Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ptx - tworzy indeks permutacyjny zawartoci pliku

SK/LADNIA

    ptx [opcja]... [wejcie]...  (bez -G)

    ptx -G [opcja]... [wejcie [wyjcie]]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo ptx
    lub
       info ptx.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie ptx w wersji GNU.

    ptx czyta plik tekstowy i tworzy indeks permutacyjny, z kadym slowem
    kluczowym umieszczonym we wlasnym kontekcie.

    Opcja -G (lub  rownowana  jej  --traditional)  wylcza  wszystkie
    rozszerzenia GNU i przywraca tryb tradycyjny, wprowadzajc w ten sposob
    pewne ograniczenia i zmieniajc niektore wartoci domylne opcji programu.
    Jeeli nie podano -G, to rozszerzenia GNU s zawsze aktywne. S one
    opisane w odpowiednich miejscach tej dokumentacji.

    Poszczegolne opcje wyjaniono w dalszych sekcjach.

    Przy wlczonych rozszerzeniach GNU, po opcjach moe wystpi zero, jeden
    lub kilka plik'ow. Jeeli nie podano plikow, to program czyta standardowe
    wejcie. Jeeli podano jakie pliki wejciowe, to s one czytane naraz tak,
    jakby byly sklejone. S jednak zupelnie rozdzielone kontekstowo, i, przy
    daniu automatycznego tworzenia odnonikow, nazwy plikow i numery linii
    odnosz  si  do  poszczegolnych tekstowych plikow wejciowych.  We
    wszystkich przypadkach  program  tworzy  indeks  permutacyjny  na
    standardowym wyjciu.

    Przy wy/lczonych rozszerzeniach GNU, to znaczy, gdy program dziala w
    tradycyjnym trybie pracy, oprocz opcji moe istnie zero, jeden lub dwa
    parametry.

    Jeli nie ma parametrow, to program czyta standardowe wejcie i tworzy
    indeks permutacyjny na standardowym wyjciu. Jeeli jest tylko jeden
    parametr, to okrela on nazw pliku wejciowego, z ktorego, zamiast ze
    standardowego wejcia, bdzie prowadzony odczyt. Jeeli podano  dwa
    parametry, to okrelaj one odpowiednio plik wejciowy i tworzony plik
    wyjciowy. Bd bardzo ostrony, gdy w tym przypadku zawarto pliku
    podanego jako przez drugi parametr jest niszczona. Zachowanie takie
    podyktowane jest wylcznie zgodnoci z ptx Systemu V, gdy Standardy GNU
    stanowczo odradzaj parametry wyjciowe nie poprzedzane opcj.

    Zauwa, e jako dowoln z nazw plikow wejciowych lub warto opcji
    okrelajcej plik mona poda pojedynczy mylnik '-'. W takim przypadku
    przyjmowane jest standardowe wejcie. Jednak nie ma sensu uywanie tej
    konwencji wicej ni raz w danym wywolaniu programu.

    Argumenty obowizkowe dla dlugich opcji s rownie obowizkowe dla krotkich
    opcji.

Opcje og'olne

    -C, --copyright
       Wypisuje krotk not o prawach autorskich i warunkach kopiowania,
       nastpnie koczy prac bez dalszego przetwarzania.

    -G, --traditional
       Jak ju wyjaniono, wylcza wszystkie rozszerzenia GNU ptx i
       przelcza si na tradycyjny tryb dzialania.

    -t, --typeset-mode
       - nie zaimplementowano -

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

Wyb'or zestawu znak'ow

    Przy obecnej konfiguracji, program zaklada, e plik jest zakodowany przy
    zastosowaniu 8-bitowego ISO 8859-1, zwanego te zestawem znakow Latin-1,
    chyba e zostanie skompilowany dla MS-DOS, wowczas uywa zestawu IBM-PC.
    (Nic nie wiadomo o tym, by GNU ptx nadal dzialal na mniejszych
    maszynach MS-DOS.) W porownaniu z 7-bitowym ASCII, zestaw znakow bdcych
    literami jest wic inny. Fakt ten zmienia zachowanie dopasowywania wyrae
    regularnych. Std te, domylne wyraenie regularne dla slowa kluczowego
    dopuszcza akcentowane litery i litery spoza alfabetu angielskiego.
    Sortowanie slow kluczowych jest jednak nadal niewykoczone; przestrzega
    lepo odnonego uporzdkowania zestawu znakow.

    -f, --ignore-case
       Do celow sortowania zamienia male litery na due.

