Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    pgp - system szyfrowania Pretty Good Privacy

SK/LADNIA

    pgp [opcje] plikpgp

    pgp -e [opcje] plik uytkownik ...

OPIS

    PGP (Pretty Good Privacy) jest pakietem szyfrowania kluczem publicznym,
    ktory pozwala chroni wiadomoci E-mail i pliki danych. Pozwala ci on
    bezpiecznie komunikowa si z ludmi nigdy wczeniej nie poznanymi, bez
    adnych bezpiecznych kanalow slucych do wymiany kluczy. Jest on calkiem
    niele uposaony i szybki, z wymylnym mechanizmem zarzdzania kluczami,
    cyfrowymi podpisami, kompresj danych i o  dobrym,  ergonomicznym
    wygldzie.

     Jeli naprawd chcesz si nauczy w jaki sposob uywa go wlaciwie to chyba
    najodpowiedniejszym bdzie przeczyta peln dokumentacj dostarczan razem z
    systemem, ktora jest bardzo szczegolowa. To jest podrcznik typu "szybki
    start"; jest to taki niekompletny niezbdnik, ktory zapozna ci z
    wikszoci podstawowych zaloe, wlczajc w to niektore zagadnienia zwizane
    z kryptografi z wykorzystaniem kluczy publicznych.

  Terminologia
    id uytkownika: cig znakow ascii uywany do zidentyfikowania uytkownika.
    Identyfikator uytkownika moe wyglda na przyklad tak: "Pawel W. Siewca
    <pws@xyzcorp.com>"; prosz probowa trzyma si tego formatu.  Kiedy
    podajesz identyfikator uytkownika do PGP to powiniene wyspecyfikowa
    jaki unikatowy podcig tekstowy (due i male litery traktowane s tak
    samo), np.: pawel, albo pws@xyz.

    fraza kodujca: tajny cig uywany do konwencjonalnego kodowania twojego
    prywatnego klucza. Wane jest by byla ona trzymana w sekrecie.

    pk kluczy: plik zawierajcy zbior tajnych lub publicznych kluczy.
    Domylne nazwy dla publicznych i tajnych pkow kluczy to odpowiednio
    "pubring.pgp" i "secring.pgp".

    pancerz ascii: format okrelany mianem ascii radix 64 - PGP uywa go do
    transmitowania wiadomoci poprzez kanaly takie jak E-mail; w zamyle
    podobne do kodowania uuencode.

  Kr'otkie om'owienie polece
    By ujrze krotki opis uycia komendy dla PGP napisz po prostu:
    pgp -h

    By zaszyfrowa zwykly plik uywajc klucza publicznego odbiorcy:
    pgp -e plik_tekstowy czyj_id ...

    By podpisa zwykly plik uywajc swojego klucza prywatnego:
    pgp -s plik_tekstowy [-u tw'oj_id]

    By podpisa zwykly plik twoim kluczem prywatnym, a potem zaszyfrowa go
    uywajc publicznego klucza odbiorcy:
    pgp -es plik_tekstowy czyj_id ... [-u tw'oj_id]

    By stworzy odlczony od dokumentu certyfikat podpisu:
    pgp -sb plik_tekstowy [-u tw'oj_id]

    By zaszyfrowa zwykly plik uywajc konwencjonalnego szyfrowania napisz:
    pgp -c plik_tekstowy

    By rozszyfrowa zakodowany plik lub sprawdzi wiarygodno podpisu cyfrowo
    podpisanego zbioru:
    pgp zaszyfrowany_plik [-o plik_tekstowy]

    By ujrze krotki opis polece PGP slucych do zarzdzania kluczami napisz:
    pgp -k

    By wygenerowa swoj unikatow par kluczy publiczny/prywatny:
    pgp -kg

    By doda do publicznego lub tajnego pku kluczy klucz publiczny lub
    prywatny zawarty w pliku:
    pgp -ka plik_klucza [pk_kluczy]

    By usun klucz z publicznego pku kluczy:
    pgp -kr id_uytkownika [pk_kluczy]

