Provided by: vim-common_7.3.154+hg~74503f6ee649-2ubuntu3_i386 bug

NAME

    vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty

SYNOPSIS

    vim [opcje] [plik ..]
    vim [opcje] -
    vim [opcje] -t znacznik
    vim [opcje] -q [plik_bldu]

    ex
    view
    gvim gview evim eview
    rvim rview rgvim rgview

OPIS

    Vim jest edytorem tekstu kompatybilnym z Vi. Moe by uywany do edycji
    wszelkiego rodzaju plikow tekstowych. Uyteczny zwlaszcza przy edycji
    programow.

    Posiada wiele usprawnie w porownaniu z Vi: wielopoziomowe cofanie
    zmian, wiele okien i buforow, podwietlanie skladni, edycja linii
    polece, uzupelnianie nazw plikow, pomoc on-line, wizualna selekcja,
    itd. Zobacz ":help vi_diff.txt" dla podsumowania ronic pomidzy Vimem i
    Vi.

    W czasie korzystania z Vima mona uzyska obszern pomoc z systemu pomocy
    on-line dziki poleceniu ":help". Zobacz rozdzial POMOC ON-LINE poniej.

    Najczciej Vim jest uruchamiany do edycji pojedynczego pliku poleceniem

      vim plik

    Bardziej ogolnie Vim jest uruchamiany poprzez:

      vim [opcje] [lista plikow]

    Jeli brak listy plikow edytor rozpocznie z pustym buforem. W innym
    wypadku istnieje dokladnie jedna z czterech moliwoci by wybra jeden lub
    wicej plikow do edycji.

    plik ..   Lista nazw plikow.  Pierwsza nazwa bdzie nazw biecego
          pliku, ktory zostanie wczytany do bufora. Kursor zostanie
          umieszczony w pierwszym wierszu. Do kolejnych plikow mona
          przej dziki poleceniu ":next". By otworzy plik, ktorego
          nazwa zaczyna si od mylnika naley list plikow poprzedzi
          "--".

    -      Plik do edycji jest wczytany ze standardowego wejcia.
          Polecenia s odczytywane ze standardowego wyjcia bldow,
          ktorym powinien by terminal (tty).

    -t {znacznik}
          Plik do edycji i pocztkowa pozycja kursora zaley od
          "znacznika", rodzaju etykiety goto. {znacznika} szuka si w
          pliku tags, zwizany z nim plik staje si plikiem biecym i
          wykonuje si powizane polecenie.  Zazwyczaj uywa si tego
          sposobu dla programow w C, w ktorych wypadku {znacznik} moe
          by nazw funkcji. W efekcie plik zawierajcy okrelon funkcj
          staje si plikiem biecym a kursor jest umieszczony na
          pocztku funkcji. Zobacz ":help tag-commands".

    -q [plik_bldow]
          Zacznij w trybie quickFix.  Plik [plik_bldow] zostaje
          zinterpretowany i pokae si pierwszy bld. Jeli brak opcji
          [plik_bldow] nazwa pliku  zostanie  pobrana  z  opcji
          'errorfile' (domylnie "AztecC.Err" dla Amigi, "errros.err"
          dla innych systemow. Do kolejnych bldow mona przeskoczy
          dziki poleceniu ":cn". Zobacz ":help quickfix".

    W zalenoci od wywolania Vim zachowuje si inaczej (program moe by caly
    czas tym samym plikiem).

    vim    "Normalny" sposob, wszystko jest domylne.

    ex    Zacznij w trybie Ex. Przejd do trybu Normalnego poleceniem
         ":vi". Mona take uruchomi poprzez argument "-e".

    view   Zacznij w trybie tylko do odczytu. W ten sposob bdziesz
         chroniony przed zapisywaniem pliku. Mona take  uruchomi
         poprzez argument "-R".

    gvim gview
         Wersja GUI. Uruchamia nowe okno. Mona take uruchomi poprzez
         argument "-g".

    evim eview
         Wersja GUI w latwym trybie. Uruchamia nowe okno. Mona take
         uruchomi poprzez argument "-y".

    rvim rview rgvim rgview
         Podobnie jak powyej, ale z ograniczeniami. Nie bdzie mona
         uruchomi polece powloki lub zawiesi Vima. Mona take uruchomi
         poprzez argument "-Z".

