Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    bash - GNU Bourne-Again SHell

SK/LADNIA

    bash [opcje] [plik]

COPYRIGHT

    Bash is Copyright (C) 1989-2001 by the Free Software Foundation, Inc.

OPIS

    Bash jest zgodnym z sh interpreterem jzyka polece, wykonujcym polecenia
    ze standardowego wejcia bd z pliku. Wlczono do rownie przydatne cechy
    zaczerpnite z powloki Korna i powloki C (ksh i csh).

    Bash w zamierzeniu jest implementacj zgodn z POSIX-ow specyfikacj
    powlok i narzdzi -- IEEE POSIX Shell and Tools specification (IEEE
    Working Group 1003.2).

OPCJE

    Oprocz  jednoznakowych  opcji  powloki  udokumentowanych w opisie
    wbudowanego polecenia set, bash przy wywolaniu interpretuje ponisze
    opcje:

    -c /lacuch Jeli wystpuje opcja -c, to polecenia odczytywane s z /lacucha.
         Jeeli po /lacuchu istniej argumenty, to s one przypisywane do
         argumentow pozycyjnych, poczynajc od $0.
    -r    Jeeli wystpuje opcja -r, to powloka staje si powlok okrojon
         (restricted). Zobacz poniej POW/LOKA OKROJONA.
    -i    Jeeli wystpuje opcja -i, to powloka jest interaktywna.
    -s    Jeli wystpuje opcja -s lub po przetworzeniu opcji nie
         pozostaj adne argumenty, to polecenia odczytywane s ze
         standardowego wejcia. Opcja ta umoliwia  na  ustawienie
         parametrow   pozycyjnych  podczas  wywolania  powloki
         interaktywnej.
    -D    Na standardowym wyjciu wypisywana jest lista wszystkich
         podwojnie cytowanych lacuchow poprzedzonych znakiem $. S to
         lacuchy bdce przedmiotem tlumaczenia jzyka, gdy  biecym
         ustawieniem regionalnym (locale) nie jest C ani POSIX.
         Implikuje to opcj -n; nie zostan wykonane adne polecenia.
    [-+]O [opcja_shopt]
         opcja_shopt jest jedn z ocpji powloki akceptowanych przez
         polecenie wbudowane shopt (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI
         poniej). Jeli wystpuje opcja_shopt, to -O nadaje warto tej
         opcji, za +O uniewania j. Jeeli nie podano opcji_shopt, to
         na standardowym wyjciu wypisywane s nazwy i wartoci opcji
         powloki akceptowanych przez shopt. Jeli opcj wywolania jest
         +O, tworzone wyjcie jest formatowane w taki sposob, by mona
         bylo wykorzysta je jako wejcie.
    --    Zapis -- sygnalizuje koniec opcji i wylcza dalsze ich
         przetwarzanie. Argumenty wystpujce po -- traktowane s jako
         nazwy plikow i argumenty. Argument - jest rownowanikiem --.

    Bash interpretuje take wiele opcji wieloznakowych. Jeli maj zosta
    rozpoznane, opcje te musz pojawi si w wierszu polece przed opcjami
    jednoznakowymi,

    --dump-po-strings
       Rownowane -D, ale wyjcie jest w formacie pliku GNU gettext po
       (portable object).
    --dump-strings
       Rownowanik -D.
    --help Wywietla na standardowym wyjciu komunikat o uytkowaniu  i
       pomylnie koczy prac.
    --init-file plik
    --rcfile plik
       Wykonuje polecenia z podanego pliku zamiast ze standardowego
       osobistego pliku inicjujcego ~/.bashrc, jeli powloka  jest
       interaktywna. Zobacz WYWO/LANIE poniej.

    --login
       Sprawia, e bash dziala tak, jakby zostal wywolany jako powloka
       zgloszeniowa (login shell). Zobacz WYWO/LANIE poniej.

    --noediting
       Nie uywa biblioteki GNU readline do odczytu wierszy polece w
       trybie interaktywnym.

    --noprofile
       Nie  odczytuje  ani  ogolnosystemowego  pliku  startowego
       /etc/profile ani adnego z  osobistych  plikow  inicjujcych
       ~/.bash_profile, ~/.bash_login czy ~/.profile. Domylnie, bash
       czyta te pliki gdy jest wywolany jako powloka zgloszeniowa
       (zobacz WYWO/LANIE poniej).

    --norc Nie odczytuje i nie wykonuje osobistego pliku inicjujcego
       ~/.bashrc jeli powloka jest interaktywna. Opcja ta jest domylnie
       wlczona, jeeli powlok wywolano jako sh.

    --posix
       Zmienia zachowanie bash tam, gdzie operacja domylna roni si od
       standardu POSIX 1003.2 tak, by dostosowa si do niego (tryb
       posix).

    --restricted
       Powloka staje si okrojona (zobacz POW/LOKA OKROJONA poniej).

    --verbose
       Rownowanik opcji -v.

    --version
       Pokazuje na standardowym wyjciu informacj o wersji tego
       egzemplarza bash i pomylnie koczy prac.

ARGUMENTY

    Jeli po przetworzeniu opcji pozostaj jakie argumenty, a nie
    podano ani opcji -c ani -s, to zaklada si, e pierwszy argument
    jest nazw pliku zawierajcego polecenia powloki.  Jeeli bash
    zostal wywolany w taki sposob, to $0 przypisywana jest nazwa
    pliku z poleceniami,  a  parametrom  pozycyjnym  pozostale
    argumenty.  Bash odczytuje i wykonuje polecenia z tego pliku, a
    nastpnie koczy prac. Kod zakoczenia basha jest wowczas kodem
    zakoczenia ostatniego wykonanego polecenia skryptu. Jeli nie
    wykonano adnego polecenia, to kod zakoczenia wynosi 0.

WYWO/LANIE

    Pow/loka zg/loszeniowa (login shell) to taka, w ktorej pierwszym
    znakiem zerowego argumentu jest -, lub taka, ktor uruchomiono z
    opcj --login.

    Powloka interaktywna to taka, ktor uruchomiono bez argumentow
    innych ni opcje i bez opcji -c; zarowno jej standardowe wejcie
    jak i wyjcie powizane jest z terminalami (tak jak okrelila to
    funkcja isatty(3)), albo taka, ktor uruchomiono z opcj -i. Jeli
    bash jest interaktywny, to ustawiane jest PS1 za $- zawiera i;
    pozwala  to  skryptowi  powloki lub plikowi startowemu na
    sprawdzanie tego stanu.

    Ponisze akapity opisuj, jak bash wykonuje swoje pliki startowe.
    Jeli ktory z tych plikow istnieje, ale nie moe by odczytany, to
    bash zglasza bld. Tyldy (~) w nazwach plikow interpretowane s
    wedlug regul opisanych poniej w czci Interpretacja tyld sekcji
    INTERPRETACJA.

    Gdy bash wywolywany jest jako powloka zgloszeniowa lub jako
    powloka nie-interaktywna z opcj --login, w pierwszej kolejnoci
    czyta i wykonuje polecenia z pliku /etc/profile, jeli takowy
    istnieje.  Po odczytaniu tego pliku, szuka ~/.bash_profile,
    ~/.bash_login i ~/.profile, w tej kolejnoci, po czym odczytuje i
    wykonuje  polecenia z pierwszego istniejcego i dajcego si
    odczyta. Mona posluy si opcj --noprofile podczas uruchamiania
    powloki, by zakaza takiego zachowania.

    Podczas koczenia pracy powloki zgloszeniowej, bash czyta i
    wykonuje polecenia z pliku ~/.bash_logout, jeli taki istnieje.

    Jeeli uruchamiana jest powloka interaktywna nie bdca powlok
    zgloszeniow, bash czyta i wykonuje polecenia z ~/.bashrc, jeli
    taki plik istnieje. Moe to by zakazane za pomoc opcji --norc.
    Opcja --rcfile plik wymusi odczyt i wykonanie polece z pliku
    zamiast z ~/.bashrc.

    Jeli bash startuje w trybie nie-interaktywnym, na przyklad w
    celu uruchomienia skryptu powloki, to szuka w rodowisku zmiennej
    BASH_ENV, interpretuje jej warto, jeli j znalazl, i uywa
    otrzymanej wartoci jako nazwy pliku do odczytania i wykonania.
    Bash zachowuje si tak, jakby byly wykonane nastpujce polecenia:
       if [ -n "$BASH_ENV" ]; then . "$BASH_ENV"; fi
    ale do szukania nazwy pliku nie jest uywana warto zmiennej PATH.

    Jeeli bash wywolano pod nazw sh, to probuje on naladowa
    zachowanie startowe historycznych wersji sh tak cile jak to jest
    moliwe, przy rownoczesnym spelnianiu standardu POSIX.  Wywolany
    jako powloka interaktywna lub powloka nie-interaktywna z opcj
    --login, usiluje na pocztku odczyta i wykona polecenia z
    /etc/profile i ~/.profile, w tej kolejnoci. W celu zakazania
    tego zachowania mona uy opcji --noprofile.  Wywolany jako
    powloka interaktywna pod nazw sh, bash poszukuje zmiennej ENV,
    interpretuje jej warto, jeli jest zdefiniowana, i posluguje si
    otrzyman wartoci jako nazw pliku, ktory ma by odczytany i
    wykonany. Poniewa powloka wywolana jako sh nie usiluje czyta
    ani wykonywa polece z jakichkolwiek innych plikow startowych,
    opcja --rcfile nie ma adnych skutkow. Powloka nie-interaktywna
    wywolana pod nazw sh nie probuje czyta adnych plikow startowych.
    Wywolany jako sh, bash wchodzi w tryb posix po odczycie plikow
    startowych.

    Gdy bash uruchomiony jest w trybie posix, jak z opcj --posix
    wiersza polece, kieruje si standardem  POSIX  dla  plikow
    startowych.  W trybie tym, powloka interaktywna interpretuje
    zmienn ENV a polecenia odczytywane i wykonywane s z pliku,
    ktorego nazw jest zinterpretowana warto. Nie s czytane inne
    pliki startowe.

    Bash usiluje rozstrzygn, czy jest uruchomiony przez demona
    powloki  zdalnej, zwykle rshd.  Jeeli stwierdzi, e zostal
    uruchomiony przez rshd, to odczytuje i wykonuje polecenia z
    ~/.bashrc, jeli plik ten istnieje i daje si czyta. Nie bdzie
    tego robil wywolany jako sh. Mona posluy si opcj --norc, by
    zakaza tego zachowania oraz opcj --rcfile, by wymusi czytanie
    innego pliku, ale rshd zazwyczaj nie wywoluje powloki z tymi
    opcjami ani nie pozwala na ich podanie.

    Jeli powloka zostala uruchomiona z efektywnym id uytkownika
    (grupy) ronym od id rzeczywistego, a nie podano opcji -p, to nie
    s odczytywane adne pliki startowe, funkcje powloki nie s
    dziedziczone ze rodowiska, zmienna SHELLOPTSP, jeli jest taka w
    rodowisku, jest ignorowana a efektywny identyfikator uytkownika
    jest ustawiany na jego identyfikator rzeczywisty.  Jeli przy
    wywolaniu podano opcj -p, to zachowanie startowe jest takie
    samo, ale nie jest resetowany efektywny id uytkownika.

DEFINICJE

    W pozostalej czci tego dokumentu uywane s ponisze definicje.
    odstp Spacja lub znak tabulacji.
    s/lowo Sekwencja znakow uwaana przez powlok  za  pojedyncz
       jednostk. Znana te jako token.
    nazwa Jest  to  s/lowo  skladajce  si  wylcznie ze znakow
       alfanumerycznych i znakow podkrelenia, i rozpoczynajce si
       znakiem alfabetycznym lub podkreleniem. Wspominane rownie
       jako identyfikator.
    metaznak
       Znak, ktore, gdy nie jest cytowany, oddziela slowa. Jeden
       z poniszych:
       | & ; ( ) < > spacja tab
    operator sterujcy
       token pelnicy funkcj sterujc. Jest to jeden z poniszych
       symboli:
       || & && ; ;; ( ) | <nowalinia>

S/LOWA ZASTRZEONE

    S/lowa zastrzeone (reserved words) to takie, ktore maj dla
    powloki specjalne znaczenie.  Nastpujce slowa s rozpoznawane
    jako zastrzeone, gdy nie s cytowane i wystpuj albo jako pierwsze
    slowo polecenia prostego (zobacz GRAMATYKA POW/LOKI poniej) albo
    trzecie slowo polece case lub for;

    ! case do done elif else esac fi for function if in select then
    until while { } time [[ ]]

GRAMATYKA POW/LOKI

  Polecenia proste
    Polecenie proste jest sekwencj opcjonalnych przypisa zmiennych,
    po  ktorej  nastpuj  rozdzielane  przez  odstp  slowa  i
    przekierowania, a zakoczon operatorem sterujcym. Pierwsze slowo
    okrela polecenie, jakie ma zosta wykonane i jest przekazywane
    jako argument numer zero. Pozostale slowa s przekazywane jako
    argumenty wywolywanego polecenia.

    Wartoci zwracan polecenia prostego jest jego kod zakoczenia lub
    128+n jeeli polecenie przerwane jest sygnalem n.

  Potoki
    Potok jest sekwencj jednego lub wicej polece rozdzielonych
    znakiem |. Formatem potoku jest:

       [time [-p]] [ ! ] polecenie [ | polecenie2 ... ]

    Standardowe wyjcie z polecenia polczone jest za porednictem
    potoku  ze  standardowym wejciem polecenia2.  Polczenie to
    wykonywane jest przed moliwymi przekierowaniami podanymi dla
    polecenia (zobacz poniej PRZEKIEROWANIE.

    Jeeli potok poprzedza zastrzeone slowo !, to kod zakoczenia
    takiego potoku jest negacj (NOT) kodu zakoczenia ostatniego
    polecenia.  W  przeciwnym  wypadku, kodem potoku jest kod
    zakoczenia ostatniego polecenia. Powloka oczekuje na zakoczenie
    (terminate) wszystkich polece w potoku przed zwroceniem wartoci.

    Jeeli potok jest poprzedzony slowem zastrzeonym time, to po jego
    zakoczeniu podawany jest czas wykonywania, jak rownie czas
    uytkownika i czas systemu zuyty na wykonanie. Opcja -p zmienia
    format tworzonych wynikow na okrelony  przez  POSIX.  Do
    sformatowania lacucha okrelajcego, jak powinna by wywietlana
    informacja o czasach, mona ustawi zmienn TIMEFORMAT; zobacz opis
    TIMEFORMAT w Zmienne pow/loki poniej.

    Kade polecenie w potoku uruchamiane jest jako odrbny proces (tj.
    w podpowloce).

  Listy
    Lista jest potokiem lub sekwencj kilku potokow rozdzielonych
    jednym z operatorow ;, &, && lub ||, i opcjonalnie zakoczon
    jednym ze znakow ;, & lub <nowalinia>.

    Sporod tych operatorow listowych, && i || maj ten sam priorytet,
    nastpujce po nich ; i &, rownie maj rowny midzy sob priorytet.

    Jeli polecenie zakoczone jest operatorem sterujcym &, to powloka
    wykonuje je w tle  (background)  w  podpowloce.  Powloka
    macierzysta nie oczekuje na zakoczenie polecenia, a zwracany kod
    wynosi 0. Polecenia oddzielane znakiem rednika ; wykonywane s
    sekwencyjnie; powloka oczekuje na zakoczenie pracy przez kade z
    nich po kolei. Zwracany kod jest kodem zakoczenia ostatniego
    wykonanego polecenia.

    Operatory sterujce && i || oznaczaj odpowiednio listy AND i OR.
    Lista AND ma posta

    polecenie2 wykonywane jest wtedy, i tylko wtedy, gdy polecenie1
    zwraca zerowy kod zakoczenia.

    Lista OR ma posta

       polecenie1 || polecenie2

    polecenie2 jest wykonywane wtedy, i tylko wtedy, gdy polecenie1
    zwraca niezerowy kod zakoczenia. Kod zwracany przez listy AND i
    OR jest kodem zakoczenia ostatniego wykonanego polecenia listy.

  Polecenia z/loone
    Polecenie z/loone (compound command) jest jednym z poniszych:

    (lista)
       lista wykonywana jest w podpowloce. Przypisania zmiennych
       i polecenia wbudowane wplywajce na rodowisko powloki nie
       zachowuj  swoich  skutkow  po  zakoczeniu polecenia.
       Zwracanym kodem jest kod zakoczenia listy.

    { lista; }
       lista jest po prostu wykonywana w biecym rodowisku
       powloki. lista musi by zakoczona znakiem nowej linii lub
       rednika. Nazywane  jest  to  poleceniem  grupowania.
       Zwracanym kodem jest kod zakoczenia listy. Naley pamita,
       e w przeciwiestwie do metaznakow ( i , { i } s s/lowami
       zastrzeonymi i aby zostaly rozpoznane musz si pojawi tam,
       gdzie dozwolone jest uycie slow zastrzeonych.  Poniewa
       nie powoduj podzialu na slowa, musz by oddzielone od
       listy za pomoc bialego znaku.

    ((wyraenie))
       wyraenie interpretowane jest zgodnie z zasadami opisanymi
       poniej w sekcji OBLICZANIE WYRAE ARYTMETYCZNYCH. Jeli
       warto wyraenia jest niezerowa, to kodem zwracanym jest 0;
       w przeciwnym razie kodem zwracaym jest 1. Jest to cile
       rownowane konstrukcji let "wyraenie".

    [[ wyraenie ]]
       Zwraca kod 0 lub 1 w zalenoci od interpretacji wyraenia
       warunkowego wyraenie. Wyraenia zloone s ze skladowych
       (primaries) opisanych poniej w opcji WYRAENIA WARUNKOWE.
       Na slowach pomidzy [[ a ]] nie s wykonywane rozwinicia
       nazw plikow ani podzial na slowa; s natomiast wykonywane:
       interpretacja tyld, parametrow i zmiennych, interpretacja
       wyrae arytmetycznych,  podstawianie  wynikow  polece,
       podstawianie wynikow procesow i usunicia cytowa.

       Gdy uywane s operatory == i !=, lacuch na prawo od
       operatora traktowany jest jak wzorzec i dopasowywany
       zgodnie  z  zasadami  opisanymi  poniej  w  sekcji
       Dopasowywanie wzorc'ow. Wartoci zwracan jest 0 jeli lacuch
       odpowiednio pasuje lub nie pasuje do wzorca, za 1 w
       przeciwnym przypadku. Mona zacytowa dowoln cz wzorca w
       celu wymuszenia dopasowywania jej jako lacucha.

       Wyraenia mona lczy przy pomocy nastpujcych operatorow,
       wymienionych w kolejnoci malejcego priorytetu:

       ( wyraenie )
           Zwraca warto wyraenia. Moe sluy do uniewanienia
           zwyklej kolejnoci operatorow.
       ! wyraenie
           Prawda jeeli wyraenie jest falszywe.
       wyraenie1 && wyraenie2
           Prawda jeli zarowno wyraenie1 jak i wyraenie2 s
           prawdziwe.
       wyraenie1 || wyraenie2
           Prawda jeli cho jedno sporod  wyraenie1  lub
           wyraenie2 jest prawdziwe.

       Operatory && i || nie wykonuj wyraenia2 jeeli warto
       wyraenia1 wystarcza do okrelenia wartoci, jaka zostanie
       zwrocona przez cale wyraenie warunkowe.

    for nazwa [ in s/lowo ] ; do lista ; done
       Interpretowane s slowa nastpujce po in, tworzc list
       elementow. Zmiennej nazwa nadawana jest kolejno warto
       kadego elementu tej listy i kadorazowo wykonywana jest
       lista polece. Jeeli pominito in s/lowo, to polecenie for
       wykonuje list po jednym razie dla kadego ustawionego
       parametru  pozycyjnego  (zobacz  PARAMETRY  poniej).
       Zwracanym kodem jest kod zakoczenia ostatniego wykonanego
       polecenia. Jeli interpretacja elementow nastpujcych po
       in daje w wyniku pust list, to nie s wykonywane adne
       polecenia i zwracany jest kod 0.

    for (( wyr1 ; wyr2 ; wyr3 )) ; do lista ; done
       Na pocztku obliczane jest wyraenie arytmetyczne wyr1,
       zgodnie z zasadami opisanymi poniej w OBLICZANIE WYRAE
       ARYTMETYCZNYCH.  Nastpnie wielokrotnie obliczane jest
       wyr2, a do osignicia przez nie wartoci zero. Kadorazowo
       gdy obliczone wyr2 jest niezerowe, wykonywana jest lista
       i  obliczane jest wyraenie arytmetyczne wyr3.  Jeli
       pominito ktore z wyrae, to zachowuje si ono tak, jakby
       przyjmowalo warto 1. Zwracanym kodem jest kod zakoczenia
       ostatniego wykonanego polecenia listy, lub falsz jeli
       ktore z wyrae jest niepoprawne.

    select nazwa [ in s/lowo ] ; do lista ; done
       Interpretowana jest lista slow nastpujcych po in, tworzc
       list elementow. Zestaw zinterpretowanych slow wypisywany
       jest na standardowym wyjciu, kade poprzedzone liczb
       kolejn. Jeli pominito in s/lowo, to wypisywane s parametry
       pozycyjne (zobacz PARAMETRY poniej). Nastpnie wywietlana
       jest zachta PS3 i czytany jest wiersz ze standardowego
       wejcia. Jeeli wiersz sklada si z liczby odpowiadajcej
       jednemu z  wywietlonych  slow,  to  zmiennej  nazwa
       przypisywana jest warto tego slowa. Jeli wiersz jest
       pusty, slowa i zachta wywietlane s ponownie. Jeeli
       odczytano EOF, to polecenie koczy prac. Kada inna warto
       powoduje, e nazwie zostanie przypisany lacuch pusty.
       Odczytany wiersz zachowywany jest w zmiennej REPLY.
       lista wykonywana jest po kadym wyborze, dopoki nie
       zostanie wykonane polecenie break.  Kodem zakoczenia
       select jest  kod  zakoczenia  ostatniego  wykonanego
       polecenia listy lub zero jeli nie wykonano adnych polece.

    case s/lowo in [ [(] wzorzec [ | wzorzec ] ... ) lista ;; ] ...
    esac
       Polecenie case najpierw interpretuje s/lowo i probuje
       dopasowa uzyskany wynik kadego z wzorc'ow po kolei,
       poslugujc si tymi samymi regulami dopasowywania, co dla
       rozwijania  nazw  ciekowych  (zobacz Rozwijanie nazw
       ciekowych poniej). Gdy znalezione zostanie dopasowanie,
       wykonywana jest odpowiadajca mu lista. Po pierwszym
       dopasowaniu  nie  s  dokonywane  proby  dopasowania
       pozostalych wzorcow. Jeli aden ze wzorcow nie pasuje do
       kodem zakoczenia jest zero. W przeciwnym razie jest rowny
       kodowi zakoczenia ostatniego z wykonanych polece listy.

    if lista; then lista; [ elif lista; then lista; ] ... [ else
    lista; ] fi
       Wykonywana jest lista wystpujca po if.  Jeeli jej kod
       zakoczenia jest zerowy, to wykonywana jest lista klauzuli
       then. W przeciwnym wypadku, wykonywana jest lista kadego
       elif po kolei; jeli kod zakoczenia ktorej wynosi 0, to
       wykonywana jest lista then i polecenie jest koczone.
       Jeeli  nie wystpil aden z powyszych przypadkow, to
       wykonywana jest lista wystpujca po klauzuli else, jeli
       takowa istnieje. Kodem zakoczenia jest kod ostatniego
       wykonanego polecenia listy lub zero jeli aden z warunkow
       nie okazal si prawdziwy.

    while lista; do lista; done
    until lista; do lista; done
       Polecenie while powtarza wykonywanie listy podanej po do
       tak dlugo, jak dlugo ostatnie polecenie listy while
       zwraca zerowy kod zakoczenia.  Polecenie until dziala
       identycznie jak while, poza tym,  e  warunek  jest
       zanegowany: do lista wykonywane jest tak dlugo, jak dlugo
       ostatnie polecenie listy until zwraca niezerowy kod
       zakoczenia.  Kod zakoczenia polece while i until jest
       rowny kodowi zakoczenia ostatniego z wykonanych polece
       listy do lub zeru jeli adne nie zostalo wykonane.

    [ function ] nazwa () { lista; }
       Definuje to funkcj nazwan nazwa. Cia/lem funkcji jest
       lista polece zawarta pomidzy { i }. Lista ta jest
       wykonywana w za kadym razem gdy nazwa wystpuje jako
       polecenie proste. Kodem zakoczenia funkcji jest kod
       zakoczenia ostatniego z wykonanych polece jej ciala.
       (Zobacz FUNKCJE poniej.)

KOMENTARZE

    W powloce nie-interaktywnej lub w powloce interaktywnej, w
    ktorej wlczono opcj interactive_comments do opcji wbudowanych
    shopt(zobacz  WBUDOWANE  POLECENIA  POW/LOKI  poniej)  slowo
    rozpoczynajce si od znaku # powoduje, e slowo to i wszystkie
    pozostale znaki w  tym  wierszu  bd  ignorowane.  Powloka
    interaktywna bez wlczonej opcji interactive_comments nie pozwala
    na komentarze. Opcja interactive_comments jest domylnie wlczona
    w powlokach interaktywnych.

CYTOWANIE

    Cytowanie sluy do usuwania specjalnego znaczenia dla powloki
    pewnych znakow lub slow. Cytowanie mona stosowa do wylczania
    specjalnego  traktowania  znakow  specjalnych,  zapobiegania
    rozpoznawaniu slow zastrzeonych jako takich oraz do zapobiegania
    podstawianiu parametrow.

    Kady z metaznak'ow podanych powyej w DEFINICJACH posiada dla
    powloki specjalne znaczenie i musi by cytowany, jeli ma oznacza
    samego siebie.

    Gdy  uywane s funkcje interpretacji historii polece, znak
    interpretacji historii, zwykle !, musi by cytowany, jeli chce si
    unikn interpretacji historii.

    Istniej    trzy    mechanizmy    cytowania:    znak
    specjalny(escapecharacter), apostrofy (pojedyncze cudzyslowy) i
    cudzyslowy zwykle (podwojne).

    Niecytowany odwrotny ukonik (\) jest znakiem specjalnym. Chroni
    on przed interpretacj doslown warto nastpujcego po nim znaku, z
    wyjtkiem <nowejlinii>. Jeli pojawi si para \<nowalinia> a sam
    odwrotny ukonik nie jest cytowany, to traktowana jest ona jak
    kontynuacja wiersza (to znaczy, usuwana jest ze strumienia
    wejciowego i w efekcie ignorowana).

    Ujcie znakow w apostrofy chroni doslowne wartoci kadego z nich.
    Apostrof nie moe pojawi si pomidzy innymi apostrofami, nawet
    jeli jest poprzedzony odwrotnym ukonikiem.

    Ujcie znakow w cudzyslowy chroni doslowne wartoci kadego z nich,
    za wyjtkiem $, ` i \.  Znaki $ i ` zachowuj swe specjalne
    znaczenie wewntrz cudzyslowow.  Odwrotny  ukonik  zachowuje
    specjalne znaczenie tylko, gdy wystpuje po nim jeden z poniszych
    znakow: $, `, ", \ lub <nowalinia>. Cudzyslow moe by cytowany
    wewntrz cudzyslowow przez poprzedzenie go odwrotnym ukonikiem.

    Parametry specjalne * i @ posiadaj specjalne znaczenie wewntrz
    cudzyslowow (zobacz PARAMETRY poniej).

    Slowa postaci $'/lacuch' traktowane s specjalnie. Slowo takie
    interpretowane jako /lacuch, w ktorym znaki poprzedzone odwrotnym
    ukonikiem zastpowane s wedlug standardu ANSI C. Sekwencje
    specjalne z odwrotnym ukonikiem, jeli wystpuj, dekodowane s
    nastpujco:
       \a   alarm (dzwonek)
       \b   backspace
       \e   znak escape
       \f   znak wysuwu strony (form feed)
       \n   znak nowej linii (new line)
       \r   powrot karetki (carriage return)
       \t   tabulacja pozioma (horizontal tab)
       \v   tabulacja pionowa (vertical tab)
       \\   odwrotny ukonik (backslash)
       \'   apostrof
       \nnn  omiobitowy znak, ktorego wartoci jest osemkowa
           liczba nnn (jedna do trzech cyfr)
       \xnnn omiobitowy znak, ktorego wartoci jest szesnastkowa
           liczba nnn (jedna do trzech cyfr szesnastkowych)

    Przetlumaczony wynik jest pojedynczo cytowany, tak jakby nie
    bylo znaku dolara.

    Ujty  w  cudzyslowy lacuch poprzedzony znakiem dolara ($)
    spowoduje, e lacuch zostanie zinterpretowany zgodnie z biecymi
    ustawieniami regionalnymi (locale). Jeli ustawione s one na C
    lub POSIX, to znak dolara jest ignorowany. Jeeli lacuch jest
    tlumaczony i zamieniany, to zastpienie jest podwojnie cytowane.

PARAMETRY

    Parametr jest elementem przechowujcym wartoci. Moe on by nazw,
    liczb lub jednym ze znakow specjalnych podanych poniej w sekcji
    Parametry specjalne. Dla celow powloki zmienna jest parametrem
    oznaczanym przez nazw. Zmienna posiada warto i zero lub wicej
    atrybut'ow.  Warto atrybutom przypisuje si za pomoc polecenia
    wbudowanego declare (zobacz opis tego polecenia poniej, w sekcji
    WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI).

    Parametr jest ustawiony jeli przypisano mu warto. Lacuch pusty
    jest poprawn wartoci. Po ustawieniu zmiennej, moe by ona
    uniewaniona wylcznie przez uycie wbudowanego polecenia unset
    (zobacz poniej WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI).

    Do zmiennej mona wykona przypisanie przy pomocy instrukcji
    postaci

       nazwa=[warto]

    Jeeli nie podano wartoci, to zmiennej przypisywany jest lacuch
    pusty. Wszystkie wartoci przechodz przez interpretacj tyld,
    podstawianie parametrow, interpretacj zmiennych, podstawianie
    wynikow polece, interpretacj wyrae arytmetycznych i usuwanie
    cytowa  (zobacz  poniej  INTERPRETACJA).  Jeeli zmienna ma
    ustawiony atrybut integer (calkowita),  to  warto  podlega
    interpretacjom  wyrae  arytmetycznych, nawet jeli nie uyto
    interpretacji $((...)). Zobacz poniej  Interpretacja  wyrae
    arytmetycznych.  Nie jest wykonywane dzielenie na slowa, z
    wyjtkiem "$@", jak wyjaniono to poniej w sekcji Parametry
    specjalne.  Nie  jest  wykonywane rozwijanie nazw plikow.
    Instrukcje przypisania mog si te pojawia jako argumenty polece
    wbudowanych declare, typeset, export, readonly i local.

  Parametry pozycyjne
    Parametr pozycyjny to parametr okrelany cyfr lub cyframi, innymi
    ni pojedyncza cyfra 0. Parametrom pozycyjnym nadawane s wartoci
    argumentow powloki (w czasie jej wywolania). Wartoci te mog by
    ponownie nadawane przy pomocy wbudowanego polecenia set.  Do
    parametrow pozycyjnych nie mona wykona przypisania przy pomocy
    instrukcji przypisania.  Parametry pozycyjne  s  tymczasowo
    zastpowane podczas wykonywania funkcji powloki (zobacz poniej
    FUNKCJE). Jeeli interpretowany jest parametr pozycyjny okrelany
    wicej ni jedn cyfr, to musi by ujty w nawiasy (zobacz poniej
    INTERPRETACJA).

  Parametry specjalne
    Powloka kilka parametrow traktuje specjalnie. Do parametrow tych
    mona si wylcznie odwolywa; nie jest dozwolone przypisywanie im
    wartoci.

    *   Interpretowane jest jako parametry pozycyjne, poczwszy od
       pierwszego.  Gdy  interpretacja  pojawia  si wewntrz
       cudzyslowow, to parametr ten interpretowany jest jako
       pojedyncze  slowo  z wartociami kadego z parametrow
       rozdzielonymi pierwszym znakiem zmiennej specjalnej IFS.
       To znaczy, "$*" jest rownowane "$1c$2c...", gdzie c jest
       pierwszym znakiem wartoci zmiennej IFS.  Jeeli IFS nie
       jest ustawione, to parametry oddzielane s spacjami. Jeli
       IFS jest lacuchem pustym, to parametry s ze sob polczone
       bez rozdzielajcych je separatorow.
    @   Interpretowane jako parametry pozycyjne, poczwszy od
       pierwszego. Gdy  interpretacja  pojawia  si  wewntrz
       cudzyslowow, to kady parametr interpretowany jest jako
       odrbne slowo. To znaczy, "$@" jest rownowane "$1" "$2"
       ... Jeli nie ma adnych parametrow pozycyjnych, "$@" i $@
       interpretowane s jako nic (tj. s usuwane).
    #   Interpretowane jako liczba parametrow pozycyjnych, podana
       dziesitnie.
    ?   Interpretowane jako kod zakoczenia ostatnio wykonanego
       potoku pierwszoplanowego.
    -   Interpretowane jako biece flagi opcji, takie  jakie
       zostaly podane podczas wywolania, ustawione przy pomocy
       wbudowanego polecenia set lub ustawione przez sam powlok
       (tak jak opcja -i).
    $   Interpretowany jest jako identyfikator procesu powloki. W
       podpowloce (), interpretowany jest jako ID procesu biecej
       powloki, nie za podpowloki.
    !   Interpretowany jako ID procesu ostatnio wykonywanego
       polecenia tla (polecenia asynchronicznego).
    0   Interpretowany jako nazwa powloki lub skryptu powloki.
       Ustawiane jest to na etapie inicjowania powloki. Jeeli
       bash wywolywany zostal z plikiem polece, to $0 ustawiane
       jest na nazw tego pliku. Jeli bash zostal uruchomiony z
       opcj -c, to $0 jest ustawiane na pierwszy argument po
       lacuchu, jaki ma zosta wywolany, jeli taki wystpuje. W
       przeciwnym wypadku, ustawiany jest na nazw pliku uyt do
       wywolania bash, jak podaje argument zerowy.
    _   Podczas uruchamiania powloki, ustawiany na bezwzgldn nazw
       powloki lub wykonywanego skryptu powloki przekazanego w
       licie argumentow.  Nastpnie, interpretowany jest jako
       ostatni  argument  poprzedniego   polecenia,   po
       interpretacji.  Ustawiany rownie na peln nazw pliku
       kadego polecenia wykonanego i umieszczonego w rodowisku
       eksportowanym do tego polecenia.  Podczas sprawdzania
       poczty  parametr  ten  przechowuje  nazw  aktualnie
       sprawdzanego pliku poczty.

