Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    po4a - aktualizowanie w jednym przebiegu zarowno plikow PO, jak i
    przetlumaczonych dokumentow

SK/LADNIA

    po4a [opcje] plik_konfiguracyjny

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ulatwienie tlumacze (oraz,
    co ciekawsze, zarzdzania tlumaczeniami) przy uyciu narzdzi gettext w
    tych obszarach, gdzie nie byly uywane, jak na przyklad w obszarze
    dokumentacji.

    Program po4a jest uyteczny, jeeli jest wiele plikow do
    przetlumaczenia, rone formaty tych plikow lub istnieje potrzeba
    przekazywania ronych opcji dla ronych dokumentow oraz chce si unikn
    wywolywania po4a-gettextize(1), po4a-updatepo(1) i po4a-translate(1) w
    zloonych Makefile'ach.

Spis treci

    Dokument jest zorganizowany nastpujco:

  OPIS
  WPROWADZENIE
  SK/LADNIA PLIKU KONFIGURACYJNEGO
    Okrelanie jzyk'ow szablon'ow

    Podawanie cieek plik'ow wejciowych t/lumaczenia

    Automatyczne wykrywanie cieek i jzyk'ow

    Okrelanie dokument'ow do przet/lumaczenia

    Okrelanie opcji modu/l'ow

    Podawanie alias'ow

    Tryb rozdzielony

  OPCJE
  PRZYK/LAD
  MANKAMENTY
  ZOBACZ TAKE
  AUTORZY
  PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

WPROWADZENIE

    Program po4a odpowiada za aktualizowanie zarowno plikow PO (eby
    zsynchronizowa z oryginalnymi dokumentami), jak i tlumaczonych
    dokumentow (eby zsynchronizowa je z plikami PO). Glownym celem jest
    uproszczenie uycia po4a, tak eby nie trzeba bylo pamita opcji linii
    polece.

    Pozwala take miesza dokumenty majce rone formaty w tym samym pliku POT,
    tak e mona mie tylko jeden taki plik w projekcie.

    Inne narzdzia pakietu po4a mog naladowa to zachowanie (na przyklad w
    Makefile'ach), jednak jest to raczej trudne do wykonania, przerabianie
    za tych samych skomplikowanych plikow Makefile dla kadego projektu
    uywajcego po4a moe by mczce.

    Przeplyw danych moe by podsumowany nastpujco. Jakakolwiek zmiana w
    glownym dokumencie bdzie przeniesiona do plikow PO, a wszystkie zmiany
    w plikach PO (albo rczne, albo spowodowane przez poprzedni krok) bd
    przeniesione do przetlumaczonych dokumentow.

    glowny dokument --> pliki PO --> tlumaczenia

    Przeplyw danych w tym narzdziu nie moe zosta odwrocony, wic zmiany w
    tlumaczeniach s zawsze nadpisane przez zawarto plikow PO. Tak wic nie
    mona go uy do skonwertowania istniejcych tlumacze do systemu po4a.
    Prosz przeczyta po4a-gettextize(1), aby dowiedzie si, jak wykona to
    zadanie.

SK/LADNIA PLIKU KONFIGURACYJNEGO

    Argument (obowizkowy) jest ciek do pliku konfiguracyjnego, ktory
    zostanie uyty. Jego skladnia jest prosta i zbliona do skladni plikow
    konfiguracyjnych uywanych przez projekty intl-tools.

    Komentarze w plikach s oznaczane przez znak "#". Komentuj wszystko, a
    do napotkania koca linii. Linie mog by kontynuowane przez wycytowanie
    koca linii znakiem "\". Wszystkie niepuste linie musz zaczyna si
    poleceniem [], po ktorym nastpuj jego argumenty. (Wyglda to na trudne,
    ale mam nadziej, e jest raczej latwe ;) ).

  Okrelanie jzyk'ow szablon'ow
    Uwaga: Zaleca si uywanie [po_directory] zamiast [po4a_langs] i
    [po4a_paths]. Prosz przeczyta akapit Automatyczne wykrywanie cieek i
    jzyk'ow poniej.

    Jest to nieobowizkowe polecenie, ktore moe uproci caly plik
    konfiguracyjny i uczyni go bardziej skalowalnym. Naley okreli list
    jzykow, na ktore dokumenty zostan przetlumaczone. Jest to bardzo
    proste:

    [po4a_langs] fr de

    Umoliwi to rozszerzenie $lang do wszystkich jzykow podanych w
    pozostalej czci pliku konfiguracyjnego.

