Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    perlsyn - Skladnia perla

OPIS

    Skrypt perla sklada si z sekwencji deklaracji i instrukcji. Jedynymi
    rzeczami, ktore musz by zadeklarowane w perlu, to formatki raportowe i
    procedury. Wicej informacji o tych deklaracji znajdziesz w sekcjach
    poniej. Wszystkie niezainicjalizowane, stworzone przez uytkownika
    obiekty, uznawane s za posiadajce pocztkow warto null lub 0, dopoki nie
    zostan zdefiniowane w jakiej jawnej operacji, jak np. przypisanie. (Cho
    jeli chcesz, moesz dostawa ostrzeenia o uywaniu wartoci
    niezdefiniowanych.) Sekwencja instrukcji jest wykonywana tylko
    jednokrotnie, w przeciwiestwie do skryptow sed(1) czy awk(1), gdzie
    sekwencja taka jest wykonywana dla kadej linii wejciowej. Oznacza to, e
    musisz jawnie przetwarza w ptli linie swojego pliku wejciowego (lub
    plikow), oznacza to te, e masz duo wiksz kontrol nad tym, ktorymi
    plikami i liniami si zajmujesz. (Wlaciwie to klami--mona zrobi niejawn
    ptl za pomoc przelcznika -n lub -p. Nie jest to po prostu domylne i
    zarazem obowizkowe jak w sed(1) czy awk(1).)

    Deklaracje

    Perl jest w ogolnoci jzykiem wolnej postaci (free-form). (Jedynym
    wyjtkiem s deklaracj formatek--z oczywistych przyczyn.) Komentarze s
    rozpoczynane znakiem "#" i cign si do koca linii. Jeli sprobujesz uy
    komentarzy /* */ w stylu C, to zostan one zinterpretowane albo jako
    dzielenie, albo jako porownywanie wzorca. Z kolei komentarz // z C++
    wyglda dokladnie jak puste wyraenie regularne. Nie kombinuj wic z tymi
    konstrukcjami.

    Deklaracja moe by wstawiona gdziekolwiek, gdzie mona wstawi instrukcj,
    lecz nie ma wplywu na wykonywanie podstawowej sekwencji
    instrukcji--deklaracje maj znaczenie tylko podczas kompilacji.
    Zazwyczaj wszystkie deklaracje wstawiane s na pocztku lub na kocu
    skryptu. Jeli jednak uywasz zmiennych prywatnych zawonych leksykalnie,
    utworzonych przez my(), bdziesz musial si upewni, czy twoja definicja
    formatki lub procedury, uywajcej tych deklaracji ley wewntrz tego
    samego zakresu.

    Deklarowanie procedury zezwala na uywanie jej nazwy tak, jakby byla
    operatorem listowym, liczc od tego miejsca, a do koca programu. Moesz
    zadeklarowa procedur bez jej definiowania, piszc sub name, wic:

      sub myname;
      $me = myname $0       or die "can't get myname";

    Zauwa, e dziala to jak operator listowy, a nie jak jednoargumentowy;
    uwaaj wic i uywaj or zamiast ||. Jednak jeli zadeklarowalby procedur
    jako sub myname ($), to myname funkcjonowaloby jak operator
    jednoargumentowy, wic dzialalyby zarowno or jak i ||.

    Deklaracje procedur mog by rownie ladowane instrukcj require, lub
    jednoczenie ladowane jak i importowane do przestrzeni nazw dziki
    instrukcji use. Dla szczegolow polecam podrcznik perlmod(1).

    Sekwencja instrukcji moe zawiera deklaracje zmiennych zawonych
    leksykalnie, lecz poza deklarowaniem nazwy zmiennej, deklaracja dziala
    jak zwykla instrukcja i jest wykonywana w sekwencji instrukcji jak
    zwyczajna instrukcja. Znaczy to, e ma ona zarowno skutki podczas
    kompilacji, jak w czasie dzialania.