Wyb'or s/l'ow i przetwarzanie wejcia

    -b plik, --break-file=plik
       Zapewnia alternatywny (do -W) sposob opisywania, jakie znaki
       tworz slowa. Podany w tej opcji plik zawiera list znakow, ktore
       nie mog by czci jednego slowa. Plik ten zwany jest "plikiem
       podzialu" ("Break file"). Kady ze znakow nie bdcy czci pliku
       podzialu jest skladow slow. Jeeli podano obie opcje: -b i -W, to
       -W ma pierwszestwo a -b jest ignorowana.

       Przy wlczonych rozszerzeniach GNU jedynym sposobem uniknicia
       interpretacji  znaku nowej linii jako znaku podzialu jest
       zapisanie wszystkich znakow podzialu w pliku nie zawierajcym w
       ogole znaku nowej linii, nawet na kocu.  Przy wylczonych
       rozszerzeniach GNU spacje, tabulacje i znaki nowej linii zawsze
       uwaane s za znaki podzialu, nawet jeli nie ma ich w pliku
       podzialu.

    -i plik, --ignore-file=plik
       Plik zwizany z t opcj zawiera list slow, ktore nigdy nie powinny
       by brane jako slowa kluczowe w skorowidzu wyjciowym. Zwany jest
       "plikiem pomijania" ("Ignore file"). Zawiera w kadej linii
       dokladnie jedno slowo.  Koniec linii rozdzielajcej slowa nie
       podlega opcji -S.

       Istnieje domylny plik pomijania uywany przez ptx, gdy nie podano
       niniejszej  opcji,  zwykle w /usr/local/lib/eign, jeli nie
       zmieniono tego podczas instalacji. Chcc deaktywowa domylny plik
       pomijania naley poda plik /dev/null.

    -o plik, --only-file=plik
       Plik zwizany z t opcj zawiera list slow, ktore pozostan w
       skorowidzu wyjciowym. Kade slowo nie ujte w tym pliku jest
       pomijane. Plik zwany jest "plikiem wylcznoci" (Only file").
       Zawiera po jednym slowie w  kadej  linii.  Koniec  linii
       rozdzielajcej slowa nie podlega opcji -S.

       Dla pliku wylcznoci nie ma ustawienia domylnego. W przypadku
       wystpienia zarowno pliku pomijania jak i pliku wylcznoci slowo
       uwaane jest za kluczowe tylko wtedy, gdy podano je w pliku
       wylcznoci a nie podano w pliku pomijania.

    -r, --references
       W kadej linii wejciowej pocztkowa sekwencja nie-bialych znakow
       zostanie przyjta za odnonik, ktorego celem jest identyfikacja
       tej linii w utworzonym indeksie permutacyjnym. Wicej na temat
       tworzenia odnonikow znajdziesz w sekcji Formatowanie wynik'ow
       ptx. Uycie tej opcji zmienia domyln warto opcji -S.

       Przy wykorzystaniu opcji -r program nie probuje zbyt usilnie
       usuwa odnonikow z kontekstow wyjcia, ale udaje mu si to
       poprawnie jeli kontekst koczy si dokladnie na znaku nowej linii.
       Jeeli opcji tej uyto z domyln wartoci opcji -S, lub jeli
       wylczone s rozszerzenia GNU, warunek ten jest zawsze spelniony.
       Odnoniki  s  wowczas  calkowicie  wykluczone  z kontekstow
       wynikowych.

    -S regexp, --sentence-regexp=regexp
       Okrela, jakie wyraenie regularne bdzie opisywa koniec linii lub
       koniec zdania. W rzeczywistoci istnieje inne rozronienie pomidzy
       kocami linii czy kocami zda ni wynik tego wyraenia regularnego,
       a granice linii wejciowych nie maj adnego specjalnego znaczenia
       poza t opcj. Domylnie, gdy wlczone s rozszerzenia GNU, a nie
       jest uywana opcja -r, uywane s koce zda. W tym przypadku uywane
       jest dokladne regexp zapoyczone z GNU emacsa:

         [.?!][]\"')}]*\($\\|\t\\| \\)[ \t\n]*

       Gdy wylczone s rozszerzenia GNU lub uyta opcja -r, uywane s koce
       linii. W tym przypadku, domylnym wyraeniem regularnym jest po
       prostu:

         \n

       Zastosowanie pustego regexp jest rownowane calkowitemu wylczeniu
       rozpoznawania koca linii lub koca zdania. Caly plik jest wowczas
       traktowany jak jedna dluga linia lub zdanie. Uytkownik moe
       rownie zakaza generowania wszystkich flag obcinania, korzystajc
       z opcji -F "".

