym pakiecie,
        jeli nie podano parametru nazwy klasy. Funkcja zwraca dla
        pewnoci referencj, gdy jest ona czsto ostatni rzecz w
        konstruktorze. Jeli blogoslawiona funkcja ma by dziedziczona w
        klasach potomnych, to zawsze uywaj wersji dwuargumentowej tej
        funkcji. Dla dalszych informacji o blogoslawieniu obiektow
        zobacz stron perlobj(1).

    caller WYRA

    caller Zwraca kontekst biecego wywolania podprocedury. W kontekcie
        skalarnym, jeli bylo wywolanie, tj. jeli jestemy w
        podprocedurze lub eval() lub require(), zwraca nazw pakietu
        wywolujcego, a w przeciwnym razie warto niezdefiniowan. W
        kontekcie listowym, zwraca

          ($pakiet, $nazwapliku, $linia) = caller;

        Z parametrem WYRA zwraca troch dodatkowych danych, z ktorych
        korzysta debugger do drukowania ladu stosu. Warto WYRA
        wskazuje, o ile ramek wywola naley si cofn od biecej.

          ($pakiet, $nazwapliku, $linia, $podprocedura,
          $maargumenty, $chcetabli, $teksteval, $jest_require) = caller($i);

        $podprocedura tutaj moe by "(eval)", jeli ramka nie jest
        wywolaniem podproceduralnym. W tej sytuacji ustawiane s
        dodatkowe elementy, $teksteval i $jest_require: $jest_require
        jest prawdziwe, jeli ramka zostala utworzona w instrukcji
        require lub use, $teksteval zawiera tekst instrukcji eval WYRA.
        Praktycznie, dla instrukcji eval BLOCK, $nazwapliku to
        "(eval)", a $teksteval jest niezdefiniowany. (Zauwa te, e kada
        instrukcja use tworzy ramk require. (wewntrz ramki eval WYRA)

        Co wicej, po wywolaniu z pakietu DB, caller zwraca jeszcze
        dokladniejsze dane: ustawia zmienn listow @DB::args na
        argumenty, z ktorymi wywolano podprocedur.

    chdir WYRA
        Zmienia katalog roboczy na WYRA. Jeli WYRA jest pominite, to
        zmienia katalog na katalog domowy. Po sukcesie zwraca TRUE, a w
        przeciwnym wypadku FALSE. Zobacz przyklad przy opisie die().

    chmod LISTA
        Zmienia prawa listy plikow. Pierwszy element listy musi by
        numerycznym zapisem praw, ktory powinien by liczb osemkow, a
        ktory z pewnoci nie powinien by lacuchem cyfr osemkowych: 0644
        jest ok, ale '0644' nie jest. Zwraca liczb plikow, ktorych
        prawa zmieniono. Jeli wszystkim co masz jest lacuch, zobacz te
        wpis oct, znajdujcy si gdzie indziej w tym dokumencie.

          $cnt = chmod 0755, 'foo', 'bar';
          chmod 0755, @executables;
          $mode = '0644'; chmod $mode, 'foo';   # ustawia prawa na --w----r-T!
          $mode = '0644'; chmod oct($mode), 'foo'; # to jest lepsze
          $mode = 0644;  chmod $mode, 'foo';   # to jest najlepsze

    chomp ZMIENNA

    chomp LISTA

    chomp  Jest to troszk bezpieczniejsza wersja wpisu chop, opisanego
        gdzie indziej w tym dokumencie. Usuwa wszelkie zakoczenia
        linii, ktore odpowiadaj biecej wartoci $/ (znanego te jako
        $INPUT_RECORD_SEPARATOR w module English). Zwraca calkowit
        liczb znakow, usunitych ze wszystkich argumentow. Czsto jest
        uywany do usuwania nowych linii z koca rekordu wejciowego jeli
        obawiasz si, e rekordowi moe jej brakowa. W trybie `paragraph'
        ($/ = ""), usuwa wszystkie koczce znaki nowych linii z
        lacuchow. Jeli pominita zostanie ZMIENNA, to ucinane jest $_.
        Przyklad:

          while (<>) {
            chomp; # zapobiegaj \n na ostatnim polu
            @array = split(/:/);
            ...
          }

        Moesz w zasadzie uci wszystko co jest lwartoci, wlczajc
        przypisanie:

          chomp($cwd = `pwd`);
          chomp($answer = <STDIN>);

        Jeli ucinasz list, obcinany jest kady element, a zwracana jest
        lista usunitych znakow.

    chop ZMIENNA

    chop LISTA

    chop  Odrywa ostatni znak lacucha i zwraca jego warto. Jest przede
        wszystkim uywany do usuwania nowej linii z koca rekordu
        wejciowego, lecz jest duo bardziej efektywny ni s/\n//, poniewa
        ani nie skanuje, ani nie kopiuje lacucha. Jeli pominito ZMIENN,
        odrywa $_. Przyklad:

          while (<>) {
            chop;  # zapobie \n na ostatnim polu
            @array = split(/:/);
            ...
          }

        Moesz w zasadzie oderwa cokolwiek, co jest lwartoci, wlczajc
        przypisanie:

          chop($cwd = `pwd`);
          chop($answer = <STDIN>);

        Jeli obrywasz list, obrywany jest kady element. Zwracana jest
        tylko warto ostatniego oderwania.

        Zauwa, e chop zwraca ostatni znak. Aby zwroci wszystkie poza
        ostatnim, uyj substr($lancuch, 0, -1).

    chown LISTA
        Zmienia wlaciciela (i grup) listy plikow. Pierwsze dwa
        argumenty listy musz by NUMERYCZNYMI uid i gid, podanym w tej
        kolejnoci. Zwraca liczb plikow, na ktorych powiodla si
        zamiana.

          $cnt = chown $uid, $gid, 'foo', 'bar';
          chown $uid, $gid, @filenames;

        Oto przyklad, ktory podglda nienumeryczne uid'y w pliku z
        haslami:

          print "User: ";
          chop($user = <STDIN>);
          print "Files: "
          chop($pattern = <STDIN>);

          ($login,$pass,$uid,$gid) = getpwnam($user)
            or die "$user not in passwd file";

          @ary = <${pattern}>;    # rozwi nazwy plikow
          chown $uid, $gid, @ary;

        Na wikszoci systemow nie moesz zmienia wlacicielstwa, chyba e
        jeste superuytkownikiem, cho powiniene by w stanie zmienia grup
        na dowoln z twoich drugorzdnych grup. Na niezabezpieczonych
        systemach ograniczenia te mog by mniejsze, lecz nie jest to
        przenone zaloenie.

    chr LICZBA

    chr   Zwraca znak, reprezentowany przez LICZB w zbiorze znakow. Na
        przyklad, chr(65) to "A" w ASCII. Dla odwrocenia tego
        dzialania, uyj ord, ktore jest opisane gdzie indziej w tym
        dokumencie.

        Jeli pominito LICZB, to uywane jest $_.

    chroot NAZWAPLIKU

    chroot Funkcja ta dziala tak samo jak wywolanie systemowe chroot(2):
        powoduje, e podany katalog staje si nowym katalogiem glownym
        dla wszelkich nowych cieek, ktore bd si zaczynaly od "/". Tyczy
        si to twojego procesu i jego dzieci. Ze wzgldow bezpieczestwa,
        wywolanie to jest zastrzeone dla superuytkownika. Jeli pominito
        NAZWPLIKU, to uywany jest $_.

    close UCHWYTPLIKU
        Zamyka plik lub potok zwizany z uchwytem, zwracajc TRUE jedynie
        w wypadku, gdy stdio da rad oproni wszystkie bufory i zamkn
        systemowy deskryptor pliku. Jeli uchwyt pliku pochodzil od
        otwartego potoku, funkcja zwroci FALSE jeli ktore z potrzebnych
        wywola systemowych zawiedzie lub jeli program zakoczy prac z
        niezerowym statusem. (Jeli problemem jest fakt, e program
        skoczyl si z niezerowym kodem, to $! bdzie ustawione na 0.)
        Nie musisz zamyka UCHWYTUPLIKU, jeli chcesz go zaraz potem
        wykorzysta do innego otwarcia open(), poniewa funkcja open()
        zamknie go za ciebie. Jednak jawne zamknicie pliku wejciowego
        resetuje licznik linii ($.), podczas gdy niejawne zamknicie w
        open() tego nie robi. Poza tym, zamykanie potoku powoduje
        oczekiwanie na zakoczenie procesu z potoku, na wypadek gdyby
        chcial poniej obejrze wyjcie potoku. Jawne zamykanie potoku
        wstawia warto statusu komendy do $?. Przyklad:

          open(OUTPUT, '|sort >foo'); # potok do `sort'
          ...             # drukuj rone rzeczy na wyjcie
          close OUTPUT;        # czekaj na zakoczenie `sort'
          open(INPUT, 'foo');     # pobierz wyniki sortowania

        UCHWYTPLIKU moe by wyraeniem, ktorego warto daje rzeczywist
        nazw uchwytu pliku.

    closedir UCHWYTKATALOGU
        Zamyka katalog, otworzony funkcj opendir().

    connect GNIAZDO,NAZWA
        Probuje polczy si ze zdalnym gniazdem, zupelnie tak jak
        wywolanie systemowe connect(2). Po sukcesie zwraca TRUE, a w
        przeciwnym wypadku FALSE. NAZWA powinna by spakowanym typem
        adresu, odpowiednim dla gniazda. Zobacz przyklady w sekcji
        Sockets: Client/Server Communication na stronie podrcznika
        perlipc(1).

    continue BLOK
        W rzeczywistoci jest to instrukcja kontroli wykonywania
        programu, a nie funkcja. Jeli do BLOKU dolczone jest continue
        BLOK (zazwyczaj we while lub foreach), to jest zawsze
        wykonywany tu przed kolejnym wykonaniem warunku, zupelnie jak
        trzecia cz ptli for w C. Tak wic moe by uywane do zwikszania
        zmiennej ptli, nawet gdy ptla byla kontynuowana z pomoc
        instrukcji next (ktora jest podobna do instrukcji continue z
        C).

    cos WYRA
        Zwraca cosinus z WYRA (wyraonego w radianach). Jeli pominie si
        argument WYRA, to uywany jest $_.

        Dla operacji arcus cosinus, moesz uy funkcji POSIX::acos(), lub
        nastpujcej relacji:

          sub acos { atan2( sqrt(1 - $_[0] * $_[0]), $_[0] ) }

    crypt CZYSTYTEKST,SALT
        Koduje lacuch na wzor funkcji crypt(3) z biblioteki C. Moe to
        by uyteczne np. do sprawdzania plikow z haslami w poszukiwaniu
        slabych hasel. Robi to powinni tylko ludzie noszcy biale
        kapelusze.

        Zauwa, e crypt jest funkcj jednokierunkow, podobnie jak
        rozbijanie jajek na omlet. Nie istnieje (znana) funkcja
        dekodujca. W wyniku, funkcja wcale nie jest tak uyteczna do
        kryptografii. (Dla tego, zobacz najbliszy mirror CPAN.)

        Oto przyklad, ktory daje pewno, e ktokolwiek uruchomi ten
        program, zna swoje wlasne haslo:

          $pwd = (getpwuid($<))[1];
          $salt = substr($pwd, 0, 2);

          system "stty -echo";
          print "Haslo: ";
          chop($word = <STDIN>);
          print "\n";
          system "stty echo";

          if (crypt($word, $salt) ne $pwd) {
            die "Niezmiernie mi przykro...\n";
          } else {
            print "ok\n";
          }

        Oczywicie wpisywanie swojego hasla za kadym razem, gdy kto o
        nie poprosi jest niemdre.

    dbmclose HASH
        [Funkcja ta jest przedawniona przez funkcj untie().]

        Przerywa powizanie midzy plikiem DBM a tablic asocjacyjn.

    dbmopen HASH,NAZWADB,PRAWA
        [funkcja ta jest przedawniona przez funkcj tie().]

        Lczy to plik dbm(3), ndbm(3), sdbm(3), gdbm(), lub Berkeley DB
        z tablic asocjacyjn. HASH jest nazw tablicy asocjacyjnej. (w
        przeciwiestwie do normalnego otwierania, pierwszy argument NIE
        jest uchwytem pliku, cho wyglda podobnie). NAZWADB jest nazw
        bazy danych (bez rozszerze w rodzaju .dir czy .pag). Jeli baza
        nie istnieje, to jest tworzona z prawami okrelanymi przez PRAWA
        (zmodyfikowanymi przez umask()). Jeli twoj system obsluguje
        tylko starsze funkcje DBM, to moesz w swoim programie wykona
        tylko jeden dbmopen(). W starszych wersjach perla, jeli system
        nie mial ani DBM, ani ndbm, wywolanie dbmopen powodowalo bld
        krytyczny; teraz schodzi do sdbm(3).

        Jeli nie masz prawa zapisu do pliku DBM, to moesz tylko
        odczytywa zmienne asocjacyjne, nie moesz ich ustawia. Jeli
        chcesz sprobowa, czy moesz zapisywa, uyj albo testow plikowych,
        albo sprobuj ustawi probny wpis asocjacyjny wewntrz eval(), co
        przechwyci bld.

        Zauwa, e funkcje takie, jak keys() i values() mog zwraca w
        uyciu z plikami DBM wielkie tablice. Moesz do iteracji przez
        wielkie pliki DBM uywa take each(). Przyklad:

          # drukuj offsety pliku historii
          dbmopen(%HIST,'/usr/lib/news/history',0666);
          while (($key,$val) = each %HIST) {
            print $key, ' = ', unpack('L',$val), "\n";
          }
          dbmclose(%HIST);

        Zobacz te stron podrcznika AnyDBM_File -- jest tam bardziej
        ogolny opis wad i zalet ronych podej dbm. Zobacz te stron
        DB_File, dla bogatej implementacji.

    defined WYRA

    defined Zwraca warto logiczn, mowic czy WYRA ma warto inn od
        niezdefiniowanej undef. Jeli WYRA nie jest obecne, to testowane
        jest $_.

        Wiele operacji zwraca undef aby wskaza bld, koniec pliku, bld
        systemowy, niezainicjalizowan zmienn i inne wyjtki. Funkcja ta
        pozwala odroni undef od innych wartoci. (Prosty test logiczny
        nie rozroni undef, zero, pustego lacucha, i "0", ktore
        wszystkie s jednakowo falszywe.) Zauwa, e poniewa undef jest
        prawidlowym skalarem, to jego obecno niekoniecznie musi
        wskazywa warunek wyjtkowy: pop() zwraca undef gdy jego argument
        jest pust tablic, lub gdy zwracany element jest wartoci Wundef.

        defined() mona uywa te do sprawdzania czy podprocedura
        wychodzi. Z drugiej strony, uywanie defined() na agregatach
        (tablicach asocjacyjnych i tablicach) nie musi zwroci zgodnych
        z intuicj wynikow i powinno si go w tych przypadkach unika.

        Gdy uywane na elemencie tablicy asocjacyjnej, mowi czy warto
        jest zdefiniowana, a nie czy taki klucz istnieje w tablicy. Dla
        tego celu, uyj exists, ktore jest opisane gdzie indziej w tym
        dokumencie.

        Przyklady:

          print if defined $switch{'D'};
          print "$val\n" while defined($val = pop(@ary));
          die "Can't readlink $sym: $!"
            unless defined($value = readlink $sym);
          sub foo { defined &$bar ? &$bar(@_) : die "Brak bar"; }
          $debugging = 0 unless defined $debugging;

        Uwaga: Wielu ludzi naduywa defined(), a potem s oni zaskoczeni,
        e liczba 0 i "" (lacuch o dlugoci zero) s w rzeczywistoci
        wartociami zdefiniowanymi. Na przyklad, jeli powiesz

          "ab" =~ /a(.*)b/;

        to porownanie wzorca si powiedzie i $1 bdzie zdefiniowane,
        niezalenie od tego, e trafilo w "nic". W rzeczywistoci nie mona
        powiedzie, e trafilo w "nic". Raczej trafilo w co, o dlugoci
        zera znakow. Jest to wszystko bardzo czyste i uczciwe. Gdy
        funkcja zwraca warto niezdefiniowan, jest to przyznanie si, e
        nie mogla da uczciwej odpowiedzi. Tak wic powiniene uywa
        defined() tylko jeli sprawdzasz dzialanie tego, co probujesz
        osign. W niektorych wypadkach, rzecz, ktorej oczekujesz jest
        proste porownanie z 0 lub "".

        Obecnie uywanie defined() na calej tablicy lub tablicy
        asocjacyjnej, zglasza tylko czy zostala dla niego zaalokowana
        pami. Tak wic tablica, ktor ustawiasz na pust list jest
        pocztkowo niezdefiniowana, a gdy si zapelni, staje si
        zdefiniowana. Zamiast tego powiniene uy prostego testu
        rozmiaru:

          if (@an_array) { print "ma elementy tablicowe\n" }
          if (%a_hash)  { print "ma elementy asocjacyjne\n"  }

        Uycie na nich undef() powoduje wyczyszczenie ich pamici i
        zgloszenie, e nie s ju zdefiniowane. Nie powinno si jednak tego
        robi, chyba e nie masz zamiaru ich wicej uywa, poniewa po
        prostu szybciej jest uywa pamici gotowej do wypelnienia, ni
        alokowa j od nowa.

        Zachowanie defined() na agregatach moe zosta zmienione,
        poprawione, lub zepsute w nastpnych wersjach perla.

        Zobacz te opisy undef, exists, i ref, znajdujce si w innych
        miejscach tego dokumentu.

    delete WYRA
        Kasuje podany klucz(e) i zwizane z nim wartoci z tablicy
        asocjacyjnej. Dla kadego klucza, zwracana jest skasowana warto
        zwizana z kluczem albo warto niezdefiniowana, jeli taki klucz
        nie istnial. Kasowanie z $ENV{} modyfikuje rodowisko. Kasowanie
        z tablicy asocjacyjnej, podlczonej do pliku DBM, kasuje wpis z
        pliku. (lecz kasowanie z takiego pliku nie musi zwraca
        niczego.)

        Nastpujcy przyklad kasuje wszystkie wartoci tablicy
        asocjacyjnej:

          foreach $key (keys %HASH) {
            delete $HASH{$key};
          }

        Podobnie robi nastpujce:

          delete @HASH{keys %HASH}

        (Ale obydwa s wolniejsze ni komenda undef().) Zauwa, e WYRA
        moe by arbitralnie skomplikowany tak dlugo, dopoki kocowa
        operacja jest podejrzeniem elementu asocjacyjnego lub wycinkiem
        tablicy asocjacyjnej (`hash slice'):

          delete $ref->[$x][$y]{$key};
          delete @{$ref->[$x][$y]}{$key1, $key2, @morekeys};

    die LISTA
        Poza obrbem eval() drukuje warto LISTY na STDERR i koczy prac z
        biec wartoci $! (errno). Jeli $! wynosi 0, to koczy z wartoci
        ($? >> 8) (status poprzedniej `komendy`). Jeli ($? >> 8) jest
        zerem, to koczy z wartoci 255. Wewntrz eval, komunikat o
        bldzie jest pakowany do $@, a eval() jest przerywany wartoci
        niezdefiniowan; powoduje to, e die() moe podnie wyjtek.

        Rownowane przyklady:

          die "Nie mog przej do spool: $!\n" unless chdir '/usr/spool/news';
          chdir '/usr/spool/news' or die "Nie mog przej do spool: $!\n"

        Jeli warto WYRA nie koczy si now lini, drukowany jest rownie
        numer biecej linii skryptu i wejcia, a za nimi doklejana jest
        nowa linia. Wskazowka: Czasami dodanie ", stopped" do twojego
        komunikatu moe nada mu wicej sensu po doklejeniu lacucha "at
        foo line 123". Zalomy, e uruchamiasz skrypt "canasta".

          die "/etc/games is no good";
          die "/etc/games is no good, stopped";

        daj w efekcie odpowiednio:

          /etc/games is no good at canasta line 123.
          /etc/games is no good, stopped at canasta line 123.

        Zobacz take exit() i warn().

