Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    screen - meneder ekranu z emulacj VT100/ANSI

SK/LADNIA

    screen [-opcje] [komenda [argumenty]]
    screen -r [[pid.]tty[.host]]
    screen -r w/lacicielsesji/[[pid.]tty[.host]]

OPIS

    Screen jest pelnoekranowym menederem okien, ktory dzieli fizyczny
    terminal midzy kilkoma procesami (zwykle interaktywnymi powlokami).
    Kady z wirtualnych terminali daje funkcjonalno terminala DEC VT100, a
    dodatkowo rownie pewne funkcje sterujce ze standardow ISO 6492 (ECMA
    48, ANSI X3.64) oraz ISO 2022 (np. wstaw/usu lini i obslug wielu
    zestawow znakow). Dla kadego wirtualnego terminala istnieje bufor
    przewijania oraz mechanizm wycinania i wklejania, ktory umoliwia
    przenoszenie obszarow tekstow midzy oknami.

    W momencie, gdy screen jest wywolywany, tworzy pojedyncze okno z powlok
    (lub z podan komend), a nastpnie znika z drogi, aby mogl uywa programu
    w normalny sposob. W dowolnej chwili moesz utworzy nowe pelnoekranowe
    okna z innymi programami (rownie z dodatkowymi powlokami), zabi
    istniejce okna, zobaczy list okien, wlczy raportowanie wyjcia, wkleja
    midzy nimi tekst, oglda histori przewijania, przelcza si midzy oknami,
    itd. Wszystkie okna uruchamiaj swoje programy zupelnie niezalenie od
    pozostalych. Programy pracuj rownie wtedy, gdy ich okna s niewidoczne,
    a nawet wtedy, gdy cala sesja screen jest odlczona od terminala
    uytkownika. Gdy program si koczy, screen (domylnie) zabija okno, ktore
    go zawieralo. Jeli okno to bylo na pierwszym planie, wywietlacz
    przelcza si na okno poprzednie; jeli adne ju nie pozostanie, screen
    koczy dzialanie.

    Wszystko co wstukasz, jest przesylane do programu pracujcego w biecym
    oknie.  Wyjtkiem  jest  jedna  sekwencja,  ktora jest uywana do
    inicjalizacji komendy menedera okien. Domylnie kada komenda rozpoczyna
    si od control-a (dalej skracane do C-a), po ktorym wystpuje drugi
    klawisz. Znak komendy i inne powizania mog by w pelni dostosowywane do
    twoich potrzeb, cho mog by zawsze tylko dwuznakowe.

    Screen  nie rozumie przedrostka "C-", oznaczajcego control. Jako
    argumenty do np. komendy escape lub opcji -e uywaj prosz notacji
    daszkowej ("^A" zamiast "C-a") . Screen drukuje znaki sterujce (zloone
    z Ctrl) rownie w notacji daszkowej.

    Standardowym sposobem utworzenia nowego okna jest wstukanie "C-a c".
    Tworzy to nowe okno z powlok i przelcza si na nie natychmiast,
    niezalenie od stanu procesu z biecego okna. Podobnie mona tworzy nowe
    okno z wlasn komend. Trzeba najpierw powiza komend z klawiszem (w twoim
    pliku .screenrc, lub w linii komend "C-a :") a nastpnie uy jej zupelnie
    tak, jak komendy "C-a c". Poza tym, nowe okna mona tworzy rownie z
    pomoc komend w rodzaju:

       screen emacs prog.c

    spod znaku zachty powloki z poprzednio utworzonego okna. Nie spowoduje
    to uruchomienia kolejnej kopii screen, lecz przekae nazw komendy i jej
    argumenty menederowi okien (okrelonemu w zmiennej rodowiskowej $STY),
    ktory uyje jej do utworzenia nowego okna. Powyszy przyklad uruchomilby
    edytor emacs (edytujcy prog.c) i przelczyl si do jego okna.

    Jeli "/var/run/utmp" jest zapisywalny przez screen, to dla kadego okna
    zostanie zapisany odpowiedni rekord, ktory bdzie usuwany po zakoczeniu
    pracy okna. Jest to przydatne do pracy z "talk", "script", "shutdown",
    "rsend", "sccs" i innymi podobnymi programami, ktore uywaj pliku utmp
    do okrelenia, kim jeste. Dopoki screen jest aktywny na twoim terminalu,
    wlasny rekord terminala jest usuwany z pliku utmp. Zobacz te "C-a L".

PODSTAWY

    Zanim zaczniesz uywa screen musisz upewni si, e prawidlowo wybrale
    sobie rodzaj terminala, podobnie zreszt, jak dla kadego innego programu
    termcap/terminfo. (Moesz tego dokona, uywajc np. tset(1).)

    Jeli  jeste niecierpliwy i chcesz rozpocz prac bez szczegolnego
    wczytywania si w instrukcj, powiniene zapamita jedn komend: "C-a ?".
    Wpisanie tych dwoch znakow spowoduje wywietlenie listy dostpnych komend
    screen oraz ich powizania. Kady klawisz jest omowiony w sekcji "DOMYLNE
    WIZANIA  KLAWISZY". Sekcja podrcznika "DOSTOSOWYWANIE" zajmuje si
    zawartoci twojego .screenrc.

    Jeli twoj terminal jest "prawdziwym" terminalem auto-marginesowym (nie
    pozwala ostatniej pozycji ekranu na bycie poprawionej bez przewinicia
    ekranu), moesz rozway uycie wersji terminala, ktora ma wylczone
    automatyczne marginesy. Zapewni to wlaciwe i optymalne odwieanie ekranu
    we wszystkich przypadkach. Wikszo dzisiejszych terminali ma "magiczne"
    marginesy (automatyczne marginesy plus uywalna ostatnia kolumna). Jest
    to typ w stylu VT100 i jest doskonale przystosowany dla screen.  Jeli
    wszystko co masz to "prawdziwy" automarginesowy terminal, screen bdzie
    w stanie go wykorzysta, jednak odwieenie znaku wstawionego na ostatni
    pozycj ekranu moe nie by moliwe do czasu przewinicia ekranu, lub
    przesunicia znaku do innej bezpiecznej pozycji. Oponienie to moe by
    skrocone przy uyciu terminala z wlaciwoci wstawiania znakow (insert-
    character).

OPCJE LINII KOMEND

    Screen ma nastpujce opcje linii komend:

    -a  wlcz wszystkie wlaciwoci (z pewnymi wyjtkami) w termcapie kadego
      okna, nawet jeli screen musi przerysowywa czci wywietlacza aby
      zaimplementowa dan funkcj.

    -A  Dostosuj rozmiary wszystkich okien do rozmiaru biecego terminala.
      Domylnie, screen probuje odtworzy stare rozmiary swojego okna
      podczas podwieszania pod terminale zmiennej wielkoci (te z "WS" w
      swoim opisie, np. suncmd lub jaki xterm).

    -c plik
      przeslo domylny plik konfiguracyjny "$HOME/.screenrc" plikem plik.

    -d|-D [pid.tty.host]
      nie uruchamia screen, lecz odlcza pracujc gdzie indziej sesj
      screen. Ma to taki sam efekt jak wpisanie "C-a d" z terminala
      sterujcego screen'a.  -D jest odpowiednikiem klawisza odlczenia
      zasilania (power detach). Jeli adna sesja nie moe by odlczona,
      opcja ta jest ignorowana. W polczeniu z -r/-R mona osign ciekawsze
      efekty:

    -d -r  Podlcz na nowo (reattach) sesj, a jeli to konieczne, najpierw j
        odlcz.

    -d -R  Podlcz na nowo sesj, a jeli to konieczne, najpierw j odlcz, lub
        nawet utworz.

    -d -RR Podlcz na nowo sesj, a jeli to konieczne, odlcz j lub utworz.
        Uyj pierwszej sesji jeli dostpnych jest wicej ni jedna.

    -D -r  Podlcz na nowo sesj, a jeli to konieczne, najpierw odlcz i
        wyloguj si zdalnie.

    -D -R  Podlcz tu i teraz. Znaczy to: jeli sesja dziala, to podlcz na
        nowo. Jeli to konieczne, najpierw odlcz i zdalnie si wyloguj.
        Jeli nie dzialala, utworz j i poinformuj uytkownika. Jest to
        ulubiony sposob autora.

    -D -RR Podlcz tu i teraz. Cokolwiek to znaczy, po prostu to zrob.

      Uwaga: Zawsze jest dobrym pomyslem sprawdzenie statusu twoich
      sesji z pomoc "screen -list".

    -e xy
      okrela, e znak komendy to x, a znak generujcy literalny znak
      komendy to y. Domylnym ustawieniem jest "C-a" i `a', co moe by
      przekazane jako "-e^Aa". Podczas tworzenia sesji screen opcja ta
      ustawia domylny znak komendy. W sesji wielouytkownikowej, wszyscy
      dodani uytkownicy rozpoczn z tym znakiem komendy. Jednak podczas
      podlczenia do ju dzialajcej sesji, opcja ta zmienia tylko znak
      komendy podlczajcego si uytkownika.  Opcja ta jest rownowana
      odpowiednio komendom "defescape" lub "escape".

    -f, -fn, i -fa
      wlcza lub wylcza albo wchodzi w "automatyczny tryb przelczania"
      kontroli przeplywu. Moe to by te zdefiniowane poprzez "defflow" w
      pliku .screenrc.

    -h num
      Ustawia bufor przewijania historii na num linii.

    -i  powoduje, e klawisz przerwania (zwykle C-c) przerywa wywietlanie
      natychmiast gdy wlczona jest kontrola przeplywu.  Zobacz komend
      "defflow" z .screenrc dla szczegolow. Uywanie tej opcji nie jest
      zalecane.

    -l i -ln
      wlcza/wylcza tryb zgloszeniowy (dla odwieania /var/run/utmp).
      Mona to zdefiniowa te poprzez komend "deflogin" pliku .screenrc.

    -ls i -list
      nie  uruchamia  sesji  screen,  lecz  drukuje list lacuchow
      pid.tty.host okrelajcych twoje sesje screen. Sesje oznaczone jako
      `detached' (odlczone) mog by wznowione z pomoc "screen -r". Te,
      zaznaczone jako `attached' (podlczone) dzialaj i maj terminal
      sterujcy. Jeli sesja dziala w trybie wielouytkownikowym, jest
      zaznaczona jako `multi'. Sesje oznaczone jako  `unreachable'
      (nieosigalne) yj albo na innych hostach, albo s `martwe'. Sesja
      nieosigalna jest uwaana za martw jeli jej nazwa odpowiada albo
      nazwie hosta lokalnego, albo podanemu parametrowi. Zobacz flag -r
      dla opisu konstruowania porowna.  Sesje zaznaczone jako `dead'
      (martwe), powinny by sprawdzane i usuwane. Zapytaj administratora
      jeli nie jeste pewien. Sesje usuwa si opcj -wipe.

    -L  mowi screenowi e twoj automarginesowy terminal ma zapisywaln
      ostatni pozycj ekranu. Moesz to ustawi rownie w swoim .screenrc,
      podajc `LP' w komendzie "termcap".

    -m  powoduje, e screen ignoruje zmienn rodowiskow $STY. "screen -m"
      wymusza tworzenie nowej sesji, niezalenie od tego, czy screen jest
      wywolany z wewntrz innej sesji screen czy nie. Flaga ta ma
      specjalne znaczenie w polczeniu z opcj `-d':

    -m -d  Uruchom screen w trybie "odlczonym". Tworzy to now sesj, lecz
        nie podlcza do niej. Jest to przydatne dla skryptow startowych
        systemu.

    -m -D  To rownie uruchamia screen w trybie "odlczonym", lecz nie
        rozwidla nowego procesu. Komenda koczy dzialanie gdy koczy si
        sesja.

    -O  wybiera bardziej optymalny tryb wyjciowy dla twojego terminala ni
      prawdziwy VT100 (tyczy si tylko terminali automarginesowych bez
      `LP'). Moe to by ustawione w twoim .screenrc przez podanie `OP' w
      komendzie "termcap".

