Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    procmail - autonomiczny procesor poczty

SK/LADNIA

    procmail [-ptoY] [-f od_kogo]
      [parametr=warto | plik_rc] ...
    procmail [-toY] [-f fromwhom] [-a argument] ...
      -d odbiorca ...
    procmail [-ptY] -m [parametr=warto] ... rcfile
      [argument] ...
    procmail -v

OPIS

    Szybk orientacj w temacie mona uzyska czytajc umieszczone na kocu
    UWAGI.

    Procmail powinien by wywolywany automatycznie, korzystajc z mechanizmu
    .forward  w  momencie  przybycia  listu. Alternatywnie, gdy jest
    zainstalowany przez administratora  systemu,  moe  by  wywolywany
    bezporednio przez program pocztowy (mailer). Po wywolaniu, najpierw
    ustawia na wartoci domylne pewne zmienne rodowiskowe, odczytuje wiadomo
    pocztow ze stdin (do EOF), oddziela jej tre od naglowka, a nastpnie,
    jeli nie podano argumentow wiersza polece, zaczyna szuka pliku o nazwie
    $HOME/.procmailrc.  Stosownie do regul przetwarzania zawartych w tym
    pliku wieo otrzymana wiadomo pocztowa zostaje umieszczona we wlaciwym
    katalogu. Jeli nie istnieje plik rc, lub jego przetwarzanie dojdzie do
    koca, procmail zapisze wiadomo w domylnej skrzynce pocztowej (mailbox)
    systemu.

    Jeli nie podano ani pliku rc, ani opcji -p w wierszu polece, to program
    przed odczytaniem $HOME/.procmailrc zinterpretuje polecenia zawarte w
    /etc/procmailrc (o ile istniej).  Podczas tworzenia /etc/procmailrc
    trzeba uwaa, poniewa jeli warunki na to pozwol, zostanie on uruchomiony
    z prawami roota (w przeciwiestwie do pliku $HOME/.procmailrc).

    Jeli procmail zostanie uruchomiony z uprawnieniami roota lub jako suid
    root, to moe pracowa jako agent dostarczania poczty (mail delivery
    agent), z poszerzonymi moliwociami, wstecznie zgodny.

    Mona  go  te wykorzystywa jako uniwersalny filtr pocztowy, tzn.
    poczyniono pewne kroki, by procmail mogl by wywolywany w specjalnej
    regule sendmaila.

    Format  pliku rc jest opisany szczegolowo na stronie podrcznika
    procmailrc(5).

    Technika punktowania waonego jest szczegolowo opisana na stronie
    procmailsc(5).

    Przyklady plikow rc mona obejrze na stronie procmailex(5).

  Sygna/ly
    TERMINATE  Koczy przedwczenie i ponownie kolejkuje wiadomo.

    HANGUP   Koczy przedwczenie i odbija wiadomo do nadawcy.

    INTERRUPT  Koczy przedwczenie i odbija wiadomo do nadawcy.

    QUIT    Koczy przedwczenie i milczco traci wiadomo.

    ALARM    Wymusza przekroczenie limitu czasu (zobacz TIMEOUT).

    USR1    Rownowanik VERBOSE=off.

    USR2    Rownowanik VERBOSE=on.

OPCJE

    -v  Procmail  wypisuje  swoj  numer wersji, wywietla wkompilowan
      konfiguracj i koczy dzialanie.

    -p  Zachowuje stare rodowisko. Normalnie procmail czyci rodowisko
      podczas startu, poza wartoci TZ. Jednak w kadym wypadku: wszelkie
      wartoci domylne przesloni uprzednio istniejce zmienne rodowiskowe,
      tzn. procmail nie bdzie zwracal uwagi na adne predefiniowane
      zmienne rodowiskowe, lecz nadpisze je swoimi wartociami domylnymi.
      List zmiennych rodowiskowych procmaila mona znale na stronie
      podrcznika procmailrc(5). Jeli podano zarowno -p jak i -m, lista
      ustawianych zmiennych ogranicza si do zaledwie: LOGNAME, HOME,
      SHELL, ORGMAIL i MAILDIR.

    -t  Powoduje, e procmail zawodzi lagodnie, np. jeli nie moe dostarczy
      przesylki do adnego z podanych mu celow, wiadomo nie zostanie
      odbita, lecz powroci do kolejki poczty. W przyszloci zostanie
      dokonana ponowna proba dostarczenia.

    -f fromwhom
      Powoduje, e procmail ponownie generuje pocztkow lini `From ' z
      wartoci  fromwhom  jako  wysylajcym  (zamiast  -f  mona  uy
      alternatywnego i przedawnionego -r). Jeli fromwhom sklada si z
      pojedynczego `-', to program tylko odwiey znacznik czasu w linii
      `From ' (o ile jest obecny, jeli nie, to utworzy nowy).