OPCJE

    Opcje mona poda w dowolnej kolejnoci, przed lub po nazwach plikow.
    Opcje bez argumentow mona lczy po pojedynczym mylniku.

    +[num]   W pierwszym pliku kursor zostanie umieszczony w wierszu
          "num".  Jeli brak "num" kursor zostanie umieszczony w
          ostatnim wierszu.

    +/{wzor}  W pierwszym pliku kursor zostanie umieszczony na pierwszym
          wystpieniu  {wzor}.  Zobacz ":help search-pattern" by
          dowiedzie si jakie s moliwe wzorce wyszukiwania.

    +{polecenie}

    -c {polecenie}
          {polecenie} zostanie wykonane po tym jak wczyta si pierwszy
          plik.  {polecenie} jest interpretowane jako polecenie Ex.
          Jeli {poleceni} zawiera biale znaki musi by umieszczone w
          podwojnych cudzyslowach (zaley to od uywanej powloki).
          Przyklad: Vim "+set si" main.c
          Uwaga: Mona uy do 10 polece "+" lub "-c".

    -S {plik}  {plik} zostanie zinterpretowany po wczytaniu pierwszego
          pliku.  Jest rownowane -c "source {plik}". {plik} nie moe
          zaczyna si '-'.  Jeli nie podano {plik} zostanie uyty
          "Session.vim" (dziala tylko wtedy jeli -S jest ostatnim
          argumentem).

    --cmd {polecenie}
          Podobne do "-c", ale polecenie jest wykonywane tu przed
          interpretacj jakiegokolwiek pliku vimrc.  Mona uy do 10
          takich polece, niezalenie od polece od "-c"

    -A     Jeli Vim zostal skompilowany ze wsparciem dla jzykow
          arabskich (edycja od prawej do lewej i arabska mapa
          klawiatury) ta opcja uruchamia Vima w trybie arabskim, np.
          ustawia si opcja 'arabic'. W innym wypadku pojawi si
          komunikat bldu i Vim zakoczy dzialanie.

    -b     Tryb binarny. Ustawi si kilka opcji, ktore umoliwi edycj
          plikow binarnych lub wykonywalnych.

    -C     Kompatybilny. Ustawia opcj 'compatible'. W ten sposob Vim
          bdzie zachowywal si jak Vi, nawet jeli istnieje plik
          .vimrc.

    -d     Uruchom w trybie diff.  Powinno si uy dwoch, trzech lub
          czterech nazwy plikow jako argumentow.  Vim  otworzy
          wszystkie te pliki i pokae ronice midzy nimi. Dziala jak
          vimdiff(1).

    -d {urzdzenie}
          Otworz {urzdzenie} by uywa jako terminal. Tylko na Amidze.
          Przyklad: "-d con:20/30/600/150".

    -D     Debugowanie. Przejd do trybu debugowanie wykonujc pierwsze
          polecenie ze skryptu.

    -e     Uruchom Vima w trybie Ex, dziala tak samo jakby wywolano
          program jako "ex".

    -E     Uruchom Vima w ulepszonym trybie Ex, dziala tak samo jakby
          wywolano program jako "exim".

    -f     Pierszy plan. Dla wersji GUI. Vim nie nie oddzieli si od
          powloki w jakiej zostal uruchomiony. Na Amidze Vim nie jest
          uruchomiony ponownie by otworzy nowe okno.  Opcja powinna
          by uyta kiedy Vim jest wywolywany przez program, ktory ma
          zaczeka na koniec sesji (np. mail). Na Amidze polecenia
          ":sh" i ":!" nie bd dziala.

    --nofork  Pierwszy plan. Dla wersji GUI.  Vim nie oddzieli si od
          powloki w jakiej zostal uruchomiony.

