Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   ftp -- ARPANET'owy program do przesylania plikow

SK/LADNIA

   ftp [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-q] [host]

OPIS

   Ftp jest interfejsem uytkownika do ARPANET'owego standardu - Protokolu
   Przesylania Plikow (File Transfer Protocol). Ten program pozwala
   uytkownikom przesyla pliki na i z odleglego miejsca w sieci.

   Opcje mog by podawane w linii polece lub w interpretatorze komend.

   -v  Ta opcja kae ftp pokazywa wszystkie odpowiedzi z odleglego serwera,
      a take statystyki o transferze danych.

   -n  Wstrzymuje ftp od probowania ``auto-logina'' przy pierwszym
      polczeniu. Jeli auto-login jest wlczony, ftp sprawdzi czy w pliku
      .netrc (zobacz niej) w katalogu uytkownika istnieje wpis opisujcy
      konto na odleglej maszynie. Jeli wpis nie istnieje, ftp spyta o
      login na odleglym serwerze (standardowo jest to nazwa uytkownika,
      na komputerze lokalnym) i jeli bdzie potrzebne o haslo i konto na
      ktore si zalogowa.

   -i  Wylcza interaktywne pytania podczas wielokrotnego cigania plikow.

   -d  Wlcza debuggowanie.

   -g  Wylcza rozszerzanie znakow specjalnych w nazwach plikow (np.
      *,?,[],{})

   -q  Wychodzi, gdy wystpi bld podczas wykonywania polecenia w makrze.

   Host, z ktorym ftp ma si komunikowa moe by podany w linii polece. Jeli
   tak si stanie, ftp od razu sprobuje si polczy z serwerem FTP na tym
   hocie. W przeciwnym wypadku ftp wejdzie do swojego interpretatora polece
   i bdzie czekal na polecenia od uytkownika. Kiedy ftp czeka na polecenia
   od uytkownika, 'ftp>' jest pokazywane na ekranie. Nastpujce komendy s
   rozpoznawane przez ftp:

   ! [komenda [arg]]
         Wywoluje interaktywny shell na lokalnym komputerze. Jeeli
         podano jakie argumenty, pierwszy jest uwaany za polecenie do
         wykonania od razu, z reszt argumentow jako jego argumenty.

   $ nazwa-makra [arg]
         Wykonuje makro o nazwie nazwa-makra zdefiniowane przy pomocy
         komendy macdef. Argumenty s przekazywane do makra bez
         rozszerzania nazw (unglobbed).

   konto [has/lo]
         Dostarcza dodatkowe haslo potrzebne, aby mie dostp do
         zasobow, po tym jak logowanie zostalo zakoczone pomylnie.
         Jeli nie podano adnych argumentow, uytkownik bdzie zapytany o
         haslo do konta w trybie bez wywietlania znakow.

   append plik-lokalny [plik-zdalny]
         Dopisz plik lokalny do plik na odleglej maszynie. Jeli
         plik-lokalny pozostal niezdefiniowany, nazwa lokalnego pliku
         jest uywana do nazwania pliku odleglego po zmianie komendami
         z ustawie polece ntrans lub nmap. Transfer pliku korzysta z
         ustawie type, format, mode, i structure.

   ascii    Ustawia tryb przesylania plikow ( type ) na sieciowy ASCII.
         Jest to standardowe ustawienie.

   bell    Wlcza sygnal dwikowy po skoczeniu kadego polecenia przeslania
         pliku.

   binary   Ustawia tryb przesylania plikow ( type ) na binarny.

   bye     Koczy sesj FTP z odleglym serwerem i wychodzi z ftp. Koniec
         pliku take zakoczy sesj i skoczy dzialanie.

   case    Zmienia wraliwo na wielko liter w odleglych plikach podczas
         polecenia mget. Kiedy case jest wlczone (standardowo
         wylczone), due litery w nazwach plikow na odleglym komputerze
         zostan zmienione na male litery podczas zapisywania w
         katalogu lokalnym.