        Mona zaaranowa spraw tak, e callback bdzie wywolywany tu przed
        uczynieniem swojej powinnoci przez die(). Naley w tym celu
        ustawi hak $SIG{__DIE__}. Zwizany handler zostanie wywolany z
        tekstem bldu i moe zmieni tre komunikatu bldu, wywolujc die()
        ponownie. Zobacz stron perlvar(1), dla dalszych detali o
        ustawianiu wpisow %SIG, a take opis eval() dla paru przykladow.

    do BLOK Nie jest to funkcja. Zwraca warto ostatniej komendy w sekwencji
        komend, wskazywanych przez BLOK. Po zmodyfikowaniu przez
        modyfikator ptli, wywoluje jednokrotnie BLOK przed sprawdzeniem
        warunku ptli. (W innych instrukcjach modyfikatory ptli
        sprawdzaj warunek na samym pocztku.)

    do PODPROCEDURA(LISTA)
        Niezalecana forma wywolania podprocedury. Zobacz stron
        perlsub(1).

    do WYRA Uywa wartoci WYRA jako nazwy pliku i wykonuje zawarto tego
        pliku jako skrypt perla. Podstawowym zadaniem tej instrukcji
        jest wlczanie podprocedur z bibliotek perla.

          do 'stat.pl';

        jest zupelnie jak

          eval `cat stat.pl`;

        tylko troch bardziej efektywne, utrzymuje ledzenie biecej nazwy
        plikow dla komunikatow o bldach i przeszukuje wszystkie
        katalogi -I, jeli plik nie znajduje si w katalogu biecym
        (zobacz take tablic @INC w sekcji Predefined Names podrcznika
        perlvar(1)). Jednak jest takie samo w sensie, e przetwarza
        (parses) plik za kadym razem, gdy go wywolasz, wic
        przypuszczalnie nie chcialby tego wewntrz ptli.

        Zauwa, e wlczanie modulow bibliotecznych mona zalatwi lepiej z
        pomoc operatorow use() i require(), ktore rownie dokonuj
        sprawdzania bldow i powoduj wyjtki jeli jest jaki problem.

    dump ETYKIETA
        Powoduje to natychmiastowy zrzut core. Jest to po to, by mogl
        uy programu undump do konwertowania zrzutu core do pliku
        binarnego po zainicjalizowaniu wszystkich zmiennych z pocztku
        programu. Po uruchomieniu nowego binarium, rozpocznie si ono od
        wywolania goto ETYKIETA (ze wszystkimi ograniczeniami, na ktore
        cierpi goto). Myl o tym, jak o goto z interweniujcym zrzutem
        core i reinkarnacj. Jeli ETYKIETA jest pominita, program
        restartuje si od pocztku. UWAGA: wszelkie pliki, ktore byly
        otwarte w momencie zrzutu core nie bd otwarte w nowej
        inkarnacji programu, powodujc przypuszczalnie zamieszanie w
        czci perla. Zobacz te opcj -u ze strony perlrun(1).

        Przyklad:

          #!/usr/bin/perl
          require 'getopt.pl';
          require 'stat.pl';
          %days = (
            'Sun' => 1,
            'Mon' => 2,
            'Tue' => 3,
            'Wed' => 4,
            'Thu' => 5,
            'Fri' => 6,
            'Sat' => 7,
          );

          dump QUICKSTART if $ARGV[0] eq '-d';

          QUICKSTART:
          Getopt('f');

    each HASH
        Po wywolaniu w kontekcie listowym, zwraca dwuelementow tablic,
        skladajc si z klucza i wartoci nastpnego elementu
        asocjacyjnego, tak e moesz iterowa poprzez tablic. Po wywolaniu
        w kontekcie skalarnym, zwraca tylko klucz dla nastpnego
        elementu asocjacyjnego. (Uwaga: Klucze mog mie warto "0" lub
        "", co jest logicznie nieprawidlowe; moesz w tym celu chcie
        zapobiec konstrukcjom jak while ($k = each %foo) {} .)

        Wpisy s zwracane w kolejnoci do losowej. Gdy tablica
        asocjacyjna jest calkowicie odczytana, w kontekcie listowym
        zwracana jest tablica null (co po przypisaniu daje warto FALSE
        (0)), a w kontekcie skalarnym zwracany jest undef. Nastpne
        wywolanie each() po tym rozpocznie iterowanie od nowa. Dla
        kadej tablicy asocjacyjnej istnieje pojedynczy iterator,
        dzielony przez funkcje each(), keys() i values(); moe by
        zresetowany przez odczytanie wszystkich elementow tablicy lub
        przez wywolanie keys HASH lub values HASH. Jeli dodajesz, lub
        kasujesz elementy tablicy asocjacyjnej podczas jej iterowania,
        to moe si zdarzy, e niektore wpisy utracisz, a niektore
        dostaniesz zduplikowane. Nie rob wic tego.

        Nastpujcy przyklad drukuje rodowisko, podobnie jak program
        printenv(1), lecz w odwrotnej kolejnoci:

          while (($key,$value) = each %ENV) {
            print "$key=$value\n";
          }

        Zobacz te keys() i values().

    eof UCHWYTPLIKU

    eof ()

    eof   Zwraca 1, jeli nastpny odczyt z UCHWYTUPLIKU zwroci koniec
        pliku (eof) lub jeli UCHWYTPLIKU nie jest otwarty. UCHWYTPLIKU
        moe by wyraeniem, ktorego warto daje prawdziw nazw uchwytu
        pliku. (Zauwa, e ta funkcja w rzeczywistoci odczytuje znak, a
        potem wstawia go z powrotem, wic nie jest zbyt uyteczna w
        kontekcie interaktywnym.) Nie czytaj z pliku terminalowego
        (lub nie wolaj eof(UCHWYTPLIKU)) po osigniciu koca pliku. Pliki
        takie, jak terminale mog po takim zabiegu utraci warunek koca
        pliku.

        eof bez argumentow, uywa jako argumentu ostatniego odczytu
        pliku. Puste nawiasy () mog wskazywa na pseudo plik, zloony z
        plikow, wymienionych w linii komend, np. eof() dobrze jest uywa
        wewntrz ptli while (<>), aby wykry koniec ostatniego pliku.
        Przyklady:

          # resetuj numerowanie linii dla kadego pliku wejciowego
          while (<>) {
            print "$.\t$_";
            close(ARGV) if (eof);  # Nie eof().
          }

          # wstaw kreski przed ostatni lini ostatniego pliku
          while (<>) {
            if (eof()) {
              print "--------------\n";
              close(ARGV);    # close or break; is needed if we
                        # are reading from the terminal
            }
            print;
          }

        Wskazowka praktyczna: w perlu prawie nigdy nie trzeba uywa eof,
        poniewa operatory wejciowe zwracaj undef gdy nie bd mialy wicej
        danych.

    eval WYRA

    eval BLOK
        WYRA jest przetwarzany i wykonywany tak, jakby byl malekim
        programem perla. Jest wywolywany w kontekcie biecego programu
        perla, wic wszelkie ustawienia zmiennych lub definicje
        podprocedur i formatow zostaj dalej. Zwracana warto jest
        wartoci ostatniego wykonanego wyraenia, lub wartoci, przekazan
        przez return, czyli tak jak w podprocedurach. Ostatnie wyraenie
        jest wykonywane w kontekcie skalarnym, lub tablicowym, zalenie
        od kontekstu eval.

        Jeli pojawi si bld skladni lub bld czasu dzialania albo jeli
        wykonana zostanie instrukcja die(), to zwrocona zostanie warto
        niezdefiniowana, a $@ zostanie ustawione na komunikat o bldzie.
        Jeli nie bylo bldu, $@ bdzie lacuchem null. Jeli WYRA zostanie
        pominite, to wykonywane jest $_. Ostatni rednik, jeli taki
        istnieje, moe by pominity w wyraeniu. Ostrzegam jednak, e
        uywanie eval() nie wycisza perla od drukowania ostrzee na
        STDERR, ani nie upycha tekstu tych komunikatow do $@. Aby
        zrobi ktor z tych rzeczy, musisz uy zabudowania $SIG{__WARN__}.
        Zobacz warn() i stron perlvar(1).

        Zauwa, e poniewa eval() przechwytuje krytyczne (w innych
        wypadkach) bldy, to jest przydatny dla okrelania czy konkretna
        wlaciwo (taka, jak np. socket(), symlink(), itp. jest
        zaimplementowana. Jest to rownie mechanizm perla obslugiwania
        wyjtkow, gdzie operator die jest mechanizmem ich podnoszenia.

        Jeli wykonywany kod si nie roni, moesz uy postaci eval-BLOK do
        wychwytywania bldow czasu dzialania, bez potrzeby rekompilacji
        za kadym razem. Bld, jeli si pojawi, jest wci zwracany w $@.
        Przyklady:

          # spowoduj, by dzielenie przez zero nie bylo krytyczne
          eval { $answer = $a / $b; }; warn $@ if $@;

          # to samo, mniej efektywnie
          eval '$answer = $a / $b'; warn $@ if $@;

          # bld czasu kompilacji
          eval { $answer = };

          # bld czasu dzialania
          eval '$answer =';  # ustawia $@

        Uywajc postaci eval{} jako pulapki na wyjtki w bibliotekach,
        moesz nie yczy sobie uruchamiania hakow __DIE__, ktore mogl
        sobie ustawi uytkownik. Dla tego celu mona wykorzysta
        konstrukcj local $SIG{__DIE__}. Przyklad:

          # bardzo prywatna pulapka na wyjtek dzielenia przez zero
          eval { local $SIG{'__DIE__'}; $answer = $a / $b; }; warn $@ if $@;

        Jest to szczegolnie istotne, gdy haki __DIE__ mog wywolywa
        die() ponownie, co ma efekt zmieniania komunikatow o bldach:

          # haki __DIE__ mog modyfikowa komunikaty o bldach
          {
           local $SIG{'__DIE__'} = sub { (my $x = $_[0]) =~ s/foo/bar/g; die $x };
           eval { die "foo foofs here" };
           print $@ if $@;        # drukuje "bar barfs here"
          }

        Uywajc eval(), powiniene szczegolnie uwaa, by pamita na co si
        patrzy gdy:

          eval $x;      # PRZYPADEK 1
          eval "$x";     # PRZYPADEK 2

          eval '$x';     # PRZYPADEK 3
          eval { $x };    # PRZYPADEK 4

          eval "\$$x++"    # PRZYPADEK 5
          $$x++;       # PRZYPADEK 6

        Przypadki 1 i 2 zachowuj si jednakowo: uruchamiaj kod, zawarty
        w zmiennej $x. (Chocia przypadek 2 ma oglupiajce cudzyslowy,
        powodujce, e czytelnik zastanawia si, co jeszcze moe si zdarzy
        (nic nie moe).) Przypadki 3 i 4 zachowuj si podobnie: wykonuj
        one kod '$x', ktory nie robi nic poza zwroceniem wartoci $x.
        (Przypadek 4 jest preferowany ze wzgldow estetycznych, ma te
        zalet kompilowania podczas kompilacji, a nie podczas
        dzialania.) Przypadek 5 jest miejscem, gdzie normalnie chcialby
        uy cudzyslowow, poza tym, e w tej konkretnej sytuacji mona uy
        po prostu symbolicznych referencji. Jest tak w przypadku 6.

    exec LISTA
        Funkcja exec() wykonuje komend systemow i NIGDY NIE POWRACA,
        chyba e komenda nie istnieje i jest wykonywana bezporednio,
        zamiast przez /bin/sh -c (patrz niej). Jeli chcesz powroci,
        uyj zamiast exec() instrukcji system().

        Jeli w LICIE jest wicej ni jeden argument, lub jeli jest to
        tablica z wicej ni jedn wartoci, wywolywany jest execvp(3) (z
        argumentami z LISTY). Jeli jest tylko jeden argument skalarny,
        to jest on sprawdzany w poszukiwaniu metaznakow powloki. Jeli
        s tam jakie znaki, to caly argument jest przekazywany do
        przetworzenia przez /bin/sh -c. Jeli nie ma adnych metaznakow,
        to argument jest dzielony na slowa i przekazywany bezporednio
        do execvp(3), co jest bardziej efektywne. Uwaga: exec() i
        system() nie oproniaj twojego bufora wejciowego, wic moliwe, e
        aby zapobiec utracie wyjcia, bdziesz musial ustawi $|.
        Przyklady:

          exec '/bin/echo', 'Twoimi argumentami s: ', @ARGV;
          exec "sort $outfile | uniq";

        Jeli tak naprawd nie potrzebujesz wywola pierwszego argumentu,
        lecz chcesz oszuka program, ktory wykonujesz co do jego nazwy,
        to moesz poda program, ktory chcesz wywola jako "obiekt
        niebezporedni" (bez przecinka) na samym pocztku LISTY. (Wymusza
        to zawsze interpretacj LISTY jako listy wielowartociowej, nawet
        jeli jest tam tylko pojedynczy skalar.) Przyklad:

          $shell = '/bin/csh';
          exec $shell '-sh';     # udaj, e to powloka loginowa

        lub, bardziej bezporednio,

          exec {'/bin/csh'} '-sh';  # udaj, e to powloka loginowy

    exists WYRA
        Zwraca TRUE, jeli podany klucz asocjacyjny istnieje w tablicy
        asocjacyjnej. Warto jest prawdziwa nawet gdy odpowiadajca
        kluczowi warto jest niezdefiniowana.

          print "Istnieje\n" if exists $array{$key};
          print "Zdefiniowany\n" if defined $array{$key};
          print "Prawdziwy\n" if $array{$key};

        Element asocjacyjny moe by prawdziwy tylko wtedy, gdy jest
        zdefiniowany, a zdefiniowany jeli istnieje, lecz odwrotna
        kolejno niekoniecznie jest prawdziwa.

        Zauwa, e WYRA moe by skomplikowany tak daleko, dopoki
        ostateczna operacja jest podejrzeniem klucza asocjacyjnego:

          if (exists $ref->[$x][$y]{$key}) { ... }

    exit WYRA
        Wykonuje WYRA i koczy prac z t wartoci. (W rzeczywistoci,
        wywoluje najpierw zdefiniowane procedury END, lecz procedury te
        mog przerwa koczenie. Podobnie, rownie przed wyjciem wolane s
        wszelkie destruktory obiektow.) Przyklad:

          $ans = <STDIN>;
          exit 0 if $ans =~ /^[Xx]/;

        Zobacz te die(). Jeli WYRA jest pominite, to praca koczy si
        statusem 0. Jedynymi, uniwersalnymi i przenonymi wartociami
        WYRA s 0 dla sukcesu i 1 dla bldu; wszelkie inne s podstaw do
        dziwnych interpretacji, zalenych od rodowiska, w ktorym program
        jest uruchomiony.

        Nie powiniene uywa exit() do przerywania podprocedury, jeli
        istnieje szansa, e kto moglby chcie ustawi pulapk na bld.
        Zamiast tego uyj die(), ktory moe by przechwycony przez eval().

    exp WYRA

    exp   Zwraca e (naturalna podstawa logarytmu) do potgi WYRA. Jeli
        WYRA jest pominite, zwraca exp($_).

    fcntl UCHWYTPLIKU,FUNKCJA,SKALAR
        Implementuje funkcj fcntl(2). Przypuszczalnie bdziesz musial
        zaznaczy

          use Fcntl;

        aby moc si ni poslugiwa. Przetwarzanie argumentow i zwracanie
        wartoci dziala zupelnie jak w ioctl(), opisanym niej. Zauwa, e
        fcntl() da bld krytyczny po uyciu na maszynie, nie
        implementujcej fcntl(2). Na przyklad:

          use Fcntl;
          fcntl($filehandle, F_GETLK, $packed_return_buffer);

    fileno UCHWYTPLIKU
        Zwraca deskryptor pliku dla uchwytu pliku. Jest to przydatne
        dla konstruowania bitmap dla select(). Jeli UCHWYTPLIKU jest
        wyraeniem, to jego warto brana jest za nazw uchwytu pliku.

    flock UCHWYTPLIKU,OPERACJA
        Wywoluje flock(2), lub emuluje go dla uchwytu UCHWYTPLIKU.
        Zwraca TRUE po sukcesie, FALSE w wypadku jakiego problemu. Na
        maszynach nie implementujcych blokowania flock(2), fcntl(2),
        lub lockf(3), powoduje bld krytyczny. flock() jest przenonym
        perlowym interfejsem blokowania plikow, cho blokuje tylko cale
        pliki, a nie rekordy.

        OPERACJA jest jedn z LOCK_SH, LOCK_EX, lub LOCK_UN. Moliwa jest
        jeszcze kombinacja z LOCK_NB. Stale te maj tradycyjne wartoci
        1, 2, 8 i 4, lecz moesz uywa nazw symbolicznych po
        zaimportowaniu ich z modulu Fcntl, robic to albo pojedynczo,
        albo grupowo, uywajc tagu ':flock' . LOCK_SH da blokady
        dzielonej, LOCK_EX da blokady na wylczno, a LOCK_UN zwalnia
        poprzednio zadan blokad. Jeli do LOCK_SH lub LOCK_EX dodany
        zostanie LOCK_NB, to flock nie bdzie blokowal, oczekujc na
        zablokowanie, lecz zakoczy dzialanie natychmiast (aby dowiedzie
        si, czy uzyskale blokad, sprawd status wyjcia).

        Aby zapobiec prawdopodobnie dekoordynacji, perl opronia
        UCHWYTPLIKU przed jego (od)blokowaniem.

        Zauwa, e emulacja zbudowana za pomoc lockf(3) nie daje blokad
        dzielonych i wymaga, by UCHWYTPLIKU byl otwarty z zamiarem
        zapisu. Jest to semantyka, ktor implementuje lockf(3). Wikszo
        (wszystkie?) systemow jednak implementuje lockf(3) na zasadach
        blokowania fcntl(2), wicej ronice nie powinny si dawa we znaki.

        Zauwa te, e niektore wersje flock() nie mog blokowa rzeczy
        poprzez sie; bdziesz musial uy do tego bardziej specyficznego
        dla systemu fcntl(). Jeli chcesz, moesz zmusi perla do
        ignorowania systemowej funkcji flock(2) i uywa jego wlasnej,
        opartej o fcntl(2) emulacji. Robi si to, podajc programowi
        Configure przelcznik -Ud_flock. Trzeba to oczywicie zrobi
        podczas konfigurowania perla jako takiego.

        Oto doklejacz mailboxa dla systemow BSD.

          use Fcntl ':flock'; # importuj stale LOCK_*

          sub lock {
            flock(MBOX,LOCK_EX);
            # a w wypadku, gdyby kto dokleil
            # podczas naszego oczekiwania...
            seek(MBOX, 0, 2);
          }

          sub unlock {
            flock(MBOX,LOCK_UN);
          }

          open(MBOX, ">>/usr/spool/mail/$ENV{'USER'}")
              or die "Nie mog otworzy mailboxa!: $!";

          lock();
          print MBOX $msg,"\n\n";
          unlock();

        Zobacz te stron podrcznika. S tam inne przyklady flock().

    fork  Wykonuje wywolanie systemowe fork(2). Zwraca procesowi
        rodzicielskiemu pid dziecka, a w wtku dziecka zwraca zero. W
        wypadku bldu, zwraca undef. Uwaga: nieopronione bufory
        pozostaj nieopronione w obydwu procesach, co znaczy, e bdziesz
        musial ustawi $| ($AUTOFLUSH w English) lub wywola metod
        autoflush() z IO::Handle aby zapobiec duplikacji wyjcia.

        Jeli fork()'ujesz bez czekania na dzieci, zbierzesz zombies.
        (Osierocone procesy.)

          $SIG{CHLD} = sub { wait };

        Istnieje te trik podwojnego forka (sprawdzanie bldow forka
        zostalo pominite);

          unless ($pid = fork) {
            unless (fork) {
              exec "co naprawd chcesz robi";
              die "bez exec";
              # ... or ...
              ## (jaki_kod_perla)
              exit 0;
            }
            exit 0;
          }
          waitpid($pid,0);

        Zobacz te stron podrcznika perlipc(1). S tam dalsze przyklady
        forkowania i zbierania konajcych dzieci.

        Zauwa, e jeli twoje forkowane dziecko dziedziczy systemowe
        deskryptory plikow, takie jak STDIN i STDOUT, ktore w
        rzeczywistoci s polczone potokiem lub gniazdem, to jeli
        skoczysz dzialanie, zdalny serwer (taki jak httpd, rsh) nie
        bdzie mylal, e rzeczywicie skoczyle. Powiniene je otworzy na
        nowo na /dev/null.

    format Zadeklaruj format obrazka, uywanego z funkcj write(). Na
        przyklad:

          format Something =
            Test: @<<<<<<<< @||||| @>>>>>
               $str,   $%,  '$' . int($num)
          .