    By wyluska (skopiowa) klucz z twojego publicznego lub prywatnego pku
    kluczy:
    pgp -kx[a] id_uytkownika plik_klucza [pk_kluczy]

    By przejrze zawarto twojego publicznego pku kluczy:
    pgp -kv[v] [id_uytkownika] [pk_kluczy]

    By ujrze "odcisk palca" publicznego klucza, by moc zweryfikowa go
    telefonicznie z wlacicielem:
    pgp -kvc [id_uytkownika] [pk_kluczy]

    By ujrze zawarto i sprawdzi podpisy uwiarygadniajce swojego publicznego
    pku kluczy:
    pgp -kc [id_uytkownika] [pk_kluczy]

    By zmodyfikowa fraz kodujc lub doda identyfikator uytkownika do klucza
    prywatnego:
    pgp -ke id_uytkownika [pk_kluczy]

    By zmodyfikowa poziom zaufania dla klucza publicznego:
    pgp -ke id_uytkownika [pk_kluczy]

    By usun klucz lub po prostu identyfikator uytkownika ze swojego pku
    kluczy publicznych:
    pgp -kr id_uytkownika [pk_kluczy]

    By podpisa i uwiarygodni czyj klucz publiczny przechowywany w pku
    kluczy publicznych:
    pgp -ks czyj_id [-u tw'oj_id] [pk_kluczy]

    By usun wyszczegolnione podpisy uytkownika z pku kluczy:
    pgp -krs id_uytkownika [pk_kluczy]

    Opcje komendy, ktore mog by uyte w kombinacji z innymi opcjami (czasem
    nawet literujc ciekawe slowa):

    By wyprodukowa zaszyfrowany zwykly plik w formacie ASCII radix-64, po
    prostu dodaj opcj -a podczas szyfrowania lub podpisywania wiadomoci lub
    wyluskiwania klucza:
    pgp -sea plik_tekstowy czyj_id
    pgp -kxa id_uytkownika plik_klucza [pk_kluczy]

    By wyczyci zwykly plik zaraz po wytworzeniu pliku zaszyfrowanego dodaj
    po  prostu  opcj -w (wipe) podczas szyfrowania lub podpisywania
    wiadomoci:
    pgp -sew wiadomo.txt czyj_id

    By okreli, e zwykly plik zawiera tekst ASCII, nie binaria i powinien by
    konwersowany do sposobu zapisu linii tekstu odbiorcy dodaj opcj -t
    (text) do innych opcji:
    pgp -seat wiadomo.txt czyj_id

    By przegldn rozszyfrowane wyjcie tekstu na ekranie (jak w Unixowej
    komendzie "more"), bez zapisywania do pliku, uyj opcji -m (more)
    podczas deszyfrowania:
    pgp -m zaszyfrowany_plik

    By okreli, e rozszyfrowany przez odbiorc tekst bdzie mona tylko obejrze
    na ekranie, a nie zapisa do pliku zapodaj opcj -m
    pgp -steam wiadomo.txt czyj_id

    By przywroci oryginaln nazw pliku tekstowego podczas rozszyfrowywania
    wytypuj opcj -p
    pgp -p zaszyfrowany_plik

    By uy trybu filtrow w stylu Unixa, odczytywanie ze standardowego wejcia
    i zapis na standardowe wyjcie podaj opcj -f
    pgp -feast czyj_id <plik_wejciowy >plik_wyjciowy

  Plik Konfiguracyjny
    PGP uywa konfiguracyjnej bazy danych, ktora jest przechowywana w pliku
    "config.txt"; spojrz prosz w dokumentacj po wicej szczegolow.  Puste
    linie i linie zaczynajce si od "#" to komentarze. Opcje przyjmuj
    wartoci liczbowe, logiczne, mog te by cigami tekstowymi.  Wartoci
    logiczne to "on" i "off". Opcje te mog by take wyspecyfikowane w linii
    komend przy uyciu takiej skladni jak np.: +armor=on.  Slowa kluczowe
    mog by polczone z unikatowymi przedrostkami. Slowa kluczowe nie s
    czule na wielko liter. "=on" jest domylnie dodawane do opcji logicznych
    jeli nic nie zostalo podane.