    -q  Powstrzymuje drukowanie komunikatow o bldach. W polczeniu z "-ls",
      kod wyjcia jest nastpujcy: 9 wskazuje katalog bez sesji. 10
      wskazuje katalog z pracujcymi, lecz niepodlczalnymi sesjami. 11
      (lub wicej) wskazuje na jedn (lub wicej) nadajcych si do uycia
      sesji. W polczenie z "-r", kod wyjcia jest nastpujcy: 10 oznacza,
      e nie ma sesji do wznowienia. 12 (lub wicej) oznacza, e istniej 2
      (lub wicej) sesje do wznowienia i e powiniene poda, ktor wybra. W
      innych wypadkach "-q" nie daje efektu.

    -r [pid.tty.host]
    -r w/lacicielsesji/[pid.tty.host]
      wznawia odlczon sesj screen. Nie mona podawa adnych innych opcji
      (poza kombinacjami z -d/-D), cho moe by wymagany opcjonalny
      przedrostek [pid.]tty.host (w celu rozronienia wielu odlczonych
      sesji screen). Druga posta jest uywana do podlczenia do sesji
      screen  innego  uytkownika,  ktory  pracuje  w  trybie
      wielouytkownikowym. Oznacza to, e screen powinien szuka sesji w
      katalogu innego uytkownika. Wymaga to setuid-root.

    -R  probuje wznowi pierwsz odlczon sesj screen, ktor znajdzie. Po
      sukcesie wszystkie inne opcje linii komend s ignorowane.  Jeli
      adna z odlczonych sesji nie istnieje, uruchamiana jest nowa sesja
      z uyciem podanych opcji, zupelnie jakby -R nie zostalo podane.
      Opcja ta jest ustawiana domylnie gdy screen jest uruchamiany jako
      powloka zgloszeniowa.

    -s  ustawia domyln powlok na podany program. Normalnie uywana jest
      warto zmiennej rodowiskowej $SHELL (lub "/bin/sh" jeli jej nie
      zdefiniowano). Moe to by te zdefiniowane poprzez komend "shell"
      pliku .screenrc.

    -S nazwasesji
      Podczas tworzenia nowej sesji, opcja ta moe by uyta do podania
      znaczcej nazwy sesji. Nazwa ta identyfikuje sesj dla akcji "screen
      -list" i "screen -r". Podmienia domylny przyrostek [tty.host].

    -t nazwa
      ustawia  tytul  (a.k.a.) dla domylnej powloki, lub podanego
      programu. Zobacz te komend "shelltitle" pliku .screenrc.

    -v  Wydrukuj numer wersji.

    -wipe [dopasowanie]
      robi to samo co "screen -ls", lecz usuwa sesje zamiast zaznacza je
      jako martwe ('dead').  Nieosigalna sesja jest uwaana za martw,
      jeli jej nazwa odpowiada nazwie hosta lokalnego, lub jakiego
      jawnie  podanego parametru. Zobacz opis flagi -r dla opisu
      konstruowania dopasowa.

    -x  Podlcz do nieodlczonej sesji screen. (Tryb wielowywietlaczowy).

DOMYLNE WIZANIA KLAWISZY

    Jak wspomniano, kada komenda screen sklada si z "C-a", za ktorym
    nastpuje okrelony znak. Dla wygody, wszystkie komendy, ktore s powizane
    z malymi literami, powizane s te z ich odpowiednikami zloonymi z Ctrl
    (z wyjtkiem "C-a a"; zobacz niej); tak wic "C-a c" zarowno jak "C-a C-
    c" moe by uywany do utworzenia okna. Zobacz sekcj "DOSTOSOWYWANIE" dla
    opisu komendy.

    Nastpujca tablica pokazuje domylne wizania klawiszy:

    C-a '
    C-a "    (select)   Zapytaj o nazw okna, do ktorego chcesz si
                 przelczy, lub o jego numer.

    C-a 0    (select 0)
    ...      ...
    C-a 9    (select 9)
    C-a -    (select -)  Przelcz na okno numer 0 - 9 lub na puste
                 okno.

    C-a tab   (focus)    Przelcz  ogniskowanie  wejcia  na nastpny
                 region.

    C-a C-a   (other)    Wlcz poprzednio wywietlane okno. Zauwa, e to
                 polczenie jest rownowane dwukrotnemu wpisaniu
                 znaku komendy (chyba e jest to przeslonite).
                 Na przyklad, jeli uywasz opcji "-e]x", ta
                 komenda stanie si "]]".

    C-a a    (meta)    Wylij znak komendy (C-a) do okna. Zobacz
                 komend escape.

    C-a A    (title)    Zezwol uytkownikowi ustawi nazw dla biecego
                 okna.

    C-a b
    C-a C-b   (break)    Wylij do okna przerwanie (break).

    C-a B    (pow_break)  Otworz na nowo lini terminala  i  wylij
                 przerwanie (break).

    C-a c
    C-a C-c   (screen)   Utworz nowe okno z powloka i przelcz si na
                 nie.

    C-a C    (clear)    Wyczy ekran.

    C-a d
    C-a C-d   (detach)   Odlcz screen od tego terminala.

    C-a D D   (pow_detach) Odlcz i si wyloguj.

    C-a f
    C-a C-f   (flow)    Wlcz, wylcz, lub ustaw automatyczny przeplyw.

    C-a F    (fit)     Zmie rozmiar okna na obecny rozmiar regionu.

    C-a C-g   (vbell)    Wlcza tryb wizualnego dzwonka screen'a.

    C-a h    (hardcopy)  Zapisz tward kopi biecego okna do pliku
                 "hardcopy.n".

    C-a H    (log)     Rozpoczyna/koczy raportowanie biecego okna do
                 pliku "screenlog.n".

    C-a i
    C-a C-i   (info)    Poka informacj o tym oknie.

    C-a k
    C-a C-k   (kill)    Zniszcz biece okno.

    C-a l
    C-a C-l   (redisplay)  Calkowicie odwie biece okno.

    C-a L    (login)    Wlcz slot zgloszeniowy tego okna. Dostpne
                 tylko jeli screen jest skonfigurowany do
                 odwieania bazy utmp.

    C-a m
    C-a C-m   (lastmsg)   Powtorz ostatni wiadomo, wywietlon w linii
                 komunikatow.

    C-a M    (monitor)   Wlcza monitorowanie biecego okna.

    C-a space
    C-a n
    C-a C-n   (next)    Przelcz na nastpne okno.

    C-a N    (number)   Poka numer (i tytul) biecego okna.

    C-a backspace
    C-a h
    C-a p
    C-a C-p   (prev)    Przelcz na poprzednie okno (odwrotne do C-a
                 n).

    C-a q
    C-a C-q   (xon)     Wylij control-q do biecego okna.

    C-a Q    (only)    Skasuj wszystkie regiony poza biecym.

    C-a r
    C-a C-r   (wrap)    Wlcz ustawienie zawijania linii (line-wrap)
                 biecego okna (wlcz automatyczne marginesy
                 okna).

    C-a s
    C-a C-s   (xoff)    Wylij do biecego okna control-s.

    C-a S    (split)    Podziel biecy region na dwa nowe.

    C-a t
    C-a C-t   (time)    Poka informacj systemow.

    C-a v    (version)   Wywietl wersj i dat kompilacji.

    C-a C-v   (digraph)   Wstaw dwuznak.

    C-a w
    C-a C-w   (windows)   Poka list okien.

    C-a W    (width)    Wlcz 80/132 kolumny.

    C-a x
    C-a C-x   (lockscreen) Zablokuj (lock) ten terminal.

    C-a X    (remove)   Zabij biecy region.

    C-a z
    C-a C-z   (suspend)   Zwie screen.  Twoj system musi obslugiwa
                 kontrol zada w stylu BSD.

    C-a Z    (reset)    Zresetuj terminal wirtualny na jego wartoci
                 "power-on".

    C-a .    (dumptermcap) Zapisz plik ".termcap".

    C-a ?    (help)    Poka wizania klawiszowe.

    C-a C-\   (quit)    Zabij wszystkie okna i zakocz screen.

    C-a :    (colon)    Wejd do trybu linii komend.

    C-a [
    C-a C-[
    C-a esc   (copy)    Wejd w tryb kopiowania/przewijania.

    C-a ]    (paste .)   Zapisz zawarto bufora wklejania na kolejk
                 standardowego wejcia biecego okna.

    C-a {
    C-a }    (history)   Kopiuj i wklej poprzedni lini (komend).

    C-a >    (writebuf)  Zapisz bufor wklejania do pliku.

    C-a <    (readbuf)   Wczytuje  plik wymiany screena do bufora
                 wklejania.

    C-a =    (removebuf)  Usuwa plik, uywany przez C-a < i C-a >.

    C-a ,    (license)   Pokazuje, skd screen pochodzi, dokd poszedl i
                 dlaczego moesz go uywa.

    C-a _    (silence)   Rozpoczyna/koczy monitorowanie biecego okna
                 na nieaktywno.

    C-a *    (displays)  Poka listing wszystkich obecnie podlczonych
                 wywietlaczy.

DOSTOSOWYWANIE

    "Katalog gniazd" (socket directory) domylnie jest w $HOME/.screen lub
    zwyczajnie w /tmp/screens. Jeli screen jest zainstalowany z setuid-
    root, to administrator powinien skompilowa go z odpowiednim (nie
    zamontowanym przez NFS) katalogiem gniazd. Jeli screen nie dziala jako
    setuid-root, uytkownik moe poda dowolny katalog o prawach 700 poprzez
    zmienn rodowiskow $SCREENDIR.

    W momencie, gdy screen jest uruchamiany,  wykonuje  on  komendy
    inicjalizacyjne z plikow "/etc/screenrc" i ".screenrc" z katalogu
    domowego uytkownika. S to "domylne wartoci programisty", ktore mona
    przesloni  w nastpujce sposoby: dla znalezienia globalnego pliku
    screenrc, screen poszukuje zmiennej rodowiskowej $SYSSCREENRC (ta
    wlaciwo  przeslaniania moe by wylczona podczas kompilacji). Plik
    screenrc konkretnego uytkownika jest szukany w $SCREENRC, a potem w
    $HOME/.screenrc. Opcja -c linii komend ma jeszcze wikszy priorytet.

    Komendy w tych plikach s uywane do ustawiania opcji, wizania funkcji do
    klawiszy i do automatycznego zestawiania jednego lub wicej okien na
    starcie twojej sesji screen.  Komendy s wymieniane jedna na linie;
    puste linie s ignorowane. Argumenty komend s rozdzielane tabulacjami
    lub  spacjami  i  mog  by  otaczane pojedynczymi lub podwojnymi
    cudzyslowami. Znak `#' zmienia reszt linii w komentarz, poza sytuacj
    gdy jest cytowany.  Niezrozumiale linie s ignorowane z wydaniem
    ostrzeenia. Komendy mog zawiera odniesienia do zmiennych rodowiskowych.
    Skladnia jest podobna do powlokowej "$VAR" lub "${VAR}". Zauwa, e
    wprowadza to niekompatybilno z poprzednimi wersjami screen, jako e
    teraz znak '$' musi by chroniony przez '\' jeli nie chcemy dokona
    podstawienia zmiennej. Lacuch w pojedynczych cudzyslowach jest rownie
    chroniony od podstawienia zmiennych.

    Jako  przyklady  z  dystrybucj screena s przekazywane dwa pliki
    konfiguracyjne: "etc/screenrc" i "etc/etcscreenrc". Zawieraj one wiele
    przydatnych przykladow ronych komend.

    Dostosowywanie mona rownie wykonywa 'on-line'. Aby wej w tryb komend,
    wcinij `C-a :'. Zauwa, e komendy rozpoczynajce si od "def" zmieniaj
    wartoci domylne, podczas gdy inne zmieniaj ustawienia biece.

