Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    psnup - wiele stron na arkusz

SK/LADNIA

    psnup [ -wszeroko ] [ -hwysoko ] [ -ppapier ] [ -Wszeroko ] [ -Hwysoko
    ] [ -Ppapier ] [ -l ] [ -r ] [ -f ] [ -c ] [ -mmargines ] [ -bramka ] [
    -dlszeroko ] [ -sskala ] [ -nup ] [ -q ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

    Psnup wstawia wiele stron logicznych na jeden fizyczny arkusz papieru.
    Plik wejciowy powinien by zgodny z konwencjami strukturyzacji dokumentu
    Adobe (DSC).

    Opcja -w podaje szeroko papieru, a -h jego wysoko. S one normalnie
    podawane w cm lub in (cale). Bez jednostki, uywane  s  punkty
    postscriptowe o rozmiarze 1/72 cala. Opcja -p sluy jako alternatywny
    sposob ustawiania rozmiaru papieru na a3, a4, a5, b5, letter, legal,
    tabloid, statement, executive, folio, quarto lub 10x14. Domylnym
    rozmiarem jest a4.

    Opcje -W, -H, i -P ustawiaj rozmiar papieru wejciowego. Jest to
    wymagane, jeli roni si on od rozmiaru wyjciowego. Ulatwia to narzucanie
    stron z jednego rozmiaru na drugi.

    Opcja -l sluy do [generowania] stron, ktore s w orientacji landscape
    (obroconych o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazowek zegara). Opcja -r
    sluy do [generowania] stron, ktore s w orientacji seascape (obroconych
    o 90 stopni w kierunku ruchu wskazowek zegara). Opcja -f sluy do
    [generowania] stron, ktorych wysoko i szeroko s wymienione, lecz nie s
    obrocone.

    Psnup normalnie uywa rozkladu `row-major', gdzie przylegle strony s
    umieszczane w wierszach na przestrzeni arkusza.  Opcja -c zmienia
    uporzdkowanie na `column-major', gdzie kolejne strony s umieszczane w
    kolumnach w dol aruksza.

    Margines wokol calej strony mona ustawi opcj -m.  Jest to przydatne,
    gdy marginesy normalnych stron s redukowane przez wstawianie wielu
    stron na jeden arkusz.

    Opcja -b jest uywana do podawania dodatkowego marginesu wokol kadej
    strony arkusza.

    Opcja -d rysuje wokol ramki kadej strony lini okrelonej gruboci. Jeli
    parametr lszeroko jest ominity, uywana jest szeroko 1 punktu. Grubo
    linii jest liczona wzgldem wymiarow oryginalnej strony, tj. moe by
    skalowana wraz z reszt strony.

    Skala, wybrana przez psnup moe by przeciona opcj -s. Jest to przydatne
    do lczenia stron, ktore ju s zredukowane.

    Opcja -nup wybiera liczb stron logicznych, ktor wstawi na kady arkusz
    papieru. Moe to by dowolna liczba calkowita; psnup probuje optymalizowa
    rozklad tak, aby zmarnowa jak najmniej miejsca. Jeli psnup nie moe
    znale rozkladu w zakresie limitu tolerancji, przerwie dzialanie z
    komunikatem o bldzie. Mona uy alternatywnej postaci i nup, ktora jest
    wprowadzona dla kompatybilnoci z innymi programami n-up.

    Psnup normalnie drukuje numery przearanowanych stron;  opcja  -q
    powstrzymuje to.

PRZYK/LADY

    Uycie tego narzdzia jest ronorodne, lecz jednym z nich jest polczenie z
    psbook(1). Na przyklad, jeli uywasz groff do tworzenia dokumentu PS, a
    lpr jako menedera wydruku, to linia polece moe wyglda tak:

    groff -Tps -ms plik | psbook | psnup -2 | lpr

    Gdzie plik jest 4-stronicowym dokumentem. Wynikiem polecenia bdzie
    dwustronicowy dokument, drukujcy dwie strony pliku na  stron  i
    rearanujcy kolejno stron aby odpowiadala stronom 4 i 1 wejcia na
    pierwszej stronie wyjcia i stronom 2 i 3 wejcia na drugiej stronie
    wyjcia.

AUTOR

    Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKE

    psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1),
    psmerge(1), fixscribeps(1),  getafm(1),  fixdlsrps(1),  fixfmps(1),
    fixmacps(1),  fixpsditps(1),  fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1),
    fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

    PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

B/LDY

    Psnup nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

              PSUtils Wydanie 1 Lata 17         PSNUP(1)