   cd zdalny-katalog
         Zmienia aktualny katalog na odleglym komputerze na
         zdalny-katalog.

   cdup    Zmienia aktualny katalog na odleglym komputerze na katalog o
         jeden stopie wyszy.

   chmod prawa nazwa-pliku
         Zmienia prawa dostpu do pliku nazwa-pliku na odleglym
         komputerze na prawa.

   close    Koczy sesj FTP z odleglym serwerem i wraca do interpretatora
         polece. Wszystkie zdefiniowane makra s usuwane.

   cr     Zmienia usuwanie znaku powrotu karetki na kocach linii w
         plikach przesylanych w trybie ascii. Rekordy s koczone
         znakami cr/lf, w czasie przesylania w trybie ascii. Kiedy cr
         jest wlczone (standardowo), powrot karetki (cr) jest usuwane
         zgodnie z ogranicznikiem pojedynczej linii systemu UNIX.
         Rekordy w systemach nie-UNIX mog zawiera linie. Ta struktura
         pozostanie tylko wtedy, kiedy cr jest wylczone.

   delete plik-zdalny
         Usuwa plik plik-zdalny na odleglym komputerze.

   debug [warto-debuga]
         Zmienia tryb debuggowania. Jeli opcjonalny argument
         warto-debuga zostanie podany, jest on uywany do ustawienia
         poziomu debugowania. Kiedy debugowanie jest wlczone, ftp
         pokazuje kad lini wysylan do serwera, poprzedzon cigiem '-->'

   dir [remote-directory] [local-file]
         Drukuje list zawartoci katalogu remote-directory, opcjonalnie
         umieszczajc j w pliku lokalnym local-file. Jeli pytania
         interaktywne s wlczone, ftp poprosi uytkownika o weryfikacj
         ostatniego argumentu, bdcego docelowym plikiem lokalny do
         ktorego zostanie zapisany wynik dir. Jeli aden katalog nie
         zostanie podany, uywany jest aktualny katalog na odleglym
         serwerze. Jeli aden lokalny plik nie zostanie podany lub
         local-file jest -, wynik zostanie pokazany na terminalu.

   disconnect Synonim dla close.

   forma format
         Zmienia form przesylania na format. Standardowym formatem
         jest ``file''.

   get plik-zdalny [plik-lokalny]
         ciga plik plik-zdalny i zachowuje go na lokalnym komputerze.
         Jeli nazwa pliku lokalnego nie zostanie podana, plik nazywany
         jest tak jak na odleglej maszynie, zgodnie z ustawieniami
         case, ntrans, i nmap. Aktualne ustawienia type, form, mode,
         i structure s uywane przy przesylaniu pliku.

   glob    Zmienia rozszerzanie nazw plikow dla polece mdelete, mget i
         mput. Jeli rozszerzanie jest wylczone przy pomocy glob,
         argumenty bdce nazwami plikow nie s rozszerzane.
         Rozszerzanie dla mput jest wykonywane tak jak w csh(1). Dla
         mdelete i mget, kady odlegly plik jest rozszerzany osobno na
         odleglym serwerze i lista plikow nie jest lczona.
         Rozszerzanie nazw katalogow jest inne od rozszerzania nazw
         katalogow: dokladny rezultat zaley od odleglego systemu
         operacyjnego i serwera ftp. Mona go wczeniej podgldn przy
         pomocy 'mls remote-files -' Uwaga: mget i mput nie maj za
         zadanie przesyla cale podkatalogi z plikami. To moe by
         wykonywane przez przesylanie archiwow tar(1) tych
         podkatalogow (w trybie binarnym).

   hash    Zmienia wypisywanie hasha (``#'') dla kadego przeslanego
         bloku danych. Dlugo kadego bloku wynosi 1024 bajty.

   help [komenda]
         Pokazuje informacj o znaczeniu polecenia komenda. Jeli nie
         podano adnego argumentu ftp pokazuje list wszystkich polece.

