Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    po4a-updatepo - aktualizuje tlumaczenie dokumentacji (w formacie PO)

SK/LADNIA

    po4a-updatepo -f fmt (-m master.docE)+ (-p XX.po)+

    (XX.po to pliki wyjciowe, wszystkie pozostale s plikami wejciowymi)

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ulatwienie tlumacze (oraz,
    co ciekawsze, zarzdzania tlumaczeniami) przy uyciu narzdzi gettext w
    tych obszarach, gdzie nie byly uywane, jak na przyklad w obszarze
    dokumentacji.

    Skrypt po4a-updatepo jest odpowiedzialny za aktualizowanie plikow PO,
    tak aby odzwierciedlaly zmiany dokonane w oryginalnym pliku
    dokumentacji. W tym celu konwertuje plik dokumentacji do pliku POT i
    wywoluje msgmerge(1) na tym nowym pliku POT i dostarczonych plikach PO.

    Jest moliwe podanie wicej ni jednego pliku PO (jeli chce si od razu
    zaktualizowa kilka jzykow) i kilku plikow z dokumentacj (jeli chce si
    przechowywa tlumaczenia kilku dokumentow w tym samym pliku PO).

    Jeli glowny dokument zawiera jakie znaki nie-ASCII, to pliki PO zostan
    skonwertowane do UTF-8 (chyba e ju s w UTF-8), aby obsluy znaki
    niestandardowe w sposob niezaleny od regionu kulturowego.

OPCJE

    -f, --format
      Format dokumentacji, ktor chce si obsluy. List dostpnych formatow
      mona wywietli, podajc opcj --help-format.

    -m, --master
      Plik(i) zawierajcy(e) dokument(y) do przetlumaczenia.

    -M, --master-charset
      Kodowanie znakow plikow zawierajcych dokumenty do przetlumaczenia.
      Prosz zauway, e wszystkie pliki musz mie to samo kodowanie znakow.

    -p, --po
      Plik(i) PO do zaktualizowania. Jeli nie istniej, to zostan
      utworzone przez po4a-updatepo.

    -o, --option
      Dodatkowe opcje przekazywane modulowi formatu i innym wewntrznym
      modulom po4a. Kada opcja powinna by w formacie "nazwa=warto". Wicej
      informacji o dostpnych opcjach i ich znaczeniu mona znale w
      dokumentacji kadego modulu.

    --no-previous
      Opcja usuwa --previous z opcji przekazywanych programowi msgmerge.
      Pozwala to na uywanie wersji wczeniejszych ni 0.16 pakietu gettext.

    --previous
      Opcja dodaje --previous do opcji przekazywanych programowi
      msgmerge. Wymaga wersji 0.16 lub poniejszej pakietu gettext i jest
      domylnie wlczona.

    --msgmerge-opt options
      Dodatkowe opcje przekazywane programowi msgmerge.

    -h, --help
      Pokazuje krotki komunikat pomocy.

    --help-format
      Wywietla formaty dokumentacji obslugiwane przez po4a.

    -V, --version
      Wywietla wersj skryptu i koczy dzialanie.

    -v, --verbose
      Zwiksza gadatliwo programu.

    -d, --debug
      Wypisuje informacje przydatne do debugowania.

    --msgid-bugs-address adres@e-mail
      Ustawia adres, pod ktory naley zglasza bldy w polach msgid.
      Domylnie, utworzone pliki POT nie zawieraj naglowkow Report-Msgid-
      Bugs-To.

    --copyright-holder string
      Ustawia wlaciciela praw autorskich w naglowku POT. Domyln wartoci
      jest "Free Software Foundation, Inc."

    --package-name nazwa
      Ustawia nazw pakietu w naglowku POT. Domyln wartoci jest "PACKAGE".

    --package-version wersja
      Ustawia wersj pakietu w naglowku pliku POT. Domyln wartoci jest
      "VERSION".

ZOBACZ TAKE

    po4a(7), po4a-gettextize(1), po4a-translate(1), po4a-normalize(1).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002-2010 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).