    Troszeczk wyjanie:

    MYNAME - Domylny Identyfikator Uytkownika do Tworzenia Podpis'ow

    Warto domylna: MYNAME = ""

    Parametr konfiguracyjny MYNAME okrela nam domylny ID uytkownika,
    ktorego uywamy przy wyborze klucza prywatnego podczas stwarzania
    podpisow.  Gdy MYNAME jest nieokrelone, to uywany jest zainstalowany
    przez ciebie i najczciej uywany klucz prywatny.  Uytkownik moe take
    przeciy to ustawienie poprzez podanie identyfikatora uytkownika w linii
    komend z opcj -u

    TEXTMODE - Przyjcie, e Szyfrowany Tekst jest Plikiem Tekstowym

    Warto domylna: TEXTMODE = off

    Parametr konfiguracyjny TEXTMODE jest odpowiednikiem opcji -t wydanej z
    linii  polece.  Jeli jest wlczony to sprawia, e PGP zaklada i
    wprowadzane dane s czystym plikiem tekstowym, nie  binarnym,  i
    przeksztalca go do postaci "tekstu kanonicznego" przed szyfrowaniem.
    Tekst kanoniczny ma znak powrotu karetki i znak nowej linii na kocu
    kadej linii tekstu.

    Tryb ten jest wylczany automatycznie jeli PGP wykryje, e zwykly plik
    zawiera binarne, 8-bitowe dane.  Jest  wobec  tego  bezpiecznym
    pozostawienie tej opcji wlczonej przez caly czas.

    ARMOR - W/lcz Opancerzone Wyjcie ASCII

    Warto domylna: ARMOR = off

    Parametr konfiguracyjny ARMOR jest odpowiednikiem opcji -a podanej w
    linii komend. Jeli jest wlczony to sprawia, e PGP emituje zaszyfrowany
    tekst lub klucze w formacie ASCII Radix-64 odpowiednim do przesylania
    poprzez kanaly poczty elektronicznej. Pliki wyjciowe s nazywane przy
    uyciu rozszerzenia ".asc".

    Jeli zamierzasz uywa PGP glownie do poczty elektronicznej moe by dobrym
    pomyslem by wlczy ten parametr.

    ARMORLINES - Rozmiar Wieloczciowych Plik'ow Pancerza ASCII

    Warto domylna: ARMORLINES = 720

    Przy wikszych plikach pancernego ASCII, PGP podzieli je na pliki o
    nazwach ".asc1", ".asc2", ".asc3", itd. by nie zapycha programow
    przesylajcych poczt, co zaczyna si dzia zwykle przy okolo 50,000
    bajtow.  Ten parametr pozwala nam okreli liczb (64-bajtowych) linii
    jakie naley umieci w kadym z plikow. Jeli ustawimy na 0, PGP nie bdzie
    dzieli naszych plikow z pancernym ASCII.

    CLEARSIG - W/lcz Czysto-Podpisane Wyjcie

    Warto domylna: CLEARSIG = on

    Normalnie,  wiadomo  cyfrowo  podpisana  i ASCII-opancerzona jest
    nieczytelna, nawet gdy tekst nie jest szyfrowany.  Zapobiega to
    niszczeniu  zawartoci  przez  programy obslugujce poczt, lecz by
    zwyczajnie odczyta wiadomo wymagany jest PGP.

    Jeli wlczymy CLEARSIG, to podczas podpisywania i uzbrajania-ASCII pliku
    tekstowego PGP uywa odmiennego formatu, ktory zalcza czysty tekst w
    formie czytelnej dla czlowieka. Linie zaczynajce si od "-" s cytowane
    za pomoc "- ".  By wspolpracowa z niektorymi najglupszymi na wiecie
    programami do obslugi poczty linie zaczynajce si od "From" s take
    cytowane i w liniach usuwane s pocztkowe spacje. PGP usunie cytowanie
    jeli uyjesz go do odszyfrowania wiadomoci, lecz nie zostan odzyskane
    pocztkowe spacje.  Opcja ta jest jeszcze na tyle uyteczna by byla
    domylnie wlczona.