    -o  Zamiast pozwoli komukolwiek na generowanie linii `From ', po
      prostu przesloni falszywki.

    -Y  Zaklada, e do mamy czynienia z tradycyjnym  Berkeley'owskim
      formatem mailboxa, ignoruje wszelkie pola Content-Length:.

    -a argument
      Ustawia $1 na warto argumentu. Kade nastpne -a argument ustawi
      zmienn o kolejnym numerze ($2, $3 itd.).  Moe by uywane do
      przekazywania metainformacji do procmaila. Zazwyczaj wykonuje si
      to przez przesylanie informacji $@x z reguly sendmaila.

    -d odbiorca ...
      Wlcza jawny tryb dostarczania. Dostarczenie nastpi do lokalnego
      odbiorcy, oznaczonego jako odbiorca.  Jest to oczywicie moliwe
      tylko jeli procmail ma prawa roota (lub efektywne prawa euid i
      egid odbiorcy). Procmail bdzie si suidowal do podanych odbiorcow i
      dostarczal poczt tak, jakby zostal wywolany przez danego odbiorc
      bez argumentow (tzn. jeli nie znaleziono pliku rc, dostarczanie
      zachodzi jak w zwyczajnej poczcie). Opcja ta jest niezgodna z -p.

    -m  Zmienia procmail w filtr pocztowy ogolnego przeznaczenia. W tym
      trybie trzeba przekaza jeden plik rc w wierszu polece. Po pliku rc
      procmail przyjmie nieograniczon liczb argumentow. Jeli plik rc
      jest nazw ze ciek absolutn, zaczynajc si od /etc/procmailrcs/, bez
      odwola wstecznych (np.  katalog  rodzicielski  nie  moe  by
      wymieniony), to procmail sprobuje, jeeli nie napotka narusze
      bezpieczestwa, zidentyfikowa wlaciciela tego pliku (lub dowizania
      symbolicznego). Zaawansowane zastosowania tej opcji mona znale w
      sekcji PRZYK/LADY poniej.

ARGUMENTY

    Wszelkie argumenty zawierajce '=' s uwaane za przypisania wartoci
    zmiennym rodowiskowym. Wszystkie one zostan obliczone po przypisaniu
    wartoci domylnych, a przed otwarciem pierwszego pliku rc.

    Wszelkie inne argumenty s uwaane za cieki pliku rc: albo absolutne,
    albo, jeli zaczynaj si od `./', wzgldne, w odniesieniu do biecego
    katalogu. Wszelkie inne cieki wzgldne s uwaane za podane wzgldem
    katalogu $HOME, chyba e uyto opcji -m. Wowczas wszystkie cieki wzgldne
    odnosz si do biecego katalogu. Procmail zacznie od pierwszej cieki,
    ktor znajdzie w wierszu polece.  Nastpne zostan przetworzone tylko
    wtedy, jeli poprzednie nie maj odpowiadajcego wpisu HOST-directive, lub
    w wypadku gdy nie istniej.

    Jeli nie poda si plikow rc, procmail zaglda do $HOME/.procmailrc. Jeli
    nawet tego nie dalo si znale, przetwarzanie bdzie kontynuowane zgodnie
    z domylnymi ustawieniami zmiennych rodowiskowych i zmiennych podanych w
    wierszu polece.

PRZYK/LADY

    Przyklady plikow rc mona obejrze na stronie procmailex(5).  Maly
    fragment pliku rc mona znale w sekcji UWAGI, poniej.

    Pomi reszt tej sekcji, chyba e jeste administratorem, ktory ma jakie
    pojcie o skladni sendmail.cf.

    Opcja -m jest zazwyczaj uywana gdy procmail jest wywolywany przez regul
    pliku sendmail.cf. Aby moc tego dokona, dobrze jest utworzy dodatkowy
    wpis o programie dostarczajcym poczt `procmail' w pliku sendmail.cf
    (poza ju obecnym mailerem `local', ktory uruchamia procmaila). Aby
    utworzy taki wpis, sugeruj co takiego:

       Mprocmail, P=/usr/bin/procmail, F=mSDFMhun, S=11, R=21,
           A=procmail -m $h $f $u

    Umoliwi to wykorzystanie do filtrowania poczty poprzez mailer procmail
    regul podobnych do poniszej (prawdopodobnie w zestawie regul (ruleset)
    0). Zwro uwag na poczatkow tabulacj oznaczajc kontynuacj reguly i
    tabulacj sluc do oddzielenia komentarzy:

       R$*<@some.where>$*
           $#procmail $@/etc/procmailrcs/some.rc $:$1@some.where.procmail$2
       R$*<@$*.procmail>$*
           $1<@$2>$3    Ju przefiltrowane, odwzoruj z powrotem

    A plik etc/procmailrcs/some.rc moe by taki:

       SENDER = "<$1>"         # poprawienie pustego adresu nadawcy
       SHIFT = 1            # usunicie go z $@

       :0               # Spu do muszli cal poczt mieciow ;)
       * ^Subject:.*junk
       /dev/null

       :0 w              # przeka reszt przesylek dalej
       ! -oi -f "$SENDER" "$@"

    Uwaaj gdy z wntrza pliku /etc/procmailrcs/some.rc wysylasz listy: jeli
    wylesz je na adresy, ktore odpowiadaj znowu pierwszej regule, moesz
    utworzy nieskoczon ptl.