    Instrukcje proste

    Jedynym rodzajem instrukcji prostej jest wyraenie, analizowane dla
    swoich efektow ubocznych. Kada instrukcja prosta musi si koczy
    rednikiem, chyba e jest ostatni instrukcj bloku, wtedy rednik nie jest
    obowizujcy. (Jednak wci jest zalecany jeli blok zajmuje wicej ni jedn
    lini, gdy moliwe e dodasz jeszcze kolejne linie.) Zauwa, e istniej
    operatory takie, jak eval {} i do {}, ktore wygldaj jak instrukcje
    zloone, lecz nimi nie s i wymagaj jawnego zakoczenia jeli s uyte jako
    ostatni element instrukcji.

    Za kad prost instrukcj, tu przed rednikiem (lub kocem bloku) moe
    znajdowa si POJEDYNCZY modyfikator. Dopuszczalne modyfikatory to:

      if WYRA
      unless WYRA
      while WYRA
      until WYRA
      foreach WYRA

    Modyfikatory if i unless maj semantyk zgodn z oczekiwaniami (jeeli i
    chyba e). Modyfikator foreach jest iteratorem: dla kadej wartoci w WYRA
    przypisuje jej nazw zastpcz $_ i wykonuje instrukcj. Modyfikatory while
    i until rownie maj typow semantyk ptli while (warunek jest analizowany
    najpierw). Wyjtkiem jest poprzedzenie tych modyfikatorow konstrukcj do-
    BLOK - wowczas blok jest wykonywany raz przed sprawdzeniem warunku.
    Dziki temu moesz tworzy ptle w rodzaju:

      do {
        $line = <STDIN>;
        ...
      } until $line eq ".\n";

    Zobacz opis do w podrczniku perlfunc. Zauwa te, e opisane poniej
    instrukcje kontroli ptli NIE bd dzialaly w tej konstrukcji, gdy
    modyfikatory nie pobieraj etykiet ptli. Przykro mi. Moesz zawsze
    umieci wewntrz inny blok (dla WnextfR) lub te umieci swoj instrukcj
    wewntrz bloku (dla last), aby zrobi co takiego. W przypadku next po
    prostu podwoj nawiasy:

     do {{
       next if $x == $y;
       # co tu robi
     }} until $x++ > $z;

    Dla next musisz si bardziej rozpisa:

     LOOP: {
         do {
           last if $x = $y**2;
           # co tu robi
         } while $x++ <= $z;
     }

    Instrukcje z/l/loone

    W perlu, sekwencja instrukcji definiujca zakres nazywana jest blokiem.
    Czasami ograniczeniem bloku stanowi zawierajcy go plik (w wypadku
    wymaganego (required) pliku lub programu jako caloci), a czasami zasig
    lacucha znakowego (w wypadku eval).

    Lecz ogolnie, blok jest ograniczony nawiasami klamrowymi. Tak
    konstrukcj syntaktyczn nazwiemy BLOKIEM.

    Do kontroli przeplywu mona uywa nastpujcych instrukcji zloonych:

      if (WYRA) BLOK
      if (WYRA) BLOK else BLOK
      if (WYRA) BLOK elsif (WYRA) BLOK ... else BLOK
      ETYKIETA while (WYRA) BLOK
      ETYKIETA while (WYRA) BLOK continue BLOK
      ETYKIETA for (WYRA; WYRA; WYRA) BLOK
      ETYKIETA foreach VAR (LISTA) BLOK
      ETYKIETA BLOK continue BLOK

    Zauwa, e w przeciwiestwie do C i Pacala, s one zdefiniowane w
    kategoriach BLOKOW, a nie instrukcji. Znaczy to, e nawiasy klamrowe s
    niezbdne--wiszce instrukcje nie s dozwolone. Jeli chcesz pisa warunki
    bez nawiasow, to s na to inne sposoby. Nastpujce przyklady robi
    wszystkie to samo:

      if (!open(FOO)) { die "Can't open $FOO: $!"; }
      die "Can't open $FOO: $!" unless open(FOO);
      open(FOO) or die "Can't open $FOO: $!";   # FOO lub gi!
      open(FOO) ? 'hi mom' : die "Can't open $FOO: $!";
                # to ostatnie troch egzotyczne

    Instrukcja if jest nieskomplikowana. Poniewa BLOKI s zawsze ograniczone
    nawiasami klamrowymi, nigdy nie ma niejednoznacznoci co do tego, do
    ktorego if przynaley dany else. Jeli zamiast if uywasz unless, sens
    testu jest odwrocony.

