Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    pr - skonwertuj pliki tekstowe do drukowania

SK/LADNIA

    pr [opcja...] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo pr
    lub
       info pr.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie pr w wersji GNU.

    pr wypisuje na standardowe wyjcie zawarto plikow tekstowych podanych w
    linii polece, dzielc j na  strony  i  opcjonalnie  w  formacie
    wielokolumnowym.  Pliki  mog  by  scalane,  wypisywane wszystkie
    rownoczenie, po jednym w kolumnie. Jeli nie podano adnych plikow, albo
    napotkano nazw pliku '-', to czytane jest standardowe wejcie.

    Domylnie, na kadej stronie wypisywany jest 5-linijkowy naglowek: dwie
    puste linie, linia z dat, nazw pliku i numerem strony i dwie kolejne
    puste linie.  Tworzona jest te zloona z 5 linii stopka. Przy opcji -F
    tworzony jest naglowek 3-linijkowy: pocztkowe dwie puste linie s
    pomijane,  nie  jest uywana stopka. Domylna dlugo strony w obu
    przypadkach wynosi 66 linii. Linia tekstu z naglowkiem zajmuje cal
    szeroko strony i ma posta `yyyy-mm-dd HH:MM lacuch Page nnnn'. Lacuch
    naglowka jest centrowany.

    Znaki wysuwu strony (FF) w wejciu powoduj lamanie strony w wyniku.
    Powtorzone znaki zmiany strony daj puste strony.

    Kolumny tekstu maj jednakow szeroko, rozdzielone s opcjonalnym lacuchem
    (domylnie spacj). Przy tworzeniu wyjcia wielokolumnowego, linie bd
    zawsze obcinane do zadanej szerokoci strony (PAGE_WIDTH), domylnie 72,
    chyba e zostanie uyta opcja -J. Przy wyniku jednokolumnowym domylnie
    nie zachodzi obcinanie linii. W tym przypadku do ucicia linii naley uy
    opcji -W.

    Od wersji 1.22i:
    Niektore  opcje  podawane  malymi  literami  (-s,  -w)  zostaly
    przedefiniowane w celu uzyskania lepszej zgodnoci z POSIX. Wyjcie
    uzyskiwane z niektorych opcji zostalo przystosowane do innych UNIX-ow.
    Naley si pogodzi z naruszeniem zgodnoci wstecznej.

    Wprowadzono nieco nowych opcji podawanych duymi literami (-J, -S, -W),
    slucych do wylczania nieoczekiwanych kolizji opcji podawanych malymi
    literami. Opcja -N i drugi argument ostatnia opcji +pierwsza oferuj
    wiksz elastyczno. Precyzyjna obsluga ustawie zmiany strony w plikach
    wejciowych wymaga opcji -T.

    Opcje o duych literach maj przewag nad opcjami wyraanymi malymi
    literami.

    Niektore z argumentow opcji (porownaj -s, -S, -e, -i, -n) nie mog by
    podawane odsunite od poprzedzajcej je litery opcji (ju ustanowiono w
    specyfikacji POSIX).

OPCJE

    +pierwsza[:ostatnia], --pages=pierwsza[:ostatnia]
       Zaczyna wypisywanie od pierwszej i koczy na ostatniej stronie.
       Pominicie wskazania :ostatniej strony oznacza do koca pliku.
       Przy szacowaniu liczby pomijanych stron kady znak wysuwu strony
       w pliku wejciowym daje now stron. Numeracja stron z opcj
       +pierwsza i bez niej jest identyczna. Domylnie, numerowanie
       rozpoczyna si od pierwszej strony pliku wejciowego (a nie
       pierwszej strony wynikowej). Numerowanie linii mona zmieni opcj
       -N.

    -kolumn, --columns=kolumn
       Dla kadego pliku tworzy zadan ilo kolumn wyjcia (domylnie 1) i
       wypelnia je pionowo, chyba e uyto opcji -a. Szeroko kolumny jest
       automatycznie zmniejszana wraz ze wzrostem liczby kolumn, chyba
       e uyto rownoczenie opcji -W/-w do zmiany szerokoci strony. Opcja
       ta moe spowodowa obcicie niektorych linii. Na kadej stronie
       wyrownywana jest liczba linii w  kolumnach.  Dla  wyjcia
       wielokolumnowego wlczone s opcje -e i -i. Przy polczeniu z opcj
       -J wyrownywanie kolumn i ucinanie linii s wylczane. Linie pelnej
       dlugoci s lczone w formacie pol swobodnych a opcj -S mona
       wyznaczy separatory pol. Opcja -kolumn nie moe by stosowana z
       opcj -m.

    -a, --across
       Dla kadego pliku, wypisuje kolumny w poprzek, nie w dol. Musi by
       podana opcja -kolumn z liczb kolumn wiksz od 1. Jeeli linia jest
       zbyt dluga, by zmieci si w kolumnie, to jest obcinana.

    -c, --show-control-chars
       Wypusje znaki kontrolne uywajc notacji z daszkiem (np. '^G'), za
       inne niedrukowalne znaki w notacji osemkowej z  odwrotnym
       ukonikiem. Domylnie znaki niedrukowalne nie s zmieniane.