       Gdy slowa kluczowe trafiaj si blisko pocztku zdania lub linii
       wejciowej, czsto tworzy to niewykorzystany obszar na pocztku
       wynikowej linii kontekstu. Gdy slowa kluczowe s blisko koca
       zdania lub linii wejciowej, czsto tworzy to niewykorzystany
       obszar na kocu wynikowej linii.  Program usiluje wypelni te
       obszary zawijajc kontekst w ich wntrzu. Kocowka zdania (linii
       wejciowej) uywana jest do wypelnienia niewykorzystanego obszaru
       po lewej stronie linii wynikowej, pocztek uywany jest do
       wypelnienia obszaru po prawej.

       Dla wygody uytkownika rozpoznawanych jest wiele zwyczajowych
       sekwencji specjalnych (poprzedzanych odwrotnym ukonikiem), jakie
       wystpuj w C. S one przeksztalcane na odpowiadajce im znaki
       przez sam ptx.

    -W regexp, --word-regexp=regexp
       Okrela, jakie wyraenie regularne bdzie opisywa kade ze slow
       kluczowych. Domylnie, jeli wlczone s rozszerzenia GNU, slowo
       jest sekwencj liter: uywanym regexp jest '\w+'. Gdy rozszerzenia
       GNU s wylczone, slowem jest domylnie wszystko koczce si spacj,
       tabulacj lub znakiem nowej linii: uywanym regexp jest '[^
       \t\n]+'.

       Puste wyraenie regularne jest rownowane nie podaniu tej opcji,
       pozwalajc zadziala domylnemu.

       Dla wygody uytkownika rozpoznawanych jest wiele zwyczajowych
       sekwencji specjalnych (poprzedzanych odwrotnym ukonikiem), jakie
       wystpuj w C.  S one przeksztalcane na odpowiadajce im znaki
       przez sam ptx.

Formatowanie wynik'ow

    Format wynikowy jest sterowany glownie opcjami -O i -T, opisanych
    poniej. Jeeli nie wybrano ani opcji -O ani -T, a wlczone s rozszerzenia
    GNU, to program wybiera format wyjciowy odpowiedni dla terminala
    uproszczonego. Kade wystpienie slowa kluczowego wypisywane jest na
    rodku jednej linii, otoczone przez swoj lewy i prawy kontekst. Pola s
    poprawnie wyrownywane, wic skorowidz wynikowy mona z latwoci studiowa.
    Jeeli wybrano automatyczne odnoniki opcj -A i s one wypisane przed
    lewym kontekstem, to jest, jeeli nie wybrano opcji -R, to po odnoniku
    dodawany jest dwukropek. Ladnie wspolpracuje to z przetwarzaniem przez
    GNU Emacsa 'next-error'. W tym domylnym formacie wyjciowym, kady bialy
    znak, jak znak nowej linii czy tabulacja, jest po prostu zamieniany na
    dokladnie jedn spacj, bez specjalnych prob kompresowania cigu kolejnych
    spacji. W przyszloci moe si to zmieni. Za wyjtkiem bialych znakow, kady
    inny znak odnonego zestawu 256 znakow przekazywany jest doslownie.

    Format wyjciowy sterowany jest dodatkowo poniszymi opcjami.

    -g liczba, --gap-size=liczba
       Okrela  rozmiar minimalnej przerwy pomidzy polami w linii
       wyjciowej.

    -w liczba, --width=liczba
       Okrela maksymaln szeroko kadej ostatecznej linii wyjcia. Jeeli
       stosowane s odnoniki, to s one ujte lub nie ujte w tej szerokoci
       w zalenoci od wartoci opcji -R. Jeeli nie uyto tej opcji, to
       znaczy, gdy odnoniki wypisywane s przed lewym kontekstem,
       maksymalna szeroko wyjcia bierze pod uwag maksymaln dlugo
       wszystkich odnonikow. Jeeli uyto opcji -R, to znaczy, gdy
       odnoniki wypisywane s po prawym kontekcie, maksymalna szeroko
       nie uwzgldnia miejsca zajtego przez odnoniki ani przerw, ktore
       je poprzedzaj.

    -A, --auto-reference
       Tworzy automatyczne odnoniki. Kada linia wejciowa bdzie posiada
       automatyczny odnonik utworzony z nazwy pliku i liczby porzdkowej
       linii, z pojedynczym dwukropkiem midzy nimi. Jednak nazwa pliku
       bdzie pusta, jeli odczytywane jest standardowe wejcie. Jeeli
       podano zarowno opcj -A jak i -r, to wejciowy odnonik jest nadal
       czytany i przeskakiwany, ale podczas wypisywania wynikow uywany
       jest automatyczny odnonik, przeslaniajc wejciowy odnonik.

