Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    pstops - przetasuj strony pliku postscriptowego

SK/LADNIA

    pstops [ -q ] [ -b ] [ -wszeroko ] [ -hwysoko ] [ -ppapier ] [
    -dlszeroko ] specyfikacjestrony [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

    Pstops przearanowuje strony dokumentu postscriptowego, tworzc nowy
    plik. Plik wejciowy powinien by zgodny z konwencjami strukturyzacji
    dokumentu Adobe (DSC).  Pstops moe by uywany do wielu rodzajow
    przetasowa dokumentow, wliczajc w to przeksztalcanie do drukowania
    2-stronnego, 4-stronnego, broszur, odwracania, wybierania gornych lub
    tylnych stron dokumentu, skalowania, itp.

    specyfikacjestrony maj nastpujc skladni:

       specyfikacjestrony
             = [modulo:]specyfikacje

       specyfikacje
             = spec[+specyfikacje][,specyfikacje]

       spec    = [-]numerstrony[L][R][U][@skala][(xoff,yoff)]

    modulo jest liczb stron w kadym bloku. Warto modulo powinna by wiksza
    ni 0; domylnie jest to 1. specyfikacje s specyfikacjami strony dla
    stron z kadego bloku. Warto numerustrony w kadym spec powinna by midzy
    0 (pierwsza strona bloku) a modulo-1 (ostatnia strona w kadym bloku).
    Dodatkowe wymiary xoff i yoff przesuwaj stron o podany obszar. xoff i
    yoff liczone s w punktach postscriptowych, lecz mona je zapisywa te w
    jednostkach metrycznych, cm lub in (cale). Mona je te zapisa w
    jednostkach szerokoci lub wysokoci strony, korzystajc z symboli w lub
    h.  Opcjonalne parametry L, R i U obracaj stron w lewo, w prawo i do
    gory nogami. Opcjonalny parametr skala skalue stron o podany ulamek.

    Jeli podany jest opcjonalny znak minusa, strona jest liczona wzgldem
    koca dokumentu (zamiast wzgldem pocztku).

    Jeli specyfikacje strony s rozdzielone znakami + to strony zostan
    zlczone w jedn stron; jeli s rozdzielone , to pozostan na osobnych
    stronach. Jeli jest tylko jedna specyfikacja, gdzie numerstrony to
    zero, numerstrony mona pomin.

    Przesuwanie, rotacja i skalowanie jest dokonywane w tej kolejnoci,
    niezalenie od kolejnoci pojawienia w linii polece.

    Opcja -w przekazuje szeroko, uywan jako specyfikator wymiaru w, a -h
    przekazuje wysoko, uywan przez wymiar h.  Wymiary te s uywane (po
    skalowaniu) do ustawienia cieki przycinania dla kadej ze stron.
    Alternatyw jest uycie opcji -p, ktora ustawia rozmiar papieru na a3,
    a4, a5, b5, letter, legal, tabloid, statement, executive, folio, quarto
    lub 10x14. Domylnym rozmiarem jest a4.

    Opcja -b zapobiega wizaniu wszelkich operatorow bind w  prologu
    postscriptu. Moe to by wymagane w wypadkach zloonych wielostronicowych
    przearanowa.

    Opcja -d rysuje wokol ramki kadej strony ramk o okrelonej gruboci. Jeli
    parametr lszeroko zostanie pominity, zakladana jest szeroko 1 punktu.
    Szeroko ta jest liczona wzgldem oryginalnych wymiarow, tj. jest
    skalowana wraz z reszt strony.

    Pstops  normalnie drukuje numery przearanowanych stron; opcja -q
    powstrzymuje to dzialanie.

PRZYK/LADY

    Ta sekcja zawiera kilka przykladowych przearanowa. Aby wstawi dwie
    strony na jeden arkusz (A4), uyj nastpujcej specyfikacjistrony:

             2:0L@.7(21cm,0)+1L@.7(21cm,14.85cm)

    Aby wybra wszystkie strony nieparzyste w odwroconym porzdku:

                    2:-0

    Aby przearanowa strony do drukowania dwustronnych broszur, uyj

            4:-3L@.7(21cm,0)+0L@.7(21cm,14.85cm)

    dla czci przednich i

            4:1L@.7(21cm,0)+-2L@.7(21cm,14.85cm)

    dla  czci  tylnych  (lub  polcz  je  przecinkiem dla drukowania
    dupleksowego).

AUTOR

    Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKE

    psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1),
    psmerge(1),  fixscribeps(1),  getafm(1),  fixdlsrps(1), fixfmps(1),
    fixmacps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1),  fixtpps(1),  fixwfwps(1),
    fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

    PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

B/LDY

    Pstops nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

              PSUtils Wydanie 1 Lata 17         PSTOPS(1)