  Podawanie cieek plik'ow wejciowych t/lumaczenia
    Uwaga: Zaleca si uywanie [po_directory] zamiast [po4a_langs] i
    [po4a_paths]. Prosz przeczyta akapit Automatyczne wykrywanie cieek i
    jzyk'ow poniej.

    Najpierw naley okreli, gdzie znajduj si pliki wejciowe tlumacza (tj.
    pliki uywane przez tlumaczy w czasie ich pracy). Moe by to wpisane w
    takiej linii:

    [po4a_paths] doc/l10n/project.doc.pot \
           fr:doc/l10n/fr.po de:doc/l10n/de.po

    Poleceniem tym jest [po4a_paths]. Pierwszym argumentem jest cieka
    uywanego pliku POT. Wszystkie kolejne argumenty maj nastpujc
    samotlumaczc si form:

      <jzyk>:<cieka do pliku PO dla tego jzyka>

    Jeli zdefiniowano szablony jzykow, mona zapisa powysze linie w ten
    sposob:

    [po4a_paths] doc/l10n/project.doc.pot $lang:doc/l10n/$lang.po

    Mona take uy zmiennej $master, aby odwola si do nazwy bazowej
    dokumentu. W takim przypadku po4a uyje trybu rozdzielonego: dla kadego
    dokumentu podanego w pliku konfiguracji po4a zostanie utworzony jeden
    plik POT i jeden plik PO (dla kadego jzyka). Patrz sekcja Tryb
    rozdzielony.

    [po4a_paths] doc/$master/$master.pot $lang:doc/$master/$lang.po

  Automatyczne wykrywanie cieek i jzyk'ow
    Mona uy jeszcze innego polecenia dookrelenia nazwy katalogu
    zawierajcego pliki PO i POT. Kiedy jest uywane, to po4a wykryje plik
    POT jako jedyny plik *.pot w podanym katalogu. po4a uyje take listy
    plikow *.po do okrelenia listy jzykow (przez usunicie rozszerzenia
    pliku). Jzyki te bd uyte w podstawieniach zmiennej $lang w dalszej czci
    pliku konfiguracyjnego.

    Polecenie to nie powinno by uywane razem z poleceniami [po4a_langs] lub
    [po4a_paths].

    Przed pierwszym uyciem tego polecenia, naley utworzy pusty plik POT,
    tak aby po4a mogl pozna jego nazw.

    [po_directory] po4a/po/

  Okrelanie dokument'ow do przet/lumaczenia
    Oczywicie naley poda, ktore dokumenty s tlumaczone, jaki jest ich
    format i gdzie umieci tlumaczenia. Moe to by zrobione za pomoc takich
    linii:

    [type: sgml] doc/my_stuff.sgml fr:doc/fr/mon_truc.sgml \
           de:doc/de/mein_cram.sgml
    [type: pod] script fr:doc/fr/script.1 de:doc/de/script.1 \
          add_fr:doc/l10n/script.fr.add

    Powinno by to zrozumiale bez dodatkowych wyjanie. Prosz zauway, e w
    drugim wypadku doc/l10n/script.fr.add jest zalcznikiem do francuskiej
    wersji tego dokumentu. Dalsze szczegoly na temat zalcznikow mona znale
    w po4a(7).

    Bardziej formalnie, format jest nastpujcy:

    [type: <format>] <glowny_doc> (<jzyk>:<przetlumaczony_doc>)* \
             (add_<jzyk>:<modyfikator>*<cieka_do_zalcznika>*)

    Jeeli nie podano adnych modyfikatorow cieka_do_za/lcznika jest ciek do
    pliku zalcznika. Modyfikatory s nastpujce:

    ? Wlcza plik cieka_do_za/lcznika, jeli taki plik istnieje. W przeciwnym
     wypadku nic nie robi.

    @ cieka_do_za/lcznika nie jest zwyklym zalcznikiem, ale plikiem
     zawierajcym list zalcznikow, po jednym w kadej linii. Kady zalcznik
     moe by poprzedzony modyfikatorem.

    ! Plik cieka_do_za/lcznika jest calkowicie ignorowany - nie jest
     ladowany i nie bdzie, nawet jeli pojawia si w poniejszych
     specyfikacjach zalcznikow.

