Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    po4a-build - buduje przetlumaczon dokumentacj

SK/LADNIA

    po4a-build [-f | --file PLIK] [--pot-only]

    po4a-build [-? | -h | --help | --version]

OPIS

    po4a-build ma sprawia, e tworzenie przetlumaczonej dokumentacji bdzie
    tak samo latwe jak tworzenie treci nieprzetlumaczonej.

    Kiedy po4a utworzy przetlumaczon zawarto jako pliki POD lub DocBook
    XML, po4a-build moe zbudowa kocow dokumentacj. Zarowno przetlumaczona,
    jak i nieprzetlumaczona zawarto jest budowana przez pojedynczy proces,
    aktualizujcy jednoczenie pliki POT.

    Istniejce instrukcje budowania s zastpowane przez pojedyncze wywolanie
    po4a-build i prosty plik konfiguracyjny uywany przez po4a-build do
    okrelenia, jak zbudowa kady element i ktore pakiety binarne maj zawiera
    treci przetlumaczone i nieprzetlumaczone.

    Po zbudowaniu zawarto bdzie si znajdowa w odpowiednich dla pakietow
    podkatalogach katalogu podanego w opcji BASEDIR pliku konfiguracyjnego.
    Dla pakietu binarnego o nazwie bla, zawierajcego francuskie i
    niemieckie tlumaczenia, wynikiem bdzie:

      BASEDIR/bla/man/man1/bla.1
      BASEDIR/bla/man/de/man1/bla.1
      BASEDIR/bla/man/fr/man1/bla.1

    Ulatwia to wlczanie wszystkich wygenerowanych treci do pakietu
    binarnego:

      doc/bla/man/* ./usr/share/man/
      doc/bla/html/* ./usr/share/doc/foo/

    Nie bdzie trzeba aktualizowa powyszej reguly po dodaniu nowych
    tlumacze, a dodanie kolejnego pakietu binarnego (ble) pozwoli na
    rozdzielenie zawartoci tych pakietow.

  Obs/lugiwane formaty
    Obecnie po4a-build obsluguje nastpujce kombinacje:

    1. DocBook XML dla sekcji 1.

    2. DocBook XML dla sekcji 3.

    3. DocBook XML dla HTML.

    4. POD dla sekcji 1.

    5. POD dla sekcji 3.

    6. POD dla sekcji 5.

    7. POD dla sekcji 7.

    Wszystkie dostpne formaty i wszystkie dostpne kombinacje mona zawrze w
    pojedynczym pliku konfiguracyjnym po4a-build.conf i w pojedynczym
    wywolaniu programu po4a-build. Szczegoly mona znale w po4a-
    build.conf(5).

KONFIGURACJA

    po4a-build uywa domylnego pliku konfiguracyjnego, po4a-build.conf,
    ktory powinien by umieszczony w glownym katalogu rodel pakietu (Prosz
    uy opcji-f, aby poda inny plik). Zobacz take po4a-build.conf(5).

    Przyk/lad 1. przyk/ladowy plik konfiguracji

    Przykladowy plik konfiguracji jest dostpny w:

      /usr/share/doc/po4a/examples/po4a-build.conf.example

  Uk/lad pliku konfiguracji
    Plik konfiguracyjny sklada si z kilku sekcji: ogolna, wsparcie dla
    XML/XSL, wsparcie dla POD oraz wsparcie dla HTML-a.

    Sekcja ogolna zawiera nazw i lokalizacj pliku konfiguracyjnego po4a
    (najprawdopodobniej najlepiej byloby go zostawi jako po4a.config), nazw
    katalogu po zwierajcego pliki PO dokumentacji (czsto doc/po), peln nazw
    pliku POT uywanego do wygenerowania tlumacze, katalog bazowy
    generowanej dokumentacji (BASEDIR), informacje o tym, czy pakiet
    zawiera strony podrcznika w sekcji 3 zamiast tylko w sekcji 1 oraz
    nazwy pakietow binarnych zawierajcych wygenerowane wyjcie.

    Sekcja wsparcia dla XML/XSL, okrela ktore z pakietow binarnych uywaj
    wsparcia dla XSL (w zmiennej XMLPACKAGES), glowny plik DocBook
    przekazywany do xsltproc oraz lokalizacje plikow XML lub DocBook.
    XSLFILE moe zosta nadpisane, jeli jest to potrzebne.

    Sekcja wsparcia dla POD okrela, ktore z pakietow binarnych uywaj
    wsparcia dla POD w zmiennej PODPACKAGES oraz peln nazw pliku POD.

    Sekcja wsparcia dla HTML-a podaje podkatalog katalogu BASEDIR
    zawierajcy nieprzetlumaczone i przetlumaczone dokumenty HTML oraz plik
    DocBook do wygenerowania HTML-a. Plik HTMLXSL moe zosta nadpisany, jeli
    jest to potrzebne.

POLECENIA

    --pot-only
      Aktualizuje tylko plik(i) POT. --pot-only jest przeznaczona dla
      pakietow, ktorych rodla zawieraj wszystkie pliki POT. Pakiety
      uywajce Autotools mog w prosty sposob doda plik POT do pakietu
      rodlowego, uywajc EXTRA_DIST, jednake w przypadku pakietow
      uywajcych zwyklych Makefile'i lub pewnych narzdzi pomocniczych z
      systemu kontroli wersji umieszczenie pliku POT (ktory jest plikiem
      generowanym) w pakiecie rodlowym moe okaza si niemoliwe bez
      jednoczesnego dodania go do systemu kontroli wersji. Aby unikn tej
      paskudnej i niepotrzebnej roboty, po4a-build potrafi zaktualizowa
      plik(i) POT na pocztku budowania pakietu, tak eby dpkg-source moglo
      wlczy go do pakietu rodlowego.

      Przyk/lad 2. Przyk/lad svn-buildpackage.

      svn-buildpackage otwarcie wspiera taki dodatek, za pomoc wlaciwoci
      SVN useNativeDist oraz celu native-dist programu make.

        # dodaje plik POT do archiwum rodel
        native-dist: Makefile
          po4a-build --pot-only

        $ svn propset useNativeDist 1 debian

    -h|--help
      Wywietla komunikat pomocy i koczy dzialanie.

    --version
      Wywietla komunikat pomocy i koczy dzialanie.

OPCJE

    -f|--file PLIK
      Nadpisuje domylny plik konfiguracyjny polecenia po4a-build (tj.
      plik po4a-build.conf).

AUTOR

    po4a-build napisal Neil Williams codehelp@debian.org.

    T stron podrcznika napisal Neil Williams codehelp@debian.org