Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    pine - program do czytania grup dyskusyjnych i poczty elektronicznej

SK/LADNIA

    pine [ opcje ] [ adres , adres ]

    pinef [ opcje ] [ adres , adres ]

OPIS

    Pine jest pelnoekranowym programem do czytania wiadomoci. W swojej
    domylnej konfiguracji Pine prezentuje celowo ograniczony zestaw opcji
    przeznaczony dla pocztkujcego uytkownika. Istnieje jednak wci rosnca
    lista  opcjonalnych  moliwoci  przeznaczonych  dla  zaawansowanych
    uytkownikow.  pinef  jest wersj programu Pine uywajcym klawiszy
    funkcyjnych zamiast jednoliterowych polece.  W podstawowym zestawie
    polece znajduj si nastpujce opcje:

       View (przegldanie), Save (zapis), Export (zapis do pliku),
       Delete (usuwanie), Print (drukowanie), Reply (odpowiadanie) i
       Forward (dalsze przesylanie wiadomoci).

       Tworzenie wiadomoci w prostym edytorze (Pico) z automatycznym
       lamaniem linii i kontrol pisowni. Edycja wiadomoci moe by
       odkladana do poniejszej kontynuacji.

       Pelnoekranowy wybor i zarzdzanie folderami.

       Ksika adresowa, w ktorej znajduj si czsto uywane lub po prostu
       dlugie adresy. Mona definiowa wlasne listy dystrybucyjne. Adresy
       mog  by  pobierane z otrzymywanych wiadomoci bez potrzeby
       odpowiadania na nie.

       Sprawdzanie, czy otrzymano nowe wiadomoci jest wykonywane co 2.5
       minuty oraz po pewnych poleceniach, np. odwieaniu ekranu (Ctrl-
       L).

       Kontekstowa pomoc.

    Pine obsluguje  MIME  (Multipurpose  Internet  Mail  Extensions),
    internetowy standard reprezentacji wieloczciowych i multimedialnych
    danych w wiadomociach. Pine pozwala na zapis obiektow MIME do plikow i
    w pewnych sytuacjach moe uruchomi odpowiedni program do ogldania takich
    wiadomoci. Pine uywa systemowego pliku konfiguracyjnego mailcap by
    uruchomi wlaciwy program do obslugi poszczegolnych obiektow MIME.
    Wbudowany program do tworzenia wiadomoci nie  posiada  wlaciwoci
    multimedialnych, lecz dowolny typ danych - wlcznie z multimedialnymi -
    moe zosta umieszczony w wiadomoci jako zalcznik. Pozwala to posiadaczom
    programow  pocztowych  zgodnych  z MIME na wymian sformatowanych
    dokumentow, arkuszy kalkulacyjnych, plikow graficznych etc. przez poczt
    elektroniczn.

    Do  obslugi  lokalnych i zdalnych folderow pocztowych Pine uywa
    interfejsu c-client (c-client messaging API). Ta biblioteka pozwala na
    wykonywanie wielu niskopoziomowych funkcji obslugi poczty, wlczajc w to
    funkcje obslugi wielu formatow pocztowych, protokolu IMAP (Internet
    Message Access Protocol) oraz NNTP (Network News Transport Protocol).
    Poczta wychodzca jest zazwyczaj przekazywana programowi sendmail, ale
    moe by wysylana bezporednio przez SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

OPCJE

    Pine rozpoznaje nastpujce opcje linii polece:

    adres        Wyslanie wiadomoci na podany adres e-mailowy. Pine
              uruchomi si w trybie tworzenia wiadomoci.

    -a         Specjalny anonimowy tryb dzialania dla UWIN* (*
              patrz niej)

    -c numer_kontekstu mumer_kontekstu  jest  numerem odnoszcym si do
              kolekcji folderow, do ktorego  powinien  zosta
              zastosowany argument -f linii polece. Domylnie
              opcja -f jest stosowana do pierwszej zdefiniowanej
              kolekcji folderow.

    -d poziom_diagnostyki
              Wypisywanie informacji diagnostycznych na poziomie
              poziom_diagnostyki (0-9) do biecego pliku .pine-
              debug[1-4].   Warto  0  wylcza  informacje
              diagnostyczne i wstrzymuje tworzenie pliku .pine-
              debug.

    -d klucz[=warto]  Szczegolowy   opis   tworzenia   informacji
              diagnostycznych;  "flush"  powoduje  zapisywanie
              plikow diagnostycznych bez buforowania, "timestamp"
              dolcza  do  kadego  komunikatu  czas  jego
              wygenerowania, "imap=n" (gdzie n przybiera wartoci
              od 0 do 4) powoduje dolczanie telemetrii (ang.
              telemetry) IMAP na podanym poziomie, "numfiles=n"
              (gdzie n przybiera warto od 0 do 31) opisuje ilo
              tworzonych  plikow  diagnostycznych  i wreszcie
              "verbose=n" (gdzie n przybiera wartoci od 0 do 9)
              jest odwrotnym progiem poziomu generowania ogolnych
              wiadomoci o dzialaniu programu.

