Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    perlop - operatory perla i priorytety

STRESZCZENIE

    Operatory perla maj nastpujce zwizki i priorytety, wymienione od
    najwyszych do najniszych. Zauwa, e wszystkie operatory poyczone z C
    zachowuj tamtejsze zwizki, cho te konwencje s troch skopane. (Ulatwia
    to nauk perla programistom C.) Poza paroma wyjtkami, wszystkie one
    operuj na wartociach skalarnych, nie tablicowych.

      lewe    wyraenia i lewostronne operatory list
      lewe    ->
      niezwizane ++ --
      prawe    **
      prawe    ! ~ \ and jednoargumentowy + and -
      lewe    =~ !~
      lewe    * / % x
      lewe    + - .
      lewe    << >>
      niezwizane nazwane operatory jednoargumentowe
      niezwizane < > <= >= lt gt le ge
      niezwizane == != <=> eq ne cmp
      lewe    &
      lewe    | ^
      lewe    &&
      lewe    ||
      niezwizane .. ...
      prawe    ?:
      prawe    = += -= *= etc.
      lewe    , =>
      niezwizane prawostronne operatory list
      prawe    not
      lewe    and
      lewe    or xor

    W nastpujcych sekcjach, operatory te s opisane w kolejnoci
    priorytetowej.

OPIS

    Wyraenia i lewostronne operatory list

    Wyraenie ma w perlu najwyszy priorytet. S to zmienne, cytaty, operatory
    w rodzaju cytatow, dowolne wyraenie w nawiasach, i dowolna funkcja,
    ktorej argumenty s umieszczone w nawiasach. W rzeczywistoci, w perlu
    nie ma tak naprawd funkcji w ogolnym sensie, s tylko operatory listowe
    i operatory jednoargumentowe, zachowujce si jak funkcje, bo ustawiasz
    wokol nich nawiasy. S one opisane w podrczniku perlfunc(1).

    Jeli dowolny operator listowy (print() itp.), lub dowolny operator
    jednoargumentowy (chdir()) ma za sob lewy nawias, to operator i
    argumenty z nawiasow s brane w najwyszym priorytecie, tak jak przy
    normalnym wywolaniu funkcji.

    Gdy nawiasy nie s podane, priorytet operatorow listowych w rodzaju
    print, sort, lub chmod jest albo bardzo wysoki, albo bardzo niski,
    zalenie od tego czy patrzysz na lew stron, czy na praw stron operatora.
    Na przyklad w

      @ary = (1, 3, sort 4, 2);
      print @ary;     # drukuje 1324

    przecinki po prawej stronie sort-a s analizowane przed sortowaniem,
    lecz przecinki po lewej s analizowane poniej. Innymi slowy, operatory
    listowe poeraj wszystkie argumenty, ktore za nimi nastpuj, a potem
    zachowuj si jak proste wyraenie, szanujce wyraenie poprzedzajce.
    Zauwa, e musisz by ostrony z nawiasami:

      # Wykonuj exit przed drukowaniem:
      print($foo, exit); # raczej nie to, czego chcesz
      print $foo, exit;  # ani to

      # Te drukuj przed wykonaniem exit
      (print $foo), exit; # To jest to czego chcesz
      print($foo), exit; # to te
      print ($foo), exit; # nawet to

    Zauwa te, e

      print ($foo & 255) + 1, "\n";

    Prawdopodobnie nie robi tego, co oczekujesz. Zobacz sekcj o nazwanych
    operatorach jednoargumentowych.

    Ponadto, jako wyraenia przetwarzane s te konstrukcje do {} i eval {}, a
    take wywolania podprocedur i metod, oraz anonimowe konstruktory [] i
    {}.

    Zobacz te sekcj o operatorach cytowania, a take sekcj o operatorach
    I/O.

    Operator strza/l/lki

    Podobnie jak w C i C++, "->" jest operatorem dereferencji. Jeli prawa
    strona to element [...] lub {...}, to lewa strona musi by tward, lub
    symboliczn referencj do tablicy, lub tablicy asocjacyjnej (lub miejsca,
    ktore jest w stanie przechowywa tward referencj, jeli jest to lwarto
    (przypisywalna)). Zobacz stron perlref(1).

    W przeciwnym wypadku, prawa strona jest nazw metody, lub prost zmienn
    skalarn, zawierajc nazw metody, a lewa strona musi by albo obiektem
    (poblogoslawion przez bless referencj), lub nazw klasy (tj. nazw
    pakietu). Zobacz stron perlobj(1).

    Auto-inkrementacja i Auto-dekrementacja

    "++" i "--" dzialaj jak w C. To znaczy, jeli s umieszczone przed
    zmienn, to inkrementuj lub dekrementuj zmienn przed zwroceniem wartoci,
    a jeli s umieszczone za zmienn, to powoduj inkrementacj lub
    dekrementacj po zwroceniu wartoci.

    Operator auto-inkrementacji ma wbudowanych par dodatkowych rzeczy. Jeli
    inkrementujesz zmienn, ktora jest numeryczna, lub ktora byla
    kiedykolwiek uyta w kontekcie numerycznym, to uzyskasz normaln
    inkrementacj. Jednak jeli zmienna byla uywana tylko w kontekstach
    lacuchowych, a jej warto nie jest nullem i odpowiada wzorcowi /^[a-zA-
    Z]*[0-9]*$/, to inkrementacja jest dokonywana jak na lacuchu, zachowujc
    kady znak w zakresie, z przeniesieniem:

      print ++($foo = '99');   # drukuje '100'
      print ++($foo = 'a0');   # drukuje 'a1'
      print ++($foo = 'Az');   # drukuje 'Ba'
      print ++($foo = 'zz');   # drukuje 'aaa'

    Operator autodekrementacji nie ma tych wlaciwoci.

    Potga

    Binarny "**" jest operatorem potgowania. Zauwa, e lczy mocniej ni
    jednoargumentowy minus, wic -2**4 to -(2**4), a nie (-2)**4. (Jest to
    zaimplementowane przy uyciu funkcji pow(3) z C, ktora w rzeczywistoci
    dziala na liczbach typu podwojnej precyzji.)

    Symboliczne operatory jednoargumentowe

    Jednoargumentowy "!" wykonuje negacj logiczn, czyli "not". Zobacz te
    not dla wersji o niszym priorytecie.

    Jednoargumentowy "-" dokonuje arytmetycznej negacji na numerycznym
    operandzie. Jeli operand jest identyfikatorem, zwracany jest lacuch
    skladajcy si ze znaku minus i z identyfikatora. W przeciwnym wypadku,
    jeli lacuch rozpoczyna si znakiem plus lub minus, zwracany jest lacuch
    z przeciwnym znakiem. Jednym z efektow tego dzialania jest to, e
    -bareword jest rownowane "-bareword".

    Jednoargumentowy "~" dokonuje negacji bitowej. (Zobacz te sekcj o
    arytmetyce calkowitej.)

    Jednoargumentowy "+" nie daje adnego efektu, nawet na lacuchach. Jest
    przydatny do rozdzielania nazwy funkcji od otoczonego nawiasami
    wyraenia, ktore w przeciwnym wypadku byloby interpretowane jako
    calkowita lista argumentow funkcji. (Zobacz przyklady w sekcji o
    wyraeniach i lewostronnych operatorach listowych.)