    Dostpne s nastpujce komendy:

    acladd nazwyuytkownik'ow [crypted-pw]
    addacl nazwyuytkownik'ow

    Umoliw uytkownikom pelny dostp do tej sesji screen. Nazwyuytkownik'ow
    mog by jednym  uytkownikiem,  lub  rozdzielon  przecinkami  list
    uytkownikow. Opcja ta umoliwia podlczenie do sesji screen i wykonuje
    rownowanik `aclchg nazwyuytkownik'ow +rwx "#?"'. Aby doda uytkownika o
    ograniczonym dostpie, uyj niej opisanej komendy `aclchg'. Jeli podany
    jest opcjonalny drugi parametr, to powinno to by zakodowane (crypted)
    haslo dla podanego uytkownika. `Addacl' jest synonimem `acladd'.
    Przydatne tylko w trybie wielouytkownikowym.

    aclchg nazwyuytkownik'ow bityuprawnie lista
    chacl nazwyuytkownik'ow bityuprawnie lista

    Zmie uprawnienia rozdzielonej przecinkami listy uytkownikow. Bity
    uprawnie s reprezentowane jako `r', `w' i `x'. Poprzedzenie symbolu `+'
    zapewnia uprawnienie, `-' odbiera je. Trzeci parametr jest rozdzielon
    przecinkami list komend i/lub okien (podawanych albo przez numer, albo
    przez tytul). Specjalna lista `#' odnosi si do wszystkich okien, `?' do
    wszystkich komend. Jeli nazwyuytkownik'ow skladaj si z pojedynczej `*',
    akcja bdzie dotyczy wszystkich znanych uytkownikow.  Komenda moe by
    przez uytkownika wykonywana gdy ma dla niej bit `x'. Uytkownik moe do
    okna wprowadza dane wejciowe jeli ma bit `w', i aden inny uytkownik nie
    blokuje tego okna do zapisu. Inne bity s obecnie ignorowane. Aby
    wycofa blokad zapisu z okna 2: `aclchg nazwauytkownika -w+w 2'.  Aby
    zezwoli na dostp tylko dla odczytu do sesji: `aclchg nazwauytkownika -w
    "#"'. Gdy tylko uytkownik staje si znany dla programu screen , moe on
    dolcza si do sesji i (domylnie) ma pelne uprawnienia do wszystkich
    komend i okien. Uprawnienia wywolywania dla komend acl, `at' i innych
    rownie powinny by usuwane; w przeciwnym wypadku uytkownik moe odzyska
    prawa zapisu. Uprawnie specjalnego uytkownika nobody nie mona zmienia
    t komend (zobacz komend "su").  `Chacl' jest synonimem `aclchg'.
    Dziala jedynie w trybie wielouytkownikowym.

    acldel nazwauytkownika

    Usu uytkownika z listy kontrolnej screena.  Jeli jest on obecnie
    podlczony, wszystkie wywietlacze uytkownika s odlczane od sesji. Nie
    moe si znow podlczy. Dziala jedynie w trybie wielouytkownikowym.

    aclgrp nazwauytkownika [nazwagrupy]

    Tworzy grupy uytkownikow, ktore dziel wspolne prawa dostpu. Nazwa grupy
    jest nazw uytkownika lidera grupy. Znaczy to, e jeli uytkownik nie
    przejdzie kontroli dostpu, robiona jest kontrola dla lidera grupy.
    Uytkownika mona usun ze wszystkich grup, uywajc specjalnej wartoci
    "none" jako nazwygrupy. Jeli drugi parametr jest pominity, wywietlane
    s wszystkie grupy, do ktorych naley uytkownik.

    aclumask  [[uytkownicy]+bity  |[uytkownicy]-bity  ....  ]  umask
    [[uytkownicy]+bity |[uytkownicy]-bity .... ]

    Okrela to dostp, jaki bd mieli inni uytkownicy do okien tworzonych
    przez wolajcego komend.  Uytkownicy mog nie by podani, moe by jeden,
    lub rozdzielona przecinkami lista nazw uytkownikow. Jeli nie podano
    uytkownikow,  zakladana  jest  lista  wszystkich  znanych obecnie
    uytkownikow.  Bity s dowoln  kombinacj  bitow  kontroli  dostpu,
    zdefiniowanych  komend  "aclchg".  Specjalna nazwa uytkownika "?"
    predefiniuje dostp do dowolnego okna, jaki na starcie dostan nieznani
    obecnie uytkownicy. Specjalna nazwa uytkownika "??" predefiniuje dostp
    do komend, jaki na starcie dostan nieznani obecnie uytkownicy.  Praw
    specjalnego uytkownika nobody nie mona zmienia (zobacz komend "su").
    `Umask' jest synonimem `aclumask'.

    activity wiadomo

    Gdy w monitorowanym oknie z tla pojawi si jaka aktywno, screen wywietla
    informacj w linii komunikatow. Powiadomienie moe by przedefiniowywane
    komend "activity". Znaki `%' w wiadomoci s zamieniane na numer okna, w
    ktorym zaistniala aktywno, a `~' na definicj dzwonka w twoim termcapie.
    Domyln wiadomoci jest

          'Activity in window %'

    Zauwa, e domylnie monitorowanie jest wylczone, lecz mona to zmieni
    komend "monitor" (C-a M).

    allpartial on|off

    Jeli jest to wlczone, po zmianie okna odwieana jest tylko bieca linia
    kursora. Ma to wplyw na wszystkie okna i jest przydatne na powolnych
    terminalach. Poprzednie ustawienie pelnego/czciowego odwieania dla okna
    mona przywroci poprzez "allpartial off". Jest to flaga globalna, ktora
    natychmiast  zaczyna  dziala  we  wszystkich oknach, przeslaniajc
    ustawienia "partial". Nie zmienia domylnego zachowania odwieania nowo
    tworzonych okien.

    at [identyfikator][#|*|%] komenda [arg ... ]

    Wywolaj komend na innych wywietlaczach lub oknach tak, jakby zostaly
    one tam wprowadzone. "At" zmienia kontekst (`biece okno' lub `biecy
    wywietlacz')  komendy. Jeli pierwszy parametr opisuje nieunikalny
    kontekst, komenda zostanie wykonania wiele razy. Jeli pierwszy parametr
    jest w postaci `identyfikator*', to identyfikator jest dopasowywany do
    nazw uytkownikow. Komenda jest wykonywana raz na kadym wywietlaczu
    wybranego  uytkownika(kow).  Jeli pierwszy parametr jest postaci
    `identyfikator%', to identyfikator jest dopasowywany do wywietlaczy.
    Wywietlacze s nazywane wedlug tty, do ktorych s podlczone. Prefiks
    `/dev/' lub `/dev/tty' mona pomin. Jeli identyfikator zawiera `#', lub
    nie ma nic doklejonego, jest dopasowywany do numerow okien i tytulow.
    Pominicie identyfikatora na pocztku `#', `*' lub `%' wybiera wszystkich
    uytkownikow, wszystkie wywietlacze, lub wszystkie okna. Dzieje si tak
    dlatego, e dokonywane jest dopasowanie prefiksowe.  Zauwa, e na
    dotknitych wywietlaczach pojawi si krotki komunikat, okrelajcy co si
    stalo. Prawa s sprawdzane dla inicjatora komendy "at", a nie dla
    wlacicieli dotknitych wywietlaczy. Zauwa, e znak '#' gdy poprzedza go
    biala spacja dziala jak komentarz.  Mona go wycytowa, poprzedzajc
    znakiem `\'. Prawa s sprawdzane dla inicjatora komendy "at", a nie dla
    wlacicieli dotknitych wywietlaczy.
    Zastrzeenie: Podczas dopasowywania okien, komenda jest wykonywana
    przynajmniej raz na okno. Komendy, ktore zmieniaj wewntrzn aranacj
    okien (jak "other") mog by wywolane ponownie. Uwaaj  wic  przy
    wywolywaniu komend w rodzaju "login"!. Niektore komendy (np. "stuff",
    "process" lub "paste") wymagaj by z docelowymi oknami byl zwizany
    wywietlacz. Komendy te mog nie dziala wlaciwie dla "at" krcego po
    oknach.

    autodetach on|off

    Ustawia czy screen ma si automatycznie odlcza po odwieszeniu (hangup),
    co zachowuje wszystkie twoje pracujce programy a do ich wznowienia
    komend screen -r.  Gdy wlaciwo jest wylczona, sygnal odwieszenia
    (wysylany  przy wylogowywaniu si--przyp. tlum.) zakoczy screen i
    wszystkie procesy, ktore on zawiera. Autoodlczanie jest domylnie
    wlczone.

    autofixterm on|off

    Ustawia  czy  screen bdzie dodawal brakujce wlaciwoci do wpisow
    termcap/info. Jest to domylnie wlczone.

    autonuke on|off

    Ustawia czy sekwencja czyszczenia ekranu powinna niszczy cale wyjcie,
    ktore jeszcze nie zostalo wypisane na terminal. Zobacz te "obuflimit".

    bell_msg [wiadomo]

    Gdy w oknie z tla wyslany jest znak dzwonka, screen wywietla informacj
    w linii komunikatow. Informacja  moe  by  dziki  tej  komendzie
    redefiniowana. Znaki `%' wiadomoci s zamieniane numerem dzwonicego
    okna, `~' jest zamieniana na definicj dzwonka w twoim termcapie.
    Domyln wiadomoci jest

          'Bell in window %'

    W celu powstrzymania drukowania linii informacyjnej, mona nada jej
    warto pust (bell_msg "").  Bez parametrow, pokazywana jest wiadomo
    obecna.

    bind klawisz [komenda [arg]]

    Wie komend do klawisza. Domylnie, wikszo komend udostpnianych przez
    screen jest przywizana do jednego lub wikszej iloci klawiszy, wg opisu
    sekcji "DOMYLNE WIZANIA KLAWISZY", np. komenda tworzenia nowego okna
    jest dowizana do "C-c" i "c". W celu przedefiniowania i definiowania
    nowych wiza uywana jest komenda "bind". Argument klawisz jest albo
    pojedynczym znakiem, albo dwuznakow sekwencj w postaci "^x" (oznaczajc
    "C-x"), albo lewym ukonikiem z liczb osemkow (oznaczajc kod ASCII
    znaku), albo lewym ukonikiem z dolczonym znakiem, jak "\^" czy "\\".
    Argument jeli chcesz moe by rownie cytowany. Jeli nie ma podanego
    dalszego argumentu, wszystkie poprzednio zestawione wizania dla tego
    klawisza s usuwane. Komenda moe by dowoln komend wymienion w tej
    sekcji.

    Przyklady:

          bind ' ' windows
          bind ^k
          bind k
          bind K kill
          bind ^f screen telnet foobar
          bind \033 screen -ln -t root -h 1000 9 su

    przywie spacj do komendy, ktora wywietla list okien (wic komenda
    normalnie wywolywana przez "C-a C-w" bdzie rownie dostpna jako "C-a
    spacja"). Nastpne trzy linie usuwaj domylne wizanie zabijania z "C-a C-
    l" i "C-a l".  Nastpnie do komendy zabijania wizane jest "C-a K".
    Nastpnie klawisz "C-f" jest wizany z komend tworzenia okna z polczeniem
    telnetowym do foobar, a klawisz "escape" jest wizany do komendy, ktora
    tworzy niezgloszeniowe okno z a.k.a. "root" w slocie #9, z powlok
    superuytkownika i buforem przewijania na 1000 linii.

    bindkey [-d] [-m] [-a] [[-k|-t] /lacuch [kmd arg]]

    Komenda ta zarzdza wejciowymi tablicami translacji screena. Kady wpis w
    jednej z tablic mowi mu jak reagowa gdy pojawi si okrelona sekwencja
    znakow. Istniej trzy tablice: jedna, ktora powinna zawiera akcje
    zaprogramowane przez uytkownika, druga dla domylnych akcji emulacji
    terminala i trzecia dla trybu kopiowania screena do zajmowania si
    poruszaniem kursora. Zobacz sekcj "TRANSLACJA WEJCIOWA" dla listy
    domylnych wiza klawiszowych.
    Jeli podana jest opcja -d, bindkey modyfikuje domyln tablic, -m zmienia
    tablic trybu kopiowania, a bez adnej opcji wybierana jest tablica
    uytkownika. Argument /lacuch jest sekwencj znakow, do ktorej przywizana
    jest akcja. Moe to by albo skoczony napis, albo nazwa wlaciwoci
    klawiaturowej z termcap (wybierana opcj -k).
    Niektore klawisze terminala VT100 mog wysyla inne lacuchy gdy wlczony
    jest tryb aplikacji (np. ruchy kursora). Takie klawisze maj dwa wpisy w
    tablicy translacji. Moesz wybra wpisy trybu aplikacji podajc opcj -a.
    Opcja -t mowi screenowi by nie dokonywal midzyznakowego pomiaru czasu.
    Nie mona go wylczy jeli uywana jest wlaciwo termcap.
    Kmd moe by dowoln z komend screena o okrelonej liczbie argumentow.
    Jeli kmd jest pominita, wizanie klawiszowe jest usuwane z tablicy.
    Oto kilka przykladow wiza klawiaturowych:

        bindkey -d
    Poka wszystkie domylne wizania klawiaturowe. Wpisy trybu aplikacji s
    zaznaczone [A].