    ENCRYPTTOSELF - Dodaj MYNAME do Listy Odbiorc'ow

    Warto domylna: ENCRYPTTOSELF = off

    Jeli jest to wlczone to MYNAME bdzie dolczone do listy odbiorcow kadej
    wiadomoci, ktor szyfrujesz kluczem publicznym. W takim wypadku MYNAME
    jest szukane w pku kluczy publicznych, jest  to  potrzebne  by
    jednoznacznie okreli wlaciwy klucz.

    LANGUAGE - Uywany Jzyk

    Warto domylna: LANGUAGE = en

    Jeli chcesz uywa odmiennego jzyka i jego tlumaczenie s w pliku
    language.txt, to ustawienie tej opcji sprawi, e wiadomoci PGP bd si
    pojawia w innym jzyku. Jeli tlumaczenie dla wiadomoci jest niedostpne
    to wiadomo ta pojawi si w jzyku angielskim.

    Jeli szukasz czego na temat zaopatrywania si w plik language.txt, to
    jego format powinien by dla ciebie oczywisty.

    CHARSET - Zestaw Znak'ow

    Warto domylna: CHARSET = noconv

    PGP probuje przetlumaczy wszystkie wiadomoci trybu tekstowego na
    alfabet ISO Latin-1, albo na alfabet KOI-8 dla cyrylicy. Ustawienie to
    wskazuje drugorzdny zestaw znakow, tak wic PGP moe dokona odpowiedniej
    translacji. Opcjami mog by noconv, latin1 lub koi8, wskazujce, e nie
    jest potrzebna adna translacja; cp850, wskazujce, e powinna by uyta
    strona kodowa IBM PC 850; ascii, wskazujce, e powinien by uyty
    minimalny podzestaw znakow ASCII; i alt_codes, wskazujce, e dla
    cyrylicy powinny by uyte alternatywne kody IBM PC.

    KEEPBINARY - Zachowaj Porednik Plik .pgp

    Warto domylna: KEEPBINARY = off

    Jeli wlczymy KEEPBINARY, wtedy PGP wyprodukuje plik .pgp jako dodatek
    do pliku .asc jeli wlczone jest opancerzone ASCII.

    TMP - Tymczasowy katalog plik'ow

    Warto domylna: TMP = ""

    PGP tworzy pliki tymczasowe podczas rozszyfrowywania wiadomoci. Jest
    to katalog, w ktorym s one przechowywane. Jeli nie jest podany w pliku
    konfiguracyjnym to uywana jest zmienna rodowiskowa TMP, albo katalog
    biecy. Dopomaga bezpieczestwu jeli nie jest katalog ten nie jest
    publicznie odczytywalny. Lokalny system plikow te moe by dobrym
    pomyslem.

    COMPRESS - Kompresuj Tekst Przed Szyfrowaniem

    Warto domylna: COMPRESS = on

    PGP zwykle kompresuje plik zanim go zaszyfruje, wic bdzie mniej do
    szyfrowania i wysylany przez ciebie plik bdzie mniejszy. Utrudnia to
    take analiz kryptograficzn. Opcja ta jest najczciej wylczana jedynie
    ze wzgldow odpluskwiania.

    PAGER - Wybierz Komend Pow/loki by Wywietla Wyjcie Pagera

    Warto domylna: PAGER = ""

    Jeli ustawione, PGP uyje podanego programu by przeglda pliki kiedy
    podano opcj -m w linii komend.  Domylnie, PGP uyje prostego pagera
    wewntrznego.