   idle [sekundy]
         Ustawia licznik bezczynnoci na odleglym serwerze na sekundy
         sekund. Jeli sekundy zostaly pominite, pokazywany jest
         aktualny licznik bezczynnoci.

   lcd [katalog]
         Zmienia aktualny katalog na lokalnej maszynie. Jeli katalog
         nie zostal podany, uywany jest katalog domowy uytkownika.

   ls [remote-directory] [local-file]
         Pokazuje zawarto katalogu na odleglej maszynie. Lista zawiera
         informacje systemowe, ktore zostaly wybrane przez serwer; np.
         wikszo systemow UNIX pokae list z komendy 'ls -l'. (Zobacz
         take nlist.) Jeli nie podano remote-directory aktualny
         katalog roboczy jest uywany. Jeli interaktywne pytania s
         wlczone, ftp kae uytkownikowi potwierdzi, e ostatni argument
         rzeczywicie jest docelowym plikiem lokalnym do ktorego
         zostanie zapisany wynik polecenia ls. Jeli nie podano pliku
         lokalnego lub local-file jest '-', lista pokazywana jest w
         oknie terminala.

   macdef nazwa-makra
         Definiuje makro. Kolejne linie s zapisywane do makra o nazwie
         nazwa-makra; pusta linia koczy wprowadzanie polece. Istnieje
         limit 16 makr i 4096 znakow we wszystkich zdefiniowanych
         makrach. Makro pozostaje zdefiniowanym dopoki nie wykona si
         polecenia close. Przy wykonywaniu makra, znaki `$' i `\'
         interpterowane s jako znaki specjalne. Liczba lub liczby
         poprzedzone znakiem `$' s zamieniane na odpowiednie argumenty
         z linii wywolujcej makro. `i' poprzedzone przez `$'
         sygnalizuje, e makro ma zosta zaptlone. Przy pierwszym
         przejciu `$i' zamieniane jest przez pierwszy argument w linii
         wywolania makra, przy drugim przejciu zamieniany jest przez
         drugi argument, itd. Dowolny znak poprzedzony przez `\'
         zamieniany jest na ten znak. Moesz uy `\' aby zapobiec
         specjalnemu traktowaniu znaku `$'.

   mdelete [zdalne-pliki]
         Usuwa pliki zdalne-pliki z odleglego serwera.

   mdir zdalne-pliki plik-lokalny
         Tak jak dir, tylko, e mona poda wiele plikow. Jeli wlczone s
         interaktywne pytania, ftp kae uytkownikowi potwierdzi, e
         ostatni argument rzeczywicie jest plikiem lokalnym do ktorego
         zostanie zapisany wynik polecenia mdir.

   mget zdalne-pliki
         Rozszerza nazwy dla zdalnych-plik'ow na odleglym serwerze i
         wykonuje get dla kadego pliku otrzymanego w ten sposob.
         Zobacz take glob, gdzie opisane s detale rozszerzania nazw.
         Kady z tych plikow zostanie przetworzony zgodnie z
         ustawieniami case, ntrans, i nmap. Pliki s przesylane do
         lokalnego aktualnego katalogu, ktory moe zosta zmieniony przy
         pomocy 'lcd katalog'; nowy katalog lokalny moe zosta
         utworzony przez '! mkdir katalog'.

   mkdir nazwa-katalogu
         Tworzy nowy katalog na odleglej maszynie.

   mls zdalne-pliki plik-lokalny
         Tak jak nlist, poza tym, e moe by podane wiele odleglych
         plikow oraz katalog lokalny plik-lokalny musi zosta podany.
         Jeli wlczone s interaktywne pytania, ftp kae uytkownikowi
         potwierdzi, e ostatni argument rzeczywicie jest plikiem
         lokalnym, do ktorego zostanie zapisany wynik polecenia mls.

   tryb [nazwa-trybu]
         Ustawia tryb przesylania na nazw-trybu. Standardowo jest to
         tryb ``stream''.

