Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    pstree - wywietl drzewo procesow

SK/LADNIA

    pstree [-a] [-c] [-h|-Hpid] [-l] [-n] [-p] [-u] [-G|-U] [pid|uytkownik]

    pstree -V

OPIS

    pstree pokazuje uruchomione procesy w formie drzewa. Korze tego drzewa
    znajduje si albo w pid albo w init jeli pid pominito. Jeeli podano nazw
    uytkownika, to pokazywane s wszystkie drzewa procesow zakorzenione w
    procesach tego uytkownika.

    pstree wizualnie lczy identyczne galzie umieszczajc je w nawiasach
    kwadratowych i poprzedzajc liczb powtorze, np.

      init-+-getty
        |-getty
        |-getty
        `-getty

    staje si

      init---4*[getty]

    Tworzy to bardziej zwart form wywietlania.

OPCJE

    -a   Pokazuje argumenty wiersza polece. Jeeli wiersz polece procesu
       jest przeniesiony na partycj wymiany (swapped out), to proces
       ten jest pokazywany w nawiasach. -a niejawnie wylcza form zwart.

    -c   Wylcza form zwart identycznych poddrzew. Domylnie, jeli jest to
       moliwe, poddrzewa s lczone.

    -G   Posluguje si znakami ramek VT100.

    -h   Wyronia podwietleniem (highlighting) biecy proces  i  jego
       przodkow.  Nie dziala (no-op) jeli terminal nie obsluguje
       wyronienia albo w pokazywanym poddrzewie nie wystpuje proces
       biecy ani aden z jego przodkow.

    -H   Podobne do -h, ale wyronia podany proces. Inaczej ni przy -h,
       pstree zawodzi, gdy posluono si -H a nie  jest  dostpne
       wyronianie.

    -l   Wywietla  dlugie  wiersze. Domylnie wiersze s obcinane do
       szerokoci ekranu lub 132 jeli wyjcie wysylane jest na co innego
       ni tty albo jeli nieznana jest szeroko ekranu.

    -n   Sortuj procesy o tym samym przodku w kolejnoci PID zamiast
       wedlug nazwy. (Sortowanie numeryczne.)

    -p   Pokazuje identyfikatory procesow (PID). Wywietlane s jako liczby
       dziesitne w nawiasach po kadej nazwie procesu. -p niejawnie
       wylcza form zwart.

    -u   Pokazuje przenikanie si uid. W przypadku, gdy uid procesu roni
       si od uid jego rodzica, nowy uid pokazywany jest w nawiasach po
       nazwie.

    -U   Posluguje si znakami ramek UTF-8 (Unicode). Pod Linuksem 1.1-54
       i nowszym, tryb UTF-8 wprowadzany jest na konsoli przez echo -e
       '\033%8' i opuszczany przez echo -e '\033%@'

    -V   Wywietla informacj o wersji.

PLIKI

    /proc   poloenie systemu plikow proc

AUTOR

    Werner Almesberger <Werner.Almesberger@epfl.ch>

ZOBACZ TAKE

    ps(1), top(1).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.