    Instrukcja while wykonuje swoj blok tak dlugo, jak wyraenie jest
    prawdziwe (jego wartoci nie jest lacuch pusty, 0 czy "0"). ETYKIETA
    jest opcjonalna, a jeli jest obecna, sklada si z identyfikatora, za
    ktorym nastpuje dwukropek. ETYKIETA identyfikuje ptl dla instrukcji
    kontroli ptli, czyli next, last i redo. Jeli pominito ETYKIET,
    instrukcje kontroli ptli odnosz si do najbardziej wewntrznej otaczajcej
    ptli. Moe to wymaga dynamicznego przegldania wstecz stosu wywola w
    czasie wykonania, aby znale odpowiedni ETYKIET. Takie desperackie
    zachowania daj zwykle ostrzeenia przy wlczonej fladze -w.

    Jeli istnieje BLOK continue, to jest on zawsze wykonywany tu przed
    kolejn analiz warunku, podobnie jak trzeci element ptli for w C. Mona
    tego uywa do zwikszania zmiennej sterujcej ptli, nawet gdy ptla jest
    wlanie kontynuowana instrukcj next (ktora jest z kolei podobna do
    instrukcji continue z C).

    Kontrola ptli

    Polecenie next jest podobne do instrukcji continue z C; rozpoczyna now
    iteracj ptli:

      LINE: while (<STDIN>) {
        next LINE if /^#/;   # wykasuj komentarze
        ...
      }

    Polecenie last jest podobne do instrukcji break z C (uywanej w ptlach);
    natychmiastowo opuszcza ptl. Blok continue nie jest wykonywany:

      LINE: while (<STDIN>) {
        last LINE if /^$/;   # zakocz po obslueniu naglowka
        ...
      }

    Polecenie redo restartuje ptl bez ponownego analizowania warunku. Blok
    continue nie jest wykonywany. Polecenie to jest zazwyczaj uywane w
    programach, ktore chc si oklamywa co do tego, co wlanie pobraly z
    wejcia.

    Na przyklad, podczas przetwarzania pliku takiego, jak /etc/termcap.
    Jeli twoje wiersze wejciowe mog si koczy lewymi ukonikami, wskazujcymi
    kontynuacj, moesz chcie z wyprzedzeniem pobra nastpny rekord.

      while (<>) {
        chomp;
        if (s/\\$//) {
          $_ .= <>;
          redo unless eof();
        }
        # teraz przetworz $_
      }

    co w perlu jest skrotem dla wersji napisanej bardziej doslownie:

      LINE: while (defined($line = <ARGV>)) {
        chomp($line);
        if ($line =~ s/\\$//) {
          $line .= <ARGV>;
          redo LINE unless eof(); # nie eof(ARGV)!
        }
        # teraz przetworz $line
      }

    A tu mamy prosty striptizer komentarzy Pascalowych (uwaga: zaklada brak
    { lub } w lacuchach).

      LINE: while (<STDIN>) {
        while (s|({.*}.*){.*}|$1 |) {}
        s|{.*}| |;
        if (s|{.*| |) {
          $front = $_;
          while (<STDIN>) {
            if (/}/) {   # koniec komentarza?
              s|^|$front{|;
              redo LINE;
            }
          }
        }
        print;
      }

    Zauwa, e jeli w powyszym kodzie istnialby blok continue, zostal by on
    wywolany nawet dla usunitych wierszy. Blok ten jest czsto uywany do
    resetowania licznikow wierszy czy jednokrotnych dopasowa ?wzorcow?.

      # zainspirowane przez :1,$g/fred/s//WILMA/
      while (<>) {
       ?(fred)?   && s//WILMA $1 WILMA/;
       ?(barney)?  && s//BETTY $1 BETTY/;
       ?(homer)?  && s//MARGE $1 MARGE/;
      } continue {
       print "$ARGV $.: $_";
       close ARGV  if eof();  # reset $. (nr wiersza)
       reset    if eof();  # reset ?wzorca?
      }

    Jeli slowo while jest zamieniane slowem until, to sens testu jest
    odwrocony, lecz warunek jest wci testowany w pierwszej iteracji.