   modtime nazwa-pliku
         Pokazuje dat ostatniej modyfikacji pliku na odleglym
         serwerze.

   mput pliki-lokalne
         Rozszerza znaki specjalne w nazwach plikow lokalnych podanych
         jako argumenty i wykonuje put dla kadego otrzymanego pliku.
         Zobacz take glob, gdzie opisane s detale rozszerzania nazw.
         Kady z tych plikow zostanie przetworzony zgodnie z
         ustawieniami ntrans, i nmap.

   newer nazwa-pliku [plik-lokalny]
         Pobiera plik, gdy data modyfikacji na odleglym serwerze jest
         poniejsza ni data modyfikacji pliku lokalnego. Jeli lokalny
         plik nie istnieje, plik odlegly jest uwaany za nowszy. W
         przeciwnym wypadku ta komenda jest identyczna z get get.

   nlist [zdalny-katalog] [plik-lokalny]
         Pokazuje list plikow w katalogu na odleglym komputerze. Jeli
         zdalny-katalog nie zostal podany, uywany jest aktualny
         katalog roboczy. Jeli wlczone s interaktywne pytania, ftp
         kae uytkownikowi potwierdzi, e ostatni argument jest plikiem
         lokalnym, do ktorego zostanie zapisany wynik polecenia nlist.
         Jeli lokalny plik nie zostal podany lub podano -, wynik
         pokazywany jest na terminalu.

   nmap [inwzorzec outwzorzec]
         Wlcza lub wylcza mechanizm mapowania nazw plikow. Jeli nie
         podano argumentow jest on wylczany. Jeli podano argumenty
         pliki odlegle s mapowane w czasie komend mput oraz put
         wydanych bez podanych plikow odleglych. Jeli podano
         argumenty, pliki lokalne s mapowane podczas komend mget oraz
         get wydanych bez podanych plikow lokalnych. To polecenie
         jest przydatne podczas polcze z systemami nie-UNIX z inn
         konwencj nazywania plikow. Mapowanie robione jest ze wzorcow
         inwzorzec i outwzorzec. [Inwzorzec] jest wzorem dla plikow
         przychodzcych (ktore mogly ju by przetworzone zgodnie z
         ustawieniami ntrans i case ). Zmienne wzorcowe s robione
         przez umieszczanie sekwencji `$1', `$2', ..., `$9' w
         inwzorzec. Uycie `\' zapobiega specjalnemu traktowaniu znaku
         `$'. Wszystkie inne znaki s traktowane doslownie i uywane do
         okrelenia wartoci zmiennych nmap [inwzorzec]. Np. podanie
         jako inwzorzec $1.$2 oraz jako odlegl nazw pliku
         "mydata.data", $1 przyjmie warto "mydata", a $2 przyjmie
         warto "data". Outwzorzec okrela rezultat po mapowaniu.
         Sekwencje `$1', `$2', ...., `$9' s zamieniane przez wartoci
         wynikajce ze wzorca inwzorzec. Cig `$0' jest zamieniany
         przez oryginaln nazw pliku. Dodatkowo cig '[seq1, seq2]'
         zamieniany jest przez [seq1] jeli seq1 nie jest puste; w
         przeciwnym wypadku zamieniane jest na seq2. Np. polecenie

            nmap $1.$2.$3 [$1,$2].[$2,file]

         da wynik "myfile.data" dla danych nazw "myfile.data" oraz
         "myfile.data.old", "myfile.file" dla plikow wejciowych
         "myfile" i "myfile.myfile" dla ".myfile". Odstpy mog by
         zawarte w outwzorzec, tak jak w przykladzie: `nmap $1 sed "s/
         *$//" > $1' . Uycie znaku `\' zapobiega specjalnemu
         traktowaniu znakow `$','[','[', oraz `,'.