    -R, --right-side-refs
       W domylnym formacie wyjciowym, gdy nie jest uywana opcja -R,
       kady odnonik utworzony w wyniku opcji -r lub -A podawany jest w
       skrajnej prawej czci linii wyjciowej, po prawym kontekcie.  W
       domylnym formacie wyjciowym, przy podanej opcji -R, odnoniki s
       natomiast podawane na pocztku linii wyjciowej, przed lewym
       kontekstem.  W kadym innym formacie wyjciowym opcja -R jest
       niemal ignorowana, z wyjtkiem tego, e szeroko odnonikow nie jest
       wowczas jest wliczana do calkowitej szerokoci wyjcia podanej
       przez -w.

       Opcja ta jest wybierana automatycznie przy wylczeniu rozszerze
       GNU.

    -F /lacuch, --flac-truncation=/lacuch
       da, by kade obcicie w wyjciu bylo zgloszone za pomoc /lacucha.
       Wikszo pol wynikowych teoretycznie rozciga si w stron pocztku
       lub koca biecej linii, lub biecego zdania, jak ustalono opcj -S.
       Istnieje jednak maksymalna dozwolona szeroko linii wyjciowej,
       zmieniana opcj -w, ktora jest nastpnie dzielona na czci dla
       ronych pol wyjciowych. Jeeli pole nie moe si rozciga a do
       pocztku lub koca biecej linii i mieci w zadanej szerokoci,
       wowczas nastpuje obcicie. Domylnie lacuchem oznaczajcy obcicie
       jest pojedynczy ukonik, jak w '-F /'.

       /lacuch moe mie wicej ni jeden znak, jak w '-F ...'. W
       szczegolnym przypadku, gdy /lacuch jest pusty  ('-F  ""'),
       oznaczanie obcicia jest wylczane. Nie s wowczas dolczane adne
       znaczniki obcicia.

       Dla wygody uytkownika rozpoznawanych jest wiele zwyczajowych
       sekwencji specjalnych (poprzedzanych odwrotnym ukonikiem), jakie
       wystpuj w C. S one przeksztalcane na odpowiadajce im znaki
       przez sam ptx.

    -M/lacuch, --macro-name=/lacuch
       Okrela inny /lacuch, jaki ma by stosowany zamiast 'xx' przy
       tworzeniu wyjcia odpowiedniego dla nroff, troff lub TeX.

    -O, --format=roff
       Wybiera format wyjciowy odpowiedni dla przetwarzania przez nroff
       lub troff. Linie wyjciowe s typu:

       .xx "KOC" "PRZED" "SLOWOKLUCZ_I_DALEJ" "POCZ" "ODNONIK"

       wic moliwe bdzie napisanie makra '.xx' roff-a do obslugi skladu
       otrzymanego wyjcia. Jest to domylny format wyjcia, gdy wylczone
       s rozszerzenia GNU. Opcj -M mona zmieni 'xx' na inn nazw makra.

       W tym formacie kady znak nie-graficzny, jak znak nowej linii czy
       tabulacja, jest po prostu zamieniany na dokladnie jedn spacj,
       bez  specjalnych prob kompresowania cigu kolejnych spacji.
       Wszystkie znaki cytowania: `"' s podwajane, by zostaly poprawnie
       przetworzone przez nroff czy troff.

    -T, --format=tex
       Wybiera format wyjciowy odpowiedni dla przetwarzania przez TeX.
       Linie wyjciowe s typu:

       \xx {KOC}{PRZED}{SLOWOKLUCZ}{PO}{POCZ}{ODNONIK}

       wic moliwe bdzie napisanie definicji '\xx' do obslugi skladu
       otrzymanego wyjcia. Zauwa, e gdy nie s tworzone odnoniki, to
       znaczy, gdy nie uyto ani opcji -A ani -r, nie pojawia si ostatni
       parametr kadego wywolania '\xx'. Opcj -M mona zmieni 'xx' na inn
       nazw makra.