    -F     Jeli Vim zostal skompilowany ze wsparciem FKMAP dla edycji
          tekstow od prawej do lewej i mapowania klawiatury Farsi, ta
          opcja uruchomi Vima w trybie Farsi, np. zostawi ustawione
          opcje 'fkmap' i 'rightleft'.  W innym wypadku pojawi si
          komunikat bldu i Vim zakoczy dzialanie.

    -g     Jeli Vim zostal skompilowany ze wsparciem dla GUI ta opcja
          uruchomi GUI.  W innym wypadku pojawi si komunikat bldu i
          Vim zakoczy dzialanie.

    -h     Wywietli krotk pomoc o argumentach linii polece i opcjach.
          Potem Vim zakoczy dzialanie.

    -H     Jeli Vim zostal skompilowany ze wsparciem RIGHTLEFT dla
          edycji od prawej do lewej oraz ma mapowanie klawiatury dla
          hebrajskiego, ta opcja uruchomi Vima w trybie hebrajskim,
          np. ustawi opcje 'hkmap' i 'rightleft'.  W innym wypadku
          pojawi si komunikat bldu i Vim zakoczy dzialanie.

    -i {viminfo}
          Kiedy Vim uywa pliku viminfo ta opcja wskae jakiego pliku
          uy zamiast domylnego "~/.viminfo".  Mona te omin uycie
          pliku .viminfo przez podanie nazwy "NONE".

    -L     To samo co -r.

    -l     Tryb Lisp. Ustawia opcje 'lisp' i 'showmatch'.

    -m     Zmiana pliku jest niemoliwa.  Przestawia opcj 'write'.
          Mona zmienia zawarto bufora, ale zapisanie pliku nie jest
          moliwe.

    -M     Opcje 'modifiable' i 'write' zostan wylczone, tak wic
          zmiany w pliku oraz ich zapisanie nie s moliwe. Warto tych
          opcji mona zmieni.

    -N     Tryb niekompatybilny. Przestawia opcj 'compatible'. Dziki
          temu Vim bdzie zachowywal si odrobin lepiej, ale mniej
          zgodnie z Vi nawet jeli nie istnieje plik .vimrc.

    -n     Nie powstanie plik wymiany. Odzyskanie pliku po wypadku nie
          bdzie moliwe. Wygodne jeli instnieje potrzeba edycji na
          bardzo wolnym medium (np. dyskietce). Ten cel mona osign
          take przez ":set uc=0". Mona odwroci przez ":set uc=200".

    -nb     Uruchom jako  serwer  edytora  dla  NetBeans.  Zobacz
          dokumentacj by dowiedzie si wicej.

    -o[N]    Otworz N okien w stosie. Kiedy brak N, otworz jedno okno
          dla kadego pliku.

    -O[N]    Otworz N okien obok siebie. Kiedy brak N, otworz jedno
          okno dla kadego pliku.

    -p[N]    Otworz N kart. Kiedy brak N, otworz jedn kart dla kadego
          pliku.

    -R     Tryb tylko  do  odczytu.  Zostanie  ustawiona  opcja
          'readonly'.  Caly czas mona zmienia bufor, ale bdzie
          istniala blokada by chroni przed przypadkowym zapisaniem
          pliku.  Jeli chcesz zapisa plik dodaj wykrzyknik do
          polecenia Ex, np. ":w!".  Opcja -R implikuje opcj -n
          (zobacz poniej).  Opcja 'readonly' moe zosta przestawiona
          poprzez ":set noro". Zobacz ":help 'readonly'".

    -r     Wypisz list plikow wymiany razem z informacjami o nich.

    -r {plik}  Tryb  odzyskiwania  danych.  Plik  wymiany  zostanie
          wykorzystany do odzyskania gwaltownie przerwanej sesji.
          Plik wymiany to plik z tak sam nazw co plik oryginalny z
          dodanym ".swp". Zobacz ":help recovery".

    -s     Tryb cichy. Rozpoczty tylko kiedy uruchomiony jako "Ex" lub
          opcja "-e" zostala podana przed opcj "-s".

    -s {skrypt} Zostanie wczytany plik {skrypt}.  Znaki w pliku zostan
          zinterpretowane jakby byly wpisywane. To samo mona osign
          poprzez polecenie ":source! {skrypt}".  Jeli  osignito
          koniec pliku zanim edytor zakoczyl dzialanie, dalsze znaki
          odczytywane s z klawiatury.

