Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ps - zglasza status procesu

SK/LADNIA

ps [opcje]

OPIS

ps wywietla opis biecych procesow. Jeli potrzebujesz powtarzajcego si statusu,
uyj top(1).

Domylnie ps wywietla procesy majce ten sam efektywny identyfikator uytkownika
(EUID), co biecy uytkownik, oraz podlczone do tego samego terminala, do
ktorego podlczona jest osoba uruchamiajca ps. Wywietlany jest identyfikator
procesu (PID), terminal (tty), do ktorego proces jest podlczony (TTY), lczny
(CMD). Uycie opcji w stylu BSD zmieni take wybor wywietlanych procesow,
wlczajc te procesy podlczone do innych terminali (TTY), ktorych jeste
wlacicielem; moe to zosta opisane jako wybor wszystkich procesow bez tych,
ktorych wlacicielami s inni uytkownicy, i tych, ktore nie s podlczone do
Poza przypadkiem opisanym poniej, opcje wyboru procesow s dolczajce. Nie
bierze si pod uwag domylnego wyboru procesow, lecz procesy wybrane przez
uytkownika s dolczane do zbioru procesow do wywietlenia. Tak wic proces bdzie
pokazany, jeeli spelnia ktorekolwiek z kryteriow wyboru podanych przez
uytkownika.

OPCJE LINII KOMEND

Ta wersja programu ps akceptuje kilka rodzajow opcji:
1  Opcje w stylu UNIX, ktore mog by grupowane i musz by poprzedzone
  mylnikiem.
2  Opcje BSD, ktore mog by grupowane i nie mog by uyte z mylnikiem.
3  Dlugie opcje GNU, ktore s poprzedzone dwoma mylnikami.

Rone typy opcji mona ze sob dowolnie miesza, jednake mog pojawi si konflikty.
Niektore opcje s synonimiczne, ich funkcjonalno jest identyczna, z powodu
mnogoci standardow i implementacji ps, z ktorymi ta wersja programu ps jest
zgodna.

Prosz zauway, e "ps -aux" to nie jest to samo, co "ps aux". Standardy POSIX i
UNIX wymagaj, aby "ps -aux" wypisalo wszystkie procesy, ktore bylyby wybrane
przez podanie opcji -a. Jeeli uytkownik o nazwie "x" nie istnieje, to ps moe
zinterpretowa t komend jako "ps aux" i wypisa ostrzeenie. To zachowanie ma
pomoc w przechodzeniu ze starych skryptow i nawykow. Moe si to zmieni, nie

PRZYK/LADY

Aby zobaczy wszystkie procesy w systemie, uywajc standardowej skladni:
  ps -e
  ps -ef
  ps -eF
  ps -ely

Aby zobaczy wszystkie procesy w systemie, uywajc skladni BSD:
  ps ax
  ps axu

Aby wypisa drzewo procesow:
  ps -ejH
  ps axjf
  ps -eLf
  ps axms
  ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
  ps axZ
  ps -eM

Aby zobaczy wszystkie procesy poza tymi dzialajcymi jako root (rzeczywiste i
  ps -U root -u root -N
  ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm
  ps axo stat,euid,ruid,tty,tpgid,sess,pgrp,ppid,pid,pcpu,comm
  ps -eopid,tt,user,fname,tmout,f,wchan

Wywietlenie deskryptorow pol AIX:
  ps -o "%u : %U : %p : %a"
  ps -C syslogd -o pid=
  ps -p 42 -o comm=

PROSTY WYB'OR PROCES'OW

-A       Wybor wszystkich procesow. Identyczne z -e.

-N       Wybor wszystkich procesow, poza tymi, ktore spelniaj okrelone
        warunki.

T        Wybor wszystkich procesow podpitych do tego teminala.
        Identyczny z opcj t bez adnych argumentow.

-a       Wybor wszystkich procesow poza liderami sesji (zobacz
        getsid(2)) i procesami nie podlczonymi do adnego terminala.

a        Uruchamia restrykcj w stylu BSD "tylko wlasne", ktora jest
        nakladana na zbior wszystkich procesow, jeeli s uywane jakie
        opcje w stylu BSD (bez "-") lub gdy osobowo ps jest z rodziny
        BSD. Wybrany w ten sposob zbior procesow jest dolczany do
        zbioru procesow wybranych w inny sposob. Alternatywny opis
        jest taki, e ta opcja powoduje wylistowanie przez ps
        wszystkich procesow majcych przypisany terminal (tty) lub
        wylistowanie wszystkich procesow, jeeli uyta lcznie z opcj x.

-d       Wybor wszystkich procesow poza liderami sesji.

-e       Wybor wszystkich procesow. Identyczne z -A.

g        Naprawd wszystkie, nawet liderzy sesji. Ta falga jest
        przestarzala i moe znikn w przyszlych wersjach programu. Jest
        wlczana przez flag a i jest uyteczna tylko podczas pracy w
        osobowoci sunos4.

r        Zawa wybor tylko do uruchomionych procesow.

x        Uruchamia restrykcj w stylu BSD "musi mie tty", ktora jest
        nakladana na zbior wszystkich procesow, jeeli s uywane jakie
        opcje w stylu BSD (bez "-") lub gdy osobowo ps jest z rodziny
        BSD. Wybrany w ten sposob zbior procesow jest dolczany do
        zbioru procesow wybranych w inny sposob. Alternatywny opis
        jest taki, e ta opcja powoduje wylistowanie wszystkich
        procesow, ktorych jeste wlacicielem (EUID taki sam jak procesu
        ps), lub wylistowanie wszystkich procesow, jeli uyta lcznie z
        opcj a.