   ntrans [inznaki [outznaki]]
         Wlcza lub wylcza mechanizm tlumaczenia znakow nazw plikow.
         Jeli nie podano argumentow, mechanizm translacji znakow nazw
         plikow jest wylczony. Jeli podano argumenty, znaki zdalnych
         nazw plikow podlegaj podczas wywolywania komend mput i put
         tlumaczeniu. (o ile nie podano jawnie zdalnej nazwy pliku.)
         Podobnie ma si sprawa z dzialaniem komend mget i get .
         Komenda ta jest przydatna do podlczania si do nie-UNIX owego
         komputera o innych konwencjach nazywania plikow. Znaki nazwy
         pliku, odpowiadajce znakom w inznaki s podmieniane na ich
         odpowiedniki w outznaki. Jeli pozycja znaku w inznaki jest
         dalsza ni dlugo outznaki, to znak jest kasowany z nazwy
         pliku.

   open host [port]
         Nawi polczenie z podanym hostem FTP . Dodatkowo mona poda
         numer portu; wtedy ftp sprobuje zestawi polczenie z serwerem
         FTP na okrelonym porcie. Jeli wlczona jest opcja auto-login
         (a jest to domylne), ftp sprobuje te automatycznie zalogowa
         uytkownika na serwer FTP (patrz niej).

   prompt   Wlcz interaktywne zapytywanie. Pojawia si to podczas
         wielokrotnych transferow plikow, umoliwiajc uytkownikowi
         selektywne wysylanie lub pobieranie plikow. Jeli jest to
         wylczone (domylnie jest wlczone), wszelkie operacje mget i
         mput bd przenosi wszystkie pliki; mdelete rownie nie bdzie
         oszczdza niczego.

   proxy komenda-ftp
         Wywolaj komend ftp w drugorzdnym polczeniu. Komenda ta
         zezwala na rownoczesne polczenie do dwoch zdalnych serwerow
         ftp i przesylanie plikow midzy nimi dwoma. Pierwsz komend
         proxy powinna by open, do zestawienia drugorzdnego polczenia.
         Aby zobaczy list komend ftp, dostpnych w drugorzdnym
         polczeniu, wpisz "proxy ?". Nastpujce komendy zachowuj si
         inaczej po poprzedzeniu przez proxy: open nie definiuje
         nowych makr podczas procesu autologowania, close nie kasuje
         istniejcych definicji makr, get i mget przesylaj pliki z
         hosta w polczeniu pierwszorzdnym na host w polczeniu
         drugorzdnym, a put, mput, i append przesylaj pliki z hosta w
         polczeniu drugorzdnym na host w polczeniu pierwszorzdnym.
         Trzeciorzdne transfery plikow zale od obslugiwania przez
         serwer polczenia drugorzdnego komendy PASV protokolu ftp.

   put plik-lokalny [plik-zdalny]
         Zapisz plik lokalny na zdalnej maszynie. Jeli plik-zdalny
         nie jest podany, uywana jest lokalna nazwa plikow (po
         przetworzeniu wedlug ustawie ntrans lub nmap ). Transfer
         plikow uywa biecych ustawie dla type, format, mode, i
         structure.

   pwd     Drukuj nazw biecego katalogu roboczego zdalnej maszyny.

   quit    Synonim bye.

   quote arg1 arg2 ...
         Podane argumenty s przesylane doslownie do zdalnego serwera
         FTP .

   recv plik-zdalny [plik-lokalny]
         Synonim get.

   reget plik-zdalny [plik-lokalny]
         Reget dziala jak get, lecz jeli plik-lokalny istnieje i jest
         mniejszy ni plik-zdalny , to plik-lokalny jest uwaany za
         czciowo odebran kopi pliku-zdalnego , a transfer bdzie
         rozpoczynany w odpowiednim miejscu pliku. Komenda ta jest
         przydatna do transferowania bardzo duych plikow poprzez
         sieci, majce tendencje do zrywania polcze.

   remotehelp [nazwa-komendy]
         Zadaj pomocy od zdalnego serwera FTP . Jeli podano
         nazw-komendy to jest ona rownie przekazywana serwerowi.