    SHOWPASS - Wywietlaj Fraz Kodujc Podczas Wprowadzania

    Warto domylna: SHOWPASS = off

    Jeli kto nie jest w stanie wprowadzi dlug fraz bez ogldania jej na
    ekranie, moe y tej opcji, kosztem bezpieczestwa oczywicie.

    INTERACTIVE - Zapytaj Przed Dodaniem Kadego Klucza

    Warto domylna: INTERACTIVE = off

    Domylnie, gdy podany plik zawiera nowe klucze, PGP spyta, czy chcesz je
    doda do swojego pku kluczy publicznych. Odkd dodawanie kluczy wcale nie
    implikuje tego, e masz do nich zaufanie, dodawanie nowych jedynie
    marnuje miejsce. Jeli ta opcja jest ustawiona PGP upewnia si w zwizku
    z dodaniem kadego klucza z pliku z kluczami.

    VERBOSE - Poziom Szczeg'o/lowoci Wydruku

    Warto domylna: VERBOSE = 1

    Gdy jest ustawione na 0 to PGP wypisuje tylko wiadomoci, ktore s
    potrzebne, lub ktore wskazuj jaki bld. Gdy ustawimy 2 to PGP wypisze
    nam znaczenie calej zawartoci informacji "odpluskwiajcej" o tym, co
    aktualnie jest wykonywane. Wartoci wiksze ni 2 nie daj adnych efektow.

    PUBRING - Lokalizacja Publicznego Pku Kluczy

    Warto domylna: PUBRING = $PGPPATH/pubring.pgp

    To jest nazwa ciekowa prowadzca do uywanego pku kluczy publicznych.

    SECRING - Lokalizacja Prywatnego Pku Kluczy

    Warto domylna: SECRING = $PGPPATH/secring.pgp

    To jest nazwa ciekowa prowadzca do uywanego pku kluczy prywatnych.

    BAKRING - Kopia Zapasowa Prywatnego Pku Kluczy

    Warto domylna: BAKRING = ""

    Jeli jest ustawione, to podczas sprawdzania twojego pku kluczy (pgp
    -kc), PGP porowna zwykly pk kluczy prywatnych z podan kopi zapasow,
    przechowywan zazwyczaj na chronionym przed zapisem, wymiennym noniku.
    Sluy to ochronie przeciwko "hurtowym" modyfikacjom twoich pkow kluczy
    przy uyciu ataku bazujcego na podszywaniu si.

    RANDSEED - Plik z Zarodkiem Losowej Wartoci

    Warto domylna: RANDSEED = $PGPPATH/randseed.bin

    Jest to cieka dostpu do pliku zawierajcego zarodek losowoci, ktorego
    PGP uywa w swoim algorytmie generowania liczb losowych do wytwarzania
    kluczy sesji. Ten plik powinien by chroniony przed przypadkowym
    odkryciem, poniewa jest czci procesu, podczas ktorego PGP dy do
    wielkich dlugoci by uy moliwie najlepszego dostpnego rodla losowoci
    przy generowaniu kluczy sesji.

    COMMENT - Komentarz Opancerzonego ASCII

    Warto domylna: COMMENT = ""

    Jeli nie jest cigiem pustym to warto tej zmiennej jest umieszczana w
    naglowkach plikow opancerzonego ASCII, poprzedzona slowem "Comment: ".

    LEGAL_KLUDGE - Niekompatybilno z PGP w wersji innej ni 2.6

    Warto domylna: LEGAL_KLUDGE = on

    Jeli to ustawimy to PGP bdzie generowa klucze w nowym formacie, ktory
    nie moe by odczytany przez wersj 5.2 i wczeniejsze.

  Certyfikacja Klucza
    PGP uywa takiego systemu, e uytkownicy mog specyfikowa zaufanych
    uytkownikow, ktorzy mog podpisywa publiczne klucze innych ludzi. Jest
    wane by wiedzial, jak ten mechanizm dziala; pelen opis znajdziesz w
    dokumentacji.