--deselect   Wybor wszystkich procesow poza tymi, ktore spelniaj okrelone
        warunki.

WYB'OR PROCES'OW PRZEZ PODANIE LISTY

przecinkami. Mog by uywane wiele razy. Na przyklad: ps -p "1 2" -p 3,4

-C cmdlist   Wybor przez nazw polecenia.
        Wybiera procesy, ktorych nazwa pliku wykonywalnego jest podana
        w cmdlist.

-G grplist   Wybor przez podanie rzeczywistego identyfikatora grupy (RGID)
        bd nazwy.
        Wybiera nazwy procesow, ktorych rzeczywista nazwa grupy bd
        identyfikator wystpuje w licie grplist. Rzeczywisty
        identyfikator grupy okrela grup uytkownika, ktory utworzyl
        proces, patrz getgid(2).

U userlist   Wybor przez podanie efektywnego identyfikatora uytkownika
        (EUID) bd nazwy.
        Wybiera procesy, ktorych efektywna nazwa uytkownika lub ID
        jest w userlist. Efektywne ID uytkownika opisuje uytkownika,
        ktorego prawa dostpu do plikow s uywane przez proces
        (patrz geteuid(2)). Identyczne z -u i --user.

-U userlist   Wybor przez podanie rzeczywistego identyfikatora uytkownika
        (RUID) bd nazwy.
        Wybiera procesy, ktorych rzeczywista nazwa uytkownika lub ID
        jest w userlist. Rzeczywiste ID uytkownika opisuje uytkownika,
        ktory utworzyl proces (patrz getuid(2)).

-g grplist   Wybor przez podanie sesji bd efektywnej nazwy grupy.
        Wiele standardow okrela wybor przez podanie sesji, ale wybor
        przez podanie efektywnej nazwy grupy jest logicznym
        zachowaniem, uywanym przez wiele systemow operacyjnych. Ta
        wersja programu ps wyszuka po nazwach sesji, jeeli lista
        zawiera tylko liczby (ktorymi s sesje). Numeryczne
        identyfikatory grup bd dziala tylko wtedy, gdy podane zostan
        rownie jakie nazwy grup. Patrz opcje -s i --group.

p pidlist Wybor przez podanie identyfikatorow procesow. Identyczne z -p

        i --pid.

-p pidlist   Wybor przez PID.
        Wybiera procesy, ktorych identyfikatory pojawiaj si w pidlist.
        Identyczne z p i --pid.

-s sesslist   Wybor przez identyfikator sesji.
        Wybiera procesy majce identyfikator sesji podany w sesslist.

t ttylist    Wybor przez tty.
        Prawie identyczne z -t i --tty, jednak moe by take uyte z pust
        list ttylist, aby okreli terminal skojarzony z ps. Uywanie
        opcji T jest uwaane za lepsze ni podanie opcji t
        z pust ttylist.

-t ttylist   Wybor przez tty.
        Wybiera procesy podlczone do terminali podanych w licie
        ttylist. Terminale (tty lub ekrany dla wyjcia tekstowego) mog
        by podane na rone sposoby: /dev/ttyS1, ttyS1, S1. Mona uy "-",
        aby okreli procesy nie majce terminala.

-u userlist   Wybor przez podanie efektywnego identyfikatora uytkownika
        (EUID) bd nazwy.
        Wybiera procesy, ktorych efektywna nazwa uytkownika lub ID
        jest w userlist. Efektywne ID uytkownika opisuje uytkownika,
        ktorego prawa dostpu do plikow s uywane przez proces
        (patrz geteuid(2)). Identyczne z U i --user.

--Group grplist Wybor przez podanie rzeczywistego ID grupy (RGID) bd nazwy.
        Identyczne z -G.

--User userlist Wybor przez podanie rzeczywistego ID uytkownika (RUID) bd
        nazwy. Identyczne z -U.

--group grplist Wybor przez podanie efektywnego ID grupy (EGID) bd nazwy.
        Wybiera procesy, ktorych efektywna nazwa grupy lub ID wystpuje
        w grouplist. Efektywny identyfikator grupy okrela grup, ktorej
        prawa dostpu do plikow s uywane przez proces
        (patrz geteuid(2)). Opcja -g jest czsto alternatyw
        dla --group.

--pid pidlist  Wybor przez ID procesu. Identyczne z -p i p.

--ppid pidlist Wybor przez podanie ID procesu nadrzdnego.
        Wybiera procesy, ktorych ID procesu nadrzdnego wystpuje w
        pidlist. To znaczy, e wybiera procesy, ktorych dzieci okrelono
        w pidlist.

--sid sesslist Wybor przez ID sesji. Identyczne z -s.

--tty ttylist  Wybor przez podanie terminala. Identyczne z -t i t.

--user userlist Wybor przez podanie efektywnego ID uytkownika (EUID) bd nazwy.
        Identyczne z -u i U.

-123      Identyczne z --sid 123.

