Provided by: kde-l10n-pl_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAZWA

    plasmaengineexplorer - Umoliwia bezporedni dostp do silnikow danych
    Plazmy

SK/LADNIA

    plasmaengineexplorer [--height piksele] [--width piksele] [-x piksele]
              [-y piksele] [--engine name] [--source name]
              [--interval ms]

    plasmaengineexplorer [Standardowe opcje KDE] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

    plasmaengineexplorer jest graficznym narzdziem pozwalajcym programistom
    testowanie silnikow danych plazmy bez koniecznoci tworzenia apletow
    plazmy.

    Jeeli nie podano adnej opcji, to program si uruchomi bez adnego silnika
    danych. Wymagany silnik danym moe by wybrany za pomoc listy rozwijanej.

    Wywietlane zostan tylko zainstalowane silniki danych. Aby wywietli nowo
    zainstalowane silniki danych, niezbdne moe by uruchomienie programu
    kbuildsycoca4.

PARAMETRY

    --height piksele
      Okrela wysoko okna w pikselach.

    --width piksele
      Okrela szeroko okna w pikselach.

    -x piksele
      Okrela wspolrzdn x (poziom) poloenia gornego lewego rogu okna w
      pikselach.

    -y piksele
      Okrela wspolrzdn y (pionow) poloenia gornego lewego rogu okna w
      pikselach.

    --engine nazwa
      Uruchamia program plasmaengineexplorer z wybranym okrelonym
      silnikiem danych. Parametr nazwa jest wewntrzn nazw silnika danych,
      okrelon wpisem X-KDE-PluginInfo-Name w pliku .desktop.

    --source nazwa
      Parametr moe by stosowany tylko jednoczenie z --engine. Wskazuje
      okrelone rodlo danych dla silnika danych, przy uruchamianiu
      plasmaengineexplorer.

    --interval czas
      Okrela domylny odstp pomidzy odwieaniem wybranych rodel na
      czasmilisekund. Jeeli nie podano parametru, rodlo bdzie odwieane
      tylko na danie (dla niektorych rodel, oznacza do odwieanie po
      pojawieniu si nowych danych).

      Jeeli podano parametr --source, to okrelany tu jest odstp pomidzy
      odwieeniem danych dla tego rodla.

ZOBACZ TAKE

    Bardziej szczegolowa dokumentacja jest dostpna pod adresem:
    help:/plasma (naley wprowadzi ten URL w programie Konqueror, lub wywola
    program khelpcenter help:/plasma).

PRZYK/LADY

    Laduje silnik danych : time, pokazujcy lokalny czas i aktualizujcy si
    co sekund.

      plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval 1000

AUTORZY

    Autorem plasmaengineexplorer jest Aaron Seigo aseigo@kde.org.