Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ed, red - edytor tekstu

SK/LADNIA

    ed [-] [-Gs] [-p /lacuch] [plik]

    red [-] [-Gs] [-p /lacuch] [plik]

OPIS

    ed jest zorientowanym liniowo edytorem tekstu.  Jest o uywany do
    tworzenia, wywietlania, modyfikowania i innych dziala na plikach
    tekstowych. red to ed zastrzeony (restricted): moe edytowa tylko pliki
    z biecego katalogu i nie moe wykonywa komend powloki.

    Po wywolaniu z argumentem pliku, jego kopia jest odczytywana do bufora
    edytora.  Wszelkie zmiany robione s na tej kopii, nie na pliku jako
    takim. Podczas koczenia pracy z ed, wszelkie zmiany, ktorych nie
    zachowano komend `w' s tracone.

    Edycja jest dokonywana w dwoch ronych trybach: komend i wprowadzania.
    Po uruchomieniu, ed jest w trybie komend.  W  trybie  tym  ze
    standardowego wejcia czytane s komendy, a nastpnie s one wykonywane na
    zawartoci bufora edytora. Przykladowa komenda moe wyglda tak:

       ,s/old/new/g

    co zamienia wszystkie pojawienia si napisu old na new.

    Po podaniu komendy wprowadzania, takiej jak `a' (append--dopisz), `i'
    (insert--wstaw) lub `c' (change-zmie), ed wchodzi w tryb wprowadzania.
    Jest to podstawowe narzdzie wprowadzania tekstu do pliku. W trybie tym
    nie ma dostpnych adnych komend. Zamiast tego, standardowe wejcie jest
    bezporednio zapisywane do bufora edytora. Linie skladaj si z tekstu, a
    do (lcznie) znaku nowej linii.  Tryb wprowadzania jest przerywany
    wprowadzeniem pojedynczej kropki w linii.

    Wszystkie komendy ed operuj na calych liniach, lub zakresach linii; np.
    komenda `d' kasuje (delete) linie; komenda `m' przenosi linie, itp.
    Mona te modyfikowa tylko cz linii, korzystajc z narzdzi podmiany,
    podanych np. w powyszym przykladzie. Jednak nawet tu, komenda `s' tyczy
    si do calych linii naraz.

    W ogolnoci, komendy ed skladaj si z zera lub wicej adresow linii, za
    ktorymi nastpuje pojedynczy znak komendy i czsto dodatkowe parametry;
    komendy maj wic struktur:

       [adres [,adres]]komenda[parametry]

    Adresy wskazuj lini, lub zakres linii, ktorych dotyczy komenda. Jeli
    podano mniej adresow ni potrzeba komendzie, uywane s adresy domylne.

  OPCJE
    -G   Wymusza kompatybilno wsteczn. Dotyczy komend `G', `V', `f',
        `l', `m', `t', and `!!'.

    -s   Powstrzymuje diagnostyk. Powinno by uywane jeli standardowe
        wejcie ed'a jest ze skryptu.

    -p /lacuch
        Podaje znak zachty komend. Moe to by wlczane, lub wylczane
        komend `P'.

    plik  Okrela nazw odczytywanego pliku. Jeli plik jest poprzedzony
        wykrzyknikiem (!), to jest interpretowany jak komenda powloki.
        W tym wypadku to, co jest czytane, jest standardowym wyjciem
        pliku wywolanego przez sh(1). Aby odczyta plik, ktorego nazwa
        rozpoczyna si od wykrzyknika, poprzed go odwrotnym ukonikiem
        (\). Domylna nazwa pliku jest ustawiana na file tylko jeli nie
        jest poprzedzona wykrzyknikiem.

  ADRESOWANIE LINIOWE
    Adres reprezentuje numer linii w buforze. ed obsluguje adres biecy,
    ktory jest zazwyczaj przekazywany komendom jako domylny (w wypadku
    niepodania tego argumentu). Podczas pierwszego odczytu pliku, adres
    biecy jest ustawiany na ostatni lini. Ogolnie, adres biecy jest
    ustawiany na ostatni lini, dotknit przez komend.