          $str = "widget";
          $num = $cost/$quantity;
          $~ = 'Something';
          write;

        Dla dalszych opisow i przykladow, zobacz stron perlform(1).

    formline OBRAZEK,LISTA
        Jest to funkcja wewntrzna, uywana przez formaty. Mona j jednak
        wywola te samodzielnie. Formatuje ona (zobacz stron
        perlform(1)) list wartoci zalenie od zawartoci OBRAZKA,
        umieszczajc wyjcie w akumulatorze wyjcia formatowego, $^A
        ($ACCUMULATOR w English). Ostatecznie, po dokonaniu write(),
        zawarto $^A jest zapisywana do jakiego uchwytu pliku. Moesz
        jednak odczyta go samodzielnie i ustawi na "". Zauwa, e format
        zazwyczaj wykonuje jeden formline() na kad lini formy, lecz
        sama funkcja fromline nie zwraca uwagi na to, ile nowych linii
        jest osadzonych w OBRAZKU. Znaczy to, e tokeny ~ i ~~ bd
        traktowa caly OBRAZEK jako lini pojedyncz. Moesz wic by
        zmuszonym do uywania wielu linii form, aby zaimplementowa
        pojedynczy format zapisu, podobnie jak kompilator format.

        Uwaaj, jeli wstawiasz wokol obrazka podwojne cudzyslowy--znak
        "@" moe by wzity za pocztek nazwy tablicy. formline() zawsze
        zwraca TRUE. Zobacz stron perlform(1) dla dalszych przykladow.

    getc UCHWYTPLIKU

    getc  Zwraca nastpny znak z pliku wejciowego, identyfikowanego przez
        UCHWYTPLIKU. Na kocu pliku zwraca lacuch null. Jeli UCHWYTPLIKU
        zostanie pominity, odczyt nastpuje ze STDIN. Nie jest to
        efektywne. Nie moe by uywane do pobierania niebuforowanych
        pojedynczych znakow. Do tego celu sprobuj raczej czego w
        rodzaju:

          if ($BSD_STYLE) {
            system "stty cbreak </dev/tty >/dev/tty 2>&1";
          }
          else {
            system "stty", '-icanon', 'eol', "\001";
          }

          $key = getc(STDIN);

          if ($BSD_STYLE) {
            system "stty -cbreak </dev/tty >/dev/tty 2>&1";
          }
          else {
            system "stty", 'icanon', 'eol', '^@'; # ASCII null
          }
          print "\n";

        Okrelenie, czy $BSD_STYLE powinno by ustawione, pozostawiamy
        jako wiczenie dla czytelnika.

        Na systemach, kompatybilnych z POSIX, bardziej przenona do
        tego celu moe by funkcja POSIX::getattr(). Zobacz te modul
        Term::ReadKey z najbliszego mirrora CPAN; szczegoly o CPAN mona
        znale we wpisie CPAN ze strony podrcznika perlmod(1).

    getlogin
        Zwraca biecy login z /etc/utmp. (o ile istnieje.) W wypadku
        nulla, uyj getpwuid().

          $login = getlogin || getpwuid($<) || "Kilroy";

        Nie wykorzystuj getlogin() do autentykacji: nie jest tak
        bezpieczny jak getpwuid().

    getpeername GNIZADO
        Zwraca spakowany adres sockaddr drugiego koca z polczenia na
        GNIEDZIE.

          use Socket;
          $hersockaddr  = getpeername(SOCK);
          ($port, $iaddr) = unpack_sockaddr_in($hersockaddr);
          $herhostname  = gethostbyaddr($iaddr, AF_INET);
          $herstraddr   = inet_ntoa($iaddr);

    getpgrp PID
        Zwraca biec grup procesu dla podanego PIDa. Aby uzyska grup
        biecego procesu, uyj wartoci PID rownej zero. Uycie tej
        funkcji na maszynie, nie implementujcej getpgrp(2) podniesie
        wyjtek. Jeli parametr PID zostanie pominity, to zwracana jest
        grupa biecego procesu. Zauwa, e wersja POSIX getpgrp nie
        przyjmuje argumentu PID, wic naprawd przenona jest tylko
        konstrukcja PID==0.

    getppid Zwraca identyfikator procesu rodzicielskiego.

    getpriority CZYJE,KTO
        Zwraca biecy priorytet procesu, grupy procesow, lub uytkownika.
        (Zobacz stron podrcznika getpriority(2).) Uycie tej funkcji na
        maszynie nie implementujcej getpriority(2) podniesie wyjtek
        krytyczny.

    getpwnam NAZWA

    getgrnam NAZWA

    gethostbyname NAZWA

    getnetbyname NAZWA

    getprotobyname NAZWA

    getpwuid UID

    getgrgid GID

    getservbyname NAZWA,PROTO

    gethostbyaddr ADR,TYPADRESU

    getnetbyaddr ADR,TYPADRESU

    getprotobynumber LICZBA

    getservbyport PORT,PROTO

    getpwent

    getgrent

    gethostent

    getnetent

    getprotoent

    getservent

    setpwent

    setgrent

    sethostent STAYOPEN

    setnetent STAYOPEN

    setprotoent STAYOPEN

    setservent STAYOPEN

    endpwent

    endgrent

    endhostent

    endnetent

    endprotoent

    endservent
        Funkcje te dokonuj tych samych akcji, co ich odpowiedniki z
        biblioteki systemowej. W kontekcie listowym, wartoci zwracane
        ronych funkcji `get' s nastpujce:

          ($nazwa,$haslo,$uid,$gid,
           $quota,$komentarz,$gcos,$katalog,$shell) = getpw*
          ($nazwa,$haslo,$gid,$czlonkowie) = getgr*
          ($nazwa,$aliasy,$typadresu,$dlugo,@addrs) = gethost*
          ($nazwa,$aliasy,$typadresu,$sie) = getnet*
          ($nazwa,$aliasy,$protokol) = getproto*
          ($nazwa,$aliasy,$port,$protokol) = getserv*

        (Jeli wpis nie istnieje, dostaniesz list null.)

        W kontekcie skalarnym, dostajesz nazw. Wyjtkiem jest funkcja
        podgldania wedlug nazwy, gdzie dostajesz inn rzecz, jak by ona
        nie byla. (Jeli wpis nie istnieje, otrzymujesz warto
        niezdefiniowan.) Na przyklad:

          $uid = getpwnam
          $nazwa = getpwuid
          $nazwa = getpwent
          $gid = getgrnam
          $nazwa = getgrgid
          $nazwa = getgrent
          itd.

        Warto $czlonkowie, zwracana przez getgr*() to oddzielona
        spacjami lista nazw loginowych czlonkow grupy.

        Jeli w C obslugiwana jest zmienna errno, to dla funkcji
        gethost*() jego warto bdzie przekazywana przez $?. Warto
        @addrs, zwracana przez wykonane wywolanie, jest list czystych
        (raw) adresow, zwroconych przez odpowiednie wywolanie
        systemowe. W domenie internetowej, kady adres jest
        czterobajtowy, a rozpakowa go moesz, mowic co w rodzaju:

          ($a,$b,$c,$d) = unpack('C4',$addr[0]);

    getsockname GNIAZDO
        Zwraca spakowany adres sockaddr tego koca polczenia na
        GNIEDZIE.

          use Socket;
          $mysockaddr = getsockname(SOCK);
          ($port, $myaddr) = unpack_sockaddr_in($mysockaddr);

    getsockopt GNIAZDO,POZIOM,NAZWAOPCJI
        Zwraca zadan opcj gniazda, lub warto niezdefiniowan w wypadku
        bldu.

    glob WYRA

    glob  Zwraca warto WYRA z rozwiniciami nazwy plikow, takimi jakich
        dokonalaby powloka. Funkcja ta jest wewntrzn funkcj
        implementujc operator <*.c>, lecz moesz jej uy bezporednio.
        Jeli pominite zostanie WYRA, to uywane bdzie $_. Operator
        <*.c> jest omowiony bliej w sekcji I/O Operators na stronie
        perlop(1).

    gmtime WYRA
        Konwertuje czas zwrocony przez funkcj time do 9 elementowej
        tablicy, w ktorej znajduje si czas zlokalizowany do
        standardowej strefy Greenwich. Zazwyczaj jest to uywane
        nastpujco:

          # 0  1  2   3   4  5   6   7   8
          ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) =
                              gmtime(time);

        Wszystkie elementy tablicy s numeryczne i pochodz wprost ze
        struktury tm. Ogolnie znaczy to, e $mon ma zakres 0..11, a
        $wday 0..6, z niedziel kryjc si pod 0. Dodatkowo, $year jest
        liczb lat od 1900, a nie po prostu dwiema ostatnimi cyframi
        roku.

        Jeli WYRA jest pominite, wykonuje gmtime(time()).

        W kontekcie skalarnym, zwraca warto ctime(3):

          $now_string = gmtime; # np. "Thu Oct 13 04:54:34 1994"

        Zobacz te funkcj timegm(), udostpnian przez modul Time::Local,
        a take funkcj strftime(3), dostpn przez modul POSIX.

    goto ETYKIETA

    goto WYRA

    goto &NAZWA
        Posta goto-ETYKIETA szuka instrukcji, oznaczonej przez ETYKIETA
        i kontynuuje dzialanie od tamtego miejsca. Nie moe by uywane do
        przechodzenia do konstrukcji, wymagajcej inicjalizacji, takiej
        jak podprocedura czy ptla foreach. Nie moe te by uywane do
        przechodzenia do konstrukcji optymalizowanej, lub do
        wychodzenia z bloku, lub podprocedury, przekazanej do sort().
        Mona nim natomiast przeskoczy prawie we wszystkie inne miejsca
        zakresu dynamicznego, wlczajc wychodzenie z podprocedur, cho w
        tym wypadku lepiej uy innej konstrukcji, takiej jak last lub
        die. Autor perla nigdy nie czul potrzeby uywania tej postaci
        goto (tzn. w perlu--C jest inn spraw).

        Posta goto-WYRA oczekuje nazwy etykiety, ktorej zakres moe by
        rozwizany dynamicznie. Pozwala to na obliczane goto per
        FORTRAN, lecz nie jest zbyt zalecane, jeli optymalizujesz ze
        wzgldu na latwo konserwacji programu:

          goto ("FOO", "BAR", "GLARCH")[$i];

        Posta goto-&NAZWA jest bardzo magiczna i podmienia wywolanie do
        nazwanej podprocedury dla biecej procedury. Jest to uywane
        przez podprocedury AUTOLOAD, ktore chc ladowa inne
        podprocedury, a potem udawa, e ta inna podprocedura zostala
        wywolana jako pierwsza (poza tym, wszelkie zmiany @_ biecej
        podprocedury s przekazywane innej podprocedurze.) Po tym goto,
        nawet caller() nie bdzie w stanie powiedzie, e ta procedura
        byla wywolana pierwsza.

    grep BLOK LISTA

    grep WYRA,LISTA
        Jest to podobne duchowo, lecz nie identyczne do grep(1) i
        krewnych. W rzeczywistoci, nie jest ograniczone do uywania
        wyrae regularnych.

        Wykonuje BLOK lub WYRA dla kadego elementu LISTY (ustawiajc
        lokalnie $_ na kady element) i zwracajc list wartoci,
        skladajcych si z tych, dla ktorych wykonane wyraenie bylo
        prawdziwe. W kontekcie skalarnym, zwraca liczb prawdziwych
        wyrae.

          @foo = grep(!/^#/, @bar);  # Pozbd si komentarzy

        lub rownowanie,

          @foo = grep {!/^#/} @bar;  # pozbd si komentarzy

        Zauwa, e skoro $_ jest referencj do wartoci listy, moe by
        uywane do modyfikowania elementow tablicy. Podczas gdy jest to
        przydatne i obslugiwane, moe to spowodowa te nieoczekiwane
        rezultaty, szczegolnie w wypadku gdy LISTA nie jest nazwan
        tablic.

        Grep zwraca aliasy do oryginalnej listy. Znaczy to, e
        modyfikowanie elementu listy zwroconej przez to polecenie,
        modyfikuje te element listy oryginalnej.

    hex WYRA

    hex   Interpretuje WYRA jako lacuch szesnastkowy i zwraca odpowiadajc
        mu warto. (Dla konwersji lacuchow, ktore mog si zaczyna od 0,
        lub 0x, zobacz opis oct, znajdujcy si gdzie w tym dokumencie.)
        Jeli WYRA zostanie pominite, to uywane jest $_.

          print hex '0xAf'; # drukuje '175'
          print hex 'aF';  # to samo

    import Nie istnieje wbudowana funkcja import. Jest to zwyczajna metoda
        (podprocedura), definiowana (dziedziczona) przez moduly, ktore
        ycz sobie eksportowa nazwy do kolejnych modulow. [potem]
        funkcja use() wola metod import() dla uywanego pakietu. Zobacz
        jeszcze opis use() i stron perlmod(1) oraz stron Exporter.

    index STR,SUBSTR,POZYCJA

    index STR,SUBSTR
        Zwraca pozycj pierwszego pojawienia si SUBSTR w lacuchu STR.
        Jeli POZYCJA jest pominita, to przeszukiwanie rozpoczyna si od
        pocztku lacucha. Warto zwracana jest oparta o 0 (lub tego, na
        co ustawisz zmienn $[ --lecz lepiej tego nie rob). Jeli podcig
        nie moe zosta zlokalizowany, zwracana jest podstawa - 1, czyli
        normalnie -1.

    int WYRA

    int   Zwraca cz calkowit z WYRA. Jeli WYRA jest pominite, uywane jest
        $_.

    ioctl UCHWYTPLIKU,FUNKCJA,SKALAR
        Implementuje funkcj ioctl(2). Przypuszczalnie aby jej uywa,
        bdziesz musial powiedzie

          require "ioctl.ph"; # przypuszczalnie w /usr/local/lib/perl/ioctl.ph

        Jeli ioctl.ph nie istnieje, lub nie ma wlaciwych definicji,
        bdziesz musial uy swojej wlasnej, opartej na naglowkach C,
        takich jak <sys/ioctl.h>. (Istnieje skrypt perla o nazwie
        h2ph(1), ktora pomaga w konwersji, lecz jest to nietrywialna
        sprawa.) SKALAR jest wartoci zapisywan, lub odczytywan, zalenie
        od FUNKCJI--wskanik do wartoci lacuchowej SKALARA bdzie
        przekazany jako trzeci argument wlaciwego wywolania ioctl.
        (Jeli SKALAR nie ma wartoci lacuchowej, lecz ma numeryczn, to
        zostanie przekazana ta warto zamiast wskanika do lacucha. Aby
        zapewni, e bdzie to prawdziwe, przed uyciem dodaj do skalara
        0). Do manipulowania na wartociach struktur, uywanych przez
        ioctl() przydatne s funkcje pack() i unpack(). Nastpujcy
        przyklad ustawia znak kasowania na DEL.

          require 'ioctl.ph';
          $getp = &TIOCGETP;
          die "NO TIOCGETP" if $@ || !$getp;
          $sgttyb_t = "ccccs";        # 4 znaki i short
          if (ioctl(STDIN,$getp,$sgttyb)) {
            @ary = unpack($sgttyb_t,$sgttyb);
            $ary[2] = 127;
            $sgttyb = pack($sgttyb_t,@ary);
            ioctl(STDIN,&TIOCSETP,$sgttyb)
              || die "Nie mog wykona ioctl: $!";
          }

        Warto zwracana ioctl (i fcntl) jest nastpujca:

            gdy OS zwraca:     to Perl zwraca:
              -1        warto niezdefiniowan
              0        lacuch "0 but true"
            co innego         to samo

        Tak wic, mimo e perl zwraca po sukcesie TRUE, a w wypadku
        niepowodzenia FALSE, moesz latwo okreli rzeczywist warto
        zwrocon przez system operacyjny:

          ($retval = ioctl(...)) || ($retval = -1);
          printf "System zwrocil %d\n", $retval;

    join WYRA,LISTA
        Lczy osobne lacuchy LISTY w pojedynczy lacuch, w ktorym pola s
        rozdzielone wartociami WYRA. Zwraca ten lacuch. Przyklad:

          $_ = join(':', $login,$passwd,$uid,$gid,$gcos,$home,$shell);

        Zobacz te opis split.

    keys HASH
        Zwraca normalna tablic, skladajc si z wszystkich kluczy
        nazwanej tablicy asocjacyjnej. (W kontekcie skalarnym, zwraca
        liczb kluczy.) Klucze s zwracane w do losowej kolejnoci, lecz w
        tej samej, w ktorej swoje wartoci produkuj funkcje values() i
        each() (o ile tablica asocjacyjna nie byla [w midzyczasie]
        zmieniana). W efekcie ubocznym, funkcja resetuje iterator
        tablicy.

        A oto jeszcze inny sposob na wydrukowanie rodowiska:

          @keys = keys %ENV;
          @values = values %ENV;
          while ($#keys >= 0) {
            print pop(@keys), '=', pop(@values), "\n";
          }

        a co, jeli by je posortowa wedlug klucza:

          foreach $key (sort(keys %ENV)) {
            print $key, '=', $ENV{$key}, "\n";
          }

        Aby posortowa tablic wedlug wartoci, bdziesz musial uy funkcji
        sort. Oto numeryczne posortowanie tablicy asocjacyjnej wedlug
        jej wartoci:

          foreach $key (sort { $hash{$b} <=> $hash{$a} } keys %hash)) {
            printf "%4d %s\n", $hash{$key}, $key;
          }

        Jako lwarto, keys umoliwia zwikszanie liczby komorek
        asocjacyjnych, zaalokowanych dla danej tablicy asocjacyjnej.
        Moesz zyska na efektywnoci, jeli tablica ma by dua. (Jest to
        podobne do pre-rozszerzania tablicy przez przeznaczanie $#array
        wikszego numeru.) Jeli powiesz

          keys %hash = 200;

        to %hash bdzie mial co najmniej 200 zaalokowanych komorek.
        Komorki te bd utrzymywane nawet, jeli zrobisz %hash = (). Jeli
        chcesz zwolni zasob wewntrz zakresu, uyj undef %hash.
        Korzystajc z powyszej wlaciwoci, zawsze mona zmniejszy liczb
        zaalokowanych komorek.

    kill LISTA
        Wysyla sygnal do listy procesow. Pierwszy element listy musi by
        nazw sygnalu. Zwraca liczb procesow, do ktorych udalo si
        przesla sygnal.

          $cnt = kill 1, $child1, $child2;
          kill 9, @goners;

        W przeciwiestwie do zachowania w powloce, w perlu jeli -1SYGNA/L
        jest ujemny, to killuje grupy procesow, zamiast procesow. (W
        Systemie V, ujemny numer PROCESU odnosi si te do grup procesow,
        lecz nie jest to przenone.) Oznacza to, e zazwyczaj chcesz
        przekazywa sygnaly dodatnie. Moesz te uywa nazw sygnalow w
        cudzyslowach. Zobacz jeszcze sekcj Signals w podrczniku
        perlipc(1).

    last ETYKIETA

    last  Komenda last jest podobna do instrukcji break z C (uywanej w
        ptlach); przerywa natychmiastowo ptl. Jeli pominity jest
        parametr ETYKIETY, to komenda odnosi si do najbardziej
        wewntrznej ptli zamykajcej. Potencjalna instrukcja bloku
        continue nie jest wykonywana:

          LINE: while (<STDIN>) {
            last LINE if /^$/;   # zakocz po skoczeniu z naglowkiem
            ...
          }

    lc WYRA

    lc   Zwraca WYRA w malych literach. Jest to wewntrzna funkcja,
        implementujca escape \L w lacuchach ujtych w cudzyslowy. Jeli
        wlczone jest use locale, to szanuje biece locale LC_CTYPE.
        Zobacz stron podrcznika perllocale(1).

        Jeli WYRA jest pominite, uywane jest $_.

    lcfirst WYRA

    lcfirst Zwraca warto WYRA, w ktorym pierwszy znak jest zastpiony mal
        liter. Jest to funkcja wewntrzna, implementujca escape \l w
        lacuchach ujtych w podwojne cudzyslowy. Jeli wlczone jest use
        locale, to szanuje biece locale LC_CTYPE. Zobacz stron
        podrcznika perllocale(1).

        Jeli WYRA jest pominite, uywane jest $_.

    length WYRA

    length Zwraca dlugo w znakach wartoci WYRA. Jeli WYRA jest pominite,
        zwracana jest dlugo $_.

    link STARYPLIK,NOWYPLIK
        Tworzy now nazw pliku, dowizan do starej nazwy pliku. Po
        sukcesie zwraca 1, a w przeciwnym wypadku 0.

    listen GNIAZDO,ROZMIARKOLEJKI
        Robi to samo, co wywolanie systemowe listen(2). Zwraca TRUE po
        sukcesie, a w przeciwnym wypadku FALSE. Zobacz przyklad w
        sekcji Sockets: Client/Server Communication w podrczniku
        perlipc(1).

    local WYRA
        Local modyfikuje wymienione zmienne tak, e s lokalne w
        otaczajcym je bloku, podprocedurze, eval{}, lub do. Jeli
        wymieniona jest wicej ni jedna warto, to lista musi by
        umieszczona w nawiasach. Zobacz sekcj Temporary Values via
        local() w podrczniku perlsub(1).