        bindkey -k k1 select 1
    Upewnij si, e klawisz "F1" przelcza na okno numer 1.

        bindkey -t foo stuff barfoo
    Uczy z "foo" skrot dla slowa "barfoo". Czas oczekiwania jest wylczony,
    wic uytkownicy mog si guzdra z wklepywaniem.

        bindkey "\024" mapdefault
    To wizanie klawiszowe powoduje, e "^T" staje si znakiem specjalnym wiza
    klawiaturowych. Jeli dokonale powyszego wizania "stuff barfoo", moesz
    wprowadzi slowo "foo" naciskajc "^Tfoo". Jeli chcesz wprowadzi "^T",
    musisz nacisn go dwukrotnie.

        bindkey -k F1 command
    Uczy F11 (nie F1!) alternatywnym znakiem specjalnym screena (poza ^A).

    break [czas]

    Wysylaj do tego okna przez czas*0.25 sekund sygnal przerwania.  Dla
    systemow nieposixowych, interwal czasowy moe by zaokrglany w gor do
    pelnych sekund. Jest to przydatne jeli do okna jest podlczone urzdzenie
    znakowe (a nie proces powlokowy) (Zobacz te rozdzial "RODZAJE OKIEN").
    Maksymalny czas trwania sygnalu przerwania jest ograniczony do 15
    sekund.

    breaktype [tcsendbreak|TIOCSBRK |TCSBRK]

    Wybierz jedn z dostpnych metod generowania sygnalu przerwania dla
    urzdze terminalowych. Komenda ta powinna dotyka jedynie biecego okna.
    Wci jednak zachowuje si identycznie do "defbreaktype". W przyszloci
    bdzie to zmienione. Wolanie "breaktype" bez parametrow wywietla metody
    przerywania dostpne dla biecego okna.

    bufferfile [exchange-file]

    Zmie nazw pliku uywan do odczytywania i zapisywania buforu wklejania.
    Jeli pominity jest opcjonalny argument plikowy, reaktywowane jest
    domylne  ustawienie  ("/tmp/screen-exchange").  Nastpujcy przyklad
    przekopiuje plik z haslami systemowymi na okno screen:

          C-a : bufferfile /etc/passwd
          C-a < C-a ]
          C-a : bufferfile

    c1 [on|off]

    Zmie przetwarzanie kodu c1. "C1 on" mowi screenowi by traktowal znaki
    wejciowe z przedzialu 128..159 jako funkcje sterujce. Takie 8-bitowe
    kody s normalnie takie same jak ESC z dolczonym kodem 7-bitowym.
    Domylne ustawienie przetwarza kody c1 i moe by zmienione komend
    "defc1". Uytkownicy z fontami, ktore maj uyteczne znaki w pozycjach c1
    mog to wylczy.

    caption always|splitonly [/lacuch]
    caption string [/lacuch]

    Komenda ta kontroluje wywietlanie tytulow okien. Normalnie tytul jest
    uywany tylko jeli na wywietlaczu pokazywanych jest wicej ni jedno okno
    (tryb podzielonego ekranu--splitonly). Jeli typ jest ustawiony na
    always screen pokazuje tytul nawet jeli wywietlane jest tylko jedno
    okno. Wartoci domyln jest splitonly.

    Druga posta zmienia tekst uywany na tytul. Moesz uywa wszystkich znakow
    specjalnych z rozdzialu "ZNAKI SPECJALNE TEKSTOWE". Screen uywa wartoci
    domylnej, `%3n %t'.

    Moesz lczy obie formy, dajc lacuch jako argument dodatkowy.

    charset zestaw

    Zmie desygnacj obecnego slotu zestawu znakow i mapowania zestawu
    znakow. Pierwsze cztery znaki zestawu s traktowane jako desygnatory
    zestawu znakow, podczas gdy pity i szosty znak, bdce w zakresie '0' do
    '3', ustawiaj mapowanie zestawu znakow GL/GR. Na kadej pozycji mona uy
    znaku '.', co oznacza, e odpowiadajcy mu zestaw znakow/mapowanie nie
    powinno by zmieniane. (zestaw jest wewntrznie dopelniany do szeciu
    znakow przez doklejenie znakow '.'). Domylnym zestawem znakow dla
    nowych okien jest "BBBB02", chyba e aktywna jest komenda "kanji".
    Biece ustawienia mona obejrze komend "info".

    chdir [katalog]

    Zmie katalog biecy screena na podany katalog lub, jeli wywolane bez
    argumentow, na twoj katalog domowy (zawarto zmiennej rodowiskowej
    $HOME). Wszystkie okna, tworzone komend "screen" z wewntrz ".screenrc"
    lub poprzez "C-a : screen ..." czy "C-a c" bd go uywaly jako katalogu
    domylnego. Bez uywania chdir, katalogiem tym bylby katalog, z ktorego
    wywolano screen.  Pliki twardych kopii (hardcopy files) i pliki
    raportowe zawsze s zapisywane do domylnego katalogu okna, a nie do
    katalogu biecego procesu, pracujcego w oknie. Moesz uywa tej komendy w
    swoim .screenrc wielokrotnie. Umoliwia to uruchamianie ronych okien w
    ronych katalogach. Jednake ostatnie chdir bdzie dotyczy wszystkich
    okien tworzonych interaktywnie.

    clear

    Czyci biece okno i zapisuje jego obraz w buforze przewijania.

    colon [prefiks]

    Umoliwia wpisywanie linii poleceniowych ".screenrc". Przydatne do
    podrcznej modyfikacji wiza klawiszowych, specyficznego tworzenia okien
    i zmieniania ustawie. Zauwa, e slowo kluczowe "set" ju nie istnieje!
    Zazwyczaj komendy tycz si biecego okna, a nie domylnych ustawie dla
    przyszlych okien. Wartoci domylne zmienia si komendami, rozpoczynajcymi
    si od 'def...'.

    command

    Komenda ta ma taki sam skutek, jak wpisanie znaku specjalnego (^A).
    Jest chyba przydatna jedynie dla wiza klawiaturowych. Zobacz te
    "bindkey".

    compacthist [on|off]

    Mowi to screenowi czy powstrzymywa doczepione puste linie podczas
    przewijania tekstu w gor w buforze historii.

    console [on|off]

    Zbiera lub "od-zbiera" (ungrabs) wyjcie konsoli do okna.  Uwaga:
    Jedynie wlaciciel /dev/console moe zbiera wyjcie konsoli. Komenda ta
    jest dostpna jeli maszyna obsluguje ioctl TIOCCONS.

    copy

    Wejd w tryb kopiowania/przewijania wstecz. Umoliwia to kopiowanie z
    biecego okna (i jego historii) tekstu do buforu wklejania. W trybie tym
    dostpny jest vi-podobny pelnoekranowy edytor:
    Poruszanie si:
     h, j, k, l przesu lini kursora o lini lub kolumn o kolumn.
     0, ^ i $ przesu do kracowo lewej kolumny, do pierwszego lub
      ostatniego ronego od bialej spacji znaku linii.
     H, M i L przesu kursor do kracowo lewej kolumny na gorze, rodku, lub
      dole okna.
     + i - przesuwa o jedn lini w gor i w dol.
     G przesuwa do podanej linii absolutnej (domylnie: koniec bufora).
     | przesuwa do podanej kolumny absolutnej.
     w, b, e przesuwaj kursor slowo po slowie.
     C-u i C-d przewijaj wywietlacz w gor i w dol o podan ilo linii,
      zachowujc pozycj kursora. (Domylnie: polowa ekranu).
     C-b i C-f przewijaj wywietlacz w gor/dol o pelny ekran.
     g przesuwa na pocztek bufora.
     % skacze do podanego procentu bufora.

    Uwaga:
      Komend .screenrc mona dostosowa klawisze do stylu emacsa. (Np.
      markkeys "h=^B:l=^F:$=^E") Nie ma prostej metody na peln map
      klawiszy w stylu emacsa, gdy wymaga to wieloznakowych kodow.

    Zaznaczanie:
      Zakres kopiowania jest ustalany przez ustawienie dwoch znacznikow.
      Tekst midzy nimi zostaje podwietlany. Nacinij
     spacj do ustawienia pierwszego lub drugiego znacznika.
     Y i y s uywane do zaznaczania calej linii lub do zaznaczania od
      pocztku linii.
     W zaznacza dokladnie jedno slowo.
    Licznik powt'orze:
      Kad z tych komend mona poprzedzi licznikiem powtorze, naciskajc
      cyfry
     0..9, ktore s nastpnie uwaane za liczniki powtorze.
      Przyklad: "C-a C-[ H 10 j 5 Y" skopiuje linie 11 do 15 do bufora
      wklejania.
    Szukanie:
     / Vi-podobne szukanie naprzod.
     ? Vi-podobne szukanie wstecz.
     C-a s Emacsopodobne inkrementalne szukanie naprzod.
     C-r Emacsopodobne odwrocone i-szukanie.
    Specjalnoci:
      Istnieje kilka klawiszy, zachowujcych si inaczej ni w vi. Vi nie
      umoliwia zaznaczania prostoktnych blokow tekstu, lecz screen to
      umoliwia. nacinij
     c lub C aby ustawi lewy lub prawy margines. Jeli nie podano licznika
      powtorze, obydwa odnosz si do biecej pozycji kursora.
      Przyklad: Wyprobuj to na zapelnionym tekstem ekranie: "C-a [ M 20 l
      SPACE c 10 l 5 j C SPACE".

      Przechodzi to na rodkow lini ekranu, przesuwa si 20 kolumn w lewo,
      zaznacza pocztek bufora wklejania, ustawia lew kolumn, przesuwa 5
      kolumn w dol (w prawo?--przyp. tlum.), zaznacza praw kolumn, a
      nastpnie zaznacza koniec bufora wklejania. Wyprobuj teraz:
      "C-a [ M 20 l SPACE 10 l 5 j SPACE"

      i zwro uwag na ronic w iloci skopiowanego tekstu.
     J lczy linie. Przelcza si midzy 4 trybami: linie rozdzielane znakiem
      nowej linii (012), linie sklejone bez szwow (lines glued seamless),
      linie rozdzielone pojedyncz  bial  spacj,  linie  rozdzielone
      przecinkami. Zauwa, e moesz poprzedza znak nowej linii znakiem CR,
      uywajc "crlf on".
     v jest dla wszystkich uytkownikow vi z ":set numbers" - wlcza lewy
      margines midzy kolumn 9 a 1. Nacinij
     a przed ostatnim klawiszem spacji aby wlczy tryb doklejania. W ten
      sposob bufor wklejania nie bdzie nadpisywany, lecz zostanie do
      niego dopisana nowa tre.
     A wlcza tryb doklejania i ustawia (drugi) znacznik.
     > ustawia (drugi) znacznik i zapisuje zawarto bufora wklejania do
      pliku wymiany screena (domylnie /tmp/screen-exchange) po zakoczeniu
      trybu kopiowania.
      Przyklad ten demonstruje jak wrzuci do tego pliku caly bufor
      przewijania: "C-A [ g SPACE G $ >".
     C-g podaje informacj o biecej linii i kolumnie.
     x wymienia pierwszy znacznik i pozycj kursora. Moesz uywa tego do
      dostrajania ju ustawionego znacznika.
     @ nie robi nic. Nawet nie koczy trybu kopiowania.
     Wszystkie nie opisane tutaj klawisze kocz tryb kopiowania.