    Adres linii jest konstruowany z jednej z baz z poniszej listy, za ktor
    opcjonalnie moe nastpowa offset numeryczny. Offsety mog zawiera dowolne
    kombinacje cyfr, operatorow (np. +, - i ^) i bialych spacji. Adresy s
    czytane od lewej do prawej, a ich wartoci s obliczane wzgldem adresu
    biecego.

    Wyjtkiem reguly, e adresy reprezentuj numery jest adres address 0
    (zero).  Oznacza to "przed pierwsz lini," i jest legalne tam gdzie ma
    sens.

    Zakres adresow to dwa adresy, oddzielone przecinkiem lub rednikiem.
    Warto pierwszego adresu w zakresie nie moe by wiksza od drugiego. Jeli
    w zakresie podany jest tylko jeden adres, to drugi adres jest ustawiany
    na podany.  Jeli podano n-krotn par adresow, gdzie n > 2, to zakres
    jest okrelany przez ostatnie dwa adresy zestawu. Jeli oczekiwany jest
    tylko jeden adres, to uywany jest ostatni.

    Kady adres w zakresie przecinkowym jest interpretowany wzgldem adresu
    biecego. W zakresie rednikowym, pierwszy adres jest  uywany  do
    ustawienia adresu biecego, a drugi wzgldem pierwszego.

    Rozpoznawane s nastpujce symbole adresowe.

    .    Adres biecej linii w buforze.

    $    Adres ostatniej linii w buforze.

    n    nta linia w buforze, gdzie n jest liczb w zakresie [0,$].

    -

    ^    Poprzednia linia.  Jest to rownowane -1 i moe by powtarzane z
        rosncym efektem.

    -n

    ^n   nta linia poprzednia, gdzie n jest liczb nieujemn.

    +    Nastpna linia. Jest to rownowane +1 i moe by powtarzane z
        rosncym efektem.

    +n

    biala spacja n
        nta nastpna linia, gdzie n jest liczb nieujemn. Bia/la spacja,
        za ktor nastpuje liczba n jest interpretowana jako +n.

    ,

    %    Zakres od pierwszej do ostatniej linii. Jest to rownowane 1,$.

    ;    Zakres od biecej do ostatniej linii. Jest to rownowane .,$.

    /re/  Nastpna linia, zawierajca wyraenie regularne re.  Poszukiwanie
        gdy jest to konieczne, zakrca na pocztek bufora i leci dalej a
        do linii biecej. // powtarza ostatnie szukanie.

    ?re?  Poprzednia  linia  zawierajca  wyraenie  regularne  re.
        Poszukiwanie gdy jest to konieczne, zakrca na koniec bufora i
        leci a do linii biecej. ?? powtarza ostatnie szukanie.

    'lc   Linia poprzednio zaznaczona przez komend `k' (marK), gdzie lc
        jest mal liter.

  WYRAENIA REGULARNE
    Wyraenia regularne s wzorcami, uywanymi w wybieraniu tekstu. Na
    przyklad, komenda ed

       g/napis/

    drukuje wszystkie linie, zawierajce napis. Wyraenia regularne s uywane
    te przez komend `s', gdzie wybieraj stary tekst, zastpowany nowym.

    W dodatku do podawania napisow, wyraenia regularne mog reprezentowa
    klasy lacuchow znakowych. Lacuchy tak reprezentowane bd odpowiada
    wyraeniom  regularnym.  Jeli  jest moliwe, by wyraenie regularne
    dopasowalo kilka napisow w linii, to wybierane jest dopasowanie
    najbardziej z lewej.