        Zamiast local(), czsto raczej wolalby uy my(), gdy to pierwsze
        tak naprawd nie jest tym czym si wikszoci ludzi wydaje.
        Odsylam do sekcji Private Variables via my() w podrczniku
        perlsub(1).

    localtime WYRA
        Konwertuje czas, zwrocony przez funkcj time na 9-elementow
        tablic, ktorej czas jest zanalizowany dla lokalnej strefy
        czasowej. Zazwyczaj jest to uywane nastpujco:

          # 0  1  2   3   4  5   6   7   8
          ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) =
                                localtime(time);

        Wszystkie elementy tablicy s numeryczne i pochodz wprost ze
        struktury tm. W rzeczywistoci znaczy to, e $mon ma zasig
        0..11, a $wday 0..6, gdzie 0 oznacza niedziel. Poza tym, $year
        jest liczb lat ot 1900 roku, tj. rok 123 oznacza 2023.

        Jeli WYRA zostanie pominite, to uywany jest czas biecy
        (localtime(time)).

        W kontekcie skalarnym, zwraca warto ctime(3):

          $now_string = localtime; # np., "Thu Oct 13 04:54:34 1994"

        Zobacz te modul Time::Local i funkcje strftime(3) i mktime(3),
        dostpne przez modul POSIX.

    log WYRA

    log   Zwraca logarytm (podstawa e) z WYRA. Jeli WYRA jest pominite,
        zwraca warto dla $_.

    lstat UCHWYTPLIKU

    lstat WYRA

    lstat  Robi to samo, co funkcja stat(), lecz zamiast plikow, na ktore
        wskazuj dowizania symboliczne, testuje same dowizania. Jeli
        twoj system nie obsluguje dowiza symbolicznych, dokonywany jest
        zwykly stat().

        Jeli WYRA jest pominite, uywane jest $_.

    m//   Operator porownania. Zobacz stron perlop(1).

    map BLOK LISTA

    map WYRA,LISTA
        Analizuje BLOK lub WYRA dla kadego elementu LISTY (ustawiajc
        lokalnie $_ na kady element) i zwraca warto listow, zloon z
        wynikow kadego analizowania. BLOK lub WYRA jest analizowany w
        kontekcie listowym, wic kady element LISTY moe da zero, jeden,
        lub wicej elementow w wartoci zwracanej.

          @chars = map(chr, @nums);

        tlumaczy list liczb na odpowiadajce im znaki. A

          %hash = map { getkey($_) => $_ } @array;

        jest tylko miesznym sposobem zapisania

          %hash = ();
          foreach $_ (@array) {
            $hash{getkey($_)} = $_;
          }

    mkdir NAZWAPLIKU,PRAWA
        Tworzy katalog, podany jako NAZWAPLIKU, ktorego prawa s
        okrelone przez PRAWA (zmodyfikowane przez umask). Jeli operacja
        zakoczy si sukcesem, zwraca 1, w przeciwnym wypadku zwraca 0 i
        ustawia $! (errno).

    msgctl ID,CMD,ARG
        Wola funkcj IPC msgctl(2) z Systemu V. Jeli CMd jest &IPC_STAT,
        to ARG musi by zmienn, ktora bdzie przechowywa zwrocon struktur
        msquid_ds. Warto zwracana tej funkcji jest podobna do ioctl:
        dla bldu warto niezdefiniowana, "0 but true" dla zera, oraz
        rzeczywista warto zwracana dla innych wypadkow.

    msgget KLUCZ,FLAGI
        Wola funkcj IPC msgget(2) z Systemu V. Zwraca identyfikator
        kolejki komunikatow, lub warto niezdefiniowan (w wypadku bldu).

    msgsnd ID,MSG,FLAGI
        Wola funkcj IPC msgsnd(2) z Systemu V, ktora przesyla komunikat
        MSG do kolejki komunikatow ID. MSG musi zaczyna si wartoci long
        int, okrelajc typ, ktor mona utworzy z pomoc pack("l",$typ).
        Zwraca TRUE po sukcesie i FALSE w wypadku bldu.

    msgrcv ID,VAR,ROZMIAR,TYP,FLAGI
        Wola funkcj IPC msgrcv(2) z Systemu V. Funkcja odbiera
        komunikat z kolejki komunikatow ID i zapisuje go do zmiennej
        VAR. Maksymalna odbierana wiadomo ma wielko ROZMIAR. Zauwa, e
        gdy wiadomo jest odbierana, to jej typ bdzie pierwsz rzecz,
        ldujc w VAR, a maksymalna dlugo VAR to ROZMIAR plus rozmiar
        typu komunikatu. Zwraca TRUE po sukcesie, a FALSE w wypadku
        bldu. [przyp.tlum.: pole TYPE generalnie w IPC oznacza typ,
        zdefiniowany w pierwszych 4 bajtach komunikatu]

    my WYRA Instrukcja "my" deklaruje wymienione zmienne jako lokalne dla
        zamknitego bloku, podprocedury, eval lub pliku potraktowanego
        instrukcjami do/require/use. Jeli wymieniono wicej ni jedn
        warto, lista musi by ujta w nawiasy. Zobacz jeszcze sekcj
        Private Variables via my() w podrczniku perlsub(1).

    next ETYKIETA

    next  Komenda next jest podobna do instrukcji continue w C;
        rozpoczyna kolejn iteracj ptli:

          LINE: while (<STDIN>) {
            next LINE if /^#/;   # pozbd si komentarzy
            ...
          }

        Zauwa, e jeli powyej byl blok continue, to zostalby on wykonany
        nawet na usunitych liniach. Jeli argument ETYKIETY jest
        pominity, komenda odnosi si do najbardziej wewntrznej
        otaczajcej ptli.

    no Module LISTA
        Zobacz funkcj "use", gdzie "no" jest przeciwiestwem.

    oct WYRA

    oct   Interpretuje WYRA jako lacuch osemkowy i zwraca odpowiadajc
        warto. (Jeli WYRA zaczyna si od 0x, jest interpretowane jako
        lacuch szesnastkowy.) Nastpujcy kod obsluguje liczby dziesitne,
        osemkowe i szesnastkowe w standardowej notacji perla lub C:

          $val = oct($val) if $val =~ /^0/;

        Jeli WYRA jest pominite, uywa $_. Funkcja ta jest czsto uywana
        gdy lacuch w rodzaju "644" musi by np. przekonwertowany na
        prawa pliku. (Chocia perl automatycznie konwertuje lacuchy na
        liczby, zgodnie z potrzebami, to automatyczna konwersja zaklada
        podstaw 10.)

    open UCHWYTPLIKU,WYRA

    open UCHWYTPLIKU
        Otwiera plik, ktorego nazwa jest przekazywana WYRA, a nastpnie
        wie go z UCHWYTEMPLIKU. Jeli UCHWYTPLIKU jest wyraeniem, to
        jego warto jest uywana jako nazwa rzeczywistego uchwytu pliku.
        Jeli WYRA jest pominite, to przyjmuje si, e zmienna skalarna o
        tej samej nazwie co UCHWYTPLIKU zawiera nazw pliku. (Zauwa, e
        zmienne leksykalne--te, deklarowane z pomoc my--nie bd w ten
        sposob dzialaly.)

        Jeli nazwa pliku rozpoczyna si od '<' lub od niczego, plik jest
        otwierany dla wejcia (odczytu). Jeli nazwa pliku rozpoczyna si
        od '>', plik jest kasowany i otwierany dla zapisu. Jeli nazwa
        pliku rozpoczyna si od '>>', plik jest otwierany dla
        dopisywania. Jeli przed '>' lub '<' postawisz '+', oznacza to,
        e chcesz zarowno czyta, jak i zapisywa do pliku. Tryb '+<' jest
        zazwyczaj preferowany dla poprawek odczytu/zapisu--tryb '+>'
        najpierw pobilby plik. Przedrostek i nazwa pliku mog by
        oddzielone spacjami. Wszystkie te przedrostki odpowiadaj trybom
        otwarcia funkcji fopen(3).

        Jeli nazwa pliku rozpoczyna si od "|", to plik jest rozumiany
        jako komenda, do ktorej potokiem przesylane jest wyjcie.
        Odwrotnie, jeli nazwa pliku koczy si tym symbolem, to nazwa
        pliku jest interpretowana jako komenda, ktorej wyjcie jest
        przesylane potokiem na nasze wejcie (Zobacz sekcj Using open()
        for IPC w podrczniku perlipc(1)). (Moesz nie mie czystego
        open(), powodujcego, e komenda jest zarowno potokiem wejciowym,
        jak i wyjciowym. S jednak na to rady, zobacz stron podrcznika
        IPC::Open2, IPC::Open3, oraz sekcj Bidirectional Communication
        w podrczniku perlipc(1).)

        Otwieranie '-' otwiera strumie STDIN, a otwieranie '>-' otwiera
        STDOUT. Open po sukcesie zwraca zero, a w przeciwnym wypadku
        warto niezdefiniowan. Jeli open otworzyl potok, warto zwracana
        jest identyfikatorem podprocesu (pid).

        Jeli masz na tyle pecha, e pracujesz z perlem na systemie,
        ktory odronia pliki tekstowe i binarne (nowoczesne systemy ich
        nie rozroniaj), to powiniene poczyta o funkcji binmode,
        opisanej gdzie w tym dokumencie. Systemy, wymagajce binmode
        rozpoznaje si po ich formacie pliku tekstowego. Systemy takie,
        jak Unix i Plan9, ktore oddzielaj linie pojedynczym znakiem i
        ktore koduj go w C jako "\n", nie potrzebuj binmode. Reszta
        tak.

        Przyklady:

          $ARTICLE = 100;
          open ARTICLE or die "Nie mog znale artykulu $ARTICLE: $!\n";
          while (<ARTICLE>) {...

          open(LOG, '>>/usr/spool/news/twitlog'); # (log jest zarezerwowany)

          open(DBASE, '+<dbase.mine');      # otworz dla odnowienia

          open(ARTICLE, "caesar <$article |");  # dekoduj artykul

          open(EXTRACT, "|sort >/tmp/Tmp$$");   # $$ jest pidem naszego procesu

          # przetworz list argumentow plikow, wraz z wszelkimi zalcznikami

          foreach $file (@ARGV) {
            process($file, 'fh00');
          }

          sub process {
            local($filename, $input) = @_;
            $input++;        # jest to inkrementacja lacuchowa
            unless (open($input, $filename)) {
              print STDERR "Nie mog otworzy $filename: $!\n";
              return;
            }

            while (<$input>) {       # note use of indirection
              if (/^#include "(.*)"/) {
                process($1, $input);
                next;
              }
              ...     # cokolwiek
            }
          }

        Moesz rownie, zgodnie z tradycj powloki Bourne, poda WYRA,
        zaczynajcy si od ">&", co oznacza, e reszta lacucha jest
        interpretowana jako nazwa uchwytu pliku (lub numerycznego
        deskryptora pliku), ktory naley zduplikowa i otworzy. & mona uy
        po >, >>, <, +>, +>>, i +<. Tryb, ktory podasz, powinien
        odpowiada trybowi oryginalnego uchwytu pliku. (Duplikowanie
        uchwytow pliku nie pobiera na konto adnych istniejcych
        zawartoci buforow stdio.) Oto skrypt, ktory zachowuje,
        przekierowuje i odwiea STDOUT i STDERR:

          #!/usr/bin/perl
          open(SAVEOUT, ">&STDOUT");
          open(SAVEERR, ">&STDERR");

          open(STDOUT, ">foo.out") || die "Nie mog przekierowa stdout";
          open(STDERR, ">&STDOUT") || die "Nie mog zduplikowa stdout";

          select(STDERR); $| = 1;   # zrob niebuforowane
          select(STDOUT); $| = 1;   # j/w

          print STDOUT "stdout 1\n"; # dziala to te dla
          print STDERR "stderr 1\n"; # podprocesow

          close(STDOUT);
          close(STDERR);

          open(STDOUT, ">&SAVEOUT");
          open(STDERR, ">&SAVEERR");

          print STDOUT "stdout 2\n";
          print STDERR "stderr 2\n";

        Moesz poda "<&=N", gdzie N jest liczb. Perl wtedy dokona
        operacji rownowanej fdopen(3) z C. Na przyklad:

          open(FILEHANDLE, "<&=$fd")

        Jeli otwierasz potok do komendy "-", np. albo "|-" albo "-|",
        to dokonywany jest niejawny fork, a zwrocona warto open jest
        wewntrz procesu rodzicielskiego pidem potomka, a w wtku potomka
        zerem. (Aby okreli, czy open byl pomylny, uyj defined($pid).)
        Uchwyt pliku u rodzica zachowuje si normalnie, lecz i/o dla
        tego uchwytu jest przesylane przez potok STDOUT/STDIN procesu
        potomnego. W procesie potomny uchwyt nie jest otwierany--i/o
        jest z/do nowego STDOUT lub STDIN. Zazwyczaj jest to uywane jak
        normalny potokowy open, lecz daje lepsz kontrol nad
        wywolywaniem komendy potoku, np. gdy pracujesz w suid i nie
        chcesz by zmuszonym do skanowania komend powloki w poszukiwaniu
        metaznakow. Nastpujce pary s mniej lub bardziej rownowane:

          open(FOO, "|tr '[a-z]' '[A-Z]'");
          open(FOO, "|-") || exec 'tr', '[a-z]', '[A-Z]';

          open(FOO, "cat -n '$file'|");
          open(FOO, "-|") || exec 'cat', '-n', $file;

        Dla szczegolow, zobacz sekcj Safe Pipe Opens w podrczniku
        perlipc(1).

        UWAGA: Przy kadej operacji, dokonujcej forkowania, nieopronione
        bufory pozostaj takie w obydwu procesach, co znaczy, e lepiej
        ustawi $|, aby zapobiec duplikowaniu wyjcia.

        Zamykanie potokowego uchwytu pliku powoduje, e proces
        rodzicielski czeka, a dziecko zakoczy i zwraca warto statusu w
        $?.

        Jeli uywasz konstruktora z pakietu IO::Handle (lub z jego
        podklas, takich jak IO::File czy IO::Socket), moesz generowa
        anonimowe uchwyty plikow, ktore maj zakres dowolnych zmiennych,
        ktore utrzymuj do nich referencje. Zamykaj si one automatycznie
        po wyjciu z zakresu:

          use IO::File;
          ...
          sub read_myfile_munged {
            my $ALL = shift;
            my $handle = new IO::File;
            open($handle, "myfile") or die "myfile: $!";
            $first = <$handle>
              or return ();   # Automatyczne zamknicie tutaj.
            mung $first or die "mung failed";    # Lub tutaj.
            return $first, <$handle> if $ALL;    # Lub tutaj.
            $first;                 # Lub tutaj.
          }

        Nazwa pliku, ktora jest przekazana open, przechodzi operacj
        usuwania prowadzcych i koczcych bialych spacji. Aby otworzy
        plik, posiadajcy te dziwne znaki, trzeba je chroni:

          $file =~ s#^(\s)#./$1#;
          open(FOO, "< $file\0");

        Jeli chcesz uy prawdziwego, znanego z C open() (zobacz stron
        open(2)), to powiniene uy funkcji sysopen(). Jest to inny
        sposob chronienia nazw plikow przed interpretacj. Np:

          use IO::Handle;
          sysopen(HANDLE, $path, O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0700)
            or die "sysopen $path: $!";
          HANDLE->autoflush(1);
          HANDLE->print("stuff $$\n");
          seek(HANDLE, 0, 0);
          print "Plik zawiera: ", <HANDLE>;

        Dla dalszych detali o miksowaniu odczytywania i zapisywania,
        obejrzyj opis seek(), znajdujcy si gdzie indziej w tym
        dokumencie.

    opendir UCHWYTKATALOGU,WYRA
        Otwiera katalog o nazwie WYRA. Otwarty uchwyt mona przetwarza
        funkcjami readdir(), telldir(), seekdir(), rewinddir(), i
        closedir(). Po sukcesie zwraca TRUE. Uchwyty katalogow maj
        swoj wlasn przestrze nazw. Jest ona oddzielna od uchwytow
        plikow.

    ord WYRA

    ord   Zwraca numeryczn warto ascii pierwszego znaku WYRA. Jeli WYRA
        zostalo pominite, uywane jest $_. Dla operacji odwrotnej,
        zobacz opis chr, znajdujcy si gdzie w tym dokumencie.

    pack WZORZEC,LISTA
        Pobiera tablic lub list wartoci i pakuje j w struktur binarn,
        zwracajc lacuch, zawierajcy t struktur. WZORZEC jest sekwencj
        znakow, ktore pokazuj kolejno i typy wartoci. S one nastpujce:

          A  Lacuch ascii, dopelniany spacjami.
          a  Lacuch ascii, dopelniany przez null.
          b  Lacuch bitowy (wznoszca kolejno bitow, jak w vec()).
          B  Lacuch bitowy (malejca kolejno bitow).
          h  Lacuch szesnastkowy (najpierw niski nibble).
          H  Lacuch szesnastkowy (najpierw wysoki nibble).

          c  Warto char ze znakiem.
          C  Warto char bez znaku.

          s  Warto short.
          S  Warto short bez znaku.
             (Ten 'short' jest _dokladnie_ 16 bitowy, co moe si roni od
             tego, co lokalny kompilator C nazywa jako 'short'.)

          i  Warto int ze znakiem.
          I  Warto int bez znaku.
             (Ten 'int' jest przynajmniej 32 bitowy. Dokladny rozmiar zaley
             od tego, co lokalny kompilator C uwaa za 'int' i moe by nawet
             wiksze ni 'long', opisywany dalej.)

          l  Warto long ze znakiem.
          L  Warto long bez znaku.
             (Ta warto 'long' jest _dokladnie_ 32 bitowa, co moe si
             roni od tego, co lokalny kompilator C uwaa za 'long'.)

          n  Short w porzdku sieciowym (big-endian).
          N  Long w porzdku sieciowym (big-endian).
          v  Short w porzdku "VAX" (little-endian).
          V  Long w porzdku "VAX" (little-endian).
             (Te 'short' i 'long' s _dokladnie_ 16 i
             32 bitowe (odpowiednio).)

          f  Float pojedynczej precyzji w formacie macierzystym.
          d  Float podwojnej precyzji w formacie macierzystym.

          p  Wskanik do lacucha zakoczonego zerem.
          P  Wskanik do struktury (lacuch o ustalonej dlugoci).

          u  Uuencodowany lacuch.

          w  Skompresowany integer BER. Jego bajty reprezentuj calkowity
            integer o podstawie 128, najpierw bardziej znaczce cyfry,
            z tak mal iloci cyfr, jak tylko si da. Osmy bit jest ustawiany
            na kadym bajcie, poza ostatnim.

          x  Bajt null.
          X  Wstecz o bajt (?) (Back up a byte).
          @  Wypelnienie null do bezwzgldnej pozycji (?)
            (Null fill to absolute position).

        Po kadej literze moe opcjonalnie nastpowa liczba, ktora podaje
        licznik powtorze. Dla wszystkich typow, poza "a", "A", "b",
        "B", "h", "H", i "P", funkcja pack pore tyle samo wartoci z
        LISTY. Gwiazdka (*) dla licznika powtorze, oznacza uycie
        wszystkich elementow, ktore pozostaly. Typy "a" i "A" pobieraj
        tylko jedn warto, lecz pakuj j jako lacuch o podanej dlugoci,
        wypelniajc j w razie potrzeby zerami, lub spacjami. (Podczas
        rozpakowywania, "A" zdejmuje koczce spacje i zera, lecz "a"
        tego nie robi.) Podobnie, pola "b" i "B" pakuj lacuchy, ktore
        s dlugoci tylu bitow. "h" i "H" pakuj lacuchy, ktore s dlugoci
        tylu nibblow. "P" pakuje wskanik do struktury, ktorej rozmiar
        jest wskazywany przez dlugo. Liczby rzeczywiste (float, double)
        s tylko w formacie macierzystym maszyny; z powodu wieloci
        formatow zmiennoprzecinkowych i braku standardowej
        reprezentacji "sieciowej", nie ma adnego sposobu uniwersalnej
        wymiany. Oznacza to, e spakowane dane zmiennoprzecinkowe,
        zapisane na jednej maszynie, mog nie by odczytywalne na innej -
        nawet jeli obydwie uywaj arytmetyki zmiennoprzecinkowej IEEE
        (gdy endainowo pamici nie jest czci specyfikacji IEEE). Zauwa,
        e perl uywa wewntrznie dla wszystkich oblicze numerycznych
        reprezentacji double i e konwersja z double na float, a potem z
        powrotem na double powoduje utrat precyzji (np. unpack("f",
        pack("f", $foo)) nie bdzie w ogolnym przypadku si rowna $foo).