    copy_reg [klucz]

    Ju nie istnieje, uyj zamiast tego "readreg".

    crlf [on|off]

    Ma to wplyw na kopiowanie regionow tekstu komend `C-a ['. Jeli jest
    wlczone, linie bd rozdzielane sekwencj znakow `CR' - `LF'. W przeciwnym
    wypadku (domylnie) uywane bdzie tylko `LF'. Bez parametrow, stan jest
    wlczany.

    debug on|off

    Wlcza lub wylcza debuggowanie czasu dzialania.

    defc1 on|off

    To samo co komenda c1 lecz domylne ustawienie dla nowych okien jest
    zmieniane. Pocztkowym ustawieniem jest `on'.

    defautonuke on|off

    To samo co autonuke, lecz domylne ustawienie dla nowych wywietlaczy
    jest zmieniane. Pocztkowe ustawienie to `off'. Zauwa, e jeli chcesz by
    zalenym  od  typu terminala, moesz uy specjalnej wlaciwoci `AN'
    terminala.

    defbreaktype [tcsendbreak|TIOCSBRK |TCSBRK]

    Wybierz jedn z dostpnych metod generowania sygnalu przerwania (break)
    dla urzdze terminalowych. Preferowanymi metodami s tcsendbreak oraz
    TIOCSBRK.  Trzecia, TCSBRK, blokuje cal  sesj  screen  na  czas
    przerywania, lecz moe by jedynym sposobem generowania dluszych przerwa.
    Tcsendbreak i TIOCSBRK mog (lub nie) dawa dlugie przerwania ze szpicami
    (z przerwami?--with spikes) (np. 4 na sekund). Jest to nie tylko zalene
    od systemu, lecz zaley rownie od sterownikow ukladow szeregowych.
    Wywolywanie "defbreaktype" bez parametru wywietla biece ustawienie.

    defcharset [zestaw]

    Podobne do komendy charset, lecz domylne ustawienie dla nowych okien
    jest te zmieniane. Po wywolaniu bez argumentu, pokazuje biec warto
    domyln.

    defescape xy

    Ustaw domylne znaki komend. Jest to rownowane "escape", ale jest
    przydatne tylko w sesjach wielouytkownikowych. W takiej sesji "escape"
    zmienia znaki komend uytkownika, ktory wywolal to polecenia, podczas
    gdy "defescape" zmienia domylne znaki komend dla uytkownikow, ktorzy bd
    dodawani poniej.

    defflow on|off|auto [interrupt]

    To samo co komenda flow, lecz zmieniane jest domylne ustawienie dla
    nowych okien. Pocztkowym ustawieniem jest `auto'. Podanie "defflow auto
    interrupt" jest rownowane opcjom linii komend -fa i -i.

    defgr on|off

    To samo co komenda gr, lecz zmieniane jest domylne ustawienie dla
    nowych okien. Pocztkowym ustawieniem jest `off'.

    defhstatus [status]

    Linia twardego status, ktor otrzymaj wszystkie nowe okna jest ustawiana
    na status.  Komenda ta jest przydatna do wywietlenia poprzez status
    kadego okna jego numeru, tytulu, itp.  Status moe zawiera te same
    dyrektywy  co  komunikaty  okna, lecz znakiem specjalnym (escape
    character) dyrektywy jest '^E' (osemkowe 005) zamiast '%'. Zrobione
    jest to w celu uniemoliwienia zlej interpretacji generowanych przez
    program linii statusu. Jeli parametr status jest pominity, wywietlany
    jest biecy lacuch domylny.  Domylnie, linie statusu nowych okien s
    puste.

    defkanji jis|sjis|euc

    To samo co komenda kanji, lecz zmieniane jest domylne ustawienie dla
    nowych okien. Pocztkowym ustawieniem jest `off', np. `jis'.

    deflogin on|off

    To samo co komenda login, lecz zmieniane jest domylne ustawienie dla
    nowych okien. W dystrybucji inicjalizowane jest to na `on' (zobacz
    config.h.in).

    defmode prawa

    Prawa kadego z nowo zaalokowanych pseudo-tty s ustawiane na prawa.
    Prawa s liczb osemkow. Pocztkowo, uywane s prawa 0622. (prawa dostpu,
    tryb, mode -- przyp. tlum.)

    defmonitor on|off

    To samo co komenda monitor, lecz zmieniane jest domylne ustawienie dla
    nowych okien. Pocztkowym ustawieniem jest `off'.

    defobuflimit limit

    To samo co obuflimit, lecz zmieniane jest domylne ustawienie dla nowych
    wywietlaczy. Pocztkowym ustawieniem jest 256 bajtow. Zauwa, e jeli
    chcesz by zalenym od typu terminala, moesz uy wlaciwoci 'OL'.

    defscrollback num

    To samo co scrollback, lecz zmieniane jest domylne ustawienie dla
    nowych okien. Pocztkowym ustawieniem jest 100.

    defshell komenda

    Synonim komendy shell. Patrz tam.

    defsilence on|off

    To samo co komenda silence, lecz zmieniane jest domylne ustawienie dla
    nowych okien. Pocztkowym ustawieniem jest `off'.

    defslowpaste msec"

    To samo co slowpaste, lecz zmieniane jest domylne ustawienie dla nowych
    okien. Pocztkowym ustawieniem jest 0 milisekund, co oznacza wylczenie.

    defwrap on|off

    To samo co wrap, lecz zmieniane jest domylne ustawienie dla nowych
    okien. Pocztkowo zawijanie linii jest wlczone i moe by przelczane
    komend "wrap" ("C-a r") lub poprzez "C-a : wrap on|off".

    defwritelock on|off|auto

    To samo co writelock, lecz zmieniane jest domylne ustawienie dla nowych
    okien. Pocztkowo blokady zapisu s wylczone.

    defzombie [keys]

    Synonim komendy zombie. Obie w chwili obecnej zmieniaj warto domyln.
    Patrz tam.

    detach

    Odlcz sesj screen (odlcz j od terminala i wrzu w tlo). Powracasz wtedy
    do powloki, z ktorej wywolale screen. Odlczonego screena mona wznowi,
    wywolujc screen z opcj -r. (Zobacz te sekcj "OPCJE LINII KOMEND".)

    displays

    Pokazuje tabularyczny listing wszystkich obecnie podlczonych front-
    endow uytkownika (wywietlaczy).  Jest  to  przydatne  w  sesjach
    wielouytkownikowych.

    digraph [preset]

    Komenda ta bierze uytkownika o sekwencj dwuznakow. Wpisane dwa znaki s
    sprawdzane we wbudowanej tablicy, a znak wynikowy jest wstawiany do
    strumienia wejciowego. Na przyklad, jeli uytkownik wprowadzi 'a"',
    wstawiony zostanie a-umlaut. Jeli pierwszym wprowadzonym znakiem jest
    0, screen potraktuje nastpne znaki (do trzech) jako liczb osemkow.
    Opcjonalny argument preset jest traktowany jako wejcie uytkownika. Mona
    wic zrobi sobie klawisz "umlaut". Na przyklad, komenda "bindkey ^K
    digraph '"'" umoliwia uytkownikowi generowanie a-umlaut przez wpisanie
    CTRL-K a.

    dumptermcap

    Zapisz wpis termcap dla wirtualnego terminala, zoptymalizowanego dla
    aktualnie aktywnego okna. Zapis nastpi do pliku ".termcap" w katalogu
    "$HOME/.screen" uytkownika (lub tam, gdzie screen przechowuje swoje
    gniazda. Zobacz sekcj "PLIKI"). Ten wpis termcap jest identyczny z
    wartoci zmiennej rodowiskowej $TERMCAP, ktora jest ustawiana przez
    screen dla kadego okna. Dla systemow opartych na terminfo, moesz
    potrzebowa konwertera w rodzaju captoinfo oraz kompilowa wpis z pomoc
    tic.

    echo [-n] wiadomo

    komenda echo moe by uywana do denerwowania  uytkownikow  screen
    'wiadomociami  dnia'.  Zazwyczaj jest to instalowane w globalnym
    /etc/screenrc. Opcja "-n" powoduje zatrzymanie wcigania nowej linii.
    Zobacz te "sleep".  Echo jest te przydatne do testowania online
    zmiennych rodowiskowych.

    escape xy

    Ustaw znak komendy na x, a znak generujcy literalny znak komendy (przez
    wywolanie komendy "meta") na y (podobne do opcji -e). Kady argument
    moe by albo pojedynczym znakiem, albo dwuznakow sekwencj w postaci "^x"
    (oznaczajc "C-x"), albo lewym ukonikiem z liczb osemkow (kod ASCII
    znaku), albo lewym ukonikiem z drugim znakiem, w rodzaju "\^" czy "\\".
    Domyln wartoci jest "^Aa".

    exec [[fdpat] nowakomenda [arg ...]]

    Uruchom  w  biecym oknie podproces unixowy (okrelony przez ciek
    wykonywaln nowakomenda i jej argumenty). Przeplyw  danych  midzy
    stdin/stdout/stderr nowejkomendy, procesem pocztkowo uruchomionym w
    oknie (powiedzmy "procesem-aplikacji") i  screenem  (oknem)  jest
    kontrolowany przez wzorzec deskryptora plikow fdpat. Wzorzec jest
    sekwencj trojznakow, reprezentujc stdin, stdout i stderr nowejkomendy.
    Kropka (.) lczy deskryptor pliku do screena. Znak wykrzyknika (!)
    powoduje, e deskryptor jest podlczany do procesu-aplikacji. Dwukropek
    (:) lczy obydwa te zadania. Do nowej komendy bdzie przechodzilo wejcie
    uytkownika, chyba e komenda  otrzymuje  wyjcie  procesu-aplikacji
    (pierwszym znakiem fdpat jest `!' lub `:') lub do koca fdpat (jako
    czwarty znak) dodano znak potoku (|).
    Wywolywanie `exec' bez argumentow pokazuje nazw i argumenty biecego
    podprocesu aktualnego okna. W kadym oknie naraz moe dziala tylko jeden
    podproces.
    Gdy podproces akurat wykonuje si, komenda `kill' bdzie dotyczy jego, a
    nie procesow okien.
    Dla  cikostrawnej  ilustracji  wszystkich  21  kombinacji, zobacz
    `doc/fdpat.ps'. Kady rysunek pokazuje cyfry 2,1,0, odwzorowujce trzy
    deskryptory nowejkomendy. Skrzynka oznaczona jako `W' jest normalnym
    pty, ktory na stronie biernej (slave) ma proces-aplikacji.  Skrzynka
    zaznaczona jako `P' jest drugorzdnym pty, ktory po swojej stronie
    nadrzdnej (master) ma screen.

    Skroty:
    Biala spacja midzy slowem `exec', fdpat i komend moe by opuszczona.
    Fdpat skladajcy si z samych kropek, lub jego kocowe kropki mona pomin.
    Prosty `|' jest synonimem do wzorca `!..|'; slowo exec mona tu pomin,
    a zawsze mona je zastpi `!'.

    Przyklady:

       exec ... /bin/sh
       exec /bin/sh
       !/bin/sh

    Tworzy now powlok w tym samym oknie, podczas gdy powloka wyjciowa wci
    dziala. Wyjcie obydwu powlok jest wywietlane, a wejcie uytkownika jest
    wysylane do nowego /bin/sh.

       exec !.. stty 19200
       exec ! stty 19200
       !!stty 19200

    Ustaw szybko tty okna. Jeli twoja komenda stty operuje na stdout, dodaj
    kolejny `!'.

       exec !..| less
       |less

    Dodaje to przegldark do wyjcia okna. Znak specjalny `|' jest potrzebny
    do uzyskania kontroli uytkownika nad przegldark, cho dostaje ona swoje
    wejcie z procesu okna. Dziala to, poniewa less nasluchuje stderr
    (zachowanie, ktorego screen nie oczekiwalby bez `|') kiedy jego stdin
    nie jest tty. Wersje less, nowsze ni 177 wypadaj tu alonie; jednak
    stary, dobry pg wci dziala.