123       Identyczne z --pid 123.

KONTROLOWANIE FORMATU WYJCIA

Ponisze opcje s uywane do wyboru informacji wywietlanych przez ps. Wyjcie moe
-F       Format ekstrapelny. Patrz opcja -f, ktor -F wlcza.

-O format    Jak -o, ale z paroma kolumnami domylnie predefiniowanymi.
        Identyczne z -o pid,format,state,tname,time,command lub
        -o pid,format,tname,time,cmd, patrz -o niej.

O format    Jest predefiniowanym o (przeladowana).
        Opcja BSD O moe zachowywa si jak -O (wyjcie zdefiniowane
        przez uytkownika z paroma polami predefiniowanymi) albo moe by
        uyta do okrelenia porzdku sortowania. Heurystyka jest uywana
        do okrelenia podanego zachowania si tej opcji. Aby wprost
        okreli wymagane zachowanie (sortowanie lub formatowanie),
        naley poda t opcj w inny sposob (np. jako -O lub --sort).
        Uywana jako opcja formatowania jest identyczna z -O, z
        osobowoci BSD.

-M       Dodaje kolumn z danymi dotyczcymi bezpieczestwa
        (dla SE Linuksa).

X        Format rejestru.

Z        Dodaje kolumn z danymi dotyczcymi bezpieczestwa
        (dla SE Linuksa).

-c       Wywietla inne informacje schedulera, w polczeniu z opcj -l.

-f       Wyjcie w pelnym formacie. Ta opcja moe by polczona z wieloma
        innymi opcjami w stylu UNIX, aby doda dodatkowe kolumny. Take
        powoduje wypisywanie argumentow polece. Uyta z -L dodaje
        kolumny NLWP (liczba wtkow) i LWP (ID wtku).

j        Format kontroli zada BSD.

-j       Format zada.

l        Dlugi format BSD.

-l       Dlugi format. Opcja -y jest czsto przydatna w polczeniu z t
        opcj.

o format    Okrela format zdefiniowany przez uytkownika. Identyczne z -o i
        --format.

-o format    Format zdefiniowany przez uytkownika
        format jest pojedynczym argumentem w formie listy rozdzielonej
        spacjami bd przecinkami, okrelajcej poszczegolne kolumny
        wyjcia. Rozpoznawane slowa kluczowe opisano poniej, w sekcji
        STANDARDOWE SPECYFIKATORY FORMATU. Mona zmieni nazw naglowkow
        (ps -o pid,ruser=RzeczywistyUytkownik -o comm=Polecenie), jeli
        jest to podane. Jeli wszystkie naglowki kolumn s puste
        (ps -o pid= -o comm=), linia naglowka nie jest wywietlana.
        Szeroko kolumn jest zwikszana w razie potrzeby dla szerokich
        naglowkow; moe by to uyte do poszerzania kolumn takich jak
        WCHAN (ps -o pid,wchan=SZEROKA-KOLUMNA-WCHAN -o comm).
        Oferowana jest take bezporednia kontrola szerokoci kolumn
        (ps opid,wchan:42,cmd). Zachowanie polecenia
        ps -o pid=X,comm=Y zaley od osobowoci: wyjciem moe by jedna
        kolumna o nazwie "X,comm=Y" lub dwie kolumny nazwane "X" i
        "Y". W razie wtpliwoci, prosimy uy wielu opcji -o. W razie
        potrzeby, w zmiennej rodowiskowej PS_FORMAT mona poda domylny
        format. DefSysV i DefBSD to makra, ktorych mona uy, aby wybra
        domylne kolumny w stylu UNIX-a lub BSD.

s        Format wywietlania sygnalow

u        Wywietla format zorientowany na uytkownika

v        Wywietla format pamici wirtualnej

-y       Nie pokazuje flag, wywietla rss zamiast addr. Moe by uyta
        tylko z -l.

--format format Format zdefiniowany przez uytkownika. Identyczne z -o i o.

--context    Wywietla format kontekstu bezpieczestwa (dla SE Linuksa).

MODYFIKATORY WYJCIA

-H       Pokazuje hierarchi procesow (las)

N namelist   Okrela plik z list nazw funkcji jdra. Identyczne z -n, patrz
        poniej -n.

O order     Porzdek sortowania (przeladowna).
        Opcja BSD O moe zachowywa si jak -O (wyjcie zdefiniowane
        przez uytkownika z paroma polami predefiniowanymi) albo moe by
        uyta do okrelenia porzdku sortowania. Heurystyka jest uywana
        do okrelenia podanego zachowania si tej opcji. Aby wprost
        okreli wymagane zachowanie (sortowanie lub formatowanie),
        naley poda t opcj w inny sposob (np. jako -O lub --sort).

        Dla sortowania, przestarzala skladnia BSD opcje O jest
        nastpujca O[+|-]k1[,[+|-]k2[,...]]. Sortuje ona list procesow
        zgodnie z wielopoziomowym kluczem okrelonym przez sekwencj
        jednoliterowych krotkich kluczy k1, k2, ... opisanych w sekcji
        PRZESTARZA/LE KLUCZE SORTOWANIA poniej. "+" jest obecnie
        opcjonalny, sluy jedynie do powtornej iteracji w domylnym
        kierunku po kluczu, jednak moe on pomoc rozroni O sortujce od
        O formatujcego. "-" odwraca kierunek sortowania tylko w
        kluczu, przed ktorym wystpuje.