    Instrukcje sterujce ptli nie wspolpracuj z if ani unless, gdy nie s one
    ptlami. Moesz jednak podwoi nawiasy by je nimi uczyni.

      if (/wzorzec/) {{
       next if /fred/;
       next if /barney/;
       # co tu robi
      }}

    Posta while/if BLOCK BLOCK, ktora byla dostpna w Perl 4 nie jest ju
    prawidlowa. Zmie wszystkie wystpienia if BLOCK na if (do BLOCK).

    Ptle for

    Perlowa ptla for w stylu C, dziala dokladnie jak odpowiadajca jej ptla
    while, co znaczy, e to:

      for ($i = 1; $i < 10; $i++) {
        ...
      }

    jest tym samym, co to:

      $i = 1;
      while ($i < 10) {
        ...
      } continue {
        $i++;
      }

    (Jest jedna drobna ronica: pierwsza posta wymusza zawenie leksykalne
    dla zmiennych zadeklarowanych przez my w wyraeniu inicjalizacji.)

    Poza zwyklymi ptlami po indeksach tablic, for daje wiele innych
    zastosowa. Oto przyklad, zapobiegajcy problemowi, ktory napotyka si
    testujc jawnie EOF na interaktywnym deskryptorze pliku, co powoduje, e
    program wyglda jakby si zawiesil.

      $on_a_tty = -t STDIN && -t STDOUT;
      sub prompt { print "yes? " if $on_a_tty }
      for ( prompt(); <STDIN>; prompt() ) {
        # zrob co
      }

    Ptle foreach

    Ptla foreach iteruje poprzez normaln warto listow i przypisuje zmiennej
    VAR warto kadego kolejnego elementu listy. Jeli zmienna jest
    poprzedzona slowem kluczowym my, to jest ona leksykalnie zawona i
    widzialna tylko wewntrz ptli. W przeciwnym wypadku, zmienna jest
    niejawnie lokalna w ptli i, po wyjciu z niej, odzyskuje pierwotn warto.
    Jeli zmienna byla poprzednio zadeklarowana przez my, to ptla uywa tej
    zmiennej, zamiast zmiennej globalnej, lecz wci jest ona lokalna w
    obrbie ptli. (Zauwa, e zmienne o zasigu leksykalnym mog by przyczyn
    klopotow, jeli wewntrz ptli masz odwolujce si do nich procedury lub
    deklaracje formatow.)

    Slowo kluczowe foreach jest w rzeczywistoci synonimem slowa for, wic
    foreach moesz uywa dla czytelnoci, a for dla skrocenia. (Albo te
    powloka Bourne'a jest Ci milsza ni csh, wic pisanie for jest
    naturalniejsze.) Jeli VAR jest pominite, na kolejne wartoci ustawiane
    bdzie $_. Jeli dowolny element LISTY jest lwartoci, to moesz latwo
    modyfikowa jego warto, modyfikujc VAR wewntrz ptli. Jest tak dlatego, e
    zmienna indeksu ptli foreach jest niejawnym synonimem kadego
    iterowanego elementu. W szczegolnoci moliwa jest zmiana tym sposobem
    wartoci elementow tablicy LISTA (ale nie wyraenia zwracajcego LIST).

    Jeli dowolna cz LISTY jest tablic, to foreach bardzo si zmiesza, jeli
    wewntrz ptli dodasz lub usuniesz elementy, na przyklad przy pomocy
    splice. Nie rob wic tego.

    foreach prawdopodobnie nie zrobi tego, czego oczekujesz, jeli VAR jest
    zmienn specjaln. Tego te nie rob.