  Zmienne pow/loki
    Powloka ustawia nastpujce zmienne:

    BASH  Interpretowane jako pelna nazwa pliku uyta do wywolania
       tego przebiegu bash .
    BASH_VERSINFO
       Zmienna tablicowa tylko do odczytu, ktorej elementy
       zawieraj informacje o wersji uruchomionego bash. Wartoci
       przypisane elementom tablicy s nastpujce:
       BASH_VERSINFO[0]    Glowny numer  wersji,  wydanie
                   (release).
       BASH_VERSINFO[1]    Poboczny numer wersji (version).
       BASH_VERSINFO[2]    Poziom lat (patch level).
       BASH_VERSINFO[3]    Wersja kompilatu (build version).
       BASH_VERSINFO[4]    Status wydania (np. beta1).
       BASH_VERSINFO[5]    Warto MACHTYPE.

    BASH_VERSION
       Interpretowane jako lacuch opisujcy wersj uruchomionego
       bash.

    COMP_CWORD
       Indeks w ${COMP_WORDS} slowa zawierajcego biec pozycj
       kursora.  Zmienna ta jest dostpna wylcznie w funkcjach
       powloki  wywolanych  przez  uslugi  programowalnego
       uzupelniania (zobacz poniej Programowalne uzupe/lnianie).

    COMP_LINE
       Biecy wiersz polece.  Ta zmienna jest dostpna tylko w
       funkcjach powloki i poleceniach zewntrznych wywolywanych
       przez uslugi programowalnego uzupelniania (zobacz poniej
       Programowalne uzupe/lnianie).

    COMP_POINT
       Indeks biecej pozycji kursora wzgldem pocztku biecego
       polecenia.  Jeeli kursor jest na kocu biecego polecenia,
       to warto tej zmiennej jest rowna ${#COMP_LINE}.  Ta
       zmienna  jest  dostpna tylko w funkcjach powloki i
       poleceniach  zewntrznych  wywolywanych  przez  uslugi
       programowalnego uzupelniania (zobacz poniej Programowalne
       uzupe/lnianie).

    COMP_WORDS
       Zmienna tablicowa (patrz Tablice poniej) skladajca si z
       pojedynczych slow z aktualnego wiersza polece. Zmienna
       ta jest dostpna wylcznie w funkcjach powloki wywolanych
       przez uslugi programowalnego uzupelniania (zobacz poniej
       Programowalne uzupe/lnianie).

    DIRSTACK
       Zmienna tablicowa (zobacz Tablice poniej) zawierajca biec
       zawarto stosu katalogow. Katalogi pojawiaj si na stosie w
       kolejnoci, w jakiej s wywietlane przez wbudowane dirs.
       Przypisanie do elementow tej zmienej tablicowej moe
       posluy do zmiany katalogow ju wystpujcych na stosie, ale
       do dodania i usunicia katalogow musz by uyte wbudowane
       pushd i popd.  Przypisanie wartoci tej zmiennej nie
       zmieni biecego katalogu. Jeli DIRSTACK jest uniewanione,
       to traci swe specjalne wlaciwoci, nawet jeeli jest
       nastpnie ponownie ustawione.

    EUID  Interpretowane  jako  efektywny identyfikator biecego
       uytkownika, inicjowane przy uruchamianiu powloki. Zmienna
       ta jest tylko do odczytu.

    FUNCNAME
       Nazwa aktualnie wykonywanej funkcji powloki. Zmienna ta
       istnieje tylko podczas wykonywania funkcji  powloki.
       Proby przypisywania jej wartoci nie odnosz efektu i
       zwracaj kod bldu. Jeeli FUNCNAME jest uniewanione, to
       traci swe specjalne wlaciwoci, nawet jeeli jest nastpnie
       ponownie ustawione.

    GROUPS Zmienna tablicowa zawierajca list grup, ktorych czlonkiem
       jest biecy uytkownik. Proby przypisywania jej wartoci nie
       odnosz efektu i zwracaj kod bldu.  Jeeli GROUPS jest
       uniewanione, to traci swe specjalne wlaciwoci, nawet
       jeeli jest nastpnie ponownie ustawione.

    HISTCMD
       Licznik historii (indeks na licie historii  polece)
       biecego polecenia.  Jeeli HISTCMD jest uniewanione, to
       traci swe specjalne wlaciwoci, nawet jeeli jest nastpnie
       ponownie ustawione.

    HOSTNAME
       Automatycznie ustawiane na nazw aktualnego hosta.

    HOSTTYPE
       Automatycznie ustawiane na lacuch unikalnie opisujcy typ
       maszyny, na ktorej jest wykonywany bash.  Warto domylna
       zaley od systemu.

    LINENO Przy kadym odwolaniu do tego parametru powloka zastpuje
       jego warto liczb dziesitn reprezentujc aktualny kolejny
       numer wiersza (poczynajc od 1) skryptu lub funkcji. Nie
       zapewnia si, by warto ta miala znaczenie poza skryptem bd
       funkcj.  Jeli LINENO jest uniewanione, to traci swe
       specjalne wlaciwoci, nawet jeeli jest nastpnie ponownie
       ustawione.

    MACHTYPE
       Automatycznie ustawiane na lacuch w pelni opisujcy typ
       systemu, na ktorym jest wykonywany bash, w standardowym
       formacie GNU cpu-firma-system.  Warto domylna zaley od
       systemu.

    OLDPWD Poprzedni katalog roboczy ustawiony poleceniem cd.

    OPTARG Warto ostatniego, bdcego opcj, argumentu przetworzonego
       przez  wbudowane  polecenie  getopts  (zobacz poniej
       WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI).

    OPTIND Numer (indeks) nastpnego argumentu, jaki  ma  zosta
       przetworzony przez wbudowane polecenie getopts (zobacz
       poniej WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI).

    OSTYPE Automatycznie ustawiane na  lacuch  opisujcy  system
       operacyjny, w ktorym jest wykonywany bash. Warto domylna
       zaley od systemu.

    PIPESTATUS
       Zmienna tablicowa (zobacz Tablice poniej) zwierajca list
       kodow zakoczenia z procesow w ostatnio wykonywanym potoku
       pierwszoplanowym  (ktory  moe  zawiera  pojedyncze
       polecenie).

    PPID  Identyfikator procesu macierzystego powloki. Zmienna ta
       jest tylko do odczytu.

    PWD  Biecy katalog roboczy, ustawiony poleceniem cd.

    RANDOM Za kadym razem, gdy nastpuje odwolanie do tego parametru,
       generowana jest calkowita liczba losowa z zakresu od 0 do
       32767. Sekwencj liczb losowych mona zainicjowa przypisujc
       warto do RANDOM. Jeeli RANDOM jest uniewaniona, to traci
       swe specjalne wlaciwoci, nawet jeeli jest  nastpnie
       ponownie ustawione.

    REPLY Ustawiona  na  wiersz  wejcia  odczytany  wbudowanym
       poleceniem read jeli nie podano adnych jego argumentow.

    SECONDS
       Kadorazowo, gdy wystpuje odwolanie do tego parametru,
       zwracana jest liczba sekund, jakie uplynly od wywolania
       powloki. Jeeli do SECONDS zostanie przypisana warto, to
       warto zwracana przez kolejne odwolania rowna liczbie
       sekund od czasu przypisania plus przypisana warto. Jeeli
       SECONDS  jest  uniewanione,  to traci swe specjalne
       wlaciwoci, nawet jeeli jest nastpnie ponownie ustawione.

    SHELLOPTS
       Lista,  rozdzielonych  dwukropkami,  wlczonych  opcji
       powloki. Kade slowo listy jest poprawnym argumentem opcji
       -o wbudowanego polecenia set (zobacz WBUDOWANE POLECENIA
       POW/LOKI poniej). Opcje pojawiajce si w SHELLOPTS to te,
       ktore s zglaszane jako wlczone (on) przez set -o.  Jeli
       zmienna ta istnieje w rodowisku podczas uruchamiania
       bash, to kada z opcji powloki wystpujca na tej licie
       zostanie wlczona przed odczytem jakichkolwiek plikow
       startowych. Jest to zmienna tylko do odczytu.

    SHLVL Inkrementowana kadorazowo, gdy uruchamiane jest kolejne
       wystpienie bash.

    UID  Interpretowane jako identyfikator biecego uytkownika,
       inicjowane przy uruchamianiu powloki. Zmienna ta jest
       tylko do odczytu.

    Ponisze zmienne s uywane przez powlok. W niektorych przypadkach
    bash przypisuje im domylne wartoci; przypadki te s odnotowane
    niej.

    BASH_ENV
       Jeeli parametr ten jest ustawiony podczas wykonywania
       przez bash skryptu, to jego warto interpretowana jest
       jako nazwa pliku zawierajcego polecenia do zainicjowania
       powloki, jak w ~/.bashrc.  Warto  BASH_ENV  podlega
       interpretacji parametrow, podstawianiu wynikow polece i
       interpretacjom wyrae arytmetycznych przed interpretacj
       jej jako nazwy pliku. Zmienna PATH nie jest uywana do
       znalezienia pliku o powstalej w ten sposob nazwie.
    CDPATH cieka wyszukiwania dla polecenia cd.  Jest to lista
       rozdzielonych dwukropkami katalogow, w ktorych powloka
       szuka katalogow docelowych podanych przez polecenie cd.
       Przykladow wartoci jest ,,.:~:/usr''.
    COLUMNS
       Uywana przez polecenie wbudowane select do wyznaczenia
       szerokoci terminala przy  wypisywaniu  list  wyboru.
       Ustawiana automatycznie po otrzymaniu SIGWINCH.
    COMPREPLY
       Zmienna  tablicowa,  z  ktorej  bash  czyta  moliwe
       uzupelnienia tworzone przez funkcj powloki wywolan przez
       uslug  programowalnego  uzupelniania  (zobacz  poniej
       Programowalne uzupe/lnianie).
    FCEDIT Domylny edytor dla wbudowanego polecenia fc.
    FIGNORE
       Lista rozdzielonych dwukropkami przyrostkow, jakie maj by
       ignorowane  podczas uzupelniania nazw plikow (zobacz
       READLINE poniej). Nazwa pliku o przyrostku pasujcym do
       jednej  z  pozycji  FIGNORE  wylczana jest z listy
       dopasowanych nazw plikow.  Przykladow  wartoci  jest
       ,,.o:~''.
    GLOBIGNORE
       Lista  rozdzielonych dwukropkami wzorcow definiujcych
       zestaw nazw plikow, jakie maj by ignorowane podczas
       rozwijania nazw plikow.  Jeeli plik pasujcy do wzorca
       rozwijajcego nazw ciekow pasuje rownie do ktorego z
       wzorcow  w GLOBIGNORE, to jest on usuwany z listy
       dopasowanych.
    HISTCONTROL
       Jeeli posiada warto ignorespace, to wiersze rozpoczynajce
       si od znaku spacji nie s wprowadzane do listy historii.
       Jeli posiada warto ignoredups, to wiersze pasujce do
       ostatniego wiersza historii nie s wprowadzane. Warto
       ignoreboth lczy obie te moliwoci. Jeli zmienna ta nie
       jest zdefiniowana lub ma warto inn od powyszych, to
       wszystkie wiersze przeczytane przez analizator skladni
       zachowywane s w licie historii, stosownie do wartoci
       HISTIGNORE. Funkcja tej zmiennej jest zastpiona przez
       HISTIGNORE.  Drugi i kolejne wiersze zloonego polecenia
       wielowierszowego nie s sprawdzane i s dodawane  do
       historii bez wzgldu na warto
    HISTFILE
       Nazwa pliku, w ktorym zachowywana jest historia polece
       (zobacz  HISTORIA  poniej).  Wartoci  domyln  jest
       ~/.bash_history. Jeli ustawienie tej zmiennej zostanie
       skasowane, to historia polece nie bdzie zachowana po
       zakoczeniu pracy powloki interaktywnej.
    HISTFILESIZE
       Maksymalna liczba wierszy zawartych w pliku historii.
       Podczas przypisywania wartoci tej zmiennej, jeeli jest to
       niezbdne,  plik historii jest obcinany tak, by nie
       zawieral wicej wierszy. Domyln wartoci jest 500.  Plik
       historii jest take obcinany do tego rozmiaru po zapisaniu
       go w czasie koczenia pracy przez powlok interaktywn.
    HISTIGNORE
       Lista rozdzielonych dwukropkami wzorcow  slucych  do
       decydowania, jakie wiersze polece powinny by zachowane w
       licie historii. Kady z wzorcow zakotwiczony jest na
       pocztku wiersza i musi pasowa do calego wiersza (nie jest
       dodawane adne niejawne `*'). Kady z wzorcow sprawdzany
       jest z biecym wierszem po wykonaniu kontroli okrelonych
       przez HISTCONTROL. Oprocz zwyklych znakow dopasowywania
       wzorcow uywanych przez powlok, `&' dopasowuje poprzedni
       wiersz historii. Literal `&' mona uzyska poprzedzajc go
       odwrotnym ukonikiem; odwrotny ukonik jest usuwany przed
       prob dopasowania.  Druga i kolejne wiersze zloonego
       polecenia wielowierszowego nie s sprawdzane i s dodawane
       do historii bez wzgldu na warto HISTIGNORE.
    HISTSIZE
       Liczba polece do zapamitania w historii polece (zobacz
       HISTORIA poniej). Wartoci domyln jest 500.
    HOME  Katalog  domowy biecego uytkownika; domylny argument
       wbudowanego  polecenia  cp.  Warto  tej  zmiennej
       wykorzystywana jest te przy wykonywaniu interpretacji
       tyld.
    HOSTFILE
       Zawiera nazw pliku o tym samym formacie co /etc/hosts
       ktory pownien by czytany, gdy powloka potrzebuje uzupelni
       nazw hosta. List moliwych uzupelnie mona zmienia podczas
       pracy powloki. Nastpnym razem, gdy wykonywana jest proba
       uzupelnienia nazwy hosta bash dodaje zawarto nowego pliku
       do ju istniejcej listy. Jeeli HOSTFILE jest ustawione,
       ale nie posiada wartoci, bash usiluje uzyska  list
       moliwych uzupelnie nazw hostow czytajc /etc/hosts Gdy
       HOSTFILE jest uniewaniane, lista hostow jest czyszczona.
    IFS  Wewntrzny Separator Pol (Internal Field Separator) uywany
       do podzialu na slowa po interpretacjach i dzielenia
       wierszy na slowa we wbudowanym poleceniu read.  Jego
       domyln wartoci jest ,,<spacja><tabulacja><nowalinia>''.
    IGNOREEOF
       Steruje dzialaniem powloki interaktywnej przy otrzymaniu
       przez ni znaku EOF jako jedynego znaku wejcia. Jeeli jest
       ustawiona, to jej warto jest liczb kolejnych znakow EOF
       jakie musz by wpisane jako pierwsze znaki  wiersza
       wprowadzania przed zakoczeniem pracy przez bash. Jeli
       zmienna ta istnieje, ale nie zawiera wartoci numerycznej
       lub nie ma wartoci, to wartoci domyln jest 10. Jeeli nie
       istnieje, to EOF wskazuje powloce koniec wprowadzanych
       danych.
    INPUTRC
       nazwa pliku startowego dla readline, uniewaniajca domyln
       ~/.inputrc (zobacz READLINE poniej).
    LANG  Sluy do wyznaczania kategorii locale dla wszystkich
       kategorii  nie  wyszczegolnionych  przez  zmienne
       rozpoczynajce si od znakow LC_.
    LC_ALL Zmienna ta uniewania warto LANG i wszelkich innych
       zmiennych LC_ okrelajcych kategorie locale.
    LC_COLLATE
       Ta zmienna wyznacza kolejno (collation order) uywan przy
       sortowaniu wynikow rozwijania nazw plikow, decyduje te o
       zachowaniu wielu wyrae, klas rownowanych i sekwencje
       sortowania (collating sequences) w rozwijaniu nazw plikow
       i dopasowywaniu wzorcow.
    LC_CTYPE
       Ta zmienna decyduje o interpretacji znakow i zachowaniu
       si klas znakow wewntrz rozwijania  nazw  plikow  i
       dopasowywania wzorcow.
    LC_MESSAGES
       Ta zmienna decyduje o ustawieniu locale uywanym do
       tlumaczenia ujtych w cudzyslowy lacuchow poprzedzonych
       znakiem $.
    LC_NUMERIC
       Ta zmienna okrela kategori locale uywan do formatowania
       liczb.
    LINES Uywana przez polecenie wbudowane select do wyznaczenia
       dlugoci kolumn przy wypisywaniu list wyboru. Ustawiana
       automatycznie po otrzymaniu SIGWINCH.
    MAIL  Jeeli parametrowi temu jest przypisana nazwa pliku, a nie
       jest  ustawiona zmienna MAILPATH, to bash informuje
       uytkownika o nadejciu poczty do podanego pliku.
    MAILCHECK
       Okrela jak czsto (w sekundach) bash sprawdza poczt.
       Domylnie  jest  to  60  sekund. Gdy nadchodzi pora
       sprawdzenia  poczty,  powloka  wykonuje  to  przed
       wywietleniem glownej zachty.  Jeli zmienna ta nie jest
       ustawiona, to powloka wylcza sprawdzanie poczty.
    MAILPATH
       Lista rozdzielonych dwukropkami nazw plikow, w jakich ma
       by sprawdzana poczta. Mona poda komunikat, jaki ma zosta
       wywietlony, gdy do danego pliku  przybdzie  wiadomo
       pocztowa, przez oddzielenie nazwy pliku od komunikatu
       znakiem '?'. Uyte w tekcie komunikatu, $_ interpretowane
       jest jako nazwa biecego pliku pocztowego. Przyklad:
       MAILPATH='/var/mail/bfox?"You have mail":~/shell-mail?"$_
       has mail!"'
       Bash zapewnia tej zmiennej warto domyln, ale poloenie
       plikow pocztowych uytkownika, jakim si posluguje zaley od
       systemu (np. /var/mail/$USER).
    OPTERR Jeeli ustawiono na warto 1, bash wywietla komunikaty o
       bldach generowanych przez wbudowane polecenie getopts
       (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI poniej).  OPTERR
       inicjowane jest na 1 kadorazowo, gdy wywolywana jest
       powloka lub wykonywany jest skrypt powloki.
    PATH  cieka wyszukiwania polece. Jest to lista rozdzielanych
       dwukropkami katalogow, w ktorych powloka szuka polece
       (zobacz WYKONYWANIE POLECE poniej). Domylna cieka zaley
       od  systemu  i  ustawiana jest przez administratora
       instalujcego  bash.   Powszechn   wartoci   jest
       ,,/usr/gnu/bin:/usr/local/bin:/usr/ucb:/bin:/usr/bin:.''.
    POSIXLY_CORRECT
       Jeli podczas uruchamiania bash w rodowisku istnieje ta
       zmienna, to powloka przed odczytem plikow startowych
       wchodzi w tryb posix, tak jakby przy jej wywolaniu podano
       opcj --posix. Jeli zmienna ta zostanie ustawiona podczas
       pracy powloki, to bash wlcza tryb posix, tak jakby
       zostalo wykonane polecenie set -o posix.
    PROMPT_COMMAND
       Jeeli jest ustawiona, to jej warto jest wykonywana jwko
       polecenie przed kadym wyslaniem zachty glownej.
    PS1  Warto tego parametru jest interpretowana (zobacz poniej
       ZACHTA) i uywana jako glowny lacuch zachty. Jego wartoci
       domyln jest ,,\s-\v\$ ''.
    PS2  Warto tego parametru jest interpretowana jak PS1 i uywana
       jako wtorny (secondary) lacuch zachty. Domylnie jest to
       ,,> ''.
    PS3  Warto tego parametru sluy jako zachta w poleceniu select
       (zobacz powyej GRAMATYKA POW/LOKI).
    PS4  Warto tego parametru interpretowana jest jak PS1 i
       wypisywana przed kadym poleceniem wywietlanym przez bash
       podczas ledzenia wykonywania. Pierwszy znak PS4, w razie
       potrzeby, powtarzany jest wielokrotnie, by wskaza wiele
       pozionow zagniedenia. Domylnie jest to ,,+ ''.
    TIMEFORMAT
       Warto  tego  parametru  sluy  jako  lacuch  formatu
       okrelajcego, jak powinna by wywietlana informacja o
       czasach dla potokow poprzedzonych slowem zastrzeonym
       time.  Znak % rozpoczyna sekwencj specjaln, ktora jest
       interpretowana jako warto czasu lub inna informacja.
       Sekwencje specjalne i ich znaczenie s nastpujce; nawiasy
       kwadratowe opisuj czci opcjonalne.
       %%    Literal %.
       %[p][l]R Czas, jaki uplynl, w sekundach.
       %[p][l]U Liczba sekund, jakie CPU  zuyl  w  trybie
            uytkownika.
       %[p][l]S Liczba  sekund,  jakie  CPU zuyl w trybie
            systemowym.
       %P    Procent wykorzystania CPU, liczony jako (%U +
            %S) / %R.

       Opcjonalne p jest cyfr okrelajc dok/ladno (precision),
       liczb cyfr ulamkowych po kropce dziesitnej.  Warto zero
       powoduje, e nie bdzie wywietlana ani kropka dziesitna ani
       cz ulamkowa. Mog by podane co najwyej trzy miejsca po
       kropce dziesitnej; wartoci p wiksze od 3 zmieniane s na
       3. Jeeli nie podano p, to uywana jest warto 3.

       Opcjonalne Bl okrela dluszy (longer) format wynikow,
       zawierajcy minuty, w postaci MMmSS.FFs.  O tym, czy
       wystpuje ulamkowa cz sekund decyduje warto p.

       Jeeli zmienna ta nie jest ustawiona, to bash dziala tak,
       jakby       miala       ona       warto
       $'\nreal\t%3lR\nuser\t%3lU\nsys%3lS'. Jeeli jej wartoci
       jest pusty lacuch, to nie jest wywietlana adna informacja
       o czasach (timing). Podczas wywietlania lacucha formatu
       dodawany jest koczcy znak nowej linii.

    TMOUT Jeli ustawione na warto wiksz od zera, to warto ta jest
       interpretowana jako liczba sekund okrelajc czas, przez
       jaki  powloka  ma  czeka na wprowadzenie danych po
       wywietleniu zachty. Bash koczy prac po odczekaniu tego
       czasu jeli dane nie pojawily si.

    auto_resume
       Zmienna  ta  steruje  sposobem interakcji powloki z
       uytkownikiem i sposobem kontroli zada.  Jeeli  jest
       ustawiona,  to  jednowyrazowe  polecenia  proste bez
       przekierowa traktowane s jako aspirujce do wznowienia
       istniejcego zatrzymanego zadania. Nie pozwala si na adn
       dwuznaczno;  jeli  jest  wicej  ni  jedno  zadanie
       rozpoczynajce si od wpisanego lacucha, wybierane jest
       zadanie, do ktorego ostatnio sigano. Nazwa zatrzymanego
       zadania, w tym kontekcie, jest wierszem polece uytym do
       jego uruchomienia. Jeli posiada warto exact, to podany
       lacuch  musi pasowa dokladnie do nazwy zatrzymanego
       zadania; Jeli jest ustawione na substring, to podany
       lacuch powinien pasowa do podlacucha nazwy zatrzymanego
       zadania.  Warto  substring  zapewnia  funkcjonalno
       analogiczn  do  identyfikatora  zadania  %?  (zobacz
       STEROWANIE ZADANIAMI poniej). Jeli ustawiono inn warto,
       to podany lacuch musi by przedrostkiem nazwy zatrzymanego
       zadania;  zapewnia  to  funkcjonalno  analogiczn  do
       identyfikatora zadania %.

    histchars
       Dwa lub trzy znaki sterujce interpretacj historii i
       podzialem na leksemy  (zobacz  poniej  INTERPRETACJA
       HISTORII).    Pierwszy   znak   jest   znakiem
       interpretacjihistorii,    sygnalizujcym    pocztek
       interpretacji historii, zwykle `!'.  Drugi znak jest
       znakiem szybkiego podstawiania , ("quick substitution"),
       slucym jako skrot do powtornego uruchamiania poprzednio
       wprowadzonego polecenia, podstawiajcym w poleceniu jeden
       lacuch za inny. Domylnym znakiem szybkiego podstawiania
       jest `^'.  Opcjonalny,  trzeci  znak  jest  znakiem
       wskazujcym, e pozostala cz wiersza, w ktorym wystpuje on
       jako pierwszy znak slowa, jest komentarzem.  Zwykle
       znakiem tym jest `#'. Znak komentarza historii powoduje,
       e dla pozostalych slow wiersza podstawianie historii jest
       pomijane.  Niekoniecznie powoduje to traktowanie reszty
       wiersza jako komentarza przez analizator skladni powloki.

  Tablice
    Bash udostpnia zmienne tablicowe jednowymiarowe. Jako tablica
    moe  zosta uyta dowolna zmienna; wbudowane declare jawnie
    explicitly zadeklaruje tablic. Nie ma maksymalnego rozmiaru
    tablic,  ani  wymagania,  by  wszystkie jej elementy byly
    indeksowane czy przypisywane w sposob cigly. Tablice indeksowane
    s przy pomocy liczb calkowitych, poczwszy od zera.

    tablica  tworzona  jest automatycznie jeli wykonywane jest
    przypisanie  do  jakiej  zmiennej  przy  pomocy  skladni
    nazwa[wskanik]=warto.  Wskanik tablicy traktowany jest jako
    wyraenie arytmetyczne, ktore musi po interpretacji da liczb
    wiksz bd rown zero. Chcc jawnie zadeklarowa tablic, uyj declare
    -a nazwa (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI poniej).  declare
    -a nazwa[wskanik] jest rownie akceptowane; wskanik jest wowczas
    ignorowany. Dla zmiennej tablicowej mona poda atrybuty przy
    pomocy  wbudowanych declare i readonly.  Kady z atrybutow
    stosowany jest do wszystkich elementow tablicy.

    Przypisania do tablic wykonywane s przy pomocy przypisa zloonych
    postaci nazwa=(warto1 ... warton), gdzie kada warto ma posta
    [wskanik]=/lacuch. Wymagany jest wylcznie /lacuch. Jeeli podano
    opcjonalne  nawiasy i wskanik, to warto jest przypisywana
    wskazanemu elementowi tablicy; w przeciwnym wypadku  warto
    przypisywana jest elementowi o indeksie o jeden wikszym od
    ostatniego elementu z przypisan wartoci. Indeksy ropoczynaj si
    od zera.  Skladnia ta jest akceptowana take przez wbudowane
    declare. Przypisania do pojedynczych elementow tablicy mona
    wykonywa przy pomocy skladni nazwa[wskanik]=warto wprowadzonej
    powyej.

    Do elementu tablicy mona odwolywac si uywajc ${nazwa[wskanik]}.
    Nawiasy s wymagane, by unikn konfliktow z rozwijaniem nazw
    plikow. Jeli wskanikiem jest @ lub *, to powysze  slowo
    interpretowane jest jako wszystkie elementy nazwy. Wskaniki te
    roni si tylko wtedy, gdy slowo pojawia si w cudzyslowach.  Jeli
    slowo ujto w cudzyslowy, to ${nazwa[*]} interpretowane jest jako
    pojedyncze slowo o wartoci  wszystkich  elementow  tablicy
    rozdzielonych pierwszym znakiem zmiennej specjalnej IFS, za
    ${nazwa[@]} interpretuje kady z elementow nazwa jako odrbne
    slowo.  Jeli  brak jest elementow tablicy, to ${nazwa[@]}
    interpretowane jest jako nic. Jest to zachowanie analogiczne do
    interpretacji parametrow specjalnych * i @ (zobacz powyej
    Parametry specjalne).  ${#nazwa[wskanik]} interpretowane jest
    jako dlugo ${nazwa[wskanik]}. Jeli wskanikiem jest * lub @, to
    interpretacj jest liczba elementow w tablicy. Odwolywania si do
    zmiennej  tablicowej  bez  podania wskanika jest rownowane
    odwolaniu do elementu numer zero.

    Do niszczenia tablic sluy wbudowane polecenie unset.  unset
    nazwa[wskanik] niszczy element tablicy o indeksie wskanik.
    unset nazwa, gdzie nazwa jest tablic, lub unset nazwa[wskanik],
    gdzie wskanikiem jest * lub @, usuwa cal tablic.

    Kade z wbudowanych declare, local i readonly akceptuje opcj -a
    do okrelania tablic. Wbudowane read akceptuje opcj -a do
    przypisywania tablicy listy slow przeczytanych ze standardowego
    wejcia. set i declare wywietlaj wartoci tablicowe w sposob
    umoliwiajcy ponowne ich uycie w przypisaniach.

INTERPRETACJA

    Interpretacja wykonywana jest na wierszu polece po jego podziale
    na slowa. Istnieje siedem rodzajow wykonywanych interpretacji:
    interpretacja nawias'ow (brace expansion), interpretacja tyld
    (tilde expansion), podstawianie parametr'ow i  interpretacja
    zmiennych  (parameter and variable expansion), podstawienie
    wynik'ow polece (command substitution), interpretacja  wyrae
    arytmetycznych (arithmetic expansion), podzia/l na s/lowa (word
    splitting) i rozwinicie nazw plik'ow (pathname expansion).

    Kolejno interpretacji: interpretacja nawiasow, interpretacja
    tyld, podstawianie parametrow, interpretacja zmiennych i wyrae
    arytmetycznych i podstawianie wynikow polece (wykonywane od
    lewej do prawej), podzial na slowa i rozwijanie nazw ciekowych.

    Na systemach potraficych to obsluy, istnieje dodatkowa dostpna
    interpretacja:  podstawienie  wynik'ow  proces'ow  (process
    substitution).

    Tylko interpretacja nawiasow, dzielenie na slowa i rozwinicie
    nazw plikow mog zmieni liczb slow interpretowanego wyraenia;
    pozostale interpretacje rozwijaj pojedyncze slowo w pojedyncze
    slowo. Jedynymi wyjtkami s interpretacje "$@" i "${nazwa[@]}"
    wyjanione powyej (zobacz PARAMETRY).

  Interpretacja nawias'ow
    Interpretacja nawias'ow jest mechanizmem, przez ktory mog by
    generowane dowolne lacuchy. Mechanizm ten przypomina rozwinicia
    nazw plik'ow, ale generowane nazwy plikow nie musz okrela plikow
    istniejcych. Wzorce, majce podlega interpretacji nawiasow maj
    posta  opcjonalnej  preambu/ly,  po  ktorej  wystpuj  serie
    separowanych  przecinkami  lacuchow  pomidzy  par  nawiasow
    klamrowych, po ktorych nastpuje opcjonalny dopisek(postscript).
    Preambula stanowi przedrostek dla kadego z lacuchow zawartych w
    nawiasach, a dopisek dodawany jest do kadego lacucha wynikowego,
    przy interpretacji od lewej do prawej.

    Interpretacja nawiasow moe by  zagniedana.  Wyniki  kadego
    zinterpretowanego lacucha nie s sortowane; zachowywana jest
    kolejno  od  lewej  do  prawej.  Na  przyklad,  a{d,c,b}e
    interpretowane jest jako `ade ace abe'.

    Interpretacja nawiasow wykonywana jest przed innymi rodzajami
    interpretacji, a znaki o specjalnym znaczeniu dla  innych
    interpretacji s zachowywane w wyniku. Jest cile tekstowa. Bash
    nie stosuje adnej interpretacji skladniowej  do  kontekstu
    interpretacji czy tekstu pomidzy nawiasami.

    Poprawnie  zbudowana  interpretacja  nawiasow  musi zawiera
    niecytowany nawias otwierajcy i zamykajcy i co najmniej jeden
    niecytowany  przecinek.  Wszelkie niepoprawnie skonstruowane
    interpretacje nawiasow s pozostawiane bez zmian. { lub , mona
    cytowa przy pomocy odwrotnego ukonika, co chroni je przed
    przyjmowaniem za cz wyraenia nawiasowego.  Dla  uniknicia
    konfliktu  z  interpretacj parametrow, lacuch ${ nie jest
    traktowany jako spelniajcy warunki interpretacji nawiasow.

    Typowym zastosowaniem tej konstrukcji jest skrot, wtedy gdy
    wspolny przedrostek lacuchow do utworzenia jest dluszy ni w
    powyej podanym przykladzie, np.:

       mkdir /usr/local/src/bash/{old,new,dist,bugs}
    lub
       chown root /usr/{ucb/{ex,edit},lib/{ex?.?*,how_ex}}

    Interpretacja  nawiasow  wprowadza  niewielk  niezgodno  z
    historycznymi  wersjami  sh.  sh  nie  traktuje  nawiasow
    otwierajcych i zamykajcych w specjalny sposob gdy pojawiaj si
    one jako cz slowa, i zachowuje je w wyniku. W bash konsekwencj
    interpretacji nawiasow jest usuwanie nawiasow ze slow.  Na
    przyklad, slowo wprowadzone do sh jako plik{1,2} pojawi si w
    identycznej postaci na wyjciu. To samo slowo po interpretacji
    przez bash daje plik1 plik2. Jeeli podana jest cisla zgodno z
    sh, uruchom bash z opcj +B lub wylcz interpretacj nawiasow przy
    pomocy opcji +B polecenia set (zobacz WBUDOWANE POLECENIA
    POW/LOKI poniej).