    Jednoargumentowy "\" tworzy referencj do tego, co po nim nastpuje.
    Zobacz podrcznik perlref(1). Nie myl tego zachowania z zachowaniem w
    lacuchu odwrotnego ukonika, cho obie postacie maj t sam wlaciwo
    chronienia nastpnej rzeczy od interpretacji.

    Operatory /l/lczenia

    Binarny "=~" lczy wyraenie skalarne z obslug wyraenia regularnego.
    Pewne operacje domylnie szukaj lub zmieniaj lacuch $_. Operator ten
    powoduje, e taka operacja dziala na innym lacuchu. Prawy argument jest
    wzorcem przeszukiwania, podstawienia lub translacji. Lewy argument jest
    przeszukiwanym lacuchem, zamiast domylnego $_. Warto zwracana okrela
    sukces operacji. (Jeli prawy argument jest raczej wyraeniem ni wzorcem
    przeszukiwania, podstawiania lub translacji, to jest interpretowany
    jako wzorzec przeszukiwania czasu dzialania. Moe to by mniej efektywne
    ni jawne szukanie, gdy wzorzec musi by za kadym razem kompilowany.

    [Przyp. tlum: Na przyklad "$lancuch="bla"; $lancuch=~s/l/q/; print
    $lancuch" da w wyniku lacuch "bqa".]

    Binarny "!~" jest podobny do "=~" lecz warto zwracana jest logicznie
    negowana.

    Operatory mnoenia

    Binarny "*" mnoy dwie liczby.

    Binarny "/" dzieli dwie liczby.

    Binarny "%" oblicza reszt (modulo) z dwoch liczb. Z calkowitymi
    operandami $a i $b: jeli $b jest dodatnie, to $a % $b to $a minus
    najwiksza wielokrotno $b, ktora nie jest wiksza od $a. Jeli $b jest
    ujemne, to $a % $b to $a minus najmniejsza wielokrotno $b, ktora nie
    jest mniejsza ni $a (np. wynik bdzie mniejszy lub rowny od zera).

    Binarny "x" jest operatorem powtorzenia. W kontekcie skalarnym, zwraca
    lacuch skladajcy si z lewego operanda, powtorzonego tyle razy, ile
    podano w prawym. W kontekcie listowym, jeli lewy operand jest list w
    nawiasach, powtarzana jest lista.

      print '-' x 80;       # wydrukuj wiersz kresek

      print "\t" x ($tab/8), ' ' x ($tab%8);   # tabuluj poprzez

      @ones = (1) x 80;      # lista 80 jedynek
      @ones = (5) x @ones;    # ustaw wszystkie elementy na 5

    Operatory dodawania

    Binarny "+" zwraca sum dwoch liczb.

    Binarny "-" zwraca ronic dwoch liczb.

    Binarny "." lczy (konkatenuje) lacuchy.

    Operatory przesuwania

    Binanry "<<" zwraca warto swojego lewego argumentu, przesunitego w lewo
    o ilo bitow, podan w prawym argumencie. Argumenty powinny by liczbami
    calkowitymi. (Zobacz te sekcj o arytmetyce calkowitej.)

    Binarny ">>" zwraca warto swojego lewego argumentu, przesunitego w
    prawo o ilo bitow, podan w prawym argumencie. Argumenty powinny by
    liczbami calkowitymi.

    Nazwane operatory jednoargumentowe

    Rone nazwane operatory jednoargumentowe s traktowane jak
    jednoargumentowe funkcje, z opcjonalnymi nawiasami. S to m.in testy
    plikowe, itp. Zobacz podrcznik perlfunc(1).

    Jeli za dowolnym operatorem listowym (print() itp.), lub operatorem
    jednoargumentowym (chdir() itp.) nastpuje lewy nawias, to operator i
    argumenty w nawiasach s brane z najwyszym priorytetem, tak jak przy
    wywolaniu funkcji. Przyklady:

      chdir $foo  || die;    # (chdir $foo) || die
      chdir($foo)  || die;    # (chdir $foo) || die
      chdir ($foo) || die;    # (chdir $foo) || die
      chdir +($foo) || die;    # (chdir $foo) || die

    lecz poniewa * ma wyszy priorytet ni ||:

      chdir $foo * 20;  # chdir ($foo * 20)
      chdir($foo) * 20;  # (chdir $foo) * 20
      chdir ($foo) * 20; # (chdir $foo) * 20
      chdir +($foo) * 20; # chdir ($foo * 20)

      rand 10 * 20;    # rand (10 * 20)
      rand(10) * 20;   # (rand 10) * 20
      rand (10) * 20;   # (rand 10) * 20
      rand +(10) * 20;  # rand (10 * 20)

    Zobacz te sekcj o wyraeniach i lewostronnych operatorach listowych.

    Operatory relacji

    Binarny "<" zwraca prawd, jeli lewy argument jest numerycznie mniejszy
    ni prawy.

    Binarny ">" zwraca prawd, jeli lewy argument jest numerycznie wikszy ni
    prawy.

    Binarny "<=" zwraca prawd, jeli lewy argument jest numerycznie mniejszy
    lub rowny prawemu.

    Binarny ">=" zwraca prawd, jeli lewy argument jest numerycznie wikszy
    lub rowny prawemu.

    Binarny "lt" zwraca prawd, jeli lewy argument jest lacuchowo mniejszy
    od prawego.

    Binarny "gt" zwraca prawd, jeli lewy argument jest lacuchowo wikszy od
    prawego.

    Binarny "le" zwraca prawd, jeli lewy argument jest lacuchowo mniejszy
    lub rowny prawemu.

    Binarny "ge" zwraca prawd, jeli lewy argument jest lacuchowo wikszy lub
    rowny prawemu.

    Operatory r'o'ownoci

    Binarny "==" zwraca prawd, jeli lewy argument jest numerycznie rowny
    prawemu.

    Binarny "!=" zwraca prawd, jeli lewy argument nie jest numerycznie
    rowny prawemu.

    Binarny "<=>" zwraca -1, 0, lub 1, zalenie od tego czy lewy argument
    jest numerycznie mniejszy, rowny, lub wikszy od prawego.

    Binarny "eq" zwraca prawd, jeli lewy argument jest lacuchowo rowny
    prawemu.

    Binarny "ne" zwraca prawd, jeli lewy argument nie jest lacuchowo rowny
    prawemu.

    Binarny "cmp" zwraca -1, 0, lub 1, zalenie od tego, czy lewy argument
    jest lacuchowo mniejszy, rowny, lub wikszy od prawego.

    "lt", "le", "ge", "gt" i "cmp" mog uywa kolejnoci sortowania, okrelonej
    przez biece locale (gdy uyte jest use locale). Zobacz podrcznik
    perllocale(1).

    Bitowy And

    Binarny "&" zwraca jego operatory, polczone bitowo operacj logiczn AND.
    (Zobacz te sekcj o arytmetyce calkowitej.)

    Bitowy Or i Xor (eXclusive Or)

    Binarny "|" zwraca swoje operatory, polczone bitowo operacj logiczn OR.
    (Zobacz te sekcj o arytmetyce calkowitej).