    Przyklady:

      for (@ary) { s/foo/bar/ }

      foreach my $elem (@elements) {
        $elem *= 2;
      }

      for $count (10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,'BOOM') {
        print $count, "\n"; sleep(1);
      }

      for (1..15) { print "Merry Christmas\n"; }

      foreach $item (split(/:[\\\n:]*/, $ENV{TERMCAP})) {
        print "Item: $item\n";
      }

    Oto, jak programista C moglby zakodowa szczegolny algorytm w perlu:

      for (my $i = 0; $i < @ary1; $i++) {
        for (my $j = 0; $j < @ary2; $j++) {
          if ($ary1[$i] > $ary2[$j]) {
            last; # nie mog wyj do zewntrznej :-(
          }
          $ary1[$i] += $ary2[$j];
        }
        # tu zabiera mnie last
      }

    Podczas gdy programista perla moglby zrobi to wygodniej:

      OUTER: foreach my $wid (@ary1) {
      INNER:  foreach my $jet (@ary2) {
            next OUTER if $wid > $jet;
            $wid += $jet;
          }
         }

    Widzisz jakie to proste? Czystsze, bezpieczniejsze i szybsze. Jest
    czystsze, bo mniej tu zamieszania. Jest bezpieczniejsze, bo jeli midzy
    wewntrzn, a zewntrzn ptl zostanie poniej dodany kod, to nie bdzie on
    przypadkiem wykonywany. next jawnie iteruje inn ptl zamiast przerywania
    wewntrznej. Jest to szybsze, gdy perl wywoluje instrukcje foreach
    szybciej ni rownowanik z ptl for.

    Podstawowe instrukcje BLOKOWE i switch

    BLOK (z etykiet lub bez) jest rownowany ptli, ktora jest wykonywana
    jeden raz. Tak wic moesz wewntrz uywa instrukcji kontroli ptli by wyj z
    bloku lub ponowi jego wykonanie. (Zauwa, e nie jest to prawd wewntrz
    eval{}, sub{} czy, przeciwnie do rozpowszchnionych przekona, blokow
    do{}, ktore nie zaliczaj si do ptli.) Blok continue jest opcjonalny.

    Konstrukcja BLOKU jest szczegolnie wygodna do tworzenia struktur wyboru
    (case).

      SWITCH: {
        if (/^abc/) { $abc = 1; last SWITCH; }
        if (/^def/) { $def = 1; last SWITCH; }
        if (/^xyz/) { $xyz = 1; last SWITCH; }
        $nothing = 1;
      }

    W perlu nie ma oficjalnej instrukcji switch, gdy istnieje ju kilka
    sposobow na wykonanie jej rownowanika. Oprocz, moglby napisa

      SWITCH: {
        $abc = 1, last SWITCH if /^abc/;
        $def = 1, last SWITCH if /^def/;
        $xyz = 1, last SWITCH if /^xyz/;
        $nothing = 1;
      }

    (W rzeczywistoci nie jest to tak dziwne jak wyglda. Musisz sobie
    uwiadomi, e moesz korzysta z "operatorow" kontroli ptli wewntrz wyrae.
    Jest to zwyczajny operator przecinka z C.)

    lub

      SWITCH: {
        /^abc/ && do { $abc = 1; last SWITCH; };
        /^def/ && do { $def = 1; last SWITCH; };
        /^xyz/ && do { $xyz = 1; last SWITCH; };
        $nothing = 1;
      }

    lub sformatowane w taki sposob, e wyglda bardziej na "poprawn"
    instrukcj switch:

      SWITCH: {
        /^abc/   && do {
                  $abc = 1;
                  last SWITCH;
               };

        /^def/   && do {
                  $def = 1;
                  last SWITCH;
               };

        /^xyz/   && do {
                  $xyz = 1;
                  last SWITCH;
                };
        $nothing = 1;
      }

    lub

      SWITCH: {
        /^abc/ and $abc = 1, last SWITCH;
        /^def/ and $def = 1, last SWITCH;
        /^xyz/ and $xyz = 1, last SWITCH;
        $nothing = 1;
      }

    lub nawet straszliwe

      if (/^abc/)
        { $abc = 1 }
      elsif (/^def/)
        { $def = 1 }
      elsif (/^xyz/)
        { $xyz = 1 }
      else
        { $nothing = 1 }

