Provided by: realpath_1.15build1_i386 bug

NAZWA

    realpath - zwraca absolutn ciek w postaci kanonicznej

SK/LADNIA

    realpath [-s|--strip] [-z|--zero] nazwa_pliku ...
    realpath --h|--help
    realpath --v|--version

OPIS

    realpath konwertuje kady podany argument nazwa_pliku na peln ciek do
    pliku, pozbawion skladnikow bdcych dowizaniami symbolicznymi  lub
    katalogami . albo ... (Wicej informacji mona znale w realpath(3)).
    Prosz  zauway,  e tej samej funkcjonalnoci dostarcza opcja "-f"
    poleceniareadlink(1).

    Jeeli uyta zostanie opcja -s, to realpath usunie z nazwy_pliku tylko
    katalogi . oraz .., bez rozwizywania dowiza symbolicznych. Jeeli podana
    nazwa_pliku jest ciek wzgldn (czyli nie zaczyna si od "/"), to przed
    jej przetworzeniem realpath -s wstawi na jej pocztek nazw biecego
    katalogu zwrocon przez wywolanie systemowe getcwd(2).

    Skonwertowane cieki s wypisywane na standardowy wyjciu; kada w osobnej
    linii.

OPCJE

    -s, --strip
      Usuwa  tylko  elementy  .  i  ..,  bez rozwizywania dowiza
      symbolicznych.

    -z, --zero
      Rozdziela wyjciowe nazwy plikow znakiem pustym ("\0") zamiast
      znakiem nowej linii, co pozwala na uycie realpath w polczeniu z
      opcj "-0" polecenia xargs(1).

    -h, --help
      Wywietla krotk informacj o uyciu.

    -v, --version
      Wywietla numer wersji polecenia realpath.

PRZYK/LADY

    W poniszych przykladach przyjto zaloenie,  e  /usr/bin/X11  jest
    dowizaniem symbolicznym do katalogu /usr/bin.

  Przyk/lad 1
    Niezalenie od tego, jaki jest biecy katalog roboczy
      realpath /../usr/bin/X11/./xterm
    wywietla
      /usr/bin/xterm
    ale
      realpath -s /../usr/bin/X11/./xterm
    wypisuje
      /usr/bin/X11/xterm

  Przyk/lad 2
    Jeeli /usr/bin/X11 (bdcy dowizaniem symbolicznym do /usr/bin) jest
    biecym katalogiem roboczym
      realpath ./xterm
    oraz
      realpath -s ./xterm
    bdzie
      /usr/bin/xterm

  Przyk/lad 3
    Zakladajc e biecym katalogiem roboczym jest /home/user (oraz e ten
    katalog  istnieje  przed i podczas dzialania programu relapath),
    polecenie
      realpath ../path/to/some/./non-existent/./directory/../or/../file
    zakoczy si nastpujcym bldem:
      ../path/to/some/./non-existent/./directory/../or/../file: No such file or directory
    ale
      realpath -s ../path/to/some/./non-existent/./directory/../or/../file
    zwroci
      /home/path/to/some/non-existent/file

KOD WYJCIA

    realpath zwraca zerowy kod wyjcia, jeeli wszystkie nazwy cieek zostaly
    pomylnie skonwertowane.
    W razie bldow (np. brakujce lub niedostpne katalogi w ciece), realpath
    wywietla komunikat bldu na standardowe wyjcie bldow i zwraca niezerowy
    kod wyjcia.

ZOBACZ TAKE

    basename(1), dirname(1), readlink(1), realpath(3)

B/LDY

    Miejmy nadziej, e adnych :)
    Jeeli jednak znajdziesz jaki, prosimy zglosi go w systemie ledzenia
    bldow  Debiana.  Opis,  jak  to  zrobi,  mona  znale  w  pliku
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt,   pochodzcym  z  pakietu
    doc-debian, lub stronie podrcznika reportbug(1).

AUTOR

    Napisany przez Larsa Wirzeniusa <liw@iki.fi> jako cz pakietu dwww.
    Obecnie rozwijany i ulepszany przez Roberta Luberd <robert@debian.org>.

    realpath jest udostpniany na warunkach Ogolnej licencji publicznej GNU
    (GNU GPL). Chocia zostal napisany dla Debiana, zachcamy do przenoszenia
    go do innych systemow.