    -T {terminal}
          Przekazuje Vimowi nazw terminalu jakiego uywasz.  Wymagane
          tylko wtedy jeli nie dziala automatycznie. Powinien by to
          terminal znany Vimowi (builtin) lub zdefiniowany w plikach
          termcap lub terminfo.

    -u {vimrc} Uyj  polece  z  pliku {vimrc} w czasie uruchamiania.
          Wszystkie inne moliwe pliki uruchamiania zostan pominite.
          Uywaj do edytowania plikow specjalnych. Mona pomin take
          wszystkie moliwe pliki uruchamiania poprzez podanie nazwy
          "NONE".  Zobacz ":help initialization" by pozna wicej
          szczegolow.

    -U {gvimrc} Uyj polece z pliku {gvimrc} w czasie uruchamiania GUI.
          Wszystkie  inne  moliwe pliki uruchamiania GUI zostan
          pominite.  Mona pomin  take  wszystkie  moliwe  pliki
          uruchamiania GUI poprzez podanie nazwy "NONE". Zobacz
          ":help gui-init" by pozna wicej szczegolow.

    -V[N]    Tryb gadatliwy. Wypisz wiadomoci o tym jaki pliki s
          wczytywane i o informacjach pobieranych i dodawanych do
          pliku viminfo. Opcjonalny  argument  N  jest  wartoci
          'verbose'. Domylnie 10.

    -v     Uruchom Vima w trybie Vi, tak jakby program byl nazwany
          "vi". Ma znaczenie tylko wtedy jeli program nazwany jest
          "ex".

    -w {plik}  Wszystkie wcinicia klawiszy, a do zakoczenia dzialania
          programu, s zapisywane w {plik} . Uyteczne jeli chce si
          stworzy skrypt do uycia z "vim -s" lub ":source!". Jeli
          {plik} istnieje, znaki s dopisywane.

    -W {plik}  Podobnie do -w, ale istniejcy plik jest nadpisywany.

    -x     Uyj szyfrowania podczas zapisywania plikow. Zostaniesz
          poproszony o podanie klucza.

    -X     Nie lcz z serwerem X. Skraca czas uruchamiania w terminalu,
          ale tytul okna i schowek nie bd wykorzystywane.

    -y     Uruchom Vima w latwym trybie, tak jakby program zostal
          wywolany "evim" lub "eview".  Vim bdzie zachowywal si
          bardziej jak edytor kliknij-i-wpisz.

    -Z     Tryb ograniczony. Zachowuje si jakby  nazwa  programu
          zaczynala si od "r".

    --     Oznacza koniec opcji. Argumenty po tej opcji bd traktowane
          jak nazwy plikow. Uywa si do otwierania plikow, ktorych
          nazwy zaczynaj si od '-'.

    --echo-wid Wylcznie GTK GUI: wypisz ID okna na standardowe wyjcie.

    --help   Wywietl informacj o pomocy i zakoczy, to samo co"-h".

    --literal  Potraktuj  nazwy  plikow  doslownie  i  nie  rozwizuj
          kwantyfikatorow. Nie ma znaczenia na Uniksach gdzie powloka
          rozwizuje kwantyfikatory.

    --noplugin Pomi ladowanie wtyczek. Implikowane przy -u NONE.

    --remote  Polcz si z serwerem Vima i edytuj w nim reszt plikow
          podanych jako argumenty. Jeli nie znaleziono  serwera
          zostanie zgloszony bld a pliki zostan otwarte w biecym
          Vimie.

    --remote-expr {wyraenie}
          Polcz z serwerem Vima, rozwi w nim {wyraenie} i wypisz
          rozwizanie na standardowe wyjcie.

    --remote-send {klawisze}
          Polcz z serwerem Vima i wylij do niego {klawisze}.

    --remote-silent
          Tak  samo jak -remote, ale bez ostrzeenia kiedy nie
          znaleziono serwera.