       !:sed -n s/.*Error.*/\007/p

    Wysyla wyjcie okna do uytkownika i komendy sed. Sed wstawia do wyjcia
    okna widzianego przez screen dodatkowy znak dzwonka (osemkowy 007).
    Spowoduje to wywietlenie komunikatu "Bell in window x", za kadym
    lacuchem "Error", ktory pojawi si w oknie.

    fit

    Zmie rozmiar okna na rozmiar biecego regionu. Komenda ta jest wymagana,
    gdy screen automatycznie nie adaptuje rozmiaru okna jeli okno jest
    wywietlane wicej ni raz.

    flow [on|off|auto]

    Ustawia tryb kontroli przeplywu dla tego okna.  Bez parametrow,
    przesuwa on kontrol biecego okna z "automatic" na "on" na "off".
    Zobacz dyskusj o "KONTROLI-PRZEPLYWU", opisanej niej w tym dokumencie
    dla pelnych szczegolow i odpowiednich uwag.  Warto domylna jest
    ustawiana przez `defflow'.

    focus

    Przenie ognisko wejciowe na nastpny region. Jest to dokonywane w
    cykliczny sposob tak, e region gorny jest wybierany po dolnym.

    gr [on|off]

    Wlcza/wylcza przelczanie zestawu znakow GR (ang. GR charset switching).
    Za kadym razem, gdy screen zauway znak wejciowy z ustawionym osmym
    bitem, skorzysta ze znaku ze slotu GR i wydrukuje znak z obcitym osmym
    bitem.  Domyln wartoci (zobacz te "defgr") jest nieprzetwarzanie
    przelczania GR, gdy moe to spowodowa niedzialanie zestawu znakow
    ISO-8859-1.

    hardcopy

    Zapisuje obecnie wywietlany obraz do pliku hardcopy.n (w katalogu
    domylnym okna), gdzie n jest numerem biecego okna. Komenda moe albo
    dokleja, albo nadpisywa istniejcy plik. Patrz niej.

    hardcopy_append on|off

    Jeli jest to ustawione na "on", screen bdzie doklejal dane do plikow
    "hardcopy.n" komendy "C-a h". W przeciwnym wypadku, pliki te bd za
    kadym razem nadpisywane. Domylnie doklejanie jest wylczone.

    hardcopydir katalog

    Definiuje katalog plikow hardcopy. Jeli jest to nieustawione, pliki te
    lduj w biecym katalogu roboczym screena.

    hardstatus [on|off]
    hardstatus [always]lastline|message|ignore [/lacuch]
    hardstatus string [/lacuch]

    Komenda ta konfiguruje uywanie i emulacj terminalowej linii twardego
    statusu (hardstatus line). Pierwsza posta przelcza czy screen powinien
    uywa sprztowej linii statusu do wywietlania komunikatow. Jeli flaga
    jest wylczona, komunikaty te s nakladane w trybie inwersyjnym na lini
    wywietlania. Domylnym ustawieniem jest `on' (wlczone).

    Druga posta mowi screenowi co robi, jeli terminal nie posiada linii
    twardego statusu (np. gdy wlaciwoci termcap/terminfo "hs", "ts", "fs" i
    "ds" nie s ustawione). W wypadku uycia typu "lastline", screen
    Zarezerwuje ostatni lini wywietlacza na twardy status. Typ "message"
    uywa screenowego mechanizmu komunikatow, a "ignore" mowi by screen
    nigdy nie wywietlal twardego statusu.  Jeli do typu dokleisz slowo
    "always", screen uyje tego typu nawet jeli terminal posiada twardy
    status.

    Trzecia posta okrela zawarto linii twardego statusu. Domylnym lacuchem
    jest '%h', tj. wywietlany jest zachowany twardy status okna (ustawialny
    poprzez \E]0;^G or \E_\\). Moesz to dostosowa do dowolnego lacucha,
    jaki zechcesz, lcznie ze znakami specjalnymi z rozdzialu "ZNAKI
    SPECJALNE LACUCHOW".  Jeli pominiesz argument /lacuch,  wywietlony
    zostanie lacuch biecy.

    Moesz lczy drug i trzeci posta, podajc lacuch jako argument dodatkowy.

    height [wiersze]

    Ustaw wysoko wywietlacza na podan liczb wierszy. Bez argumentow
    nastpuje przelczanie midzy wywietlaczem 24-liniowym i 42-liniowym.

    help

    Nie jest to naprawd pomoc online, lecz wywietlanie okna pomocy,
    pokazujcego wszystkie wizania klawiszowe. Pierwsze strony wymieniaj
    wszystkie wewntrzne komendy wraz z ich obecnymi wizaniami.  Dalsze
    strony pokazuj zwyczajowe komendy, po jednej na klawisz. Przewijanie
    nastpuje przez naciskanie spacji, a koniec ogldania to  return.
    Wszystkie inne znaki s ignorowane. Zobacz te sekcj "DOMYLNE WIZANIA
    KLAWIATUROWE".

    history

    Uytkownicy zwykle pracuj z powlokami, umoliwiajcymi latwy dostp do
    poprzednich komend. Na przyklad w csh komenda "!!" sluy do powtarzania
    ostatniej wywolanej  komendy.  Screen  udostpnia  prosty  sposob
    przywolywania "komendy, ktora rozpoczla si ...": Wpisuje si po prostu
    pierwsz liter komendy, nastpnie naciska `C-a {' i screen zaczyna szuka
    poprzedniej linii, ktora zostanie dopasowana do `znaku zachty' na lewo
    od kursora. Linia ta jest wklejana do kolejki wejciowej okna.  W ten
    sposob masz brutaln histori komend (stworzon z widzialnego okna i jego
    bufora przewijania).

    hstatus status

    Zmie lini twardego statusu na lacuch status.

    info

    Uywa linii komunikatow do wywietlania informacji o biecym oknie: s to
    pozycja kursora w postaci "(kolumna,wiersz)" (rozpoczynajca si od
    "(1,1)") szeroko i wysoko terminala plus rozmiar bufora przewijania w
    wierszach (np. "(80,24)+50"), biecy stan kontroli przeplywu XON/XOFF
    okna pokazany nastpujco (Zobacz te sekcj KONTROLA PRZEPLYWU):

     +flow   automatyczna kontrola przeplywu, aktualnie wlczona.
     -flow   automatyczna kontrola przeplywu, aktualnie wylczona.
     +(+)flow wlczona kontrola przeplywu. Zgadza si z kontrol automatyczn.
     -(+)flow wylczona kontrola przeplywu. Nie zgadza si z kontrol automatyczn.
     +(-)flow wlczona kontrola przeplywu. Nie zgadza si z kontrol automatyczn.
     -(-)flow wylczona kontrola przeplywu. Zgadza si z kontrol automatyczn.

    Biece ustawienie zawijania linii (`+wrap' oznacza wlczenie, `-wrap'
    wylczenie) jest take pokazywane. Wywietlane s te flagi `ins', `org',
    `app', `log', `mon' lub `nored'. Odpowiadaj one  trybom  pracy:
    wstawiania (insert), origin, aplikacji-keypadu oraz stanom pracy:
    raportowanie wyjcia (log), monitorowanie aktywnoci (mon), lub czciowe
    odwieanie (nored).

    Wywietlany jest rownie aktywny obecnie zestaw znakow (G0, G1, G2, lub
    G3) oraz w nawiasach kwadratowych zestawy znakow terminala, desygnowane
    obecnie jako G0 do G3.

    Na kocu linii statusu wywietlane s te dodatkowe tryby, zalene od
    rodzaju okna (Zobacz rozdzial "RODZAJE OKIEN").
    Jeli maszyna stanu emulatora terminala nie jest w stanie domylnym, to
    linia info jest rozpoczynana lacuchem okrelajcym biecy stan.
    Dla informacji o systemie uyj komendy "time".

    ins_reg [klucz]

    Ju nie istnieje, uyj "paste".

    kanji jis|euc|sjis [jis|euc|sjis]

    Powiedz  screenowi,  jak przetwarza wejcie/wyjcie kanji. Pierwszy
    argument ustawia typ kanji biecego okna. Kade okno moe emulowa inny
    typ.  Dodatkowy drugi parametr mowi, jak zapisywa kody kanji na
    podlczonym terminalu. Preferowan metod ustawiania typu wywietlacza jest
    uywanie wpisu "KJ" termcapu.  Zobacz te "defkanji", ktory zmienia
    domylne ustawienie dla nowych okien.

    kill

    Zabij biece okno.
    Jeli pracuje w nim komenda `exec', to jest ona zabijana. W przeciwnym
    wypadku, proces (powloka) okna otrzymuje sygnal HANGUP, struktura okna
    jest usuwana, a screen (twoj wywietlacz) przelcza si na inne okno. Gdy
    niszczone jest ostatnie okno, screen koczy prac. Po komendzie kill,
    screen przelcza si na poprzednio wywietlane okno.
    Uwaga: Uytkownicy emacsa powinni pamita o tej komendzie przy zabijaniu
    linii. Zalecane jest nie uywa "C-a" jako klawisza specjalnego screena,
    lub przewizywa kill do "C-a K".

    lastmsg

    Wywietl na nowo ostatni zawarto linii komunikatow/statusu.  Przydatne,
    jeli wpisujesz co podczas pojawiania si komunikatu. Wiadomo bowiem
    znika gdy przycinie si jaki klawisz (chyba e terminal ma sprztow lini
    statusu). W celu dostrajania, zobacz komendy "msgwait" i "msgminwait".

    license

    Wywietl stron opisow. Jest to dokonywane za kadym razem, gdy screen
    jest uruchamiany bez opcji, co powinno wystarcza. Zobacz tez komend
    "startup_message".

    lockscreen

    Zablokuj  ten  wywietlacz.  Wywolaj  program  blokujcy  screena
    (/usr/bin/lock lub wbudowany ekwiwalent jeli nie ma nic innego). Screen
    nie przyjmuje adnych klawiszy komend dopoki program ten nie zakoczy
    dzialania. W midzyczasie procesy okien mog kontynuowa dzialanie, gdy
    okna s w stanie `odlczonym'. Program blokujcy moe by zmieniony poprzez
    zmienn rodowiskow $LOCKPRG (ktora musi by ustawiana w powloce, z ktorej
    screen jest uruchamiany).  Program ten jest uruchamiany z uid i gid
    uytkownika.
    Uwaga: Gdy inne powloki zostawisz niezablokowane i nie masz ustawionego
    hasla dla screen, blokowanie jest puste: monaby latwo podlczy si na
    nowo z niezablokowanej powloki. Wlaciwo ta powinna by raczej nazywana
    `lockterminal'.

    log [on|off]

    Uruchom/zakocz zapisywanie wyjcia biecego okna do pliku "screenlog.n" w
    domylnym katalogu okna, gdzie n jest numerem biecego okna. Nazwa pliku
    moe  by  zmieniana  komend  `logfile'.  Bez podanych parametrow,
    raportowanie jest przelczane. Raport  sesji  jest  doklejany  do
    poprzedniej  zawartoci wczeniej istniejcego pliku (jeli plik nie
    istnial, tworzony jest nowy). Bieca zawarto i zawarto  historii
    przewijania nie jest uwzgldniana w raporcie sesji. Domylnie wylczone.

    logfile nazwapliku
    logfile flush sekundy

    Definiuje nazw plikow raportowych. Domyln nazw jest "screenlog.%n".
    Druga posta zmienia liczb sekund, ktor screen  odczekuje  przed
    wypronieniem bufora pliku raportowego do systemu plikow.  Domyln
    wartoci jest 10 sekund.

    login [on|off]

    Dodaje lub usuwa wpis z bazy utmp dla biecego okna. Kontroluje to czy
    okno jest `wlogowane'. Bez parametrow, stan zgloszeniowy okna jest
    przelczany. Dodatkowo do tego przelczania, dobrze jest mie klawisze
    `log in' i `log out'. Np. `bind I login on' i `bind O login off'
    zmapuje te klawisze na C-a I i C-a O.  Domylne ustawienie (w
    config.h.in) powinno by wlczone dla screena, pracujcego z suid-root.
    Uyj komendy "deflogin" do zmieniania domylnego stanu zgloszeniowego
    nowych okien. Obydwie komendy obecne s tylko jeli screen zostal
    skompilowany z obslug utmp.

