Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

       lpbanner - tekstowa strona naglowkowa
       pclbanner - strona naglowkowa w formacie pcl
       psbanner - strona naglowkowa w formacie PostScript

SK/LADNIA

       lpbanner  [-l length] [-w width] [-P printer]
                 [-L bannername] [-n loginname] [-h host]
                 [-J jobtitle] [-C class] [-?option args] [all]

OPIS

       Program lpbanner sluy do wydruku prostej strony naglowkowej na drukarce
       o stalej szerokoci znakow, pclbanner tworzy naglowek PCL,  za  psbanner
       tworzy  naglowek w formacie PostScript.  Calo informacji, jaka ma zosta
       wydrukowana jest przesylana przy pomocy argumentow wiersza polece.  Dla
       zachowania zgodnoci z szacownymi programami kolejkowania wydruku, czyta
       wiersz formularzowy ze standardowego wejcia, ale ignoruje t informacj.

OPCJE

       -w width
            Szeroko strony w znakach (domylnie 132).

       -l length
            Dlugo strony w wierszach (domylnie 60).

       -P printer
            Kolejka drukarki dla wydruku naglowka.

       -L bannername
            Nazwa uywana w naglowku jako nazwa glowna.

       -n loginname
            Nazwa uywana w naglowku jako nazwa zgloszeniowa uytkownika  (login
            name).

       -h host
            Nazwa uywana w naglowku jako nazwa hosta.

       -J jobtitle
            Lacuch uywany w naglowku jako glowny tytul.

       -C class
            Lacuch uywany w naglowku jako klasa.

       -? value
            Inne opcje i argumenty zapewniane przez LPRng s ignorowane.

ZOBACZ TAKE

       lpd.conf(5),  lpc(8),  lpd(8),  lpr(1),  lpq(1),  lprm(1), printcap(5),
       lpd.perms(5), pr(1).

HISTORIA

       LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku  o  funkcjonalnoci
       podobnej  do  oprogramowania  Berkeley LPR. List dyskusyjn o LPRng jest
       lprng@lprng.com;   subskrypcja   przez   wyslanie   listu   do   lprng-
       request@lprng.com  ze  slowem  `subscribe`  w treci.  Oprogramowanie to
       jest dostpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

       Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu  Tlumaczenia
       Manuali  i  moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
       opisem a rzeczywistym zachowaniem  opisywanego  programu  lub  funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.