Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    RosettaMan,  rman  -  odwrotna  kompilacja  stron man z postaci
    sformatowanej do ronych formatow rodlowych

SK/LADNIA

    rman [ opcje ] [ plik ]

OPIS

    RosettaMan przyjmuje strony man podrcznika systemowego z wikszoci
    popularnych odmian Unixa i przeksztalca je na jeden z wielu formatow
    tekstu rodlowego. Uprzednio RosettaMan wymagal, by przed przetwarzaniem
    strony zostaly sformatowane przez nroff. Od wersji 3.0 woli r'od/la
    [tn]roff i zwykle daje wyniki, ktore s jeszcze lepsze. Za przetwarzanie
    rodlowej postaci stron man jest jedyn metod tlumaczenia tabel.

    W analizie rodel [tn]roff powinno si zaimplementowa dowolnie duy
    podzbior [tn]roff, czego nie zrobilem i nie zrobi, zatem wyniki mog by
    do odlegle. Zaimplementowalem jednak znaczcy podzbior uywanych w
    stronach man, lcznie z tbl (ale nie eqn), testami if, definicjami makr
    ogolnych. Wyniki zatem zwykle wygldaj doskonale. Jeli nie, sformatuj
    stron przy pomocy nroff przed przeslaniem jej do RosettaMan. Jeli
    jednak RosettaMan nie rozpoznaje wanego makra uywanego przez liczn klas
    stron man, to wylij mi e-mail ze rodlem i stron sformatowan nroff-em a
    zobacz, co da si zrobi. Uruchamiajc RosettaMan ze rodlem strony
    zawierajcym makro .so (wlczanie innych albo przekierowanie do innego
    rodla [tn]roff), powiniene by w katalogu nadrzdnym danej strony, gdy
    strony s zapisywane przy takim wlanie zaloeniu. Na przyklad, jeli
    przeksztalcasz  /usr/man/man1/ls.1,  to zmie uprzednio katalog na
    /usr/man.

    RosettaMan przyjmuje strony man z: SunOS, Sun Solaris, Hewlett-Packard
    HP-UX, AT&T System V, OSF/1 aka Digital UNIX, DEC Ultrix, SGI IRIX,
    Linux, FreeBSD, SCO. Przetwarzanie postaci rodlowej dziala dla: SunOS,
    Sun Solaris, Hewlett-Packard HP-UX, AT&T System V, OSF/1 aka Digital
    UNIX, DEC Ultrix. Potrafi tworzy drukowalne tylko-ASCII (usunite znaki
    sterujce), tylko-naglowki-sekcji, Tk, TkMan, [tn]roff (tradycyjne rodla
    stron man), SGML, HTML, MIME, LaTeX, LaTeX2e, RTF, Perl 5 POD.
    Modularna  budowa  umoliwia  latwe dodawanie dodatkowych formatow
    wyjciowych.

    Najnowsza  wersja  RosettaMan   dostpna   jest   zawsze   z
    ftp://ftp.cs.berkeley.edu/ucb/people/phelps/tcltk/rman.tar.Z.

OPCJE

    Ponisze dwie opcje nie powinny by uywane z innymi. Powoduj zakoczenie
    pracy przez RosettaMan bez przetwarzania wejcia.

    -h, --help
       Poka list opcji wiersza polece i zakocz prac.

    -v, --version
       Poka numer wersji i zakocz prac.

    Filtr powiniene poda jako pierwszy, gdy ta ustawia r'one inne parametry.
    Pozosta/le opcje podaj po nim.

    -f, --filter [ASCII|roff|TkMan|Tk|Sections|HTML|SGML|MIME|
           LaTeX|LaTeX2e|RTF|POD]
        Ustaw filtr wyjcia. Domylnie jest to ASCII.

    -S, --source
       RosettaMan usiluje samoczynnie okreli czy dane wejciowe s w
       postaci rodlowej czy w sformatowanej; poslu si t opcj do
       zadeklarowania wejcia w postaci rodlowej.