    Do konstruowania wyrae regularnych uywane s nastpujce symbole:

    c    Dowolny znak c nie wymieniony niej, lcznie z `{', '}', `(',
        `)', `<' i `>' oznacza samego siebie.

    \c   Znak c
        zacytowany lewym ukonikiem, inny ni `{', '}', `(', `)', `<',
        `>', `b', 'B', `w', `W', `+' i `?' oznacza wlanie ten znak.

    .    Oznacza pojedynczy znak. (dowolny)

    [klasa-znak'ow]
        Oznacza pojedynczy znak z klasy znak'ow. Aby do klasy znak'ow
        wlczy `]', musi to by pierwszy znak.  Zakres znakow mona
        przekaza, rozdzielajc jego koce znakiem `-', np. `a-z', ktory
        oznacza wszystkie male litery. Do podawania zestawow znakow w
        klasie znak'ow mona uywa nastpujcych literalow:

         [:alnum:] [:cntrl:] [:lower:] [:space:]
         [:alpha:] [:digit:] [:print:] [:upper:]
         [:blank:] [:graph:] [:punct:] [:xdigit:]

        Gdy znak `-' pojawia si jako pierwszy lub ostatni znak klasy-
        znak'ow, to dopasowuje sam siebie. Wszystkie inne znaki klasy-
        znak'ow odpowiadaj same sobie.

        Wzorce w klasie-znak'ow postaci

         [.col-elm.] lub  [=col-elm=]

        gdzie col-elm jest elementem por'ownawczym s interpretowane
        wedlug locale(5) (nie jest to obecnie obslugiwane).  Zobacz
        regex(3) dla objanie tych konstrukcji.

    [^klasa-znak'ow]
        Odpowiada dowolnemu pojedynczemu znakowi, innemu ni nowa linia,
        ktory nie jest w klasie-znak'ow. klasa-znak'ow jest definiowana
        podobnie jak wyej.

    ^    Jeli `^' jest pierwszym znakiem wyraenia regularnego, to
        zaczepia wyraenie regularne na pocztku linii.  W przeciwnym
        wypadku oznacza `^'.

    $    Jeli  `$' jest ostatnim znakiem wyraenia regularnego, to
        doczepia wyraenie regularne do koca linii. W przeciwnym wypadku
        oznacza `$'.

    \(re\) Definiuje podwyraenie re.  Podwyraenia mog by zagniedane.
        Kolejne wsteczne odniesienia postaci `\n', gdzie n jest cyfr z
        zakresu [1,9], rozwijaj si do tekstu dopasowanego przez nte
        podwyraenie.  Na przyklad, wyraenie regularne  `\(a.c\)\1'
        odpowiada napisowi `abcabc', lecz nie `abcadc'. Podwyraenia s
        porzdkowane wzgldem ich lewego ogranicznika.

    *    Odpowiada dopasowaniu poprzedzajcego znaku lub podwyraenia zero
        lub wicej razy. jeli '*' jest pierwszym znakiem wyraenia
        regularnego, lub podwyraenia, to oznacza '*'. Operator `*' daje
        czasem nieoczekiwane rezultaty. Na przyklad wyraenie `b*'
        dopasowuje pocztek napisu `abbb', wedlug podnapisu `bbb'.

    \{n,m\}
    \{n,\}
    \{n\}  Odpowiada poprzedzajcemu jednoznakowemu wyraeniu regularnemu,
        lub podwyraeniu, dopasowanemu przynajmniej n i najwicej m razy.
        Jeli m jest pominite, to jest tylko dolne ograniczenie.  Jeli
        pominity jest te przecinek, dopasowanie wymaga dokladnie n
        powtorze. Jeli ktora z tych postaci pojawi si na pocztku, to
        jest interpretowana literalnie. Np. `\{2\}' odpowiada `{2}',
        itd.

    \<
    \>   Zaczepia wyraenie znakowe, lub podwyraenie do pocztku (\<) lub
        koca (\>) s/lowa, czyli w ASCII maksymalnego lacucha znakow
        alfanumerycznych, lcznie z podkreleniem (_).