    -f folder      Otwarcie  folderu  (w  pierwszej  zdefiniowanej
              kolekcji folderow) zamiast INBOX.

    -F plik       Otwarcie podanego pliku tekstowego w przegldarce
              programu Pine.

    -h         Pomoc: lista rozpoznawanych opcji linii polece.

    -i         Otwarcie indeksu folderow po uruchomieniu programu.

    -I klawisze     Lista klawiszy (rozdzielona przecinkami), ktorych
              nacinicie  Pine  powinien  zasymulowa zaraz po
              uruchomieniu.

    -k         Wywolywanie  polece  klawiszami  funkcyjnymi.
              Identyczne  dzialanie  ma uruchomienie programu
              pinef.

    -n numer      Uruchomienie programu z automatycznym otworzeniem
              wiadomoci o podanym numerze.

    -nr         Specjalny tryb dla UWIN*

    -o         Otwarcie pierwszego folderu w trybie tylko do
              odczytu.

    -p plik_konfiguracyjny
              Uycie  podanego  pliku  w  charakterze  pliku
              konfiguracyjnego zamiast domylnego .pinerc.

    -P plik_konfiguracyjny
              Uycie  podanego  pliku  w  charakterze  pliku
              konfiguracyjnego  zamiast   domylnego   pliku
              systemowego pine.conf.

    -r         Uruchomienie  w  trybie  demonstracyjnym  o
              ograniczonej funkcjonalnoci.  Pine bdzie wysylal
              poczt tylko do siebie samego, a funkcje typu save i
              export nie bd dzialaly.

    -z         Udostpnienie moliwoci przeniesienia programu Pine
              do tla klawiszem ^Z lub sygnalem SIGTSTP.

    -conf        Utworzenie  wzorcowego pliku jako szablonu dla
              systemowego pliku konfiguracyjnego pine.conf na
              standardowym  wyjciu.  Jest  to  inny plik ni
              indywidualny dla kadego uytkownika .pinerc.

    -create_lu ksika_adresowa porzdek_sortowania
              Utworzenie dodatkowego indeksu dla ksiki adresowej
              o podanej nazwie i posortowanie jej w podanym
              porzdku. Moliwe wartoci dla porzdku sortowania, to
              dont-sort (brak sortowania), nickname (skr'ot nazwy
              adresata),  fullname  (pe/lna  nazwa  adresata),
              nickname-with-lists-last (skr'ot nazwy, ale listy na
              kocu), or fullname-with-lists-last (pe/lna nazwa,
              ale listy na kocu).

              Jest  to uyteczne do tworzenia globalnych lub
              dzielonych ksiek adresowych. Po utworzeniu w ten
              sposob indeksu, plik powinien zosta przeniesiony
              lub skopiowany w taki sposob, by zmianie nie ulegl
              czas modyfikacji. Czas modyfikacji ksiki adresowej
              jest zachowywany w nowotworzonym pliku z indeksem i
              przy kadym uruchomieniu programu sprawdzany. Jeeli
              czas modyfikacji ksiki adresowej ulegnie zmianie,
              pine utworzy indeks od nowa.  Innymi slowy, po
              utworzeniu indeksu za pomoc opisywanej opcji, nie
              kopiuj ksiki adresowej do jej docelowego poloenia w
              taki sposob, ktory zmieni jej czas modyfikacji.

    -pinerc plik    Zapisanie biecej konfiguracji programu do podanego
              pliku.

    -sort porzdek_sortowania
              Posortowanie  ekranu  FOLDER INDEX w jednej z
              nastpujcych kolejnoci: arrival (czas nadejcia),
              subject (temat), from (pole from), date (data),
              size (rozmiar), orderedsubj (pseudo wtek)  lub
              reverse (odwrotna kolejno). Arrival jest domylnym
              porzdkiem sortowania. Porzdek OrderedSubj symuluje
              sortowanie pod ktem wtkow. Kady porzdek sortowania
              moe zosta odwrocony przez  dodanie  do  niego
              /reverse.

              Reverse  bez  dodatkowych  opcji  dziala  jak
              arrival/reverse.

    -option=warto    Nadanie opcji konfiguracyjnej podanej wartoci. Np.
              -signature-file=sig1              lub
              -feature-list=signature-at-bottom (Uwaga: wartoci
              opcji feature-list s addytywne)

    * UWIN = University of Washington Information Navigator

KONFIGURACJA

    Istnieje  kilka  poziomow  konfiguracji  programu  Pine.  Wartoci
    konfiguracyjne na danym poziomie maj wyszy priorytet ni te wartoci na
    niszych poziomach. W porzdku rosncego priorytetu:

    o wbudowane wartoci domylne.
    o plik pine.conf dla calego systemu.
    o osobisty plik .pinerc kadego uytkownika (wartoci w nim mona ustawia
    za pomoc menu Setup/Config).
    o opcje linii polece
    o plik pine.conf.fixed dla calego systemu.