   remotestatus [nazwa-pliku]
         Bez argumentow, poka status zdalnej maszyny. Jeli podano
         nazwy-pliku , poka status nazwy-pliku zdalnej maszyny.

   rename [z] [na]
         Zmie nazw pliku z na zdalnej maszynie na plik na.

   reset    Wyczy kolejk odpowiedzi. Komenda ta resynchronizuje
         sekwencjonowanie komendy/odpowiedzi ze zdalnym serwerem ftp.
         Resynchronizacja jest niezbdna po pogwalceniu protokolu ftp
         przez zdalny serwer.

   restart marker
         Restartuj nastpujcy zaraz get lub put pod wskazanym markerem.
         Na systemach UNIX marker jest zazwyczaj offsetem bajtowym w
         pliku.

   rmdir nazwa-katalogu
         Usu katalog ze zdalnej maszyny.

   runique   Wlcz zapisywanie plikow na lokalnym systemie z unikalnymi
         nazwami plikow. Jeli plik o danej nazwie ju istnieje,
         komendy get i mget dopisz do nowej nazwy pliku ".1". Jeli i
         ta nazwa jest nazw istniejcego pliku, do nazwy oryginalnej
         doklejane jest ".2". Proces ten trwa a do ".99". Poniej
         drukowany jest komunikat o bldzie i transfer dalej nie
         zachodzi. Generowanie unikalnej nazwy pliku bdzie
         raportowane. Zauwa, e runique nie wplywa na pliki lokalne,
         wygenerowane komend powloki (patrz niej). Domylnie jest to
         wylczone.

   send plik-lokalny [plik-zdalny]
         Synonim put.

   sendport  Wlcz uywanie komend PORT . Domylnie ftp probuje uywa komendy
         PORT podczas nawizywania polczenia dla kadego transferu
         danych. Uywanie komendy PORT moe zapobiec oponieniom podczas
         wielokrotnych transferow plikow. Jeli komenda PORT
         zawiedzie, ftp uyje domylnego portu danych. Gdy uywanie
         komendy PORT jest wylczone, nie s podejmowane adne proby w
         kierunku uywania komend PORT podczas transferow plikow. Jest
         to przydatne dla niektorych implementacji FTP , ktore ignoruj
         komendy PORT , lecz nieprawidlowo wskazuj, e zostaly one
         przyjte.

   site arg1 arg2 ...
         Argumenty s przesylane doslownie do zdalnego serwera FTP jako
         komenda SITE .

   size nazwa-pliku
         Zwraca rozmiar nazwy-pliku na zdalnej maszynie.

   status   Poka obecny status ftp.

   struct [nazwa-struktury]
         Ustaw struktur transferu plikow na nazw-struktury. Domylnie
         uywana jest struktura ``stream''.

   sunique   Wlcz zapisywanie plikow na maszynie zdalnej wedlug konwencji
         unique. Serwer zdalny musi obslugiwa komend STOU protokolu
         FTP. Zdalny serwer bdzie zglaszal unikalne nazwy. Domylnie
         jest to wylczone.

   system   Poka typ systemu operacyjnego zdalnej maszyny.

   tenex    Ustaw typ transferu plikow, wymaganego do rozmawiania z
         maszynami TENEX .

   trace    Wlcz ledzenie pakietow.

   type [nazwa-typu]
         Ustaw typ transferu plikow na nazw-typu. Jeli nie podano
         typu, drukowany jest aktualnie ustawiony. Domylnym typem
         jest sieciowy ASCII.

   umask [nowamaska]
         Ustaw domyln umask na zdalnym serwerze na nowmask. Jeli
         nowamaska jest pominita, drukowana jest warto biecej.