S        Sumuje niektore informacje, jak uycie CPU, od umarlych
        procesow-dzieci do ich rodzicow. Uyteczne przy badaniu
        systemu, w ktorym proces-rodzic wielokrotnie uruchamia krotko
        yjce dzieci, aby wykonaly zadanie.

c        Wywietla prawdziw lini polece. Jest ona wycigana raczej z
        nazwy pliku wykonywalnego, ni z wartoci argv, ktora mogla by
        zmieniona prze uytkownika. Argumenty polece nie s wywietlane.

e        Wywietla rodowisko za poleceniem.

f        Hierarchia procesow jako ASCII-art (las).

h        Bez naglowka (lub jeden naglowek na ekran, jeli wybrano
        osobowo BSD).
        Opcja h sprawia problemy. Standardowe ps z BSD uywa tej opcji
        do wywietlenia naglowka na kadej stronie wyjcia, ale starsze
        ps z Linuksa uywa tej opcji do calkowitego wylczenia
        naglowka. Ta wersja programu ps zachowuje si jak wersja
        linuksowa i nie wypisuje naglowka, chyba e wybrano osobowo BSD
        - w tym przypadku wypisuje naglowek na kadej stronie wyjcia.
        Niezalenie od osobowoci, mona uy opcji --headers i
        --no-headers, aby - odpowiednio - wlczy wypisywanie naglowka
        na kadej stronie bd calkowicie wylczy wypisywanie naglowka.

k spec     Okrela porzdek sortowania. Skladnia sortowania jest nastpujca:
        [+|-]klucz[,[+|-]klucz[,...]] Prosz wybra wieloliterowy klucz
        z sekcji STANDARDOWE SPECYFIKATORY FORMATU. "+" jest
        opcjonalny, poniewa domylnym porzdkiem jest rosncy porzdek
        numeryczny lub leksykograficzny. Identyczne z --sort.
        Przyklady:
        ps jaxkuid,-ppid,+pid
        ps axk comm o comm,args
        ps kstart_time -ef

-n namelist   Ustawia plik z list nazw funkcji jdra. Identyczne z N.
        Plik z list nazw jest potrzebny do poprawnego wywietlania
        kolumny WCHAN i dla poprawnego wyjcia musi dokladnie odpowiada
        obecnej wersji jdra. Bez tej opcji, domylna cieka poszukiwa
        pliku z list nazw jest nastpujca:

           $PS_SYSMAP
           $PS_SYSTEM_MAP
           /proc/*/wchan
           /boot/System.map-`uname -r`
           /boot/System.map
           /lib/modules/`uname -r`/System.map
           /usr/src/linux/System.map
           /System.map

n        Wyjcie liczbowe dla kolumn WCHAN i USER (wlczajc wszystkie
        typu UID i GID).

-w       Szerokie wyjcie. Prosz uy dwa razy, aby uzyska nielimitowan
        szeroko wyjcia.

w        Szerokie wyjcie. Prosz uy dwa razy, aby uzyska nielimitowan
        szeroko wyjcia.

--cols n    Ustawia szeroko ekranu

--columns n   Ustawia szeroko ekranu

--cumulative  Dolcza kilka danych zmarlych procesow-dzieci (jako sum z
        rodzicem)

--forest    Drzewo procesow jako ASCII-art

--headers    Powtarza linie naglowka, po jednej na stron wyjcia

--no-headers  Nie wywietla adnej linii naglowka

--lines n    Ustawia wysoko ekranu

--rows n    Ustawia wysoko ekranu

--sort spec   Okrela porzdek sortowania. Skladania sortowania jest
        nastpujca: [+|-]klucz[,[+|-]klucz[,...]] Prosz poda
        wieloliterowy klucz z sekcji STANDARDOWE SPECYFIKATORY
        FORMATU. "+" jest opcjonalny, poniewa domylne sortowanie
        odbywa si w rosncym porzdku numerycznym lub leksykograficznym.
        Identyczny z k. Przyklad: ps jax --sort=uid,-ppid,+pid

--width n    Ustawia szeroko ekranu

WYWIETLANIE WTK'OW

H        Wywietla wtki tak, jakby byly procesami

-L       Wywietla wtki, by moe z kolumnami LWP i NLWP

-T       Wywietla wtki, by moe z kolumn SPID

m        Wywietla wtki za procesami

-m       Wywietla wtki za procesami

INNE INFORMACJE

L        Wywietla list wszystkich specyfikatorow formatu.

-V       Wywietla wersj procps.

V        Wywietla wersj procps.

--help     Wywietla komunikat pomocy.

--info     Wywietla informacje przydatne przy debugowaniu.

--version    Wywietla wersj procps.

UWAGI

Ta wersja ps uywa do dzialania wirtualnych plikow w katalogu /proc. To ps nie
musi by setuidowane kmem ani mie innych przywilejow, aby dziala. Nie dawaj tej
wersji ps adnych specjalnych uprawnie.

Aby poprawnie wywietli kolumn WCHAN, ta wersja ps musi mie dostp do danych
zainstalowany.
procesu podczas calego czasu ycia procesu. Nie jest to idealne i nie jest
zgodne ze standardami, z ktorymi ps jest - poza tym przypadkiem - zgodne. Jest
malo prawdopodobne, aby uycie CPU dodalo si dokladnie do 100%.