    Binarny "^" zwraca swoje operatory, polczone bitowo operacj XOR.
    (Zobacz te sekcj o arytmetyce calkowitej.)

    Logiczny And w stylu C

    Binarny "&&" dokonuje logicznej operacji AND. Jeli lewy operand jest
    falszywy (false), to prawy nie jest nawet analizowany. Kontekst
    skalarny, lub listowy propaguje do prawego operatora, jeli jest on
    analizowany.

    Logiczny Or w stylu C

    Binarny "||" dokonuje logicznej operacji OR. To znaczy, e jeli lewy
    operand jest prawdziwy (true), to prawy nie jest nawet analizowany.
    Kontekst skalarny, lub listowy propaguje do prawego operatora, jeli
    jest on analizowany.

    Operatory || i && roni si od C tym, e zwracaj ostatni analizowan warto
    zamiast 0 czy 1. Tak wic przenonym sposobem znalezienia katalogu
    domowego (zakladajc, e nie jest "0"), moe by:

      $home = $ENV{'HOME'} || $ENV{'LOGDIR'} ||
        (getpwuid($<))[7] || die "You're homeless!\n";

    Jako czytelniejsze alternatywy && i ||, perl udostpnia operatory "and"
    i "or" (patrz niej). Zachowanie jest identyczne. Jednak ich priorytet
    jest niszy, wic moesz ich bezpiecznie uywa po operatorze listowym, bez
    koniecznoci uywania nawiasow:

      unlink "alpha", "beta", "gamma"
          or gripe(), next LINE;

    Z uyciem operatorow w stylu C, trzeba by bylo to zapisa jako:

      unlink("alpha", "beta", "gamma")
          || (gripe(), next LINE);

    Operator zakresu

    Binarny ".." jest operatorem zakresu, ktory jest w rzeczywistoci dwoma
    innymi operatorami, zalenymi od kontekstu. W kontekcie listowym, zwraca
    tablic wartoci, liczon (po jednym) od wartoci lewej do prawej. Jest to
    przydatne do zapisywania ptli for (1..10) i robienia operacji wycinania
    (slice) na tablicach. Bd wiadom, e w biecej implementacji tworzona
    jest tymczasowa tablica, wic potrzeba na to troch pamici, jeli
    zapiszesz co takiego:

      for (1 .. 1_000_000) {
        # kod
      }

    W kontekcie skalarnym, ".." zwraca warto logiczn. Operator jest
    dwustanowy, jak flip-flop i emuluje operator zakresu liniowego
    (przecinek) z sed(1), awk(1) i ronych edytorow. Kady operator ".."
    obsluguje swoj wlasny stan logiczny. Jest on falszywy tak dlugo, jak
    dlugo lewy operand jest falszywy. Gdy lewy operand stanie si prawdziwy,
    operator zakresu pozostaje prawdziwy dopoki prawy argument jest prawd,
    PO czym, operator zakresu przyjmuje warto falszu. (Nie staje si
    falszywym do czasu nastpnej jego analizy. Moe testowa prawy operand i
    sta si falszywym w tej samej analizie, kiedy stal si prawdziwym (jak w
    awk(1)), lecz wci bdzie raz zwracal prawd. Jeli nie chcesz by testowal
    prawy operand przed nastpn analiz (jak w sed(1)), uyj trzech kropek
    ("...") zamiast dwoch.) Prawy operand nie jest analizowany podczas gdy
    operator jest w stanie falszu, a lewy operand nie jest analizowany gdy
    operator jest w stanie prawdy. Priorytet jest troch niszy ni || i &&.
    Zwracana warto jest albo lacuchem null dla falszu, lub liczb sekwencyjn
    (zaczynajc si od 1) dla prawdy. Liczba sekwencyjna jest resetowana dla
    kadego napotkanego zakresu. Kocowa liczba sekwencyjna w zakresie ma
    doklejony lacuch "E0(R)", ktory nie ma jednak wplywu na warto
    numeryczn, a za to daje co, czego moesz oczekiwa na kocu. Moesz wylczy
    punkt pocztkowy przez oczekiwanie a liczba sekwencyjna stanie si wiksza
    ni jeden. Jeli ktory z operandow skalarnego ".." jest literalem
    numerycznym, operand jest niejawnie porownywany ze zmienn $., biecym
    numerem linii. Przyklady

    Jako operator skalarny:

      if (101 .. 200) { print; } # wydrukuj drug setk linii
      next line if (1 .. /^$/);  # pomi linie naglowka [pocztowego]
      s/^/> / if (/^$/ .. eof()); # Cytuj cialo

    Jako operator listowy:

      for (101 .. 200) { print; } # drukuj 100 razy $_ 100
      @foo = @foo[0 .. $#foo];  # kosztowny no-op
      @foo = @foo[$#foo-4 .. $#foo];   # wytnij ostatnich 5 elementow

    Operator zakresu (w kontekcie listowym) uywa w wypadku gdy operandy s
    lacuchami magicznego algorytmu autoinkrementacji. Moesz powiedzie

      @alphabet = ('A' .. 'Z');

    i uzyska tak wszystkie litery alfabetu, lub

      $hexdigit = (0 .. 9, 'a' .. 'f')[$num & 15];

    by uzyska liczby szesnastkowe, lub

      @z2 = ('01' .. '31'); print $z2[$mday];

    by uzyska daty z pocztkowymi zerami. Jeli ostatnia podana warto nie
    jest w sekwencji, ktor daje magiczna inkrementacja, to sekwencja idzie
    tak daleko, a nastpna warto nie bdzie dlusza ni podana ostatnia warto.

    Operator warunkowy

    "?:" jest operatorem warunkowym, zupelnie jak w C. Dziala podobnie do
    konstrukcji if-then-else. Jeli argument przed ? jest prawdziwy, to
    zwracany jest argument przed :. W przeciwnym wypadku, zwracany jest
    argument po :. Na przyklad:

      printf "Mam %d ps%s.\n", $n,
          ($n == 1) ? "a" : "y";

    Kontekst skalarny, lub listowy propaguje do 2-giego lub 3-ciego
    argumentu, zalenie od wyboru.

      $a = $ok ? $b : $c; # we skalar
      @a = $ok ? @b : @c; # we tablic
      $a = $ok ? @b : @c; # oops, to tylko licznik!

    Operator moe by przypisany jeli obydwa argumenty -- 2-gi i 3-ci s
    legalnymi lwartociami (co znaczy e mona do nich przypisa):

      ($a_or_b ? $a : $b) = $c;

    Niekoniecznie musi to jednak poprawi czytelno twojego programu.

    Operatory przypisania

    "=" jest zwyklym operatorem przypisania.

    Operator przypisania dziala jak w C. Tzn,

      $a += 2;

    jest rownowane

      $a = $a + 2;

    cho bez powielania efektow ubocznych, ktore moe pociga za sob
    dereferencja lwartoci, tak jak dla tie(). Inne operatory przypisania
    dzialaj podobnie. Rozpoznawane s nastpujce:

      **=  +=  *=  &=  <<=  &&=
         -=  /=  |=  >>=  ||=
         .=  %=  ^=
            x=

    Zauwa, e podczas gdy s one zgrupowane w rodziny, maj jednakowy
    priorytet przypisania.