    logtstamp [on|off]
    logtstamp after [sekundy]
    logtstamp string [/lacuch]

    Ta komenda kontroluje mechanizm piecztek czasowych (time  stamp)
    screena.  Jeli  piecztki  s  wlczone, screen po dwoch minutach
    nieaktywnoci do pliku raportowego dodaje lacuch, zawierajcy biecy czas.
    Gdy natomiast wyjcie zaczyna si na nowo, doklejana jest nowa piecztka,
    okrelajca moment restartu emitowania wyjcia. Czas oponienia mona
    zmienia drug postaci tej komendy. Trzecia posta jest uywana do
    dostosowywania lacucha piecztki czasowej. (domylnie `-- %n:%t -- time-
    stamp -- %M/%d/%y %c:%s --\n').

    mapdefault

    Powiedz screenowi, e nastpny znak wejciowy powinien zosta sprawdzony w
    domylnej tablicy wiza klawiszowych bindkey. Zobacz te "bindkey".

    mapnotnext

    Podobne do mapdefault, lecz w ogole nie zaglda do domylnej tablicy
    bindkey.

    maptimeout [timo]

    Ustawia oponienie midzyznakowe dla sekwencji wejciowych do wykrywania
    czasu oponienia timo ms. Domylnym czasem jest 300ms. Maptimeout bez
    argumentow pokazuje biece ustawienie. Zobacz te "bindkey".

    markkeys /lacuch

    Jest  to  metoda  zmieniania mapy klawiszowej, uywanej w trybie
    kopiowania/historii. Lacuch jest zloony z par staryznak=nowyznak, ktore
    s rozdzielone znakami `:'. Na przyklad: Lacuch "B=^B:F=^F" zmieni
    klawisze `C-b' i `C-f' na wizania w stylu vi.  Komenda "markkeys
    h=^B:l=^F:$=^E" ustawilaby tryb na wizania w stylu emacsa. Jeli twoj
    terminal wysyla znaki, ktore powoduj, e przerywasz tryb kopiowania, to
    komenda ta moe by pomocna w wizaniu tych znakow do nie robienia
    niczego. Znak braku operacji to `@' i jest uywany nastpujco: "markkeys
    @=L=H". Komenda ta powoduje odlczenie komend `H' i `L'. Jak pokazano w
    tym przykladzie, w pojedynczej instrukcji do pojedynczej funkcji mona
    przywiza wiele klawiszy.

    meta

    Wstawia znak komendy (C-a) w strumieniu wejciowym biecego okna.

    monitor [on|off]

    Wlcza monitorowanie aktywnoci okien. Gdy jest to wlczone, a aktywne
    okno jest przelczone w tlo, otrzymasz komunikat informujcy o aktywnoci.
    Pojawi si on w linii statusu przy pierwszych oznakach wydawania wyjcia
    przez tamto okno. W wywietlaczu statusu okien takie okno aktywne jest
    zaznaczane jako `@'. Monitorowanie pocztkowo jest wylczone.

    msgminwait sek

    Definiuje czas, przez ktory screen czeka z now wiadomoci gdy jedna jest
    ju wywietlana. Wartoci domyln jest 1 sekunda.

    msgwait sek

    Definiuje czas, przez ktory komunikat jest wywietlany jeli screen nie
    jest poruszany innymi aktywnociami. Domylnie 5 sekund.

    multiuser on|off

    Przelcza midzy trybem wielouytkownikowym i pojedynczym. Standardowo
    screen dziala w trybie pojedynczym. W trybie wielouytkownikowym, do
    umoliwiania uytkownikom dostania si do sesji uywa si komend `acladd',
    `aclchg', `aclgrp' i `acldel'.

    nethack on|off

    Zmienia rodzaj komunikatow o bldach, uywanych przez screen. Jeli znasz
    gr "nethack", mog ci si spodoba podobne jak w niej komunikaty, ktore
    czsto troch zaciemniaj fakty, lecz s zabawniejsze do czytania. Z
    drugiej strony, standardowe komunikaty te mog by czsto niejasne.
    Opcja ta jest dostpna tylko jeli screen zostal skompilowany ze
    zdefiniowan flag NETHACK. Domylne ustawienie jest wtedy okrelone
    obecnoci zmiennej rodowiskowej $NETHACKOPTIONS.

    next

    Przelcz si na nastpne okno. Komenda ta moe by uywana do cyklicznego
    przelczania si midzy list okien.

    nonblock [on|off]

    Wlcz lub wylcz kontrole przeplywu biecego interfejsu  uytkownika
    (wywietlacza). Jest to uywane do uchronienia powolnych wywietlaczy od
    spowolnienia przetwarzania danych wyjciowych przez okno. Komenda ta moe
    by przydatna gdy wiele wywietlaczy pokazuje te samo okno. Opcja jest
    normalnie wylczona dla wszystkich wywietlaczy.

    number [n]

    Zmie numer biecego okna. Jeli numer n ju jest uywany przez inne okno,
    okna wymieniaj numery midzy sob. Jeli nie poda si argumentu, pokazywany
    jest numer (i tytul) okna.

    obuflimit [limit]

    Jeli bufor wyjciowy zawiera wicej bajtow ni podany limit, to z okien
    nie bd czytane dalsze dane. Domyln wartoci jest 256. Jeli masz szybki
    wywietlacz (jak xterm), moesz ustawi to na wiksz warto. Jeli nie poda
    si argumentow, wywietlane jest biece ustawienie.

    only

    Zabij wszystkie regiony poza biecym.

    other

    Przelcza na poprzednio wywietlane okno. Jeli okno to ju nie istnieje,
    other dziala analogicznie do next.

    partial on|off

    Definiuje czy wywietlacz powinien by odwieany (jak dla redisplay) po
    przelczaniu na biece okno. Komenda ta dotyczy tylko biecego okna. Aby
    dotyczyla wszystkich okien, naley skorzysta z komendy allpartial.
    Domylnie jest to wylczone. Warto domylna jest ustalona na stale, gdy
    nie ma na razie komendy defpartial.

    password [kodowane_has/lo]

    Gdy przedstawisz w swoim pliku ".screenrc" zakodowane haslo, screen
    bdzie o nie pytal za kadym razem, gdy kto bdzie probowal wznowi
    odlczony proces. Jest to przydatne jeli w sesji screen  pracuj
    uprzywilejowane programy i chcesz chroni j od prob podlczenia przez
    innych uytkownikow, podajcych si za ciebie (np. superuytkownik).  Jeli
    nie ma podanego zakodowanego hasla, screen dwukrotnie prosi o wstukanie
    hasla i umieszcza jego zakodowany odpowiednik w buforze wklejania.
    Domyln wartoci jest `none', ktora wylcza sprawdzanie hasla.

    paste [registers [dest_reg]]

    Zapisz (konkatenowan) zawarto podanych rejestrow na kolejk stdin
    biecego wejcia. Rejestr '.' jest traktowany jako bufor wklejania. Jeli
    nie poda si parametrow, uytkownik jest pytany o pojedynczy rejestr.
    Bufor wklejania moe by wypelniany komendami copy, history oraz readbuf.
    Inne rejestry mona wypelnia komendami register, readreg i paste. Jeli
    paste jest wywolany z drugim argumentem, zawarto podanych rejestrow
    jest umieszczana w podanym rejestrze docelowym, a nie w oknie. Jeli
    jako drugi argument uy '.', rejestrem docelowym jest bufor wklejania
    wywietlacza.  Zauwa, e "paste" uywa ronych zasobow: Gdy tylko podany
    jest drugi argument, nie jest wymagane okno biece. Gdy okrelenie rodla
    zawiera tylko rejestry (nie bufor wklejania), to nie jest w ogole
    wymagany biecy wywietlacz (podwieszony terminal), gdy rejestry s
    zasobami  globalnymi.  Bufor  wklejania  jest osobny dla kadego
    uytkownika.

    pastefont [on|off]

    Powiedz screenowi, by do bufora wklejania zalczal informacj o foncie.
    Domylnie nie jest to robione. Komenda ta jest szczegolnie przydatna dla
    fontow wieloznakowych, jak kanji.

    pow_break

    Otworz na nowo lini terminalow okna i wylij warunek przerwania. Zobacz
    `break'.

    pow_detach

    Odlczenie zasilania. Ogolnie to samo co detach, lecz dodatkowo wysyla
    sygnal HANGUP do procesu rodzicielskiego screena. UWAGA: Spowoduje to
    wylogowanie  w  wypadku gdy screen zostal uruchomiony z powloki
    zgloszeniowej.

    pow_detach_msg [komunikat]

    Podany tu komunikat jest wydawany za kadym razem gdy dokonywane jest
    `odlczenie  zasilania'.  Moe by uywane jako zamiennik komunikatu
    wylogowywania, lub do resetowania szybkoci linii, itp. Bez parametrow,
    pokazywany jest obecny komunikat.

    prev

    Przelcz na okno o nastpnym niszym numerze. Komenda ta moe by uywana do
    cyklicznego przelczania midzy list okien.

    printcmd [kmd]

    Jeli kmd nie jest pustym lacuchem, screen nie bdzie uywal wlaciwoci
    "po/pf" terminala, jeli wykryje sekwencj drukowania ansi ESC [ 5 i,
    lecz bdzie przerzucal potokowo wyjcie do kmd. Powinno to normalnie by
    komend w rodzaju "lpr" lub "'cat > /tmp/scrprint'". printcmd bez
    komendy wywietla biece ustawienie.  Sekwencja ansi ESC \  koczy
    drukowanie i zamyka potok.
    Uwaga: Ostronie z t komend! Jeli inni uytkownicy maj dostp zapisu do
    twojego terminala, bd oni mogli odpala komendy drukowania.

    process [klucz]

    Przerzu zawarto podanego rejestru do screenowej kolejki wejciowej.  Po
    uruchomieniu bez parametrow, zostaniesz zapytany o nazw rejestru.
    Tekst jest przetwarzany tak, jakby byl wpisywany  z  klawiatury
    uytkownika.  Komenda ta moe by przydatna do wizania wielu akcji pod
    jeden klawisz.

    quit

    Zabij wszystkie okna i zakocz screen.  Zauwa, e w  terminalach
    VT100-podobnych klawisze C-4 i C-\ s rownowane. Powoduje to, e domylne
    wizania s niebezpieczne: Uwaaj by nie wpisa C-a C-4 podczas wybierania
    okna numer 4.  W celu usunicia wizania klawiszowego, uyj zwyklej
    komendy bind (jak dla "bind '^\'").

    readbuf

    Odczytuje zawarto biecego pliku wymiany screena do bufora wklejania.
    Zobacz te komend "bufferfile".

    readreg [register [nazwapliku]]

    Robi dwie rzeczy, zalenie od liczby argumentow: w wypadku braku, lub
    przy jednym argumencie, duplikuje bufor wklejania do podanego rejestru
    lub rejestru, podanego po znaku zachty. Przy dwoch argumentach,
    odczytuje zawarto podanego pliku do rejestru. Jest to zachowanie
    podobne do wczytywania przez "readbuf" plik wymiany screena do bufora
    wklejania Nastpujcy przyklad wkleja systemowy plik z haslami w okno
    screena (przy uyciu rejestru p, gdzie pozostaje kopia):

          C-a : readreg p /etc/passwd
          C-a : paste p

    redisplay

    Wywietl na nowo biece okno. Wymagane do uzyskania pelnego rewywietlenia
    w trybie czciowego odwieania.

    register klucz /lacuch

    Zachowuje podany /lacuch w rejestrze klucz. Zobacz te komend "paste".

    remove

    Usu biecy region. Jest to nieskuteczne (no-op) gdy istnieje tylko jeden
    region.

    removebuf

    Usuwa  plik  wymiany screena, uywany przez komendy "writebuf" i
    "readbuf".

    reset

    Przestaw terminal wirtualny na jego ustawienia pocztkowe. Przydatne,
    gdy pozostaly na nim po jakiej aplikacji dziwne ustawienia.