        Przyklady:

          $foo = pack("cccc",65,66,67,68);
          # foo to "ABCD"
          $foo = pack("c4",65,66,67,68);
          # to samo

          $foo = pack("ccxxcc",65,66,67,68);
          # foo to "AB\0\0CD"

          $foo = pack("s2",1,2);
          # "\1\0\2\0" na little-endian
          # "\0\1\0\2" na big-endian

          $foo = pack("a4","abcd","x","y","z");
          # "abcd"

          $foo = pack("aaaa","abcd","x","y","z");
          # "axyz"

          $foo = pack("a14","abcdefg");
          # "abcdefg\0\0\0\0\0\0\0"

          $foo = pack("i9pl", gmtime);
          # rzeczywista struktura tm (przynajmniej na moim systemie)

          sub bintodec {
            unpack("N", pack("B32", substr("0" x 32 . shift, -32)));
          }

        Ten sam wzorzec moe by ogolnie uywany te w funkcji unpack.

    package PRZESTRZENAZW
        Deklaruje jednostk kompilacji, przynalec do danej przestrzeni
        nazw. Zakres deklaracji pakietu ley od deklaracji, do koca
        otaczajcego bloku (tak samo, jak zakres operatora local()).
        Wszelkie dalsze niekwalifikowane identyfikatory dynamiczne bd
        wewntrz tej przestrzeni nazw. Instrukcja package dotyczy tylko
        zmiennych dynamicznych--wlczajc w to te, ktorych uyle lokalnie
        (local()),--lecz nie zmienne leksykalne, utworzone przez my().
        Zazwyczaj jest to pierwsza deklaracja we wlczanym przez require
        lub use pliku. Moesz przelczy si do pakietu w wicej ni jednym
        miejscu; ma to wplyw jedynie na to, ktorej tablicy symboli uywa
        kompilator dla reszty bloku. Do zmiennych i uchwytow plikow z
        innych pakietow, moesz odnosi si, poprzedzajc identyfikatory
        nazwami pakietow, za ktorymi nastpuj dwa dwukropki:
        $Pakiet::Zmienna. Jeli nazwa pakietu jest zerowa, uywany jest
        pakiet main. Tak wic $::sail jest rownowane $main::sail.

        Zobacz sekcj Packages w podrczniku perlmod(1). Zobacz te
        podrcznik perlsub(1), gdzie opisane s problemy zakresow.

    pipe UCHWYTODCZYTU,UCHWYTZAPISU
        Otwiera par polczonych potokow, zupelnie jak wywolanie
        systemowe pipe(2). Zauwa, e jeli zestawiasz ptle potokowych
        procesow, to o ile nie zachowasz ostronoci, moe pojawi si
        deadlock. Dodatkowo, zauwa, e potoki perla uywaj buforowania
        stdio, wic moesz by zmuszonym ustawi $|, aby oproni swoj
        UCHWYTZAPISU po kadej z komend, zalenie od aplikacji.

        Obejrzyj jeszcze stron IPC::Open2, IPC::Open3 oraz sekcj
        Bidirectional Communication z podrcznika perlipc(1). S tam
        przyklady takich rzeczy.

    pop TABLICA

    pop   Pobiera i zwraca ostatni warto tablicy, skracajc j o jeden. Ma
        podobne dzialanie do

          $tmp = $ARRAY[$#ARRAY--];

        Jeli tablica nie ma elementow, zwracana jest warto
        niezdefiniowana. Jeli parametr TABLICA zostanie pominity, to
        pobiera z tablicy @ARGV w programie glownym, oraz z @_ w
        podprocedurach, podobnie jak shift().

    pos SKALAR

    pos   Zwraca offset, gdzie dla zmiennej SKALAR zakoczylo si ostatnie
        przeszukiwanie m//g. (Jeli nie podano zmiennej, uywany jest
        $_). Mona go modyfikowa w celu zmieniania offsetu. Modyfikacja
        ta wplynie rownie na zapewnienia zerowej szerokoci \G w
        wyraeniach regularnych. Zobacz podrczniki perlref(1) i
        perlop(1).

    print UCHWYTPLIKU LISTA

    print LISTA

    print  Drukuje oddzielon przecinkami list lacuchow. Po sukcesie zwraca
        TRUE. UCHWYTPLIKU moe by nazw zmiennej skalarnej, w ktorym
        wypadku zmienna ta przechowuje nazw lub referencj do uchwytu
        pliku, wprowadzajc tak poziom niebezporednioci. (UWAGA: Jeli
        UCHYTPLIKU jest zmienn, a nastpny token jest [term], to moe to
        by le zinterpretowane jako operator, chyba e wstawisz +, lub
        ujmiesz argumenty w nawiasy.) Jeli UCHWYTPLIKU jest pominity,
        drukowanie nastpuje na standardowe wyjcie (lub do ostatnio
        wybranego kanalu wyjciowego--zobacz opis select, znajdujcy si
        gdzie w tym dokumencie ). Jeli pominito rownie argument LISTY,
        na STDOUT drukowane jest $_. Aby ustawi kanal wyjciowy na co
        innego ni STDOUT, uyj operacji select. Zauwa, e z uwagi na to,
        e print pobiera LIST, wszystko z LISTY jest analizowane w
        kontekcie listowym, a wszelka podprocedura, ktor wywolasz,
        bdzie miala jedno, lub wicej wyrae analizowanych w kontekcie
        listowym. Uwaaj te, by nie wpisywa z slowem kluczowym print
        lewego nawiasu, chyba e chcesz by odpowiadajcy prawy nawias
        koczyl argumenty do drukowania--wstaw +, lub otocz wszystkie
        argumenty nawiasami.

        Zauwa, e jeli przechowujesz UCHWYTYPLIKOW w tablicy, lub innym
        wyraeniu, bdziesz musial uywa bloku, zwracajcego jego warto:

          print { $files[$i] } "stuff\n";
          print { $OK ? STDOUT : STDERR } "stuff\n";

    printf UCHWYTPLIKU FORMAT, LISTA

    printf FORMAT, LISTA
        Rownowane print UCHWYTPLIKU sprintf(FORMAT, LISTA). Pierwszy
        argument list bdzie interpretowany jako format printf. Jeli
        wlczone jest use locale, to znak uywany dla kropki dziesitnej
        jest zaleny od locala LC_NUMERIC. Zobacz stron podrcznika
        perllocale(1).

        Nie wpadnij w pulapk uywania printf(), gdy wystarczylby zwykly
        print(). Funkcja print() jest efektywniejsza i mniej wraliwa na
        bldy.

    prototype FUNKCJA
        Zwraca w postaci lacucha prototyp funkcji (lub undef, jeli
        funkcja nie ma prototypu). FUNKCJA jest referencj lub nazw
        funkcji, ktorej prototyp usilujemy uzyska.

    push TABLICA,LISTA
        Traktuje TABLIC jako stos i wrzuca na jej szczyt wartoci LISTY.
        Dlugo TABLICY zwiksza si o dlugo LISTY. Ma takie samo dzialanie
        jak

          for $value (LIST) {
            $ARRAY[++$#ARRAY] = $value;
          }

        lecz jest efektywniejsze. Zwraca now liczb elementow tablicy.

    q/LACUCH/

    qq/LACUCH/

    qx/LACUCH/

    qw/LACUCH/
        Uogolnione cudzyslowy. Zobacz stron perlop(1).

    quotemeta WYRA

    quotemeta
        Zwraca warto WYRA z poprzedzonymi odwroconymi ukonikami
        wszystkimi nie-alfanumerycznymi znakami. (To znaczy, e
        wszystkie znaki, nie podpadajce pod /[A-Za-z_0-9]/ zostan
        poprzedzone odwrotnym ukonikiem, niezalenie od ustawie locale.)
        Jest to wewntrzna funkcja, implementujca escape Q w lacuchach z
        podwojnych cudzyslowow.

        Jeli WYRA jest pominite, uywane jest $_.

    rand WYRA

    rand  Zwraca losow liczb, wiksz lub rown 0 i mniejsz od wartoci WYRA.
        (WYRA powinno by dodatnie.) Jeli WYRA jest pominite, uywana
        jest warto 1. Automatycznie wywoluje srand(), chyba e byl on ju
        wywolany. Zobacz te opis srand().

        (Uwaga: Jeli twoja funkcja rand zwraca stale liczby, ktore s
        zbyt wielkie, lub zbyt male, to znaczy, e twoja wersja perla
        prawdopodobnie zostala skompilowana ze zl liczb RANDBITS.)

    read UCHWYTPLIKU,SKALAR,DLUGO,OFFSET

    read UCHWYTPLIKU,SKALAR,DLUGO
        Probuje odczyta DLUGO bajtow danych do zmiennej SKALAR z pliku
        wskazywanego przez UCHWYTPLIKU. Zwraca liczb odczytanych
        bajtow, lub undef w wypadku bldu. SKALAR zostanie rozcignity,
        lub skurczony do rzeczywistej dlugoci odczytanych danych. Mona
        te poda OFFSET. Wtedy odczyt nastpi w innym miejscu ni pocztek
        lacucha. Wywolanie to jest w rzeczywistoci zaimplementowane w
        oparciu o wywolanie fread(3) stdio. Aby uzyska prawdziwe
        wywolanie systemowe read(2), uyj sysread().

    readdir UCHWYTKATALOGU
        Zwraca nastpny wpis katalogu, otwartego przez opendir(). Jeli
        jest uywane w kontekcie listowym, zwraca reszt wpisow w
        katalogu. Jeli nie ma ju wicej wpisow, w kontekcie skalarnym
        zwracana jest warto niezdefiniowana, a w kontekcie listowym
        list null.

        Jeli masz zamiar dokonywa testow plikowych na wartociach
        zwracanych przez readdir(), to lepiej poprzed te nazwy
        katalogiem. Powinno si tak robi, gdy nie readdir() nie
        przechodzi do swojego katalogu i zaszlo by testowanie nie tego
        pliku co trzeba.

          opendir(DIR, $some_dir) || die "Nie powiodl si opendir $some_dir: $!";
          @dots = grep { /^\./ && -f "$some_dir/$_" } readdir(DIR);
          closedir DIR;

    readlink WYRA

    readlink
        Zwraca warto dowizania symbolicznego. Dziala to, jeli dowizania
        symboliczne s zaimplementowane [w systemie]. W przeciwnym
        wypadku powstaje bld krytycznych. W wypadku bldu systemowego,
        zwracana jest warto niezdefiniowana i ustawiane jest $!
        (errno). Jeli WYRA zostanie pominite, uywane jest $_.

    recv GNIAZDO,SKALAR,DLUGO,FLAGI
        Odbiera komunikat na gniedzie. Probuje odebra DLUGO bajtow do
        zmiennej SKALAR. (GNIAZDO to uchwyt gniazda). W rzeczywistoci
        funkcja wykonuje odpowiednik funkcji C recvfrom()(2), wic
        zwraca adres nadawcy. W wypadku bldu, zwracana jest warto
        niezdefiniowana. SKALAR bdzie rozcigany do dlugoci rzeczywicie
        odczytanych danych. Flagi s takie same jak w wywolaniu
        systemowym o tej samej nazwie. Zobacz jeszcze sekcj UDP:
        Message Passing w podrczniku perlipc(1). S tam przyklady.

    redo ETYKIETA

    redo  Komenda redo restartuje blok ptli, nie analizujc przy tym
        warunku. Blok continue (jeli taki istnieje) rownie nie jest
        wykonywany. Jeli pominita zostanie ETYKIETA, komenda odnosi si
        do najbardziej wewntrznej otaczajcej ptli. Komenda ta jest
        zazwyczaj wykorzystywana przez programy, ktore chc si oszukiwa
        co do tego, co bylo wlanie pobrane:

          # Uproszczony ogolacacz komentarzy Pascala
          # (uwaga: zaklada brak { i } w lacuchach)
          LINE: while (<STDIN>) {
            while (s|({.*}.*){.*}|$1 |) {}
            s|{.*}| |;
            if (s|{.*| |) {
              $front = $_;
              while (<STDIN>) {
                if (/}/) {   # Koniec komentarza?
                  s|^|$front{|;
                  redo LINE;
                }
              }
            }
            print;
          }

    ref WYRA

    ref   Jeli warto WYRA jest referencj, zwracane jest TRUE, a w
        przeciwnym wypadku FALSE. Jeli WYRA zostanie pominite, uyte
        zostanie $_. Zwracana warto zaley od typu, do ktorego
        referencja jest referencj. Wbudowane typy to:

          REF
          SCALAR
          ARRAY
          HASH
          CODE
          GLOB

        Jeli referencjowany obiekt zostal blogoslawiony (bless()) do
        pakietu, to zwracana jest nazwa pakietu. Moesz myle o ref() jak
        o operatorze typeof().

          if (ref($r) eq "HASH") {
            print "r jest referencj do tablicy asocjacyjnej.\n";
          }
          if (!ref ($r) {
            print "r nie jest referencj.\n";
          }

        Zobacz te stron podrcznika perlref(1).

    rename STARANAZWA,NOWANAZWA
        Zmienia nazw pliku. Po sukcesie zwraca 1, w przeciwnym wypadku
        0. Nie dziala midzy granicami systemow plikow.

    require WYRA

    require Zadaj pewnej wlaciwoci, podanej przez WYRA, lub $_, jeli go nie
        podano. Jeli WYRA jest numeryczne, to wymaga ono by bieca
        wersja perla ($] lub $PERL_VERSION) byla wiksza lub rowna WYRA.

        W przeciwnym wypadku da wlczenia pliku biblioteki (o ile nie
        jest on ju wlczony). Plik jest wlczany z uyciem mechanizmu do-
        PLIK, ktory w zasadzie jest wariacj eval(). Semantyka jest
        podobna do nastpujcej podprocedury:

          sub require {
            local($filename) = @_;
            return 1 if $INC{$filename};
            local($realfilename,$result);
            ITER: {
              foreach $prefix (@INC) {
                $realfilename = "$prefix/$filename";
                if (-f $realfilename) {
                  $result = do $realfilename;
                  last ITER;
                }
              }
              die "Nie mog znale $filename w \@INC";
            }
            die $@ if $@;
            die "$filename nie zwrocilo prawdziwej wartoci" unless $result;
            $INC{$filename} = $realfilename;
            $result;
          }

        Zauwa, e plik nie bdzie wlczany pod t sam nazw dwukrotnie. Jako
        ostatni instrukcj, plik musi zwraca TRUE, wskazujc tak pomylne
        wykonanie kodu inicjalizacji, wic zazwyczaj koczy si takie
        pliki "1;", chyba e jeste pewien, e zwroci TRUE tak czy
        inaczej. Lepiej jednak wstawi po prostu"1;", na wypadek np.
        dodania nowych instrukcji.

        Jeli WYRA jest prostym slowem, require zaklada rozszerzenie
        ".pm" i samodzielnie zamienia "::" na "/", ulatwiajc ladowanie
        modulow standardowych. Ta posta ladowania modulow nie ryzykuje
        zmieniania twojej przestrzeni nazw. to make it easy to load
        standard modules. This form of loading of modules does not
        risk altering your namespace.

        Dla potniejszego narzdzia importu, obejrzyj opis use, znajdujcy
        si w tym dokumencie, oraz stron perlmod(1).

    reset WYRA

    reset  Ogolnie, uywane w bloku continue na kocu ptli, w celu
        wyczyszczenia zmiennych i resetowania przeszukiwa ??, tak by
        znow dzialaly. Wyraenie jest interpretowane jako lista
        pojedynczych znakow (dla podawania zakresow, mona uywa
        mylnikow). Wszystkie zmienne i tablice, rozpoczynajce si na
        jedn z tych liter, s resetowane do stanu pierwotnego. Jeli
        wyraenie zostanie pominite, przeszukiwania jednego-trafienia
        (?wzorzec?) s resetowane do ponownego trafienia. Resetowanie
        tyczy si tylko obiektow biecego pakietu. Zwracane jest zawsze
        1. Przyklady:

          reset 'X';     # resetuj wszystkie zmienne X
          reset 'a-z';    # resetuj zmienne maloliterowe
          reset;       # resetuj tylko przeszukiwania ??

        Resetowanie "A-Z" nie jest zalecane, gdy odniesie si ono rownie
        do tablic ARGV i ENV. Resetowane s tylko zmienne
        pakietu--zmienne leksykalne s nietykane, lecz one i tak
        oczyszczaj si na wyjciu z zakresu. Zobacz opis my, znajdujcy si
        gdzie w tym dokumencie.

    return WYRA

    return Powraca z podprocedury, eval(), lub z do PLIK, z wartoci podan
        przez WYRA. Analiza WYRA moe zachodzi w kontekcie listowym,
        skalarnym, lub pustym (void). Zaley to od sposobu uycia wartoci
        zwracanej, a kontekst moe si zmienia od jednego wywolania do
        drugiego (zobacz wantarray()). Jeli WYRA nie jest podane, w
        kontekcie skalarnym zwracana jest warto niezdefiniowana, w
        listowym pusta lista, a w pustym (void) nic.

        (Zauwa, e przy braku return, podprocedura, eval, lub do PLIK
        zakocz automatycznie z wartoci ostatniego wykonanego wyraenia.)

    reverse LISTA
        W kontekcie listowym, zwraca warto listow, skladajc si z
        elementow LISTY, uloonych w przeciwnym porzdku. W kontekcie
        skalarnym, elementy listy s lczone w lacuch i zwracane w
        odwroconym porzdku.

          print reverse <>;      # line tac, last line first

          undef $/;          # for efficiency of <>
          print scalar reverse <>;  # byte tac, last line tsrif

        Operator ten jest te przydatny do inwersji tablicy
        asocjacyjnej, cho s tu pewne zastrzeenia. Jeli warto jest w
        oryginalnej tablicy zduplikowana, to tylko jedna z nich moe by
        reprezentowana jako klucz w tablicy odwroconej. Musi to te
        przewin cal tablic i zbudowa now, co dla duej tablicy moe troch
        potrwa.

          %by_name = reverse %by_address;   # Inwersja tablicy asocjacyjnej

    rewinddir UCHWYTKATALOGU
        Ustawia biec pozycj (dla funkcji readdir()) na pocztek
        katalogu, wskazywanego przez UCHWYTKATALOGU.

    rindex STR,SUBSTR,POZYCJA

    rindex STR,SUBSTR
        Dziala tak samo jak index, lecz zwraca pozycj ostatniego
        pojawienia si SUBSTR w STR. Jeli podano POZYCJ, to zwracane
        jest ostatnie pojawienie na, lub przed t pozycj.

    rmdir NAZWAPLIKU

    rmdir  Kasuje pusty katalog podany przez NAZWPLIKU. Jeli operacja si
        powiedzie, zwraca 1. W przeciwnym wypadku zwracane jest zero i
        ustawiane jest $! (errno). Jeli NAZWAPLIKU jest pominita,
        uywane jest $_.

    s///  Operator podmienienia. Zobacz stron perlop(1).

    scalar WYRA
        Wymusza interpretacj skalarn wyraenia WYRA i zwraca jego warto.

          @counts = ( scalar @a, scalar @b, scalar @c );

        Nie istnieje odpowiednik, konwertujcy skalar w list. Jest tak
        dlatego, e w praktyce nie jest on nigdy potrzebny. Jeli jednak
        naprawd chcesz tak zrobi, moesz uy konstrukcji @{[ (jakie
        wyraenie) ]}, a zwykle powinno wystarczy zwykle (some
        expression).

    seek UCHWYTPLIKU,POZYCJA,GDZIE
        Ustawia pozycj UCHWYTUPLIKU, podobnie jak fseek(3) w stdio.
        UCHYTPLIKU moe by wyraeniem, ktorego warto daje nazw uchwytu
        pliku. Wartoci GDZIE to 0, oznaczajce ustawianie nowej pozycji
        na POZYCJ, 1 oznaczajce ustawianie pozycji na pozycj biec plus
        POZYCJ, oraz 2 ustawiajce pozycj na EOF plus POZYCJ (zazwyczaj
        ujemn). Zamiast numerycznych wartoci GDZIE, mona uywa stalych
        SEEK_SET, SEEK_CUR i SEEK_END z modulu IO::Seekable lub POSIX.
        Po sukcesie zwracane jest 1, po bldzie 0.