    W przeciwiestwie do C, operator przypisania daje prawidlow lwarto.
    Modyfikowanie przypisania jest rownowane do robienia przypisania, a
    potem zmieniania przypisanej zmiennej. jest to przydatne do
    modyfikowania kopii czego, np:

      ($tmp = $global) =~ tr [A-Z] [a-z];

    Podobnie,

      ($a += 2) *= 3;

    jest rownowane

      $a += 2;
      $a *= 3;

    Operator przecinka

    Binarny "," jest operatorem przecinka. W kontekcie skalarnym analizuje
    swoj lewy argument, wyrzuca jego warto i nastpnie analizuje prawy
    argument, zwracajc jego warto. Jest to takie samo, jak operator
    przecinka z C.

    W kontekcie listowym, jest to po prostu separator listy i wstawia
    obydwa argumenty do listy.

    Znak => jest czsto synonimem operatora przecinka. Przydatny jest do
    dokumentowania argumentow, ktore s w parach. Od wersji 5.001 wymusza to
    te interpretacj kadego slowa z lewej jako lacucha.

    Operatory listowe (w prawo)

    Po prawej stronie operatora listowego, jest niski priorytet, taki e
    kontroluje on wszystkie znalezione tam elementy, oddzielone
    przecinkami. Jedyne operatory o niszym priorytecie to operatory
    logiczne "and", "or", i "not", ktore mog by uywane do analizowania
    wywola do operatorow listowych, bez potrzeby dodatkowych nawiasow:

      open HANDLE, "filename"
        or die "Can't open: $!\n";

    Zobacz te dyskusj operatorow listowych w sekcji o wyraeniach i
    operatorach listowych lewostronnych.

    Logiczny Not

    Jednoargumentowy "not" zwraca logiczn negacj prawego argumentu. Jest
    rownowany "!", lecz ma niszy priorytet.

    Logiczny And

    Binarny "and" zwraca logiczn koniunkcj otaczajcych wyrae. Jest
    rownowany &&, lecz ma niszy priorytet. Znaczy to, e prawe wyraenie jest
    analizowane tylko jeli lewe jest prawdziwe.

    Logiczny or i xor

    Binarny "or" zwraca logiczn dyzjunkcj otaczajcych wyrae. Jest rownowany
    ||, lecz ma niszy priorytet. Znaczy to, e prawe wyraenie jest
    wykonywane tylko jeli lewe jest falszywe.

    Binarny "xor" zwraca XOR otaczajcych wyrae. Nie moe by oczywicie
    uywany z zaweniem, jak or.

    Operatory C, kt'o'orych brakuje w perlu

    Oto operatory C, ktorych perl nie posiada:

    jednoargumentowy &
        Operator adresu. (Lecz zobacz opis operatora "\".)

    jednoargumentowy *
        Operator dereferencji (wyluskania) adresu. (Perlowe
        przedrostkowe operatory dereferencji to: $, @, %, &.)

    (TYP)  Operator konwersji typow.

    Operatory cytat'o'ow i cytatopodobne

    Podczas gdy normalnie mylimy o cytatach jak o literalnych wartociach, w
    perlu maj one funkcj operatorow, dajc rone wlaciwoci interpolowania i
    porownywania wzorcow. Perl daje dla tych zachowa tradycyjne znaki
    cytowania, lecz rownie sposob na wybieranie znaku cytowania. W
    nastpujcej tablicy, {} oznacza par ogranicznikow, ktore wybierzesz.
    Ograniczniki nienawiasowe uywaj tego samego znaku na pocztek i koniec,
    ale 4 rodzaje nawiasow mog si zagnieda.

      Zwyczajowy Standardowy Znaczenie  Interpoluje
        ''    q{}    Literal     nie
        ""   qq{}    Literal     tak
        ``   qx{}    Komenda     tak
            qw{}   Lista slow    nie
        //    m{} Porownanie ze wzorcem tak
            s{}{}  Podstawienie   tak
            tr{}{}  Translacja    nie

    Dla konstrukcji, wykonujcych interpolacj, zmienne zaczynajce si od "$"
    lub "@" s interpolowane jako nastpujce sekwencje:

      \t     tab       (HT, TAB)
      \n     nowalinia    (LF, NL)
      \r     return     (CR)
      \f     form feed    (FF)
      \b     backspace    (BS)
      \a     alarm (dzwonek) (BEL)
      \e     escape     (ESC)
      \033    znak osemkowy
      \x1b    znak szesnastkowy
      \c[     znak sterujcy
      \l     zmie nastpny znak na mal liter
      \u     zmie nastpny znak na du liter
      \L     zmie na mal liter a do \E
      \U     zmie na du liter a do \E
      \E     koniec modyfikacji rozmiaru
      \Q     cytuj metaznaki regexp a do \E

    Jeli uywane jest use locale, mapa rozmiarow liter odpowiada lokalnej
    sytuacji. Zobacz podrcznik perllocale(1).

    Wzorce s podstaw do innego poziomu interpretacji -- jako wyraenia
    regularne. Jest to robione jako drugi przebieg, po interpolacji
    zmiennych, tak e wyraenia regularne mog by wlczane do wzorca ze
    zmiennych. Jeli tego nie chcesz, uyj \Q.

    Poza powyszym, nie ma wielokrotnych poziomow interpolacji. W
    rzeczywistoci, w przeciwiestwie do oczekiwa programistow powlokowych,
    odwrotne cudzyslowy nie interpoluj w podwojnych cudzyslowach, a
    pojedyncze otoczone w podwojnych cudzyslowach nie utrudniaj analizy
    zmiennych w nich zawartych.

    Operatory cytatopodobne Regexp

    Oto cytatopodobne operatory, ktore dotycz si dziala zwizanych z
    porownywaniem wzorcow.

    ?WZORZEC?
        Jest to co w rodzaju przeszukiwania /wzorzec/, lecz midzy
        wywolaniami operatora reset(), trafienie jest jednokrotne.
        Jest to przydatna optymalizacja, jeli np. chcesz zobaczy tylko
        pierwsze pojawienie si czego w pliku, lub zbiorze. Resetowane
        s tylko wzorce ??, lokalne dla biecego pakietu.

        To uycie jest niezalecane i moe by usunite w przyszlych
        wersjach perla.

    m/WZORZEC/gimosx

    /WZORZEC/gimosx
        Przeszukuje wzorzec dla trafienia i w kontekcie skalarnym
        wzraca prawd (1), lub falsz (''). Jeli nie podano adnego
        lacucha poprzez operator =~, lub !~, przeszukiwany jest lacuch
        $_. (Lacuch podany przez =~ nie musi by lwartoci -- moe by
        wynikiem analizy wyraenia, lecz pamitaj, e =~ wie do mocno.)
        Zobacz te podrcznik perlre(1). Zobacz podrcznik perllocale(1)
        dla dyskusji o dodatkowych sprawach, zwizanych z uyciem use
        locale.

