Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    po4a-gettextize - konwertuje oryginalny plik (i jego tlumaczenie) do
    pliku PO

SK/LADNIA

    po4a-gettextize -f fmt -m master.doc [-l XX.doc] -p XX.po

    (XX.po jest plikiem wyjciowym, wszystkie pozostale s plikami
    wejciowymi)

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ulatwienie tlumacze (oraz,
    co ciekawsze, zarzdzania tlumaczeniami) przy uyciu narzdzi gettext w
    tych obszarach, gdzie nie byly uywane, jak na przyklad w obszarze
    dokumentacji.

    Skrypt po4a-gettextize odpowiada za konwertowanie plikow z dokumentacj
    do plikow PO. Jeeli rozpoczniesz nowe tlumaczenie, to po4a-gettextize
    wyodrbni z pliku dokumentacji komunikaty nadajce si do przetlumaczenia
    i utworzy z nich plik POT.

    Jeli plik zostal ju przetlumaczony, po4a-gettextize sprobuje wycign
    tlumaczenia, ktore zawiera, i zapisa je w odpowiednim miejscu pliku PO.
    Ostrzegamy, e ten proces nie jest zbyt inteligenty: n-ty komunikat w
    przetlumaczonym pliku jest traktowany jako tlumaczenie n-tego
    komunikatu w oryginale. Jeli tak nie jest, to ju jeste martwy. Dlatego
    wane jest, eby oba pliki mialy dokladnie tak sam struktur.

    Jednake po4a-gettextize zdiagnozuje przyczyn Twojej mierci, przez
    wykrycie braku synchronizacji midzy plikami i wypisanie miejsca, gdzie
    nastpil. W takim wypadku powiniene rcznie zmieni te pliki, aby usun te
    ronice. Nawet jeli nie zostal zgloszony aden bld, powinno si dokladnie
    sprawdzi poprawno wygenerowanego pliku PO (tj. e kady msgstr jest
    tlumaczeniem odpowiadajcego mu msgid, a nie tego wczeniejszego lub
    poniejszego).

    Nawet jeeli skrypt wykona swoje zadanie bez adnego widocznego problemu,
    to i tak oznaczy wszystkie wyodrbnione tlumaczenia jako niepewne
    ("fuzzy"), tak eby tlumacz musial je przejrze i sprawdzi.

    Jeli glowny dokument zawiera jakie znaki nie-ASCII, to nowo
    wygenerowany plik bdzie kodowany w UTF-8, aby obsluy znaki
    niestandardowe w sposob niezaleny od regionu kulturowego. W przeciwnym
    wypadku (glowny dokument jest calkowicie w ASCII) wygenerowany plik PO
    bdzie uywal kodowania znakow przetlumaczonego dokumentu wejciowego.

OPCJE

    -f, --format
      Format dokumentacji, ktor chce si obsluy. List dostpnych formatow
      mona wywietli, podajc opcj --help-format.

    -m, --master
      Plik zawierajcy glowny dokument do przetlumaczenia. Mona uy tej
      opcji wielokrotnie, aby przeksztalci wiele dokumentow do formatu
      gettext.

    -M, --master-charset
      Kodowanie znakow pliku zawierajcego dokument do przetlumaczenia.

    -l, --localized
      Plik zawierajcy dokument przetlumaczony. Jeeli podano wiele
      glownych dokumentow, mona poda rownie wiele dokumentow
      przetlumaczonych, uywajc tej opcji wicej ni raz.

    -L, --localized-charset
      Kodowanie znakow pliku zawierajcego przetlumaczony dokument.

    -p, --po
      Plik, do ktorego powinien zosta zapisany katalog wiadomoci. Jeeli
      nie podano, to katalog wiadomoci zostanie wypisany na standardowe
      wyjcie.

    -o, --option
      Dodatkowe opcje przekazywane modulowi formatu. Kada opcja powinna
      by w formacie "nazwa=warto". Wicej informacji o dostpnych opcjach i
      ich znaczeniu mona znale w dokumentacji kadego modulu.

    -h, --help
      Pokazuje krotki komunikat pomocy.

    --help-format
      Wywietla list formatow dokumentacji obslugiwanych przez po4a.

    -V, --version
      Wywietla wersj skryptu i koczy dzialanie.

    -v, --verbose
      Zwiksza gadatliwo programu.

    -d, --debug
      Wypisuje informacje przydatne do debugowania.

    --msgid-bugs-address adres@e-mail
      Ustawia adres, pod ktory naley zglasza bldy w polach msgid.
      Domylnie, utworzone pliki POT nie zawieraj naglowkow Report-Msgid-
      Bugs-To.

    --copyright-holder string
      Ustawia wlaciciela praw autorskich w naglowku POT. Domyln wartoci
      jest "Free Software Foundation, Inc."

    --package-name nazwa
      Ustawia nazw pakietu w naglowku POT. Domyln wartoci jest "PACKAGE".

    --package-version wersja
      Ustawia wersj pakietu w naglowku pliku POT. Domyln wartoci jest
      "VERSION".

ZOBACZ TAKE

    po4a(7), po4a-updatepo(1), po4a-translate(1), po4a-normalize(1).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002-2010 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).