    Nastpujce rozszerzone operatory s poprzedzane lewym ukonikiem, aby
    odroni je od tradycyjnej skladni ed.

    \`
    \'   Bezwarunkowo dopasowuje pocztek (\`) lub koniec (\') linii.

    \?   Opcjonalnie odpowiada pojedynczemu znakowi, lub podwyraeniu,
        ktore go poprzedza. Np. wyraenie `a[bd]\?c' odpowiada `abc',
        `adc' i `ac'.  Jeli \? pojawia si na pocztku linii, to jest
        traktowane literalnie jako `?'.

    \+   Odpowiada pojedynczemu znakowi, lub podwyraeniu, poprzedzajcemu
        go, a powtarzajcemu si jeden, lub wicej razy. Tak wic wyraenie
        regularne `a+' jest skrotem `aa*'.  Jeli \+ pojawi si na
        pocztku linii, to odpowiada literalnemu `+'.

    \b   Odpowiada pocztkowi lub kocowi (lacuch zerowy) slowa. Tak wic
        wyraenie regularne `\bhello\b' jest rownowane `\<hello\>'.
        Jednak, `\b\b' jest prawidlowym wyraeniem, podczas gdy `\<\>'
        nim nie jest.

    \B   Odpowiada (lacuchowi zerowemu) w slowie.

    \w   Odpowiada dowolnemu znakowi w slowie.

    \W   Odpowiada dowolnemu znakowi nie bdcemu w slowie.

  KOMENDY
    Wszystkie komendy ed to pojedyncze znaki, cho niektore  wymagaj
    dodatkowych parametrow.  Jeli parametry komendy rozcigaj si na kilka
    linii, to kada linia poza ostatni, powinna by zakoczona lewym ukonikiem
    (\).

    Ogolnie, na lini dozwolona jest najwicej jedna komenda. Jednak wikszo
    komend przyjmuje przyrostek drukowania, ktory moe by dowolnym z `p'
    (drukuj-print), `l' (listuj-list) , lub `n' (wyliczaj-eNumerate), ktory
    drukuje ostatni lini, dotknit przez komend.

    Przerwanie (zwykle ^C) ma znaczenie przerywania biecej komendy i
    powracania do trybu komend.

    ed rozpoznaje nastpujce komendy. Komendy pokazane s wraz z domylnymi
    adresami, lub zakresami, dostarczanymi gdy nie zostaly podane (w
    nawiasach).

    (.)a  Dokleja do adresowanej linii bufora lini, ktora moe by adresem
        zerowym. Tekst jest wstawiany w trybie wprowadzania. Adres
        biecy jest ustawiany na ostatni wprowadzon lini.

    (.,.)c Zmienia linie w buforze. Adresowane linie s kasowane, a w ich
        miejsce jest wklejany tekst. Tekst wprowadzany jest w trybie
        wprowadzania. Biecy adres jest ustawiany na ostatni wstawion
        lini.

    (.,.)d Kasuje adresowane linie z bufora. Jeli za skasowanym zakresem
        jest linia, to biecy adres jest na ni ustawiany. W przeciwnym
        wypadku, jest ustawiany na lini przed skasowanym zakresem.

    e plik Edytuje plik, i ustawia domyln nazw pliku. Jeli plik nie jest
        podany, uywana jest domylna nazwa pliku. Wszelkie linie bufora
        s kasowane przed odczytem nowego pliku.  Biecy adres jest
        ustawiany na ostatni odczytan lini.

    e !komenda
        Edytuje standardowe wyjcie `!komendy', (zobacz !komenda niej).
        Domylna nazwa pliku nie jest zmieniana. Wszelkie linie bufora
        s kasowane przed odczytaniem wyjcia komendy. Biecy adres jest
        ustawiany na ostatni odczytan lini.