        Jeli chcesz ustawi pozycj pliku dla sysread() i syswrite(), nie
        uywaj seek() -- uyj sysseek().

        Na niektorych systemach musisz wykona seek za kadym razem, gdy
        przelczasz si midzy zapisem i odczytem. Wrod innych rzeczy, moe
        to mie efekt wolania funkcji stdio clearerr(3). Warto GDZIE 1
        jest przydatna do nie ruszania si z pozycji pliku:

          seek(TEST,0,1);

        Jest to rownie przydatne dla aplikacji, emulujcych tail -f. Gdy
        raz wejdziesz na EOF, a potem zaniesz na chwil, to dobrze przed
        nastpnym odczytem uy seek(), aby wszystko zresetowa. seek() nie
        zmienia biecej pozycji, lecz czyci warunek EOF uchwytu, wic
        nastpne <PLIK> powoduje, e perl znow co bdzie probowal odczyta.
        Mamy przynajmniej tak nadziej.

        Jeli to nie dziala (niektore stdio s szczegolnie dziwne), to
        moesz potrzebowa czego wicej, jak:

          for (;;) {
            for ($curpos = tell(FILE); $_ = <FILE>; $curpos = tell(FILE)) {
              # szukaj jakich rzeczy i wstaw je do plikow
            }
            sleep($for_a_while);
            seek(FILE, $curpos, 0);
          }

    seekdir UCHWYTKATALOGU,POZYCJA
        Ustawia biec pozycj polecenia readdir() dla katalogu
        wskazywanego przez UCHWYTKATALOGU. POZYCJA musi mie warto
        zwracan przez telldir().

    select UCHWYTPLIKU

    select Zwraca obecnie wybrany uchwyt pliku. Jeli podano UCHWYTPLIKU,
        ustawia domylny uchwyt pliku dla wyjcia. Daje to dwa efekty: po
        pierwsze write, lub print bez uchwytu pliku bd zapisywaly
        domylnie do tego UCHWYTUPLIKU. Po drugie, odniesienia
        zmiennych, zwizanych z wyjciem, bd si odnosily do tego kanalu
        wyjcia. Np. jeli masz ustawi pocztek formatu formy dla wicej ni
        jednego kanalu, moglby uy nastpujcego:

          select(REPORT1);
          $^ = 'report1_top';
          select(REPORT2);
          $^ = 'report2_top';

        UCHWYTPLIKU moe by wyraeniem, ktore daje nazw rzeczywistego
        uchwytu pliku. Tak wic:

          $oldfh = select(STDERR); $| = 1; select($oldfh);

        Niektorzy programici wol myle o uchwytach pliku jak o
        obiektach, posiadajcych metody, zapisujc ostatni przyklad jako:

          use IO::Handle;
          STDERR->autoflush(1);

    select RBITS,WBITS,EBITS,TIMEOUT
        Funkcja ta wola z podanymi maskami bitowymi wywolanie systemowe
        select(2). Maski mona skonstruowa, uywajc fileno() i vec():

          $rin = $win = $ein = '';
          vec($rin,fileno(STDIN),1) = 1;
          vec($win,fileno(STDOUT),1) = 1;
          $ein = $rin | $win;

        Jeli chcesz wykonywa t funkcj na wielu uchwytach plikow, moesz
        napisa podprocedur:

          sub fhbits {
            local(@fhlist) = split(' ',$_[0]);
            local($bits);
            for (@fhlist) {
              vec($bits,fileno($_),1) = 1;
            }
            $bits;
          }
          $rin = fhbits('STDIN TTY SOCK');

        Spotykanym idiomem jest:

          ($nfound,$timeleft) =
           select($rout=$rin, $wout=$win, $eout=$ein, $timeout);

        aby blokowa, a co stanie si gotowe, wykonaj po prostu

          $nfound = select($rout=$rin, $wout=$win, $eout=$ein, undef);

        Wikszo systemow nie zwraca niczego mdrego w $timeleft, wic
        wywolanie select() w kontekcie skalarnym zwroci po prostu
        $nfound.

        Kada z masek bitowych moe by niezdefiniowana. Podany timeout
        jest podawany w sekundach. Moe by ulamkowy. Uwaga: nie
        wszystkie implementacje zwracaj $timeleft. Jeli go nie
        zwracaj, to zwracaj warto rown tej, przekazanej w $timeout.

        A oto 250 milisekundowe zanicie:

          select(undef, undef, undef, 0.25);

        UWAGA: Nie probuj lczy buforowanego I/O (np. read czy <FH>) z
        funkcj select. Uyj zamiast tego sysread().

    semctl ID,SEMNUM,CMD,ARG
        Wola funkcj IPC semctl(2) z Systemu V. Jeli CMD to &IPC_STAT
        lub &GETALL, to ARG musi by zmienn, ktora bdzie przechowywa
        zwrocon struktur semid_ds, lub tablic wartoci semafora.
        Podczas bldu, podobnie jak ioctl zwraca warto niezdefiniowan,
        dla zera lacuch "0 but true", a dla pozostalych wartoci
        rzeczywist warto zwrocon.

    semget KLUCZ,NSEMS,FLAGI
        Wola funkcj IPC semget(2) z Systemu V. Zwraca identyfikator
        semafora, lub warto niezdefiniowan w przypadku bldu.

    semop KLUCZ,LACUCHOP
        Wola funkcj IPC semop(2) z Systemu V. Funkcja ta dokonuje
        operacji semaforowych, np. sygnalizowania i czekania. LACUCHOP
        musi by spakowan tablic struktur semop. Kad ze struktur semop
        mona wygenerowa z pomoc pack("sss", $semnum, $semop, $semflag).
        Liczba operacji semaforowych jest implikowana dlugoci LACUCHOP.
        Po sukcesie, funkcja zwraca TRUE, a w wypadku bldu FALSE. Na
        przyklad nastpujcy fragment kodu oczekuje na semaforze $semnum
        z identyfikatora $semid:

          $semop = pack("sss", $semnum, -1, 0);
          die "Problem z semaforem: $!\n" unless semop($semid, $semop);

        Aby ustawi semafor, zamie "-1" na "1".

    send GNIAZDO,MSG,FLAGI,DO

    send GNIAZDO,MSG,FLAGI
        Wysyla na gniazdo komunikat. Pobiera takie same flagi, jak
        wywolanie systemowe send(2). Na gniazdach niepodlczonych, naley
        poda cel wysylania, czyli argument DO. W tej sytuacji uyta
        zostanie funkcja C sendto(2). Funkcja zwraca liczb wyslanych
        znakow, lub w wypadku bldu warto niezdefiniowan. Zobacz
        jeszcze sekcj UDP: Message Passing w podrczniku perlipc(1). S
        tam przyklady.

    setpgrp PID,PGRP
        Ustawia biec grup procesow dla podanego PIDa (wynoszcego 0 dla
        procesu biecego). Funkcja powoduje bld krytyczny na maszynach
        nie implementujcych setpgrp(2). Jeli argumenty s pominite,
        odnosi si to domylnie do 0,0. Zauwa, e wersja POSIX setpgrp()
        nie przyjmuje adnych argumentow, wic przenone jest tylko
        setpgrp 0,0.

    setpriority CZYJE,KTO,PRIORYTET
        Ustawia biecy priorytet procesu, grupy procesow, lub
        uytkownika. (Zobacz setpriority(2).) Na maszynach nie
        implementujcych tego wywolania systemowego, powoduje bld
        krytyczny.

    setsockopt GNIAZDO,POZIOM,NAZWAOPC,WARTOPC
        Ustawia dan opcj gniazda. W wypadku bldu, zwraca warto
        niezdefiniowan. Jeli nie chcesz przekazywa argumentu, WARTOPC
        moe by podane jako undef.

    shift TABLICA

    shift  Wysuwa pierwsz warto tablicy i zwraca j, skracajc tablic o 1 i
        przenoszc wszystko w dol. Jeli w tablicy nie ma elementow,
        zwracana jest warto niezdefiniowana. Jeli TABLICA zostanie
        pominita, to przesuwana jest w programie glownym tablica @ARGV,
        oraz @_ w podprocedurach. (Jest to okrelone leksykalnie.)
        Zobacz te unshift(), push() oraz pop(). Shift() i unshift()
        robi to samo na lewym kocu tablicy, co pop() i push() na
        prawym.

    shmctl ID,CMD,ARG
        Wola funkcj IPC shmctl(2) z Systemu V. Jeli CMD jest &IPC_STAT,
        to ARG musi by zmienn, ktora bdzie przechowywa zwrocon struktur
        shmid_ds. Warto zwracana jest jak w ioctl: warto
        niezdefiniowana dla bldu, "0 but true" dla zera i rzeczywista
        warto zwrocona w innych wypadkach.

    shmget KLUCZ,ROZMIAR,FLAGI
        Wola funkcj IPC shmget(2) z Systemu V. Zwraca identyfikator
        pamici dzielonej, a w przypadku bldu warto niezdefiniowan.

    shmread ID,ZMIENNA,POZYCJA,ROZMIAR

    shmwrite ID,LACUCH,POZYCJA,ROZMIAR
        Odczytuje, lub zapisuje segment pamici dzielonej, rozpoczynajc
        w pozycji POZYCJA i obslugujc rozmiar ROZMIAR bajtow. Podczas
        odczytu, ZMIENNA musi by elementem, ktory bdzie przechowywal
        odczytane dane. Podczas zapisywania, jeli LACUCH jest zbyt
        dlugi, uytych zostanie tylko ROZMIAR bajtow; jeli LACUCH jest
        zbyt krotki, to reszta zostanie wypelniona nullami. Funkcja
        zwraca po sukcesie TRUE oraz FALSE w wypadku bldu.

    shutdown GNIAZDO,JAK
        Wylcza polczenie na gniedzie, w sposob wskazany przez JAK,
        ktory ma tak sam interpretacj, jak w wywolaniu systemowym
        shutdown(2).

    sin WYRA

    sin   Zwraca sinus z WYRA (podanego w radianach). Jeli WYRA jest
        pominite, zwracana jest warto dla $_.

        Dla operacji odwrotnej do sinusa, moesz uy funkcji
        POSIX::asin(), lub nastpujcej relacji:

          sub asin { atan2($_[0], sqrt(1 - $_[0] * $_[0])) }

    sleep WYRA

    sleep  Powoduje, e skrypt zasypia na WYRA sekund, lub na zawsze, jeli
        nie podano WYRA. Spanie mona przerwa, przesylajc procesowi
        SIGALRM. Zwraca ilo przespanych sekund. Przypuszczalnie nie
        powinno si lczy wywola alarm() i sleep(), gdy sleep() jest
        czsto implementowane przy uyciu alarm().

        Na niektorych systemach, spanie moe trwa do sekundy mniej ni
        dale, zalenie od sposobu obliczania sekund. Wikszo nowoczesnych
        systemow przesypia caly okres.

        Dla pauz, lub wikszej dokladnoci ni sekunda, moesz uy
        interfejsu syscall() perla i dosta si do funkcji setitimer(2),
        o ile jest ona obslugiwana przez twoj system. Moesz te zapozna
        si z opisem select(), znajdujcym si gdzie w tym dokumencie.

        Zobacz take funkcj sigpause() z modulu POSIX.

    socket GNIAZDO,DOMENA,TYP,PROTOKOL
        Otwiera gniazdo podanego typu i przywizuje je do uchwytu pliku
        GNIAZDO. DOMENA, TYP i PROTOKOL s takie same jak dla wywolania
        systemowego socket(2). Przed uywaniem tej funkcji, powiniene uy
        "use Socket;", aby zaimportowa odpowiednie definicje. Obejrzyj
        przyklad w sekcji Sockets: Client/Server Communication w
        podrczniku perlipc(1).

    socketpair GNIAZDO1,GNIAZDO2,DOMENA,TYP,PROTOKOL
        Tworzy nienazwan par gniazd danego typu, w podanej domenie.
        DOMENA, TYP i PROTOKOL s podawane tak samo, jak dla wywolania
        systemowego socketpair(2). Jeli funkcja nie jest
        zaimplementowana, to powoduje bld krytyczny. Po sukcesie
        zwracane jest TRUE.

    sort NAZWA LISTA

    sort BLOK LISTa

    sort LISTA
        Sortuje LIST i zwraca posortowan warto listow. Jeli pominite
        zostan parametry NAZWA lub BLOK, sortowanie nastpuje w porzdku
        porownywania lacuchow. Jeli podano NAZW, to wskazuje ona na
        podprocedur, zwracajc liczb calkowit, ktora jest mniejsza,
        rowna, lub wiksza od zera, zalenie od tego, jak elementy
        tablicy maj by poukladane. W takich procedurach bardzo
        przydatne s operatory <=> oraz cmp. NAZWA moe by nazw zmiennej
        skalarnej--w tym wypadku warto daje nazw uywanej podprocedury.
        Zamiast NAZWY mona poda BLOK, czyli anonimow podprocedur
        sortujc.

        W celu polepszenia efektywnoci, pomijany jest normalny kod
        wolania podprocedur: podprocedura nie moe by rekurencyjna, a
        dwa porownywane elementy nie s przekazywane przez @_, lecz jako
        globalne zmienna pakietu $a oraz $b (zobacz przyklad poniej). S
        one przekazywane przez referencj, wic nie modyfikuj ani $a, ani
        $b. Nie probuj te deklarowa ich jako leksykalne.

        Nie mona te wyj z bloku sortujcego przy uyciu adnego operatora
        kontroli ptli czy goto().

        Gdy dziala use locale, sort LIST sortuje LIST wedlug
        odpowiedniego locale. Zobacz stron perllocale(1).

        Przyklady:

          # sortuj leksykalnie
          @articles = sort @files;

          # to samo, z jawn procedur sortujc
          @articles = sort {$a cmp $b} @files;

          # teraz niewraliwie na wielko liter
          @articles = sort {uc($a) cmp uc($b)} @files;

          # to samo w odwrotnym porzdku
          @articles = sort {$b cmp $a} @files;

          # sortuj rosnco, numerycznie
          @articles = sort {$a <=> $b} @files;

          # j/w, malejco
          @articles = sort {$b <=> $a} @files;

          # sortuj, uywajc jawnej nazwy podprocedury
          sub byage {
            $age{$a} <=> $age{$b}; # zaloenie numerycznoci
          }
          @sortedclass = sort byage @class;

          # to sortuje tablic asocjacyjn %age wedlug wartoci (zamiast klucza)
          # przy uyciu funkcji inline
          @eldest = sort { $age{$b} <=> $age{$a} } keys %age;

          sub backwards { $b cmp $a; }
          @harry = ('dog','cat','x','Cain','Abel');
          @george = ('gone','chased','yz','Punished','Axed');
          print sort @harry;
              # drukuje AbelCaincatdogx
          print sort backwards @harry;
              # drukuje xdogcatCainAbel
          print sort @george, 'to', @harry;
              # drukuje AbelAxedCainPunishedcatchaseddoggonetoxyz

          # sortuj nieefektywnie wedlug malejcego porownania numerycznego,
          # uywajc pierwszej liczby calkowitej po znaku =, lub w przeciwnym
          # wypadku caly rekord, bez zwracania uwagi na wielko liter.

          @new = sort {
            ($b =~ /=(\d+)/)[0] <=> ($a =~ /=(\d+)/)[0]
                      ||
                  uc($a) cmp uc($b)
          } @old;

          # to samo, duo efektywniej;
          # zbudujemy zewntrzne indeksy
          @nums = @caps = ();
          for (@old) {
            push @nums, /=(\d+)/;
            push @caps, uc($_);
          }

          @new = @old[ sort {
                    $nums[$b] <=> $nums[$a]
                        ||
                    $caps[$a] cmp $caps[$b]
                   } 0..$#old
               ];

          # to samo, przy uyciu Schwartzian Transform (bez tymczasowych)
          @new = map { $_->[0] }
            sort { $b->[1] <=> $a->[1]
                    ||
               $a->[2] cmp $b->[2]
            } map { [$_, /=(\d+)/, uc($_)] } @old;

        Jeli uywasz strict, nie moesz deklarowa $a i $b jako
        leksykalia. S one pakietowymi globaliami. Znaczy to, e jeli
        jeste w pakiecie glownym (main), to jest to

          @articles = sort {$main::b <=> $main::a} @files;

        kub po prostu

          @articles = sort {$::b <=> $::a} @files;

        lecz jeli jeste w pakiecie FooPack, to jest to

          @articles = sort {$FooPack::b <=> $FooPack::a} @files;

        Funkcja porownujca musi si zachowywa [jednoznacznie]. Jeli
        zwraca niespojne, nielogiczne wyniki (np. czasem mowic, e $x[1]
        jest mniejsze ni $x[2], a czasem odwrotnie), to interpreter
        perla prawdopodobnie si wysypie i zrzuci core. Wynika to
        calkowicie z zalenoci od systemowej funkcji bibliotecznej
        qsort(3); funkcja ta czsto nie dokonuje pewnych sprawdze w celu
        polepszenia szybkoci.

    splice TABLICA,OFFSET,DLUGO,LISTA

    splice TABLICA,OFFSET,DLUGO

    splice TABLICA,OFFSET
        Usuwa z tablicy elementy wskazane przez OFFSET i DLUGO, oraz
        zamienia je ewentualnie podanymi elementami LISTY. Zwraca
        elementy, ktore zostaly z tablicy usunite. Tablica zgodnie z
        potrzebami ronie, lub maleje. Jeli parametr DLUGO zostanie
        pominity, to usuwane jest wszystko, poczynajc od OFFSET. A oto
        pewne rownowanoci (zakladajc, e $[ == 0):

          push(@a,$x,$y)   splice(@a,$#a+1,0,$x,$y)
          pop(@a)       splice(@a,-1)
          shift(@a)      splice(@a,0,1)
          unshift(@a,$x,$y)  splice(@a,0,0,$x,$y)
          $a[$x] = $y     splice(@a,$x,1,$y);

        Przyklad, przy zaloeniu, e dlugoci tablic s przekazywane przed
        tablicami:

          sub aeq {  # porownaj dwie wartoci listowe
            local(@a) = splice(@_,0,shift);
            local(@b) = splice(@_,0,shift);
            return 0 unless @a == @b;    # ta sama dlugo?
            while (@a) {
              return 0 if pop(@a) ne pop(@b);
            }
            return 1;
          }
          if (&aeq($len,@foo[1..$len],0+@bar,@bar)) { ... }

    split /WZORZEC/,WYRA,LIMIT

    split /WZORZEC/,WYRA

    split /WZORZEC/

    split  Dzieli lacuch na tablic lacuchow i zwraca t tablic.

        Jeli nie jest w kontekcie listowym, to zwraca list znalezionych
        pol i dzieli do tablicy @_. (w kontekcie listowym moesz wymusi
        dzielenie do @_, uywajc jako rozdzielaczy wzorca ??, lecz bdzie
        wci zwraca warto tablicow.) Uywanie jawnego dzielenia do @_ nie
        jest jednak zalecane.

        Jeli WYRA jest pominity, dzielony jest lacuch $_. Jeli pominity
        jest te WZORZEC, dzielenie nastpuje na bialych spacjach (po
        pominiciu wszelkich prowadzcych bialych spacji). Wszystko,
        odpowiadajce WZORCOWI jest uwaane za rozdzielacz pol. (Zauwa, e
        rozdzielacz moe by dluszy ni jeden znak.) Jeli podano warto
        LIMIT i nie jest to liczba ujemna, dzielenie nastpuje do nie
        wicej ni tej iloci pol. Jeli LIMIT nie jest podany, koczce
        wypelnienia nullowe s obcinane (co dobrze pamita uytkownikom
        pop()). Jeli LIMIT jest ujemny, to jest traktowany tak, jakby
        podano arbitralnie duy LIMIT.

        Wzorzec, odpowiadajcy lacuchowi null (eby nie by zmylonym ze
        wzorcem null //, ktory jest tylko jednym czlonkiem z zestawu
        wzorcow odpowiadajcych lacuchowi null) bdzie dzielil warto WYRA
        na oddzielne znaki w kadym punkcie, ktory odpowie zapytaniu.
        Na przyklad:

          print join(':', split(/ */, 'hi there'));

        da w wyniku 'h:i:t:h:e:r:e'.