  Interpretacja tyldy
    Jeeli slowo rozpoczyna si niecytowanym znakiem tyldy (`~'), to
    wszystkie znaki poprzedzajce pierwszy niecytowany ukonik (lub
    wszystkie znaki, gdy nie ma ukonika) uwaane s za przedrostek
    tyldy (tilde-prefix). Jeeli aden ze znakow w przedrostku tyldy
    nie jest cytowany, to jego znaki nastpujce po znaku tyldy
    traktowane s jako moliwa nazwa logowania (login name). Jeli ta
    nazwa logowania jest lacuchem pustym, to tylda zastpowana jest
    wartoci parametru powloki HOME. Jeeli HOME nie jest ustawione,
    to podstawiany jest  za  nie  katalog  domowy  uytkownika
    uruchamiajcego powlok. W przeciwnym wypadku, przedrostek tyldy
    zastpowany jest katalogiem domowym skojarzonym z okrelon nazw
    logowania.

    Jeli przedrostkiem tyldy jest `~+', to jest on zastpowany
    wartoci zmiennej PWDpowloki.  Jeli przedrostkiem tyldy jest
    `~-', to jest on zastpowany wartoci zmiennej powloki OLDPWD,
    jeli jest ona ustawiona.  Jeeli wystpujce w przedrostku po
    tyldzie znaki skladaj si z liczby N, opcjonalnie poprzedzonej
    przez `+' lub `-', to przedrostek tyldy zastpowany  jest
    odpowiednim elementem stosu katalogow, jaki zostalby wywietlony
    przez wbudowane dirs, wywolane z przedrostkiem tyldy jako
    argumentem.  Jeeli w przedrostku tyldy znaki wystpujce po
    tyldzie skladaj si z liczby bez pocztkowego `+' lub `-', to
    przyjmowane jest `+'.

    Jeli nazwa logowania jest nieprawidlowa lub interpretacja tyldy
    nie powiodla si, to slowo z tyld pozostaje niezmienione.

    Kade z przypisa do zmiennej sprawdzane  jest  na  obecno
    niecytowanych przedrostkow tyldy wystpujcych bezporednio po :
    lub =.  W tych przypadkach rownie jest  wykonywana  jest
    interpretacja tyldy. Na skutek tego, mona poslugiwa si nazwami
    plikow z tyldami w przypisaniach do PATH, MAILPATH i CDPATH, a
    powloka przypisze zinterpretowan warto.

  Podstawianie parametr'ow
    Znak `$' wprowadza podstawianie parametrow, podstawianie wynikow
    polece  i  interpretacj  wyrae  arytmetycznych.  Podlegajca
    interpretacji nazwa parametru lub symbol mog by ujte w nawiasy
    klamrowe, ktore s opcjonalne, ale slu do ochrony interpretowanej
    zmiennej przed znakami, jakie wystpuj bezporednio po niej, a
    ktore moglyby zosta zinterpretowane jako cz nazwy.

    Gdy uywane s nawiasy, pasujcym nawiasem koczcym jest pierwszy
    `}', nie chroniony przez odwrotny ukonik, nie znajdujcy si
    wewntrz  cytowanego  lacucha  ani  osadzony  w  wyraeniu
    arytmetycznym, podstawieniu wyniku polecenia czy podstawieniu
    parametru.

    ${parametr}
       Podstawiana jest warto parametru. Nawiasy wymagane s gdy
       parametr jest parametrem pozycyjnym o wicej ni jednej
       cyfrze, lub gdy po parametrze wystpuje znak, ktory nie
       powinien by interpretowany jako cz jego nazwy.

    Jeeli pierwszym znakiem parametru jest wykrzyknik, to rozpoczyna
    on poziom zagniedenia zmiennej poredniej.  Bash posluguje si
    wartoci  zmiennej utworzonej z reszty parametru jako nazw
    zmiennej; zmienna ta jest nastpnie interpretowana a w dalszym
    podstawianiu uywana jest otrzymana warto zamiast wartoci samego
    parametru. Znane jest to jako interpretacja porednia (indirect
    expansion).  Wyjtkiem jest tu interpretacja ${!przedrostka*}
    opisana poniej.

    W kadym z poniszych przypadkow, s/lowo podlega interpretacji
    tyldy, podstawianiu parametrow, podstawianiu wynikow polece i
    interpretacji wyrae arytmetycznych.  Gdy  nie  przeprowadza
    interpretacji podlacuchow, bash sprawdza czy parametr nie jest
    pusty lub nieustawiony;

    ${parametr:-s/lowo}
       Uywa wartoci domylnych. Jeeli parametr jest nieustawiony
       lub pusty, to podstawiane jest zinterpretowane s/lowo. W
       przeciwnym razie, podstawiana jest warto parametru.
    ${parametr:=s/lowo}
       Przypisuje wartoci  domylne.  Jeeli  parametr  jest
       nieustawiony  lub  pusty,  to  jest mu przypisywane
       zinterpretowane s/lowo. Nastpnie podstawiana jest warto
       parametru.  Nie mona w ten sposob przypisywa wartoci
       parametrom pozycyjnym ani parametrom specjalnym.
    ${parametr:?s/lowo}
       Wywietla b/ld jeli pusty lub nieustawiony. Jeeli parametr
       jest nieustawiony lub pusty, to na standardowe wyjcie
       bldow zapisywane  jest  zinterpretowane  s/lowo  (lub
       komunikat o takim wyniku, jeli brak s/lowa). Jeli powloka
       nie jest interaktywna, to koczy prac.  W przeciwnym
       wypadku, podstawiana jest warto parametru.
    ${parametr:+s/lowo}
       Uywa  wartoci  alternatywnej.  Jeeli  parametr jest
       nieustawiony lub pusty, to nic nie jest podstawiane, w
       przeciwnym razie podstawiane jest zinterpretowane s/lowo.
    ${parametr:offset}
    ${parametr:offset:d/lugo}
       Interpretacja pod/lacuch'ow. Interpretuje co najwyej d/lugo
       znakow parametru poczynajc od znakow okrelonych przez
       offset. Jeli pominito d/lugo, to interpretuje podlacuch
       parametru poczynajc od znaku okrelonego przez offset.
       d/lugo  i offset s wyraeniami arytmetycznymi (zobacz
       OBLICZANIE WYRAE ARYTMETYCZNYCH poniej). d/lugo musi dawa
       w wyniku liczb wiksz bd rown zero. Jeeli offset daje w
       wyniku liczb mniejsz od zera, to uzyskana warto uywana
       jest jako offset liczony od koca wartoci parametru.
       Jeeli parametrem jest @, to  wynikiem  jest  d/lugo
       parametrow  pozycyjnych,  poczwszy  od offset. Jeeli
       parametr jest nazw tablicy indeksowanej przez @ lub *, to
       wynikiem  jest  d/lugo  czlonkow tablicy poczwszy od
       ${parametr[offset]}. Indeksowanie podlacucha rozpoczyna
       si od zera, chyba e uywane s parametry pozycyjne, wowczas
       indeksowanie zaczyna si od 1.

    ${!przedrostek*}
       rozwija si w list nazw tych zmiennych, ktorych nazwy
       rozpoczynaj si od przedrostka, rozdzielonych od siebie
       pierwszym znakiem zmiennej specjalnej IFS.

    ${#parametr}
       Podstawiana jest dlugo, w znakach, wartoci parametru.
       Jeeli parametrem jest * lub @, warto podstawiana jest
       liczb parametrow pozycyjnych. Jeeli parametr jest nazw
       tablicy o indeksowanej przez * lub @, warto podstawiana
       jest liczb elementow tablicy.

    ${parametr#s/lowo}
    ${parametr##s/lowo}
       s/lowo jest interpretowane tworzc wzorzec, tak samo jak
       przy rozwijaniu nazw plikow. Jeeli wzorzec pasuje do
       pocztku wartoci parametru, to wynikiem interpretacji jest
       zinterpretowana warto parametru z usunitym najkrotszym
       (przypadek ,,#'') lub najdluszym (przypadek  ,,##'')
       pasujcym wzorcem.  Jeeli parametrem jest @ lub *, to
       operacja usunicia wzorca stosowana jest do kadego po
       kolei parametru pozycyjnego, za wynikiem interpretacji
       jest powstala lista. Jeli parametr jest zmienn tablicow
       indeksowan przez @ lub *, operacja usuwania wzorca jest
       przeprowadzana po kolei na kadym elemencie tablicy, za
       wynikiem interpretacji jest powstala lista.

    ${parametr%s/lowo}
    ${parametr%%s/lowo}
       s/lowo jest interpretowane tworzc wzorzec, tak samo jak
       przy rozwijaniu nazw plikow. Jeeli wzorzec pasuje do
       kocowej  czci  zinterpretowanego  parametru, wynikiem
       interpretacji jest zinterpretowana  warto parametru z
       usunitym najkrotszym (przypadek ,,%'') lub najdluszym
       (przypadek ,,%%'') pasujcym wzorcem.  Jeeli parametrem
       jest @ lub *, to operacja usunicia wzorca stosowana jest
       do kadego po kolei parametru pozycyjnego, za wynikiem
       interpretacji jest powstala lista. Jeli parametr jest
       zmienn tablicow indeksowan przez @ lub *, operacja
       usuwania wzorca jest przeprowadzana po kolei na kadym
       elemencie tablicy, za  wynikiem  interpretacji  jest
       powstala lista.

    ${parametr/wzorzec//lacuch}
    ${parametr//wzorzec//lacuch}
       wzorzec jest interpretowany tworzc wzorzec, tak samo jak
       przy rozwijaniu nazw  plikow.  Interpretowany  jest
       parametr,  a  najdlusze  dopasowanie wzorca do jego
       zinterpretowanej wartoci zastpowane jest /lacuchem. W
       pierwszej  postaci,  zastpowane  jest tylko pierwsze
       dopasowanie. Druga posta powoduje zastpienie wszystkich
       dopasowa wzorca /lacuchem. Jeeli wzorzec rozpoczyna si od
       #, to musi pasowa do pocztku zinterpretowanej wartoci
       parametru.  Jeeli pattern rozpoczyna si od %, to musi
       pasowa do koca zinterpretowanej wartoci parametru.  Jeli
       /lacuch jest pusty, to dopasowania wzorca s usuwane a /
       wystpujce po wzorcu mona pomin. Jeeli parametrem jest @
       lub *, to operacja podstawiania stosowana jest do kadego
       po kolei parametru pozycyjnego, za wynikiem interpretacji
       jest powstala lista. Jeli parametr jest zmienn tablicow
       indeksowan przez @ lub *, operacja podstawiania jest
       przeprowadzana po kolei na kadym elemencie tablicy, za
       wynikiem interpretacji jest powstala lista.

  Podstawianie wynik'ow polece
    Podstawianie wynik'ow polece (command substitution) pozwala na
    zastpowanie nazwy polecenia wyjciem (wynikiem) z jego dzialania.
    Posiada dwie postaci:

       $(polecenie)
    lub
       `polecenie`

    Bash wykonuje interpretacj wykonujc polecenie  i  zastpujc
    podstawiane polecenie jego utworzonym standardowym wyjciem, z
    usunitymi kocowymi znakami nowej linii. Zawarte wewntrz wyniku
    znaki nowej linii nie s usuwane, ale nog by usunite podczas
    podzialu na slowa. Podstawienie wyniku polecenia $(cat plik)
    mona zastpi rownowanym, ale szybszym $(< plik).

    Gdy uywane jest podstawianie w starym stylu, z uyciem odwrotnych
    apostrofow, odwrotny ukonik zachowuje swe znaczenie doslowne, z
    wyjtkiem przypadkow, gdy poprzedza on $, ` lub \. Pierwszy
    odwrotny apostrof (`) nie poprzedzony odwrotnym ukonikiem koczy
    podstawianie wyniku polecenia. Podczas poslugiwania si postaci
    $(polecenie), polecenie tworz wszystkie znaki pomidzy nawiasami;
    aden nie jest traktowany specjalnie.

    Podstawianie  wynikow  polece  moe  by zagniedane. W celu
    zagniedenia postaci  z  odwrotnymi  apostrofami  zabezpiecz
    wewntrzne przed interpretacj uywajc odwrotnych ukonikow.

    Jeeli  podstawianie pojawia si wewntrz cudzyslowow, to na
    wynikach nie jest przeprowadzany podzial na slowa ani rozwinicie
    nazw plikow.

  Interpretacja wyrae arytmetycznych
    Interpretacja wyrae arytmetycznych pozwala na obliczanie wyrae
    arytmetycznych i podstawianie wyniku. Format  interpretacji
    arytmetycznej:

       $((wyraenie))

    wyraenie traktowane jest tak, jakby bylo ujte w cudzyslowy, ale
    cudzyslow wewntrz nawiasow nie jest traktowany specjalnie.
    Wszystkie tokeny w wyraeniu podlegaj interpretacji parametrow,
    interpretacji lacuchow, podstawianiu wynikow polece i usuwaniu
    cudzyslowow.

    Interpretacja przeprowadzana jest zgodnie z zasadami podanymi
    poniej w sekcji OBLICZENIA ARYTMETYCZNE.  Jeeli wyraenie jest
    nieprawidlowe, bash wypisuje komunikat o niepowodzeniu i nie
    wystpuje adne podstawienie.

  Podstawianie wynik'ow proces'ow (Process substitution)
    Podstawianie wynik'ow proces'ow obslugiwane jest na systemach
    obslugujcych potoki nazwane (FIFO) lub metod /dev/fd nazywania
    otwartych plikow. Przybiera ono posta <(lista) lub >(lista).
    Proces lista uruchamiany jest z wejciem i wyjciem podlczonym do
    FIFO lub jakiego pliku w /dev/fd. W wyniku interpretacji nazwa
    tego pliku przesylana jest jako argument biecego polecenia.
    Jeeli posluono si postaci >(lista), zapis do pliku bdzie stanowi
    wejcie dla listy. Jeeli posluono si postaci <(lista), plik
    przekazany jako argument powinien zosta odczytany w  celu
    uzyskania wyjcia listy.

    Gdy jest to moliwe, podstawianie wynikow procesu wykonywane jest
    rownoczenie z interpretacj parametrow i zmiennych, podstawianiem
    wynikow polece i interpretacj wyrae arytmetycznych.

  Podzia/l na s/lowa
    Powloka  przeszukuje  wyniki  interpretacji  parametrow,
    podstawiania polece i interpretacji wyrae arytmetycznych, ktore
    nie pojawiaj si wewntrz cudzyslowow, w celu przeprowadzenia
    podzia/lu na s/lowa.

    Powloka traktuje kady znak IFS jak separator i w miejscu ich
    wystpowania dzieli na slowa wyniki innych interpretacji. Jeeli
    IFS nie jest ustawione lub jego wartoci  jest  dokladnie
    <spacja><tab><nowalinia>, warto domylna, to do podzialu na slowa
    sluy dowolna sekwencja znakow IFS. Jeeli IFS posiada warto inn
    ni domylna, to sekwencje bialych znakow spacji i tabulacji s
    ignorowane na pocztku i kocu slowa, dopoki bialy znak wystpuje w
    wartoci IFS (bialy znak IFS). Inne znaki w IFS nie bdce bialymi
    znakami IFS, lcznie z dowolnymi przyleglymi bialymi znakami IFS,
    ograniczaj pole.  Sekwencja bialych znakow IFS jest rownie
    traktowana jako ogranicznik. Jeli IFS jest lacuchem pustym, to
    nie wystpuje podzial na slowa.

    Jawnie puste argumenty ("" lub '') s pozostawiane. Niecytowane
    argumenty puste niejawnie, wynikajce z interpretacji parametrow
    nie posiadajcych wartoci, s usuwane. Jeli parametr bez wartoci
    interpretowany jest wewntrz cudzyslowow, to wynikiem  jest
    argument pusty i jest on zachowywany.

    Zauwa, e jeli nie wystpuje interpretacja, to nie jest rownie
    wykonywany podzial.

  Rozwijanie nazw plik'ow (Pathname Expansion)
    Po podziale na slowa, jeeli nie ustawiona zostala opcja -f,
    przeglda kade slowo w poszukiwaniu znakow *, ? i [. Jeli
    pojawia si jeden z nich, to slowo uwaane jest za wzorzec i
    zastpowane  jest posortowan alfabetycznie list nazw plikow
    pasujcych do wzorca. Jeeli nie znaleziono pasujcych nazw a
    wylczona jest opcja nullglob powloki, slowo pozostawiane jest
    bez zmian.  Jeeli nullglob jest wlczone, a nie znaleziono
    dopasowa, to slowo jest usuwane.  Jeeli wlczona jest opcja
    nocaseglob powloki, to dopasowywanie wzorca wykonywane jest bez
    zwracania uwagi na wielko liter. Gdy do rozwinicia nazw plikow
    uywa si wzorca, to znak ,,.'' na pocztku nazwy lub bezporednio
    po ukoniku musi zosta dopasowany doslownie, chyba e ustawiono
    opcj dotglob powloki. Podczas dopasowywania nazwy pliku znak
    ukonika musi zawsze zosta dopasowany doslownie. W pozostalych
    przypadkach, kropka ,,.''  nie jest traktowana specjalnie.
    Zobacz poniej opis shopt w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI,
    gdzie znajdziesz omowienie opcji powloki nocaseglob, nullglob i
    dotglob.

    Do ograniczenia zestawu nazw plikow pasujcych do wzorca mona
    wykorzysta zmienn powloki GLOBIGNORE.  Jeeli GLOBIGNORE jest
    ustawione, kada z pasujcych nazw plikow pasujca rownie do
    jednego ze wzorcow w GLOBIGNORE jest usuwana z listy dopasowa.
    Nazwy plikow ,,.''  i ,,..'' s zawsze ignorowane, nawet gdy
    GLOBIGNORE jest ustawione. Jednake,  ustawienie  GLOBIGNORE
    skutkuje  wlczeniem  opcji dotglob, tak e bd dopasowywane
    wszystkie inne nazwy plikow rozpoczynajce si od kropki. W celu
    uzyskania starego zachowania, ignorujcego nazwy zaczynajce si
    ,,.'', jednym ze wzorcow w GLOBIGNORE naley zrobi ,,.*'' .
    Opcja dotglob jest wylczana, gdy kasowane jest GLOBIGNORE .

    Dopasowanie wzorca

    Kady znak pojawiajcy si we wzorcu, ronych od specjalnych znakow
    wzorca opisanych poniej, dopasowuje sam siebie. Znak NUL nie moe
    wystpi we wzorcu. Specjalne znaki wzorca musz by cytowane, jeeli
    maj by dopasowane doslownie.

    Specjalne znaki wzorca maj nastpujce znaczenie:

    *   Dopasowuje dowolny lacuch, lcznie z lacuchem pustym.
    ?   Dopasowuje dowolny pojedynczy znak.
    [...] Dopasowuje jeden z ujtych w nawiasy kwadratowe znakow.
       Para  znakow  rozdzielona mylnikiem opisuje wyraenie
       zakresu; dopasowywany jest nim dowolny znak, ktory przy
       sortowaniu  leksykalnym,  z  zastosowaniem  biecego
       ustawienia locale i zestawu znakow, wypada midzy tymi
       dwoma znakami, wlcznie z nimi. Jeeli pierwszym znakiem
       wystpujcym po [ jest !  lub ^, to dopasowywany jest
       dowolny znak nie zawarty w nawiasach. Kolejno sortowania
       znakow w wyraeniach zakresu okrelona jest przez biece
       ustawienie  locale  i  warto  zmiennej  rodowiskowej
       LC_COLLATE, jeli istnieje. Znak - mona dopasowa wlczajc
       go jako pierwszy lub ostatni ze znakow zestawu. Znak ]
       mona dopasowa wlczajc go jako pierwszy znak zestawu.

       Wewntrz [ i ], mona podawa klasy znak'ow (character
       classes), uywajc skladni [:klasa:], gdzie klasa jest jedn
       z poniszych klas zdefiniowanych w standardzie POSIX.2:
       alnum alpha ascii blank cntrl digit graph lower print
       punct space upper xdigit
       Klasa znakow dopasowuje dowolny znak nalecy do tej klasy.

       Wewntrz [ i ], mona poda klas r'ownowanoci, uywajc skladni
       [=z=], ktora dopasowuje wszystkie znaki o tej samej wadze
       sortowania (zdefiniowan w biecym ustawieniu locale) co
       znak z.

       Wewntrz [ i ], skladnia [.symbol.] dopasowuje symbol
       sortowania (collating symbol) symbol.

    Jeeli przy pomocy wbudowanego shopt wlczono opcj extglob, to
    rozpoznawane jest kilka rozszerzonych operatorow dopasowania
    wzorcow.  W poniszym opisie, lista-wzorc'ow jest list zloon z
    jednego lub wicej wzorcow rozdzielonych znakiem |.  Wzorce
    zloone mona konstruowa przy pomocy jednego lub wicej poniszych
    pod-wzorcow:

       ?(lista-wzorc'ow)
           Dopasowuje zero lub jedno wystpienie zadanych
           wzorcow
       *(lista-wzorc'ow)
           Dopasowuje zero lub wicej wystpie zadanych wzorcow
       +(lista-wzorc'ow)
           Dopasowuje  jedno  lub wicej wystpie zadanych
           wzorcow
       @(lista-wzorc'ow)
           Dopasowuje dokladnie jeden z zadanych wzorcow
       !(lista-wzorc'ow)
           Dopasowuje cokolwiek procz jednego z zadanych
           wzorcow

  Usunicie cytowa
    Po poprzednich interpretacjach, wszystkie niecytowane wystpienia
    znakow \, ' i ", ktore nie wynikly z jednej z powyszych
    interpretacji, s usuwane.

PRZEKIEROWANIE

    Przed wykonaniem polecenia, jego wejcie i wyjcie mog zosta
    przekierowane przy pomocy specjalnej notacji interpretowanej
    przez  powlok.  Przekierowa mona te uywa do otwierania i
    zamykania plikow dla rodowiska wykonywania biecej powloki.
    Ponisze operatory przekierowania mog wystpowa przed lub pojawia
    si gdziekolwiek wewntrz polecenia prostego lub wystpowa po
    poleceniu.   Przekierowania  przetwarzane  s  w  kolejnoci
    wystpowania, od lewej do prawej.

    W poniszych opisach, jeli pominito deskryptor pliku, a pierwszym
    znakiem operatora przekierowania jest <, przekierowanie dotyczy
    standardowego wejcia (deskryptor pliku 0).  Jeeli pierwszym
    znakiem operatora przekierowania jest >, przekierowanie dotyczy
    standardowego wyjcia (deskryptor pliku 1).

    Slowo nastpujce do operatorze przekierowania w poniszych opisach
    podlega,  chyba  e podano inaczej, interpretacji nawiasow,
    interpretacji tyldy, interpretacji parametrow,  podstawianiu
    wynikow polece, interpretacji wyrae arytmetycznych, usuwaniu
    cytowa, rozwijaniu nazw plikow i podzialowi na slowa.  Jeli
    zinterpretowane zostanie jako wicej ni jedno slowo, to bash
    zglosi bld.

    Zauwa, e kolejno przekierowa jest znaczca.  Na  przyklad,
    polecenie

       ls > dirlist 2>&1

    kieruje zarowno standardowe wyjcie jak i wyjcie diagnostyczne
    (stderr) do pliku dirlist, podczas gdy polecenie

       ls 2>&1 > dirlist

    kieruje tylko standardowe wyjcie do pliku dirlist, gdy wyjcie
    bldow  zostalo  zduplikowane jako standardowe wyjcie przed
    przekierowaniem wyjcia do dirlist.

    Bash obsluguje kilka nazw plikow w sposob specjalny gdy s one
    uyte w przekierowaniach. Opisano to w poniszej tablicy:

       /dev/fd/fd
           Jeeli  fd  jest  poprawn  liczb calkowit, to
           duplikowany jest deskryptor pliku fd.
       /dev/stdin
           Duplikowany jest deskryptor pliku 0.
       /dev/stdout
           Duplikowany jest deskryptor pliku 1.
       /dev/stderr
           Duplikowany jest deskryptor pliku 2.
       /dev/tcp/host/port
           Jeli host jest poprawn nazw hosta lub adresem
           internetowym, a port jest liczb calkowit okrelajc
           numer portu lub nazw uslugi, to bash usiluje
           otworzy polczenie TCP do odpowiedniego gniazda.
       /dev/udp/host/port
           Jeli host jest poprawn nazw hosta lub adresem
           internetowym, a port jest liczb calkowit okrelajc
           numer portu lub nazw uslugi, to bash usiluje
           otworzy polczenie UDP do odpowiedniego gniazda.

    Nieudane otwarcie lub utworzenie pliku powoduje niepowodzenie
    przekierowania.

  Przekierowanie wejcia
    Przekierowanie  wejcia powoduje otwarcie do odczytu pliku,
    ktorego nazwa wynika z interpretacji s/lowa.  Odczyt bdzie
    wykonywany z deskryptora pliku n lub standardowego wejcia
    (zerowy deskryptor pliku) jeli nie podano n.

    Ogolny format przekierowania wejcia:

       [n]<s/lowo

  Przekierowanie wyjcia
    Przekierowanie wyjcia powoduje otwarcie do zapisu pliku, ktorego
    nazwa wynika z interpretacji s/lowa. Zapis bdzie wykonywany z
    deskryptora pliku n lub standardowego wyjcia (deskryptor pliku
    1) jeli nie podano n. Jeeli plik nie istnieje jest tworzony;
    jeeli istnieje obcinany jest do rozmiaru zerowego.

    Ogolny format przekierowania wyjcia:

       [n]>s/lowo

    Jeeli operatorem przekierowania jest >, a zostala wlczona opcja
    noclobber wbudowanego polecenie set, to przekierowanie nie
    powiedzie si jeeli plik o nazwie wynikajcej z interpretacji
    s/lowa  istnieje i jest zwyklym plikiem.  Jeeli operatorem
    przekierowania jest >|, albo operatorem jest > przy niewlczonej
    opcji noclobber, to wykonywana jest proba przekierowania, nawet
    jeli plik s/lowo istnieje.

  Do/lczanie przekierowanego wyjcia
    Przekierowanie wyjcia w ten sposob powoduje, e plik o nazwie
    wynikajcej z interpretacji s/lowa zostanie otwarty do dolczania
    (append). Dolczanie bdzie wykonywane z deskryptora pliku n lub
    standardowego wyjcia (deskryptor pliku 1) jeli nie podano n.
    Jeeli plik nie istnieje jest tworzony.

    Ogolny format dolczania wyjcia:

       [n]>>s/lowo

  Przekierowanie standardowego wyjcia i wyjcia b/ld'ow
    Bash pozwala, przy  pomocy  tej  konstrukcji,  przekierowa
    standardowe wyjcie (deskryptor pliku 1) i standardowe wyjcie
    bldow (deskryptor plikow 2) do pliku, ktorego nazw  jest
    zinterpretowane s/lowo.

    Istniej dwie postaci takiego przekierowania:

       &>s/lowo
    i
       >&s/lowo

    Sporod nich, zalecan jest pierwsza forma. Jest ona semantycznie
    rownowana

       >s/lowo 2>&1

  Dokumenty w/lczone (Here Documents)
    Ten typ przekierowania instruuje powlok, by czytala wejcie z
    biecego rodla a do napotkania wiersza zawierajcego tylko s/lowo
    (bez adnych koczcych odstpow). Wszystkie wiersze przeczytane do
    tego  momentu  s  nastpnie uywane jako standardowe wejcie
    polecenia.

    Format dokumentow wlczonych jest nastpujcy:

       <<[-]s/lowo
           dokument w/lczony
       ogranicznik

    Na s/lowie nie jest  wykonywana  interpretacja  parametrow,
    podstawiania  wynikow  polece,  rozwijanie nazw plikow ani
    interpretacja wyrae arytmetycznych. Jeeli jakie znaki w s/lowie
    s cytowane, to ogranicznik jest wynikiem usunicia cytowa ze
    s/lowa, a wiersze w dokumencie wlczonym nie s interpretowane.
    Jeeli s/lowo nie jest cytowane, wszystkie wiersze dokumentu
    wlczonego podlegaj interpretacji parametrow, podstawianiu polece
    i interpretacji wyrae arytmetycznych. W tym ostatnim przypadku,
    sekwencja \<nowalinia> jest ignorowana, a do cytowania znakow \,
    $ i ` musi by uyte \.

    Jeeli operatorem przekierowania jest <<-, to wszystkie pocztkowe
    znaki tabulacji s obcinane z wierszy wejciowych i wiersza
    zawierajcego ogranicznik. Pozwala to na ustawienie naturalnych
    wci dla dokumentow wlczonych w skryptach powloki.

  Powielanie deskryptor'ow plik'ow
    Operator przekierowania

       [n]<&s/lowo

    sluy do powielania deskryptorow plikow wejciowych. Jeeli s/lowo
    zinterpretowane  zostanie  jako  jedna lub wicej cyfr, to
    deskryptor pliku oznaczony przez n czyniony jest kopi tego
    deskryptora.  Jeeli cyfry w s/lowie nie okrelaj otwartego dla
    wejcia deskryptora, pojawia si bld przekierowania. Jeeli s/lowo
    zinterpretowane jest jako -, deskryptor pliku n jest zamykany.
    Jeeli n nie zostalo okrelone, to stosowane jest standardowe
    wejcie (deskryptor pliku 0).

    Operator

       [n]>&s/lowo

    podobnie, sluy do powielania deskryptorow standardowego wyjcia.
    Jeeli nie okrelono n, stosowane jest  standardowe  wyjcie
    (deskryptor  pliku 1).  Jeeli cyfry w s/lowie nie okrelaj
    deskryptora pliku otwartego do  wyjcia,  pojawia  si  bld
    przekierowania.  W przypadku specjalnym, jeeli pominito n, a
    s/lowo nie jest interpretowane jako jedna lub wicej cyfr, to
    przekierowywane s standardowe wyjcie i standardowe wyjcie bldow,
    jak opisano poprzednio.

  Otwieranie deskryptor'ow plik'ow do odczytu i zapisu
    Operator przekierowania

       [n]<>s/lowo

    powoduje, e plik o nazwie wyniklej z interpretacji s/lowa
    zostanie otwarty do odczytu i zapisu.  Odczyt i zapis bd
    wykonywane z deskryptora pliku n lub standardowego wejcia
    (deskryptor pliku 0) jeli nie podano n. Jeeli plik nie istnieje
    jest tworzony.

ALIASY

    Aliasy (czyli synonimy) pozwalaj na zastpienie slowa lacuchem,
    gdy zostanie ono uyte jako pierwsze slowo w poleceniu prostym.
    Powloka utrzymuje list aliasow, ktore mog by ustawiane i
    uniewaniane przy pomocy wbudowanych polece alias i unalias
    (zobacz poniej WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI).  Dla pierwszego
    slowa  kadego polecenia, jeli nie jest cytowane, nastpuje
    sprawdzenie, czy posiada ono alias. Jeeli tak, to slowo to jest
    zastpowane tekstem aliasu. Nazwa aliasu i zastpujcy ja tekst mog
    zawiera dowolne poprawne wejcie powloki, lcznie z metaznakami
    podanymi powyej, z wyjtkiem tego, e nazwy aliasow nie mog
    zawiera znaku rownoci =. Pierwsze slowo tekstu zastpujcego jest
    z  kolei  sprawdzane  na  aliasy, ale slowo identyczne z
    interpretowanym  wlanie  aliasem  nie  jest  interpretowane
    powtornie. Oznacza to, e mona mie alias ls do ls -F, na
    przyklad, a bash nie bdzie usilowal rekurencyjnie interpretowa
    zastpujcego tekstu. jeeli ostatnim znakiem wartoci aliasu jest
    odstp, to nastpne slowo polecenia wystpujce po aliasie ma rownie
    sprawdzan interpretacj aliasow.

    Aliasy s tworzone i pokazywane poleceniem alias, a usuwane
    poleceniem unalias.

    Nie ma adnego mechanizmu poslugiwania si argumentami w tekcie
    zastpujcym. Jeli potrzebne s argumenty, powinna zosta uyta
    funkcja powloki (zobacz poniej FUNKCJE).

    Aliasy nie s interpretowane, gdy powloka nie jest interaktywna,
    chyba e ustawiono opcj powloki expand_aliases przy pomocy shopt
    (zobacz opis shopt w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI poniej).

    Reguly dotyczce definiowania i uywania  aliasow  s  nieco
    zagmatwane.  Bash zawsze czyta co najmniej jeden pelny wiersz z
    wejcia przed wykonaniem jakichkolwiek polece tego wiersza.
    Aliasy interpretowane s w czasie odczytu polecenia, nie podczas
    jego wykonywania. Z tego powodu, definicja aliasu wystpujca w
    tym  samym wierszu, co inne polecenie nie zadziala a do
    przeczytania nastpnego wiersza wejcia. Na polecenia wystpujce
    po definicji aliasu, w tym samym wierszu, nowy alias nie ma
    wplywu. Zachowanie to ujawnia si take podczas wykonywania
    funkcji.  Aliasy interpretowane s w czasie odczytu definicji
    funkcji, nie za podczas jej wykonywania, gdy sama definicja
    funkcji  stanowi  polecenie  zloone. W skutek tego aliasy
    zdefiniowane w funkcji nie s dostpne, a do chwili po wykonaniu
    funkcji. Dla bezpieczestwa, zawsze umieszczaj definicje aliasow
    w odrbnym wierszu i nie uywaj alias w poleceniach zloonych.

