Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    po4a-translate - konwertuje plik PO z powrotem do formatu dokumentacji

SK/LADNIA

    po4a-translate -f fmt -m master.doc -p XX.po -l XX.doc

    (XX.doc jest plikiem wyjciowym, wszystkie pozostale s plikami
    wejciowymi)

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ulatwienie tlumacze (oraz,
    co ciekawsze, zarzdzania tlumaczeniami) przy uyciu narzdzi gettext w
    tych obszarach, gdzie nie byly uywane, jak na przyklad w obszarze
    dokumentacji.

    Skrypt po4a-translate odpowiada za konwertowanie tlumacze (dokonanych w
    pliku PO) z powrotem do formatu dokumentacji. Przekazany plik PO
    powinien by tlumaczeniem pliku POT utworzonego przez
    po4a-gettextize(1).

OPCJE

    -f, --format
      Format dokumentacji, ktor chce si obsluy. List dostpnych formatow
      mona wywietli, podajc opcj --help-format.

    -a, --addendum
      Dodaje zalcznik do pliku wynikowego (na przyklad, aby umieci
      nazwisko tlumacza albo sekcj "O tlumaczeniu"). Pierwsz lini tego
      pliku powinien by naglowek PO4A, okrelajcy, gdzie zawarto powinna
      by dodana (patrz sekcja JAK umieci dodatkowy tekst w t/lumaczeniach
      w po4a(7)).

    -A, --addendum-charset
      Kodowanie znakow zalcznika. Prosz zauway, e wszystkie zalczniki
      powinny mie to samo kodowanie znakow.

    -m, --master
      Plik zawierajcy dokument do przetlumaczenia.

    -M, --master-charset
      Kodowanie znakow pliku zawierajcego dokument do przetlumaczenia.

    -l, --localized
      Plik, do ktorego powinien by zapisany przetlumaczony dokument.

    -L, --localized-charset
      Kodowanie znakow pliku zawierajcego przetlumaczony dokument.

    -p, --po
      Plik, z ktorego powinien by odczytany katalog wiadomoci.

    -o, --option
      Dodatkowe opcje przekazywane modulowi formatu. Kada opcja powinna
      by w formacie "nazwa=warto". Wicej informacji o dostpnych opcjach i
      ich znaczeniu mona znale w dokumentacji kadego modulu.

    -k, --keep
      Minimalny procentowy prog tlumacze pozwalajcy zachowa (tj. zapisa)
      plik wynikowy (domylnie: 80). Czyli, domylnie, aby pliki zostaly
      zapisane, musz by przetlumaczone co najmniej w 80%.

    -w, --width
      Kolumna, wg ktorej powinien by zawijany plik wynikowy.

    -h, --help
      Pokazuje krotki komunikat pomocy.

    --help-format
      Wywietla list formatow dokumentacji obslugiwanych przez po4a.

    -V, --version
      Wywietla wersj skryptu i koczy dzialanie.

    -v, --verbose
      Zwiksza gadatliwo programu.

    -d, --debug
      Wypisuje informacje przydatne do debugowania.

Dodawanie zawartoci (poza t/lumaczeniami) do generowanych plik'ow

    Aby w wygenerowanym dokumencie umieci dodatkow zawarto, nie bdc
    tlumaczeniem oryginalu (np. nazwisko tlumacza lub sekcj "O
    tlumaczeniu"), naley uy opcji --addendum.

    Pierwsza linia zalcznika musi zawiera naglowek, wskazujcy, gdzie umieci
    reszt zalcznika w dokumencie (moe to by przed podan czci dokumentu lub
    za ni). Reszta pliku zalcznika bdzie dodana niezmieniona do pliku
    wynikowego.

    Prosz zauway, e jeeli po4a-translate zwroci bld podczas dodawania
    ktoregokolwiek z podanych zalcznikow, odrzuci cale tlumaczenie (poniewa
    brakujcym plikiem moe by ten, ktory wskazuje na autora, co uniemoliwi
    uytkownikom skontaktowanie si z nim i zgloszenie bldow w tlumaczeniu).

    Skladnia naglowka jest bardzo sztywna. Wicej informacji o tym, jak uywa
    zalcznikow i jak dzialaj, mona znale w stronie podrcznika po4a(7).

ZOBACZ TAKE

    po4a(7), po4a-gettextize(1), po4a-updatepo(1), po4a-normalize(1).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002-2010 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).