   user nazwa-uytkownika [has/lo] [konto]
         Zezwala na identyfikacj przed serwerem FTP . Jeli has/lo nie
         jest podane, a serwer go wymaga, ftp zapyta o nie (po
         wylczeniu lokalnego echa). Jeli nie podano pola konta , a
         serwer FTP go wymaga, uytkownik zostanie o nie zapytany.
         Jeli podano pole konta , a zdalny serwer nie wymagal go
         podczas logowania, to po zakoczeniu sekwencji logowania
         serwerowi zostanie przekazana komenda account. O ile ftp nie
         byl wywolany z wylczonym ``auto-login'', proces ten jest
         dokonywany automatycznie w pocztkowym polczeniu z serwerem
         FTP .

   verbose   Wlcz tryb gadatliwy. W trybie tym wszystkie odpowiedzi
         serwera FTP s uytkownikowi drukowane. Dodatkowo, tryb ten po
         transferach plikow daje statystyki. Domylnie tryb ten jest
         wlczony.

   ? [komenda]
         Synonim help.

   Zawierajce spacje argumenty komend mog by cytowane znakami cudzyslowow
   `"'.

PRZERYWANIE TRANSFERU PLIK'OW

   Aby przerwa transfer plikow, uyj terminalowego klawisza przerwania
   (zwykle Ctrl-C). Transfery wysylane zostan zatrzymane natychmiast.
   Transfery odbierane zostan zatrzymane przez wyslanie komendy ftp ABOR do
   zdalnego serwera i przez odrzucenie wszelkich dalszych odebranych danych.
   Szybko dokonania tego zadania, zaley od tego, jak zdalny serwer obsluguje
   ABOR . Jeli serwer nie obsluguje komendy ABOR , znak zachty 'ftp>' nie
   pojawi si a serwer nie zakoczy wysyla danego pliku.

   Sekwencja terminalowa przerwania bdzie ignorowana w wypadku gdy ftp
   zakoczyl przetwarzanie lokalne i oczekuje odpowiedzi od zdalnego serwera.
   Dlugie oponienie w tym trybie moe wynika z obslugi ABOR, opisanej powyej,
   lub z nieoczekiwanego zachowania zdalnego serwera, lcznie z pogwalceniami
   protokolu ftp. Jeli oponienia wynikaj z nieoczekiwanego zachowania
   zdalnego serwera, lokalny program ftp musi by ubijany rcznie.

KONWENCJE NAZYWANIA PLIK'OW

   Pliki, przekazane komendom ftp jako argumenty s przetwarzane wedlug
   nastpujcych zasad.

   1.  Jeli podana jest nazwa pliku '-' to do odczytu uywane bdzie stdin a
     dla zapisu stdout .

   2.  Jeli pierwszy znak nazwy pliku to '|', to reszta traktowana jest
     jako komenda powloki. Ftp wtedy rozwidla (fork) powlok przy uyciu
     popen(3) i odczytuje (zapisuje) ze stdout (stdin). Jeli komenda
     powloki zawiera spacje, argument musi by zacytowany; np. ``" ls
     -lt"''. Szczegolnie uytecznym przykladem tego mechanizmu jest:
     ``dir more''.

   3.  Przy nieudanym zakoczeniu powyszych sprawdze, o ile wlczone jest
     ``globowanie'', nazwy lokalnych plikow s rozwijane wedlug regul
     uywanych w csh(1); c.f. komenda glob . Jeli komenda ftp oczekuje
     pojedynczego pliku lokalnego (np. put), to uywany jest tylko
     pierwszy plik wygenerowany operacj "globowania".

   4.  Dla komend mget i get bez podanych lokalnych nazw plikow, nazwa
     lokalna jest identyczna ze zdaln, cho moe by przeksztalcana przez
     ustawienia case, ntrans, lub nmap . Ostateczna nazwa pliku moe by
     jeszcze ewentualnie zmieniona jeli wlczone jest runique .

   5.  Dla komend mput i put bez podanych zdalnych nazw plikow, zdalne
     nazwy s identyczne z lokalnymi, cho mog by przeksztalcone przez
     ustawienia ntrans lub nmap . Ostateczna nazwa pliku moe by jeszcze
     ewentualnie zmieniona jeli wlczone jest sunique .