    Prawie w kadym zastosowaniu aliasy s wyparte przez funkcje
    powloki.

FUNKCJE

    Punkcja powloki, zdefiniowana jak opisano powyej, w sekcji
    GRAMATYKA POW/LOKI, przechowuje szereg polece do poniejszego
    wykonania.  Gdy nazwa funkcji powloki uywana jest jako nazwa
    polecenia prostego, wykonywana jest lista polece zwizanych z t
    nazw funkcji. Funkcje wykonywane s w kontekcie biecej powloki;
    do ich interpretacji nie jest tworzony aden nowy proces (zauwa
    ronic  w stosunku do wykonania skryptu powloki).  Podczas
    wykonywania funkcji,  przekazane  jej  argumenty  staj  si
    parametrami pozycyjnymi. Aktualizowany jest specjalny parametr
    #, tak by odzwierciedlal zmian. Parametr pozycyjny 0 nie jest
    zmieniany.  Zmienna  FUNCNAME  podczas wykonywania funkcji
    ustawiana jest na jej nazw. Wszystkie inne aspekty rodowiska
    wykonywania powloki s identyczne midzy funkcj i jej wywolujcym,
    z wyjtkiem tego, e nie jest dziedziczona pulapka (trap) DEBUG
    (zobacz  opis wbudowanego trap poniej, w sekcji WBUDOWANE
    POLECENIA POW/LOKI ).

    Zmienne lokalne dla funkcji mog by deklarowane przy pomocy
    wbudowanego polecenia local.  Zwykle zmienne i ich wartoci s
    wspolne dla funkcji i jej wolajcego.

    Jeeli w funkcji wywolywane jest wbudowane polecenie return,
    funkcja  koczy  dzialanie i wykonywanie wznawiane jest od
    nastpnego polecenia po wywolaniu funkcji. Gdy funkcja koczy
    dzialanie, parametrom pozycyjnym i parametrowi specjalnemu #
    przywracane s wartoci, jakie posiadaly one przed wykonaniem
    funkcji.

    List nazw i definicji funkcji mona uzyska przy pomocy opcji -f
    wbudowanych polece declare lub typeset. Opcja -F polece declare
    lub typeset podaje same nazwy funkcji. Funkcje mona eksportowa,
    tak e bd one automatycznie zdefiniowane w podpowlokach. Wykonuje
    si to przy pomocy opcji -f wbudowanego polecenia export.

    Funkcje mog by rekurencyjne. Nie ma narzuconego ograniczenia na
    liczb rekurencyjnych wywola.

OBLICZANIE WYRAE ARYTMETYCZNYCH

    Powloka pozwala, pod pewnymi warunkami, na obliczanie wartoci
    wyrae  arytmetycznych  (zobacz  wbudowane  polecenie let i
    Interpretacja wyrae arytmetycznych). Obliczenia wykonywane s na
    dlugich  liczbach calkowitych (long integer), bez kontroli
    przepelnienia (overflow), mimo i dzielenie przez  0  jest
    przechwytywane i oznaczane jako bld. Operatory i ich priorytety
    oraz sposob ich dolczania s takie same jak w jzyku C.  Ponisza
    lista  operatorow pogrupowana jest w poziomy operatorow o
    jednakowym priorytecie. Poziomy podano w kolejnoci malejcego
    priorytetu.

    id++ id--
       post-inkrementacja i post-dekrementacja zmiennej
    ++id --id
       pre-inkrementacja i pre-dekrementacja zmiennej
    - +  jednoargumentowy minus i plus
    ! ~  negacja logiczna i bitowa
    **   potgowanie
    * / % mnoenie, dzielenie, reszta z dzielenia
    + -  dodawanie, odejmowanie
    << >> lewo i prawostronne przesunicie bitowe
    <= >= < >
       porownanie
    == != rownoci i nierowno
    &   bitowa koniunkcja (AND)
    ^   bitowa alternatywa wylczna (XOR)
    |   bitowa alternatywa (OR)
    &&   logiczna koniunkcja (AND)
    ||   logiczna alternatywa (OR)
    wyra?wyra:wyra
       obliczenie warunkowe (conditional evaluation)
    = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
       przypisanie
    wyra1 , wyra2
       przecinek

    Jako  operandy  dozwolone s zmienne powloki; interpretacja
    parametrow przeprowadzana jest przed obliczeniem  wyraenia.
    Wewntrz wyraenia, do zmiennych powloki mona si te odwolywa przez
    nazw, bez uycia skladni interpretacji parametrow.  Gdy wystpi
    odwolanie si do zmiennej, jej warto obliczana jest jako wyraenie
    arytmetyczne. Zmienna powloki nie musi mie wlczonego atrybutu
    liczby calkowitej by mogla by uyta w wyraeniu.

    Stale z pocztkowym 0 interpretowane s jako liczby osemkowe.
    Pocztkowe 0x lub 0X oznacza liczb szesnastkow. W pozostalych
    przypadkach liczby maj posta [podstawa#]n, gdzie podstawajest
    liczb dziesitn pomidzy 2 a 64 reprezentujc podstaw ukladu
    pozycyjnego, za n liczb w ukladzie o tej podstawie. Jeli
    pominito podstawa#, to uywana jest podstawa 10. Cyfry wiksze ni
    9 reprezentowane s przez male litery, wielkie litery, @ i _, w
    tej kolejnoci. Jeeli podstawa jest mniejsza bd rowna 36, to do
    zapisu liczb pomidzy 10 a 35 mona uywa zamiennie malych i
    wielkich liter.

    Operatory interpretowane s w kolejnoci priorytetu. Podwyraenia w
    nawiasach obliczane s jako pierwsze i mog uniewani podane wyej
    reguly priorytetow.

WYRAENIA WARUNKOWE

    Wyraenia warunkowe uywane s przez polecenie zloone [[ oraz
    polecenia wbudowane test i [ do testowania atrybutow pliku i
    wykonywania porowna lacuchowych i arytmetycznych.  Wyraenia
    zloone s z poniszych jedno- i dwuargumentowych skladowych. Jeli
    ktory z argumentow plikowych jednej z skladowych jest w postaci
    /dev/fd/n,  to sprawdzany jest deskryptor pliku n.  Jeeli
    argument plik ktorej skladowej jest jednym z  /dev/stdin,
    /dev/stdout lub /dev/stderr, to sprawdzany jest, odpowiednio,
    deskryptor 0, 1 lub 2.

    -a plik
       Prawda jeli plik istnieje.
    -b plik
       Prawda jeli plik istnieje i jest blokowym  plikiem
       specjalnym.
    -c plik
       Prawda  jeli plik istnieje i jest znakowym plikiem
       specjalnym.
    -d plik
       Prawda jeli plik istnieje jest katalogiem.
    -e plik
       Prawda jeli plik istnieje.
    -f plik
       Prawda jeli plik istnieje i jest plikiem zwyklym.
    -g plik
       Prawda jeli plik istnieje i ma ustawiony bit set-group-
       id.
    -h plik
       Prawda jeli plik istnieje i jest dowizaniem symbolicznym.
    -k plik
       Prawda jeli plik istnieje i ma ustawiony bit ochrony
       (sticky bit).
    -p plik
       Prawda jeli plik istnieje i jest potokiem nazwanym
       (FIFO).
    -r plik
       Prawda jeli plik istnieje i daje si czyta.
    -s plik
       Prawda jeli plik istnieje i ma rozmiar wikszy ni zero.
    -t fd Prawda jeli deskryptor pliku fd jest otwarty i odnosi si
       do terminala.
    -u plik
       Prawda jeli plik istnieje i ma ustawiony bit set-user-id.
    -w plik
       Prawda jeli plik istnieje i daje si do zapisa.
    -x plik
       Prawda jeli plik istnieje i jest wykonywalny.
    -O plik
       Prawda jeli plik istnieje i jego wlacicielem  jest
       efektywny id uytkownika.
    -G plik
       Prawda  jeli plik istnieje i jego wlacicielem jest
       efektywny id grupy.
    -L plik
       Prawda jeli plik istnieje i jest dowizaniem symbolicznym.
    -S plik
       Prawda jeli plik istnieje i jest gniazdem.
    -N plik
       Prawda jeli plik istnieje i by zmieniany od czasu
       ostatniego jego odczytu.
    plik1 -nt plik2
       Prawda jeli plik1 jest nowszy (wedlug daty modyfikacji)
       od pliku2.
    plik1 -ot plik2
       Prawda jeli plik1 jest starszy ni plik2.
    plik1 -ef plik2
       Prawda jeli plik1 i plik2 maj ten sam numer urzdzenia i
       i-wzla.
    -o nazwa_opcji
       Prawda jeli opcja powloki nazwa_opcji jest wlczona.
       Zobacz zestawienie opcji w opisie opcji -o wbudowanego
       set, poniej.
    -z /lacuch
       Prawda jeli dlugo /lacucha wynosi zero.
    -n /lacuch
    /lacuch Prawda jeli /lacuch ma dlugo niezerow.
    /lacuch1 == /lacuch2
       Prawda jeli lacuchy s rowne. Zamiast == mona uy =.
    /lacuch1 != /lacuch2
       Prawda jeli lacuchy nie s rowne.
    /lacuch1 < /lacuch2
       Prawda jeli /lacuch1 przy sortowaniu wystpowalby przed
       /lacuchem2 wedlug biecego ustawienia locale.
    /lacuch1 > /lacuch2
       Prawda jeli /lacuch1 przy sortowaniu wystpowalby  po
       /lacuchu2 wedlug biecego ustawienia locale.
    arg1 OP arg2
       OP jest jednym z -eq, -ne, -lt, -le, -gt lub -ge. Te
       arytmetyczne operatory dwuargumentowe zwracaj prawd jeli
       arg1  jest odpowiednio rowne (eq), nie rowne (ne),
       mniejsze ni (lt), mniejsze bd rowne (le), wiksze ni (gt)
       lub wiksze bd rowne (ge) arg2.  Arg1 i arg2 mog by
       dodatnimi lub ujemnymi liczbami calkowitymi.

INTERPRETACJA POLECE PROSTYCH

    Gdy wykonywane jest polecenie proste, powloka wykonuje nastpujce
    interpretacje, przypisania i przekierowania, od lewej do prawej.

    1.   Slowa oznaczone przez analizator skladni jako przypisania
       zmiennych (poprzedzajce nazw polecenia) i przekierowania
       zachowywane s do poniejszego przetworzenia.

    2.   Slowa,  nie  bdce  przypisaniami  zmiennych  ani
       przekierowaniami s interpretowane. Jeeli po interpretacji
       pozostan jakie slowa, to pierwsze z nich przyjmowane jest
       za nazw polecenia a pozostale za argumenty.

    3.   Wykonywane s przekierowania, jak opisano powyej w sekcji
       PRZEKIEROWANIE.

    4.   W kadym przypisaniu zmiennej tekst po znaku rownoci =
       podlega interpretacji tyldy, interpretacji parametrow,
       podstawianiu  wynikow  polece,  interpretacji  wyrae
       arytmetycznych i usuwaniu cudzyslowow, zanim zostanie
       przypisany do zmiennej.

    Jeeli nie otrzymano adnej nazwy polecenia, to przypisania
    zmienncyh dotycz rodowiska aktualnej powloki. W przeciwnim
    razie, zmienne s dodawane do rodowiska wykonywanego polecenia i
    nie maj wplywu na rodowisko biecej powloki. jeeli ktore z
    przypisa usiluje nada warto zmiennej read-only, pojawia si bld,
    a polecenie koczy prac z niezerowym kodem.

    Jeeli nie otrzymano adnej nazwy polecenia,  wykonywane  s
    przekierowania, ale nie maj one wplywu na biece rodowisko
    powloki. Bld przekierowania powoduje, e polecenie koczy prac z
    niezerowym kodem.

    Jeeli po interpretacji istnieje nazwa polecenia, to wykonywanie
    odbywa si jak opisano poniej. W przeciwnym wypadku, polecenie
    koczy prac. Jeeli jednym z wykonanych krokow bylo podstawienie
    wynikow polecenia, to zwracany kod zakoczenia jest  kodem
    ostatniego wykonanego podstawienia polecenia. Jeli nie wystpilo
    podstawianie polece, to polecenie koczy prac z kodem zerowym.

WYKONYWANIE POLECE

    Po podziale polecenia na slowa, jeli jego wynikiem  jest
    polecenie proste z opcjonaln list argumentow, podejmowane s
    ponisze akcje.

    Jeli polecenie nie zawiera ukonikow, powloka  usiluje  je
    zlokalizowa.  jeeli istnieje funkcja powloki o tej nazwie,
    wywolywana jest ta funkcja, jak opisano powyej w sekcji FUNKCJE.
    Jeeli nazwa nie pasuje do funkcji, powloka szuka jej na licie
    polece wbudowanych. Jeeli nie znaleziono pasujce, to jest ono
    wywolywane.

    Jeeli  nazwa  nie jest ani funkcj powloki ani poleceniem
    wbudowanym i nie zawiera ukonikow, to bash przeszukuje kady
    element z PATH usilujc znale katalog zawierajcy plik wykonywalny
    o takiej nazwie. Bash posluguje si tablic mieszajc (hash table)
    do zapamitywania pelnych nazw plikow wykonywalnych (zobacz hash
    w WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI poniej).  Pelne przeszukiwanie
    katalogow z PATH wykonywane jest tylko wtedy, gdy polecenia nie
    znaleziono w tablicy mieszajcej.  Jeeli  poszukiwanie  nie
    powiodlo si, powloka wypisuje komunikat o bldzie i zwraca kod
    zakoczenia rowny 127.

    Jeeli poszukiwanie bylo pomylne lub jeli nazwa polecenia zawiera
    jeden lub wicej ukonikow, powloka wykonuje zadany program w
    odrbnym rodowisku wykonania. Argumentowi 0 przypisywana jest
    podana  nazwa,  a  pozostalym  argumentom polecenia podane
    argumenty, jeli byly takowe.

    Jeeli wykonanie to nie powiedzie si, gdy plik nie ma formatu
    wykonywalnego, a nie jest katalogiem, to zaklada si, e jest on
    skryptem pow/loki, plikiem  zawierajcym  polecenia  powloki.
    Powolywana  jest podpowloka do jego wykonania. Powloka ta
    reinicjuje si, zatem efekt jest taki, jakby do obslugi skryptu
    zostala wywolana nowa powloka, z wyjtkiem tego, e poloenia
    polece zapamitane przez rodzica (zobacz hash poniej w WBUDOWANE
    POLECENIA POW/LOKI s zachowywane przez potomka.

    Jeeli program jest plikiem o zawartoci rozpoczynajcej si od #!,
    to reszta pierwszego wiersza okrela interpreter dla  tego
    programu.  Powloka uruchamia podany interpreter na systemach
    operacyjnych,  ktore  same  nie  obsluguj  tego  formatu
    wykonywalnego.  Argumenty  dla  interpretera  skladaj si z
    pojedynczego opcjonalnego argumentu wystpujcego  po  nazwie
    interpretera w pierwszym wierszu programu, nastpujcej po nim
    nazwy programu i nastpujcych po niej argumentow polecenia, jeli
    byly takowe.

RODOWISKO WYKONYWANIA POLECE

    Powloka posiada rodowisko wykonywania (execution environment),
    skladajce si z:

    o   otwarte pliki odziedziczone przez powlok przy wywolaniu,
       zmodyfikowane  przez  przekierowania  przekazane  do
       wbudowanego polecenia exec

    o   biecy katalog roboczy ustawiony przez cd, pushd lub popd,
       albo odziedziczony przez powlok przy wywolaniu

    o   mask trybut tworzonych plikow ustawion przez umask albo
       odziedziczon po rodzicu powloki

    o   biece pulapki ustawione przez trap

    o   parametry powloki ustawione przez przypisania zmiennych
       przy pomocy set albo odziedziczone ze rodowiska rodzica
       powloki

    o   funkcje powloki zdefiniowane podczas wykonywania lub
       odziedziczone ze rodowiska rodzica powloki

    o   opcje wlczone przy wywolaniu (albo domylnie albo przy
       pomocy argumentow wiersza polece) albo przez set

    o   opcje wlczone przez shopt

    o   aliasy powloki zdefiniowane przy pomocy alias

    o   rone id procesow, lcznie z identyfikatorami zada tla,
       warto $$ i warto $PPID

    Gdy ma zosta wykonane polecenie proste inne ni funkcja powloki
    lub polecenie wbudowane, wywolywane jest w odrbnym rodowisku
    wykonania, skldajcych si z poniszych elementow. Jeli nie podano
    inaczej, wartoci dziedziczone s z powloki.

    o   otwarte pliki powloki, plus modyfikacje  i  dodatki
       okrelone przez przekierowania polecenia

    o   biecy katalog roboczy

    o   maska trybu tworzonych plikow

    o   zmienne powloki oznaczone do wyeksportowania, razem ze
       zmiennymi wyeksportowanymi do polecenia, przekazane w
       rodowisku.

    o   pulapki przechwycone przez powlok resetowane s do wartoci
       odziedziczonych przez ni od rodzica, a pulapki ignorowane
       przez powlok s ignorowane.

    Polecenie wywolane w odrbnym rodowisku nie moe wplywa na
    rodowisko wykonywania powloki.

    Podstawienia  wynikow  polece  i  polecenia  asynchroniczne
    wywolywane s w rodowisku podpowloki, ktore jest kopi rodowiska
    powloki, z wyjtkiem tego, e pulapki przechwycone przez powlok s
    resetowane do wartoci, jakie powloka odziedziczyla po rodzicu
    podczas wywolania. Polecenia wbudowane wywolywane jako cz potoku
    rownie wykonywane s w rodowisku podpowloki. Zmiany wykonane w
    rodowisku podpowloki nie mog wplywa na rodowisko wykonywania
    powloki.

    Jeeli po poleceniu wystpuje &, a nie uaktywniono sterowania
    zadaniami, to domylnym standardowym wejciem dla tego polecenia
    jest  pusty plik /dev/null. W przeciwnym razie wywolywane
    polecenie dziedziczy deskryptory plikow po wolajcej powloce,
    zmodyfikowane przekierowaniami.

RODOWISKO

    Poczas  wywolywania program otrzymuje tablic lacuchow zwan
    rodowiskiem(environment). jest to lista par nazwa-warto, o
    postaci nazwa=warto.

    Powloka pozwala na manipulowanie rodowiskiem na kilka sposobow.
    Przy wywolaniu, przeszukuje ona wlasne rodowisko i tworzy
    parametr dla kadej znalezionej nazwy, automatycznie zaznaczajc
    go do wyeksportowania do  procesow  potomnych.  Wykonywane
    polecenia dziedzicz rodowisko.  Polecenia export i declare -x
    pozwalaj na dodawanie i usuwanie ze rodowiska parametrow i
    funkcji.  Jeeli w rodowisku zmieniana jest warto parametru, to
    nowa warto staje si czci rodowiska, zastpujc star. rodowisko
    dziedziczone  przez kade wykonywane polecenie sklada si z
    pocztkowego rodowiska powloki, ktorego wartoci mog by w powloce
    zmieniane, minus ewentualne pary usunite poleceniem unset, plus
    dodane poprzez polecenia export i declare -x.

    rodowisko dla dowolnego polecenia prostego czy funkcji moe by
    tymczasowo powikszone przez poprzedzenie polecenia przypisaniem
    parametrow, jak opisano powyej w  sekcji  PARAMETRY.  Te
    instrukcje  przypisania  maj  wplyw  wylcznie na rodowisko
    postrzegane przez to polecenie.

    Jeeli ustawiona jest opcja -k (zobacz poniej opis wbudowanego
    polecenia set), to wszystkie przypisania parametrow umieszczane
    s w rodowisku polecenia, a nie tylko te, ktore poprzedzaj nazw
    polecenia.

    Gdy bash wywoluje polecenie zewntrzne, zmienna _ ustawiana jest
    na peln nazw pliku polecenia i przekazywana temu poleceniu w
    jego rodowisku.

KOD ZAKOCZENIA

    Dla celow powloki, polecenie, ktore zakoczylo prac z zerowym
    kodem zakoczenia, powiodlo si. Zerowy kod oznacza powodzenie.
    Niezerowy kod oznacza niepowodzenie. Gdy polecenie koczy prac z
    bldem krytycznym N, bash posluguje si wartoci 128+N jako kodem
    zakoczenia.

    Jeeli nie znaleziono polecenia, proces potomny powolany do jego
    wykonania zwraca kod 127. Jeeli polecenie zostalo znalezione,
    ale nie jest wykonywalne, kod zakoczenia wynosi 126.

    Jeeli  polecenie  nie  powiodlo si z powodu bldu podczas
    interpretacji lub przekierowania, kod zakoczenia jest wikszy od
    zera.

    Wbudowane polecenia powloki zwracaj kod 0 (true prawda) jeli si
    powiodly, i niezerowy (false falsz) jeli podczas ich wykonywania
    pojawil si bld. Wszystkie polecenia wbudowane zwracaj kod 2 dla
    wskazania niepoprawnego uycia.

    Sam Bash zwraca kod zakoczenia ostatniego wykonanego polecenia,
    chyba e pojawi si bld skladni, wowczas koczy prac z wartoci
    niezerow. Zobacz te poniej polecenie wbudowane exit.

SYGNA/LY

    Gdy bash jest interaktywny, przy braku jakichkolwiek pulapek
    (przechwytywania sygnalow), ignoruje on SIGTERM (tak, e kill 0
    nie zabija powloki interaktywnej), a SIGINT jest przechwytywany
    i obslugiwany (tak, e wbudowane polecenie wait daje si przerwa).
    We wszystkich przypadkach, bash ignoruje SIGQUIT. Jeeli dziala
    kontrola zada, bash ignoruje SIGTTIN, SIGTTOU i SIGTSTP.

    Zadania synchroniczne uruchomione przez bash maj procedury
    obslugi sygnalow (signal handlers)  ustawione  na  wartoci
    odziedziczone  przez powlok po rodzicu. Jeeli nie pracuje
    kontrola zada, to polecenia asynchroniczne ignoruj rownie SIGINT
    i SIGQUIT.  Polecenia uruchamiane wskutek podstawiania polece
    ignoruj generowane z klawiatury sygnaly kontroli zada SIGTTIN,
    SIGTTOU i SIGTSTP.

    Powloka  domylnie koczy prac po otrzymaniu SIGHUP.  Przed
    zakoczeniem, powloka interaktywna rozsyla otrzymany SIGHUP do
    wszystkich zada, pracujcych lub zatrzymanych. Do zatrzymanych
    zada wysylany jest SIGCONT by upewni si, e otrzymuj SIGHUP.
    Chcc unikn wyslania sygnalu przez powlok do konkretnego zadania,
    naley usun je z tablicy zada przy pomocy wbudowanego polecenia
    disown (zobacz poniej WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI) lub oznakowa,
    by nie otrzymywalo SIGHUP, poslugujc si disown -h.

    Jeeli przy pomocy shopt zostala ustawiona opcja huponexit
    powloki, bash wysyla SIGHUP do wszystkich zada, gdy koczy prac
    interaktywna powloka zgloszeniowa.

    Gdy bash podczas oczekiwania na ukoczenie polecenia otrzymuje
    sygnal, dla ktorego ustawiono pulapk, pulapka ta nie zostanie
    wykonana a do zakoczenia pracy polecenia. Gdy bash oczekuje na
    polecenie  asynchroniczne za porednictwem wbudowanego wait,
    odbior sygnalu, dla ktorego ustawiono przechwytywanie spowoduje,
    e wbudowane wait natychmiast skoczy prac z kodem wikszym od 128,
    po czym natychmiast zostanie wywolana pulapka.

KONTROLA ZADA

    Kontrola zada odnosi si do moliwoci selektywnego zatrzymywania
    (zawieszania  - suspend) wykonywania procesow i poniejszej
    kontynuacji (wznawiania - resume) ich wykonywania. Uytkownik
    zwykle  wykorzystuje  to  udogodnienie  za  porednictwem
    interaktywnego interfejsu obslugiwanego wspolnie przez systemowy
    sterownik terminala i bash.

    Powloka kojarzy z kadym potokiem zadanie. Przechowuje tablic
    aktualnie wykonywanych zada, ktor mona przeglda za  pomoc
    polecenia jobs.  Gdy bash uruchamia zadanie asynchronicznie (w
    tle), wypisuje wiersz w rodzaju:

       [1] 25647

    wskazujcy, e zadanie to ma numer 1 a ID ostatniego procesu w
    potoku zwizanym z zadaniem wynosi 25647. Wszystkie procesy w
    jednym potoku nale do tego samego zadania.  Bash posluguje si
    abstrakcj (abstraction) zadania jako podstaw kontroli zada.

    Dla ulatwienia implementacji interfejsu uytkownika do kontroli
    zada, system operacyjny utrzymuje pojcie ID grupy proces'ow
    biecego terminala (current terminal process group ID). Elementy
    tej grupy procesow (procesy, ktorych ID grupy procesow jest
    rowny ID grupy procesow biecego terminala) otrzymuj generowane z
    klawiatury sygnaly, takie jak SIGINT.  Mowimy, e procesy te
    pracuj pierwszoplanowo. Procesy t/la to takie, ktorych ID grupy
    procesow roni si od terminala; procesy takie s odporne na
    sygnaly pochodzce z klawiatury. Tylko procesom pierwszoplanowym
    wolno czyta z lub pisa na terminalu. Do procesow tla usilujcych
    czyta (pisa) z terminala wysylany jest przez sterownik terminala
    sygnal SIGTTIN (SIGTTOU), ktory, jeli nie zostanie przechwycony,
    wstrzymuje proces.

    Jeeli system operacyjny, na ktorym dziala bash obsluguje kontrol
    zada, bash zawiera funkcje do jej wykorzystywania.  Nacinicie
    klawisza  wstrzymania (zwykle ^Z, Control-Z) podczas pracy
    procesu powoduje, e proces ten zostanie zatrzymany a sterowanie
    zostanie  zwrocone  do  bash.  Nacinicie klawisza op'onione
    wstrzymanie (zwykle ^Y, Control-Y) powoduje, e proces zostanie
    zatrzymywany gdy bdzie usilowal czyta wejcie z terminala, a
    sterowanie powroci do bash. Uytkownik moe nastpnie zmienia stan
    takiego zadania, poslugujc si poleceniem bg do kontynuacji
    zadania w tle, fg do kontynuacji na pierwszym planie lub
    poleceniem kill do zabicia zadania. ^Z dziala natychmiast i ma
    efekt uboczny: powoduje odrzucenie  oczekujcego  wyjcia  i
    wprowadzonych, a nieprzetworzonych nacini klawiszy (typeahead).

    Istnieje kilka sposobow wskazywania zadania w powloce. Znak %
    poprzedza nazw zadania. Zadanie numer n mona wskaza jako %n.
    Zadanie moe by te okrelone przez uycie przedrostka nazwy uytej
    do jego uruchomienia lub podlacucha, jaki wystpuje w jego
    wierszu polece.  Na przyklad, %ce odnosi si do zatrzymanego
    zadania ce.  Jeli przedrostek pasuje do wicej ni jednego
    zadania, bash zglasza bld. Z drugiej strony, uycie %?ce,
    wskazuje na zadanie zawierajce podlacuch ce w swym wierszu
    polece. Jeeli lacuch pasuje do wicej ni jednego zadania, bash
    zglasza bld. Symbole %% i %+ okrelaj rozumiane przez powlok
    biece zadanie, bdce ostatnim zadaniem zatrzymanym, gdy bylo na
    pierwszym planie lub uruchomionym w tle.  Do poprzedniego
    zadania mona odwolywa si przy pomocy %-. W wyjciu odnoszcym si
    do zada (np. wyjcie polecenia jobs), biece zadanie jest zawsze
    zaznaczone znakiem +, a zadanie poprzednie -.

    Do przywrocenia zadania na pierwszy plan mona posluy si po
    prostu jego nazw:  %1  jest  synonimem  dla  ,,fg  %1'',
    przywracajcego zadanie 1 z tla na pierwszy plan. Podobnie, ,,%1
    &'' wznawia zadanie 1 w tle, rownowanie do ,,bg %1''''.

    Powloka natychmiast dowiaduje si czy zadanie zmienilo stan.
    Normalnie, bash czeka ze zgloszeniem zmian do momentu, gdy ma
    wywietli zacht, by nie przerywa innego wyjcia. Jeeli wlczono
    opcj -b wbudowanego polecenia set, bash zglasza takie zmiany
    natychmiast.  Dla kadego koczcego prac  procesu  potomnego
    wykonywana jest ewentualna pulapka przechwytujca SIGCHLD.

    Jeeli wykonano prob zakoczenia pracy bash przy istniejcych
    zatrzymanych zadaniach, powloka wypisuje komunikat ostrzegawczy.
    Mona wowczas posluy si poleceniem jobs do sprawdzenia ich stanu.
    Jeeli wykonywana jest druga proba  zakoczenia  pracy  bez
    wystpienia wtrconego midzy nie polecenia, powloka nie wypisuje
    kolejnego ostrzeenia a zatrzymane zadania s przerywane.

ZACHTA POW/LOKI

    Przy wykonywaniu interaktywnym bash wywietla glowny symbol
    zachty  (primary prompt) PS1 kiedy jest gotowa na odczyt
    polecenia, za wtorn (secondary) zacht PS2 kiedy potrzebuje wicej
    danych z wejcia do uzupelnienia polecenia. Bash pozwala na
    dostosowywanie tych lacuchow zachty poprzez wstawianie pewnej
    iloci znakow specjalnych rozpoczynajcych si odwrotnym ukonikiem,
    ktore s dekodowane jak nastpuje:
       \a   znak dzwonka ASCII (07)
       \d   data w formacie "DzieTyg Miesic Dzie" format (np.,
           "Tue May 26")
       \e   znak escape ASCII (033)
       \h   nazwa hosta do pierwszej kropki `.'
       \H   nazwa hosta
       \j   liczba zada aktualnie obslugiwanych przez powlok
       \l   glowna cz nazwy urzdzenia terminala powloki
       \n   znak nowej linii
       \r   powrot karetki
       \s   nazwa  powloki, glowna cz nazwy $0 (fragment
           wystpujcy po ostatnim ukoniku)
       \t   biecy czas w formacie 24-godzinnym GG:MM:SS
       \T   biecy czas w formacie 12-godzinnym GG:MM:SS
       \@   biecy czas w 12-godzinnym formacie am/pm
       \A   biecy czas w 24-godzinnym formacie GG:MM
       \u   nazwa biecego uytkownika (username)
       \v   wersja programu bash (np. 2.00)
       \V   wydanie bash, wersja+poziom lat (np., 2.00.0)
       \w   biecy katalog roboczy
       \W   glowna cz nazwy biecego katalogu roboczego
       \!   numer tego polecenia w historii
       \#   numer polecenia tego polecenia
       \$   Jeeli efektywnym UID jest 0, to #, w przeciwnym
           razie $
       \nnn  znak odpowiadajcy szesnastkowej liczbie nnn
       \\   odwrotny ukonik
       \[   pocztek sekwencji znakow niedrukowalnych, ktora
           moe sluy do osadzenia  w  zachcie  sekwencji
           sterujcych terminalem
       \]   koniec sekwencji znakow niedrukowalnych

    Numer polecenia i numer w historii s zwykle rone: numer
    polecenia w historii jest jego pozycj na licie historii, ktora
    moe obejmowa polecenia odtworzone z pliku historii (zobacz
    poniej HISTORIA), podczas gdy numer polecenia jest pozycj w
    sekwencji  polece wykonanych w obecnej sesji powloki.  Po
    zdekodowaniu, lacuch jest interpretowany poprzez interpretacj
    parametrow, podstawianie wynikow polece, interpretacj wyrae
    arytmetycznych, interpretacj lacuchow i usuwanie cytowa, zgodnie
    z wartoci opcji promptvars powloki (zobacz opis polecenia shopt
    w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI poniej).

READLINE

    Jest to biblioteka obslugujca odczytywanie wejcia  podczas
    poslugiwania si powlok interaktywn, chyba e przy wywolaniu
    powloki podano opcj --noediting.  Domylnie, polecenia edycji
    wiersza s podobne do wystpujcych w emacsie. Dostpny jest take
    interfejs edycji wiersza w stylu vi. By wylczy edycj wiersza po
    uruchomieniu powloki, uyj opcji +o emacs lub +o vi wbudowanego
    polecenia set (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI poniej).

  Notacja Readline
    W tej sekcji, do zapisu nacini klawiszy uywana jest notacja w
    stylu emacsa. Klawisze kontrolne zapisywane s jako C-klawisz,
    np., C-n oznacza Control-N. Podobnie, meta klawisze zapisywane s
    jako M-klawisz, zatem M-x oznacza Meta-X. (Na klawiaturach bez
    klawisza meta M-x oznacza ESC x, tj. nacinij klawisz Escape a
    nastpnie klawisz x. Czyni to ESC the przedrostkiem meta (meta
    prefix). Kombinacja M-C-x oznacza ESC-Control-x, lub nacinij
    klawisz Escape, nastpnie przytrzymaj klawisz Control podczas
    naciskania klawisza x.)

    Poleceniom readline mona podawa numeryczne argumenty, ktore
    normalnie  dzialaj jako licznik powtorze.  Czasami jednak,
    znaczcy jest znak argumentu. Przekazanie ujemnego argumentu
    poleceniu, ktore dziala w przod (np. kill-line) powoduje, e
    bdzie ono dziala odwrotnym kierunku (wstecz).  Polecenia,
    ktorych zachowanie z argumentami odbiega od podanego odnotowano
    poniej.

    Gdy polecenie opisano jako usuwajce (killing) tekst, tekst ten
    jest  zachowywany  to  ewentualnego  poniejszego odzyskania
    (przywo/lania yanking). Kolejne usunicia powoduj, e tekst jest
    zbierany w jedn calo, ktor mona odzyska naraz. Polecenia nie
    usuwajce tekstu oddzielaj kawalki tekstu w stosie usuwania
    (killing ring).