PLIKI

    /etc/passwd      do  ustawiania  domylnych  wartoci zmiennych
               LOGNAME, HOME i SHELL odbiorcy

    /var/mail/$LOGNAME   systemowa skrzynka pocztowa; zarowno skrzynka
               systemowa, jak i katalog, w ktorym si ona
               znajduje, bd tworzone za kadym razem,  gdy
               procmail startuje, a ktore z nich nie istnieje

    /etc/procmailrc    pocztkowy ogolnosystemowy plik rc

    /etc/procmailrcs/   cieka specjalnych uprawnie do plikow rc

    $HOME/.procmailrc   domylny plik rc

    /var/mail/$LOGNAME.lock
               plik blokujcy systemowej skrzynki pocztowej (nie
               jest automatycznie uywany przez procmail, chyba
               e $DEFAULT jest rowne /var/mail/$LOGNAME, a
               procmail dostarcza co do $DEFAULT)

    /usr/sbin/sendmail   domylny program ekspedycji poczty (forwarder)

    _????`hostname`    tymczasowe `unikatowe' pliki zerowej dlugoci
               tworzone przez procmail

ZOBACZ TAKE

    procmailrc(5), procmailsc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), mail(1),
    mailx(1), uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1), grep(1), biff(1),
    comsat(8), lockfile(1), formail(1), cron(1)

DIAGNOSTYKA

    Autoforwarding mailbox found (Znaleziono skrzynk auto-przekazujc)
               Skrzynka systemowa miala ustawiony bit suid lub
               sgid, procmail koczy z EX_NOUSER, zakladajc e do
               tej skrzynki nie wolno dostarcza poczty.

    Bad substitution of "x" (Zle podstawienie "x")
               Nie  podano  prawidlowej  nazwy  zmiennej
               rodowiskowej.

    Closing brace unexpected (Niespodziewane zamknicie nawiasu)
               Nie bylo odpowiadajcego nawiasu otwierajcego
               (zagniedenie bloku).

    Conflicting options (Kolidujce opcje)
               Nie wszystkie kombinacje opcji s uyteczne

    Conflicting x suppressed (Zlikwidowane kolidujce x)
               Flaga x nie da si pogodzi z innymi flagami tej
               reguly.

    Couldn't create "x" (Nieudane utworzenie "x")
               Brakowalo skrzynki systemowej i nie dalo si jej
               bylo utworzy.

    Couldn't create maildir part "x" (Nieudane utworzenie czci "x" katalogu
    poczty)
               W katalogu pocztowym "x" brakuje jednego lub
               wicej koniecznych podkatalogow, a procmail nie
               mogl ich utworzy.

    Couldn't create or rename temp file "x" (Nieudane utworzenie lub
    przemianowanie tymczasowego pliku "x")
               Wystpil bld w mechanizmie dostarczania wiadomoci
               do katalogu pocztowego "x".

    Couldn't determine implicit lockfile from "x" (Nie mona okreli jawnego
    pliku blokady z "x")
               Nie znaleziono przekierowa `>>', uywa zwyczajnie
               `$LOCKEXT' jako lokalnego  pliku  blokujcego
               (locallockfile).

    Couldn't read "x" (Nieudany odczyt "x")
               Procmail nie byl w stanie otworzy pliku rc albo
               nie byl to zwyczajny plik lub te program nie
               mogl otworzy katalogu MH, by znale plik o
               najwyszym numerze.

    Couldn't unlock "x" (Nieudane odblokowanie "x")
               Plik blokujcy ju zniknl lub odebrano prawa
               zapisu do jego katalogu.

    Deadlock attempted on "x" (Proba zakleszczenia na "x")
               Lokalny plik blokujcy (locallockfile) podany w
               tej regule jest rowny nadal aktywnemu $LOCKFILE.

    Denying special privileges for "x" (Odmowa specjalnych uprawnie dla
    "x")
               Procmail nie przybierze tosamoci narzucanej mu
               plikiem  rc,  poniewa  wykryto  pogwalcenie
               bezpieczestwa (np. -p lub przypisania zmiennych
               w wierszu polece) albo program mial zbyt male
               uprawnienia by moc to zrobi.

