Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    pico - prosty edytor tekstu w stylu Pine

SK/LADNIA

    pico [ opcje ] [ plik ]

OPIS

    Pico jest prostym, zorientowanym ekranowo edytorem tekstowym opartym o
    program obslugi wiadomoci pocztowych Pine. Tak jak w Pine, polecenia
    wywietlane s u dolu ekranu. Zapewniona jest te pomoc kontekstowa.
    Wszystkie znaki bezporednio po wpisaniu s wstawiane w tekst.

    Polecenia edycyjne wprowadzane s przy pomocy kombinacji klawiszy
    sterujcych  [Ctrl+znak].  Jako  obejcie  programow komunikacyjnych
    polykajcych niektore znaki strujce moesz emulowa  znak  sterujce
    naciskajc dwukrotnie ESCAPE, a nastpnie dany znak sterujcy, np. "ESC
    ESC c" jest rownowane wprowadzeniu Ctrl-c.  Edytor  posiada  pi
    podstawowych   funkcji:  wyrownywanie  akapitow,  wyszukiwanie,
    wycinanie/wstawianie blokow, sprawdzanie pisowni i przegldark plikow.

    Wyrownywanie (lub wypelnianie) akapitu dziala na akapicie zawierajcym
    kursor lub, jeli kursor znajduje si pomidzy wierszami, bezporednio
    poniszym.  Akapity rozdzielane s pustymi wierszami lub wierszami
    rozpoczynajcymi si spacj bd tabulatorem. Cofnicie wyrownywania moliwe
    jest przy pomocy kombinacji klawiszy control-U uytej bezporednio po
    przeprowadzonym wyrownywaniu.

    Wyszukiwanie lacuchow znakowych nie rozronia malych i duych liter
    [tlum:laciskich; niestety polskie nie s rozpoznawane]. Wyszukiwanie
    rozpoczyna si od biecej pozycji kursora i po dojciu do koca tekstu jest
    kontynuowane od jego pocztku. Przy kolejnych wyszukiwaniach proponowany
    jest jako domylny ostatnio szukany lacuch.

    Bloki tekstu mog by przenoszone, kopiowane lub kasowane przez tworcze
    zastosowanie polece zaznaczania (ctrl-^), kasowania (ctrl-k) i cofnicia
    operacji  (ctrl-u).  Polecenie  kasowania  usuwa  tekst  pomidzy
    "znacznikiem" a biec pozycj kursora i umieszcza go  w  buforze
    "wycinania".  Polecenie  cofnicia  operacji spowoduje "wstawienie"
    zawartoci bufora w biecym poloeniu kursora.

    Kontroler pisowni sprawdza  wszystkie  wyrazy  tekstu.  Nastpnie,
    podwietlajc  bldnie  napisane  slowa  proponuje  ich poprawienie.
    Sprawdzanie pisowni moe zosta  anulowane  w  dowolnym  momencie.
    Alternatywnie pico zastpi domyln procedur sprawdzania pisowni procedur
    zdefiniowan przez zmienn rodowiskow SPELL. Procedura zastpcza powinna
    czyta ze standardowego wejcia i zapisywa na standardowe wyjcie.

    Przegldarka plikow proponowana jest jako opcja przy poleceniach "Read
    File" (czytaj plik) i "Write Out" (zapisz). Jej zadaniem jest pomoc w
    poszukiwaniu konkretnych plikow i nawigacji w drzewie katalogow. Do
    wybrania przedstawiane s nazwy plikow z rozmiarami i nazwy podkatalogow
    z biecego katalogu.  Biecy katalog roboczy wywietlany jest w gornym
    wierszu, za lista dostpnych polece zajmuje dwa dolne. Obslugiwane jest
    kilka podstawowych operacji: zmiana nazw plikow, kopiowanie i usuwanie.

    Bardziej szczegolowa pomoc zawarta jest w pomocy wbudowanej pico.

OPCJE

    +n   Powoduje, e pico wystartuje z kursorem umieszczonym w n-tym
       wierszu pliku. (Zauwa: bez odstpu midzy znakiem "+" a liczb)

    -b   Wlcz  opcj  zastpowania  tekstu  (Replace)  dopasowaniami
       znalezionymi przy pomocy polecenia "Where is".

    -d   Przypisz klawisz "delete" do wymazywania znaku w miejscu kursora
       zamiast znaku przed kursorem.

    -e   Wlcz uzupelnianie nazw plikow.