        Parametr LIMIT moe by uyty do podzielenia linii czciowo

          ($login, $passwd, $remainder) = split(/:/, $_, 3);

        Podczas przypisywania do listy, jeli nie podano LIMITU, perl
        ustawia domylny limit wielkoci o 1 wikszej ni lista zmiennych
        na licie, zapobiegajc tak niepotrzebnej pracy. Dla powyszej
        listy, LIMIT bylby ustawiony domylnie na 4. W aplikacjach,
        gdzie czas jest krytycznym czynnikiem, powstrzymuje ci to od
        dzielenia na wicej pol, ni rzeczywicie potrzebujesz.

        Jeli WZORZEC zawiera nawiasy, z lacuchow odpowiadajcym
        podlacuchom rozdzielacza tworzone s dodatkowe elementy tablicy.

          split(/([,-])/, "1-10,20", 3);

        daje warto listow

          (1, '-', 10, ',', 20)

        Jeli masz caly naglowek normalnego unixowego komunikatu
        pocztowego w naglowku $header, to moesz rozdzieli go na pola i
        wartoci w nastpujcy sposob:

          $header =~ s/\n\s+/ /g; # obslu linie kontynuacji
          %hdrs  = (UNIX_FROM => split /^(.*?):\s*/m, $header);

        Wzorzec /WZORZEC/ moe by zamieniony wyraeniem, umoliwiajc tak
        podawanie wzorcow, ktore zmieniaj si w czasie. (aby dokona
        kompilacji czasu dzialania tylko raz, uyj /$variable/o.)

        Specjalnym przypadkiem jest podanie jako WZORZEC spacji (' ').
        Bdzie to powodowa dzielenie na bialych spacjach, podobnie jak
        domylna wersja split. Tak wic split(' ') moe by uywany do
        domylnego zachowania awk, gdzie split(/ /) daje tyle lacuchow
        null, ile jest prowadzcych bialych spacji. Split dla /\s+/ jest
        podobny do split(' '), lecz dowolna biala spacja powoduje null
        na pierwszym polu. Split bez argumentow dokonuje w
        rzeczywistoci wewntrznie split(' ', $_).

        Przyklad:

          open(passwd, '/etc/passwd');
          while (<passwd>) {
            ($login, $passwd, $uid, $gid, $gcos,
              $home, $shell) = split(/:/);
            ...
          }

        (Zauwa, e $shell w powyszym bdzie mial za sob now lini. Aby j
        usun, zapoznaj si z funkcjami chop, chomp i join, opisanymi
        gdzie w tym dokumencie.)

    sprintf FORMAT, LISTA
        Zwraca lacuch, sformatowany wedlug konwencji printf, funkcji
        bibliotecznej jzyka C, sprintf(3).

        Perl emuluje funkcj C sprintf(), lecz nie uywa jej (poza
        liczbami zmiennoprzecinkowymi, a nawet wtedy dozwolone s tylko
        standardowe modyfikatory). W wyniku, w perlu nie s dostpne adne
        niestandardowe rozszerzenia lokalnej wersji sprintf().

        Perlowy sprintf() zezwala na nastpujce, ogolnie znane
        konwersje:

         %%  znak procentu
         %c  znak o podanym kodzie
         %s  lacuch
         %d  integer ze znakiem, dziesitnie
         %u  integer bez znaku, dziesitnie
         %o  integer bez znaku, osemkowo
         %x  integer bez znaku, szesnastkowo
         %e  liczba zmiennoprzecinkowa w notacji naukowej
         %f  liczba zmiennoprzecinkowa w ustalonej notacji dziesitnej
         %g  liczba zmiennoprzecinkowa w notacji %e lub %f

        Dodatkowo, perl zezwala na nastpujce szeroko-obslugiwane
        konwersje:

         %X  podobne do %x, lecz na duych literach
         %E  podobne do %e, lecz z uyciem duego E
         %G  podobne do %g, lecz z uyciem duego E
         %p  wskanik (daje adres wartoci, podany szesnastkowo)
         %n  specjalne: przechowuje liczb dotychczas wpisanych do nastpnej
            zmiennej z listy parametrow

        I w kocu, dla kompatybilnoci wstecznej, perl zezwala na ponisze
        zbyteczne, lecz szeroko obslugiwane konwersje:

         %i  synonim %d
         %D  synonim %ld
         %U  synonim %lu
         %O  synonim %lo
         %F  synonim %f

        Perl zezwala na uycie nastpujcych uniwersalnych flag midzy
        znakiem %, a liter konwersji:

         spacja poprzed liczb dodatni spacj
         +    poprzed liczb dodatni plusem
         -    wyrownuj do lewej w obszarze pola
         0    uyj zer zamiast spacji do wyrownywania w prawo
         #    poprzed liczb osemkow "0", szesnastkow "0x"
         liczba minimalna wielko pola
         .liczba "precyzja": liczba cyfr po kropce dziesitnej dla
             zmiennoprzecinkowych, maksymalna dlugo dla lacucha, lub
             minimalna dlugo dla liczby calkowitej (integer)
         l    interpretuj integer jak typ C "long", lub "unsigned long"
         h    interpretuj integer jak typ C "short", lub "unsigned short"

        Istnieje te jedna flaga specyficzna dla perla:

         V    interpretuj integer jako standardowy typ integera w perlu

        Tam, gdzie we flagach pojawia si liczba, mona uy gwiazdki
        ("*"). W tym wypadku perl uywa zamiast liczby wartoci nastpnego
        argumentu z listy parametrow. Jeli szeroko pola, uzyskana przez
        "*" jest ujemna, to ma to samo dzialanie, co flaga '-':
        wyrownywanie do lewej.

        Jeli dziala use locale, znaki uywane do kropki dziesitnej bd
        drukowane wedlug locale LC_NUMERIC. Zobacz stron perllocale(1).

    sqrt WYRA

    sqrt  Zwraca pierwiastek kwadratowy z WYRA. Jeli WYRA jest pominite,
        zwraca warto dla $_.

    srand WYRA

    srand  Ustawia nasionko liczby losowej dla operatora rand. Jeli
        pominite zostanie WYRA, uywana jest pseudolosowa warto, oparta
        o biecy czas i identyfikator procesu. W wersjach perla
        wczeniejszych ni 5.004, domylnym nasionkiem byl po prostu biecy
        czas time(). Nie jest to szczegolnie dobre nasionko, wic wiele
        starych programow zalczalo swoj wlasn warto inicjujc (czsto
        time ^ $$, lub C<time ^ ($$ + ($$ << 15))>), lecz teraz nie
        jest to konieczne.

        W rzeczywistoci, zazwyczaj w ogole nie jest konieczne
        wywolywanie srand, poniewa jest ono wywolywane niejawnie przy
        pierwszym uyciu operatora rand. Jednak nie bylo tak w wersjach
        wczeniejszych ni perl 5.005, wic jeli twoj skrypt ma dziala ze
        starszymi wersjami, powinien jednak wola srand().

        Zauwa, e dla potrzeb kryptografii potrzebujesz czego wicej ni
        tylko wylosowa domylne nasionko. Popularn metod jest
        sprawdzanie sum kontrolnych skompresowanego wyjcia z jednego,
        lub wicej programow szybko zmieniajcego si statusu systemu
        operacyjnego. Na przyklad:

          srand (time ^ $$ ^ unpack "%L*", `ps axww | gzip`);

        Jeli naprawd ci na tym zaley, zobacz modul Math::TrulyRandom w
        CPAN.

        Nie wolaj srand() wielokrotnie, chyba e dokladnie wiesz co i w
        jakim celu robisz. Celem tej funkcji jest zasilenie funkcji
        rand() tak, by rand() zwracal inn sekwencj dla kadego
        uruchomienia programu. Zrob to raz, na samym pocztku programu,
        bo w przeciwnym wypadku nie uzyskasz z rand() liczb losowych!

        Czsto wywolywane programy (takie jak skrypty CGI), ktore jako
        nasionka uywaj po prostu

          time ^ $$

        mog pa ofiar wlasnoci matematycznej, e

          a^b == (a+1)^(b+1)

        przez jedn trzeci czasu. Wic nie rob tego.

    stat UCHWYTPLIKU

    stat WYRA

    stat  Zwraca 13 elementow tablic, opisujc status pliku--otwartego
        przez UCHWYTPLIKU lub nazwanego przez WYRA. Jeli WYRA jest
        pominite, uywany jest $_. Gdy funkcja zawiedzie, zwraca list
        null. Zazwyczaj jest to uywane nastpujco:

          ($dev,$ino,$mode,$nlink,$uid,$gid,$rdev,$size,
           $atime,$mtime,$ctime,$blksize,$blocks)
             = stat($filename);

        Nie wszystkie z tych pol s obslugiwane na wszystkich rodzajach
        systemow plikow. Oto znaczenia pol:

         0 dev   numer urzdzenia systemu plikow
         1 ino   numer inode
         2 mode   prawa pliku (typ i prawa)
         3 nlink  liczba twardych dowiza do pliku
         4 uid   numeryczny UID wlaciciela
         5 gid   numeryczny GID wlaciciela
         6 rdev   identyfikator urzdzenia (tylko dla plikow specjalnych)
         7 size   calkowity rozmiar w bajtach
         8 atime  ostatni dostp od epoki
         9 mtime  ostatnia modyfikacja od epoki
        10 ctime  ostatnia zmiana inode od epoki
        11 blksize preferowany rozmiar bloku dla I/O systemu plikow
        12 blocks  rzeczywista liczba zaalokowanych blokow

        (Epoka nastpila o 00:00 1 stycznia, 1970 GMT.)

        Jeli funkcja dostanie specjalny uchwyt pliku, skladajcy si z
        podkrelenia, to nie jest ona wykonywana, lecz przekazywana jest
        zawarto ostatniego testu pliku. Przyklad:

          if (-x $file && (($d) = stat(_)) && $d < 0) {
            print "$file jest wykonywalnym plikiem NFS\n";
          }

        (Dziala to tylko na maszynach, dla ktorych numer urzdzenia jest
        ujemny dla NFS.)

    study SKALAR

    study  Zajmuje troch czasu, by przestudiowa SKALAR (lub $_, jeli go
        nie podano), przygotowujc si na wiele przeszukiwa wzorcow na
        tym lacuchu, przed jego kolejn modyfikacj. Moe to pozwoli zyska
        na czasie, zalenie od natury i liczby wzorcow, a take od
        rozloenia czstotliwoci znakow w przeszukiwanym lacuchu.
        Najlepiej sprawdzi empirycznie, czy funkcja ta wplywa na szybko
        dodatnio, czy ujemnie. Najwicej zyskaj ptle, szukajce wielu
        krotkich, stalych lacuchow (wlczajc stale czci bardziej
        zloonych wzorcow). Naraz mona mie obslugiwany przez study tylko
        jeden lacuch. Jeli przejdziesz na inny skalar, to poprzedni
        stanie si nieprzestudiowany. (study dziala nastpujco: najpierw
        robiona jest lista powizana dla kadego znaku przeszukiwanego
        lacucha, tak e wiemy na przyklad gdzie znajduj si wszystkie
        znaki 'k'. W kadym szukanym lacuchu wybierany jest w oparciu o
        statyczne tablice rozkladu najrzadziej wystpujcy znak. Lacuch
        jest poszukiwany w miejscach, gdzie znajduje si ten najrzadszy
        znak.)

        Na przyklad oto ptla, ktora wstawia wpisy tworzce indeks przed
        kad lini, zawierajc okrelony wzorzec:

          while (<>) {
            study;
            print ".IX foo\n" if /\bfoo\b/;
            print ".IX bar\n" if /\bbar\b/;
            print ".IX blurfl\n" if /\bblurfl\b/;
            ...
            print;
          }

        Uycie study spowoduje szukanie /\bfoo\b/ tylko w miejscach $_,
        ktore zawieraj "f", gdy jest to najrzadszy znak. Ogolnie, daje
        to due zyski, poza przypadkami patologicznymi. Jedynym pytaniem
        jest to, czy zachowuje ci to wicej czasu ni zabralo zbudowanie
        powizanej listy.

        Zauwa, e jeli musisz szuka lacuchow, o ktorych nic nie wiesz, a
        do uruchomienia, to moesz zbudowa cal ptl jako lacuch i evalowa
        to, by zapobiec ciglemu rekompilowaniu wzorcow. W polczeniu z
        czynieniem $/ niezdefiniowanym, aby wessa cale pliki jako jeden
        rekord, moe to by bardzo szybkie, czsto szybsze ni
        specjalizowane programy typu fgrep(1). Nastpujcy przyklad
        skanuje list plikow (@files) w poszukiwaniu listy slow (@words)
        i drukuje nazwy plikow, zawierajcych odpowiednik:

          $search = 'while (<>) { study;';
          foreach $word (@words) {
            $search .= "++\$seen{\$ARGV} if /\\b$word\\b/;\n";
          }
          $search .= "}";
          @ARGV = @files;
          undef $/;
          eval $search;        # to krzyczy
          $/ = "\n";     # ustaw normalny rozdzielacz wejcia
          foreach $file (sort keys(%seen)) {
            print $file, "\n";
          }

    sub BLOK

    sub NAZWA

    sub NAZWA BLOK
        Nie jest to prawdziwa funkcja, lecz definicja podprocedury.
        Jeli zawiera tylko NAZW (i przypuszczalnie prototypy), jest to
        tylko deklaracja. Bez NAZWY jest to deklaracja anonimowej
        funkcji i zwraca warto: referencj CODE zawenia, ktore wlanie
        utworzyle. Dla dalszych szczegolow, zobacz stron podrcznika
        perlref(1).

    substr WYRA,OFFSET,DLUGO

    substr WYRA,OFFSET
        Wyciga z WYRA podlacuch i zwraca go. Pierwszy znak znajduje si
        pod offsetem 0, lub tym, na co ustawile $[ (lecz nie rob tego).
        Jeli OFFSET jest ujemny, rozpoczyna si w tej odlegloci od koca
        lacucha. Jeli DLUGO jest pominita, zwracane jest wszystko, a do
        koca lacucha. Jeli DLUGO jest ujemna, pozostawia tyle znakow z
        koca lacucha.

        Funkcji substr() moesz uy jako lwartoci, w ktorym wypadku WYRA
        musi by lwartoci. Jeli przyznasz co krotszego ni DLUGO, lacuch
        zostanie skrocony, a jeli co dluszego, to lacuch zostanie
        rozcignity. Aby zachowa stal dlugo lacucha, moesz potrzebowa
        dopelni, lub obci wartoci przy uyciu sprintf().

    symlink STARYPLIK,NOWYPLIK
        Tworzy now nazw pliku, dowizan symbolicznie do starej. Po
        sukcesie zwraca 1, w przeciwnym wypadku 0. Na systemach nie
        obslugujcych dowiza symbolicznych, funkcja ta powoduje bld
        krytyczny podczas dzialania. Aby go wychwyci, uyj eval:

          $symlink_exists = (eval {symlink("","")};, $@ eq '');

    syscall LISTA
        Wywoluje wywolanie systemowe, podane jako pierwszy element
        listy, przekazujc reszt elementow jako argumenty wywolania.
        Jeli nie jest to zaimplementowane, powoduje bld krytyczny.
        Argumenty s interpretowane nastpujco: jeli podany argument jest
        numeryczny, przekazywany argument to int. Jeli nie,
        przekazywany jest wskanik do wartoci tekstowej. Odpowiadasz za
        upewnienie si, e lacuch jest do dlugi, by odebra okrelony
        wynik, ktory moe by do niego zapisany. Jeli twoje argumenty int
        nie s literalami i nie byly nigdy interpretowane w kontekcie
        numerycznym, moesz by zmuszonym doda do nich 0, aby wymusi na
        nich wygld liczbowy.

          require 'syscall.ph';        # moe by niezbdne h2ph
          syscall(&SYS_write, fileno(STDOUT), "hi there\n", 9);

        Zauwa, e perl obsluguje przekazywanie do 14 argumentow do
        wywolania systemowego, co w praktyce powinno wystarczy.

    sysopen UCHWYTPLIKU,NAZWAPLIKU,TRYB

    sysopen UCHWYTPLIKU,NAZWAPLIKU,TRYB,PRAWA
        Otwiera plik NAZWAPLIKU i wie go z UCHWYTEMPLIKU. Jeli
        UCHWYTPLIKU jest wyraeniem, to jego warto jest uywana jako
        nazwa rzeczywistego uchwytu pliku. Funkcja ta wola podlegajc
        jej funkcj systemu operacyjnego, open z parametrami NAZWAPLIKU,
        TRYB, PRAWA.

        Prawidlowe wartoci i bity flag parametru TRYB s zalene od
        systemu; s one dostpne przez standardowy modul Fcntl. Jednak z
        przyczyn historycznych, niektore wartoci s uniwersalne; zero
        oznacza tylko dla odczytu, jeden tylko dla zapisu, a dwa dla
        zapisu i odczytu.

        Jeli plik NAZWAPLIKU nie istnieje, a wywolanie open go tworzy
        (zazwyczaj dlatego, e TRYB zawiera flag O_CREAT), to warto PRAW
        okrela prawa nowo utworzonego pliku. Jeli s one pominite,
        uywana jest domylna warto 0666, ktora umoliwia wszystkim odczyt
        i zapis. Warto ta ma sens, zobacz umask.

        Modul IO::File daje bardziej obiektowe podejcie do tych rzeczy.

    sysread UCHWYTPLIKU,SKALAR,DLUGO,OFFSET

    sysread UCHWYTPLIKU,SKALAR,DLUGO
        Probuje odczyta DLUGO bajtow danych do zmiennej SKALAR. Odczyt
        nastpuje z pliku wskazywanego przez UCHWYTPLIKU, przy uyciu
        wywolania systemowego read(2). Pomija to stdio, wic lczenie tej
        funkcji z innym rodzajami odczytu, z print(), write(), seek(),
        lub tell() moe powodowa problemy. Zwraca ilo odczytanych
        bajtow, lub undef w wypadku bldu. SKALAR bdzie rozcigany tak,
        by pasowal do liczby odczytanych bajtow.

        Aby spowodowa odczyt danych z ktorego miejsca lacucha (ronego
        ni pocztek), mona poda dodatkowo parametr OFFSET. Jeli parametr
        ten jest ujemny, to wskazywana jest pozycja przesunita o tyle
        bajtow w tyl od koca lacucha. Jeli dodatni offset jest wikszy
        od dlugoci SKALARA, to wynikiem jest wypelnienie do wymaganego
        rozmiaru znakami "\-", a nastpnie doklejenie odczytu.

    sysseek UCHWYTPLIKU,POZYCJA,GDZIE
        Zmienia pozycj UCHWYTUPLIKU przy uyciu wywolania systemowego
        lseek(2). Pomija stdio, wic lczenie tego z odczytami (innymi ni
        sysread()), z print(), write(), seek(), lub tell() moe
        wprowadzi problemy. UCHWYTPLIKU moe by wyraeniem, ktorego warto
        daje nazw uchwytu pliku. Wartoci dla GDZIE to 0 dla ustawienia
        nowej pozycji, 1 dla dodania nowej pozycji do biecej i 2 do
        ustawienia pozycji EOF plus offset. Dla parametru GDZIE mona
        uywa stalych SEEK_SET, SEEK_CUR i SEEK_END z modulu
        IO::Seekable lub POSIX.

        Zwracana jest nowa pozycja, lub warto niezdefiniowana w wypadku
        bldu. Pozycja zerowa zwracana jest jako lacuch "0 but true";
        tak wic sysseek() zwraca TRUE po sukcesie i FALSE po bldzie,
        lecz wci moesz latwo ustali now pozycj.

    system LISTA
        Robi dokladnie to samo, co "exec LISTA", poza tym, e dokonuje
        przed tym forka i proces rodzicielski czeka, a dziecko dokona
        ywota. Zauwa, e przetwarzanie argumentow roni si, zalenie od
        liczby argumentow. Warto zwracana jest statusem wyjcia
        programu, zwroconym przez wywolanie wait(). Aby uzyska
        rzeczywist warto wyjcia, podziel j przez 256. Zobacz te opis
        exec, znajdujcy si gdzie w tym dokumencie. Nie jest to sposob,
        ktorego naley uywa do przechwytywania wyjcia z komendy, dla
        tego celu uyj zwyklych odwroconych apostrofow (backticks?) lub
        qx//, jak opisano w sekcji `/LACUCH` podrcznika perlop(1).

        Poniewa zarowno system() i odwrotne apostrofy blokuj SIGINT i
        SIGQUIT, ubicie ich nie powoduje przerwania twojego programu.

          @args = ("command", "arg1", "arg2");
          system(@args) == 0
            or die "system @args si nie powiodl: $?"