    Descriptor "x" was not open (Deskryptor "x" nie byl otwarty)
               Podczas startu procmaila nie byly przylczone
               stdin, stdout lub stderr (prawdopodobnie proba
               zlamania bezpieczestwa).

    Enforcing  stricter  permissions  on  "x"  (Wymuszenie  bardziej
    restrykcyjnych uprawnie do "x")
               Systemowa skrzynka  pocztowa  odbiorcy  byla
               niezabezpieczona, procmail j zabezpieczyl.

    Error while writing to "x" (Bld podczas zapisu do "x")
               Nieistniejcy katalog, brak praw zapisu, padl
               potok lub przepelniony dysk.

    Exceeded LINEBUF (Przekroczone LINEBUF)
               Wykryto przepelnienie bufora, LINEBUF byl zbyt
               maly, ustawiono PROCMAIL_OVERFLOW.

    MAILDIR is not an absolute path (MAILDIR nie jest ciek absolutn)

    MAILDIR path too long (cieka MAILDIR zbyt dluga)

    ORGMAIL is not an absolute path (ORGMAIL nie jest ciek absolutn)

    ORGMAIL path too long (cieka ORGMAIL zbyt dluga)

    default rcfile is not an absolute path (domylny plik rc nie jest ciek
    absolutn)

    default rcfile path too long (zbyt dluga cieka do domylnego pliku rc)
               Pelna cieka do podanego elementu, po rozwiniciu
               wszystkich linkow, ma dlugo wiksz ni LINEBUF lub
               nie zaczyna si od znaku separatora plikow.

    Excessive output quenched from "x" (Stlumiono nadmierne wyjcie z "x")
               Program lub filtr "x" probowal wyprodukowa zbyt
               wiele wyjcia dla biecego bufora LINEBUF, reszta
               zostala  pominita  i  ustawiono   zmienn
               PROCMAIL_OVERFLOW.

    Extraneous x ignored (Nie zwizane x zignorowane)
               Linia akcji lub inne flagi tej reguly odbieraj
               fladze x znaczenie.

    Failed forking "x" (Nieudane rozwidlenie "x")
               Tabela procesow jest pelna (i  wykorzystano
               RORESRETRY).

    Failed to execute "x" (Nieudane wykonanie "x")
               Program nie znajduje si w ciece lub nie jest
               wykonywalny.

    Forced unlock denied on "x"
               Brak praw zapisu do katalogu, w ktorym znajduje
               si plik blokujcy lockfile "x", albo w tym samym
               czasie probuje wymusi blokowanie wicej ni jeden
               procmail.

    Forcing lock on "x"  Plik Lockfile "x" zostanie usunity sil, poniewa
               nastpilo przekroczenie limitu czasu  (zobacz
               take: LOCKTIMEOUT).

    Incomplete recipe   Znaleziono pocztek reguly, lecz nie zostala
               zakoczona przed EOF.

    Insufficient privileges
               Procmail wymaga uprawnie roota lub musi mie
               okrelony (e)udi, (e)gid w trybie dostarczania.
               Wiadomoci bd odbijane (zwracane nadawcy).

    Invalid regexp "x" (Niepoprawne wyra. regularne "x")
               Wyraenie  regularne  "x"  zawiera   bldy
               (najprawdopodobniej  brakujce  lub nadmiarowe
               nawiasy).

    Kernel-lock failed (Bld blokowania za porednictwem funkcji jdra)
               Podczas proby uycia obslugiwanych przez jdro
               wywola blokujcych, ktore z nich nie powiodlo si
               (zwykle wskazuje to na bld systemu), procmail
               ignoruje ten bld i dziala dalej.

    Kernel-unlock failed (Bld odblokowania za porednictwem funkcji jdra)
               Zobacz wyej.

    Lock failure on "x" (Bld blokowania "x")
               Moe si pojawi tylko jeli podasz jakie naprawd
               dziwne (i niedozwolone) nazwy plikow blokujcych,
               lub jeli nie mona bylo utworzy pliku lockfile z
               powodu  braku  uprawnie  lub  nieistniejcych
               podkatalogow.

    Lost "x" (Zgubiono "x")
               Procmail probowal sklonowa si, lecz nie mogl
               znale pliku rc "x" (zostal przeniesiony lub byl
               ciek wzgldn, a zmienile katalog od ostatniego
               otwarcia go przez procmaila).

    Missing action (Brak akcji)
               Bieca regula nie jest kompletna.

    Missing closing brace (Brak nawiasu zamykajcego)
               Rozpoczto zagniedony blok, ale go nie zakoczono.

    Missing name (Brak nazwy)
               Opcja -f wymaga dodatkowego argumentu.