        Opcje to:

          g  Porownuj globalnie, na wszystkich pojawieniach
          i  Porownuj bez zwracania uwagi na wielko liter
          m  Traktuj lacuch jako wielokrotne linie
          o  Kompiluj wzorzec tylko raz
          s  Traktuj lacuch jako pojedyncz lini
          x  Uyj rozszerzonych wyrae regularnych

        Jeli ogranicznikiem jest "/", to pocztkowe m jest opcjonalne.
        Uywajc m, moesz wykorzysta jako ograniczniki dowoln par
        nialfanumerycznych, niebialospacjowych znakow. Jest to
        przydatne do porownywania unixowych nazw cieek, ktore mog
        zawiera "/". Zapobiega to LTS (syndrom wskiej wykalaczki).
        Jeli "?" jest ogranicznikiem, to stosowana jest regula
        trafienia-tylko-raz instrukcji ?WZORZEC?.

        WZORZEC moe zawiera zmienne, ktore bd interpolowane (a wzorzec
        rekompilowany) za kad analiz. (Zauwa, e $) i $| mog nie by
        interpolowane, gdy wygldaj jak testy koca lacucha.) Jeli
        chcesz, by takie wzorce byly kompilowane tylko raz, dodaj do
        ostatniego ogranicznika znak /o. Zapobiega to kosztownej
        kompilacji czasu dzialania i jest przydatne, gdy warto, z
        ktorej korzystasz nie zmienia si w czasie ycia skryptu. Jednak
        pamitaj, e opcja /o daje obietnic, i nie zmienisz zmiennych ze
        wzorca. Jeli je zmienisz, perl tego nie zauway.

        Jeli WZORZEC zostanie zanalizowany jako lacuch null, to uyte
        zostanie ostatnie wykonane wyraenie regularne.

        W kontekcie, wymagajcym wartoci listowej, porownanie wzorca
        zwraca list, skladajc si z listy podwyrae, trafionych przez
        nawiasy z wzorca, np. ($1, $2, $3...). (Zauwa, e ustawione tu
        s rownie $1 itp. i e roni si to od zachowania perla 4.) Jeli
        porownanie si nie powiedzie, zwracana jest tablica null. Jeli
        porownanie si powiedzie, lecz nie bdzie nawiasow, zwracana
        zostanie warto listowa (1).

        Przyklady:

          open(TTY, '/dev/tty');
          <TTY> =~ /^y/i && foo();  # zrob foo, jeli trzeba

          if (/Version: *([0-9.]*)/) { $version = $1; }

          next if m#^/usr/spool/uucp#;

          # grep biedaka
          $arg = shift;
          while (<>) {
            print if /$arg/o;    # kompiluj tylko raz
          }

          if (($F1, $F2, $Etc) = ($foo =~ /^(\S+)\s+(\S+)\s*(.*)/))

        Ostatni przyklad dzieli $foo na pierwsze dwa slowa i reszt
        linii. Przypisuje te trzy pola do $F1, $F2 i $Etc. Warunek
        jest prawdziwy, jeli przypisane zostaly wartoci ktorejkolwiek
        ze zmiennych, czyli jeli wzorzec zostal trafiony.

        Modyfikator /g okrela globalne porownywanie wzorcow -- tj.
        takie, gdzie trafie jest tyle ile si da w danym lacuchu.
        Zachowanie tego zaley od kontektu -- w listowym zwracana jest
        lista wszystkich podlacuchow, trafionych przez wszystkie
        nawaisy wyraenia regularnego. Jeli nie bylo nawiasow, zwracana
        jest lista trafionych lacuchow, tak jakby byly nawiasy wokol
        calego wzorca.

        W kontekcie skalarnym, ,//g iteruje poprzez lacuch, zwracajc
        TRUE za kadym trafieniem i FALSE przy braku trafienia. (Innymi
        slowy, zapamituje ostatni pozycj i restartuje od tego miejsca.
        Moesz znale biec pozycj trafienia przy uyciu funkcji pos();
        zobacz jej opis w podrczniku perlfunc(1).) Brak trafienia
        normalnie resetuje pozycj przeszukiwania na pocztek lacucha,
        lecz moesz temu zapobiec, dodajc modyfikator "c" (np. m//gc).
        Modyfikowanie lacucha docelowego rownie resetuje pozycj
        przeszukiwania.

        Moesz miesza porownania m//g z m/\G.../g, gdzie \G jest
        zapewnieniem zerowej szerokoci, ktore trafia w dokladnie t sam
        pozycj, gdzie skoczyl ewentualny poprzedni m//g. Zapewnienie
        \G nie jest obslugiwane bez modyfikatora /g; obecnie bez /g,
        \G, zachowuje si zupelnie jak \A, lecz jest to przypadkowe i
        moe si w przyszloci zmieni.

        Przyklady:

          # kontekst listowy
          ($one,$five,$fifteen) = (`uptime` =~ /(\d+\.\d+)/g);

          # kontekst skalarny
          $/ = ""; $* = 1; # $*, niezalecany w nowoczesnych perlach
          while (defined($paragraph = <>)) {
            while ($paragraph =~ /[a-z]['")]*[.!?]+['")]*\s/g) {
              $sentences++;
            }
          }
          print "$sentences\n";

          # uywanie m//gc z \G
          $_ = "ppooqppqq";
          while ($i++ < 2) {
            print "1: '";
            print $1 while /(o)/gc; print "', pos=", pos, "\n";
            print "2: '";
            print $1 if /\G(q)/gc; print "', pos=", pos, "\n";
            print "3: '";
            print $1 while /(p)/gc; print "', pos=", pos, "\n";
          }

        Ostatni przyklad powinien da:

          1: 'oo', pos=4
          2: 'q', pos=5
          3: 'pp', pos=7
          1: '', pos=7
          2: 'q', pos=8
          3: '', pos=8

        Przydatnym idiomem dla skanerow w rodzaju lex jest /\G.../gc.
        Moesz tak lczy rone rodzaje wyrae regularnych, majc tak moliwo
        przetwarzania lacucha kawalek po kawalku, dokonujc ronych
        akcji, zalenie od tego, ktore wyraenie zostalo trafione. Kade
        wyraenie probuje trafi tam, gdzie poprzednie zakoczylo.

        $_ = <<'EOL';
           $url = new URI::URL "http://www/";  die if $url eq "xXx";
        EOL
        LOOP:
          {
           print(" digits"),     redo LOOP if /\G\d+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" lowercase"),   redo LOOP if /\G[a-z]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" UPPERCASE"),   redo LOOP if /\G[A-Z]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" Capitalized"),  redo LOOP if /\G[A-Z][a-z]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" MiXeD"),     redo LOOP if /\G[A-Za-z]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" alphanumeric"),  redo LOOP if /\G[A-Za-z0-9]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" line-noise"),   redo LOOP if /\G[^A-Za-z0-9]+/gc;
           print ". That's all!\n";
          }

        Oto wyjcie (podzielone na kilka linii):

        line-noise lowercase line-noise lowercase UPPERCASE line-noise
        UPPERCASE line-noise lowercase line-noise lowercase line-noise
        lowercase lowercase line-noise lowercase lowercase line-noise
        MiXeD line-noise. That's all!

    q/LACUCH/

    'LACUCH'
        Pojedynczo zacytowany lacuch literalny. Odwrotny ukonik oznacza
        odwrotny ukonik, chyba e znajduje si za nim ogranicznik lub
        inny odwrotny ukonik -- w tym wypadku odwrotny ukonik, lub
        ogranicznik jest interpolowany.