    Popularnym idiomem instrukcji switch jest wykorzystanie tworzonego
    przez foreach synonimu. Uzyskane tymczasowe przypisanie do zmiennej $_
    umoliwia wygodne dopasowywanie:

      SWITCH: for ($where) {
            /In Card Names/   && do { push @flags, '-e'; last; };
            /Anywhere/     && do { push @flags, '-h'; last; };
            /In Rulings/    && do {          last; };
            die "unknown value for form variable where: `$where'";
          }

    Innym interesujcym podejciem do instrukcji switch jest rozplanowanie
    bloku do tak, by zwracal wlaciw warto:

      $amode = do {
        if   ($flag & O_RDONLY) { "r" }
        elsif ($flag & O_WRONLY) { ($flag & O_APPEND) ? "a" : "w" }
        elsif ($flag & O_RDWR)  {
          if ($flag & O_CREAT) { "w+" }
          else         { ($flag & O_APPEND) ? "a+" : "r+" }
        }
      };

    lub te

        print do {
          ($flags & O_WRONLY) ? "write-only"     :
          ($flags & O_RDWR)  ? "read-write"     :
                     "read-only";
        };

    albo, jeli jeste pewien, e wszystkie klauzule && s prawdziwe, moesz
    posluy si czym podobnym, co "przelcza" w zalenoci od wartoci zmiennej
    rodowiska HTTP_USER_AGENT.

      #!/usr/bin/perl
      # dobierz plik ze stron argonu wedlug przegldarki
      $dir = 'http://www.wins.uva.nl/~mes/jargon';
      for ($ENV{HTTP_USER_AGENT}) {
        $page =  /Mac/      && 'm/Macintrash.html'
            || /Win(dows )?NT/ && 'e/evilandrude.html'
            || /Win|MSIE|WebTV/ && 'm/MicroslothWindows.html'
            || /Linux/     && 'l/Linux.html'
            || /HP-UX/     && 'h/HP-SUX.html'
            || /SunOS/     && 's/ScumOS.html'
            ||           'a/AppendixB.html';
      }
      print "Location: $dir/$page\015\012\015\012";

    Ten rodzaj instrukcji switch dziala tylko, gdy wiesz, e klauzule && bd
    prawdziwe. Jeli nie, to powinien by uyty poprzedni przyklad z ?:.

    Moesz take rozway napisanie hasza (tablicy asocjacyjnej) zamiast
    syntezowania instrukcji switch.

    Goto

    Perl obsluguje instrukcj goto. ETYKIETA ptli nie jest w rzeczywistoci
    prawidlowym celem goto; jest tylko nazw ptli. Istniej trzy postacie:
    goto-ETYKIETA, goto-WYRA i goto-&NAZWA.

    Posta goto-ETYKIETA szuka instrukcji oznaczonej ETYKIET i kontynuuje
    wykonywanie w tym miejscu. Nie moe by uywana do wchodzenia do wntrza
    konstrukcji, ktore wymagaj inicjalizacji, takich jak procedury lub ptle
    foreach. Nie moe te by uywana do wchodzenia do konstrukcji, ktore s w
    jaki sposob optymalizowane. Moe by uywane do wchodzenia prawie we
    wszystkie inne miejsca w zakresie dynamicznym, lcznie z wychodzeniem z
    procedur, lecz zwykle lepiej jest uy konstrukcji takiej jak last lub
    die. Autor Perla nigdy nie czul potrzeby uywania tej postaci goto (w
    Perlu--C to inna sprawa).

    Posta goto-WYRA oczekuje nazwy etykiety, ktorej zakres zostanie
    rozwizany dynamicznie. Umoliwia to stosowanie wyliczanych goto jak w
    FORTRANie, lecz nie jest zbyt zalecane jeli optymalizujesz z uwagi na
    konserwacj programu:

      goto ("FOO", "BAR", "GLARCH")[$i];

    Posta goto-&NAZWA jest bardzo magiczna i podstawia wywolanie do
    nazwanej procedury za biec procedur. Jest to uywane przez procedury
    AUTOLOAD(), ktore chc ladowa inne procedury, a potem udawa, e inna
    procedura zostala wywolana jako pierwsza (poza tym, e wszelkie
    modyfikacje @_ w biecej procedurrze s przenoszone do tej innej
    procedury.) Po takim goto, nawet caller() nie bdzie w stanie powiedzie,
    e ta procedura zostala wywolana pierwsza.