  Inicjalizacja Readline
    Readline dostosowywane jest przy pomocy polece umieszczanych w
    pliku inicjujcym (plik inputrc). Nazwa tego pliku brana jest z
    wartoci zmiennej INPUTRC. Jeeli zmienna ta nie jest ustawiona,
    domyln nazw jest ~/.inputrc.  Gdy startuje program uywajcy
    biblioteki readline, odczytywany jest plik inicjujcy, po czym
    ustawiane s przypisania klawiszy i zmienne.  Istnieje tylko
    kilka podstawowych konstrukcjii dozwolonych w pliki inicjacji
    readline. Puste wiersze s ignorowane. Wiersze rozpoczynajce si
    od # s komentarzami.  Wiersze rozpoczynajce si od $ wskazuj
    konstrukcje warunkowe.  Inne wiersze wyznaczaj  przypisania
    klawiszy i ustawienia zmiennych.

    Domylne przypisania klawiszy mona zmieni przy pomocy pliku
    inputrc. Inne programy poslugujce si t bibliotek mog dodawa
    wlasne polecenia i przypisania.

    Na przyklad, umieszczenie

       M-Control-u: universal-argument
    lub
       C-Meta-u: universal-argument
    w inputrc spowodowaloby, e M-C-u wywolywaloby polecenie readline
    universal-argument.

    Rozpoznawane s nastpujce symboliczne nazwy znakow: RUBOUT, DEL,
    ESC, LFD, NEWLINE, RET, RETURN, SPC, SPACE i TAB.

    Oprocz nazw polece readline pozwala przypisywa klawisze do
    lacucha. Lacuch ten zostanie wstawiony po naciniciu klawisza
    (makro).

  Przypisania klawiszy Readline
    Skladnia przypisa klawiszy sterujcych w pliku inputrc jest
    prosta. Wymagana jest wylcznie nazwa polecenia lub tekst makra i
    sekwencja klawiszy, do ktorej powinno by przypisane. Klawisze
    mog by podane na dwa sposoby: jako symboliczna nazwa klawisza,
    moe by z przedrostkami Meta- lub Control-, lub jako sekwencja
    klawiszy.

    Przy uyciu postaci nazwa-klaw:nazwa-funkcji lub makro, nazwa-
    klaw jest nazw klawisza zapisan w jz.angielskim. Na przyklad:

       Control-u: universal-argument
       Meta-Rubout: backward-kill-word
       Control-o: "> output"

    W  powyszym  przykladzie,  C-u przypisane jest do funkcji
    universal-argument,  M-DEL  przypisane  jest  do  funkcji
    backward-kill-word  a C-o przypisane do uruchamiania makra
    wyraonego po prawej (to jest, wstawiania tekstu ,,> output'' w
    wiersz).

    W drugiej postaci, "sekw-klaw":nazwa-funkcji lub makro, sekw-
    klaw roni si od nazwa-klaw powyej tym, e przez umieszczenie
    sekwencji w cudzyslowach mona poda lacuchy oznaczajce cal
    sekwencj klawiszy. Mona posluy si niektorymi  kombinacjami
    klawiszy w stylu GNU Emacs-a, jak w poniszym przykladzie, nie s
    jednak rozpoznawane symboliczne nazwy znakow:

       "\C-u": universal-argument
       "\C-x\C-r": re-read-init-file
       "\e[11~": "Klawisz funkcyjny 1"

    W tym przykladzie, C-u jest ponownie przypisane do funkcji
    universal-argument.  C-x  C-r  przypisane jest do funkcji
    re-read-init-file, za ESC [ 1 1 ~ przypisane jest do wstawienia
    tekstu ,,Klawisz funkcyjny 1''.  Oto pelny zestaw sekwencji
    specjalnych w stylu GNU Emacs
       \C-  przedrostek control
       \M-  przedrostek meta
       \e   znak escape
       \\   odwrotny ukonik
       \"   doslowny cudzyslow "
       \'   doslowny apostrof '

    Oprocz sekwencji specjalnych w stylu GNU Emacsa, dostpny jest
    drugi zestaw sekwencji z uyciem odwrotnego ukonika:
       \a   alarm (dzwonek)
       \b   backspace
       \d   delete
       \f   wysuw strony (form feed)
       \n   nowa linia (newline)
       \r   powrot karetki (carriage return)
       \t   tabulacja pozioma (horizontal tab)
       \v   tabulacja pionowa (vertical tab)
       \nnn  omiobitowy znak, ktorego wartoci jest osemkowa
           liczba nnn (jedna do trzech cyfr)
       \xHH  omiobitowy znak, ktorego wartoci jest szesnastkowa
           liczba nnn (jedna lub dwie cyfry szesnastkowe)

    Podczas wprowadzania tekstu makra, do wskazania jego definicji
    musz by uyte pojedyncze lub podwojne cudzyslowy. Zaklada si, e
    tekst  niecytowany  jest  nazw  funkcji.  W  ciele makra
    interpretowane s sekwencje specjalne z uyciem odwrotnego ukonika
    opisane powyej. odwrotny ukonik cytuje dowolny inny znak w
    tekcie makra, lcznie z " i '.

    Bash umoliwia wywietlanie i zmian biecych przypisa klawiszy
    readline za pomoc wbudowanego polecenia bind. Tryb edycji mona
    przelcza podczas uywania interaktywnego przez posluenie si opcj
    -o wbudowanego polecenia set (zobacz poniej WBUDOWANE POLECENIA
    POW/LOKI).

  Zmienne Readline
    Readline posiada zmienne, ktorych mona uywa do dodatkowego
    dostosowania jej zachowania. Zmienna moe by ustawiana w pliku
    inputrc przy pomocy instrukcji postaci

       set nazwa-zmiennej warto

    Z wymienionymi niej wyjtkami, zmienne readline mog przyjmowa
    wartoci On lub Off. A oto zmienne i ich wartoci domylne:

    bell-style (audible)
       Kontroluje, co dzieje si gdy readline chce uy sygnalu
       dwikowego terminala. Jeli ustawiona na none, readline
       nigdy nie emituje sygna/lu. Jeli ustawiona na visible,
       readline pos/luguje si "widzialnym dzwonkiem" (visible
       bell), jeli jest dostpny. Jeeli ustawiona na audible,
       readline usi/luje uzyska sygna/l dwikowy z terminala.
    comment-begin (,,#'')
       Lacuch  wstawiany,  gdy  wykonywane  jest  polecenie
       insert-comment readline. Polecenie to jest przypisane do
       M-# w trybie emacs, za do # w trybie vi.
    completion-ignore-case (Off)
       Jeeli ustawiona na On, readline wykonuje dopasowywanie i
       uzupelnianie nazw plikow bez rozroniania wielkoci liter.
    completion-query-items (100)
       Okrela, kiedy uytkownik jest pytany o ogldanie takiej
       liczby moliwych uzupelnie tworzonych przez polecenie
       possible-completions.  Moe by ustawiona na dowoln liczb
       calkowit wiksz lub rown zero.  Jeeli liczba moliwych
       uzupelnie jest wiksza bd rowna wartoci tej zmiennej, to
       uytkownik jest pytany czy chce je ogldn; w przeciwnym
       razie s one po prostu pokazywane na terminalu.
    convert-meta (On)
       Jeli ustawione na On, readline bdzie zamienial znaki z
       ustawionym osmym bitem na sekwencje klawiszy ASCII przez
       obcicie osmego bitu i poprzedzenie znakiem escape (w
       efekcie, uywajc escape jako przedrostka meta).
    disable-completion (Off)
       Jeli ustawione na On, readline zabroni uzupelniania slow.
       Znaki uzupelniania zostan wstawione w wiersz tak, jakby
       zostaly przypisane do self-insert.
    editing-mode (emacs)
       Kontroluje czy readline rozpoczyna prac z  zestawem
       przypisa  klawiszy  podobnym  do  emacs czy do vi.
       editing-mode moe by ustawiane albo na emacs albo na vi.
    enable-keypad (Off)
       Gdy jest ustawione na On, readline bdzie usilowa wlczy
       numeryczny blok klawiatury (application keypad) przy
       wywolaniu. Niektore systemy potrzebuj tego do wlczenia
       klawiszy strzalek.
    expand-tilde (Off)
       Jeeli ustawione na on, podczas proby uzupelniania slow
       readline wykonuje interpretacj tyldy.
    history-preserve-point
       Ustawione na on powoduje, e kod obslugi historii polece
       usiluje w kadym wierszu polece odzyskanym za pomoc
       previous-history lub next-history umieci punkt (biec
       pozycj kursora) w tym samym miejscu.
    horizontal-scroll-mode (Off)
       Ustawione na On powoduje, e readline do wywietlania
       posluguje si pojedynczym wierszem. Jeli wejcie jest
       dlusze ni szeroko ekranu, to jego zawarto jest wowczas
       przewijana w poziomie w pojedynczym wierszu ekranu,
       zamiast zawijania do nastpnego wiersza.
    input-meta (Off)
       Jeli ustawiona na On, readline dopuci omiobitowe wejcie
       (to znaczy, nie bdzie obcina osmego bitu z odczytywanych
       znakow), bez wzgldu na to, co twierdzi terminal o
       moliwoci obslugi. Nazwa meta-flag jest synonimem tej
       zmiennej.
    isearch-terminators (,,C-[C-J'')
       Lacuch  znakow, ktory powinien przerywa wyszukiwanie
       krokowe (incremental search) bez poniejszego wykonywania
       znaku jako polecenia.  Jeeli zmiennej tej nie nadano
       wartoci, to wyszukiwanie krokowe bd przerywa ESC i C-J.
    keymap (emacs)
       Ustawia biece mapowanie klawiatury readline. Zestawami
       poprawnych mapowa s emacs, emacs-standard, emacs-meta,
       emacs-ctlx, vi, vi-command i  vi-insert.  vi  jest
       rownowanikiem  dla  vi-command; emacs jest rownowane
       emacs-standard. Domyln  wartoci  jest  emacs;  warto
       editing-mode rownie wplywa na domylne mapowanie.
    mark-directories (On)
       Jeeli ustawione na On, to uzupelniane nazwy katalogow maj
       dolczany kocowy ukonik.
    mark-modified-lines (Off)
       Jeeli ustawione na On, wiersze historii, ktore zostaly
       zmienione wywietlane s z poprzedzajc je gwiazdk (*).
    match-hidden-files (On)
       Ta zmienna, gdy jest ustawiona na On, powoduje, e
       readline wykonujc uzupelnianie nazw plikow dopasowuje
       pliki, ktorych nazwy zaczynaj si od kropki `.' (pliki
       ukryte), chyba e uytkownik podal tak pocztkow kropk w
       nazwie, jaka ma by uzupelniona.
    output-meta (Off)
       Jeeli  ustawione  na On, readline wywietla znaki z
       ustawionym osmym bitem wprost zamiast jako sekwencje
       specjalne z meta-przedrostkiem.
    print-completions-horizontally (Off)
       Jeeli ustawione na On, readline wywietla dopasowane
       uzupelnienia w kolejnoci alfabetycznej poziomo, zamiast w
       dol ekranu.
    show-all-if-ambiguous (Off)
       Zmienia to domylne zachowanie funkcji uzupelniania. Jeeli
       jest ustawione na on, to slowa majce wicej ni jedno
       moliwe uzupelnienie powoduj, e natychmiast zostan podane
       dopasowania zamiast wyemitowania sygnalu dwikowego.
    visible-stats (Off)
       Jeeli ustawione na On, to przy wywietlaniu moliwych
       uzupelnie do nazwy pliku zostanie dolczony znak okrelajcy
       typ pliku wskazywany przez stat(2).

  Konstrukcje warunkowe Readline
    Readline implementuje udogodnienie podobne duchem do funkcji
    kompilacji warunkowej preprocesora C, pozwalajce na wykonywanie
    przypisa klawiszy i ustawie zmiennych w zalenoci od wyniku
    testow. Uywane s cztery dyrektywy analizatora skladni.

    $if  Konstrukcja $if pozwala na wykonanie przypisa klawiszy w
       oparciu o tryb edycji, uywany terminal lub aplikacj
       korzystajc z readline. Tekst testu rozciga si do koca
       wiersza; do jego wydzielenia nie s wymagane adne znaki.

       mode  Posta mode= dyrektywy $if sluy do sprawdzania czy
           readline jest w trybie emacs czy vi. Moe by
           wykorzystywana, na przyklad,  w  polczeniu  z
           poleceniem set keymap, do ustawienia przypisa w
           mapowaniach emacs-standard i emacs-ctlx tylko jeli
           readline uruchamia si w trybie emacs.

       term  Posta  term=  mona  wykorzystywa  do wlczenia
           specyficznych dla terminala przypisa klawiszy, by
           moe do przypisania wyjcia dla sekwencji klawiszy
           funkcyjnych terminala. Slowo po prawej stronie =
           sprawdzane jest z zarowno peln nazw terminala,
           jaki i czci jego nazwy przed pierwszym -. Umoliwia
           to, na przyklad, dopasowanie przez sun zarowno sun
           jak i sun-cmd.

       aplikacja
           Konstrukcja aplikacja sluy do wlczania ustawie
           specyficznych  dla  aplikacji.  Kady  program
           korzystajcy z biblioteki readline ustawia nazw
           aplikacji (application name), a plik inicjujcy moe
           sprawdzi czy ma ona jak szczegoln warto.  Moe to
           by uywane do przypisywania sekwencji klawiszy
           funkcjom przydatnym  w  danym  programie.  Na
           przyklad,  ponisze  polecenie  dodaje sekwencj
           klawiszy wykonujc w bash cytowanie biecego lub
           poprzedniego slowa:

           $if Bash
           # Cytuj biece lub poprzednie slowo
           "\C-xq": "\eb\"\ef\""
           $endif

    $endif Polecenie to, jak wida w poprzednim przykladzie, koczy
       wykonywanie polecenia $if.

    $else Polecenia w tej galzi dyrektywy $if wykonywane s gdy nie
       powiedzie si sprawdzenie warunku.

    $include
       Dyrektywa ta pobiera jako argument pojedyncz nazw pliku i
       odczytuje polecenia i przypisania z tego pliku. Na
       przyklad, ponisza dyrektywa odczytalaby /etc/inputrc:

       $include /etc/inputrc

  Wyszukiwanie
    Readline zapewnia polecenia do wyszukiwania w historii polece
    (zobacz poniej HISTORIA) wierszy zawierajcych zadany lacuch.
    Istniej dwa tryby wyszukiwania: krokowy (incremental) i nie-
    niekrokowy(non-incremental).

    Wyszukiwania krokowe rozpoczynaj si przed zakoczeniem wpisywania
    przez uytkownika szukanego tekstu. Po wpisaniu kadego znakow
    szukanego lacucha readline wywietla nastpn pozycj historii
    pasujc do wpisanego do tej pory lacucha. Wyszukiwanie krokowe
    wymaga tylko tylu znakow ile potrzebne jest do znalezienia
    podanej pozycji historii.  Znaki wystpujce w wartoci zmiennej
    isearch-terminators slu do przerwania wyszukiwania krokowego.
    Jeeli zmienna ta nie ma przypisanej wartoci, to wyszukiwanie
    przerywaj znaki Escape  i  Control-J.  Control-G  porzuca
    wyszukiwanie krokowe i przywraca pierwotny wiersz. Gdy przerwie
    si wyszukiwanie, pozycja historii zawierajca poszukiwany lacuch
    staje si biecym wierszem.

    W celu odnalezienia innych pasujcych pozycji, naley nacisn
    odpowiednio Control-S lub Control-R. Wyszukuje to wstecz lub w
    przod kolejn pasujc do dotychczas wpisanego lacucha pozycj
    historii.  Wszystkie inne sekwencje klawiszy przypisane do
    polecenia readline przerywaj wyszukiwanie i wykonuj zadane
    polecenie. Na przyklad, znak nowej linii przerywa wyszukiwanie
    i akceptuje wiersz, wykonujc skutkiem tego polecenie z listy
    historii.

    Readline pamita lacuch uyty w ostatnim wyszukiwaniu krokowym.
    Jeeli Control-R zostanie nacinite dwa razy, bez wprowadzenia
    pomidzy naciniciami innych znakow definiujcych nowy lacuch
    szukania, to wykorzystywany jest uprzednio zapamitany lacuch.

    Wyszukiwania  nie-krokowe czytaj caly szukany lacuch przed
    rozpoczciem wyszukiwania pasujcych wierszy historii. Lacuch moe
    by wpisany przez uytkownika lub by czci zawartoci biecego
    wiersza.

  Nazwy polece Readline
    Poniej podano list nazw polece i domylnych sekwencji klawiszy,
    do ktorych s one przypisane.  Nazwy polece bez towarzyszcej
    sekwencji klawiszy s domylnie nieprzypisane.  W  poniszych
    opisach, punkt oznacza biec pozycj kursora, za zaznaczenie do
    pozycji kursora zapamitanej przez polecenie set-mark.  Tekst
    pomidzy punktem a zaznaczeniem nazywany jest obszarem.

  Polecenia ruchu
    beginning-of-line (C-a)
       Przesuwa na pocztek biecego wiersza.
    end-of-line (C-e)
       Przesuwa na koniec wiersza.
    forward-char (C-f)
       Przesuwa o znak w przod.
    backward-char (C-b)
       Przesuwa o znak wstecz.
    forward-word (M-f)
       Przesuwa na koniec nastpnego slowa. Slowa zloone s ze
       znakow alfanumerycznych (liter i cyfr).
    backward-word (M-b)
       Przesuwa na pocztek biecego, lub poprzedniego, slowa.
       Slowa zloone s ze znakow alfanumerycznych (liter i cyfr).
    clear-screen (C-l)
       Czyci ekran pozostawiajc biecy wiersz na gorze ekranu. Z
       argumentem, odwiea biecy wiersz bez czyszczenia ekranu.
    redraw-current-line
       Odwiea biecy wiersz.

  Polecenia operujce na historii
    accept-line (Newline, Return)
       Akceptuje wiersz bez wzgldu na to, gdzie znajduje si
       kursor. Jeeli wiersz ten nie jest pusty, to dodaje go do
       listy historii stosownie do stanu zmiennej HISTCONTROL.
       Jeeli  wiersz jest zmienionym wierszem historii, to
       odtwarza wiersz historii do stanu pierwotnego.
    previous-history (C-p)
       prowadza  poprzednie  polecenie  z  listy  historii,
       przesuwajc si wstecz listy.
    next-history (C-n)
       ciga nastpne polecenie z listy historii, przesuwajc si do
       przodu na licie.
    beginning-of-history (M-<)
       Przesuwa na pierwszy wiersz w historii.
    end-of-history (M->)
       Przesuwa na koniec historii wprowadzania, tj. obecnie
       wprowadzanego wiersza.
    reverse-search-history (C-r)
       Wyszukuje  wstecz  poczynajc  od  biecego wiersza i
       przesuwajc si, w razie potrzeby, 'w gor' historii. Jest
       to wyszukiwanie krokowe.
    forward-search-history (C-s)
       Wyszukuje  w  przod poczynajc od biecego wiersza i
       przesuwajc si, w razie potrzeby, 'w dol' historii. Jest
       to wyszukiwanie krokowe.
    non-incremental-reverse-search-history (M-p)
       Wyszukuje wstecz poczynajc od biecego wiersza poslugujc
       si wyszukiwaniem nie-krokowym podanego przez uytkownika
       lacucha.
    non-incremental-forward-search-history (M-n)
       Wyszukuje w przod poczynajc od biecego wiersza poslugujc
       si wyszukiwaniem nie-krokowym podanego przez uytkownika
       lacucha.
    history-search-forward
       Wyszukuje w przod w historii lacucha znakow pomidzy
       pocztkiem  biecego  wiersza  a  punktem.  Jest  to
       wyszukiwanie nie-krokowe.
    history-search-backward
       Wyszukuje  wstecz w historii lacucha znakow pomidzy
       pocztkiem biecego wiersza a biec pozycj kursora (punkt).
       Jest to wyszukiwanie nie-krokowe.
    yank-nth-arg (M-C-y)
       Wstawia pierwszy argument poprzedniego polecenia (zwykle
       drugie slowo z poprzedniego wiersza) w punkt (biec pozycj
       kursora). Z argumentem n, wstawia n-te slowo poprzedniego
       polecenia (slowa w poprzednim poleceniu zaczynaj si od
       slowa 0). Argument ujemny wstawia n-te slowo od koca
       poprzedniego polecenia.
    yank-last-arg (M-., M-_)
       Wstawia ostatni argument poprzedniego polecenia (ostatnie
       slowo  poprzedniej  pozycji historii). Z argumentem,
       zachowuje si dokladnie tak, jak yank-nth-arg.  Kolejne
       wywolania yank-last-arg przesuwaj wstecz listy historii,
       wstawiajc po kolei ostatni argument kadego wiersza.
    shell-expand-line (M-C-e)
       Interpretuj wiersz, jak czyni to powloka. Wykonuje to
       aliasy i interpretacj historii, jak rownie interpretacj
       slow powloki. Zobacz INTERPRETACJA HISTORII poniej.
    history-expand-line (M-^)
       Wykonuje interpretacj powloki w odniesieniu do biecego
       wiersza. Zobacz INTERPRETACJA HISTORII poniej.
    magic-space
       Wykonuje interpretacj powloki w odniesieniu do biecego
       wiersza i wstawia spacj. Zobacz INTERPRETACJA HISTORII
       poniej.
    alias-expand-line
       Wykonuje interpretacj aliasow w odniesieniu do biecego
       wiersza. Zobacz ALIASY powyej.
    history-and-alias-expand-line
       Wykonuje interpretacj historii i aliasow w odniesieniu do
       biecego wiersza.
    insert-last-argument (M-., M-_)
       Synonim yank-last-arg.
    operate-and-get-next (C-o)
       Akceptuje do wykonania biecy wiersz i ciga do edycji
       nastpny wzgldem biecego wiersz z historii. Argumenty s
       ignorowane.

  Polecenia zmiany tekstu
    delete-char (C-d)
       Usuwa znak w punkcie (pod kursorem). Jeeli punkt jest
       pocztkiem wiersza, nie ma adnych znakow w wierszu, a
       ostatni wpisany znak zostal przypisany do delete-char, to
       zwraca EOF.
    backward-delete-char (Rubout)
       Usuwa znak przed kursorem.  Jeeli  podano  argument
       numeryczny, zachowuje usunity tekst na stosie usuni.
    forward-backward-delete-char
       Usuwa znak pod kursorem, chyba e kursor znajduje si na
       kocu wiersza, wowczas usuwany jest znak przed kursorem.
    quoted-insert (C-q, C-v)
       Dodaje nastpny znak do wiersza doslownie. W ten sposob
       wstawiane s znaki takie, jak na przyklad C-q.
    tab-insert (C-v TAB)
       Wstawia znak tabulacji.
    self-insert (a, b, A, 1, !, ...)
       Wstawia wpisany znak.
    transpose-chars (C-t)
       Zamienia miejscami znak sprzed punktu ze znakiem w
       punkcie, rownoczenie przesuwajc punkt w przod. Jeeli
       punkt jest na kocu wiersza to zamienia to miejscami dwa
       znaki przed punktem. Argumenty ujemne nie skutkuj.
    transpose-words (M-t)
       Zamienia miejscami slowo sprzed punktu ze slowem za
       punktem,  przesuwajc rownoczenie punkt za przesunite
       sprzed niego slowo. Jeeli punkt jest na kocu wiersza to
       zamienia to miejscami dwa ostanie slowa wiersza.
    upcase-word (M-u)
       Zamienia na wielkie litery biece (lub nastpne) slowo. Z
       argumentem ujemnym zamienia na wielkie litery poprzednie
       slowo, ale nie przesuwa punktu.
    downcase-word (M-l)
       Zamienia na male litery biece (lub nastpne) slowo. Z
       argumentem ujemnym zamienia na male litery poprzednie
       slowo, ale nie przesuwa punktu.
    capitalize-word (M-c)
       Zamienia na kapitaliki (pierwsza litera wielka, pozostale
       male) biece (nastpne) slowo. Z  argumentem  ujemnym
       zamienia na kapitaliki poprzednie slowo, ale nie przesuwa
       punktu.

  Usuwanie i wklejanie
    kill-line (C-k)
       Usuwa tekst od punktu do koca wiersza.
    backward-kill-line (C-x Rubout)
       Usuwa wstecz do pocztku wiersza.
    unix-line-discard (C-u)
       Usuwa wstecz od punktu do pocztku wiersza. Usuwany tekst
       jest zachowywany na stosie usuni.
    kill-whole-line
       Usuwa wszystkie znaki biecego wiersza, bez wzgldu na
       poloenie punktu.
    kill-word (M-d)
       Usuwa od punktu do koca biecego slowa, lub jeli uyte
       pomidzy slowami, do koca nastpnego slowa. Granice slow s
       takie same, jak uywane przez forward-word.
    backward-kill-word (M-Rubout)
       Usuwa slowo sprzed punktu. Granice slow s takie same, jak
       uywane przez backward-word.
    unix-word-rubout (C-w)
       Usuwa slowo sprzed punktu, jako separatora slow uywajc
       bialych znakow. Usunity tekst zachowywany jest na stosie
       usuni.
    delete-horizontal-space (M-\)
       Usuwa wszystkie spacje i tabulatory wokol punktu.
    kill-region
       Usuwa tekst w biecym obszarze.
    copy-region-as-kill
       Kopiuje tekst obszaru do bufora usuwania.
    copy-backward-word
       Kopiuje slowo sprzed punktu do bufora usuwania. Granice
       slow s takie same, jak dla backward-word.
    copy-forward-word
       Kopiuje slowo wystpujce po punkcie do bufora usuwania.
       Granice slow s takie same, jak dla forward-word.
    yank (C-y)
       Wkleja wierzcholek stosu usuni do bufora w punkcie (w
       miejscu kursora).
    yank-pop (M-y)
       Obraca stos usuni i wkleja nowy wierzcholek. Dziala tylko
       nastpujc po yank lub yank-pop.

  Argumenty numeryczne
    digit-argument (M-0, M-1, ..., M--)
       Dodaje t cyfr do ju skladanego argumentu lub rozpoczyna
       nowy argument. M-- rozpoczyna argument ujemny.
    universal-argument
       Jest to inna metoda podawania argumentu.  Jeeli po tym
       poleceniu wystpuje jedna lub wicej cyfr, z opcjonalnym
       pocztkowym znakiem minus, to cyfry te definiuj argument.
       Jeeli po poleceniu wystpuj cyfry, to powtorne wykonanie
       universal-argument koczy argument numeryczny, ale  w
       przeciwnym  wypadku  jest  ignorowane.  W przypadku
       specjalnym, jeeli bezporednio po tym poleceniu wystpuje
       znak nie bdcy ani cyfr ani znakiem minus, to argument
       licznik dla nastpnego polecenia mnoony jest przez cztery.
       Argument  licznik [zwykle powtorze] wynosi pocztkowo
       cztery, tote wykonanie tej funkcji po raz pierwszy nadaje
       mu warto cztery, po raz drugi szesnacie, i tak dalej.

  Uzupe/lnianie
    complete (TAB)
       Usiluje przeprowadzi uzupelnianie tekstu przed punktem.
       Bash probuje uzupelniania traktujc tekst kolejno: jako
       zmienn (jeeli tekst zaczyna si od $), nazw uytkownika
       (jeli tekst zaczyna si od ~), nazw hosta (i jeli tekst
       zaczyna si od @) lub polecenie (lcznie z aliasami i
       funkcjami). Jeeli adne z powyszych nie daje dopasowania,
       to probowane jest uzupelnianie nazw plikow.
    possible-completions (M-?)
       Pokazuje moliwe uzupelnienia tekstu przed punktem.
    insert-completions (M-*)
       Wstawia przed punktem wszystkie uzupelnienia tekstu,
       ktore zostalyby wygenerowane przez possible-completions.
    menu-complete
       Podobne do complete, ale zastpuje slowo, jakie ma zosta
       uzupelnione pojedynczym uzupelnieniem z listy moliwych.
       Powtarzane wykonanie menu-complete  powoduje  krokowe
       przechodzenie przez list moliwych uzupelnie i wstawianie
       kadego z nich po kolei (zamiast uzupelnianego slowa). Na
       kocu  listy uzupelnie emitowany jest sygnal dwikowy
       (zaleny od ustawienia bell-style) i przywracany jest
       pierwotny tekst.  Argument n przesuwa n pozycji w przod
       na licie dopasowa; do przesuwania si wstecz mona uy
       argumentu  ujemnego.  Polecenie w zamierzeniu ma by
       przypisane do klawisza TAB, ale domylnie nie  jest
       przypisane.
    delete-char-or-list
       Usuwa znak pod kursorem, jeli nie jest to pocztek bd
       koniec wiersza (jak delete-char). Na kocu  wiersza,
       zachowuje si identycznie jak possible-completions. To
       polecenie jest domylnie nieprzypisane.
    complete-filename (M-/)
       Usiluje wykona uzupelnianie nazw plikow na tekcie sprzed
       kursora.
    possible-filename-completions (C-x /)
       Pokazuje  moliwe uzupelnienia tekstu sprzed kursora,
       traktujc go jak nazw pliku.
    complete-username (M-~)
       Usiluje wykona uzupelnianie tekstu  sprzed  kursora,
       traktujc go jak nazw uytkownika.
    possible-username-completions (C-x ~)
       Pokazuje  moliwe uzupelnienia tekstu sprzed kursora,
       traktujc go jak nazw uytkownika.
    complete-variable (M-$)
       Usiluje wykona uzupelnianie tekstu  sprzed  kursora,
       traktujc go jak zmienn powloki.
    possible-variable-completions (C-x $)
       Pokazuje  moliwe uzupelnienia tekstu sprzed kursora,
       traktujc go jak zmienn powloki.
    complete-hostname (M-@)
       Usiluje wykona uzupelnianie tekstu  sprzed  kursora,
       traktujc go jak nazw hosta.
    possible-hostname-completions (C-x @)
       Pokazuje  moliwe uzupelnienia tekstu sprzed kursora,
       traktujc go jak nazw hosta.
    complete-command (M-!)
       Usiluje uzupelni tekst sprzed punktu, traktujc go jak
       nazw polecenia. Uzupelnianie polecenia probuje dopasowa
       tekst kolejno do aliasow, slow zastrzeonych, funkcji
       powloki, polece wbudowanych powloki i wreszcie nazw
       plikow wykonywalnych.
    possible-command-completions (C-x !)
       Pokazuje moliwe uzupelnienia tekstu sprzed  kursora,
       traktujc go jak nazw polecenia.
    dynamic-complete-history (M-TAB)
       Usiluje  uzupelni  tekst  sprzed  kursora,  w  celu
       odnalezienia moliwych uzupelnie porownujc go z wierszami
       listy historii.
    complete-into-braces (M-{)
       Wykonuje uzupelnianie nazwy pliku i wstawia list moliwych
       uzupelnie ujt w nawiasy klamrowe, tak e jest ona dostpna
       dla powloki (zobacz powyej Interpretacja nawias'ow).

  Makra klawiaturowe
    start-kbd-macro (C-x ()
       Rozpoczyna  zachowywanie wpisywanych znakow w biecym
       makrze klawiaturowym.
    end-kbd-macro (C-x ))
       Zatrzymuje zachowywanie wpisywanych znakow w  biecym
       makrze klawiaturowym i przechowuje definicj.
    call-last-kbd-macro (C-x e)
       Ponownie  wykonuje  zdefiniowane  makro klawiaturowe,
       powodujc pojawianie si znakow makra tak, jakby zostaly
       wpisane z klawiatury.

  R'one
    re-read-init-file (C-x C-r)
       Odczytuje  zawarto pliku inputrc i dolcza wszystkie
       znalezione tam przypisania klawiszy i zmiennych.
    abort (C-g)
       Zaniechuje biecego polecenia edycji i emituje sygnal
       dwikowy terminala (zgodnie z ustawieniami bell-style).
    do-uppercase-version (M-a, M-b, M-x, ...)
       Jeeli poprzedzony przedrostkiem meta znak x jest mal
       liter, uruchamia plecenie, ktore jest przypisane do
       odpowiedniej wielkiej litery.
    prefix-meta (ESC)
       Poprzed przedrostkiem meta nastpny wpisany znak. ESC f
       jest rownowane Meta-f.
    undo (C-_, C-x C-u)
       Krokowe cofnicie operacji, pamitane odrbnie dla kadego
       wiersza.
    revert-line (M-r)
       Cofa wszystkie zmiany wykonane na tym wierszu. Podobne do
       wykonania polecenia undo wystarczajco wiele razy, by
       przywroci wiersz do stanu pocztkowego.
    tilde-expand (M-&)
       Wykonuje interpretacj tyldy w odniesieniu do biecego
       slowa.
    set-mark (C-@, M-<space>)
       ustawia znacznik (mark) w biecym punkcie. Jeeli podano
       argument numeryczny, znacznik jest ustawiany na takiej
       pozycji.
    exchange-point-and-mark (C-x C-x)
       Zamie punkt ze znacznikiem. Aktualna pozycja kursora
       ustawiana jest na zapamietan, a dotychczasowa pozycja
       zachowywana jako znacznik.
    character-search (C-])
       Odczytywany jest znak a punkt przesuwa si na nastpne
       wystpienie  tego  znaku.  Licznik  ujemny  wyszukuje
       poprzednie wystpienia.
    character-search-backward (M-C-])
       Odczytywany jest znak a punkt przesuwa si na poprzednie
       wystpienie tego znaku. Licznik ujemny wyszukuje kolejne
       wystpienia.
    insert-comment (M-#)
       Na pocztek bieceg wiersza wstawiana jest warto zmiennej
       comment-begin readline, a wiersz jest akceptowany tak,
       jakby wprowadzono znak nowej linii.  Domylna  warto
       comment-begin powoduje, e polecenie to czyni biecy wiersz
       komentarzem powloki.
    glob-expand-word (C-x *)
       Slowo sprzed kursora traktowane  jest  jak  wzorzec
       rozwijania nazw plikow i wstawiana jest lista pasujcych
       nazw, zastpujc slowo-wzorzec.
    glob-list-expansions (C-x g)
       Wywietlana jest lista rozwini, jakie zostalyby utworzone
       przez  glob-expand-word,  a  wiersz  jest  ponownie
       wywietlany.
    dump-functions
       Wypisuje do strumienia wyjciowego readline wszystkie
       funkcje i ich przypisania klawiszy. Jeeli podano argument
       numeryczny, wyjcie jest formatowane w taki sposob, by
       mona zrobi je czci pliku inputrc.
    dump-variables
       Wypisuje do strumienia wyjciowego readline wszystkie
       ustawialne zmienne readline i ich wartoci. Jeeli podano
       argument numeryczny, wyjcie jest formatowane w taki
       sposob, by mona zrobi je czci pliku inputrc.
    dump-macros
       Wypisuje wszystkie sekwencje klawiszy readline przypisane
       do makr i lacuchy jakie daj w wyniku. Jeeli podano
       argument numeryczny, wyjcie  jest formatowane w taki
       sposob, by mona zrobi je czci pliku inputrc.
    display-shell-version (C-x C-v)
       Wywietla informacj o wersji aktualnego egzemplarza bash.