    Missing argument (Brak argumentu)
               Podale opcj -a, lecz zapomniale argumentu.

    Missing rcfile (Brak pliku rc)
               Podale opcj -m, procmail oczekuje nazwy pliku rc
               jako argumentu.

    Missing recipient (Brak odbiorcy)
               Podale opcj -d lub wywolale procmail pod inn
               nazw, program oczekuje przynajmniej  jednego
               odbiorcy jako argumentu.

    No space left to finish writing "x" (Brak miejsca na dokoczenie zapisu
    "x")
               System plikow zawierajcy "x" nie ma do wolnego
               miejsca, aby umoliwi dostarczenie wiadomoci do
               pliku.

    Out of memory (Brak pamici)
               Systemowi  brakuje  swapu  (a  wyczerpano
               NORESRETRY).

    Processing continued (Kontynuowanie przetwarzania)
               Nierozpoznane opcje wierszu polece s ignorowane,
               kontynuowanie jak zwykle.

    Program failure (nnn) of "x" (Bld programu (nnn) na "x")
               Program uruchomiony przez procmaila zwrocil nnn
               zamiast EXIT_SUCCESS (=0); Jeli nnn jest ujemne,
               to jest to sygnalem, e program umarl.

    Quota exceeded while writing "x" (Podczas zapisu "x" przekroczono
    ograniczenie udzialu dyskowego)
               Ograniczenie wielkoci pliku (quota) w systemie
               plikow odbiorcy zawierajcym "x" nie pozwala na
               dostarczenie danej wiadomoci do pliku.

    Renaming bogus "x" into "x"
               Systemowa skrzynka pocztowa odbiorcy okazala si
               by  zmylona,  procmail  wykonal  dzialania
               wymijajce.

    Rescue   of   unfiltered   data  succeeded/failed  (Ratowanie
    nieprzefiltrowanych danych pomylne/nieudane)
               Filtr zakoczyl  prac  niepomylnie,  procmail
               probowal odzyska oryginalny tekst.

    Skipped: "x" (Pominito: "x")
               Program nie mogl nic zrobi z "x" w pliku rc (bld
               skladni), ignoruje to.

    Suspicious rcfile "x" (Podejrzany plik rc "x")
               Wlaciciel pliku rc nie byl odbiorc ani rootem,
               plik byl dostpny do zapisu dla wszystkich, lub
               zawierajcy go katalog byl  zapisywalny  dla
               wszystkich,  lub  byl  to  domylny plik rc
               ($HOME/.procmailrc) i albo ten  plik,  albo
               zawierajcy go katalog byly zapisywalne przez
               grup. (Plik rc nie zostal uyty).

    Terminating prematurely whilst waiting for ... (Przedwczesne zakoczenie
    podczas oczekiwania na ...)
               Procmail otrzymal sygnal podczas oczekiwania na
               ...

    Timeout, terminating "x"
               W  filtrze  lub  programie  "x"  nastpilo
               przekroczenie limitu czasu.

    Timeout, was waiting for "x"
               W programie, filtrze lub pliku "x" nastpilo
               przekroczenie limitu czasu. Jeli byl to program
               lub filtr, to wyglda na to, e ju nie dziala.

    Truncated file to former size
               Plik nie mogl by szczliwie dostarczony, wic
               zostal skrocony do poprzedniej wielkoci.

    Truncating "x" and retrying lock
               "x" nie wydaje si by prawidlow nazw pliku lub
               plik nie jest pusty.

    Unable to treat as directory "x" (Niemoliwe traktowanie jako katalogu
    "x")
               Albo przyrostek katalogu "x" wskazuje na to, e
               powinien  to  by  MH lub katalog wiadomoci
               pocztowych (maildir), albo zostal on wymieniony
               jako drugi katalog, do ktorego naley wykona
               dowizanie, ale ju istnieje i nie jest  to
               katalog.

    Unexpected EOL (Niespodziewany EOL)
               Brak zamykajcego cytatu lub proba ucieczki EOF.

    Unknown user "x" (Nieznany uytkownik "x")
               Podany odbiorca nie ma odpowiadajcego mu uid.

ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA

    Rozszerzon diagnostyk mona wlcza i wylcza ustawieniem zmiennej VERBOSE.

    [pid] time & date   Pid i timestamp procmaila. Generowane za kadym
               razem gdy procmail loguje  diagnostyk,  gdy
               uplynla chocia sekunda od ostatniego timestampu.

    Acquiring kernel-lock Procmail probuje zablokowa przez jdro ostatnio
               otwarty plik (deskryptor).

    Assigning "x"     Przyznanie wartoci zmiennej rodowiskowej.

    Assuming identity of the recipient, VERBOSE=off
               Porzucenie wszystkich uprawnie  (jeli  jakie
               byly),   bezwarunkowo   wylcza  rozszerzon
               diagnostyk.