        A oto bardziej wyrafinowany przyklad analizowania wartoci
        zwracanej przez system(). Ma to miejsce na systemie unixowym i
        jest robione, aby sprawdzi wszystkie moliwoci, wlcznie z
        sygnalami i zrzutami core.

          $rc = 0xffff & system @args;
          printf "system(%s) zwrocil %#04x: ", "@args", $rc;
          if ($rc == 0) {
            print "normalne zakoczenie\n";
          }
          elsif ($rc == 0xff00) {
            print "komenda si nie powiodla: $!\n";
          }
          elsif ($rc > 0x80) {
            $rc >>= 8;
            print "niezerowy status wyjcia $rc\n";
          }
          else {
            print "skoczyl z ";
            if ($rc &  0x80) {
              $rc &= ~0x80;
              print "zrzutem core z ";
            }
            print "sygnalem $rc\n"
          }
          $ok = ($rc != 0);

    syswrite UCHWYTPLIKU,SKALAR,DLUGO,OFFSET

    syswrite UCHWYTPLIKU,SKALAR,DLUGO
        Probuje zapisa DLUGO bajtow ze SKALARA do pliku podanego przez
        UCHWYTPLIKU przy uyciu wywolania systemowego write(2). Pomija
        stdio, wic lczenie tego z odczytami (innymi ni sysread()), z
        print(), write(), seek(), lub tell() moe spowodowa problemy.
        Zwraca liczb zapisanych bajtow, lub undef w wypadku bldu. Jeli
        dlugo jest wiksza ni dostpne dane, zapisywanych jest tylko tyle
        danych, ile jest dostpnych.

        Dodatkowo mona poda OFFSET, aby zapisa dane z jakiej czci
        lacucha, ktora nie jest pocztkiem. Ujemna warto offsetu
        nakazuje zapisywanie od miejsca, przesunitego o tyle bajtow od
        koca lacucha.

    tell UCHWYTPLIKU

    tell  Zwraca biec pozycj pliku dla UCHWYTUPLIKU. UCHWYTPLIKU moe by
        wyraeniem, ktorego warto podaje nazw rzeczywistego uchwytu
        pliku. Jeli UCHWYTPLIKU jest pominity, zakladany jest plik, z
        ktorego ostatnio czytano.

    telldir UCHWYTKATALOGU
        Zwraca biec pozycj funkcji readdir() dla UCHWYTUKATALOGU. Do
        seekdir() mona przekaza warto, kac osignc okrelon pozycj w
        katalogu.

    tie ZMIENNA,NAZWAKLASY,LISTA
        Funkcja ta lczy zmienn z klas pakietu, ktora opisuje jej
        implementacj. ZMIENNA jest nazw czarowanej zmiennej.
        NAZWAKLASY jest nazw klasy, implementujcej obiekty wlaciwego
        typu. Wszelkie dodatkowe argumenty s przekazywane metodzie
        "new" klasy (czyli TIESCALAR, TIEARRAY, lub TIEHASH).
        Zazwyczaj, argumenty te wygldaj tak, jak te, ktore s
        przekazywane funkcji dbm_open() z C. Obiekt, zwrocony przez
        metod "new" jest te zwracany przez tie(), co jest przydatne,
        jeli chcesz dosta si do innych metod w NAZWIEKLASY.

        Zauwa, e funkcje takie, jak keys() i valuse() mog zwraca
        wielkie wartoci tablicowe, jeli uy je na duych obiektach,
        takich jak pliki DBM. Lepiej moe by uy funkcji each() i na nich
        iterowa. Przyklad:

          # drukuj offsety pliku historii
          use NDBM_File;
          tie(%HIST, 'NDBM_File', '/usr/lib/news/history', 1, 0);
          while (($key,$val) = each %HIST) {
            print $key, ' = ', unpack('L',$val), "\n";
          }
          untie(%HIST);

        Klasa, implementujca tablic asocjacyjn, powinna mie nastpujce
        metody:

          TIEHASH classname, LIST
          DESTROY this
          FETCH this, key
          STORE this, key, value
          DELETE this, key
          EXISTS this, key
          FIRSTKEY this
          NEXTKEY this, lastkey

        Klasa, implementujca zwykl tablic, powinna mie nastpujce
        metody:

          TIEARRAY classname, LIST
          DESTROY this
          FETCH this, key
          STORE this, key, value
          [others TBD]

        Klasa, implementujca skalar, powinna mie nastpujce metody:

          TIESCALAR classname, LIST
          DESTROY this
          FETCH this,
          STORE this, value

        W przeciwiestwie do funkcji dbmopen(), funkcja tie() nie uywa,
        lub wymaga dla ciebie modulow (use, require)--musisz o to zadba
        samodzielnie. Zobacz podrcznik DB_File oraz modul Config dla
        interesujcych implementacji tie().

    tied ZMIENNA
        Zwraca referencj do obiektu kryjcego si pod ZMIENN (warto,
        ktora byla pocztkowo zwrocona przez tie(), ktore powizal zmienn
        z pakietem.) Gdy ZMIENNA nie jest powizana, zwracana jest warto
        niezdefiniowana.

    time  Zwraca liczb sekund od pocztku epoki (tj. na MacOs od 00:00:00,
        1 Stycznia, 1904, a od 00:00:00 UTC, 1 Stycznia, 1970 dla
        wikszoci innych systemow). Wystarczajce do przekazania dla
        gmtime() lub localtime().

    times  Zwraca czteroelementow tablic, podajc w sekundach czasy
        uytkownika i systemu. Wartoci s dla tego procesu, oraz dla
        dzieci tego procesu.

          ($user,$system,$cuser,$csystem) = times;

    tr///  Operator translacji. To samo co y///. Zobacz stron perlop(1).

    truncate UCHWYTPLIKU,DLUGO

    truncate WYRA,DLUGO
        Skraca plik, otwarty na UCHWYCIEPLIKU lub nazwany przez WYRA do
        podanej dlugoci. Na systemach, gdzie nie jest to
        zaimplementowane, powoduje bld krytyczny.

    uc WYRA

    uc   Zwraca WYRA w duych literach. Jest to funkcja wewntrzna,
        implementujca escape \U na lacuchach ujtych w podwojne
        cudzyslowy. Szanuje biece ustawienie LC_CTYPE, jeli wlczono
        use locale. Zobacz podrcznik perllocale(1).

        Jeli WYRA jest pominite, uywa $_.

    ucfirst WYRA

    ucfirst Zwraca WYRA, z pierwszym znakiem zmienionym na du liter. Jest
        to funkcja wewntrzna, implementujca escape \u na lacuchach
        ujtych w cudzyslowy. Szanuje biece ustawienie LC_CTYPE, jeli
        wlczono use locale. Zobacz podrcznik perllocale(1).

        If EXPR is omitted, uses $_.

    umask WYRA

    umask  Ustawia umask procesu na WYRA i zwraca warto poprzedni. Jeli
        WYRA jest pominite, po prostu zwraca biec umask. Pamitaj, e
        umaska jest liczb, zazwyczaj podawan osemkowo; nie jest
        lacuchem cyfr osemkowych. Zobacz opis oct, znajdujcy si gdzie w
        tym dokumencie, jeli masz tylko lacuch.

    undef WYRA

    undef  Powoduje, e warto WYRA, ktora musi by lwartoci, staje si
        niezdefiniowana. Uywaj tego tylko na wartociach skalarnych,
        calej tablicy, calej tablicy asocjacyjnej, lub na nazwie
        podprocedury (przy uyciu "&"). (Uywanie tej funkcji w innych
        wypadkach przypuszczalnie nie doprowadzi do takich rezultatow,
        jakich mona by oczekiwa.) Zawsze zwraca warto niezdefiniowan.
        Moesz pomin WYRA--w tym wypadku nic nie jest pozbawiane
        zdefiniowania, lecz mimo to uzyskujesz warto niezdefiniowan,
        ktor moesz np. zwroci z podprocedury, przypisa zmiennej,lub
        przekaza jako parametr. Przyklady:

          undef $foo;
          undef $bar{'blurfl'};       # Porownaj z: delete $bar{'blurfl'};
          undef @ary;
          undef %hash;
          undef &mysub;
          return (wantarray ? (undef, $errmsg) : undef) if $they_blew_it;
          select undef, undef, undef, 0.25;
          ($a, $b, undef, $c) = &foo;    # Ignoruj trzeci zwrocon warto

    unlink LISTA

    unlink Kasuje list plikow. Zwraca liczb skasowanych plikow.

          $cnt = unlink 'a', 'b', 'c';
          unlink @goners;
          unlink <*.bak>;

        Uwaga: unlink nie skasuje katalogow, chyba e jeste
        superuytkownikiem i przekazale perlowi flag -U. Nawet gdy te
        warunki s spelnione, bd ostrzeony, e skasowanie katalogu moe
        wywola uszkodzenie systemu plikow. Zamiast tego uyj rmdir.

        Jeli LISTA jest pominita, uywa $_.

    unpack WZORZEC,WYRA
        Unpack robi odwrotno tego, co pack: pobiera lacuch,
        reprezentujcy struktur i rozwija go na list wartoci, zwracaj
        warto tablicow (w kontekcie skalarnym zwraca tylko pierwsz
        warto tablicy). WZORZEC jest tego samego formatu co dla funkcji
        pack. Oto podprocedura, ktora dokonuje substringu:

          sub substr {
            local($what,$where,$howmuch) = @_;
            unpack("x$where a$howmuch", $what);
          }

        a potem mamy

          sub ordinal { unpack("c",$_[0]); } # to samo co ord()

        Dodatkowo, moesz poprzedzi pola %<liczb>, wskazujc, e chcesz
        <liczba>-bitow sum szesnastkow elementow, zamiast samych
        elementow. Domylna jest suma 16-bitowa. Na przyklad, nastpujcy
        przyklad oblicza t sam liczb co program sum z Systemu V:

          while (<>) {
            $checksum += unpack("%16C*", $_);
          }
          $checksum %= 65536;

        Nastpujcy fragment efektywnie oblicza liczb ustawionych bitow w
        wektorze bitowym:

          $setbits = unpack("%32b*", $selectmask);

    untie ZMIENNA
        Rozbija powizanie midzy zmienn, a pakietem. Zobacz tie().

    unshift TABLICA,LISTA
        Robi odwrotn rzecz do shift. Lub odwrotn do push, zalenie jak
        na to spojrze. Dokleja list do pocztku tablicy i zwraca now
        liczb elementow.

          unshift(ARGV, '-e') unless $ARGV[0] =~ /^-/;

        Zauwa, e LISTA jest doklejana cala, a nie jeden element naraz,
        wic doklejone elementy pozostaj w tej samej kolejnoci. Aby j
        odwroci, uyj reverse.

    use Module LISTA

    use Module

    use Module WERSJA LISTA

    use WERSJA
        Importuje semantyk danego modulu do biecego pakietu. Ogolnie
        aliasuje okrelone podprocedury lub nazwy zmiennych do twojego
        pakietu. Jest to dokladnie rownowane

          BEGIN { require Module; import Module LIST; }

        poza tym, e Module musi by golym slowem.

        Jeli pierwszy argument use jest liczb, to jest ona traktowana
        jako numer wersji, zamiast nazwa modulu. Jeli wersja
        interpretera perla jest mniejsza ni WERSJA, to wywietlony
        zostanie komunikat o bldzie, a perl natychmiast zakoczy
        dzialanie. Jest to czsto przydatne, jeli chcesz sprawdzi wersj
        perla przed uywaniem modulow bibliotecznych, ktore zmienily si
        w sposob niekompatybilny od czasu starszych wersji perla.
        (staramy si by tak nie bylo.)

        Slowo BEGIN wymusza by require i import zaszly podczas
        kompilacji. Require zapewnia, e modul bdzie zaladowany do
        pamici, jeli wczeniej nie byl. Import nie jest wbudowany--jest
        to tylko zwykle, statyczne wywolanie metody pakietu "Module"
        aby powiedzie modulowi, by zaimportowal list wlaciwoci do
        pakietu biecego. Modul moe implementowa swoj metod import w
        dowolny sposob, cho wikszo modulow woli wyprowadza swoj metod
        poprzez dziedziczenie z klasy Exporter, zdefiniowanej w module
        Exporter, Zobacz podrcznik Exporter. Jeli nie ma adnej metody
        importujcej, to bld jest cicho ignorowany. Moe si to w
        przyszlych wersjach zmieni na bld krytyczny.

        Jeli nie chcesz zmieniania swojej przestrzeni nazw, zalcz
        jawnie pust list:

          use Module ();

        Jest to dokladnie rownowane

          BEGIN { require Module; }

        Jeli midzy Module, a LISTA jest obecny argument WERSJA, to use
        wywola metod VERSION klasy Module z podan wersj, jako
        argumentem. Domylna metoda VERSION, dziedziczona z klasy
        Universal, zakracze jeli podana wersja jest wiksza ni warto
        zmiennej $Module::VERSION. (Zauwa, e nie ma przecinka po
        WERSJI!)

        Poniewa jest to szeroko otwarty interfejs, mona tak
        implementowa te pragmy (dyrektywy kompilatora). Obecnie
        zaimplementowane pragmy to:

          use integer;
          use diagnostics;
          use sigtrap qw(SEGV BUS);
          use strict qw(subs vars refs);
          use subs  qw(afunc blurfl);

        Te pseudo moduly importuj semantyk do biecego zakresu bloku, w
        przeciwiestwie do zwyklych modulow, ktore importuj symbole do
        biecego pakietu.

        Istnieje odpowiadajca komenda "no", ktora de-importuje rzeczy
        zaimportowane przez use, np. wywoluje metod unimport Module
        LISTA zamiast import.

          no integer;
          no strict 'refs';

        Jeli nie ma metody unimport, wywolanie to koczy si bldem
        krytycznym.

        Dla listy standardowych modulow i pragm, zobacz podrcznik
        perlmod.

    utime LISTA
        Zmienia czasy dostpu i modyfikacji na kadym pliku z listy.
        Pierwsze dwa elementy listy musz by numerycznymi czasami dostpu
        i modyfikacji, dokladnie w tej kolejnoci. Zwraca liczb plikow,
        na ktorych operacja si powiodla. Czas modyfikacji inode jest
        ustawiany na czas biecy. Przyklad komendy "touch":

          #!/usr/bin/perl
          $now = time;
          utime $now, $now, @ARGV;

    values HASH
        Zwraca normaln tablic, skladajc si ze wszystkich wartoci
        wymienionej tablicy asocjacyjnej. W kontekcie skalarnym,
        zwracana jest liczba wartoci. Wartoci s zwracane w do losowej
        kolejnoci, lecz jest ona ta sama, co zwracana przez funkcje
        keys() lub each(). Jako efekt uboczny, funkcja resetuje
        iterator tablicy asocjacyjnej. Zobacz te keys(), each(), i
        sort().

    vec WYRA,OFFSET,BITY
        Traktuje lacuch WYRA jako wektor calkowitych integerow i zwraca
        warto pola bitowego, wskazanego przez OFFSET. BITY podaj liczb
        bitow, ktore s zarezerwowane dla kadego wpisu w wektorze
        bitowym. Musi to by potga dwojki do 1 do 32. vec moe te by
        przypisany do czego--w tym wypadku potrzebne s nawiasy, aby
        nada wyraeniu wlaciwy priorytet, jak w

          vec($image, $max_x * $x + $y, 8) = 3;

        Wektory utworzone przez vec() mog te by obslugiwane przez
        operatory logiczne |, & i ^, ktore zalo, e bitowa operacja
        wektorowa jest oczekiwana gdy obydwa operandy s lacuchami.

        Aby przeksztalci wektor bitowy na tablic lacuchow zer i
        jedynek, uyj:

          $bits = unpack("b*", $vector);
          @bits = split(//, unpack("b*", $vector));

        Jeli znasz dokladn dlugo w bitach, moesz poda j zamiast *.

    wait  Czeka, a proces potomny si nie zakoczy i zwraca pid zamknitego
        procesu, lub -1, jeli go nie bylo. Status jest zwracany w $?.

    waitpid PID,FLAGI
        Czeka, a proces potomny si zakoczy i zwraca pid zamknitego
        procesu, lub -1, jeli nie bylo takiego procesu. Status jest
        zwracany w $?. Jeli powiesz

          use POSIX ":sys_wait_h";
          ...
          waitpid(-1,&WNOHANG);

        to moesz dokona nieblokujcego oczekiwania na dowolny proces.
        Nieblokujce oczekiwanie jest dostpne na maszynach, obslugujcych
        albo wywolanie waitpid(2), albo wait4(2). Jednak oczekiwanie na
        konkretny pid z FLAGAMI wartoci 0 jest zaimplementowane
        wszdzie. (Perl emuluje wywolanie systemowe, pamitajc wartoci
        statusu procesow, ktore zakoczyly si, lecz nie byly odczytane
        przez skrypt perla)

    wantarray
        Zwraca TRUE, jeli kontekst obecnie wykonywanej podprocedury
        szuka wartoci listowej. Zwraca FALSE, jeli kontekst szuka
        skalara. Zwraca warto niezdefiniowan, jeli kontekst nie szuka
        wartoci (void).

          return unless defined wantarray;  # nie myl o robieniu wicej
          my @a = complex_calculation();
          return wantarray ? @a : "@a";

    warn LIST
        Produkuje komunikat na STDERR, podobnie jak die(), lecz nie
        wychodzi i nie wyrzuca wyjtku.

        Jeli zainstalowany jest handler $SIG{__WARN__), nie s drukowane
        adne komunikaty. Od handlera zaley obsluga komunikatu, gdy tak
        zadecyduje (np. przekonwertowanie go na die()). Wikszo
        handlerow musi wic wywolywa warn() ponownie, aby wywietli
        komunikat. Zauwa, e jest to bezpieczne i nie spowoduje
        nieskoczonej ptli, gdy haki __WARN__ nie s wolane z niego
        samego.

        Zachowanie to jest troch inne od tego dla $SIG{__DIE__} (ktore
        nie powstrzymywaly tekstu komunikatow, lecz mogly wywola die()
        ponownie, aby je zmieni).

        Uywanie handlerow __WARN__ daje potne narzdzie do wyciszania
        wszystkich ostrzee (nawet tak zwanych obowizkowych). Na
        przyklad:

          # wywal wszystkie ostrzeenia czasu kompilacji
          BEGIN { $SIG{'__WARN__'} = sub { warn $_[0] if $DOWARN } }
          my $foo = 10;
          my $foo = 20;     # bez ostrzegania o zduplikowaniu my $foo
                     # lecz przecie sam si o to prosile!
          # bez ostrzee czasu kompilacji i czasu dzialania przed tym miejscem
          $DOWARN = 1;

          # ostrzeenia czasu dzialania s tu wlczone
          warn "\$foo is alive and $foo!";   # pojawia si

        Zobacz stron perlvar(1) dla szczegolow o ustawianiu wpisow %SIG
        i dla przykladow.

    write UCHWYTPLIKU

    write WYRA

    write  Zapisuje sformatowany rekord (prawdopodobnie wieloliniowy) do
        podanego pliku, uywajc formatu zwizanego z tym plikiem.
        Domylnie format dla pliku jest tym, ktory ma t sam nazw, co
        uchwyt pliku, lecz mona go zmieni z pomoc funkcji select(),
        przypisujc nazw formatu zmiennej $~.

        Pocztek przetwarzania formy jest obslugiwany automatycznie:
        jeli nie ma miejsca na stronie na sformatowany rekord, to
        strona jest przewijana przez wpisanie form feed, nastpnie
        uywany jest specjalny format gory-strony (do formatowania
        naglowka nowej strony), a potem wpisany jest rekord. Domylnie,
        format gory-strony jest nazw uchwytu pliku z dodanym "_TOP",
        lecz mona go ustawi dynamicznie, przyznajc zmiennej $^ nazw
        podczas gdy wybrany (select) jest uchwyt pliku. Liczba
        pozostajcych linii biecej strony znajduje si w zmiennej $- i
        moe by ustawiona na 0 aby wymusi now stron.

        Jeli UCHWYTPLIKU nie jest podany, wyjcie idzie do biecego
        domylnego kanalu wyjcia, ktorym jest pocztkowo STDOUT, a ktory
        moe by zmieniony operatorem select. Jeli UCHWYTPLIKU jest
        wyraeniem WYRA, to jest ono analizowane, a wynikowy lacuch jest
        uywany do podejrzenia nazwy UCHWYTUPLIKU. Dla dalszych
        informacji o formatach, zobacz stron perlform(1).

        Zauwa, e zapis NIE jest odwrotnoci odczytu. Niestety.

    y///  Operator translacji. To samo co tr///. Zobacz stron perlop(1).

INFORMACJE O T/L/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.