    -F, --format, --formatted
       RosettaMan usiluje samoczynnie okreli czy dane wejciowe s w
       postaci rodlowej czy w sformatowanej; poslu si t opcj do
       zadeklarowania wejcia w postaci sformatowanej.

    -l, --title /lacuch-printf
       W trybie HTML ustawia tytul (znacznik <TITLE>) stron man,
       pobierajc parametry takie jak opcja -r.

    -r, --reference, --manref /lacuch-printf
       W trybach HTML i SGML okrela posta URL, przy pomocy ktorej
       pozyskiwa  inne strony man. Lacuch moe uywa dwu podanych
       parametrow: nazwy strony man i jej sekcji. (Zobacz sekcja
       Przyklady.)  Jeeli lacuch jest pusty (tak jak ustawiony z
       powloki przez "-r ''"), ma warto `-' lub `off', to odnoniki
       wystpujce na stronie man nie bd wymienione na znaczniki HREF,
       lecz tylko zapisane czcionk pochyl (italic). Jeli Twoj printf
       obsluguje okrelanie pozycji XPG3, to moe to by do elastyczne.

    -V, --volumes <lista rozdzielana drukropkami>
       Ustawia list dozwolonych wolumenow (czci) sprawdzanych podczas
       wyszukiwania powiza z innymi stronami man. Domylnie jest to
       1:2:3:4:5:6:7:8:9:o:l:n:p (nazwy czci mog by wieloznakowe).
       Jeeli po lacuchu zawierajcym znaki rone od bialych znakow
       wystpuje  bezporednio  lewy nawias, nastpnie jedna z nazw
       wolumenow, za koczy si opcjonalnymi innymi znakami i prawym
       nawiasem -- to taki lacuch zglaszany jest jako odnonik do innej
       strony man. Jeli w uytej opcji -V lacuch zaczyna si od znaku
       rownoci, to nie s dozwolone adne dodatkowe znaki pomidzy
       dopasowan nazw wolumenu a prawym nawiasem. (Opcja ta jest
       potrzebna dla SCO UNIX.)

    Ponisze opcje maj zastosowanie tylko wtedy, gdy jako wejcie podano
    strony sformatowane. Nie maj zastosowania lub nie zawsze s obslugiwane
    poprawnie dla stron w postaci rodlowej.

    -b, --subsections
       Oprocz tytulow sekcji probuj rozpoznawa tytuly podsekcji. W
       niektorych odmianach moe to powodowa klopoty.

    -K, --nobreak
       Wska, e strony man nie posiadaj lamania strony, zatem nie szukaj
       w pobliu stopek i naglowkow. (Starsze makra nroff -man zawsze
       wstawialy lamanie strony, ale ostatnio niektorzy  dostawcy
       zauwayli, e wydruki robione s poprzez troff, podczas gdy nroff
       -man sluy do formatowania stron do czytania na ekranie, a zatem
       usunli lamanie stron.) RosettaMan zwykle obsluguje t sytuacj
       poprawnie, nawet bez tej flagi.

    -k, --keep
       Pozostaw naglowki i stopki jako kanoniczny raport na kocu
       strony.

    -c, --changeleft
       Przesu changebars, takie jak znajdowane w stronach man Tcl/Tk,
       do lewej.

    -n, --name nazwa
       Ustaw nazw strony man (uywane w formacie roff). Jeli nazw pliku
       podano w postaci "nazwa.sekcja", to nazwa i sekcja s okrelane
       automatycznie. Jeli strona jest analizowana ze rodla [tn]roff i
       posiada wiersz .TH, to s one wyluskiwane z tego wiersza.

    -p, --paragraph
       Przelcznik trybu akapitow. Zastosowany filtr okrela, czy wiersze
       powinny by lamane, tak jak zrobilby to nroff, czy te plyn razem
       tworzc akapity. Glownie do uytku wewntrznego.

    -s, section #
       Ustaw numer wolumenu (czci, sekcji) strony man (uywane w
       formacie roff).