          $foo = q!I said, "You said, 'She said it.'"!;
          $bar = q('This is it.');
          $baz = '\n';        # lacuch dwuznakowy

    qq/LACUCH/

    """"LACUCH""""
        Lacuch w podwojnych cudzyslowach, interpolowany.

          $_ .= qq
          (*** The previous line contains the naughty word "$1".\n)
                if /(tcl|rexx|python)/;   # :-)
          $baz = "\n";        # lacuch jednoznakowy

    qx/LACUCH/

    `LACUCH`
        Lacuch, ktory jest interpolowany, a nastpnie uruchamainay jako
        komenda systemowa. Zebrane standardowe wyjcie komendy jest
        zwracane. W kontekcie skalarnym, pojawia si jako pojedynczy,
        wieloliniowy lacuch. W kontekcie listowym, jest rozdzielony na
        list linii (jakkolwiek zdefiniowale linie $/ lub
        $INPUT_RECORD_SEPARATOR).

          $today = qx{ date };

        Zobacz sekcj o operatorach I/O.

    qw/LACUCH/
        Zwraca list slow, wycignitych z lacucha przy uyciu osadzonych
        bialych spacji, jako ogranicznikow slow. Jest to rownowane

          split(' ', q/LACUCH/);

        Pewne czsto uywane przyklady:

          use POSIX qw( setlocale localeconv )
          @EXPORT = qw( foo bar baz );

        Czstym bldem jest proba rozdzielania slow przecinkiem, lub
        wstwianie do wieloliniowych lacuchow qw komentarzy. W tej
        sytuacji, przelcznik -w daje ostrzeenia jeli lacuch zawiera
        znaki "#".

    s/WZORZEC/ZAMIANA/egimosx
        Szuka w lacuchu wzorca, a jeli go znajdzie, to zamienia go
        tekstem zamiany i zwraca liczb zamian. W przeciwnym wypadku
        zwraca falsz (specyficznie pusty lacuch).

        Jeli przez operator =~ lub !~ nie podano lacucha, uywana jest
        zmienna $_. (Lacuch podany przez =~ musi by zmienn skalarn,
        elementem tablicy, tablicy asocjacyjnej, lub przypisaniem do
        jednego z nich, czyli lwartoci.)

        Jeli wybrany ogranicznik jest pojedynczym cudzyslowem, nie
        dokonywana jest interpolacja ani zmiennych WZORCA, ani ZAMIANY.
        W przeciwnym wypadku, jeli WZORZEC zawiera $, ktory wyglda
        bardziej jak zmienna, ni test koca lacucha, zmienna bdzie
        interpolowana w czasie dzialania. Jeli chcesz, by wzorzec byl
        kompilowany tylko raz, za pierwsz interpolacj zmiennej, uyj
        opcji /o. Jeli wzorzec jest analizowany jako lacuch null,
        uzywane jest zamiast tego ostatnie normalne wyraenie regularne.
        Zobacz jeszcze podrcznik perlre(1). Zobacz te perllocale(1),
        aby dowiedzie si o wplywie use locale.

        Opcje to:

          e  Analizuj praw stron jako wyraenie
          g  Zamieniaj globalnie
          i  Nie zwracaj uwagi na wielko liter
          m  Traktuj lacuch jak wiele linii
          o  Kompiluj wzorzec tylko raz
          s  Traktuj lacuch jako pojedyncz lini
          x  Uyj rozszerzonych wyrae regularnych

        Ukoniki mog by zamienione przez dowolny, niealfanumeryczny i
        niebialospacjowy ogranicznik. Jeli uyte s pojedyncze
        cudzyslowy, nie dokonywana jest interpretacja lacucha zamiany
        (modyfikator /e przecia to zachowanie). W przeciwniestwie do
        perla 4, perl 5 traktuje odwrotne cudzyslowy jako normalne
        ograniczniki; tekst zamiany nie jest wykonywany jako komenda.
        Jeli WZORZEC jest rozdzielany cytatami nawiasowymi, ZAMIANA ma
        swoj wlasn par cytatow, ktora moe, lub nie, by cytatami
        nawiasowymi, np. s(foo)(bar) lub s<foo>/bar/. /e spowoduje, e
        porcja zamiany zostanie zinterpretowana jako pelne perlowe
        wyraenie i zeval()owana zaraz potem. Jego skladnia jest jednak
        sprawdzania podczas kompilacji.

        Przyklady:

          s/\bgreen\b/mauve/g;        # nie zmieniaj wintergreen

          $path =~ s|/usr/bin|/usr/local/bin|;

          s/Login: $foo/Login: $bar/; # wzorzec czasu dzialania

          ($foo = $bar) =~ s/this/that/;

          $count = ($paragraph =~ s/Mister\b/Mr./g);

          $_ = 'abc123xyz';
          s/\d+/$&*2/e;        # daje 'abc246xyz'
          s/\d+/sprintf("%5d",$&)/e; # daje 'abc 246xyz'
          s/\w/$& x 2/eg;       # daje 'aabbcc 224466xxyyzz'

          s/%(.)/$percent{$1}/g;   # zmie eskejpy procentowe; bez /e
          s/%(.)/$percent{$1} || $&/ge;    # teraz z wyraenim, z /e
          s/^=(\w+)/&pod($1)/ge;   # uyj wywolania funkcji

          # /e mog si zagnieda; to rozwinie
          # proste zmienne osadzone w $_
          s/(\$\w+)/$1/eeg;

          # Usu komentarze C
          $program =~ s {
            /\*   # Traf na rozdzielacz otwierajcy.
            .*?   # Traf w minimaln liczb znakow.
            \*/   # Traf w rozdzielacz zamykajcy.
          } []gsx;

          s/^\s*(.*?)\s*$/$1/;    # odetnij bial spacj

          s/([^ ]*) *([^ ]*)/$2 $1/; # zamie 1-sze 2 pola

        Zauwa, e w ostatnim przykladzie zamiast $ uyto \. W
        przeciwiestwie do sed(1)a, uywamy postaci \<cyfra> tylko po
        lewej stronie. Wszdzie indziej, jest to $<cyfra>.

        Czasami nie mona uy po prostu /g, aby zaszly wszystkie zmiany.
        Oto dwa popularne przypadki:

          # wstaw przecinki we wlaciwych miejscach integera
          1 while s/(.*\d)(\d\d\d)/$1,$2/g;   # perl4
          1 while s/(\d)(\d\d\d)(?!\d)/$1,$2/g; # perl5

          # rozwi tabulacje na 8-kolumnowe spacje
          1 while s/\t+/' ' x (length($&)*8 - length($`)%8)/e;

    tr/LISTASZUKANIA/LISTAZAMIANY/cds

    y/LISTASZUKANIA/LISTAZAMIANY/cds
        Tlumaczy wszystkie pojawienia si znakow, znalezione w licie
        szukania, na odpowiadajce znaki z listy zamiany. Zwraca liczb
        zamienionych, lub skasowanych znakow. Jeli nie podano lacucha w
        operatorze =~ lub !~, uywane jest $_. (Lacuch okrelony przez =~
        musi by zmienn skalarn, elementem tablicy, elementem tablicy
        asocjacyjnej, lub przypisaniem do jednego z nich, czyli
        lwartoci). Dla milonikow edytora sed(1), udostpniono synonim
        tr pod nazw y. Jeli LISTASZUKANIA jest rozdzielona nawiasami,
        to LISTAZAMIANY nie musi ich mie, np. tr[A-Z][a-z] lub
        tr(+-*/)/ABCD/.