Programy wyswapowane na dysk bd pokazane bez argumentow linii polece, chyba e
podano w nawiasach opcj c.

Pola SIZE i RSS nie licz pewnych czci procesu, wlczajc to tablice stron, stos
ktora jest zawsze wykorzystywana. SIZE oznacza wirtualny rozmiar procesu
(kod+dane+stos).

Procesy oznaczone jako <defunct> s procesami zmarlymi (tak zwane "zombi"),
ktore pozostaly, poniewa ich rodzic nie zniszczyl ich odpowiednio. Te procesy
bd zniszczone przez init(8), gdy ich rodzic zakoczy dzialanie.

FLAGI PROCESU

specyfikator wyjcia flags.
1  sforkowany, ale nie wykonal exec.
4  uywal uprawnie superuytkownika.

KODY STANU PROCESU

Poniej s rone wartoci, ktore specyfikatory wyjcia s, stat i state
(naglowek "STAT" lub "S") wywietl, aby opisa stan procesu:
T  Zatrzymany, albo przez sygnal kontroli zada, albo z powodu ledzenia.
X  Zmarly (nigdy nie powinno wystpi)
   rodzica

Dla formatow BSD, jeeli uyto slowa kluczowego stat, mog zosta wywietlone
<  o wysokim priorytecie (niemily dla innych uytkownikow)
N  o niskim priorytecie (mily dla innych uytkownikow)
+  bdcy w pierwszoplanowej grupie procesow

PRZESTARZA/LE KLUCZE SORTOWANIA

Te klucze s uywane przez opcj O BSD (sortowanie). Opcja GNU --sort nie uywa
tych kluczy, lecz specyfikatorow opisanych poniej w sekcji STANDARDOWE
SPECYFIKATORY FORMATOWANIA. Prosz zauway, e wartoci uywane do sortowania s
wewntrznymi wartociami programu ps, a nie gotowymi wartociami uywanymi w
ktorym z wyjciowych pol formatu (tj. sortowanie po tty posortuje po numerze
urzdzenia, a nie zgodnie z wywietlan nazw terminala). Prosz przepuci wyjcie ps
przez polecenie sort(1), aby posortowa po gotowych wartociach.

KLUCZ D/LUGI OPIS

f    flags    Flagi jak w polu F dlugiego listingu
j    cutime    Lczny czas uytkownika
J    cstime    Lczny czas systemu
m    min_flt   Liczba mniejszych bldow stron
M    maj_flt   Liczba wikszych bldow stron
n    cmin_flt   Lczne mniejsze bldy stron
N    cmaj_flt   Lczne wiksze bldy stron
v    vsize    Calkowity rozmiar VM (pamici) w bytes

SPECYFIKATORY FORMATU AIX

Ta wersja ps wspiera specyfikatory formatu AIX, ktore dzialaj troch jak kody
formatujce printf(3). Na przyklad, normalne domylne wyjcie mona uzyska za
pomoc: ps -eo "%p %y %x %c". ZWYK/LE kody opisano w nastpnej sekcji.

KOD ZWYK/LY NAG/L'OWEK

%C  pcpu   %CPU
%G  group  GROUP
%P  ppid   PPID
%U  user   USER
%a  args   COMMAND
%c  comm   COMMAND

%g  rgroup  RGROUP
%n  nice   NI
%p  pid   PID
%r  pgid   PGID
%t  etime  ELAPSED
%u  ruser  RUSER
%x  time   TIME
%y  tty   TTY
%z  vsz   VSZ

STANDARDOWE SPECYFIKATORY FORMATU

Sekcja ta zawiera slowa kluczowe, ktore mog by uyte do kontrolowania formatu
wyjcia (np. z opcj -o) albo do sortowania wybranych procesow z opcj GNU
--sort.

Przyklad: ps -eo pid,user,args --sort user

Ta wersja ps probuje rozpoznawa wikszo slow kluczowych uywanych w innych
implementacjach ps.
spacje: args, cmd, comm, command, fname, ucmd, ucomm, lstart, bsdstart, start.

Niektore slowa kluczowe mog nie by dostpne przy sortowaniu.

KOD NAG/L'OWEK OPIS


%cpu     %CPU     Uycie procesora dla procesu w formacie "##.#". Jest
              to uyty czas CPU podzielony przez czas, w ktorym
              proces byl wykonywany (wspolczynnik
              cputime/realtime), wyraony w procentach. Nie sumuje
              si do 100%, chyba e masz szczcie (alias pcpu).