    Bypassed locking "x"  Katalog  spool  poczty  nie  byl  dostpny
               procmailowi, bazowal wylcznie na blokadach jdra.

    Executing "x"     Uruchamianie  programu  "x";  jeli  jest on
               uruchamiany bezporednio przez procmaila (bez
               poredniej  powloki),  procmail  pokae  gdzie
               oddzielil  argumenty  poprzez   wstawienie
               przecinkow.

    HOST mismatched "x"  Ten host byl nazwany "x", HOST zawieralo co
               innego.

    Locking "x"      Tworzenie pliku blokujcego "x".

    Linking to "x"     Tworzenie dowizania twardego pomidzy folderami
               katalogow.

    Match on "x"      Trafiony warunek.

    Matched "x"      Przyznano "x" warto MATCH.

    No match on "x"    Warunek nie pasowal, regula pominita.

    Non-zero exitcode (nnn) by "x" (Niezerowy (nn) kod zakoczenia "x")
               Program uruchomiony przez procmaila jako warunek
               lub akcja przepisu z flag `W' zwrocil nnn
               zamiast EXIT_SUCCESS (=0); sposob uycia wskazuje
               na to, e nie jest to niespodziewana okoliczno.

    Notified comsat: "$LOGNAME@offset:file"
               Wyslano informacj do comsat/biff, e pojawila si
               poczta dla uytkownika $LOGNAME pod `offsetem' w
               pliku `file'.

    Opening "x"      Otwieranie pliku "x" dla dopisywania.

    Rcfile: "x"      Plik rc zmieniony na "x".

    Reiterating kernel-lock
               Podczas probowania ronych metod  blokowania,
               jedna z nich si nie powiodla. Procmail bdzie
               iterowal od nowa, a wszystkie si nie powiod.

    Score: added newtotal "x"
               Ten warunek doloyl `dodatkowe' punkty, co dalo w
               wyniku `now sum' punktacji.

    Unlocking "x"     Ponowne usuwanie pliku blokujcego (lockfile)
               "x".

OSTRZEENIA

    Powiniene utworzy skrypt powloki, ktory uywa lockfile(1)  zanim
    wywolasz swoj powlok pocztow na ktorymkolwiek pliku skrzynki pocztowej,
    innym ni skrzynka systemowa (chyba, e twoja powloka pocztowa uywa tych
    samych plikow blokujcych (lokalnych lub globalnych), ktore podale w
    pliku rc).

    W rzadkich przypadkach, gdy musisz ubi procmaila zanim  zakoczy
    dzialanie, uyj zwyklego polecenia kill (np. nie kill -9, zobacz sekcj
    Sygna/ly dla sugestii), inaczej niektore pliki blokujce (lockfiles) mog
    nie zosta usunite.

    Strze si gdy uywasz opcji -t, jeli procmail jest cigle niezdolny do
    dostarczenia poczty (np. przez nieprawidlowy plik rc), kolejka poczty
    systemu moe si przepelni. Moe to zgorszy zarowno postmastera, jak i
    innych uytkownikow.

    Plik /etc/procmailrc moe by uruchamiany z prawami roota, wic bd bardzo
    ostrony z tym, co tam wstawiasz. SHELL bdzie zgodny z powlok biecego
    odbiorcy, wic jeli procmail ma wywolywa powlok, lepiej ustaw to wpierw
    na bezpieczn warto. Zobacz take: DROPPRIVS.

    Pamitaj, e jeli na plikach w /etc/procmailrcs/ dozwolony jest chown(1),
    to mog one by chown-owane na roota (lub kogokolwiek innego) przez ich
    obecnych wlacicieli. Dla maksymalnego bezpieczestwa upewnij si, e
    katalog ten jest wykonywalny tylko dla roota.

    Procmail nie jest wlaciwym narzdziem do wspolnego uytkowania jednej
    skrzynki  pocztowej  przez wielu uytkownikow, jak to wystpuje w
    przypadku, gdy masz jedno konto POP dla calej poczty w swojej domenie.
    Da si to zrobi, jeli uda ci si skonfigurowa MTA tak, by dodawal
    naglowki z danymi odbiorcy kopertowego, dziki ktorym procmail bdzie
    wiedzial, dla kogo jest dana wiadomo, jednak zwykle nie jest to dobre
    rozwizanie. By moe lepiej zbada, czy uywany MTA oferuje 'tabele
    uytkownikow wirtualnych' (`virtual user tables') lub poszuka np.
    funkcji `multidrop' (wielopunktowoci) fetchmaila.

B/LDY

    Po usuniciu sil pliku blokujcego, procmail czeka $SUSPEND sekund zanim
    utworzy nowy plik blokujcy, tak by inny proces, ktory chce usun stary
    plik blokujcy nie usunl przypadkiem nowego.