    Wane: Dokumentacja opisuje take sposob w jaki generowa i przesyla
    certyfikat "kompromitacji klucza", ktory mowi czytajcym, e twoj klucz
    prywatny zostal skompromitowany (odkryty - przyp. tlum.). Jeli twoj
    klucz jest skompromitowany to przeczytaj prosz sekcj podrcznika dotyczc
    certyfikatow kompromitacji i tego jak je tworzy; im szybciej wylesz
    certyfikat kompromitacji klucza, tym mniejsz "li chlopcy" bd mieli
    sposobno by wysyla podrobione wiadomoci.

  Wane Wskaz'owki
    PGP probuje automatycznie kompresowa twoj plik wejciowy; zachodzi wic
    maly punkt w przed-kompresji wejcia do transmisji.

    "Opancerzone ascii" PGP jest potrzebne tylko w przypadku, gdy dane
    transmitowane s na zewntrz; przykladowo, jeli wysylasz klucz publiczny
    komu innemu podpisujc go z jakiego bliej nieokrelonego powodu, po
    prostu "uzbroj" wychodzc wiadomo; najlepiej podpisa binarn form klucza.

  Inne Jzyki
    PGP  jest latwo konfigurowalne pod ktem ronych wersji jzykowych
    (komunikaty bldow i pomocy); zostalo ono bowiem przetlumaczone na wiele
    innych  nie-angielskich  jzykow. Po wicej szczegolow przejrzyj w
    podrczniku opis pliku "language.txt".

RODOWISKO

    PGP na potrzeby posiada/generuje kilka specjalnych plikow, takich jak
    twoje standardowe pliki pkow kluczy "pubring.pgp" i "secring.pgp", plik
    z zarodkiem losowej liczby "randseed.bin", plik konfiguracyjny PGP
    "config.txt" oraz plik przetlumaczonych komunikatow "language.txt".
    Pliki te mog by przechowywane w jakimkolwiek katalogu o ile zmienna
    "PGPPATH" wskazuje na ten katalog. Jeeli zmienna "PGPPATH" pozostaje
    niezdefiniowana, ww. pliki znajd si w katalogu biecym.

    Zwykle PGP prosi uytkownika, aby ten wpisal sw fraz kodujc, gdy tylko
    PGP chce odblokowa klucz prywatny. Jednakowo moliwe jest przechowanie
    frazy w zmiennej rodowiskowej powloki twojego systemu operacyjnego.
    Zmienna "PGPPASS" moe by uyta to podtrzymania frazy kodujcej, ktorej
    PGP zechce laskawie uy najpierw. Jeli fraza przechowywana w "PGPPASS"
    jest nieprawidlowa PGP poprosi o wprowadzenie jej jeszcze raz. To
    niebezpieczne udogodnienie czyni twe ycie bardziej wygodnym jeli musisz
    regularnie zajmowa si du liczb przychodzcych wiadomoci adresowanych do
    twojego klucza prywatnego, eliminujc potrzeb ciglego wklepywania frazy
    kodujcej,  za  kadym  uruchomieniem  PGP.  To jest bardzo grone
    udogodnienie; w systemie UNIX zadaniem  wprost  trywialnym  jest
    przeczytanie czyjego rodowiska uywajc komendy ps(1). Jeli zastanawiasz
    si nad uyciem tego gadetu, musisz z pewnoci przeczyta sekcj "How to
    Protect Secret Keys from Disclosure" i "Exposure on Multi-user Systems"
    w pelnym podrczniku PGP.

    Jeli zdefiniowana jest zmienna rodowiskowa PGPPASSFD to musi ona mie
    warto numeryczn, ktorej PGP uyje jako numer deskryptora pliku by
    przeczyta z niego fraz kodujc. Ta operacja jest przeprowadzana przed
    czymkolwiek innym, moesz wic uywa standardowego strumienia wejciowego
    jako pliku wejciowego. Jest to glownie uywane przez skrypty powloki,
    odkd pod systemem Unix trudno jest czyta lcza komunikacyjne (potoki -
    przyp. tl.) innych uytkownikow.