       W tym formacie niektore znaki specjalne, jak '$','%', '&' '#' i
       '_'  s  automatycznie  chronione  przed  cytowaniem  przez
       poprzedzenie ich odwrotnym ukonikiem. Nawiasy klamrowe '{','}'
       te s chronione w ten sposob, ale rownie ujte midzy par znakow
       dolara, by wymusi tryb matematyczny. Sam odwrotny  ukonik
       generuje sekwencj '\backslash{}'. Daszki (circumflex) i tyldy
       nad literami generuj odpowiednio sekwencje '^\{ }' i '~\{ }'.
       Inne  znaki  diakrytyczne  w  odnonym zestawie znakow daj
       odpowiednie sekwencje TeX-a, na ile jest to moliwe. Inne znaki
       nie-graficzne, jak znak nowej linii, i tabulacja, i wszystkie
       inne znaki nie bdce czci ASCII, s po prostu zamieniane na
       dokladnie jedn spacj, bez specjalnych prob kompresowania cigu
       kolejnych spacji.  Prosz  da  zna  autorowi  jak  ulepszy
       przetwarzanie tych znakow specjalnych dla TeX-a.

Rozszerzenia GNU

    Ta wersja ptx zawiera kilka cech nieistniejcych w ptx z Systemu V.
    Mona je wyeliminowa przy pomocy opcji -G linii polece, chyba e zostanie
    ona przeslonita przez inne opcje. Niektore rozszerzenia nie mog by
    przywrocone przez przeslonicie, zatem prost zasad jest unikanie -G
    jeeli chce si korzysta z rozszerze GNU. Poniej podano ronice pomidzy
    tym programem a ptx z Systemu V.

    *   Niniejszy program potrafi czyta wiele plikow wejciowych naraz,
       zawsze zapisuje powstaly skorowidz na standardowe wyjcie. Z
       drugiej strony, ptx z System V czyta tylko jeden plik i tworzy
       wynik na standardowym wyjciu lub, jeli w wywolaniu polecenia
       podano drugi parametr plik, w zadanym pliku.

       Poslugiwanie si parametrami wyjcia nie poprzedzonymi opcjami
       jest do niebezpieczn praktyk, ktorej GNU w miar moliwoci unika.
       Zatem, przy poslugiwaniu si ptx przenonie midzy GNU a System V,
       powinno si zwraca uwag, by zawsze uywa go z jednym plikiem
       wejciowym i zawsze oczekiwa wyniku na standardowym wyjciu. Mona
       rownie automatycznie skonfigurowa wywolywania ptx z opcj -G w
       produktach go uywajcych, jeli konfigurator zauway, e instalowany
       ptx akceptuje -G.

    *   Jedynymi opcjami dostpnymi w ptx z System V s '-b', '-f', '-g',
       '-i', '-o', '-r', '-t' i '-w'.  Wszystkie inne opcje  s
       rozszerzeniami GNU i nie s powtorzone w tym wyliczeniu. Ponadto,
       niektore opcje maj nieco inne  znaczenie  przy  wlczonych
       rozszerzeniach GNU, jak wyjaniono poniej.

    *   Domylnie, skorowidz wyjciowy nie jest sformatowany dla 'troff'
       czy 'nroff'. Zamiast tego sformatowany jest dla terminala
       uproszczonego.  Wyjcie dla 'troff' lub 'nroff' mona wybra opcj
       -O.

    *   Dopoki nie uyto opcji -R maksymalna szeroko odnonikow jest
       odejmowana  od  calkowitej szerokoci linii wyjciowej. Przy
       wylczonych rozszerzeniach GNU, szeroko odnonikow nie  jest
       uwzgldniana w obliczeniach szerokoci linii wyjciowej.

    *   Czytane i przetwarzane z pliku wejciowego s zawsze wszystkie z
       256 znakow zestawu, nawet znaki NUL, bez niepoprawnego efektu,
       nawet gdy rozszerzenia GNU s wylczone. Jednak ptx z Systemu V
       nie przyjmuje 8-bitowych znakow, odrzucanych jest kilka znakow
       sterujcych, a tylda '~' jest potpiona.

    *   Dlugo linii wejciowej jest ograniczona tylko dostpn pamici,
       nawet przy wylczonych rozszerzeniach GNU. Jednak ptx z Systemu V
       przetwarza tylko 200 pierwszych znakow linii.

    *   Domylnymi znakami podzialu (nie-slowami) s wszystkie znaki
       oprocz liter odnonego zestawu znakow, diakrytycznych lub nie.
       Przy wylczonych rozszerzeniach GNU domylnymi znakami podzialu s
       wylcznie spacja, tabulacja i znak nowej linii.

    *   Program lepiej posluguje si szerokoci linii wyjciowej. Jeeli
       wylczono rozszerzenia GNU, program probuje zamiast tego imitowa
       ptx z System V, ale istnieje kilka niewielkich zakloce, ktorych
       niniejszy program calkowicie nie powiela.

    *   Uytkownik moe poda rownoczenie plik pomijania i plik wylcznoci.
       W ptx z System V nie jest to dozwolone.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    sort(1), uniq(1), comm(1), tsort(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.