    -d, --double-space
       Uywa podwojnych odstpow [midzy liniami] w wyniku.

    -e[znak-tab-wej[szer-tab-wej]]
    --expand-tabs[=znak-tab-wej[szer-tab-wej]]
       Rozwija tabulacje na spacje w wejciu. Opcjonalny argument znak-
       tab-wej to wejciowy znak tabulacji, domylnie TAB.  Drugi
       opcjonalny argument szer-tab-wej to szeroko znakow tabulacji w
       wejciu, domylnie 8.

    -F, -f, --form-feed
       Uywa znaku koca strony, a nie znakow  nowej  linii,  do
       rozdzielania stron wynikowych. Domylna dlugo strony (66 linii)
       nie jest zmieniana, ale liczba linii tekstu na stronie zmienia
       si z domylnych 56 na 63.

    -h nag/l'owek, --header=nag/l'owek
       Zastpuje nazw pliku w naglowku wyporodkowanym lacuchem nag/l'owek.
       Moe wystpi ucicie lewej strony (zaznaczone przez '*'), jeli cala
       linia naglowka `yyyy-mm-dd HH:MM naglowek Page nnnn' bdzie
       wiksza ni szeroko strony. -h daje w wyniku pust lini naglowka.
       Prosz nie uywa -h"". Odstp pomidzy -h a argumentem jest zawsze
       konieczny.

    -i[znak-tab-wyj[szer-tab-wyj]]
    --output-tabs[=znak-tab-wyj[szer-tab-wyj]]
       Zastpuje spacje tabulacjami w wyjciu. Opcjonalny argument znak-
       tab-wyj  to wyjciowy znak tabulacji, domylnie TAB.  Drugi
       opcjonalny argument szer-tab-wyj to szeroko znakow tabulacji w
       wyjciu, domylnie 8.

    -J, --join-lines
       Lczy linie pelnej dlugoci. Uywane razem z opcjami dotyczcymi
       kolumn -kolumn, -a -kolumn lub -m. Wylcza ucinanie linii przez
       -W/-w.  Nie jest wykonywane wyrownywanie kolumn. Mona uywa w
       polczeniu z -S[/lacuch]. Opcj -J wprowadzono (razem z -W i -S) w
       celu rozpltania starych (zgodnych z POSIX) opcji -w i -s z
       powyszymi trzema opcjami kolumnowymi.

    -l d/lug-strony, --length=d/lug-strony
       Ustawia dlugo strony na d/lug-strony linii, lcznie z liniami
       naglowka i stopki. Warto domylna to 66. Jeli d/lug-strony jest
       mniejsza lub rowna 10 (za <=3 z -F), pomijane s naglowki i
       stopki oraz usuwane s wszystkie ustawienia zmiany strony z
       plikow wejciowych, tak jak gdyby zostala podana opcja -T.

    -m, --merge
       Scala i wypisuje wszystkie pliki rownolegle, jeden w kadej
       kolumnie.  Jeli linia nie mieci si w kolumnie, to jest ucinana,
       chyba e podano opcj -J. Mona wykorzysta -S[/lacuch].  Puste
       strony niektorych plikow (ustawione zmiany strony) daj w wyniku
       puste kolumny, nadal oznakowane /lacuchem. Wynikiem jest cigla
       numeracja linii i oznakowanie kolumn w calym scalonym pliku.
       Calkiem puste polczone strony nie maj ani separatorow ani
       numerow linii. Domylny naglowek zmieniany jest na `yyyy-mm-dd
       HH:MM <odstpy> Page nnnn'. Do wypelnienia rodkowej, pustej jego
       czci mona uy opcji -h nag/l'owek.

    -n[sep-liczb[cyfry]]
    --number-lines=[sep-liczb[cyfry]]
       Powoduje  poprzedzanie  wyniku  numerami linii.  Opcjonalny
       argument cyfry to liczba cyfr na numer linii, domylnie 5.  Przy
       wyjciu wielokolumnowym numer zajmuje pierwsze cyfr pozycji kadej
       kolumny tekstu. W wyjciu jednokolumnowym oraz przy scalonych
       plikach (-m) numer poprzedza kad lini. Domylnie numeracja linii
       rozpoczyna si od pierwszej linii pliku wejciowego (nie od
       pierwszej  linii  wynikowej, porownaj opcje --page i -N).
       Opcjonalny argument sep-liczb to znak, ktory naley wypisa po
       kadym numerze, dla oddzielenia go od nastpujcego po nim tekstu,
       domylnie tabulacja. cile mowic, znak tabulacji jest zawsze
       wpisywany tylko w wyjciu jednokolumnowym. Szeroko tabulacji
       zmienia si w zalenoci od jej pozycji, np. zalenie od lewego
       marginesu okrelonego przez opcj -o. Przy wyjciu wielokolumnowym
       priorytetem jest 'rowna szeroko kolumn wynikowych' (specyfikacja
       POSIX). Szeroko tabulacji ustalana jest na warto z pierwszej
       kolumny i nie zmienia si z ronymi wartociami lewego marginesu.
       Znaczy to, e zamiast sep-liczb=TAB wypisywana jest zawsze stala
       liczba spacji. Tabularyzacja zaley od pozycji w wyjciu.