%mem     %MEM     Stosunek wspolczynnika `resident set size' procesu
              do fizycznej pamici maszyny, wyraony w procentach
              (alias pmem).

args     COMMAND   Polecenie ze wszystkimi jego argumentami. Moe by
              pocite, jeli jest to podane. Nie s pokazywane
              modyfikacje argumentow. Wyjcie w tej kolumnie moe
              zawiera spacje (aliasy cmd, command).

blocked    BLOCKED   Maska zablokowanych sygnalow, patrz signal(7).
              Zgodnie z szerokoci pola, wywietlana jest jako
              32- lub 64-bitowa maska w formacie liczby
              szesnastkowej (aliasy sig_block, sigmask).

bsdstart   START    Czas od uruchomienia polecenia. Jeli proces zostal
              uruchomiony mniej ni 24 godziny temu, formatem
              wyjcia jest " HH:MM", w przeciwnym wypadku jest to
              "mmm dd" (gdzie mmm oznacza trzyliterowy skrot
              nazwy miesica).

bsdtime    TIME     Polczony czas procesora, uytkownika + systemu.
              Formatem wywietlania jest zazwyczaj "MMM:SS",
              jednak moe by przesunity w prawo, jeli proces uyl
              wicej ni 999 minut czasu procesora.

c       C      Warto liczbowa procentu uycia procesowa
              (patrz %cpu).

caught    CAUGHT    Maska przechwytywanych sygnalow, patrz signal(7).
              Wywietlana jest 32- lub 64-bitowa maska w notacji
              szesnastkowej, w zalenoci od szerokoci pola
              (aliasy sig_catch, sigcatch).

class     CLS     Klasa schedulera procesu (aliasy policy, cls).
              Moliwe wartoci pola:
              - nieraportowany
              TS SCHED_OTHER
              FF SCHED_FIFO
              RR SCHED_RR
              ? warto nieznana

cls      CLS     Klasa schedulera procesu (aliasy policy, class).
              Moliwe wartoci pola:
              - nieraportowany
              TS SCHED_OTHER
              FF SCHED_FIFO
              RR SCHED_RR
              ? warto nieznana

cmd      CMD     Patrz args (aliasy args, command).

comm     COMMAND   Nazwa polecenia (tylko nazwa pliku wykonywalnego).
              Wyjcie tej kolumny moe zawiera spacje
              (aliasy ucmd, ucomm).

command    COMMAND   Patrz args (aliasy args, cmd).

cp      CP      Uycie CPU na mill (patrz %cpu).

cputime    TIME     Lczny czas CPU w formacie "[dd-]hh:mm:ss"
              (alias time).

egid     EGID     Efektywny identyfikator grupy procesy jako liczba
              dziesitna (alias gid).

egroup    EGROUP    Efektywny identyfikator grupy procesu. Bdzie to
              albo nazwa grupy, jeeli jest znana i pole jest
              wystarczajco szerokie, albo liczba dziesitna - w
              przeciwnym wypadku (alias group).

eip      EIP     Wskanik do instrukcji.

esp      ESP     Wskanik do stosu.

etime     ELAPSED   Warto czasu, jaki minl od uruchomienia procesu
              w formacie [[dd-]hh:]mm:ss.

euid     EUID     Efektywny identyfikator uytkownika (alias uid).

euser     EUSER    Efektywna nazwa uytkownika. Bdzie to teksowe ID
              uytkownika, jeli jest znane, a pole jest
              wystarczajco szerokie, lub liczba dziesitna w
              przeciwnym wypadku. Opcja n moe zosta uyta, aby
              wymusi reprezentacj jako liczba dziesitna
              (aliasy uname, user).

f F Flagi skojarzone z procesem, patrz sekcja FLAGI

              PROCESU. (aliasy flag, flags).

fgid     FGID     ID grupy dostpu do systemu plikow (alias fsgid).

fgroup    FGROUP    ID grupy dostpu do systemu plikow. Bdzie to
              identyfikator tekstowy, jeli jest znany, a pole ma
              wystarczajc szeroko, lub liczba dziesitna
              w przeciwnym wypadku (alias fsgroup).

flag     F      Patrz f (aliasy f, flags).

flags     F      Patrz f (aliasy f, flag).

fname     COMMAND   Pierwszych 8 bajtow nazwy pliku wykonywalnego
              procesu. Wyjcie w tej kolumnie moe zawiera spacje.

fuid     FUID     ID uytkownika dostpu do systemu plikow.
              (alias fsuid).

fuser     FUSER    ID uytkownika dostpu do systemu plikow. Bdzie to
              nazwa uytkownika, jeeli jest dostpna, a szeroko
              pola jest wystarczajca, lub liczba dziesitna w
              przeciwnym wypadku.

gid      GID     Patrz egid (alias egid).

group     GROUP    Patrz egroup (alias egroup).

ignored    IGNORED   Maska ignorowanych sygnalow, patrz signal(7).
              Wywietlana jest warto 32- lub 64-bitowa jako liczba
              szesnastkowa, w zalenoci od szerokoci pola (aliasy
              sig_ignore, sigignore).

label     LABEL    Etykieta bezpieczestwa, najczciej uywana w danych
              kontekstowych SE Linuksa. Jest to potrzebne dla
              Mandatory Access Control ("MAC"), wystpujcego na
              systemach o wysokim bezpieczestwie.

lstart    STARTED   Czas, kiedy proces zostal uruchomiony.

lwp      LWP     Identyfikator LWP (light weight process)
              raportowanego lwp (aliasy spid, tid).

ni      NI      Warto nice procesu. Zakres od 19 (najmilszy) to -20
              (niemily dla innych), patrz nice(1) (alias nice).

nice     NI      Patrz ni (alias ni).

nlwp     NLWP     Liczba LWP-ow (wtkow) procesu (alias thcount).

nwchan    WCHAN    Adres funkcji jdra, w ktorej proces zostal upiony
              (uyj wchan, aby dosta nazw funkcji jdra). Zadania
              obecnie uruchomione bd mialy w tej kolumnie
              wywietlony mylnik ('-').