    Procmail uywa zwyklego sygnalu TERMINATE do zakoczenia filtrow, ktore
    uciekly, lecz nie sprawdza czy filtr odpowiada na sygnal. Poza tym
    wysyla sygnal tylko do filtra, nie do jego dzieci.

    Kontynuowane pole Content-Length: nie jest prawidlowo obslugiwane.

    Nowe linie osadzone w kontynuowanym naglowku powinny by pomijane
    podczas dopasowywania zamiast by traktowane jako pojedyncza spacja, jak
    to si dzieje obecnie.

R'ONE

    Jeli w naglowku istnieje pole Content-Length: a nie podano flagi -Y,
    procmail wykorzysta to pole do zgloszenia wlaciwego rozmiaru. Procmail
    nie zmienia szerokoci pola.

    Jeli nie ma pola Content-Length: lub jeli podano flag -Y, a procmail
    dopisuje do zwyklych folderow pocztowych, to wszelkie linie ciala
    wiadomoci, ktore wygldaj jak znaki pocztowe, s poprzedzane  `>'
    (rozbraja nieprawdziwe naglowki pocztowe). Wyraenie regularne uywane do
    wyszukiwania tych znakow pocztowych to:
       `\nFrom '

    Jeli nazwa celu uyta w jawnym trybie dostarczania nie figuruje w
    /etc/passwd, procmail zadziala tak, jakby tryb ten nie byl wlczony.
    Jeli nie jest w jawnym trybie dostarczania, a uid, pod ktorym dziala
    nie ma odpowiadajcego wpisu /etc/passwd, to HOME bdzie odpowiada /,
    LOGNAME bdzie odpowiada #uid, SHELL bdzie odpowiada /bin/sh, a ORGMAIL
    bdzie ustawione na /tmp/dead.leather.

    Gdy procmail jest w jawnym trybie dostarczania, to bdzie generowal
    pocztkowe linie `From ', jeli brak takowych. Jeli linia taka ju
    istnieje, procmail pozostawi j bez zmian. Jeli procmail nie jest
    wywolany z jednym z nastpujcych id uytkownika lub grupy: root, daemon,
    uucp, mail, x400, network, list, lists lub news, lecz wci musi generowa
    lub przyjmowa now lini `From ', to bdzie generowal dodatkow lini `>From
    ', pomagajc odroni falszywe listy. (?)

    Ze wzgldow bezpieczestwa, w wypadkach gdy wlacicielem pliku rc jest
    odbiorca lub root, a plik nie jest ogolnie zapisywalny, lub gdy
    katalog, w ktorym on si znajduje nie jest ogolnie zapisywalny, procmail
    bdzie uywal tylko plikow rc o nazwach bezwzgldnych lub wyznaczonych
    wzgldem $HOME.  Plik $HOME/.procmailrc ma dodatkowe ograniczenie: ani
    on, ani katalog, w ktorym si znajduje, nie mog by zapisywalne przez
    grup.

    Jeli /var/mail/$LOGNAME jest zmylon skrzynk (np. nie naley do odbiorcy,
    jest niezapisywalny, jest dowizaniem symbolicznym lub twrdym), procmail
    podczas  startu  sprobuje  zmieni jego nazw na zaczynajc si od
    `BOGUS.$LOGNAME.' i koczc si numerem sekwencyjnym i-wzla. Jeli okae si
    to niemoliwe, ORGMAIL nie bdzie mie wartoci pocztkowej i wskutek tego
    bdzie zakazywa dostarczania bez naleytego pliku rc.

    Jeli /var/mail/$LOGNAME jest ju prawidlow skrzynk, lecz ma zbyt slabe
    prawa, procmail to poprawi. Aby zapobiec temu, ustaw bity u+x.

    Podczas dostarczania do katalogow (lub folderow MH), nie musisz uywa
    plikow blokujcych w celu zapobieenia zamieszaniu powodowanemu przez
    kilka pracujcych naraz procmaili.

    Dostarczanie do folderow MH jest troch bardziej czasochlonne ni
    dostarczanie do normalnych katalogow lub mailboxow, poniewa procmail
    musi poszuka nastpnego dostpnego numeru (zamiast korzystywania od razu
    z gotowej nazwy pliku).

    Przy ogolnym niepowodzeniu, procmail zwroci EX_CANTCREAT, chyba e
    podana zostanie opcja -t- wowczas zwroci EX_TEMPFAIL.

    Procmail skleja wszystkie kontynuowane pola naglowkowe, eby mona bylo w
    spojniejszy sposob je `egrepowa'. Robi to jednak tylko wewntrznie -
    podczas  dostarczania poczty, lamania linii pojawi si w postaci
    pierwotnej.