    -f   Uyj klawiszy funkcyjnych dla polece. Opcja ta jest obslugiwana
       wylcznie w polczeniu z UW Enhanced NCSA telnet.

    -h   Podaje dostpne opcje wiersza polece.

    -j   Wlcz polecenie "Goto" w przegldarce plikow. Pozwala to poleceniu
       na jawne wskazanie pilotowi, ktory katalog odwiedzi.

    -g   Wlcz tryb "Show Cursor" (pokazywania kursora) w przegldarce
       plikow.  Powoduje, e kursor ustawiany jest przed biecym wyborem
       a nie w dolnym lewym rogu ekranu.

    -k   Powoduje, e polecenie "Cut Text" (wytnij tekst) usuwa znaki od
       pozycji  kursora  do koca wiersza zamiast usuwania calego
       wiersza.

    -m   Wlcza obslug myszk. Dziala tylko wtedy, gdy pico uruchomiony
       jest w oknie "xterm" systemu X Window.

    -nn  Opcja -nn wlcza powiadamianie o nowej korespondencji. Argument n
       jest opcjonalny i podaje jak czsto, w  sekundach,  bdzie
       sprawdzana twoja skrzynka pocztowa. Na przyklad, -n60 powoduje,
       e pico bdzie co minut sprawdza, czy nadeszla nowa przesylka
       pocztowa. Domylnym odstpem jest 180 sekund, dozwolonym minimum
       za 30. (Uwaga: bez spacji midzy "n" i liczb)

    -o katalog
       Ustawia katalog pracy. Dostpne bd wylcznie pliki z  tego
       katalogu.  Podobnie, przegldarka plikow ograniczona jest do
       poddrzewa podanego katalogu.

    -rn  Ustawia kolumn uywan  jako  prawy  margines  w  poleceniu
       wyrownywania akapitu ("Justify").

    -s speller
       Okrela alternatywny program sprawdzania pisowni.

    -t   wlcza "tryb narzdzia" ("tool mode"). Przeznaczony do sytuacji,
       gdy pico uywany jest jako edytor wewntrz innych narzdzi (np.
       Elm, Pnews). Pico nie bdzie monitowal o zapisanie przy koczeniu
       pracy i nie bdzie zmienial nazwy bufora przy operacji zapisu
       (polecenie "Write Out").

    -v   Tylko przegldanie pliku, wylczenie edycji.

    -w   Wylczenie zawijania wyrazow [przenoszenia do nastpnego wiersza].
       Pozwala wic na edycj dlugich wierszy.

    -x   Wylcz menu klawiszy na dole ekranu.

    -z   Wlcza moliwo zawieszania pracy pico przez ^Z.

    -q   Definicje sekwencji specjalnych z termcap czy terminfo bd mie
       pierwszestwo nad domylnie zdefiniowanymi sekwencjami. Opcja ta
       jest dostpna tylko wtedy, gdy pico zostal skompilowany z wlczon
       dyrektyw define TERMCAP_WINS.

    Na koniec, kiedy uruchomiony pico zostanie rozlczony (tj. otrzyma
    SIGHUP), to w razie potrzeby zapisze on przed zakoczeniem biec prac.
    Zapisywana jest ona do pliku o nazwie edytowanego z dodan kocowk
    ".save". Jeli aktualna praca nie byla nazwana, to zachowywana jest w
    pliku o nazwie "pico.save".

B/LDY

    Sposob, w jaki obslugiwane s wiersze dlusze ni szeroko wywietlania, nie
    jest od razu oczywisty. Wiersze majce kontynuacj poza granic ekranu
    wskazywane s znakiem '$' na ich kocu. Dlugie wiersze przewijane s
    poziomo podczas przesuwania kursora.

PLIKI

    pico.save    Zachowuje przerwan prac nad nie nazwanym plikiem.
    *.save      Zachowuje prac nad nazwanym plikiem.

AUTORZY

    Michael Seibel <mikes@cac.washington.edu>
    Laurence Lundblade <lgl@cac.washington.edu>
    Pico powstal pierwotnie na podstawie MicroEmacs 3.6, napisanego przez
    Dave'a G. Conroy.
    Pico jest znakiem handlowym University of Washington.
    Copyright 1989-1999 by the University of Washington.

ZOBACZ TAKE

    pine(1).

    Dystrybucja ze rodlami (cz Pine Message System):
     ftp://ftp.cac.washington.edu/mail/pine.tar.Z

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 Version 3.5             pico(1)