pcpu     %CPU     Patrz %cpu (alias %cpu).

pending    PENDING   Maska oczekujcych sygnalow. Patrz signal(7).
              Sygnaly oczekujce dla procesu s inne ni oczekujce
              dla poszczegolnych wtkow. Aby zobaczy oba powysze
              rodzaje, prosz uy opcji m lub -m. Wywietlana jest
              32- lub 64-bitowa maska w formacie szesnastkowym, w
              zalenoci od szerokoci pola (alias sig).

pgid     PGID     ID grupy procesow lub - rownowanie - ID procesu
              bdcego przywodc grupy procesow (alias pgrp).

pgrp     PGRP     Patrz pgid (alias pgid).

pid      PID     Identyfikator procesu

pmem     %MEM     Patrz %mem (alias %mem).

policy    POL     Klasa schedulera procesu (aliasy class, cls).
              Moliwe wartoci pola:
              - nieraportowany
              TS SCHED_OTHER
              FF SCHED_FIFO
              RR SCHED_RR
              ? warto nieznana

ppid     PPID     Identyfikator procesu-rodzica.

psr      PSR     Procesor, do ktorego proces jest obecnie
              przypisany.

rgid     RGID     Rzeczywisty identyfikator grupy.

rgroup    RGROUP    Rzeczywista nazwa grupy. Bdzie do nazwa grupy,
              jeeli jest dostpna, a szeroko pola jest
              wystarczajca, lub liczba dziesitna w przeciwnym
              wypadku.

rss      RSS     Resident set size, czyli niewyswapowana pami,
              ktorej zadanie uywalo (w kilobajtach)
              (aliasy rssize, rsz).

rssize    RSS     Patrz rss (aliasy rss, rsz).

rsz      RSZ     Patrz rss (aliasy rss, rssize).

rtprio    RTPRIO    Priorytet czasu rzeczywistego.

ruid     RUID     Rzeczywisty identyfikator uytkownika.

ruser     RUSER    Rzeczywisty identyfikator uytkownika. Bdzie to
              nazwa uytkownika, jeli jest dostpna i szeroko pola
              jest wystarczajca, lub liczba dziesitna w
              przeciwnym wypadku.

s       S      Minimalnie wywietlony stan (jeden znak)
              Patrz sekcja KODY STANU PROCESU, aby zobaczy moliwe
              wartoci. Patrz rownie stat, aby wywietli dodatkowe
              informacje (alias state).

sched     SCH     Polistyka uruchamiania procesu. Polityki
              sched_other, sched_fifo, i sched_rr s odpowiednio
              wywietlane jako 0, 1 i 2.

sess     SESS     ID sesji bd - rownowanie - ID procesu przywodcy
              sesji (aliasy session, sid).

sgi_p     P      Procesor, na ktorym proces si obecnie wykonuje.
              Jeeli proces nie jest obecnie wykonywany, to
              wywietlana jest "*".

sgid     SGID     Zachowany identyfikator grupy (alias svgid).

sgroup    SGROUP    Zachowana nazwa grupy. Bdzie to nazwa grupy, jeeli
              jest dostpna i pole jest wystarczajco szerokie, i
              lub liczba dziesitna w przeciwnym wypadku

sid      SID     Patrz sess (aliasy sess, session).

sig      PENDING   Patrz pending (aliasy pending, sig_pend).

sigcatch   CAUGHT    Patrz caught (aliasy caught, sig_catch).

sigignore   IGNORED   Patrz ignored (aliasy ignored, sig_ignore).

sigmask    BLOCKED   Patrz blocked (aliasy blocked, sig_block).

size     SZ      Szacowana ilo przestrzeni swap, ktora bylaby
              wymagana, gdyby proces mial oproni wszystkie swoje
              zapisywalne strony, a potem zosta wyswapowany.
              Liczba ta jest bardzo niedokladna!

spid     SPID     Patrz lwp (aliasy lwp, tid).

stackp    STACKP    Adres pocztku stosu procesu.

start     STARTED   Czas uruchomienia procesu. Jeli proces zostal
              uruchomiony wczeniej ni 24 godziny temu, to wyjcie
              jest w formacie "HH:MM:SS", a w przeciwnym wypadku
              - w formacie " mmm dd" (gdzie mm oznacza
              trzyliterowy skrot nazwy miesica).

start_time  START    Czas lub data uruchomienia procesu. Jeeli proces
              nie zostal uruchomiony w tym samym roku, w ktorym
              uruchomiono ps, to wywietlony zostanie tylko rok,
              jeeli nie zostal uruchomiony tego samego dnia, to
              wywietlone bdzie "mmmdd", w przeciwnym wypadku -
              "HH:MM".

stat STAT Wieloliterowy stan procesu. Patrz sekcja KODY STANU

              PROCESU, aby uzyska informacje o znaczeniu
              poszczegolnych wartoci. Patrz take s i state, aby
              wywietli tylko pierwszy znak stanu procesu.

state     S      Patrz s (alias s).

suid     SUID     Zachowany identyfikator uytkownika. (alias svuid).

suser     SUSER    Zachowana nazwa uytkownika. Bdzie to nazwa
              uytkownika, jeeli jest dostpna i pole ma
              wystarczajc szeroko, albo liczba dziesitna w
              przeciwnym wypadku. (alias svuser).