    -t, --tabstops #
       Niektore zestawy makr uywaj, gdzie to moliwe, tabulatorow
       zamiast spacji w celu zmniejszenia liczby uywanych znakow. Ta
       opcja ustawia pozycje tabulacji co # kolumn. Domylnie co 8.

UWAGI NT.TYP'OW FILTR'OW

  ROFF
    W niektorych odmianach Unixa strony man dostarczane s bez rodel
    [tn]roff, czynic z Twojej drukarki laserowej niewiele wicej ni laserowo
    napdzan drukark rozetkow.  Ten filtr probuje odtworzy  pierwotne
    dyrektywy [tn]roff, ktore nastpnie mog by skompilowane przez [tn]roff.

  TkMan
    TkMan, hipertekstowa przegldarka stron man, posluguje si programem
    RosettaMan do pokazywania stron man bez, zwykle zbdnych, naglowkow i
    stopek na kadej stronie. Zbiera rownie naglowki sekcji (i opcjonalnie
    podsekcji), by z rozwijalnego menu zapewni bezporedni dostp  do
    odpowiednich czci strony. TkMan oraz Tcl/Tk, narzdzie, w ktorym jest on
    napisany, dostpne s przez anonimowe ftp z ftp://ftp.smli.com/pub/tcl/

  Tk
    Opcja ta generuje tekst w postaci serii list Tcl skladajcych si z par
    tekst-znaczniki, gdzie nazwy znacznikow z grubsza odpowiadaj uywanym w
    HTML. Wynik taki moe by wstawiony do tekstowego widgetu Tk przez
    wykonanie eval <textwidget> insert end <text>. Format ten powinien by
    stosunkowo latwy do analizowania przez inne programy, ktore potrzebuj
    zarowno tekstu jak i znacznikow. Zobacz te ASCII.

  ASCII
    Przy wydruku na drukarce wierszowej strony man usiluj uzyska specjalne
    efekty tekstu przez nadpisywanie znakow ponownie tymi samymi znakami
    (by otrzyma pogrubienie) czy znakami dolnej kreski (podkrelenia) (by
    otrzyma pokrelenie znaku). Inne oprogramowanie przetwarzajce teksty,
    jak  edytory,  wyszukiwarki  czy  programy  indeksujce musi temu
    przeciwdziala. Filtr ASCII pozbywa si dodatkow z opisanego sposobu
    formatowania.  Przepuszczenie przez potok wyjcia z nroff do col -b
    rownie usuwa takie formatowanie, ale pozostawia brzydkie naglowki i
    stopki stron. Zobacz take Tk.

  Sections
    Zrzuca tytuly sekcji i (opcjonalnie) podsekcji. Moe by przydatne dla
    innego programu przetwarzajcego strony man.

  HTML
    Przy prostym rozszerzeniu serwera HTTP dla Mosaic czy innej przegldarki
    WWW [np.Netscape], RosettaMan moe w locie tworzy wysokiej jakoci kod
    HTML. Kilka takich rozszerze i wskazanie na inne dolczone s w katalogu
    contrib programu RosettaMan.

  SGML
    Ten filtr zmierza do Docbook DTD, ale mam nadziej, e kto faktycznie
    zainteresowany t opcj wygladzi tworzone  znaczniki.  Sprobuj,  a
    zobaczysz, jak blisko s one obecnie.

  MIME
    MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), jak zdefiniowano w RFC
    1563, odpowiednie do spoycia przez programy pocztowe obslugujce MIME
    albo jako wzbogacone dokumenty Emacsa (>=19.26).

  LaTeX i LaTeX2e
    Czemu nie?

  RTF
    Uyj wyniku na Mac-u, NeXT lub czymkolwiek. Moe we losowe strony man i
    lepiej polcz je z systemem dokumentacji NeXTa. Moe NeXT ma swoje wlasne
    makra stron man, ktore to robi.

  PostScript i FrameMaker
    W celu uzyskania PostScriptu uyj groff lub psroff. By utworzy MIF dla
    FrameMakera poslu si jego wbudowanym filtrem.  W obu przypadkach
    potrzebujesz rodla [tn]roff, wic jeli dysponujesz wylcznie sformatowan
    wersj strony man, uyj najpierw filtru roff z RosettaMan.