    E plik Edytuje bezwarunkowo plik. Jest to podobne do komendy e lecz
        niezapisane zmiany s niszczone bez ostrzeenia. Biecy adres jest
        ustawiany na ostatni odczytan lini.

    f plik Ustawia domyln nazw pliku na plik. Jeli plik nie jest podany,
        drukowana jest niecytowana domylna nazwa pliku.

    (1,$)g/re/lista-komend
        Aplikuje list-komend do kadej linii, odpowiadajcej wyraeniu
        regularnemu re.  Biecy adres jest ustawiany  na  obecnie
        dopasowan lini przed wykonaniem listy-komend. Na kocu komendy
        `g' adres biecy jest ustawiany na ostatni lini, dotknit przez
        list-komend.

        Kada komenda w licie komend musi by w oddzielnej licie, a kada
        linia poza ostatni musi by zakoczona lewym ukonikiem (\).
        Dozwolone s wszystkie komendy poza `g', `G', `v', i `V'. Nowa
        linia w licie-komend jest rownowana komendzie `p'.

    (1,$)G/re/
        Interaktywnie edytuje linie odpowiadajce wyraeniu regularnemu
        re.  Dla kadej linii, linia jest drukowana i ustawiany jest
        adres biecy, a uytkownik jest pytany o wstawienie listy-komend.
        Na kocu dzialania komendy `G', adres biecy jest ustawiany na
        ostatni lini, dotknit przez list-komend.

        Format listy-komend jest taki sam jak w `g'.  Samotna nowa
        linia dziala jak zerowa lista komend. Pojedynczy `&' powtarza
        ostatni niezerow list komend.

    H    Wlcza drukowanie wyjanie bldow. Domylnie nie s one drukowane.
        Zalecanym jest, by skrypty rozpoczynaly si t komend. Umoliwia
        to debuggowanie.

    h    Drukuje objanienie ostatniego bldu.

    (.)i  Wstawia tekst do bufora przed lini biec. Tekst jest wstawiany
        w trybie wstawiania. Biecy adres jest ustawiany na ostatni
        wstawion lini.

    (.,.+1)j
        Lczy adresowane linie. Adresowane linie s kasowane z bufora i
        zamieniane przez pojedyncz lini, zawierajc polczony tekst.
        Adres biecy jest ustawiany na wynikow lini.

    (.)klc Zaznacza lini mal liter lc. Linia moe by wtedy adresowana jako
        'lc.  Znaczenie nie jest czyszczone a do skasowania lub
        zmodyfikowania linii.

    (.,.)l Drukuje niedwuznacznie adresowane linie. Jeli jest wywolany z
        terminala, ed pauzuje na kocu kadej strony, a do wprowadzenia
        nowej linii. Biecy adres jest ustawiany na ostatni drukowan
        lini.

    (.,.)m(.)
        Przenosi linie w buforze. Adresowane linie s przenoszone za
        prawostronny adres docelowy, ktory moe by adresem 0 (zero).
        Biecy adres jest ustawiany na ostatni przeniesion lini.

    (.,.)n Drukuje adresowane linie wraz z ich numerami linii. Biecy adres
        jest ustawiany na ostatni drukowan lini.

    (.,.)p Drukuje adresowane linie. Jeli jest wywolany z terminala, ed
        pauzuje na kocu kadej strony a do wprowadzenia nowej linii.
        Biecy adres jest ustawiany na ostatni drukowan lini.

    P    Wlcza i wylcza znak zachty komend. O ile nie byl on okrelony
        opcj linii komend, -p napis, to jest domylnie wylczony.

    q    Koczy prac z ed.

    Q    Koczy prac bezwarunkowo.  Jest to podobne do komendy q lecz
        niezapisane zmiany s niszczone bez ostrzeenia.