        Opcje:

          c  Dopelnij LISTSZUKANIA
          d  Kasuj znalezione, lecz niezamienione znaki
          s  Zmiad zduplikowane zamienione znaki

        Jeli podany jest modyfikator /c, zbior znakow z LISTYSZUKANIA
        jest dopelniany. Jeli podany jest modyfikator /d, wszelkie
        znaki, podane w LICIESZUKANIA, a nie znalezione w LICIEZAMIANY
        s kasowane. Jeli podany jest modyfikator /s, to sekwencje,
        ktore zostaly przetlumaczone do tego samego znaku s miadone do
        pojedynczej instancji tego znaku.

        Jeli uyty jest modyfikator /d, LISTAZAMIANY jest zawsze
        interpretowana tak, jak jest podana. W przeciwnym wypadku, gdy
        LISTAZAMIANY jest krotsza ni LISTASZUKANIA, ostatni jej znak
        jest replikowany tak dlugo, a wypelni brakujce miejsca. Jeli
        LISTAZAMIANY jest null, to replikowana jest LISTASZUKANIA.
        Jest to przydatne do zliczania znakow w klasie, lub dla
        miadenia sekwencji znakowych klasy.

        Przyklady:

          $ARGV[1] =~ tr/A-Z/a-z/;  # zmie na male litery

          $cnt = tr/*/*/;       # zlicz gwiazdy w $_

          $cnt = $sky =~ tr/*/*/;   # zlicz gniazdy w $sky

          $cnt = tr/0-9//;      # zlicz cyfry w $_

          tr/a-zA-Z//s;        # bookkeeper -> bokeper

          ($HOST = $host) =~ tr/a-z/A-Z/;

          tr/a-zA-Z/ /cs;       # zmie niealfabetyczne na spacje

          tr [\200-\377]
           [\000-\177];       # skasuj 8-my bit

        Jeli dla znaku podano wiele translacji, uywana jest tylko
        pierwsza:

          tr/AAA/XYZ/

        przetlumaczy A na X.

        Zauwa, e z uwagi na to, e tablica translacji jest budowana w
        czasie kompilacji, ani LISTASZUKANIA, ani LISTAZAMIANY nie
        podlegaj interpolacji cudzyslowowej. Znaczy to, e jeli chcesz
        uywa zmiennych, musisz uy eval():

          eval "tr/$oldlist/$newlist/";
          die $@ if $@;

          eval "tr/$oldlist/$newlist/, 1" or die $@;

    Operatory I/O

    Istnieje wiele operatorow I/O (wejcia/wyjcia), o ktorych powiniene
    wiedzie. Lacuch ujty w odwrotne cudzyslowy podlega najpierw
    podstawieniu zmiennych, podobnie jak lacuch ujty w podwojne cudzyslowy.
    Nastpnie jest interpretowany jako komenda, a jej wyjcie jest wartoci
    pseudoliteralu, jak w powloce. W kontekcie skalarnym, zwracany jest
    pojedynczy lacuch, skldajcy si z calego wyjcia. W kontekcie listowym,
    zwracana jest lista wartoci dla kadej linii wyjcia. (Mona ustawi $/, co
    przeciy domylny terminator linii.) Komenda jest wykonywana przy kadej
    analizie pseudoliteralu. Status komendy jest zwracany do $? (zobacz
    podrcznik perlvar(1)). W przeciwiestwie do csh(1), nie jest na danych
    zwracanych dokonywana translacja -- nowe linie pozostaj nowymi liniami.
    W przeciwiestwie do wszelkich innych powlok, pojedyncze cudzyslowyu nie
    ukrywaj nazw zmiennych w komendzie od interpretacji. Aby przekaza $
    dalej, naley go wycytowa odwrotnym ukonikiem. Ogoln postaci odwrotnych
    cudzyslowow jest qx//. (Poniewa podlegaj one zawsze rownie rozwiniciu
    przez powlok, zobacz podrcznik perlsec(1), ktory opisuje problemy
    bezpieczestwa.)

    Analiza uchwytu pliku, ktory jest w nawiasach trojktnych, wyciga z
    pliku nastpn lini, lub undef na jego kocu. Normalnie, musisz zmiennej
    przypisa warto, lecz jest sytuacja, w ktorej nastpuje automatyczne
    przypisanie. Jeli i TYLKO jeli symbol wejcia jest jedyn rzecz wewntrz
    warunku ptli while lub for(;;), to warto jest przypisywana
    automatycznie zmiennej $_. Przypisana warto jest potem sprawdzana, by
    zobaczy czy jest zdefiniowane (Moe si to wydawa troch dziwne, lecz
    bdziesz uywa tej konstrukcji w prawie kadym swoim skrypcie perlowym.)
    Nastpujce linijki s sobie rownowane:

      while (defined($_ = <STDIN>)) { print; }
      while (<STDIN>) { print; }
      for (;<STDIN>;) { print; }
      print while defined($_ = <STDIN>);
      print while <STDIN>;

    Uchwyty plikow STDIN, STDOUT i STDERR to uchwyty predefiniowane.
    Uchwyty stdin, stdout i stderr te bd dziala, lecz nie w pakietach, w
    ktorych s interpretowane jako lokalne identyfikatory nie za jako
    globalne.) Dodatkowe uchwyty plikow mona tworzy funkcj open(). Zobacz
    jej opis w podrczniku perlfunc(1).

    Jeli <UCHWYTPLIKU jest uywany w kontekcie, oczekujcym listy, zwracana
    jest lista, skladajca si ze wszystkich linii wejciowych, jedna linia na
    element listy. Latwo jest zaj tak duy obszar danych, wic uywaj tego
    ostronie.

    Zerowy uchwyt pliku <> jest specjalny i moe by uywany do emulacji
    zachowania edytora sed(1), lub awk(1). Wejcie z <> moe nadchodzi
    zarowno ze standardowego wejcia, lub z kadego pliku, wymienionego w
    linii komend. Oto jak to dziala: za pierwsz analiz <>, sprawdzana jest
    tablica @ARGV i jeli jest zerowa, $ARGV[0] jest ustawiane na "-", co
    oznacza po otwarciu standardowe wejcie. Tablica @ARGV jest nastpnie
    przetwarzana jako lista nazw plikow. Ptla

      while (<>) {
        ...           # kod dla kadej linii
      }

    jest rownowana nastpujcemu pseudokodowi:

      unshift(@ARGV, '-') unless @ARGV;
      while ($ARGV = shift) {
        open(ARGV, $ARGV);
        while (<ARGV>) {
          ...     # kod dla kadej linii
        }
      }

    poza tym, e jest troch ladniejsza i dziala. Naprawd przesuwa tablic
    @ARGV i wstawia biec nazw pliku do zmiennej $ARGV. Uywa te wewntrznie
    uchwytu ARGV--<> jest po prostu synonimem <ARGV>, ktory jest magiczny.
    (Powyszy pseudokod nie dziala, gdy traktuje ARGV amagicznie.)

