Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    quota - wypisanie zuycia i ogranicze zasobow dyskowych

SK/LADNIA

    quota [ -F nazwa-formatu ] [ -guvs | q ]
    quota [ -F nazwa-formatu ] [ -uvs | q ] uytkownik
    quota [ -F nazwa-formatu ] [ -gvs | q ] grupa

OPIS

    quota wypisuje zuycie zasobow dyskowych przez uytkownikow i przypisane
    im kwoty tych zasobow. Domylnie wypisywane s tylko  kwoty  dla
    uytkownika.

    quota zglasza kwoty zasobow na wszystkich wymienionych w /etc/mtab
    systemach plikow. Dla systemow plikow zamontowanych przez NFS potrzebne
    informacje s otrzymywane w wyniku odwolania do rpc.rquotad na serwerze.

OPCJE

    -F nazwa-formatu
       Wypisanie kwot wedlug podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana
       autodetekcja formatu). Dozwolone s nastpujce nazwy formatow:
       vfsold (wersja 1 kwot), vfsv0 (wersja 2 kwot), rpc (kwoty na
       NFS), xfs (kwoty na systemie plikow XFS)

    -g   Wypisanie kwot dla grup, do ktorych uytkownik naley. Opcjonalna
       opcja

    -u   Opcja ta jest rownowana zachowaniu domylnemu (tylko kwoty
       uytkownika).

    -v   Wypisanie rownie kwot na systemach plikow, na ktorych nie zajto
       zasobow.

    -s   Opcja ta spowoduje wybranie przez quota(1) jednostek, w ktorych
       podawane bd ograniczenia, zuyte miejsce i zuyte i-wzly.

    -q   Wypisanie bardziej zwizlego komunikatu, zawierajcego wylcznie
       informacje o systemach plikow, na ktorych zuycie przekracza
       ograniczenie wynikajce z przydzielonych kwot.

    Podanie zarowno -g, jak i -u spowoduje wypisanie kwot dla uytkownika
    oraz dla grup (do ktorych uytkownik naley).

    Tylko superuytkownik moe poslugiwa si opcj -u z opcjonalnym argumentem
    uytkownik, aby obejrze ograniczenia dla innych uytkownikow.  Inni
    uytkownicy mog poslugiwa si opcj -g z opcjonalnym argumentem grupa, aby
    obejrze ograniczenia dla grup, do ktorych nale.

    Opcja -q ma pierwszestwo przed opcj -v.

DIAGNOSTYKA

    Jeeli quota koczy prac z niezerowym kodem, to na co najmniej jednym
    systemie plikow przekroczone jest ograniczenie kwoty.

PLIKI

    aquota.user i aquota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w glownym katalogu
              systemu plikow (wersja 2 kwot, systemy plikow inne
              ni XFS)
    quota.user i quota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w glownym katalogu
              systemu plikow (wersja 1 kwot, systemy plikow inne
              ni XFS)
    /etc/mtab      domylne systemy plikow

ZOBACZ TAKE

    quotactl(2),  fstab(5),  edquota(8),  quotacheck(8),  quotaon(8),
    repquota(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   QUOTA(1)