    ($)r plik
        Odczytuje file za adresowan lini. Jeli plik nie jest podany,
        uywana jest domylna nazwa pliku. Jeli nie bylo wczeniej
        domylnej nazwy pliku, domylna nazwa pliku jest ustawiana na
        plik.  W  przeciwnym  wypadku, domylna nazwa pliku jest
        niezmieniana. Biecy adres jest ustawiany na ostatni odczytan
        lini.

    ($)r !komenda
        Wczytuje za adresowan lini wyjcie `!komendy', (zobacz !komenda
        niej). Domylna nazwa pliku jest niezmieniona.  Biecy adres
        jest ustawiany na ostatni wczytan lini.

    (.,.)s/re/zamiana/
    (.,.)s/re/zamiana/g
    (.,.)s/re/zamiana/n
        Zamienia tekst w adresowanych liniach, odpowiadajcy wyraeniu
        regularnemu re na zamian.  Domylnie zamieniane jest tylko
        pierwsze dopasowanie linii. Po podaniu przyrostka `g' (global)
        zamieniane jest kade dopasowanie. Przyrostek `n', gdzie n jest
        liczb  dodatni,  powoduje  e  zmieniane  jest tylko n-te
        dopasowanie. Bldem jest, jeli nie dokonano adnych podstawie na
        adnej z adresowanych linii. Biecy adres jest ustawiany na
        ostatni dotknit lini.

        re i zamiana mog by rozdzielane dowolnym znakiem innym ni
        spacja i nowa linia (zobacz komend `s', niej). Jeli jeden, lub
        dwa z ostatnich ogranicznikow s pominite, to ostatnia dotknita
        linia jest drukowana tak, jakby podano przyrostek `p'.

        Niecytowany  `&' w zamianie jest zamieniany na aktualnie
        dopasowany tekst.  Sekwencja `\m', gdzie m jest liczb w
        zakresie [1,9] jest zamieniana m-t referencj wsteczn wyraenia
        dopasowanego tekstu. Jeli zamiana sklada si z pojedynczego
        `%', to uywana jest zamiana z ostatniego podstawienia. W
        zamianie mona osadza nowe linie po ich zacytowaniu lewym
        ukonikiem (\).

    (.,.)s Powtarza ostatnie podstawienie. Ta posta komendy `s' przyjmuje
        przyrostek licznika `n', lub dowoln kombinacj znakow `r', `g',
        i `p'. Jeli podano przyrostek licznika `n', to zmieniane jest
        tylko n-te dopasowanie. Przyrostek `r' powoduje, e zamiast
        ostatnie  podstawienia,  uywane  jest  wyraenie  regularne
        ostatniego szukania. Przyrostek `g' wlcza przyrostek global
        ostatniego  podstawienia.  Przyrostek `p' wlcza przyrostek
        drukowania ostatniego podstawienia. Biecy adres jest ustawiany
        na ostatni dotknit lini.

    (.,.)t(.)
        Kopiuje adresowane linie za adres, wskazany z prawej strony,
        ktory moe by adresem 0 (zero). Biecy adres jest ustawiany na
        ostatni kopiowan lini.

    u    Cofa ostatni komend i odtwarza biecy adres na taki, jaki byl
        przed ni. Komendy globalne `g', `G', `v', i `V'. s traktowane
        jako pojedyncze. `u' jest samo dla siebie inwersj.

    (1,$)v/re/lista-komend
        Aplikuje  list-komend na kadej z adresowanych linii, nie
        pasujcych do wyraenia regularnego re.  Jest to podobne do
        komendy `g'.

    (1,$)V/re/
        Edytuje  interaktywnie  adresowane linie, nie odpowiadajce
        wyraeniu regularnemu re. Jest to podobne do komendy `G'.

    (1,$)w plik
        Zapisuje adresowane linie do pliku.  Wszelkie  poprzednie
        zawartoci pliku s tracone bez ostrzeenia. Jeli nie ma domylnej
        nazwy pliku, to jest ona ustawiana na plik, a w przeciwnym
        wypadku nie jest zmieniana. Jeli nie podano nazwy pliku, uywana
        jest nazwa domylna. Biecy adres nie jest zmieniany.