    Przed pierwszym <> moesz modyfikowa @ARGV, o ile tablica bdzie
    zawierala list plikow, ktorych oczekujesz. Numey linii ($.) s liczone
    tak, jakby wejcie bylo tylko jednym, szczliwym plikiem. (Lecz zobacz
    przyklad z eof(), aby zobaczy jak zresetowa numery linii.)

    Jeli chcesz ustawi @ARGC na swoj wlasn list plikow, to nie ma sprawy.
    Jeli chcesz przekaza do swojego skryptu przelczniki, moesz uy jednego z
    modulow Getopts, lub wstawi na pocztku podobn ptl:

      while ($_ = $ARGV[0], /^-/) {
        shift;
        last if /^--$/;
        if (/^-D(.*)/) { $debug = $1 }
        if (/^-v/)   { $verbose++ }
        ...       # inne przelczniki
      }
      while (<>) {
        ...       # kod dla kadej linii
      }

    Symbol <> zwraca FALSE tylko raz. Jesli wywolasz go po tym, zaloy, e
    przetwarzasz now list @ARGV i jeli jej nie ustawile, pobierze wejcie ze
    STDIN.

    Jeli lacuch wewntrz nawiasow trojktnych jest wskazaniem do zmiennej
    skalarnej (np. <$foo>), to zmienna ta przechowuje nazw uchwytu, z
    ktorego pobierane jest wejcie. Np:

      $fh = \*STDIN;
      $line = <$fh>;

    Lacuch w nawiasach trojktnych nie jest uchwytem pliku, to jest
    interpretowany jako wzorzec nazwy pliku do glob()owania i zwracana jest
    albo lista nazw pliku lub nastpna nazwa pliku (zalenie od kontekstu).
    Najpierw dokonywany jest jeden poziom interpretacji $, lecz nie mona
    powiedzie <$foo>, gdy jest to niebezporedni uchwyt pliku, opisany w
    poprzednim paragrafie. (W starszych wersjach perla, programici mogli
    wstawia nawiasy do wymuszania interpretacji jako nazwy pliku do
    globowania: <${foo}>. Dzi jednak, za czystsze uwaa si bezporednie
    wolanie funkcji wewntrznej -- glob($foo). Przyklad:

      while (<*.c>) {
        chmod 0644, $_;
      }

    jest rownowany

      open(FOO, "echo *.c | tr -s ' \t\r\f' '\\012\\012\\012\\012'|");
      while (<FOO>) {
        chop;
        chmod 0644, $_;
      }

    W rzeczywistoci, obecnie jest to wlanie tak zaimplementowane. (Co
    znaczy, e nie bdzie dziala na nazwach plikow ze spacjami, chyba e masz
    u siebie csh(1).) Oczywicie najkrotszym sposobem dokonania powyszego
    jest:

      chmod 0644, <*.c>;

    Poniewa globowanie uywa powloki, czsto szybciej jest wywola
    samodzielnie readdir() i dokona grep()a na nazwach plikow. Co wicej, z
    powodu obecnej implementacji, wywolanie glob() moe napotka bldy w
    rodzaju "Arg list too long" (chyba e zainstalowale tcsh(1L) jako
    /bin/csh).

    Glob analizuje swoj (osadzony) argument tylko jeli rozpoczyna now list.
    Wszystkie wartoci musz by odczytane zanim znow rozpocznie. W kontekcie
    listowym nie jest to istotne, gdy autmatycznie odczytujesz wszystkie.
    Jednak w kontekcie skalarnym, operator zwraca nastpn warto za kadym
    wywolaniem, lub FALSE na kocu. Znowu, FALSE jest zwracane tylko raz.
    Jeli wic oczekujesz od globa pojedynczej wartoci, to lepiej powiedzie

      ($file) = <blurch*>;

    a nie

      $file = <blurch*>;

    gdy to drugie bdzie rozronia zwrocenie nazwy plikow i zwrocenie FALSE.

    Jeli probujesz dokona interpolacji zmiennych, to zdecydowanie lepiej
    jest uy funkcji glob(), gdy starsza notacja moe spowodowa zaklopotanie
    u niektorych osob.

      @files = glob("$dir/*.[ch]");
      @files = glob($files[$i]);

    Zawijanie sta/l/lych

    Podobnie jak C, perl posiada pewien zestaw analiz wyrae, wykonywanych
    podczas kompilacji -- dzieje si to jeli zauway, e wszystkie argumenty
    operatora s statyczne i nie maj efektow ubocznych. W szczegolnoci, np.
    konkatenacja literalow bez podstawie zmiennych jest dokonywana podczas
    kompilacji. Interpretacja odwrotnych ukonikow nastpuje rownie podczas
    kompilacji. Moesz powiedzie

      'Now is the time for all' . "\n" .
        'good men to come to.'

    a wszystko to wewntrznie zredukuje si do jednego lacucha. Podobnie,
    jeli powiesz

      foreach $file (@filenames) {
        if (-s $file > 5 + 100 * 2**16) { ... }
      }

    to kompilator przeliczy liczby, ktore reprezentuje wyraenie.

    Arytmetyka ca/l/lkowita

    Domylnie, perl wykonuje wszystkie obliczenia zmiennoprzecinkowo. Jednak
    powiedzenie

      use integer;

    mowi kompilatorowi, e moe uywa odtd, do koca bloku operacji
    calkowitych. Wewntrzne bloki mog temu zaprzeczy, mowic

      no integer;

    co wystarcza do koca ich bloku.

    Operatory bitowe ("&", "|", "^", "~", "<<", i ">>") zawsze daj wyniki
    calkowite. Jednak use integer ma wci dla nich znaczenie. Domylnie ich
    wyniki s interpretowane jako liczby calkowite bez znaku. Po wlczeniu
    tej opcji, sa interpretowane ze znakiem. Np. ~0 normalnie jest
    analizowane do wielkiej wartoci calkowitej. Po use integer; ~0 staje
    si -1.

    Arytmetyka zmiennoprzecinkowa

    Podczas gdy use integer daje arytmetyk calkowit, nie ma podobnej
    instrukcji dla dawania zaokrgle, lub odci w konkretnych miejscach
    dziesitnych. Dla zaokrgle do okrelonej iloci cyfr, najlepiej uy
    sprintf() lub printf().

    Modul POSIX (cz standardowej dystrybucji perla) implementuje funkcje
    ceil(), floor() i kilka innych funkcji matematycznych i
    trygonometrycznych. Modul Math::Complex (rownie standardowy) definiuje
    sporo funkcji matematycznych, ktore mog dziala rownie na liczbach
    rzeczywistych. Modul Math::Complex nie jest tak wydajny jak POSIX, lecz
    POSIX nie moe dziala na liczbach zespolonych.

    Zaokrglanie w aplikacjach finansowych moe mie powane konsekwencje i
    uywana metoda powinna by podawana dokladnie. W tych wypadkach, lepiej
    nie ufa temu, ktory system zaokrglania jest uywany przez perla, lecz
    zaimplementowa tak funkcj samodzielnie.

INFORMACJE O T/L/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.