    Jeli zdefiniowano szablony jzykow, mona zapisa powysze linie w ten
    sposob:

    [type: pod] script $lang:doc/$lang/script.1 \
          add_fr:doc/l10n/script.fr.add

    Jeli wszystkie jzyki maj zalczniki o podobnych ciekach, mona napisa co
    takiego:

    [type: pod] script $lang:doc/$lang/script.1 \
          add_$lang:doc/l10n/script.$lang.add

  Okrelanie opcji modu/l'ow
    po4a akceptuje opcje, ktore bd przekazane do modulu. Te opcje s
    specyficzne dla modulu i mog by okrelone w przelczniku -o.

    Jeli jest potrzeba uycia okrelonej opcji tylko dla jednego dokumentu,
    ktory ma by przetlumaczony, to mona to take poda w pliku
    konfiguracyjnym. Opcje s wprowadzane slowem kluczowym opt. Jeeli
    argument slowa kluczowego opt zawiera spacje (np. gdy si podaje wiele
    opcji lub opcj z argumentem), to musi by ujty w cudzyslowy. Mona take
    poda opcje, ktore bd stosowane tylko do okrelonego jzyka, uywajc slowa
    kluczowego opt_jzyk.

    Tu jest przyklad:
    [type:man] data-05/test2_man.1 $lang:tmp/test2_man.$lang.1 \
          opt:"-k 75" opt_it:"-L UTF-8" opt_fr:-v

    Argumenty mog zawiera spacje, jeeli zostan otoczone pojedynczymi
    cudzyslowami lub cytowanymi (tj. poprzedzonymi znakiem \) podwojnymi
    cudzyslowami:
    [po4a_alias:man] man opt:"-o \"mdoc=NAME,SEE ALSO\" -k 20"

    Aby poda te same opcje dla wielu dokumentow, mona uy aliasow (patrz
    poniej, sekcja Podawanie alias'ow).

    Mona okreli take zbior opcji dla wszystkich dokumentow okrelonych
    w pliku konfiguracyjnym:
    [options] opt:"..." opt_fr:"..."

  Podawanie alias'ow
    Jeli zachodzi potrzeba podania tej samej opcji w wielu plikach, mona
    rozway zdefiniowania aliasu modulu. Mona to zrobi tak:

    [po4a_alias:test] man opt:"-k 21" opt_es:"-o debug=splitargs"

    Powysze definiuje alias modulu nazwany test, oparty na module man z
    opcj -k 21 stosowan do wszystkich jzykow i z opcj -o debug-splitargs
    zastosowan do tlumaczenia na jzyk hiszpaski.

    Alias modulu moe by uyty jako zwykly modul:

    [type:test] data-05/test2_man.1 $lang:tmp/test2_man.$lang.1 \
          opt_it:"-L UTF-8" opt_fr:-v

    Prosz zauway, e mona poda dodatkowe opcje osobno dla kadego pliku.

  Tryb rozdzielony
    Tryb rozdzielony jest uywany, jeeli w linii [po4a_paths] uywana jest
    zmienna $master.

    W trybie rozdzielonym uywane s tymczasowy duy plik POT i tymczasowy duy
    PO. Pozwala to na wspoldzielenie tlumacze pomidzy wszystkimi plikami
    PO.

    Jeeli dwa pliki PO maj rone tlumaczenia tego samego komunikatu, po4a
    zaznaczy ten komunikat jako niepewny i umieci oba tlumaczenia we
    wszystkich plikach PO, ktore zawieraj ten komunikat. Nastpnie, jeeli
    tlumacz zaktualizuje tlumaczenie i usunie znacznik niepewnoci
    ("fuzzy"), to tlumaczenie tego komunikatu zostanie automatycznie
    zaktualizowane w kadym pliku PO.

OPCJE

    -k, --keep
      Minimalny procentowy prog tlumacze pozwalajcy zachowa (tj. zapisa)
      plik wynikowy (domylnie: 80). Czyli, domylnie, aby pliki zostaly
      zapisane, musz by przetlumaczone co najmniej w 80%.

    -h, --help
      Pokazuje krotki komunikat pomocy.

    -M, --master-charset
      Kodowanie znakow plikow zawierajcych dokumenty do przetlumaczenia.
      Prosz zauway, e wszystkie pliki musz mie to samo kodowanie znakow.

    -L, --localized-charset
      Kodowanie znakow plikow zawierajcych dokumenty do przetlumaczenia.
      Prosz zauway, e wszystkie pliki musz mie to samo kodowanie znakow.