    Jeli procmail jest wywolywany pod nazw nie zaczynajc si od `procmail'
    (np. jeli jest dowizany do innej nazwy i wywolany pod tamt nazw), to
    wlcza si w jawnym trybie dostarczania i oczekuje nazw odbiorcow jako
    argumentow wiersza polece(tak, jakby bylo podane -d).

    Powiadomienia comstat/biff s dokonywane za pomoc udp. S one wysylane
    gdy procmail generuje wpis pliku z logiem. Komunikaty powiadamiania maj
    nastpujcy rozszerzony format (lub tak zbliony, jaki tylko mona uzyska,
    gdy ostateczne dostarczenie nie bylo do pliku):
       $LOGNAME@offset_wiadomoci_w_mailboksie
       :absolutna_cieka_do_mboxa

    Kiedy tylko procmail otwiera plik, do ktorego  dostarcza,  uywa
    konsekwentnie  nastpujcych,  dostarczanych  przez  jdro, strategii
    blokowania: fcntl(2).

    Procmail jest odporny na NFS i czysty na osmym bicie.

UWAGI

    Wywolywanie procmaila z opcj -h lub -? spowoduje wywietlenie pomocy
    wiersza polece oraz strony skroconej instrukcji flag regul.

    Istnieje doskonale FAQ dla pocztkujcych dotyczce filtrow pocztowych (w
    szczegolnoci procmaila).  Jest  prowadzone  przez  Nancy  McGough
    <nancym@ii.com>,  a  mona  je  otrzyma  wysylajc  na  adres
    mail-server@rtfm.mit.edu list z treci:
       send usenet/news.answers/mail/filtering-faq

    Jeli procmail nie jest zainstalowany w systemie jako domylny program
    dostarczania poczty (zapytaj administratora), musisz si upewni, e jest
    wywolywany, gdy przybywa poczta. W tym wypadku twoj $HOME/.forward
    (uwaga, musi by dostpny do odczytu dla wszystkich) powinien zawiera
    ponisz lini. Upewnij si, e wstawile pojedyncze i podwojne znaki
    cytowania i - o ile w Twoim systemie nie dziala smrsh (SendMail
    Restricted Shell) - musi to by absolutna cieka.

    "|exec /usr/bin/procmail"

    Niektore serwery pocztowe (np. exim) nie akceptuj powyszej skladni. W
    tym przypadku naley uy:

    |/usr/bin/procmail

    Procmail moe by te wywolywany do przetworzenia ju wypelnionej skrzynki
    systemowej. Moe to by uyteczne jeli nie chcesz lub nie moesz uywa pliku
    $HOME/.forward  (wowczas  mona  by  wywolywa poniszy skrypt albo
    periodycznie z crona(1) albo kadorazowo gdy zaczynasz czyta poczt):

       #!/bin/sh

       ORGMAIL=/var/mail/$LOGNAME

       if cd $HOME &&
        test -s $ORGMAIL &&
        lockfile -r0 -l3600 .newmail.lock 2>/dev/null
       then
        trap "rm -f .newmail.lock" 1 2 3 15
        umask 077
        lockfile -l3600 -ml
        cat $ORGMAIL >>.newmail &&
         cat /dev/null >$ORGMAIL
        lockfile -mu
        formail -s procmail <.newmail &&
         rm -f .newmail
        rm -f .newmail.lock
       fi
       exit 0

  Przyk/ladowy ma/ly $HOME/.procmailrc:
    PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
    MAILDIR=$HOME/Mail   #upewnij si, e istnieje
    DEFAULT=$MAILDIR/mbox  #kompletnie opcjonalne
    LOGFILE=$MAILDIR/from  #zalecane

    :0:
    * ^From.*berg
    from_me

    :0
    * ^Subject:.*Flame
    /dev/null

    Inne przyklady regul plikow rc mona obejrze na stronie procmailex(5).

R'OD/LO

    Program jest czci pakietu przetwarzania poczty procmail (v3.22),
    dostpnego pod adresem http://www.procmail.org/ lub ftp.procmail.org w
    pub/procmail/.

LISTA DYSKUSYJNA

    Istnieje lista dyskusyjna dla pyta zwizanych z programami pakietu
    procmail:
       <procmail-users@procmail.org>
           do wysylania pyta/odpowiedzi.
       <procmail-users-request@procmail.org>
           do zadania zapisania si.

    Jeeli chcialby by informowany o nowych wersjach i oficjalnych latach,
    wylij zgloszenie zapisania si do
       procmail-announce-request@procmail.org
    (jest to lista tylko do odczytu).

AUTORZY

    Stephen R. van den Berg
       <srb@cuci.nl>
    Philip A. Guenther
       <guenther@sendmail.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.