    -N nr-linii, --first-line-number=nr-linii
       Rozpoczyna numeracj linii od nr-linii dla pierwszej linii na
       pierwszej stronie wynikowej (przewanie nie jest to pierwsza
       linia pliku wejciowego).

    -o lewy-marg, --indent=lewy-marg
       Wysuwa kad lini o margines szeroki na lewy-marg spacji (domylnie
       zero).  Calkowita szeroko strony to owo wcicie plus szeroko
       strony ustawiona  opcj  -W/-w.  Przy  numerowanym  wyjciu
       jednokolumnowym  (por.opcja  -n) moe pojawi si ograniczony
       nadmiar.

    -r, --no-file-warnings
       Nie wypisuje komunikatu ostrzegawczego kiedy nie mona otworzy
       pliku bdcego argumentem. Nieudane otwarcie pliku cigle jednak
       ustawia kod zakoczenia na niezerowy.

    -s[sep], --separator[=sep]
       Oddziela kolumny pojedynczym znakiem sep. Domylnie, bez opcji -w
       jest to tabulacja, z opcj -w 'brak znaku'. Bez -s domylnym
       separatorem jest spacja.Opcja ta wylcza obcinanie linii we
       wszystkich trzech opcjach dotyczcych kolumn ( -kolumn, -a
       -kolumn, -m), chyba e jawnie wlczone jest -w. Jest to zgodne z
       regulacjami POSIX.

    -S[/lacuch], --sep-string[=/lacuch]
       `-S[STRING]' `--sep-string[=STRING]' Oddziela kolumny lacuchem
       /lacuch. Opcja ta, w odronieniu od -s nie ma wplywu na dzialanie
       -W/-w.  Nie wplywa na obcinanie linii czy wyrownywanie kolumn.
       Jeli -S nie jest ustawiona a posluono si -J, to uyty zostanie
       domylny  separator, tabulacja. Jeli adna z nich nie jest
       ustawiona to separatorem jest spacja (tak samo jak przy -S" ").
       Podanie  -S bez /lacucha jest rownowane -S"". Zauwa, e w
       niektorych z jednoliterowych opcji polecenia pr odpowiedni
       argument musi wystpi bezporednio po nazwie opcji. Nie mona uywa
       rozdzielajcych spacji. -S/-s to jeden z takich przypadkow.
       Prosz nie uywa -S" /lacuch". Tego wymaga POSIX.

    -t, --omit-header
       Nie wypisuje naglowka i stopki znajdujcych si zwykle na kadej
       stronie, i nie wypelnia dolow strony (linami pustymi lub znakami
       nowej  strony).  Nie jest tworzona struktura strony, ale
       ustawienia zmian strony z plikow wejciowych s zachowywane. Nie
       jest zmieniane predefiniowane stronicowanie. -t lub -T mog by
       przydatne z innymi opcjami, np. -t -e4 rozwija znaki tabulacji
       pliku wejciowego do 4 spacji, ale nie wykonuje innych zmian.
       Uycie -t przeslania opcj -h.

    -T, --omit-pagination
       Nie wypisuje naglowka i stopki. Oprocz tego ignoruje wszystkie
       zmiany strony ustawiane w plikach wejciowych.

    -v, --show-nonprinting
       Wypisuje znaki niedrukowalne w notacji osemkowej z odwrotnym
       ukonikiem.

    -w szer-strony, --width=szer-strony
       Ustawia szeroko strony na szer-strony znakow -- tylko dla wyjcia
       wielokolumnowego. Warto domylna to 72. -s[sep] wylcza domyln
       szeroko strony, obcinanie linii i wyrownywanie kolumn. Linie
       pelnej dlugoci s scalane, bez wzgldu na ustawienia opcji kolumn.
       Moliwe jest nieustawienie  szerokoci  strony  przy  wyjciu
       jednokolumnowym. Zgodne z regulacjami POSIX.

    -W szer-strony, --page-width=szer-strony
       Ustawia szeroko strony na szer-strony znakow (domylnie 72).
       Obowizuje zarowno z opcjami kolumnowymi jak i bez nich. Linie
       tekstu s obcinane, chyba e podano -J. Lcznie z jedn z trzech
       opcji dotyczcych kolumn ( -kolumn, -a -kolumn, -m) zawsze
       stosowane jest wyrownywanie kolumn. Opcje separatora -S czy -s
       nie maj wplywu na -W. Jeeli nie uyto ani tej opcji ani adnej z
       opcji kolumnowych, to nie jest stosowane adne obcinanie linii
       (zdefiniowane w celu utrzymania zgodnoci wstecznej i spelniania
       najczstszych zada). Jest to rownowane ustawieniu -W 72 -J.
       Zarowno z opcj -W, jak i bez niej, naglowek jest zawsze obcinany
       dla uniknicia nadmiaru.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    fmt(1), fold(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.