PRZYK/LADY

    Konwersja sformatowanej strony podrcznika man o nazwie ls.1 na powrot
    do postaci rodlowej [tn]roff:

    rman -f roff /usr/local/man/cat1/ls.1 > /usr/local/man/man1/ls.1

    W celu zaoszczdzenia miejsca dlugie strony man s czsto kompresowane.
    Kompresja jest szczegolnie efektywna dla stron sformatowanych, gdy
    zawieraj wiele spacji. Poniewa jest to dluga strona, prawdopodobnie
    posiada podsekcje, ktore probujemy wydzieli (niektore zestawy makr nie
    wyroniaj podsekcji wystarczajco dobrze, by RosettaMan je wykryl).
    Zamiemy j na format LaTeX-u:

    pcat /usr/catman/a_man/cat1/automount.z | rman -b -n automount -s 1 -f
    latex > automount.man

    Albo te:
    man 1 automount | rman -b -n automount -s 1 -f latex > automount.man

    Dla uytkownikow HTML/Mosaic [czy Netscape] RosettaMan moe, bez zmiany
    kodu rodlowego, utworzy odnoniki (links) HTML do innych stron man w
    formacie HTML albo utworzonych wczeniej albo w locie. Zalomy najpierw,
    e wstpnie stworzone wersje HTML stron  man  umieszczane  bd  w
    /usr/man/html. Utworzmy je jedna po drugiej w nastpujcy sposob:

    rman -f html -r 'http:/usr/man/html/%s.%s.html' /usr/man/cat1/ls.1 >
    /usr/man/html/ls.1.html

    Jeeli rozszerzyle swego klienta HTML tak, by tworzyl kod HTML w locie,
    to powiniene posluy si czym takim

    rman -f html -r 'http:~/bin/man2html?%s:%s' /usr/man/cat1/ls.1
    przy biecym tworzeniu wersji HTML stron man.

B/LDY/NIEZGODNOCI

    RosettaMan nie we wszystkich przypadkach jest doskonaly, ale zwykle
    wykonuje dobr robot, i w kadym przypadku redukuje klopot z konwersj
    stron podrcznika man do niewielkich poprawek edycyjnych.

    Tabele w sformatowanych stronach, szczegolnie H-P, nie s obslugiwane
    najlepiej. Upewnij si, e jako parametr podajesz plik rodlowy strony, co
    umoliwi rozpoznanie tabel.

    Przegldarka stron man o nazwie woman wykorzystuje swoj wlasn koncepcj
    formatowania stron podrcznika systemowego. Rozwizanie to moe by mylce
    dla RosettaMan.  Moesz omin ten problem przesylajc sformatowany tekst
    strony man wprost do RosettaMan.

    Format wynikowy [tn]roff posluguje si fB do wlczania pogrubienia
    (Bold). Jeeli Twoj zestaw makr wymaga .B, to bdziesz musial przetworzy
    wynik z RosettaMan.

ZOBACZ TAKE

    tkman(1), fIxman(1), man(1), man(7) lub man(5)
    w zalenoci od swojej odmiany UNIXa.

COPYRIGHT

    RosettaMan
    Copyright (c) 1993-1996 Thomas A. Phelps (phelps@ACM.org)
    All Rights Reserved.
    developed at the
    University of California, Berkeley
    Computer Science Division

    Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
    documentation  for educational, research and non-profit purposes,
    without fee, and without a written agreement is hereby granted,
    provided that the above copyright notice and the following paragraph
    appears in all copies.

    Permission to incorporate this software into commercial products may be
    obtained from the Office of Technology Licensing, 2150 Shattuck Avenue,
    Suite 510, Berkeley, CA 94704.

    IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY
    FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
    ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF
    THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
    SUCH DAMAGE.

    THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES,
    INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES OF
    MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE
    PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF
    CALIFORNIA HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES,
    ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

    Manual page last updated on $Date: 2000/10/22 16:15:29 $

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                 RosettaMan(1)