svgid     SVGID    Patrz sgid (alias sgid).

svuid     SVUID    Patrz suid (alias suid).

sz      SZ      Rozmiar w fizycznych stronach obrazu pamici
              procesu, wlczajc w to tekst, dane i przestrze stosu

thcount    THCNT    Patrz nlwp (alias nlwp). Liczba wtkow jdra, ktorych
              proces jest wlacicielem.

tid      TID     Patrz lwp (alias lwp).

time     TIME     Lczny czas CPU w formacie "[dd-]hh:mm:ss"
              (alias cputime).

tname     TTY     Kontrolujcy tty (terminal) (aliasy tt, tty).

tpgid     TPGID    ID pierwszoplanowej grupy procesow na tty
              (terminalu), do ktorego proces jest podlczony lub
              -1, gdy proces nie jest podlczony do terminala.

tt      TT      Kontrolujcy tty (terminal) (aliasy tname, tty).

tty      TT      Kontrolujcy tty (terminal) (aliasy tname, tt).

ucmd     CMD     Patrz comm (aliasy comm, ucomm).

ucomm     COMMAND   Patrz comm (aliasy comm, ucmd).

uid      UID     Patrz euid (aliasy euid).

uname     USER     Patrz euser (aliasy euser, user).

user     USER     Patrz euser (aliasy euser, uname).

vsize     VSZ     Uycie wirtualnej pamici dla calego procesu.
              vm_lib + vm_exe + vm_data + vm_stack

vsz      VSZ     Patrz vsize (aliasy vsize).

wchan     WCHAN    Nazwa funkcji jdra, w ktorej proces jest upiony,
              lub "-" jeli proces jest wykonywany, lub "*" jeli
              proces jest wielowtkowy, a ps nie wywietla wtkow.

ZMIENNE RODOWISKA

Nastpujce zmienne rodowiska mog mie wplyw na ps:

COLUMNS

  Nadpisuje domyln szeroko wyjcia.

LINES

  Nadpisuje domyln wysoko wyjcia.

PS_PERSONALITY

  Jedno z posix, old, linux, bsd, sun, digital...
  (patrz poniej sekcja OSOBOWO).

CMD_ENV

  Jedno z posix, old, linux, bsd, sun, digital...
  (patrz poniej sekcja OSOBOWO).

I_WANT_A_BROKEN_PS

  Wymusza przestarzal interpretacj linii polece.

LC_TIME

  Format daty.

PS_COLORS

  Obecnie nieobslugiwana.

PS_FORMAT

  Nadpisuje domylny format wyjcia.

PS_SYSMAP

  Domylna lokalizacja pliku nazw (System.map).

PS_SYSTEM_MAP

  Domylna lokalizacja pliku nazw (System.map).

POSIXLY_CORRECT

  Nie ignoruje zlych opcji.

POSIX2

  Ustawione na "on", dziala tak, jak POSIXLY_CORRECT.

UNIX95

  Nie ignoruje zlych opcji.

_XPG

  Wylcza niestandardowe zachowanie CMD_ENV=irix.

Ogolnie, ustawianie tych zmiennych jest zlym pomyslem. Jedynym wyjtkiem jest
CMD_ENV lub PS_PERSONALITY, ktore mog by ustawione na Linux dla normalnych
systemow. Bez tego ustawienia, ps jest zgodny z nieuytecznymi i zlymi czciami

OSOBOWO

390    jak ps z S/390 OpenEdition
aix    jak ps z AIX
bsd    jak ps z FreeBSD (zupelnie niestandardowy)
compaq   jak ps z Digital Unix
debian   jak ps ze starego Debiana
digital  jak ps z Tru64 (wczeniej Digital Unix, wczeniej OSF/1)
gnu    jak ps ze starego Debiana
hp     jak ps z HP-UX
hpux    jak ps z HP-UX
irix    jak ps z Irix
old    jak ps z oryginalnego Linuksa (zupelnie niestandardowy)
os390   jak ps z OS/390 Open Edition
s390    jak ps z OS/390 Open Edition
sco    jak ps z SCO
sgi    jak ps z Irix
solaris2  jak ps z Solaris 2+ (SunOS 5)
sunos4   jak ps z SunOS 4 (Solaris 1) (zupelnie niestandardowy)
tru64   jak ps z Tru64 (wczeniej Digital Unix, wczeniej OSF/1)

ZOBACZ TAKE

top(1), pgrep(1), pstree(1), proc(5).

STANDARDY

Ta wersja programu ps jest zgodna z:

AUTOR

ps pocztkowo byl napisany przez Branka Lankestera <lankeste@fwi.uva.nl>.
Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com>) znaczco go zmodyfikowal, aby uywal
systemu plikow proc. Michael Shields <mjshield@nyx.cs.du.edu> dodal wlaciwo
pid-listy. Charles Blake <cblake@bbn.com> dodal wielopoziomowe sortowanie,
rodlowym i dokumentacji. David Mossberger-Tang napisal wsparcie BFD dla
psupdate. Albert Cahalan <albert@users.sf.net> przepisal ps dla pelnego
przestarzalej i obcej skadni.

Prosz przesyla zgloszenia o bldach do <procps-feedback@lists.sf.net>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia Manuali
i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym opisem a