PARAMETRY TRANSFERU PLIK'OW

   Specyfikacja FTP podaje wiele parametrow, ktore mog dotyczy transferu
   plikow. Parametr type moe by jednym z ``ascii'', ``image'' (binary),
   ``ebcdic'' i ``local byte size'' (przewanie dla PDP-10's i PDP-20's ).
   Ftp obsluguje typy ascii oraz image transferu plikow plus local byte size
   8 dla transferow w stylu tenex .

   Ftp obsluguje tylko domylne wartoci dla pozostalych parametrow transferu
   plikow: mode, form, i struct.

PLIK .netrc

   Plik .netrc zawiera informacje loginowe i inicjalizacji, uywane przez
   proces autologowania. Znajduje si w katalogu domowym uytkownika.
   Rozpoznawane s nastpujce elementy; mog by one rozdzielone spacjami,
   tabulacjami lub nowymi liniami:

   machine nazwa
        Zidentyfikuj zdaln maszyn nazwa. Proces autologowania
        przeszukuje plik .netrc w poszukiwaniu elementu machine , ktory
        odpowiada zdalnej maszynie podanej w linii komend ftp, lub jako
        argument komendy open . Jeli element zostanie znaleziony,
        przetwarzane s dalsze elementy .netrc , z zatrzymaniem si po
        osigniciu nastpnego elementu machine lub elementu default .

   default  Jest to to samo co machine nazwa lecz default odpowiada
        dowolnej nazwie Zdefiniowany by moe tylko jeden element default
        i musi znajdowa si on za wszystkimi innymi elementami machine .
        Normalnie jest uywany jako:

           default login anonymous password user@site

        dajc tak uytkownikowi automatyczne logowanie anonimowego ftp na
        maszyny niewskazane w .netrc. Moe to by przecione przez uycie
        flagi -n , ktora wylcza autologowanie.

   login nazwa
        Okrel uytkownika zdalnej maszyny. Jeli ten element istnieje,
        autologowanie rozpocznie logowanie z uyciem podanej nazwy.

   password /lacuch
        Przekazuje haslo. Jeli ten element jest obecny, proces
        autologowania przekae podany lacuch jeli zdalny serwer wymaga
        hasla jako czci procesu logowania. Zauwa, e jeli element ten
        jest obecny w .netrc dla uytkownikow innych ni anonymous, ftp
        przerwie proces autologowania jeli .netrc jest odczytywalne
        przez kogokolwiek poza uytkownikiem.

   konto /lacuch
        Przeka dodatkowe haslo konta. Jeli ten element jest obecny,
        proces autologowania przekae podany lacuch jeli serwer zada
        dodatkowego hasla konta. Jeli nie zada, autologowanie
        rozpocznie komend ACCT .

   macdef name
        Definiuje makro. Ten element funkcjonuje jak komenda macdef .
        Makro jest definiowane z podan nazw; jego zawarto rozpoczyna si
        w nastpnej linii .netrc i trwa a do spotkania pustej linii
        (kolejne znaki nowej linii). Jeli zdefiniowane jest makro o
        nazwie init , to jest ono wykonywane automatycznie jako
        pierwszy krok procesu autologowania.

RODOWISKO

   Ftp korzysta z nastpujcych zmiennych rodowiskowych.

   HOME    Dla domylnego poloenia pliku .netrc , o ile taki istnieje.

   SHELL    Dla domylnej powloki.

ZOBACZ TAKE

   ftpd(8)

HISTORIA

   Komenda ftp pojawila si w 4.2BSD.

B/LDY

   Prawidlowe wykonywanie wielu komend zaley od prawidlowego zachowania si
   zdalnego serwera.

   Bld w traktowaniu powrotow karetki w kodzie transferu trybu-ascii w
   4.2BSD zostal poprawiony. Poprawka ta moe powodowa nieprawidlowoci w
   przesylaniu plikow binarnych do i od 4.2BSD w trybie ascii. Sposobem na
   uniknicie tego problemu jest uywanie typu binarnego.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.