    -A, --addendum-charset
      Kodowanie znakow zalcznika. Prosz zauway, e wszystkie zalczniki
      powinny mie to samo kodowanie znakow.

    -V, --version
      Wywietla wersj skryptu i koczy dzialanie.

    -v, --verbose
      Zwiksza gadatliwo programu.

    -q, --quiet
      Zmniejsza gadatliwo programu.

    -d, --debug
      Wypisuje informacje przydatne do debugowania.

    -o, --option
      Dodatkowe opcje przekazywane modulowi formatu. Kada opcja powinna
      by w formacie "nazwa=warto". Wicej informacji o dostpnych opcjach i
      ich znaczeniu mona znale w dokumentacji kadego modulu.

    -f, --force
      Zawsze generuje pliki POT i PO, nawet jeeli po4a uwaa to za
      niepotrzebne.

      Domylne zachowanie (jeli nie podano --force) jest nastpujce:

        Jeeli plik POT ju istnieje i jest starszy ni plik z oryginalnym
        dokumentem lub plik konfiguracyjny, to jest ponownie
        generowany. Plik POT jest zapisywany do pliku tymczasowego, a
        po4a sprawdza, czy rzeczywicie jest potrzeba jego zmieniania.

        Ponadto tlumaczenie zostanie ponownie wygenerowane, jeeli
        oryginalny dokument, plik PO, jeden z zalcznikow lub plik
        konfiguracyjny s od niego nowsze. Aby unikn prob ponownego
        generowania tlumacze, ktore s poniej zdefiniowanego progu
        (patrz --keep), mona utworzy plik z rozszerzeniem .po4a-stamp
        (patrz --stamp).

      Jeli jakie pliki s wlczane (include) do oryginalnego dokumentu,
      naley uy flagi --force, poniewa czasy modyfikacji wlczanych plikow
      nie s brane pod uwag.

      Pliki PO s zawsze ponownie generowane na podstawie plikow POT za
      pomoc msgmerge -U.

    --stamp
      Nakazuje programowi po4a tworzenie plikow ze znacznikiem czasowym,
      jeeli tlumaczenie nie zostanie wygenerowane z powodu
      nieprzekroczenia zdefiniowanego progu. Pliki znacznikow maj nazw
      tak jak oczekiwany przetlumaczony dokument z dodanym rozszerzeniem
      .po4a-stamp.

      Uwaga: Ta opcja aktywuje tworzenie plikow .po4a-stamp. Pliki
      znacznikow, jeeli tylko istniej, to s zawsze uywane. Pliki te s
      usuwane za pomoc --rm-translations, albo gdy plik zostanie w kocu
      przetlumaczony.

    --no-translations
      Nie generuje przetlumaczonych dokumentow, aktualizuje tylko pliki
      POT i PO.

    --rm-translations
      Usuwa przetlumaczone pliki (wymusza --no-translations).

    --no-backups
      Od wersji 0.41 ta flaga nic nie robi i moe zosta usunita w
      kolejnych wersjach.

    --rm-backups
      Od wersji 0.41 ta flaga nic nie robi i moe zosta usunita w
      kolejnych wersjach.

    --translate-only plik_przet/lumaczony
      Tlumaczy tylko podany plik. Moe by to uyteczne do przyspieszenia
      przetwarzania, gdy plik konfiguracyjny zawiera wiele plikow Prosz
      zauway, e ta opcja nie aktualizuje plikow PO i POT. Mone tej opcji
      uy wiele razy.

    --variable zmienna=warto
      Definiuje zmienn, ktora bdzie rozwinita w pliku konfiguracyjnym
      po4a. Kade uycie $(zmienna) zostanie zastpione przez warto. T opcj
      mona poda wielokrotnie.

    --msgid-bugs-address adres@e-mail
      Ustawia adres, pod ktory naley zglasza bldy w polach msgid.
      Domylnie, utworzone pliki POT nie zawieraj naglowkow Report-Msgid-
      Bugs-To.

    --copyright-holder string
      Ustawia wlaciciela praw autorskich w naglowku POT. Domyln wartoci
      jest "Free Software Foundation, Inc."

    --package-name nazwa
      Ustawia nazw pakietu w naglowku POT. Domyln wartoci jest "PACKAGE".

    --package-version wersja
      Ustawia wersj pakietu w naglowku pliku POT. Domyln wartoci jest
      "VERSION".