    --remote-wait
          Tak samo jak -remote, ale Vim nie zakoczy dopoki pliki
          pozostan otwarte.

    --remote-wait-silent
          Tak samo jak --remote-wait, ale bez ostrzeenie kiedy nie
          znaleziono serwera.

    --serverlist
          Wypisz nazwy wszystkich serwerow Vima jakie mona znale.

    --servername {nazwa}
          Uyj {nazwa} jako nazwy serwera. Wykorzystane dla biecego
          Vima o ile nie polczone z argumentem --remote, wtedy jest
          to nazwa serwera do polczenia.

    --socketid {id}
          Wylcznie GTK GUI: Uyj mechanizmu GtkPlug by uruchomi gvima
          w innym oknie.

    --version  Wypisz informacj o wersji i zakocz.

POMOC ON-LINE

    By rozpocz wpisz ":help" w Vimie Wpisz ":help temat" by uzyska pomoc na
    okrelony temat.  Przyklad: ":help ZZ" by uzyska pomoc na temat
    polecenia "ZZ".  Uyj <Tab> i CTRL-D aby uzupelni tematy (":help
    cmdline-completion"). W plikach pomocy istniej znaczniki by ulatwi
    skakanie z jednego miejsca do innego (rodzaj linkow hipertekstowych,
    zobacz ":help"). Mona w ten sposob zobaczy cal dokumentacj, np. ":help
    syntax.txt".

PLIKI

    /usr/share/vim/vim73/doc/*.txt
           Dokumentacja Vima Uyj ":help doc-file-list" aby uzyska
           peln list.

    /usr/share/vim/vim73/doc/tags
           Plik znacznikow sluy do znajdowania informacji w plikach
           dokumentacji.

    /usr/share/vim/vim73/syntax/syntax.vim
           Globalne uruchamianie podwietlania skladni.

    /usr/share/vim/vim73/syntax/*.vim
           Pliki skladni dla ronych jzykow.

    /usr/share/vim/vimrc
           Globalny plik uruchamiania Vima

    ~/.vimrc    Osobiste parametry uruchamiania Vima

    /usr/share/vim/gvimrc
           Globalne uruchamianie gvima.

    ~/.gvimrc   Osobiste parametry uruchamiania gvima.

    /usr/share/vim/vim73/optwin.vim
           Skrypt uywany w poleceniu ":options", dobry sposob do
           przegldania i ustawiania opcji.

    /usr/share/vim/vim73/menu.vim
           Globalne uruchamianie menu gvima.

    /usr/share/vim/vim73/bugreport.vim
           Skrypt slucy do tworzenia raportow o bldach. Zobacz
           ":help bugs".

    /usr/share/vim/vim73/filetype.vim
           Skrypt do wykrywania typu pliku wedlug jego nazwy.
           Zobacz ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/vim73/scripts.vim
           Skrypt do wykrywania typu pliku wedlug jego zawartoci.
           Zobacz ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/vim73/print/*.ps
           Pliku uywane do drukowania PostScriptu.

    Najwiesze wiadomoci na stronie Vima:
    <URL:http://www.vim.org/>

ZOBACZ TAKE

    vimtutor(1)

AUTOR

    Vim zostal napisany przez Brama Moolenaara z du pomoc innych osob.
    Zobacz ":help credits" w Vimie.
    Vim bazuje na Steviem, nad ktorym pracowali: Tim Thompson, Tony Andrews
    i G.R. (Fred) Walter. Malo ju zostalo z oryginalnego kodu.

B/LDY

    Prawdopodobne. Zobacz ":help todo" by pozna list znanych problemow.

    Pamitaj e pewna ilo problemow, ktore mog by uznawane przez niektorych
    ludzi za bldy s w rzeczywistoci spowodowane wiernoci w odtwarzaniu
    zachowania Vi. Jeli sdzisz, e inne rzeczy s bldami "poniewa Vi robi to
    inaczej", powiniene przyjrze si bliej plikowi vi_diff.txt (lub wpisa
    ":help vi_diff.txt" w Vimie). Sprawd take opis opcji 'compatible' i
    'cpoptions'.

                 2006 kwi 11              VIM(1)