WARTO ZWRACANA

    PGP zwraca powloce 0 jeli wszystko pojdzie dobrze, a warto niezerow
    kodu bldu w przypadku jakich niepowodze. Popatrz w rodla by dowiedzie
    si wicej szczegolow na temat zwrotnych, niezerowych wartoci statusow
    wyjciowych.

PLIKI

    *.pgp             plik zaszyfrowany, podpis, czasem klucz
    *.asc             plik opancerzonego ascii
    /usr/local/lib/config.txt   globalny plik konfiguracyjny
    $PGPPATH/config.txt      plik konfiguracyjny uytkownika
    $PGPPATH/pubring.pgp      publiczny pk kluczy
    $PGPPATH/secring.pgp      prywatny pk kluczy
    $PGPPATH/randseed.bin     plik z zarodkiem losowych liczb
    /usr/local/lib/pgp/language.txt
    $PGPPATH/language.txt     plik z obcojzycznymi tlumaczeniami
    /usr/local/lib/pgp/pgp.hlp
    $PGPPATH/pgp/pgp.hlp      tekstowy plik pomocy
    /usr/local/lib/pgp/pgpkey.hlp
    $PGPPATH/pgp/pgpkey.hlp    tekstowy plik pomocy zarzdzania kluczami

UWAGA

    Podrcznik jest naprawd dobry i na dlusz met warto by go przeczytal.
    PGP moe by doskonalym zamkiem, ale musisz jeszcze odpowiednio wstawi
    ten zamek w drzwi, tak eby wlamywacze trzymali si z daleka. Przeczytaj
    wic podrcznik i odkryj jak!

PRZESTROGI

    Nie mona przekrela wagi ochrony klucza prywatnego.  Kady kto ma do
    niego dostp moe falszowa wiadomoci pochodzce od ciebie lub czyta
    adresowan do ciebie poczt.  Bd bardzo ostrony  uywajc  PGP  na
    jakimkolwiek systemie wielodostpowym.

    Autorzy PGP ufaj, e jest to najbardziej bezpieczne oprogramowanie
    kryptograficzne dostpne publicznie, gdy uywa si go  zgodnie  ze
    wskazowkami,  a przecie kady zawsze da by jego ulubiony system
    kryptograficzny  byl  bezpieczny.  Przeczytaj  sekcj  podrcznika
    zatytulowan "Trusting Snake Oil" i sekcj "Vulnerabilities" by pozna
    rone sztuczki.

DIAGNOSTYKA

    Najczciej nie wymaga wyjanie.

USTERKI

    PGP bylo oryginalnie napisane dla komputera PC i zachowuje si w zwizku
    z tym bardzo PCtowo. W szczegolnoci jest to automatyczny wybor plikow,
    rozszerze plikow, i inne rzeczy calkiem obce rodowiskom UNIXowym.

    Ta strona man moe wymaga odnowie by uwzgldniala ostatnie ulepszenia.

AUTORZY

    Oryginalnie napisane przez Philipa R. Zimmermanna.  Potem rozszerzone
    przez tysice innych ludzi.

OGRANICZENIA PRAWNE

    PGP 2.6.3i jest wolnodostpne (freeware), i moe by uywane tylko w celach
    niekomercyjnych. Tej wersji PGP nie wolno uywa na terytorium USA lecz
    mona z powodzeniem uy jej gdziekolwiek indziej na wiecie. Uytkownicy ze
    Stanow Zjednoczonych powinni w zamian zdoby kopi MIT PGP 2.6.2 albo
    zakupi komercyjn wersj 2.7.1 od ViaCrypt.

    Po  bardziej  szczegolow  informacj  dotyczc licencjonowania PGP,
    rozpowszechniania, praw kopiowania, patentow,  znakow  handlowych,
    ogranicze prawnych, oraz ogranicze eksportowych, zapoznaj si z sekcj
    "Legal Issues" w podrczniku "PGP User's Guide, Volume II: Special
    Topics".

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

               PGP Version 2.6.3i            PGP(1)