    (1,$)wq plik
        zapisuje adresowane linie do pliku, a nastpnie wykonuje komend
        `q'.

    (1,$)w !komenda
        Zapisuje adresowane linie na standardowe wejcie `!komendy',
        (zobacz !komenda niej). Domylna nazwa pliku i biecy adres nie
        s zmieniane.

    (1,$)W plik
        Dokleja adresowane linie do koca pliku. Jest to podobne do
        komendy `w', lecz poprzednia zawarto pliku nie jest niszczona.
        Biecy adres nie jest zmieniany.

    (.)x  Kopiuje (wstawia) zawarto bufora wycinania za adresowan lini.
        Biecy adres jest ustawiany na ostatni skopiowan lini.

    (.,.)y Kopiuje (wyszarpuje) adresowane linie do bufora wycinania.
        Bufor wycinania jest nadpisywany przez dalsze wywolania `y',
        `s', `j', `d', lub `c'. Biecy adres nie jest zmieniany.

    (.+1)zn Przewija n linii naraz, rozpoczynajc od adresowanej linii. Jeli
        n nie jest podane, uywany jest biecy rozmiar okna. Biecy adres
        jest ustawiany na ostatni drukowan lini.

    !komenda
        Wykonuje komend poprzez sh(1). Jeli pierwszy znak komendy to
        `!', to jest on zamieniany tekstem poprzedniej `!komendy'. ed
        nie przetwarza komendy w poszukiwaniu cytatow lewoukonikowych.
        Jedna niecytowany `%' jest zamieniany domyln nazw pliku. Gdy
        powloka koczy wykonywanie, na standardowym wyjciu drukowany
        jest `!'. Bieca linia nie jest zmieniana.

    (.,.)# Rozpoczyna komentarz; reszta linii, a do nowej linii jest
        ignorowana. Jeli po adresie linii nastpuje rednik, to biecy
        adres jest ustawiany na ten adres. W przeciwnym wypadku adres
        nie jest zmieniany.

    ($)=  Drukuje numer linii adresowanej linii.

    (.+1)newline
        Drukuje adresowan lini i ustawia biecy adres na t lini.

PLIKI

    /tmp/ed.*      Plik buforowy
    ed.hup       Plik, do ktorego ed zapisuje gdy terminal jest
              zawieszany.

ZOBACZ TAKE

    vi(1), sed(1), regex(3), sh(1).

    USD:12-13

    B. W. Kernighan and P. J. Plauger, Software Tools in Pascal , Addison-
    Wesley, 1981.

OGRANICZENIA

    ed przetwarza argumenty plikowe z cytatami lewoukonikowymi,  np.
    wszystkie  znaki  poprzedzone  lewym ukonikiem w nazwie pliku s
    interpretowane literalnie.

    Jeli plik tekstowy nie jest zakoczony znakiem nowej linii, ed podczas
    odczytu/zapisu dopisuje go. W przypadku pliku binarnego, ed tego nie
    robi.

DIAGNOSTYKA

    Po bldzie, jeli wejcie ed'a nastpuje z pliku regularnego,  lub
    "dokumentu tutaj" (dokumentu wlczonego) to koczy; w przeciwnym wypadku
    drukuje `?' i powraca do trybu komend. Wyjanienie ostatniego bldu jest
    drukowane po komendzie `h' (help).

    Proba  zakoczenia  ed  lub edycji innego pliku przed zapisaniem
    zmodyfikowanego bufora powoduje bld. Jeli komenda jest wstawiona drugi
    raz, powiedzie si, lecz zmiany bufora bd utracone.

    ed koczy dzialanie z zerem, jeli nie bylo bldow. W przeciwnym wypadku z
    wartoci >0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                10 listopada 1994             ED(1)