    --msgmerge-opt options
      Dodatkowe opcje przekazywane programowi msgmerge.

      Uwaga: $lang zostanie zastpione nazw biecego jzyka.

    --no-previous
      Opcja usuwa --previous z opcji przekazywanych programowi msgmerge.
      Pozwala to na uywanie wersji wczeniejszych ni 0.16 pakietu gettext.

    --previous
      Opcja dodaje --previous do opcji przekazywanych programowi
      msgmerge. Wymaga wersji 0.16 lub poniejszej pakietu gettext i jest
      domylnie wlczona.

    --srcdir KATALOG_R'OD/LOWY
      Okrela katalog bazowy dla wszystkich dokumentow wejciowych podanych
      w pliku konfiguracyjnym po4a.

    --destdir KATALOG_DOCELOWY
      Okrela katalog bazowy dla wszystkich dokumentow wyjciowych podanych
      w pliku konfiguracyjnym po4a.

  PRZYK/LAD
    Zalomy, e opiekujemy si programem o nazwie foo, ktory zawiera stron
    podrcznika ekranowego man/foo.1 napisan tylko w jzyku angielskim, i
    chcemy doda tlumaczenia. Pierwsz rzecz, ktor musimy zrobi, jest
    utworzenie pliku POT, niezbdnego do wyslania go do tlumaczy, uywajc w
    tym celu po4a-gettextize(1).

    W naszym przypadku wywolalibymy:

    cd man && po4a-gettextize -f man -m foo.1 -p foo.pot

    Nastpnie wygenerowany plik nalealoby wysla na odpowiedni list
    dystrybucyjn dotyczc tlumacze lub umieci na stronach www do pobrania.

    Nastpnie zalomy, e otrzymalimy trzy tlumaczenia: de.po (wraz z
    zalcznikiem de.add), sv.po oraz pt.po. Poniewa nie chcemy zmienia
    plikow Makefile za kadym razem, gdy dodawane jest nowe tlumaczenie,
    moemy w Makefile'u uy po4a z odpowiednim plikiem konfiguracyjnym -
    nazwijmy go po4a.cfg. W naszym przypadku wygldalby on tak:

    [po_directory] man/po4a/po/

    [type: man] man/foo.1 $lang:man/translated/$lang/foo.1 \
          add_$lang:?man/po4a/add_$lang/$lang.add opt:"-k 80"

    W tym przykladzie zaloylimy, e wygenerowane strony podrcznika
    ekranowego (wraz z wszystkimi plikami PO i zalcznikami) bd
    przechowywane w katalogu man/translated/$lang/ (odpowiednio
    man/po4a/po/ i man/po4a/add_$lang/). Tak wic katalog man/po4a/po/
    zawieralby pliki de.po, pt.po i sv.po, a katalog man/po4a/add_de/ -
    de.add.

    Prosz zwroci uwag na uycie modyfikatora ?. Jest potrzebny, poniewa
    zalcznik wystpuje tylko dla tlumaczenia na jzyk niemiecki (de.po).

    Aby zbudowa przetlumaczone strony podrcznika, naley (jednokrotnie!)
    doda nastpujc lini w celu build odpowiedniego pliku Makefile:

        po4a po4a.cfg

    Dziki takiej konfiguracji, nie bdzie trzeba zmienia Makefile'a, gdy
    przybdzie nowe tlumaczenie. Jeeli na przyklad zespol francuski przyle
    pliki fr.po i fr.add, to jedyne co trzeba zrobi, to umieci jest w
    katalogach man/po4a/po/ i man/po4a/add_fr/ - podczas nastpnego
    budowania programu, tlumaczenia na jzyk francuski zbuduj si
    automatycznie i zostan umieszczone w man/translated/fr/.

    Prosz zauway, e wci bdzie potrzebny odpowiedni cel w makefile'u
    instalujcy przetlumaczone strony podrcznika razem z ich angielsk wersj.

    W kocu, jeeli wygenerowane pliki nie s przechowywane w systemie
    kontroli wersji, to naley doda odpowiednie linie w celu clean, np.:
        -rm -rf man/translated

MANKAMENTY

    o  Duplikuje cz kodu innych programow po4a-*.

    Lata (patch) mile widziana ;)

ZOBACZ TAKE

    po4a(7), po4a-gettextize(1), po4a-updatepo(1), po4a-translate(1),
    po4a-normalize(1), po4a-build(1), po4a-build.conf(5).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002-2010 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).