  Programowalne uzupe/lnianie
    Gdy nastpuje proba uzupelnienia slowa dla argumentu polecenia,
    dla ktorego zdefiniowano specyfikacj uzupelniania (completion
    specification,  compspec) przy pomocy wbudowanego polecenia
    complete (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI poniej), wywolywane
    s uslugi programowalnego uzupelniania.

    Po pierwsze, identyfikowana jest nazwa polecenia. Jeeli dla
    tego polecenia zdefiniowano compspec, to compspec jest uywane do
    utworzenia  listy  moliwych  uzupelnie slowa.  Jeeli slowo
    polecenia jest peln nazw ciekow, to najpierw szukane jest
    compspec dla pelnej nazwy. Jeli nie zostanie odnalezione, to
    nastpuje proba znalezienia compspec dla czci wystpujcej po
    ostatnim ukoniku.

    Po odnalezieniu compspec, jest ono uywane do utworzenia listy
    pasujcych slow.  Jeeli compspec nie zostalo znalezione, to
    wykonywane jest domylne uzupelnianie basha, jak opisano powyej w
    Uzupe/lnianie.

    Na pocztek, uywane s akcje okrelone przez compspec. Zwracane s
    wylcznie dopasowania poprzedzone dopasowywanym slowem. Gdy do
    uzupelniania nazw plikow lub katalogow uyto opcji -f lub -d, do
    filtrowania  dopasowa  wykorzystywana  jest zmienna powloki
    FIGNORE.

    W nastpnej kolejnoci tworzone s ewentualne uzupelnienia okrelone
    przez wzorzec rozwinicia nazw plikow opcji -G. Slowa tworzone
    przez wzorzec nie musz pasowa do uzupelnianego slowa.  Zmienna
    powloki GLOBIGNORE nie jest uywana do filtrowania dopasowa, ale
    zmienna FIGNORE jest uywana.

    Nastpnie, brany jest pod uwag lacuch podany jako argument opcji
    -W.  Lacuch jest najpierw rozbijany przy zastosowaniu znakow ze
    zmiennej specjalnej IFS jako separatorow.  Honorowane jest
    cytowanie powloki.  Poniej kade ze slow interpretowane jest z
    wykorzystaniem interpretacji nawiasow,  interpretacji  tyld,
    podstawiania  parametrow,  interpretacji  zmiennych i wyrae
    arytmetycznych, podstawiania wynikow polece i rozwijania nazw
    ciekowych, jak opisano powyej w sekcji INTERPRETACJA. Wyniki s
    rozbijane z zastosowaniem regul opisanych powyej w sekcji
    Podzia/l  na  s/lowa.  Wyniki  interpretacji s dopasowywane
    przedrostkiem z uzupelnianym slowem, a pasujce slowa staj si
    moliwymi uzupelnieniami.

    Po  utworzeniu tych dopasowa, wywolywana jest funkcja lub
    polecenie okrelone opcjami -F i -C.  Podczas  wywolywania
    polecenia  czy  funkcji,  zmiennym  COMP_LINE i COMP_POINT
    przypisywane s wartoci, jak opisano to powyej w sekcji Zmienne
    pow/loki.  Jeeli wywolywana jest funkcja powloki, ustawiane s
    rownie zmienne COMP_WORDS i COMP_CWORD. Kiedy wywolywana jest
    funkcja czy polecenie, pierwszym argumentem staje si nazwa
    polecenia, ktorego argumenty s uzupelniane, drugim argumentem --
    uzupelniane slowo, a trzecim slowo poprzedzajce w wierszu polece
    slowo aktualnie uzupelniane.  Nie  jest  wykonywane  adne
    filtrowanie utworzonych uzupelnie stosownie do uzupelnianego
    slowa. Funkcja czy polecenie maj peln swobod tworzenia dopasowa.

    W pierwszej kolejnoci wywolywana jest funkcja okrelona przez -F.
    Do tworzenia dopasowa moe ona korzysta z dowolnych moliwoci
    powloki, lcznie z opisanym poniej poleceniem wbudowanym compgen.
    Funkcja musi umieci moliwe uzupelnienia w zmiennej tablicowej
    COMPREPLY.

    Nastpnie, wywolywane jest polecenie okrelone opcj -C, dzialajce
    w rodowisku rownowanym podstawianiu polece. Powinno ono wypisa
    list uzupelnie, po jednym w wierszu, na standardowe wyjcie.
    Jeeli jest to niezbdne, do utworzenia znaku nowej linii mona uy
    odwroconego ukonika.

    Po utworzeniu wszelkich moliwych uzupelnie, do listy  tej
    stosowany jest filtr okrelony opcj -X.  Filtr jest takim
    wzorcem, jak uywany przy rozwijaniu nazw ciekowych. Znak & we
    wzorcu zastpowany jest tekstem uzupelnianego slowa. Literal &
    mona otrzyma poprzedzajc go odwrotnym ukonikiem; odwrotny ukonik
    zostanie usunity przed prob dopasowania. Wszystkie uzupelnienia
    pasujce do wzorca bd usunite z listy.  Pocztkowy ! daje
    zaprzeczenie wzorca. Bd wowczas usuwane uzupelnienia nie pasujce
    do wzorca.

    Na koniec, do kadego elementu listy dodawane s przedrostek i
    przyrostek okrelone opcjami -P i -S, a wynik zwracany jest do
    kodu uzupelniania readline jako lista moliwych uzupelnie.

    Jeli poprzednio zastosowane dzialania nie utworzyly adnych
    dopasowa, za przy definiowaniu compspec podano opcj -o dirnames
    polecenia complete, to dokonywana jest proba uzupelnienia nazwy
    katalogu.

    Domylnie, jeeli znaleziono compspec, to cokolwiek ono utworzy
    zwracane jest do kodu uzupelniajcego jako pelny zestaw moliwych
    uzupelnie. Nie s probowane domylne uzupelnienia bash, a domylne
    uzupelnianie nazw ciekowych przez readline jest wylczone.  Jeli
    przy definiowaniu compspec podano opcj -o default polecenia
    complete, to jeeli compspec nie utworzy adnych uzupelnie,
    wykonane zostanie domylne uzupelnianie z readline.

HISTORIA

    Jeeli wlczona jest opcja -o history wbudowanego polecenia set,
    to powloka zapewnia dostp do historii polece, listy polece
    poprzednio   wprowadzonych.   Warto  zmiennej  HISTSIZE
    wykorzystywana jest jako liczba polece do zachowania na licie
    historii.  Zachowywany jest tekst ostatnich HISTSIZE polece
    (domylnie 500. Powloka przechowuje kade polecenie na licie przed
    podstawieniem wartoci parametrow i zmiennych (zobacz powyej
    INTERPRETACJA), ale przed wykonaniem interpretacji historii, w
    zalenoci od wartoci zmiennych powloki HISTIGNORE i HISTCONTROL.

    Przy uruchamianiu, historia inicjowana jest z pliku o nazwie
    wskazanej zmienn HISTFILE (domylnie ~/.bash_history). Plik o
    nazwie wzitej z wartoci HISTFILE jest obcinany, jeli zachodzi
    potrzeba, by zawieral nie wicej wierszy ni okrelono to wartoci
    zmiennej  HISTFILESIZE.  Podczas  koczenia  pracy  powloki
    interaktywnej, ostatnie $HISTSIZE wierszy kopiowane jest z listy
    historii  do $HISTFILE.  Jeeli wlczona jest opcja powloki
    histappend (zobacz opis shopt w sekcji WBUDOWANE POLECENIA
    POW/LOKI poniej), to wiersze s dodawane na koniec pliku historii,
    w przeciwnym razie plik historii jest nadpisywany.  Jeeli
    HISTFILE nie jest ustawione lub plik historii nie daje si
    zapisa, to historia nie jest zachowywana. Po zapisaniu, plik
    historii jest obcinany, by nie zawieral wicej ni HISTFILESIZE
    wierszy. Jeli HISTFILESIZE nie jest ustawione, to obcinanie nie
    jest wykonywane.

    Do edycji lub ponownego wykonania czci listy historii mona
    korzysta z wbudowanego polecenia fc (zobacz WBUDOWANE POLECENIA
    POW/LOKI poniej).  Wbudowanego polecenia history mona uywa do
    wywietlania lub zmiany listy historii i manipulacji plikiem
    historii. Podczas poslugiwania si edycj wiersza polece, w kadym
    z trybow edycji umoliwiajcych dostp do listy historii, dostpne s
    polecenia przeszukiwania.

    Powloka umoliwia kontrol nad tym, jakie polecenia s zachowywane
    na licie. Mona ustawi zmienne HISTCONTROL i HISTIGNORE, co
    spowoduje,  e  powloka  bdzie  zachowywa  tylko  podzbior
    wprowadzonych polece.  Opcja powloki cmdhist,  jeeli  jest
    wlczona, powoduje, e powloka bdzie usilowa zachowa kady wiersz
    polecenia wielowierszowego w tej samej pozycji historii, dodajc,
    gdzie jest to niezbdne, redniki, by zachowa poprawno skladni.
    Opcja powloki lithist powoduje, e powloka bdzie zachowywa
    polecenia z osadzonymi znakami nowej linii zamiast rednikow.
    Zobacz opis wbudowanego shopt poniej, w sekcji  WBUDOWANE
    POLECENIA POW/LOKI, gdzie znajdziesz informacje o ustawianiu i
    kasowaniu opcji powloki.

INTERPRETACJA HISTORII

    Powloka obsluguje funkcj interpretacji historii, podobn do
    interpretacji  historii w csh.  Ta sekcja opisuje dostpne
    moliwoci skladni. Funkcja ta jest domylnie wlczona dla powlok
    interaktywnych  i  moe  by wylczona przy pomocy opcji +H
    wbudowanego polecenia set (zobacz poniej WBUDOWANE POLECENIA
    POW/LOKI).  Powloki  nie-interaktywne  domylnie nie wykonuj
    interpretacji historii.

    Interpretacja historii wprowadza slowa z listy historii do
    strumienia  wejciowego,  ulatwiajc  powtarzanie  polece lub
    poprawianie szybkie bldow w poprzednich poleceniach.

    Interpretacja historii przeprowadzana jest  bezporednio  po
    przeczytaniu pelnego wiersza, przed jego podzialem na slowa
    przez powlok. Odbywa si w dwu czciach. Pierwsz jest okrelenie,
    ktory  wiersz  z  listy  historii  ma zosta uyty podczas
    podstawiania. Drug stanowi wybor czci tego wiersza do wlczenia
    w biecy.  Wybrany z historii wiersz jest zdarzeniem (event), a
    jego czci na ktorych wykonywane s dzialania s s/lowami.  Dostpne
    s rone modyfikatory do manipulowania wybranymi slowami. Wiersz
    rozbijany jest na slowa w ten sam sposob jak podczas odczytu
    wejcia, tak e kilka slow separowanych metaznakami ujtych w
    cudzyslowy traktowanych jest jak jedno slowo.  Interpretacja
    historii wprowadzana s obecnoci znaku rozwijajcego histori,
    ktorym domylnie jest !. Cytowa ten znak mog wylcznie odwrotny
    ukonik (\) i pojedyncze cudzyslowy.

    Kilka opcji powloki ustawianych przy pomocy shopt moe sluy do
    ledzenia dzialania  interpretacji  historii.  Jeeli  opcja
    histverify powloki jest wlczona (zobacz opis wbudowanego shopt)
    i uywane jest readline, to podstawienia historii  nie  s
    natychmiast przesylane do analizatora skladni (parsera) powloki.
    Zamiast tego, zinterpretowany wiersz jest ponownie ladowany do
    bufora edycyjnego readline w celu dalszej modyfikacji. Jeeli
    wykorzystywane jest readline i wlczona jest opcja histreedit, to
    zakoczone niepowodzeniem podstawienie historii zostanie ponownie
    zaladowane do bufora edycyjnego readline w celu poprawienia.
    Opcj  -p wbudowanego polecenia history mona posluy si do
    ogldnicia,  co  zrobi  interpretacja  historii  przed  jej
    zastosowaniem. Opcji -s wbudowanego polecenia history mona uy w
    celu dodania polece na koniec listy historii bez faktycznego ich
    wykonania, tak e bd dostpne dla nastpnych przywola.

    Powloka pozwala na kontrolowanie ronych znakow stosowanych przez
    mechanizm interpretacji historii (zobacz opis histchars powyej,
    w sekcji Zmienne pow/loki).

  Desygnatory zdarze (Event Designators)
    Desygnator zdarzenia jest odwolaniem do pozycji wiersza polece
    na licie historii.

    !   Rozpoczyna podstawianie historii, z wyjtkiem sytuacji,
       gdy wystpuje po nim odstp, znak nowej linii, = lub (.
    !n   Wskazuje na n-ty wiersz polece.
    !-n  Wskazuje na wiersz polece biecy minus n.
    !!   Wskazuje na poprzednie polecenie. jest to synonim `!-1'.
    !/lacuch
       Wskazuje na ostatnie poleceniem rozpoczynajce si od
       /lacucha.
    !?/lacuch[?]
       Wskazuje na ostatnie polecenie zawierajce /lacuch. Koczce
       ? mona pomin jeli bezporednio po /lacuchu wystpuje znak
       nowej linii.
    ^/lacuch1^/lacuch2^
       Szybkie podstawianie.  Powtarza  ostatnie  polecenie,
       wymieniajc   /lacuch1   na   /lacuch2.   Ronowanik
       ,,!!:s//lacuch1//lacuch/'' (zobacz poniej Modyfikatory).
    !#   Caly wiersz polece wpisany do tego momentu.

  Desygnatory s/l'ow (Word Designators)
    Desygnatory slow slu do wybierania ze zdarzenia danych slow.
    Dwukropek : oddziela okrelenie zdarzenia od desygnatora slowa.
    Moe by pominity jeli desygnator slowa rozpoczyna si od ^, $, *,
    - lub %.  Slowa numerowane s od pocztku wiersza, przy czym
    pierwsze ma numer 0 (zero).  Slowa s wstawiane do biecego
    wiersza, rozdzielane pojedynczymi spacjami.

    0 (zero)
       Slowo zerowe. Dla powloki jest to slowo polecenia.
    n   n-te slowo.
    ^   Pierwszy argument. To znaczy, slowo 1.
    $   Ostatni argument.
    %   Slowo dopasowane przez ostatnie wyszukanie `?/lacuch?'.
    x-y  Zakres slow; `-y' jest skroconym `0-y'.
    *   Wszystkie slowa procz zerowego. jest to synonim dla
       `1-$'. Nie jest bldem uycie * jeli w zdarzeniu jest
       tylko jedno slowo; w tym przypadku zwracany jest lacuch
       pusty.
    x*   Skrot od x-$.
    x-   Skrot od x-$ podobnie jak x*, ale pomija ostatnie slowo.

    jeli desygnator slowa podano bez okrelenia zdarzenia,  za
    zdarzenie przyjmowane jest poprzednie polecenie.

  Modyfikatory
    Po opcjonalnym desygnatorze slowa moe pojawi si sekwencja
    jednego lub wicej poniszych modyfikatorow, kady poprzedzony
    dwukropkiem `:'.

    h   Usuwa kocow skladow nazwy pliku, pozostawiajc tylko
       pocztek.
    t   Usuwa  wszystkie  pocztkowe  skladowe  nazwy  pliku,
       pozostawiajc koniec.
    r   Usuwa koczcy przyrostek postaci .xxx, pozostawiajc glown
       cz nazwy (basename).
    e   Usuwa wszystko procz kocowego przyrostka.
    p   Wypisuje nowe polecenie, ale go nie wykonuje.
    q   Cytuje podstawiane slowa, zabezpieczajc je przed dalszym
       podstawianiem.
    x   Cytuje podstawiane slowa jak q, ale rozbija na slowa w
       miejscach odstp'ow i znakow nowej linii.
    s/stary/nowy/
       Zastpuje nowym pierwsze wystpienie starego w wierszu
       zdarzenia. Zamiast / moe zosta uyty dowolny ogranicznik.
       Kocowy ogranicznik jest opcjonalny jeeli jest ostatnim
       znakiem wiersza zdarzenia. Separator moe by cytowany w
       nowym i starym przy pomocy pojedynczego  odwrotnego
       ukonika. Jeeli w nowym pojawia si &, to jest zastpowany
       starym. Pojedynczy odwrotny ukonik bdzie cytowal &.
       Jeeli stary jest pusty, to ustawiany jest na ostatni
       podstawiany stary lub, jeli  nie  bylo  poprzednich
       podstawie  historii,  ostatni  /lacuch w wyszukiwaniu
       !?/lacuch[?].
    &   Powtarza poprzednie podstawienie.
    g   Powoduje, e zmiany zostan zastosowane do calego wiersza
       zdarzenia.   Uywany  w  polczeniu  z  `:s'  (np.
       `:gs/old/new/') lub `:&'. Jeli uyty z `:s', to zamiast /
       mona posluy si dowolnym separatorem, a ostatni separator
       jest opcjonalny jeeli jest ostatnim znakiem wiersza
       zdarzenia.

WBUDOWANE POLECENIA POW/LOKI

    Jeli nie podano inaczej, kade z polece wbudowanych opisanych w
    niniejszej sekcji jako akceptujce opcje poprzedzone - akceptuje
    rownie symbol -- okrelajcy koniec opcji.
    : [argumenty]
       Bez  efektow;  polecenie  to nie robi niczego poza
       interpretacj  argument'ow  i  wykonaniem  ewentualnych
       podanych  przekierowa.  Zwracany  jest  zerowy  kod
       zakoczenia.

    . plik [argumenty]
    source plik [argumenty]
       Odczytuje i wykonuje polecenia z zadanego pliku  w
       aktualnym rodowisku powloki i zwraca kod zakoczenia
       ostatniego wykonanego polecenia z tego pliku.  Jeeli
       nazwa pliku nie zawiera ukonika, to do znalezienia
       katalogu go zawierajcego uywana jest zmienna PATH.  Plik
       poszukiwany w PATH nie musi by wykonywalny. Jeli bash
       nie jest w trybie posix, wowczas jeeli nie znaleziono
       pliku w PATH, to przeszukiwany jest katalog biecy. Jeli
       we wbudowanym poleceniu shopt wylczona  jest  opcja
       sourcepath, to PATH nie jest przeszukiwane. jeli podano
       jakie argumenty, to staj si one parametrami pozycyjnymi
       podczas wykonywania pliku. W przeciwnym razie argumenty
       pozycyjne pozostaj bez zmian. Kod zakoczenia jest kodem
       ostatniego zakoczonego przez skrypt polecenia (0 jeli nie
       wykowano adnego polecenia),  a  falszem  jeeli  nie
       znaleziono pliku lub nie mona go odczyta.

    alias [-p] [nazwa[=warto] ...]
       Alias  bez  argumentow  bd  z opcj -p wypisuje na
       standardowym wyjciu list aliasow  w  postaci  alias
       nazwa=warto.  Jeli  nie  dostarczono  argumenty, to
       definiowany jest alias (synonim) dla kadej nazwy, dla
       ktorej  podano  warto.  Pocztkowa spacja w wartoci
       powoduje, e podczas interpretacji aliasu nastpne slowo
       bdzie sprawdzane na podstawianie aliasow.  Dla kadej
       nazwy z listy argumentow, dla ktorej nie podano wartoci,
       wypisywana jest nazwa i warto aliasu.  Alias zwraca
       prawd, chyba e podano nazw, dla ktorej nie zostal
       zdefiniowany aden alias.

    bg [spec_zad]
       Wznawia w tle zawieszone zadanie spec_zad, tak jakby
       zostalo ono uruchomione z &. Jeli spec_zad nie wystpuje,
       to uywane jest biece zadanie, okrelone tak, jak je
       pojmuje powloka.  bg spec_zad zwraca  0,  chyba  e
       uruchomiono je przy wylczonej kontroli zada (job control)
       lub uruchomiono z wlczon kontrol  zada,  jeli  nie
       znaleziono spec_zad lub uruchomiono bez kontroli zada.

    bind [-m keymap] [-lpsvPSV]
    bind [-m keymap] [-q funkcja] [-u funkcja] [-r sekw_klaw]
    bind [-m keymap] -f plik
    bind [-m keymap] -x sekw_klaw:polec_pow/loki
    bind [-m keymap] sekw_klaw:nazwa_funkcji
       Wywietla biece ustawienia przypisa (bindings) klawiszy i
       funkcji readline lub przypisuje sekwencj klawiszy to
       funkcji lub makra readline. Skladnia tych przypisa jest
       identyczna jak dla .inputrc, ale kade z przypisa musi by
       przeslane  jako  osobny  argument; np., '"\C-x\C-r":
       re-read-init-file'. Opcje, jeli je podano, maj nastpujce
       znaczenie:
       -m keymap
           Wykorzystuje keymap jako map klawiszy, do ktorej
           maj  by  zastosowane  nastpne  przypisania.
           Akceptowanymi  nazwami  map klawiszy s emacs,
           emacs-standard,  emacs-meta,  emacs-ctlx,  vi,
           vi-move, vi-command i vi-insert.  vi rownowane
           jest  vi-command;  emacs  jest   rownowane
           emacs-standard.
       -l   Podaje nazwy wszystkich funkcji readline.
       -p   Wywietla  nazwy funkcji i przypisania w taki
           sposob, e mog by ponownie odczytane.
       -P   Podaje biece przypisania i nazwy funkcji readline.
       -v   Wywietla nazwy i wartoci zmiennych readline w taki
           sposob, e mog by ponownie odczytane.
       -V   Podaje biece nazwy i wartoci zmiennych readline.
       -s   Wywietla sekwencje klawiszy readline przypisane do
           makr i lacuchy jakie one wysylaj w taki sposob, e
           mog by ponownie odczytane.
       -S   Wywietla sekwencje klawiszy readline przypisane do
           makr i lacuchy jakie one wysylaj.
       -f plik
           Czyta przypisania klawiszy z pliku.
       -q funkcja
           Podaje, ktore klawisze wywoluj podan funkcj.
       -u funkcja
           Odwoluje  przypisania  wszystkich   klawiszy
           przypisanych do danej funkcji.
       -r sekw_klaw
           Usuwa biece przypisania dla sekwencji klawiszy.
       -x sekw_klaw:polec_pow/loki
           Powoduje, e za kadym naciniciem sekwencji klawiszy
           zostanie wykonane polecenie pow/loki.

       Zwracana jest warto 0, chyba e podano nierozpoznan opcj
       lub pojawil si bld.

    break [n]
       Opuszcza ptl for, while, until lub select. Jeeli podano
       n, przerywa dzia/lanie do n-tego poziomu. n musi by >= 1.
       Jeeli n jest wiksze od liczby obejmujcych polecenie ptli,
       to koczone s wszystkie obejmujce ptle. Wartoci zwracan
       jest 0, chyba e powloka nie wykonuje ptli podczas
       wykonania break.

    builtin wbudowane [argumenty]
       Wykonuje zadane polecenie wbudowane powloki, przesylajc
       mu argumentyizwracajegokodzakoczenia. Przydatne podczas
       definiowania funkcji o nazwie tosamej z nazw wbudowanego
       polecenia  powloki,  zachowujc funkcjonalno polecenia
       wbudowanego  wewntrz  funkcji.  Wbudowane  cd  jest
       powszechnie redefiniowane w ten sposob. Kodem zakoczenia
       jest falsz jeli wbudowane nie jest wbudowanym poleceniem
       powloki.

    cd [-LP] [katalog]
       Zmienia biecy katalog roboczy na dir. Zmienna HOME jest
       domylnym katalogiem.  Zmienna CDPATH definiuje  ciek
       przeszukiwa  dla  katalogu  zawierajcego  katalog.
       Alternatywne nazwy katalogow w CDPATH rozdzielane s
       dwukropkiem (:)> Pusta nazwa katalogu w CDPATH jest tym
       samym, co katalog biecy, tj. ,,.''. Jeeli  katalog
       rozpoczyna si ukonikiem (/), to CDPATH nie jest uywane.
       Opcja -P nakazuje uycie fizycznej struktury katalogow
       zamiast podania za dowizaniami symbolicznymi (zobacz te
       opcja -P wbudowanego polecenia set); Opcja -L wymusza
       podanie za dowizaniami symbolicznymi. Argument - jest
       rownowany $OLDPWD.  Wartoci zwracan jest prawda jeli
       pomylnie zmieniono katalog; w przeciwnym przypadku falsz.

    command [-pVv] polecenie [arg ...]
       Uruchamia  polecenie z argumentami zakazujc zwyklego
       wyszukiwania funkcji przez powlok. Wykonywane s wylcznie
       polecenia wbudowane i polecenia znalezione w PATH. Jeeli
       podano opcj -p, wyszukiwanie polecenia wykonywane jest
       przy uyciu domylnej PATH, ktora gwarantuje znalezienie
       wszystkich standardowych narzdzi. Jeli uyto albo opcji
       -V albo -v, to wypisywany jest opis polecenia. Opcja -v
       powoduje, e  zostanie  wywietlone  pojedyncze  slowo
       wskazujce polecenie lub nazw pliku, uyte do wywolania
       polecenia; opcja -V tworzy bardziej rozgadany opis.
       Jeeli podano opcj -V lub -v, to kodem zakoczenia jest 0
       gdy odnaleziono polecenie, za 1 gdy nie. Jeli nie podano
       adnej z tych opcji i pojawil si bld lub nie mona znale
       polecenia, to kod zakoczenia wynosi 127. W przeciwnym
       wypadku kodem zakoczenia wbudowanego polecenia command
       jest kod zakoczenia polecenia.

    compgen [opcja] [s/lowo]
       Tworzy moliwe dopasowania uzupelnie dla s/lowa zgodnie z
       opcjami, ktore mog by dowolnymi z opcji akceptowanych
       przez wbudowane polecenie complete, z wyjtkiem -p i -r, i
       wypisuje  dopasowania  na  standardowe wyjcie.  Przy
       stosowaniu opcji -F lub -C, rone  zmienne  powloki
       ustawiane przez uslugi programowalnego uzupelniania, gdy
       s dostpne, nie bd mie uytecznych wartoci.

       Dopasowania bd tworzone w ten sam sposob, jakby kod
       uzupelniania  programowalnego  tworzyl  je wprost ze
       specyfikacji uzupelniania z tymi samymi flagami.  Jeeli
       podano s/lowo, to wywietlone zostan wylcznie uzupelnienia
       do pasujce.

       Wartoci zwracan jest prawda, chyba e podano niepoprawn
       opcj lub nie zostaly utworzone adne dopasowania.

    complete [-abcdefgjkvu] [-o opcjacomp] [-A akcja] [-G wzglob]
    [-W listas/l'ow] [-P przedrostek] [-S przyrostek]
       [-X wzfiltr] [-F funkcja] [-C polecenie] nazwa [nazwa
       ...]
    complete -pr [nazwa ...]
       Okrela, w jaki sposob bd uzupelniane argumenty dla kadej
       z nazw. Jeeli podano opcj -p, lub nie podano adnych
       opcji,  to  wypisywane  s  istniejce  specyfikacje
       uzupelniania - w sposob, ktory pozwala na ich ponowne
       wykorzystanie jako wejcia.  Opcja -r usuwa specyfikacj
       uzupelniania dla kadej z nazw, lub jeli nazw nie podano,
       wszystkie specyfikacje uzupelniania.

       Proces stosowania tych specyfikacji uzupelnie podczas
       prob uzupelniania slow  omowiono  powyej  w  sekcji
       Programowalne uzupe/lnianie.

       Pozostale  opcje, jeli je podano, maj niej opisane
       znaczenie. Argumenty opcji -G, -W i -X (i, jeli to
       niezbdne, -P i -S) powinny by cytowane dla ochrony przed
       interpretacj jaka  wystpi  zanim  zostanie  wywolane
       polecenie complete.
       -o opcjacomp
           Warto  opcjacomp  reguluje  kilka  aspektow
           zachowania si compspec wykraczajcych poza zwykle
           tworzenie uzupelnie. opcjacomp przyjmuje jedn z
           wartoci:
           default Stosuje domylne uzupelnianie  readline
               jeli  compspec  nie  utworzy  adnych
               dopasowa.
           dirnames
               Wykonuje uzupelnianie nazw katalogow jeli
               compspec nie utworzy adnych dopasowa.
           filenames
               Powiadamia readline, e compspec tworzy
               nazwy  plikow,  zatem  moe  wykona
               przetwarzanie specyficzne dla takich nazw
               (jak dodanie ukonika do nazw katalogow
               czy   usunicie   kocowych  spacji).
               Zaprojektowane do stosowania z funkcjami
               powloki.
       -A akcja
           akcja moe by jedn z poniszych, tworzcych list
           moliwych dopasowa:
           alias  Nazwy aliasow. Mona te poda jako -a.
           arrayvar
               Nazwy zmiennych tablicowych.
           binding Nazwy przypisa klawiszy readline.
           builtin Nazwy wbudowanych polece powloki. Mona te
               poda jako -b.
           command Nazwy polece. Mona te poda jako -c.
           directory
               Nazwy katalogow. Mona te poda jako -d.
           disabled
               Nazwy  wylczonych  polece  wbudowanych
               powloki.
           enabled Nazwy  wlczonych  polece  wbudowanych
               powloki.
           export Nazwy wyeksportowanych zmiennych powloki.
               Mona te poda jako -e.
           file  Nazwy plikow. Mona te poda jako -f.
           function
               Nazwy funkcji powloki.
           group  Nazwy grup. Mona te poda jako -g.
           helptopic
               Tematy pomocy akceptowane przez wbudowane
               polecenie help.
           hostname
               Nazwy hostow, pobrane z pliku okrelonego
               przez zmienn powloki HOSTFILE.
           job   Nazwy zada, jeeli aktywne jest sterowanie
               zadaniami. Mona te poda jako -j.
           keyword Zastrzeone slowa powloki. Mona te poda
               jako -k.
           running Nazwy dzialajcych zada, jeeli aktywne
               jest sterowanie zadaniami.
           setopt Dozwolone argumenty opcji -o polecenia
               wbudowanego set.
           shopt  Nazwy  opcji  powloki,  takie,  jakie
               akceptuje polecenie wbudowane shopt.
           signal Nazwy sygnalow.
           stopped Nazwy zatrzymanych zada, jeli aktywne
               jest sterowanie zadaniami.
           user  Nazwy uytkownikow. Mona te poda jako -u.
           variable
               Nazwy wszystkich zmiennych powloki. Mona
               te poda jako -v.
       -G wzglob
           Wzorzec  rozwijania  nazw plikow wzglob jest
           rozwijany, tworzc list moliwych uzupelnie.
       -W listas/l'ow
           listas/l'ow jest rozbijana przy zastosowaniu znakow
           ze zmiennej specjalnej IFS jako separatorow, a
           kade ze slow wynikowych jest interpretowane.
           Moliwe uzupelnienia s elementami listy wynikowej,
           pasujcymi do uzupelnianego slowa.
       -C polecenie
           polecenie wykonywane jest w rodowisku podpowloki,
           a  jego  wyjcie  uywane  jest  jako  moliwe
           uzupelnienia.
       -F funkcja
           Funkcja powloki funkcja wykonywana jest w biecym
           rodowisku powloki.  Po jej zakoczeniu, moliwe
           uzupelnienia pobierane s z wartoci  zmiennej
           tablicowej COMPREPLY.
       -X wzfiltr
           wzfiltr jest wzorcem uywanym do rozwijania nazw
           plikow.  Stosowany jest  do  listy  moliwych
           uzupelnie utworzonej przez poprzedzajce go opcje
           i argumenty, a kade pasujce do niego uzupelnienie
           jest usuwane z listy.  Pocztkowy ! w wzfiltr
           powoduje negacj wzorca;  usuwane  s  wowczas
           uzupelnienia nie pasujce do wzfiltr.
       -P przedrostek
           Po  zastosowaniu  wszystkich innych opcji na
           pocztku  kadego  moliwego  uzupelnienia  jest
           dodawany przedrostek.
       -S przyrostek
           Po zastosowaniu wszystkich innych opcji na kocu
           kadego moliwego  uzupelnienia  jest  dolczany
           przyrostek.