    Istnieje wyjtek od zasady, w myl ktorej wartoci konfiguracyjne s
    zastpowane przez wartoci tych samych opcji o wyszym priorytecie:
    wartoci nadawane zmiennej feature-list s addytywne, lecz mog by
    zanegowane dolczeniem "no-" na pocztku danej wartoci dla tej zmiennej.
    Pine w systemie Unix uywa nastpujcych zmiennych rodowiskowych.

     TERM
     DISPLAY   (okrela, czy Pine moe wywietla zalczniki typu IMAGE).
     SHELL    (domyln wartoci jest /bin/sh, jeeli ta zmienna nie jest
    ustawiona).
     MAILCAPS  (lista cieek do plikow mailcap rozdzielonych rednikami).

PLIKI

    /var/spool/mail/xxxx    Domylny folder dla przychodzcej poczty.
    ~/mail           Domylny katalog dla folderow.
    ~/.addressbook       Domylna nazwa pliku z ksik adresow.
    ~/.addressbook.lu      Domylna  nazwa  pliku z indeksem ksiki
    adresowej.
    ~/.pine-debug[1-4]     Pliki, do ktorych zapisywane s komunikaty
    diagnostyczne.
    ~/.pinerc          Osobisty plik konfiguracyjny.
    ~/.newsrc          Opis   stanu   subskrybowanych   grup
    dyskusyjnych.
    ~/.signature        Domylna nazwa pliku z sygnatur.
    ~/.mailcap         Osobisty plik mailcap (man mailcap(4))
    ~/.mime.types        Osobiste rozszerzenie rozpoznawanych typow
    MIME
    /etc/mailcap        Systemowy plik mailcap (man mailcap(4))
    /etc/mime.types       Systemowe opis rozpoznawanych typow MIME
    /usr/lib/pine.info     Lokalny wskanik do administratora systemu
    /usr/lib/pine.conf     Systemowy plik konfiguracyjny
    /usr/lib/pine.conf.fixed   Plik konfiguracyjny, ktorego ustawienia
    nie mog by zmieniane
    /tmp/.\var\spool\mail\xxxx Pliki blokujce dla kadego folderu
    ~/.pine-interrupted-mail  Wiadomo, ktorej tworzenie zostalo przerwane
    ~/mail/postponed-msgs    Wiadomo, ktorej tworzenie zostalo odloone
    na poniej
    ~/mail/sent-mail      Archiwum wyslanych wiadomoci
    ~/mail/saved-messages    Domylny folder na zapisywane wiadomoci

ZOBACZ TAKE

    pico(1), binmail(1), aliases(5), mailaddr(7), sendmail(8), spell(1),
    imapd(8)

    Grupa dyskusyjna: comp.mail.pine
    Pine Information Center: http://www.washington.edu/pine
    Dystrybucja rodlowa: ftp://ftp.cac.washington.edu/pine/pine.tar.Z
    Pine Technical Notes (informacje techniczne), zawarte w dystrybucji
    rodlowej
    Interfejs (API) biblioteki przesylania wiadomociC-Client, zawarty w
    dytrybucji rodlowej.

PODZIKOWANIA

    Zespol rozwoju programu Pine (cz UW Office
    of Computing & Communications) na Uniwersytecie w Waszyngtonie
    (University of Washington):

    Project Leader:      Mike Seibel.
    Principal authors:    Mike Seibel, Steve Hubert, Laurence Lundblade.
    C-Client library & IMAPd: Mark Crispin.
    Pico, the PIne COmposer: Mike Seibel.
    Bug triage, user support: David Miller.
    Port integration:     David Miller.
    Documentation:      David Miller, Stefan Kramer, Kathryn Sharpe.
    PC-Pine for DOS:     Mike Seibel.
    PC-Pine for Windows:   Tom Unger.
    Project oversight:    Terry Gray.
    Principal Patrons:    Ron Johnson, Mike Bryant.
    Additional support:    NorthWestNet.
    Initial Pine code base:  Elm, by Dave Taylor & USENET Community Trust.
    Initial Pico code base:  MicroEmacs 3.6, by Dave G. Conroy.
    User Interface design:  Inspired by UCLA's "Ben" mailer for MVS.
    Suggestions/fixes/ports: Folks from all over!

    Copyright 1989-1996 by the University of Washington.
    Pine i Pico s zastrzeonymi znakami handlowymi Uniwersytetu w Waszyngtonie

    98.05.06

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 Wersja 4.04             pine(1)