    W wikszoci tego typu przypadkow, zazwyczaj duo, duo lepszym pomyslem
    jest uywanie strukturalnych mechanizmow kontroli przeplywu next, last
    lub redo, zamiast zwraca si ku goto. Dla niektorych zastosowa, para
    eval{} i die(), sluca do przetwarzania wyjtkow moe by te rozsdnym
    wyjciem.

    POD: Osadzona dokumentacja

    Perl posiada mechanizm lczenia dokumentacji z kodem rodlowym. Podczas
    oczekiwania pocztku nowej instrukcji, jeli kompilator natrafi na lini,
    rozpoczynajc si od znaku rownoci i slowa, jak

      =head1 Here There Be Pods!

    To ten tekst, oraz reszta napisow, a do linii, rozpoczynajcej si od
    =cut wlcznie zostan zignorowane. Format tekstu wtrconego jest opisany w
    podrczniku perlpod(1).

    Umoliwia ci to lczenie kodu rodlowego i dokumentacji, jak w

      =item snazzle($)

      Funkcja snazzle() bdzie zachowywa si w najbardziej spektakularny
      sposob, jaki moesz sobie wyobrazi, przecigajc nawet cyber
      pirotechnik.

      =cut powrot do kompilatora, fora z tego pod-fora!

      sub snazzle($) {
        my $thingie = shift;
        .........
      }

    Zauwa, e translatory pod powinny patrze tylko na akapity, rozpoczynajce
    si od dyrektywy pod (ulatwia to przetwarzanie), podczas gdy kompilator
    wie, e ma szuka sekwencji specjalnych pod nawet w rodku akapitu. Znaczy
    to, e nastpujcy tajny tekst bdzie ignorowany zarowno przez kompilator,
    jak i przez translatory.

      $a=3;
      =tajne rzeczy
      warn "Ani POD ani KOD!?"
      =cut powrot
      print "got $a\n";

    Prawdopodobnie nie powiniene opiera si na warn(), "wypodowanym" na
    zawsze. Nie wszystkie translatory zachowuj si w tym momencie dobrze i
    by moe kompilator stanie si wybredniejszy.

    Dyrektyw pod mona te uywa do szybkiego wykomentowania sekcji kodu.

    Plain Old Comments (Nie!)

    Podobnie jak preprocesor C, perl moe przetwarza dyrektywy liniowe. Przy
    ich uyciu, mona kontrolowa perlowe pojcie nazw plikow i numerow linii w
    komunikatach o bldach/ostrzeeniach (szczegolnie dla lacuchow, ktore s
    przetwarzane z eval()). Skladnia tego mechanizmu jest taka sama dla jak
    dla wikszoci preprocesorow C: dopasowuje wyraenie regularne
    /^#\s*line\s+(\d+)\s*(?:\s"([^"]*)")?/ do $1, bdcego numerem linii i
    $2, bdcego opcjonaln nazw pliku (podan w cudzyslowach).

    Oto niektore przyklady, ktore moesz sprawdzi w swojej powloce:

      % perl
      # line 200 "bzzzt"
      # znak `#' w poprzedniej linii musi by pierwszym znakiem linii
      die 'foo';
      __END__
      foo at bzzzt line 201.

      % perl
      # line 200 "bzzzt"
      eval qq[\n#line 2001 ""\ndie 'foo']; print $@;
      __END__
      foo at - line 2001.

      % perl
      eval qq[\n#line 200 "foo bar"\ndie 'foo']; print $@;
      __END__
      foo at foo bar line 200.

      % perl
      # line 345 "goop"
      eval "\n#line " . __LINE__ . ' "' . __FILE__ ."\"\ndie 'foo'";
      print $@;
      __END__
      foo at goop line 345.

INFORMACJE O T/L/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.