       Wartoci zwracana jest prawda, chyba e podano niepoprawn
       opcj, podano bez argumentu nazwa opcj inn ni -p lub -r,
       usilowano usun specyfikacj uzupelniania dla nazwy, dla
       ktorej nie istnieje adna specyfikacja, albo te podczas
       dodawania specyfikacji uzupelniania wystpil bld.

    continue [n]
       Wznawia nastpn iteracj obejmujcej je ptli for, while,
       until lub select. Jeeli podano n, wznawia n-t obejmujc
       ptl.  n musi by >= 1. Jeeli n jest wiksze ni liczba
       obejmujcych ptli, to wznawiana jest ostatnia z ptli
       (,,najwysza''). Warto zwracana wynosi 0, chyba e powloka
       nie wykonuje ptli podczas wykonywania continue.

    declare [-afFirx] [-p] [nazwa[=warto]]
    typeset [-afFirx] [-p] [nazwa[=warto]]
       Deklaruje zmienne i/lub nadaje im atrybuty.  Jeli nie
       podano adnych nazw, wywietla wartoci zmiennych. Opcja -p
       bdzie wywietla atrybuty i wartoci kadej nazwy.  Gdy
       uywane jest -p, ignorowane s dodatkowe opcje. Opcja -F
       zabrania wywietlania definicji funkcji; wypisywane s
       tylko nazwy i atrybuty funkcji. Opcja -F implikuje -f.
       Poniszych opcji mona uy do ograniczenia wynikow do
       zmiennych o okrelonym atrybucie lub do nadania zmiennym
       atrybutow:
       -a   Kada z nazw jest zmienn tablicow (zobacz Tablice
           powyej).
       -f   Uywa wylcznie nazw funkcji.
       -i   Zmienna  jest  traktowana  jak calkowita; gdy
           zmiennej jest przypisywana warto, wykonywana jest
           interpretacja  wyrae  arytmetycznych  (zobacz
           OBLICZANIE WYRAE ARYTMETYCZNYCH).
       -r   Powoduje, e dane nazwy staj si tylko-do-odczytu
           (readonly).  Nazwom tym nie mona przypisa wartoci
           nastpnymi poleceniami przypisania.  Nie mona te
           ich usun za pomoc unset.
       -x   Zaznacza nazw do wyeksportowania przez rodowisko
           do kolejnych polece.

       Uycie `+' zamiast `-' wylcza atrybut, z wyjtkiem tego, e
       +a nie moe by uywane do niszczenia zmiennej tablicowej.
       Uyte w funkcji, powoduj, e kada z nazw staje si lokalna,
       jak przy pomocy polecenia local. Zwracana jest warto 0,
       chyba e napotkano niepoprawn opcj, prob zdefiniowania
       funkcji przy pomocy ,,-f foo=bar'', przypisania wartoci
       zmiennej  readonly,  przypisania  wartoci  zmiennej
       tablicowej bez uycia skladni przypisania zloonego (zobacz
       Tablice powyej), jedna z nazw nie jest poprawn nazw
       zmiennej powloki, usilowano wylczy status readonly dla
       zmiennej tylko do odczytu, wylczy status tablicy dla
       zmiennej tablicowej albo probowano wywietli nieistniejc
       funkcj przy pomocy -f.

    dirs [-clpv] [+n] [-n]
       Bez opcji wywietla list aktualnie zapamitanych katalogow.
       Domylnie wywietlana jest ona w pojedynczym wierszu, z
       nazwami katalogow rozdzielonymi  spacjami.  Katalogi
       dodawane s do listy poleceniem pushd polecenie popd usuwa
       pozycje z listy.
       +n   Wywietla nt pozycj liczc od lewej na  licie
           pokazywanej przez dirs przy wywolaniu bez opcji;
           pocztkow jest zero.
       -n   Wywietla nt pozycj liczc od prawej na licie
           pokazywanej przez dirs przy wywolaniu bez opcji;
           pocztkow jest zero.
       -c   Czyci stos katalogow usuwajc  wszystkie  jego
           pozycje.
       -l   Tworzy dluszy listing; domylnie format listingu
           posluguje si tyld do oznaczania katalogu domowego.
       -p   Wypisuje stos katalogow po jednej pozycji na
           wiersz.
       -v   Wypisuje stos katalogow po jednej pozycji na
           wiersz, poprzedzajc kad z  nich  jej  pozycj
           (indeksem) w stosie.

       Wartoci zwracan jest 0, chyba e podano nieprawidlow opcj
       lub n wskazuje poza koniec stosu katalogow.

    disown [-ar] [-h] [zadanie ...]
       Bez opcji, kade z podanych zada usuwane jest z tablicy
       zada aktywnych.  Jeli uyto opcji -h, kade zadanie nie
       jest usuwane z tablicy, ale jest jako takie zaznaczane,
       tak e do zadania nie jest wysylany sygnal SIGHUP jeli
       powloka otrzymuje SIGHUP. Jeli nie podano zadania i nie
       uyto ani opcji -a ani -r, to uywane jest zadanie biece.
       Jeeli podano zadanie, opcja -a oznacza usunicie lub
       zaznaczenie wszystkich zada; opcja -r bez argumentu
       zadania ogranicza akcj do dzialajcych zada.  Wartoci
       zwracan jest 0, chyba e zadanie nie okrela poprawnego
       zadania.

    echo [-neE] [argument ...]
       Wywietla argumenty, rozdzielone  spacjami,  zakoczone
       znakiem nowej linii. Kodem zakoczenia jest zawsze 0.
       Jeeli podano -n, to nie jest wysylany koczcy znak nowej
       linii.  Jeeli podano opcj -e, wlczana jest interpretacja
       podanych niej znakow specjalnych. Opcja  -E  wylcza
       interpretacj tych znakow, nawet na systemach, gdzie s one
       domylnie interpretowane.  Do dynamicznego sprawdzania,
       czy echo interpretuje domylnie te znaki, czy nie, sluy
       opcja powloki xpg_echo. echo nie interpretuje -- jako
       oznaczenia  koca opcji.  echo interpretuje nastpujce
       sekwencje specjalne:
       \a   dzwonek (alert)
       \b   backspace
       \c   pomi koczcy znak nowej linii
       \e   znak escape
       \f   wysuw strony (form feed)
       \n   znak nowej linii (new line)
       \r   powrot karetki (carriage return)
       \t   tabulacja pozioma (horizontal tab)
       \v   tabulacja pionowa (vertical tab)
       \\   odwrotny ukonik (backslash)
       \nnn  omiobitowy znak, ktorego wartoci jest osemkowa
           liczba nnn (jedna do trzech cyfr)
       \xHH  omiobitowy znak, ktorego wartoci jest szesnastkowa
           liczba nnn (jedna lub dwie cyfry szesnastkowe)

    enable [-adnps] [-f plik] [nazwa ...]
       Wlcza i wylcza wbudowane polecenia powloki.  Wylczenie
       polece wbudowanych umoliwia wykonanie polecenia dyskowego
       majcego t sam nazw, co wbudowane, bez podawania jego
       pelnej nazwy ciekowej, mimo i powloka normalnie szuka
       polece wbudowanych przed poleceniami dyskowymi.  Jeeli
       posluono si opcj -n, wylczana jest kada z nazw; w
       przeciwnym razie nazwy s w/lczone. Na przyk/lad, chcc uy
       pliku binarnego test znalezionego przez PATH zamiast
       wersji wbudowanej w powlok, naley uruchomi ,,enable -n
       test''.  Opcja -f oznacza zaladowanie nowego polecenia
       wbudowanego nazwa z obiektu dzielonego (shared object)
       plik, na systemach obslugujcych dynamiczne ladowanie.
       Opcja -d usunie polecenie wbudowane zaladowane poprzednio
       przez -f.  Jeeli nie podano adnych argumentow nazwa lub
       jeli podano opcj -p, wypisywana jest lista  polece
       wbudowanych powloki.  Bez innych argumentow opcyjnych,
       lista ta sklada si ze wszystkich wlczonych  polece
       wbudowanych. Jeli podano -n, wypisywane s tylko wylczone
       polecenia wbudowane. Jeeli podano -a, wypisywana lista
       zawiera wszystkie polecenia wbudowane, ze wskazaniem przy
       kadym czy jest ono wlczone czy te nie. Jeeli podano -s,
       wyjcie ograniczone jest do POSIXowych ,,specjalnych''
       polece wbudowanych. Wartoci zwracan jest 0, chyba e
       nazwa nie jest poleceniem wbudowanym powloki lub wystpil
       bld podczas ladowania nowego polecenia wbudowanego z
       obiektu dzielonego.

    eval [argument ...]
       Argumenty s czytane i lczone w pojedyncze polecenie.
       Polecenie to jest nastpnie odczytywane i wykonywane przez
       powlok, za jego kod zakoczenia jest zwracany jako warto
       eval. Jeeli nie na adnych argument'ow, lub wszystkie
       argumenty s puste, eval zwraca 0.

    exec [-cl] [-a nazwa] [polecenie [argumenty]]
       Jeeli  podano  polecenie, zastpuje ono powlok.  Nie
       tworzony jest aden nowy proces.  Argumenty staj si
       argumentami polecenia.  Jeli podano opcj -l, umieszcza
       kresk na pocztku zerowego argumentu przesylanego do
       polecenia.  Tak samo, jak robi to login(1). Opcja -c
       powoduje, e polecenie zostanie  wykonane  z  pustym
       rodowiskiem.  Jeeli  podano -a, powloka przesyla do
       wykonywanego polecenia nazw jako zerowy argument. Jeeli
       polecenie z jakiego powodu nie moe zosta wykonane, to
       powloka nie-interaktywna koczy prac, chyba e wlczona jest
       opcja powloki execfail, wowczas zwraca niepowodzenie.
       Powloka interaktywna zwraca niepowodzenie jeli plik nie
       moe  zosta  wykonany.  Jeeli nie podano polecenia,
       przekierowania skutkuj w biecej  powloce,  a  kodem
       zakoczenia jest 0. W przypadku bldu przekierowania kod
       zakoczenia wynosi 1.

    exit [n]
       Powoduje, e powloka koczy prac z kodem rownym n. Jeli
       pominito  n,  kodem  zakoczenia jest kod ostatniego
       wykonanego polecenia.  Przed  kocem  pracy  powloki
       wykonywane jest przechwycenie sygnalu EXIT.

    export [-fn] [nazwa[=s/lowo]] ...
    export -p
       Podane  nazwy  zaznaczane  s  do  automatycznego
       wyeksportowania do rodowiska  nastpnych  wykonywanych
       polece. Jeli podano opcj -f, to nazwy odnosz si do
       funkcji. Jeeli nie podano adnych nazw lub jeeli podano
       opcj  -p,  to  wypisywana  jest  lista  wszystkich
       eksportowanych w tej powloce nazw.  Opcja -n powoduje
       usunicie  cechy  eksportowania z podanych zmiennych.
       export zwraca zerowy kod zakoczenia, chyba e napotkano
       nieprawidlow opcj, jedna z nazw nie jest poprawn nazw
       zmiennej powloki lub podano -f z nazw, ktora nie jest
       funkcj.

    fc [-e nazwa_e] [-nlr] [pierwsze] [ostatnie]
    fc -s [wzorzec=zastpienie] [polecenie]
       Polecenie  poprawiania  (Fix  Command).  W pierwszej
       postaci, z listy historii wybierany jest zakres polece od
       pierwszego do ostatniego.  Pierwsze i ostatnie mog by
       podawane jako  lacuch  (do  odnalezienia  ostatniego
       polecenia rozpoczynajcego si tym lacuchem) lub jako
       liczba (indeks w licie historii, gdzie liczba ujemna
       uywana jest jako offset od numeru biecego polecenia),
       Jeeli nie okrelono ostatniego, to jest ono ustawiane na
       biece polecenie w przypadku listowania (tak e ,,fc -l
       -10'' wypisuje ostatnich 10 polece) i na pierwsze w
       pozostalych przypadkach. Jeeli nie okrelono pierwszego,
       polecenia to jest ono ustawiane na poprzednie polecenie w
       przypadku edycji a na -16 przy listowaniu.

       Opcja -n wstrzymuje wywietlanie numerow polece podczas
       listowania. Opcja -r odwraca kolejno polece.  Jeeli
       podano opcj -l, to polecenia listowane s na standardowym
       wyjciu. W przeciwnym razie dla pliku zawierajcego te
       polecenia wywolywany jest edytor podany przez nazwa_e.
       Jeeli nie podano nazwa_e, uywana jest warto FCEDIT, a
       warto EDITOR jeli nie ustawiono FCEDIT.  Jeeli nie
       ustawiono adnej z nich uywany, jest vi Po zakoczeniu
       edycji, wysylane edytowane polecenia s wywietlane przez
       echo i wykonywane.

       W drugiej postaci, polecenie jest ponownie wykonywane po
       kadej  wymianie  wystpienia wzorca przez zastpienie.
       Przydatnym aliasem do wykorzystania z t form jest ,,r=fc
       -s'', tak, e napisanie ,,r cc'' uruchamia ostatnie
       polecenie rozpoczynajce si od ,,cc'' a napisanie ,,r''
       ponownie wykonuje ostatnie polecenie.

       Jeeli uyta zostala pierwsza posta, to wartoci zwracan
       jest 0, chyba e napotkano nieprawidlow opcj lub pierwszy
       albo ostatni okrelaj wiersze historii spoza zakresu.
       Jeeli podano opcj -e, wartoci zwracan  jest  warto
       ostatniego wykonanego polecenia lub niepowodzenie jeli
       pojawil si bld tymczasowego pliku polece.  Jeeli uyta
       zostala druga posta, to zwracanym kodem jest kod ponownie
       wykonanego polecenia, chyba e polecenie nie  okrela
       poprawnego wiersza polece -- wowczas fc zwraca porak.

    fg [zadanie]
       Wznawia zadanie na pierwszym planie i czyni je zadaniem
       biecym. Jeeli nie podano zadania, uywane jest biece
       zadanie w pojciu powloki.  Wartoci zwracan jest warto
       polecenia umieszczonego na pierwszym planie, lub poraka
       jeeli fb uruchomiono przy wylczonej kontroli zada, lub
       uruchomiono je przy wlczonej kontroli zada, ale zadanie
       nie  okrela prawidlowego zadania lub zadanie okrela
       zadanie, ktore zostalo uruchomione bez kontroli zada.

    getopts /lacuch_opcji nazwa [argumenty]
       getopts uywane jest przez procedury powloki do analizy
       parametrow  pozycyjnych.  /lacuch opcji zawiera znaki
       opcji, jakie maj by rozpoznawane; jeeli po znaku wystpuje
       dwukropek,  to  oczekuje si, e opcja bdzie posiada
       argument, ktory powinien by od niej oddzielony bialym
       znakiem.  Jako znaki opcji mog wystpi dwukropek i znak
       zapytania. Przy kadym wywolaniu getopts umieszcza nastpn
       opcj w zmiennej powloki nazwa, inicjujc nazw jeli nie
       istniala. Indeks nastpnego argumentu do przetwarzania
       umieszczany jest w zmiennej OPTIND. OPTIND inicjowany
       jest na 1 za kadym razem, gdy wywolywana jest powloka lub
       skrypt powloki. Gdy opcja wymaga argumentu, getopts
       umieszcza go w zmiennej OPTARG.  Powloka nie resetuje
       OPTIND  automatycznie; musi by on resetowany rcznie
       pomidzy wielokrotnymi odwolaniami do getopts w tym samym
       wywolaniu  powloki,  jeli uywany ma by nowy zestaw
       parametrow.

       Po napotkaniu koca opcji, getopts koczy prac zwracajc
       warto wiksz od zera.  OPTIND ustawiane jest na indeks
       pierwszego argumentu nie bdcego opcj, za nazwa ustawiana
       jest na ?.

       getopts normalnie analizuje parametry pozycyjne, ale jeli
       w argumentach, podano wicej argumentow, to  getopts
       przetwarza je zamiast parametrow pozycyjnych.

       getopts moe zglasza bldy na dwa sposoby. Jeeli pierwszym
       znakiem /lacucha opcji jest dwukropek, to stosowane jest
       ciche (silent) zglaszanie bldow. Przy zwyklej pracy
       komunikaty diagnostyczne wypisywane s przy napotkaniu
       nieprawidlowych opcji lub brakujcych argumentow opcji.
       Jeeli zmienna OPTERR ustawiona jest na 0, nie  bd
       wywietlane adne komunikaty bldow, nawet jeli pierwszym
       znakiem /lacucha opcji nie jest dwukropek.

       Przy napotkaniu nieprawidlowej opcji getopts umieszcza ?
       w nazwie i, jeli nie pracuje w trybie cichym, wypisuje
       komunikat bldu i kasuje OPTARG. Jeeli getopts pracuje w
       trybie cichym, to znaleziony znak opcji umieszczany jest
       w OPTARG i  nie  jest  wypisywany  aden  komunikat
       diagnostyczny.

       Jeli nie znaleziono wymaganego argumentu, a getopts nie
       pracuje w trybie cichym, w nazwa umieszczany jest znak
       zapytania (?), kasowane jest OPTARG i wywietlany jest
       komunikat bldu. Jeeli getopts pracuje w trybie cichym,
       to w nazwie umieszczany jest dwukropek (:), a OPTARG
       ustawiane jest na znaleziony znak opcji.

       getopts zwraca prawd, jeli znaleziono okrelon lub nie
       okrelon opcj. Zwraca falsz jeeli napotkano koniec opcji
       lub pojawil si bld.

    hash [-r] [-p plik] [-t] [nazwa]
       Dla kadej nazwy okrelana i zapamitywana jest pelna nazwa
       plikowa polecenia wyszukanego w katalogach $PATH . Jeeli
       podano opcj -p, nie jest wykonywane przeszukanie cieki, a
       plik uywane jest jako pelna nazwa pliku polecenia. Opcja
       -r powoduje, e powloka zapomina wszystkie zapamitane
       wczeniej miejsca.  Jeli podano opcj -t, to wypisywana
       jest odpowiadajca nazwie pelna nazwa pliku.  Jeeli przy
       wicej ni jednym argumencie nazwy podano -t, to przed kad
       przechowywan peln nazw wypisywana jest nazwa. Jeeli nie
       podano adnych argumentow, to wypisywana jest informacja o
       zapamitanych poleceniach. Kodem zwracanym jest prawda,
       chyba e nie odnaleziono nazwy lub podano nieprawidlow
       opcj.

    help [-s] [wzorzec]
       Wywietla pomocne informacje o poleceniach wbudowanych.
       Jeeli podano wzorzec, to help daje szczegolow pomoc
       dotyczc wszystkich polece pasujcych  do  wzorca;  w
       przeciwnym razie wypisywana jest pomoc dla wszystkich
       polece wbudowanych i struktur sterujcych powloki.  Opcja
       -s ogranicza wywietlan informacj do krotkiego opisu
       skladni. Zwracany jest kod 0, chyba e adne z polece nie
       pasuje do wzorca.

    history [n]
    history -c
    history -d offset
    history -anrw [plik]
    history -p arg [arg ...]
    history -s arg [arg ...]
       Bez  adnych opcji, wywietla list historii polece z
       numerami wierszy. Wiersze ukazane z * zostaly zmienione.
       Argument n pokazuje jedynie ostatnich n wierszy. Jeeli
       podano plik, to uywany jest on jako nazwa pliku historii;
       jeli nie, to uywana jest warto HISTFILE. Opcje, jeeli je
       podano, maj nastpujce znaczenie:
       -c Czyci list historii usuwajc wszystkie jej pozycje.
       -d offset
           Usuwa wpis historii z pozycji offset.
       -a   Dodaje ,,nowe'' wiersze (wprowadzone od pocztku
           biecej sesji bash) do pliku historii.
       -n   Wczytuje do biecej listy wiersze jeszcze nie
           przeczytane z pliku historii. S  to  wiersze
           dolczone do pliku historii od chwili rozpoczcia
           biecej sesji pracy bash.
       -r   Czyta zawarto pliku historii i posluguje si ni
           jako biec list historii.
       -w   Zapisuje biec list do pliku historii, nadpisujc
           jego zawarto.
       -p   Na zadanych argumentach wykonuje  podstawianie
           historii (history substitution). Wywietla wyniki
           na standardowym wyjciu. Nie zachowuje wynikow na
           licie.  Kady z argument'ow musi by cytowany, by
           wylczy normaln interpretacj historii.
       -s   Zachowuje argumenty na  licie  historii  jako
           pojedyncz pozycj. Przed dodaniem argument'ow z
           listy usuwane jest ostatnie polecenie.

       Wartoci zwracan jest 0, chyba e napotkano nieprawidlow
       opcj lub podczas odczytu czy zapisu pliku historii
       pojawil si bld, podano niepoprawny argument offset opcji
       -d, lub nie powiodla si interpretacja historii podanej
       jako argument -p.

    jobs [-lnprs] [ zadanie ... ]
    jobs -x polecenie [ argumenty ... ]
       Pierwsza posta podaje aktywne  zadania.  Opcje  maj
       nastpujce znaczenie:
       -l   Oprocz zwyklej informacji podaje identyfikatory
           procesow.
       -p   Listuje tylko ID procesu lidera grupy procesow
           zadania.
       -n   Wywietla wylcznie informacj o zadaniach, ktore
           zmienily status od chwili, gdy uytkownik byl
           ostatnio powiadamiany o ich statusie.
       -r   Ogranicz wyniki do zada pracujcych.
       -s   Ogranicz wyniki do zada zatrzymanych.

       Jeeli podano zadanie, wyniki ograniczane s do informacji
       o tym zadaniu. Kodem zwracanym jest 0, chyba e napotkano
       nieprawidlow opcj lub podano nieprawidlowe zadanie.

       Jeeli podano opcj -x, to jobs zastpuje wszelkie zadania
       znalezione w poleceniu lub argumentach odpowiednim ID
       grupy  procesow,  wykonuje  polecenie  przesylajc mu
       argumenty, i zwraca jego kod zakoczenia.

    kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] [pid | jobspec] ...
    kill -l [sigspec | exit_status]
       Wysyla sygnaly okrelony przez sigspec lub signum do
       procesu okrelonego przez pid lub jobspec. sigspec jest
       albo nazw sygnalu, jak np. SIGKILL albo numerem sygnalu;
       signum jest numerem sygnalu. Jeeli sigspec jest nazw
       sygnalu, to moe ona zosta podana z przedrostkiem SIG lub
       bez niego.  Jeli nie podano sigspec, to przyjmuje si
       SIGTERM. Opcja -l listuje nazwy sygnalow.  Jeeli przy
       podanym -l uyto jakich argumentow, to listowane s sygnaly
       odpowiadajce tym argumentom, a kodem zwracanym jest 0.
       Argument exit_status opcji -l jest liczb okrelajc numer
       sygnalu lub kod zakoczenia procesu przerwanego przez
       sygnal.  kill zwraca prawd, jeli przynajmniej jeden z
       sygnalow zostal pomylnie przeslany, lub falsz, jeli
       pojawil si bld lub napotkano niepoprawn opcj.

    let arg [arg ...]
       Kady argument jest wyraeniem arytmetycznym, jakie ma
       zosta  zinterpretowane  (zobacz  OBLICZANIE  WYRAE
       ARYTMETYCZNYCH).  Jeeli ostatni z nich interpretowany
       jest jako zero, to let zwraca 1; w przeciwnym wypadku
       zwracane jest 0.

    local [opcja] [nazwa[=warto] ...]
       Dla kadego argumentu tworzona jest zmienna lokalna o
       nazwie nazwa i jest jej przypisywana warto. Opcj moe by
       kada z opcji akceptowanych przez declare. Gdy local
       uywane jest wewntrz funkcji, powoduje, e zmienna nazwa ma
       zasig widzialnoci ograniczony do tej funkcji i jej
       potomkow. Bez operandow, local wysyla list zmiennych
       lokalnych na standardowe wyjcie. Bldem jest uycie local
       poza funkcj. Zwracany jest kod 0, chyba e local zostanie
       uyte poza funkcj lub podano nieprawidlow nazw, albo nazwa
       jest zmienn tylko do odczytu.

    logout Koczy prac powloki zgloszeniowej.

    popd [-n] [+n] [-n]
       Usuwa pozycje ze stosu katalogow. Bez argumentow, usuwa
       katalog z wierzcholka stosu i wykonuje cd do nowego
       katalogu na wierzcholku. Argumenty, jeli wystpuj, maj
       nastpujce znaczenie:
       +n   Usuwa nt pozycj, liczc od lewej, listy pokazywanej
           przez dirs, zaczynajc od zera. Na przyklad ,,popd
           +0'' usuwa pierwszy katalog, a ,,popd +1'' drugi.
       -n   Usuwa  nt  pozycj,  liczc  od  prawej, listy
           pokazywanej przez dirs, zaczynajc od zera. Na
           przyklad ,,popd -0'' usuwa ostatni katalog, ,,popd
           -1'' przedostatni.
       -n   Nie wykonuje zwyklej zmiany katalogu  podczas
           usuwania katalogow ze stosu, tak e zmieniana jest
           tylko zawarto stosu.

       Jeeli polecenie popd powiedzie si, to wykonywane jest
       rownie dirs, a kodem zwracanym jest 0. popd zwraca falsz
       jeli napotkano nieprawidlow opcj, stos katalogow jest
       pusty, podano nieistniejc pozycj stosu lub nie udala si
       zmiana katalogu.

    printf format [argumenty]
       Zapisuje sformatowane argumenty na standardowe wyjcie
       przy pomocy zadanego formatu.  format jest lacuchem
       znakowym zawierajcym trzy rodzaje obiektow: zwykle znaki,
       ktore s po prostu kopiowane na standardowe wyjcie,
       sekwencje specjalne, ktore s konwertowane i kopiowane na
       standardowe wyjcie, i specyfikacje formatu, z ktorych
       kada powoduje wypisanie nastpnego kolejnego argumentu.
       Oprocz standardowych formatow printf(1), %b powoduje, e
       printf interpretuje sekwencje specjalne w odpowiednim
       argumencie, za %q powoduje, e printf wysyla odpowiedni
       argument w formacie, jaki moe by ponownie wykorzystany
       jako wejcie powloki.

       W razie potrzeby format wykorzystywany jest ponownie, a
       do obsluenia wszystkich argument'ow. Jeeli format wymaga
       wikszej  iloci  argument'ow  ni podano, to dodatkowe
       specyfikacje formatu zachowuj si tak, jakby dostarczono
       im odpowiednio warto zerow lub lacuch pusty. Zwracana
       jest warto zero w przypadku powodzenia, niezerowa przy
       porace.

    pushd [-n] [katalog]
    pushd [-n] [+n] [-n]
       Dodaje katalog na wierzcholek stosu katalogow, albo
       obraca stos, czynic nowy wierzcholek  stosu  biecym
       katalogiem roboczym. Bez argumentow, zamienia miejscami
       dwa najwysze katalogi stosu [wierzcholek i nastpny] i
       zwraca 0, chyba e stos jest pusty. Argumenty, jeli je
       podano, maj nastpujce znaczenie:
       +n   Obraca stos, tak e nty katalog (liczc od lewej
           listy pokazywanej przez dirs, poczynajc od zera)
           staje si wierzcholkiem.
       -n   Obraca stos, tak e nty katalog (liczc od prawej
           listy pokazywanej przez dirs, poczynajc od zera)
           staje si wierzcholkiem.
       -n   Nie wykonuje zwyklej zmiany katalogu  podczas
           dodawania katalogow do stosu, tak e zmieniany jest
           tylko stos.
       katalog
           Odklada katalog na wierzcholek stosu, czynic go
           nowym biecym katalogiem roboczym.

       Jeeli polecenie pushd powiodlo si, to wykonywane jest
       rownie dirs. Jeeli uywana jest pierwsza posta pushd, to
       zwracane jest 0, chyba e nie udalo si cd na katalog.
       Przy drugiej postaci, pushd zwraca 0, chyba e stos
       katalogow jest pusty, podano nieistniejcy element stosu
       lub nie powiodla si zmiana katalogu na zadany nowy
       katalog biecy.

    pwd [-LP]
       Wypisuje bezwzgldn nazw pliku biecego katalogu roboczego.
       Pokazana nazwa nie zawiera adnych dowiza symbolicznych
       jeli podano opcj -P albo wlczona jest opcja -o physical
       wbudowanego polecenia set. Jeli uyto opcji -L, wypisana
       nazwa  ciekowa  moe  zawiera  dowizania symboliczne.
       Zwracany kod wynosi 0, chyba e podczas odczytu nazwy
       biecego katalogu pojawi si bld lub podano nieprawidlow
       opcj.

    read [-ers] [-t timeout] [-a anazwa] [-p zachta] [-n nznak] [-d
    sep] [nazwa ...]
       Ze standardowego wejcia czytany jest pojedynczy wiersz, a
       jego pierwsze slowo jest przypisywane do pierwszej nazwy,
       drugie slowo do drugiej nazwy i tak dalej, przy czym
       pozostale na koniec slowa i rozdzielajce je separatory
       przypisane  zostan  do  ostatniej  nazwy.  Jeeli ze
       standardowego wejcia przeczytano mniej slow ni podanych
       zostalo nazw, to pozostalym nazwom przypisywane s puste
       wartoci. Do podzialu wiersza na slowa wykorzystywane s
       znaki z IFS.  Znaku odwrotnego ukonika (\) mona uy do
       usunicia specjalnego znaczenia nastpnego czytanego znaku
       oraz do oznaczenia kontynuacji wiersza. Opcje, jeli je
       podano, maj nastpujce znaczenie:
       -a anazwa
           Slowa s przypisywane  do  kolejnych  indeksow
           zmiennej  tablicowej  anazwa, poczynajc od 0.
           anazwa jest kasowana przed przypisaniem nowych
           wartoci. Inne argumenty nazwa s ignorowane.
       -d sep Pierwszy znak sep sluy do zakoczenia wiersza
           wejcia, zamiast znaku nowej linii.
       -e   Jeeli standardowe wejcie pochodzi z terminala, to
           do uzyskania wiersza uywane jest readline (zobacz
           READLINE powyej).
       -n nznak
           read powraca po przeczytaniu nznak znakow, zamiast
           czeka na caly wiersz wejcia.
       -p zachta
           Wywietla zacht (prompt) na standardowym wyjciu
           bldow, bez koczcego znaku nowej linii, przed prob
           odczytu wejcia. Zachta wywietlana jest tylko jeli
           wejcie pochodzi z terminala.
       -r   Odwrotny ukonik nie dziala jako znak specjalny.
           Traktowany jest jako cz wiersza. W szczegolnoci,
           para odwrotny ukonik-znak nowej linii nie moe by
           wykorzystana jako kontynuacja wiersza.
       -s   Tryb cichy. Jeeli wejcie pochodzi z terminala, to
           znaki nie s powtarzane (bez echa).
       -t timeout
           Powoduje, e read zwraca niepowodzenie, jeli w cigu
           timeout sekund nie zostanie przeczytany pelny
           wiersz wejcia. Opcja ta nie dziala, jeeli odczyt
           nie jest prowadzony z terminala lub potoku.

       Jeli  nie  podano  adnych  nazw,  odczytany  wiersz
       przypisywany jest zmiennej REPLY. Zwracany kod wynosi 0,
       chyba e napotkano koniec pliku lub read przekroczy czas
       oczekiwania.

    readonly [-apf] [nazwa ...]
       Podane nazwy oznaczane s jako readonly; wartoci tych nazw
       nie mog by zmieniane nastpujcymi poniej przypisaniami.
       Jeli podano opcj -f, oznaczane s funkcje o nazwach
       odpowiadajcych nazwom.  Opcja -a ogranicza zmienne do
       tablic. Jeli nie podano argumentow nazw lub jeli podano
       opcj -p, wypisywane jest zestawienie wszystkich nazw o
       atrybucie readonly.  Opcja -p powoduje, e wyniki bd
       wywietlane w formacie, ktory moe by ponownie wykorzystany
       jako wejcie.  Zwracany jest kod rowny 0, chyba  e
       napotkano nieprawidlow opcj, jedna z nazw nie jest
       poprawn nazw zmiennej powloki lub podano -f z nazw, ktora
       nie jest funkcj.

    return [n]
       Powoduje, e funkcja koczy prac zwracajc warto okrelon
       przez n. Jeli pominito n, kodem zakoczenia jest kod
       ostatniego polecenia wykonanego w ciele funkcji. Jeeli
       zostanie uyte poza funkcj, ale podczas  wykonywania
       skryptu przez polecenie . (source), powoduje zatrzymanie
       wykonywania tego skryptu przez powlok i zwrocenie albo n
       albo kodu zakoczenia ostatniego wykonanego w skrypcie
       polecenia. Jeeli zostanie uyte poza funkcj i nie podczas
       wykonywania skryptu przez ., zwracany jest falsz.

    set [--abefhkmnptuvxBCHP] [-o opcja] [arg ...]
       Bez opcji, wywietlane s nazwa i warto kadej ze zmiennych
       powloki, w formacie ktory moe by ponownie wykorzystany
       jako wejcie.  Wyniki s sortowane zgodnie z biecymi
       ustawieniami locale. Gdy podane s opcje, ustawiaj one
       lub kasuj atrybuty powloki.  Argumenty pozostale po
       przetworzeniu opcji traktowane s jako wartoci parametrow
       pozycyjnych i przypisywane, kolejno, do $1, $2, ... $n.
       Opcje, jeli je podano, maj nastpujce znaczenie:
       -a   Automatycznie zaznacza zmienione lub utworzone
           zmienne i funkcje do wyeksportowania ich do
           rodowiska kolejnych polece.
       -b   Natychmiast podaje  status  zakoczonych  zada
           drugoplanowych, zamiast czyni to przed nastpn
           podstawow zacht. Dziala tylko jeli wlczona jest
           kontrola zada.
       -e   Zakocz natychmiast jeli polecenie proste (zobacz
           GRAMATYKA POW/LOKI powyej) koczy prac z kodem
           niezerowym.  Powloka  nie  koczy pracy, jeli
           polecenie, ktore si nie powiodlo jest czci ptli
           until lub while, czci instrukcji if, czci listy
           && lub || lub warto zwrocona przez polecenie
           zostala odwrocona przez !.  Przed zakoczeniem
           pracy powloki wykonywana jest pulapka na sygnal
           ERR, jeli byla ustawiona.
       -f   Wylcza rozwijanie nazw plikow.
       -h   Zapamituje poloenie polece przy wyszukiwania ich
           do wykonania. Domylnie wlczone.
       -k   Wszystkie  argumenty  wystpujce  w  postaci
           instrukcji przypisania umieszczane s w rodowisku
           polecenia, nie za tylko te, ktore poprzedzaj nazw
           polecenia.
       -m   Tryb monitorowania. Wlczona jest kontrola zada.
           Opcja ta jest domylnie wlczona  dla  powlok
           interaktywnych  na  systemach  j obslugujcych
           (zobacz STEROWANIE ZADANIAMI powyej). Procesy
           drugoplanowe dzialaj w odrbnej grupie procesow a
           po ich  zakoczeniu  wypisywany  jest  wiersz
           zawierajcy ich kod zakoczenia.
       -n   Odczytuje polecenia, ale nie ich nie wykonuje.
           Moe by wykorzystane do sprawdzenia bldow skladni
           w skrypcie powloki. Ignorowane przez powloki
           interaktywne.
       -o nazwa-opcji
           Nazw opcji moe by jedna z poniszych:
           allexport
               To samo, co -a.
           braceexpand
               To samo, co -B.
           emacs  Uyj interfejsu edycji wiersza polece w
               stylu  emacsa. Wlczone domylnie, jeli
               powloka jest  interaktywna,  chyba  e
               zostala uruchomiona z opcj --noediting.
           errexit To samo, co -e.
           hashall To samo, co -h.
           histexpand
               To samo, co -H.
           history Wlcza histori polece, jak opisano powyej
               w sekcji HISTORII.  Opcja  ta  jest
               domylnie   wlczona   w   powlokach
               interaktywnych.
           ignoreeof
               Efekt jest taki, jakby zostalo wykonane
               polecenie   powloki  ,,IGNOREEOF=10''
               (zobacz powyej Zmienne pow/loki).
           keyword To samo, co -k.
           monitor To samo, co -m.
           noclobber
               To samo, co -C.
           noexec To samo, co -n.
           noglob To samo, co -f.
           nolog  Obecnie ignorowane.
           notify To samo, co -b.
           nounset To samo, co -u.
           onecmd To samo, co -t.
           physical
               To samo, co -P.
           posix  Zmienia zachowanie  bash  tam,  gdzie
               domylne dzialanie roni si od standardu
               POSIX 1003.2, tak by spelnia standard
               (tryb posix).
           privileged
               To samo, co -p.
           verbose To samo, co -v.
           vi   Uywa interfejsu edycji wiersza polece w
               stylu vi.
           xtrace To samo, co -x.
           Jeeli podano -o bez nazwy-opcji, to wypisywane s
           wartoci biecych opcji.  Jeeli podano +o bez
           nazwy-opcji, na standardowym wyjciu wywietlana
           jest seria polece set potrzebnych do odtworzenia
           aktualnych ustawie opcji.
       -p   Wlcza tryb uprzywilejowany (privileged). W tym
           trybie pliki $ENV i $BASH_ENV nie s przetwarzane,
           funkcje powloki nie s dziedziczone ze rodowiska,
           a zmienna SHELLOPTS, jeli wystpuje w rodowisku,
           jest  ignorowana.   Jeli  powloka  zostala
           uruchomiona z efektywnym id uytkownika (grupy)
           ronych od id rzeczywistego a nie podano opcji -p,
           to podejmowane s opisane wyej akcje a efektywny
           id uytkownika jest ustawiany na identyfikator
           rzeczywisty. Jeeli przy uruchamianiu podano opcj
           -p, to efektywny identyfikator uytkownika nie
           jest resetowany. Wylczenie tej opcji powoduje, e
           identyfikatory efektywne uytkownika  i  grupy
           zostan ustawione na identyfikatory rzeczywiste.
       -t   Koczy prac po przeczytaniu i wykonaniu jednego
           polecenia.
       -u   Podczas  interpretacji  parametrow  traktuje
           nieustawione zmienne jako bld. Jeeli wykonywana
           jest proba interpretacji nieustawionej zmiennej,
           to powloka wypisuje komunikat o bldzie i, jeli
           nie jest interaktywna, koczy prac z niezerowym
           kodem.
       -v   Wypisuje  wiersze  wejciowe powloki przy ich
           odczytywaniu.
       -x   Po interpretacji kadego  polecenia  prostego,
           wywietla zinterpretowan warto PS4, po ktorej
           nastpuje  polecenie  i  jego  zinterpretowane
           argumenty.
       -B   Powloka wykonuje interpretacj nawiasow (zobacz
           Interpretacja nawias'ow powyej). Domylnie wlczone.
       -C   Jeli wlczone, bash nie nadpisuje istniejcego
           pliku przy uyciu operatorow przekierowania >, >&
           i <>. Mona to omin tworzc pliki wyjciowe przy
           uyciu operatora przekierowania >| zamiast >.
       -H   Wlcza zastpowanie historii w stylu !. Opcja ta
           jest domylnie wlczona dla powloki interaktywnej.
       -P   Jeeli jest ustawiona, to powloka nie poda za
           dowizaniami  symbolicznymi podczas wykonywania
           polece zmieniajcych biecy katalog roboczy, jak
           cd.  Uywa  zamiast tego fizycznej struktury
           katalogow. Domylnie, bash poda za  logicznym
           lacuchem katalogow podczas wykonywania polece
           zmieniajcych biecy katalog roboczy.
       --   Jeeli po tej opcji nie wystpuj adne argumenty, to
           parametry pozycyjne s kasowane. W przeciwnym
           razie, parametry pozycyjne  ustawiane  s  na
           argumenty, nawet jeli niektore z nich zaczynaj si
           od znaku -.
       -    Sygnalizuje koniec opcji, powodujc przypisanie
           wszystkich pozostalych argumentow do parametrow
           pozycyjnych. Opcje -x i -v s wylczane.  Jeeli
           nie  ma  argument'ow,  to parametry pozycyjne
           pozostaj bez zmian.

       Opcje s domylnie wylczone, chyba e wskazano inaczej.
       Uycie + zamiast - spowoduje, e opcje te zostan wylczone.
       Opcje mog take zosta okrelone jako argumenty wywolania
       powloki.  Biecy zestaw opcji mona znale w $-. Zwracanym
       kodem jest zawsze prawda, chyba e napotkano nieprawidlow
       opcj.

    shift [n]
       Parametrom pozycyjne od n+1 ... zmieniaj nazwy $1 ....
       parametry reprezentowane przez liczby $# w dol do $#-n+1
       s usuwane. n musi by liczb nieujemn mniejsz lub rown $#.
       Jeeli n wynosi 0, parametry nie s zmieniane.  Jeeli nie
       podano n, zaklada si, e wynosi 1. Jeeli n jest wiksze od
       $#, parametry pozycyjne nie s zmieniane. Kod zakoczenia
       jest wikszy od zera jeeli n jest wiksze od $# lub
       mniejsze od zera; w przeciwnym wypadku 0.

    shopt [-pqsu] [-o] [nazwa_opcji ...]
       Przelcza  wartoci  zmiennych  sterujcych  opcjonalnym
       zachowaniem powloki.  Bez adnych opcji, albo z opcj -p,
       wywietlana jest lista wszystkich dajcych si ustawi opcji,
       ze wskazaniem dla kadej czy jest ona ustawiona czy nie.
       Opcja -p powoduje, e wyniki bd wywietlane w postaci
       dajcej si ponownie wykorzysta jako wejcie. Pozostale
       opcje maj nastpujce znaczenie:
       -s   Wlcz (ustaw) kad nazw_opcji.
       -u   Wylcz (usu) kad nazw_opcji.
       -q   Zaniechaj zwyklego wywietlania  (tryb  cichy);
           zwracany kod wskazuje na to czy nazwa_opcji jest
           ustawiona czy nie ustawiona. Jeeli z -q podano
           wiele argumentow nazw_opcji, to zwracanym kodem
           jest zero, gdy wszystkie nazwy_opcji s wlczone; w
           przeciwnym razie kod jest niezerowy.
       -o   Ogranicza  wartoci  nazwy_opcji  do  wartoci
           zdefiniowanych dla opcji -o wbudowanego polecenia
           set.

       Jeeli uyto albo -s albo -u bez argumentow nazw_opcji,
       wywietlanie ogranicza  si  do  tych  opcji,  ktore,
       odpowiednio, s ustawione bd nieustawione.  Jeeli nie
       wskazano inaczej, opcje shopt s domylnie wylczone (nie
       ustawione).

       Przy listowaniu opcji zwracany jest kod zerowy jeli
       wszystkie nazwy_opcji s wlczone, niezerowy w przeciwnym
       wypadku. Przy ustawianiu lub kasowaniu opcji zwracany
       jest zerowy kod, chyba e nazwa_opcji nie jest poprawn
       opcj powloki.

       Lista opcji shopt obejmuje:

       cdable_vars
           Jeli jest ustawiona, to nie bdcy katalogiem
           argument wbudowanego polecenia cd uwaany jest za
           nazw zmiennej; wartoci tej zmiennej jest katalog,
           na ktory ma nastpi zmiana.
       cdspell Jeli jest ustawiona, to pomniejsze bldy w pisowni
           skladowej katalogu w poleceniu cd bd poprawiane.
           Sprawdzenie  takich  bldow  obejmuje  znaki
           zamienione miejscami, znaki pominite i pojedyncze
           zbdne znaki. Jeeli znaleziono poprawk, wypisywana
           jest poprawna nazwa pliku a polecenie kontynuuje
           dzialanie. Opcja ta jest wykorzystywana tylko
           przez powloki interaktywne.
       checkhash
           Jeli jest ustawiona, bash sprawdza przed prob
           wykonania polecenia  znalezionego  w  tablicy
           mieszajcej, czy polecenie to istnieje. Jeeli ju
           nie  istnieje,  to  wykonywane  jest  zwykle
           przeszukiwanie cieki.
       checkwinsize
           Jeeli jest ustawione, bash sprawdza rozmiar okna
           po kadym poleceniu i, jeli zachodzi potrzeba,
           aktualizuje warto LINES i COLUMNS.
       cmdhist Jeeli  jest  ustawione,  bash usiluje zapisa
           wszystkie wiersze polecenia wielowierszowego w
           tej samej pozycji historii. Pozwala to na latw
           ponown edycj polece obejmujcych wiele wierszy.
       dotglob Jeeli jest ustawione, to  bash  do  wynikow
           rozwinicia nazw plikow wlcza take nazwy plikow
           rozpoczynajce si kropk `.'.
       execfail
           Jeeli jest ustawione, to powloka nie-interaktywna
           nie  zakoczy  pracy  nie  mogc wykona pliku
           okrelonego jako argument wbudowanego polecenia
           exec. Powloka interaktywna nie koczy pracy, jeli
           exec zawiedzie.
       expand_aliases
           Jeeli jest ustawiona, aliasy s interpretowane jak
           opisano powyej w ALIASY. Opcja ta jest wlczona
           domylnie dla powlok interaktywnych.
       extglob Jeli jest wlczona, wlczane s rozszerzone funkcje
           dopasowywania wzorcow opisane powyej w Rozwijanie
           nazw plik'ow.
       histappend
           Jeeli jest ustawiona, to do pliku o nazwie
           wskazanej zmienn HISTFILE podczas koczenia pracy
           przez powlok dodawana jest  lista  historii,
           zamiast nadpisywania tego pliku list.
       histreedit
           Jeeli jest ustawione, a uywane jest readline, to
           uytkownik ma moliwo ponownej edycji nieudanego
           podstawienia historii historii.
       histverify
           Jeeli jest ustawione, a uywane jest readline, to
           wyniki podstawiania historii nie s natychmiast
           przesylane do analizatora powloki. Zamiast tego,
           wiersz  wynikowy  ladowany  jest  do  bufora
           edycyjnego readline, pozwalajc na dalsze zmiany.
       hostcomplete
           Jeeli jest ustawione, a uywane jest readline,
           bash bdzie usilowa wykona uzupelnianie nazwy
           hosta podczas uzupelniania slowa zawierajcego @
           (zobacz  Uzupe/lnianie  w  READLINE  powyej).
           Domylnie wlczone.
       huponexit
           Jeeli jest ustawione, to bash wyle SIGHUP do
           wszystkich  zada  podczas  koczenia  pracy
           interaktywnej powloki zgloszeniowej.
       interactive_comments
           Jeli jest wlczone, pozwala by slowo rozpoczynajce
           si od # powodowalo pominicie tego slowa  i
           wszystkich pozostalych znakow wiersza w powloce
           interaktywnej (zobacz powyej KOMENTARZE).  Opcja
           domylnie wlczona.
       lithist Jeli  jest  ustawione, a wlczona jest opcja
           cmdhist, to polecenia wielowierszowe zachowywane
           s w historii w miar moliwoci z osadzonymi znakami
           nowej linii zamiast przy uyciu rednikow jako
           separatorow.
       login_shell
           Powloka ustawia t opcj jeli zostanie uruchomiona
           jako zgloszeniowa (zobacz WYWO/LANIE powyej).  Ta
           warto nie moe by zmieniona.
       mailwarn
           Jeeli jest ustawione, za do pliku, w ktorym
           sprawdza poczt bash sigano od czasu ostatniego
           sprawdzania, to zostanie wywietlony komunikat
           ,,The mail in plikpoczty has been read'' (Poczta
           w plikpoczty zostala przeczytana).
       no_empty_cmd_completion
           Jeli jest ustawione, i stosowane jest readline,
           to bash nie bdzie usilowal szuka w PATH moliwych
           uzupelnie, gdy proba uzupelniania wystpi w pustym
           wierszu.
       nocaseglob
           Jeli zostalo ustawione, to bash przy rozwijaniu
           nazw plikow dopasowuje je nie zwracajc uwagi na
           wielko liter (zobacz Rozwijanie nazw  plik'ow
           powyej).
       nullglob
           Jeli jest ustawione, to, bash pozwala by wzorce
           nie dopasowujce adnych plikow (zobacz Rozwijanie
           nazw plik'ow powyej) rozwijaly si w lacuch pusty,
           zamiast na same siebie.
       progcomp
           Jeeli jest ustawione, to wlczone  s  uslugi
           programowalnego  uzupelniania  (zobacz  powyej
           Programowalne uzupe/lnianie). Domylnie wlczone.
       promptvars
           Jeeli jest ustawione, to lacuchy zachty podlegaj
           interpretacji zmiennych i podstawianiu parametrow
           po interpretacji zachty opisanej w ZACHTA powyej.
           Opcja ta jest domylnie wlczona.
       restricted_shell
           Powloka ustawia t opcj jeli zostala uruchomiona w
           trybie  okrojonym  (zobacz  POW/LOKA  OKROJONA
           poniej).  Warto ta nie moe by zmieniona. Nie
           jest ona resetowana podczas  odczytu  plikow
           startowych, pozwalajc im na odkrycie czy powloka
           jest okrojona czy nie.
       shift_verbose
           Jeeli jest ustawiona, to wbudowane shift wypisuje
           komunikat o bldzie gdy liczba przesuni (przez
           shift) przekracza liczb parametrow pozycyjnych.
       sourcepath
           Jeli jest ustawiona, to polecenie  wbudowane
           source  (.)  posluguje  si  wartoci PATH do
           znalezienia katalogu zawierajcego plik podany
           jako argument. Opcja domylnie wlczona.
       xpg_echo
           Jeeli  jest  ustawiona,  to  dla wbudowanego
           polecenia  echo  wlczane   jest   domylne
           interpretowanie sekwencji specjalnych z odwrotnym
           ukonikiem.
    suspend [-f]
       Zawiesza wykonywanie tej powloki do otrzymania przez ni
       sygnalu SIGCONT.  Opcja -f mowi, by nie narzeka, jeli
       uyto suspend w powloce zgloszeniowej; po prostu zawiesi
       mimo to. Kodem zwracanym jest 0, chyba e powloka jest
       powlok zgloszeniow i nie podano opcji -f, lub gdy nie
       jest wlczona kontrola zada.
    test wyra
    [ wyra ]
       Zwraca kod 0 lub 1 w zalenoci od interpretacji wyraenia
       warunkowego wyra.  kady operator i operand musi by
       odrbnym argumentem.  Wyraenia skladajc si ze skladowych
       opisanych powyej w WYRAENIA WARUNKOWE.

       Wyraenia mog by lczone przy uyciu poniszych operatorow,
       podanych w kolejnoci malejcego priorytetu.
       ! wyra Prawda jeli wyra jest falszem.
       ( wyra )
           Zwraca warto wyra.  Moe by stosowane do obejcia
           zwyklej kolejnoci operatorow.
       wyra1 -a wyra2
           Prawda jeli oba: wyra1 i wyra2 s prawdziwe.
       wyra1 -o wyra2
           Prawda jeli wyra1 lub wyra2 jest prawdziwe.

       test i [ interpretuj wyraenia warunkowe poslugujc si
       zestawem regul opartych o liczb argumentow.

       0 argumentow
           Wyraenie jest falszywe.
       1 argument
           Wyraenie jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy gdy
           argument nie jest pusty (null).
       2 argumenty
           Jeli pierwszym argumentem jest !, to wyraenie jest
           prawdziwe wtedy i tylko wtedy gdy drugi argument
           jest pusty. Jeli pierwszy argument jest jednym z
           jednoargumentowych operatorow warunkowych podanych
           powyej w WYRAENIA WARUNKOWE, to wyraenie jest
           prawdziwe  jeeli  test  jednoargumentowy  jest
           prawdziwy.  Jeeli pierwszy argument nie  jest
           poprawnym jednoargumentowym operatorem warunkowym,
           to wyraenie ma warto falsz.
       3 argumenty
           jeeli  drugi  argument  jest  jednym   z
           dwuargumentowych operatorow warunkowych podanych
           powyej w WYRAENIA WARUNKOWE, to wynik wyraenia
           jest  wynikiem  dwuargumentowego  testu  z
           zastosowaniem pierwszego i trzeciego argumentu
           jako operandow. Jeli pierwszym argumentem jest !,
           to warto stanowi negacj testu dwuargumentowego
           przy uyciu drugiego i trzeciego argumentu. Jeli
           pierwszym argumentem jest dokladnie ( a trzecim
           argumentem  dokladnie  ),  to  wynik  jest
           jednoargumentowym testem drugiego argumentu.  W
           pozostalych przypadkach wyraenie jest falszywe.
           Operatory -a i -o w tym przypadku uwaane s za
           dwuargumentowe.
       4 argumenty
           Jeli pierwszym argumentem jest !, to wynik jest
           negacj trojargumentowego wyraenia  zloonego  z
           pozostalych argumentow.  W przeciwnym wypadku,
           wyraenie jest poddawanie analizie  skladni  i
           interpretowane  zgodnie  z  priorytetami  przy
           zastosowaniu regul podanych powyej.
       5 lub wicej argumentow
           Wyraenie jest poddawanie analizie  skladni  i
           interpretowane  zgodnie  z  priorytetami  przy
           zastosowaniu regul podanych powyej.

    times Wypisuje sumaryczne czasy uytkownika i systemu  dla
       powloki i procesow z niej uruchomionych. Kodem zwracanym
       jest 0.

    trap [-lp] [argument] [sigspec ...]
       Polecenie argument ma zosta odczytane i wykonane, gdy
       powloka otrzyma sygnal(y) sigspec.  Jeli nie wystpuje
       argument lub jest to -, to wszystkie podane sygnaly
       resetowane s do swych wartoci pierwotnych (wartoci, jakie
       mialy przy wejciu do powloki).  Jeeli argument jest
       lacuchem pustym, to sygnal okrelony przez kade sigspec
       jest ignorowany przez powlok i polecenia, jakie ona
       wywoluje.  Jeeli nie wystpil argumentu a podano -p,
       wywietlane s polecenia zwizane z przechwyceniem kadego z
       sygnalow sigspec. Jeeli nie podano adnych argumentow lub
       jeli podano tylko -p, to trap wypisuje list polece
       zwizanych z kadym z numerow sygnalow. Kade sigspec jest
       albo nazw sygnalu zdefiniowan w <signal.h albo numerem
       sygnalu.  Jeeli sigspec jest sygnalem EXIT (0), to
       polecenie argument wykonywane jest przy koczeniu pracy
       przez  powlok.  Jeeli sigspec jest rowne DEBUG, to
       polecenie argument wykonywane jest po kadym poleceniu
       prostym (zobacz GRAMATYKA POW/LOKI powyej). Jeli sigspec
       to ERR, wowczas polecenie argument wykonywane  jest
       kadorazowo gdy polecenie proste zwroci niezerowy kod
       zakoczenia.  Pulapka zastawiona  na  ERR  nie  jest
       wykonywana  gdy  polecenie,  ktore  zakoczylo  si
       niepowodzeniem jest czci ptli until lub while, czci
       instrukcji if, czci listy && lub || albo jeli warto
       zwracana przez to polecenie jest wstawiana za pomoc !.
       Opcja -l powoduje, e powloka wypisuje zestawienie nazw
       sygnalow i odpowiadajcych im numerow. Sygnaly ignorowane
       przy wejciu do powloki nie mog by przechwycone ani
       zresetowane.  W  procesie  potomnym,  podczas  jego
       tworzenia, sygnaly przechwycone resetowane s do swych
       wartoci pierwotnych. Zwracanym kodem jest falsz jeli
       ktorykolwiek z sigspec jest nieprawidlowy; w przeciwnym
       razie trap zwraca true.

    type [-atp] nazwa [nazwa ...]
       Bez opcji wskazuje, jak powinna by interpretowana kada z
       nazw, jeli zostanie uyta jako nazwa polecenia. Jeeli
       uyto opcji -t, to type wypisuje lacuch bdcy jednym z
       alias, keyword, function, builtin lub file, jeli nazwa
       jest odpowiednio aliasem, zastrzeonym slowem powloki,
       funkcj, poleceniem wbudowanym lub plikiem dyskowym. Jeli
       nie znaleziono nazwy, to nie jest wypisywane nic i jako
       kod zakoczenia zwracany jest falsz. Jeli posluono si
       opcj -p to type zwraca albo nazw pliku dyskowego, ktory
       zostalby wykonany jeli nazwa zostalaby podana jako nazwa
       polecenia, albo nic jeli ! .if t type -t nazwa ! .if n
       ,,type -t nazwa'' nie zwrociloby file. Jeli polecenie
       istnieje w tablicy mieszajcej, -p wypisuje warto z
       tablicy,  niekoniecznie plik, ktory pojawia si jako
       pierwszy w PATH. Jeeli uyto opcji -a, to type wypisuje
       wszystkie miejsca zawierajace wykonywaln nazw. Obejmuje
       to aliasy i funkcje, wtedy i tylko wtedy gdy uyto rownie
       opcji -p.  Przy uyciu -a nie korzysta si z tablicy
       mieszajcej polece. type zwraca prawd jeli znaleziono
       jakie jego argumenty, falsz jeli nie znaleziono adnych.

    ulimit [-SHacdflmnpstuv [limit]]
       Zapewnia  kontrol  nad zasobami dostpnymi powloce i
       procesow jakie ona uruchamia, na systemach umoliwiajcych
       tak kontrol. Opcje -H i -S okrelaj, e dla danego zasobu
       ustawiane jest  twarde  (hard)  lub  mikkie  (soft)
       ograniczenie. Ograniczenie twarde nie moe by zwikszane po
       ustawieniu; ograniczenie mikkie moe by zwikszane a do
       wartoci ograniczenia twardego. Jeli nie podano ani -H ani
       -S, to ustawiane jest zarowno ograniczenie mikkie jak i
       twarde.  Ograniczenie limit moe by liczb w jednostkach
       okrelonych dla zasobu lub jedn ze specjalnych wartoci:
       hard, soft lub unlimited, oznaczajcych odpowiednio: biece
       twarde ograniczenie, biece mikkie ograniczenie oraz brak
       ograniczenia.  Jeeli pominito limit, wypisywana jest
       bieca warto ograniczenia mikkiego danego zasobu, chyba e
       podano opcj -H. Gdy podano wicej ni jedno okrelenie
       zasobu, przed wartoci wypisywana jest nazwa ograniczenia
       i  jednostka  miary.  Inne  opcje interpretowane s
       nastpujco:
       -a   Podawane s wszystkie biece ograniczenia
       -c   Maksymalny rozmiar tworzonych plikow core
       -d   Maksymalny rozmiar segmentu danych procesu
       -f   Maksymalny rozmiar plikow tworzonych przez powlok
       -l   Maksymalny rozmiar, jaki moe zosta zablokowany w
           pamici
       -m   Maksymalny rozmiar czci rezydentnej
       -n   Maksymalna liczba otwartych deskryptorow pliku
           (wikszo systemow nie pozwala na ustawianie tej
           wartoci)
       -p   Rozmiar potoku w blokach 512-bajtowych (moe nie by
           ustawione)
       -s   Maksymalny rozmiar stosu
       -t   Maksymalny czas CPU w sekundach
       -u   Maksymalna  liczba  procesow  dostpnych  dla
           pojedynczego uytkownika
       -v   Maksymalna wielko pamici wirtualnej dostpna dla
           powloki

       Jeeli podano limit, to staje si now wartoci ograniczenia
       zadanego zasobu (opcja -a tylko wywietla). Jeeli nie
       podano adnej ocpji, to zaklada si opcj -f.  Wartoci
       podawane s przyrostowo co 1024-bajty, z wyjtkiem -t,
       podawanego w sekundach, -p, w jednostkach 512-bajtowych
       blokow, oraz -n i -u, bdcych wartociami bez miana.
       Zwracanym kodem jest 0, chyba e podano nieprawidlow opcj
       lub argument albo podczas ustawiania nowego ograniczenia
       wystpil bld.

    umask [-p] [-S] [tryb]
       Maska praw dostpu dla plikow tworzonych przez uytkownika
       ustawiana jest na tryb.  Jeeli tryb rozpoczyna si od
       cyfry, jest interpretowany jako liczba osemkowa;  w
       przeciwnym razie interpretowany jest jako maska w trybie
       symbolicznym, podobnie jak akceptowane przez chmod(1).
       Jeeli pominito tryb wypisywana jest aktualna warto maski.
       Opcja -S powoduje, e maska zostanie wypisana w postaci
       symbolicznej;  domylne wyjcie jest w postaci liczby
       osemkowej. Jeeli podano opcj -p i pominito tryb, to
       wyjcie ma posta, ktora moe by powtornie wykorzystana jako
       wejcie. Kodem zwracanym jest 0 jeli pomylnie zmieniono
       tryb  lub  nie  podano argumentu tryb, za falsz w
       pozostalych sytuacjach.

    unalias [-a] [nazwa ...]
       Usuwa kad z nazw z listy zdefiniowanych aliasow. Jeeli
       podano -a, to usuwane s definicje wszystkich aliasow.
       Zwracanym kodem jest prawda, chyba e podana nazwa nie
       jest zdefiniowanym aliasem.

    unset [-fv] [nazwa ...]
       Dla kadej nazwy, usuwa odpowiadajc jej warto lub funkcj.
       Jeeli nie podano adnych opcji lub podano opcj -v, to kada
       z nazw odnosi si do zmiennej powloki. Zmienne read-only
       nie mog by kasowane. Jeeli podano -f, to kada z nazw
       wskazuje na funkcj powloki, a definicja funkcji jest
       usuwana. Kada z usunitych zmiennych lub funkcji usuwana
       jest ze rodowiska przesylanego nastpnym poleceniom. Jeli
       usunita zostanie ktora ze zmiennych RANDOM, SECONDS,
       LINENO, HISTCMD, FUNCNAME, GROUPS, lub DIRSTACK, to traci
       ona swe specjalne wlaciwoci, nawet jeli zostanie nastpnie
       ponownie ustawiona. Kodem zakoczenia jest prawda, chyba e
       nazwa nie istnieje lub jest readonly.

    wait [n]
       Czeka na okrelony proces i zwraca jego kod zakoczenia. n
       moe by identyfikatorem procesu lub okreleniem zadania;
       jeli podano okrelenie zadania, to nastpi oczekiwanie na
       wszystkie procesy w potoku tego zadania.  Jeeli nie
       podano n, nastpuje oczekiwanie na wszystkie aktualnie
       aktywne procesy potomne i zwracany jest kod zerowy. Jeli
       n okrela nieistniejcy proces lub zadanie, to zwracany
       jest kod 127.  W pozostalych przypadkach zwracany jest
       kod zakoczenia ostatniego procesu lub zadania na jakie
       czekano.

POW/LOKA OKROJONA

    Jeli bash uruchomiony jest pod nazw rbash, lub przy jego
    wywolaniu posluono si opcj -r, to staje si powlok okrojon
    (restricted).  Powloka okrojona sluy do ustawienia rodowiska
    lepiej kontrolowanego ni powloka standardowa. Zachowuje si ona
    identycznie jak bash z wyjtkiem tego, e ponisze nie s dozwolone
    lub nie s wykonywane:

    o   zmiana katalogow przy pomocy cd

    o   ustawianie lub kasowanie wartoci SHELL, PATH, ENV lub
       BASH_ENV

    o   podawanie nazw polece zawierajcych /

    o   podawanie nazw plikow zawierajcych / jako argumentu
       wbudowanego polecenia . (kropka).

    o   importowanie definicji funkcji ze rodowiska powloki przy
       uruchamianiu

    o   analiza wartoci SHELLOPTS ze rodowiska powloki przy
       uruchamianiu

    o   przekierowywanie wyjcia przy pomocy operatorow >, >|, <>,
       >&, &> i >>

    o   poslugiwanie  si  wbudowanym poleceniem exec w celu
       zastpienia powloki innym poleceniem

    o   dodawanie lub usuwanie polece przy pomocy opcji -f i -d
       wbudowanego polecenia enable

    o   podawanie opcji -p wbudowanego polecenia command

    o   wylczanie trybu okrojonego za pomoc set +r lub set +o
       restricted.

    Powysze ograniczenia wymuszane s  po  przeczytaniu  plikow
    uruchomieniowych.

    Jeli polecenie do wykonania okazuje si by skryptem powloki
    (zobacz WYKONYWANIE POLECE powyej), to rbash wylcza wszelkie
    ograniczenia w powloce zrodzonej do wykonania skryptu.

ZOBACZ TAKE

    Bash Features, Brian Fox and Chet Ramey
    The Gnu Readline Library, Brian Fox and Chet Ramey
    The Gnu History Library, Brian Fox and Chet Ramey
    Portable Operating System Interface (POSIX) Part 2: Shell and
    Utilities, IEEE
    sh(1), ksh(1), csh(1)
    emacs(1), vi(1)
    readline(3)

PLIKI

    /bin/bash
       Plik wykonywalny powloki bash
    /etc/profile
       Ogolnosystemowy plik inicjujcy, wykonywany dla powlok
       zgloszeniowych
    ~/.bash_profile
       Osobisty  plik  inicjujcy,  wykonywany  dla  powlok
       zgloszeniowych
    ~/.bashrc
       Indywidualny  plik  startowy  dla  powloki  trybu
       interaktywnego
    ~/.bash_logout
       Indywidualny plik porzdkujcy dla powloki zgloszeniowej,
       wykonywany podczas koczenia przez ni pracy
    ~/.inputrc
       Indywidualny plik inicjujcy dla readline

AUTORZY

    Brian Fox, Free Software Foundation
    bfox@gnu.ai.MIT.Edu

    Chet Ramey, Case Western Reserve University
    chet@ins.CWRU.Edu

ZG/LOSZENIA B/LD'OW

    Jeli znajdziesz w bash bld, powiniene go zglosi. Ale najpierw
    powiniene upewni si, e rzeczywicie jest to bld i e pojawia si w
    najwieszej wersji bash jak masz.

    Po ustaleniu, e bld faktycznie istnieje, uyj polecenia bashbug
    do wyslania zgloszenia bldu. Jeli masz poprawk usuwajc problem,
    zachcamy do przeslania jej rownie!  Sugestie i `filozoficzne'
    zgloszenia bldow mog by przesylane [w jzyku angielskim] do bug-
    bash@gnu.org lub wysylane na grup dyskusyjn gnu.bash.bug.

    WSZYSTKIE zgloszenia bldow powinny zawiera:

    Numer wersji bash
    Sprzt i system operacyjny
    Uyty kompilator
    Opis bldnego zachowania
    Krotki skrypt lub przepis na uzyskanie bldu

    bashbug wstawia pierwsze trzy pozycje automatycznie do szablonu
    jaki udostpnia w celu wypelnienia zgloszenia bldow.

    Komentarze i zgloszenia bldow dotyczce tej strony podrcznika
    [oryginalu] powinny by kierowane na adres chet@ins.CWRU.Edu.

B/LDY

    Jest za duy i zbyt wolny.

    Istnieje troch subtelnych ronic pomidzy bash a tradycyjnymi
    wersjami sh, glownie z powodu specyfikacji POSIX.

    Aliasy w niektorych zastosowaniach wprawiaj w zaklopotanie.

    Polece   wbudowanych  powloki  i  funkcji  nie  mona
    zatrzymywa/wznawia.

    Polecenia zloone i sekwencje polece postaci `a ; b ; c' nie s
    obslugiwane przychylnie przy probie wstrzymania procesu. Gdy
    proces jest zatrzymany, powloka natychmiast wykonuje nastpnej
    polecenie sekwencji.  Wystarcza umieszczanie sekwencji polece
    wewntrz nawiasow by wymusi wykonanie ich przez podpowlok, ktora
    moe by zatrzymana jako calo.

    Polecenia wewntrz konstrukcji podstawiania polece $(...) nie s
    analizowane do momentu proby podstawienia. Powoduje to oponion
    sygnalizacj bldow, pojawiajc si po uplywie pewnego czasu od
    wprowadzenia polecenia.

    Zmienne tablicowe nie mog by (na razie) eksportowane.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu
    Tlumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia
    ronic midzy powyszym  opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie si z
    oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.