    screen [-opts] [n] [kmd [arg]]

    Zestaw nowe okno. Z kad komend mona przekaza opcje kontroli przeplywu
    (-f, -fn i -fa), tytulu (a.k.a.) (-t), opcje zgloszeniowe (-l i -ln),
    opcj typu terminala (-T <term>), i flag-wszystkich-wlaciwoci (-a) oraz
    opcj bufora przewijania (-h <num>). Opcja (-M) wlcza dla tego okna
    monitorowanie.  Opcja (-L) wlcza dla niego raportowanie wyjcia. Jeli
    podany jest dodatkowa liczba w zakresie 0..9, to nowo tworzonemu oknu
    przyznawany  jest numer n (lub jeli numer ten jest ju uywany,
    przyznawany jest nastpny dostpny).  Jeli po "screen" podana jest
    komenda, to jest ona uruchamiana w tworzonym oknie; w przeciwnym
    wypadku, uruchamiana jest powloka. Tak wic jeli twoj ".screenrc"
    zawiera linie

          # przyklad dla .screenrc:
          screen 1
          screen -fn -t foobar -L 2 telnet foobar

    to screen utworzy okno z powlok (numer #1) i okno z polczeniem telnet
    do maszyny foobar (w oknie #2, bez kontroli przeplywu, pod tytulem
    "foobar") i bdzie zapisywa raporty ("screenlog.2") sesji telnetowej.
    Zauwa, e w przeciwiestwie do poprzednich wersji screena, nie bdzie
    tworzone adne dodatkowe okno domylne jeli w twoim ".screenrc" znajduj
    si komendy "screen". Po zakoczeniu inicjalizacji, screen przelcza si na
    ostatnie okno podane w twoim pliku .screenrc lub, jeli nic nie podano,
    otwiera domylne okno #0.
    Screen ma wbudowane pewne wlaciwoci "cu" i "telnet". Zobacz te rozdzial
    "RODZAJE OKIEN".

    scrollback num

    Ustawia rozmiar bufora przewijania dla biecych okien na num wierszy.
    Domyln wartoci jest 100. Zobacz te komend "defscrollback", a do
    ogldania biecych ustawie, skorzystaj z "C-a i".

    select [IDOkna]

    Przelcz si na okno, okrelone przez IDOkna. Moe to by przedrostek
    tytulu okna (alfanumeryczna nazwa), lub numer okna.  Parametr jest
    opcjonalny i jeli jest pominity, zostaniesz zapytany o identyfikator.
    Gdy zestawiane jest nowe okno, przyznawany jest mu pierwszy dostpny
    numer.  Tak wic, pierwsze okno mona wlczy przez "select 0" (nie moe by
    naraz obecnych wicej ni 10 okien, chyba e screen zostal skompilowany z
    wikszym ustawieniem MAXWIN).

    sessionname [nazwa]

    Zmie nazw biecej sesji. Zauwa, e dla "screen -list" nazwa pojawia si z
    przyklejonym id-procesu. Jeli  argument  "nazwa"  jest  pominity,
    wywietlana jest nazwa tej sesji. Uwaga: zmienne rodowiskowe $STY wci
    odzwierciedlaj stare nazwy. Moe to powodowa zaklopotanie.  Domylna
    warto jest tworzona z tty i nazw hosta.

    setenv [zmienna [/lacuch]]

    Ustawia zmienn rodowiskow zmienna na warto /lacuch. Jeli podana jest
    tylko zmienna, uytkownik zostanie zapytany o jej warto. Jeli nie zostan
    podane adne parametry, uytkownik zostanie zapytany tak o zmienn, jak o
    jej warto. rodowisko jest dziedziczone przez  wszystkie  kolejno
    rozwidlane powloki.

    shell komenda

    Ustaw komend, uywan do tworzenia nowej powloki. Przeslania to warto
    zmiennej rodowiskowej $SHELL. Jest to przydatne jeli chcesz uruchomi
    rozszerzacza-tty, ktory chce wykonywa program podany w $SHELL. Jeli
    komenda rozpoczyna si znakiem '-', powloka bdzie uruchomiona jako
    powloka zgloszeniowa.

    shelltitle tytu/l

    Ustaw tytul dla wszystkich powlok, tworzonych podczas startu lub przez
    komend C-A C-c. Dla szczegolow o tym, czym jest tytul, zobacz dyskusj
    "TYTULY (nazywanie okien)".

    silence [on|off|sek]

    Przelcza  monitorowanie  ciszy okien. Gdy cisza jest wlczona, a
    monitorowane okno jest w tle, to po pewnym czasie nieaktywnoci (ciszy)
    otrzymasz w linii statusu komunikat o ciszy. Domylny czas oczekiwania
    moe by zmieniany komend `silencewait', lub poprzez podanie liczby
    sekund zamiast `on' lub `off'.  Cisza jest pocztkowo wylczona dla
    wszystkich okien.

    silencewait sek

    Zdefiniuj czas, po ktorym ma si pojawia komunikat ciszy. Domylnie 30
    sekund.

    sleep num

    Komenda ta powstrzymuje wykonywanie pliku .screenrc na num sekund.
    Aktywno klawiaturowa przerywa pauz. Moe to by przydatne do dawania
    uytkownikom  szansy na przeczytanie komunikatow, wydawanych przez
    "echo".

    slowpaste msek

    Zdefiniuj szybko, z jak komenda paste ("C-a ]") wkleja tekst do okna.
    Jeli parametr jest niezerowy, tekst jest wpisywany znak po znaku.
    Dodatkowo, screen pauzuje przez msec milisekund po kadym znaku,
    umoliwiajc aplikacji przetworzenie wejcia. Uywaj slowpaste tylko jeli
    twoj system ma problemy kontroli przeplywu podczas wklejania wielkich
    fragmentow tekstu.

    sorendition [atr [kolor]]

    Zmie sposob, ktorego uywa screen do podwietlania tekstu (w celu
    zaznaczania i drukowania komunikatow). Atr jest liczb szesnastkow i
    okrela atrybuty tekstu (inwersja, podkrelenie, ...).  Kolor jest
    dwucyfrow liczb i zmienia kolor pierwszego planu/tla podwietlanego
    tekstu.  Aby znaki pojawialy si w odpowiedni sposob, wymagana jest
    pewna wiedza o wewntrznej reprezentacji znakow screena. Domyln wartoci
    jest obecnie 10 99 (standout, domylne kolory).

    split

    Podziel biecy region na dwa nowe. Wszystkie regiony wywietlacza
    zmieniaj rozmiar, aby zrobi miejsce na nowy. Puste okno jest wywietlane
    na nowym regionie.

    startup_message on|off

    Wybierz, czy chcesz oglda informacj o kopiowaniu podczas startu.
    Domylnie jest to wlczone, jak pewnie zauwayle.

    stuff /lacuch

    Przerzu /lacuch do bufora wejciowego biecego okna. Jest to podobne do
    komendy "paste", lecz mniej ogolne. Nie moesz z pomoc tej komendy
    wkleja  duych  buforow.  Jest  ona  najprzydatniejsza  do  wiza
    klawiaturowych. Zobacz te "bindkey".

    su [nazwauytkownika [has/lo [has/lo2]]

    Podmie uytkownika wywietlacza. Komenda pyta o wszystkie pominite
    parametry. Jeli w parametrach podano hasla, musz one by niezakodowane.
    Pierwsze haslo jest dopasowywane do systemowej bazy passwd, drugie do
    hasla screena, ustawionego komendami "acladd", "password". "Su" moe by
    przydatne dla administratora screena do testowania wielouytkownikowych
    konfiguracji. Gdy identyfikacja si nie powiedzie, uytkownik ma dostp
    do komend przeznaczonych dla uytkownika nobody.  S to "detach",
    "license", "version", "help" oraz "displays".

    suspend

    Zawie screena. Okna s w tym stanie `odlczone'. Wlaciwo ta jest zalena
    od powloki, zdolnej do kontroli zada.

    term term

    W rodowisku kadego okna, ktore otworzyl screen, zmienna rodowiskowa
    $TERM jest ustawiona domylnie na "screen". Jeli w lokalnym pliku
    termcap nie ma adnego opisu dla takiego terminala, moesz zmieni $TERM
    na np. "vt100". Nie spowoduje to adnej szkody, gdy screen jest zgodny
    z vt100/ansi.  Uywanie komendy "term" nie jest zalecane dla celow
    niedomylnych. Znaczy to, e monaby poda ustawienia $TERM (np. vt100)
    dla komendy "screen rlogin innamaszyna". Jednak zamiast tego lepiej uy
    "screen -T vt100 rlogin innamaszyna".

    termcap term terminal-tweaks [window-tweaks]
    terminfo term terminal-tweaks [window-tweaks]
    termcapinfo term terminal-tweaks [window-tweaks]

    Uywanie tej komendy powoduje modyfikacje wpisow termcap terminala bez
    potrzeby  przechodzenia  przez  trudnoci  zwizane  z  tworzeniem
    dostosowanego wpisu termcap. Dodatkowo, moesz opcjonalnie dostosowa
    termcap generowany dla okien. Komendy te naley umieci w jednym z plikow
    startowych screenrc, gdy po uruchomieniu emulatora terminala staj si
    one bezuyteczne.
    Jeli twoj system dziala w oparciu o baz terminfo (zamiast termcap),
    screen bdzie rozumial komend `terminfo', ktora ma takie same efekty,
    jak komenda `termcap'. Udostpniono dwie oddzielne komendy, gdy istniej
    subtelne definicje syntaktyczne,  np.  to  gdzie  wymagana  jest
    interpolacja parametrow (z uyciem `%'). Zauwa, e z komend `terminfo'
    uywa si nazw wlaciwoci z termcap.
    W wielu wypadkach, gdy argumenty s prawidlowe zarowno dla skladni
    terminfo jak i termcap, moesz uy komendy `termcapinfo', ktora jest
    skrotem dla pary komend `termcap' i `terminfo', o  identycznych
    argumentach.

    Pierwszy argument okrela, do ktorego terminala (terminali) odnosi si
    definicja. Moesz poda wiele nazw terminali, rozdzielajc je znakami `|'.
    `*' odpowiada wszystkim terminalom, a `vt*' wszystkim terminalom,
    rozpoczynajcym si od "ft".

    Kady argument tweak sklada si z jednej lub wicej definicji termcap
    (rozdzielonych  dwukropkami),  ktore maj by wstawione na pocztek
    odpowiedniego wpisu termcap, rozszerzajc go lub przeslaniajc istniejce
    wartoci. Pierwszy tweak modyfikuje termcap twojego terminala i zawiera
    definicje, z ktorych twoj terminal korzysta do wykonywania pewnych
    funkcji.  Jeli podasz tu lacuch pusty, zawarto pozostanie niezmieniona
    (np. ''). Drugi (opcjonalny) tweak modyfikuje wszystkie termcapy okien
    i powinien zawiera definicje zrozumiale dla screena (zobacz sekcj
    "TERMINAL WIRTUALNY".

    Przyklady:

       termcap xterm* LP:hs@

    Mowi screenowi, e wszystkie terminale rozpoczynajce si od `xterm' maj
    automatyczne marginesy, ktore umoliwiaj odwieanie ostatniej pozycji
    ekranu (LP), lecz nie posiadaj prawdziwej linii statusu (brak 'hs' -
    doklejanie `@' wylcza wpisy). Zauwa, e zakladamy `LP' dla wszystkich
    nazw terminala, ktore rozpoczynaj si od "vt", lecz tylko jeli nie
    podasz komendy termcap dla takiego terminala.

       termcap vt* LP
       termcap vt102|vt220 Z0=\E[?3h:Z1=\E[?3l

    Podaje wlaciwo `LP' dla wszystkich terminali rozpoczynajcych si od
    `vt'. Druga linia dodatkowo dodaje sekwencje specjalne do przelczania
    do (Z0) i z (Z1) trybu 132 znakow na lini dla vt102 i vt220. (W celu
    uywania komend zmieniajcych szeroko, musisz w swoim termcap poda Z0 i
    Z1.)

       termcap vt100 "" l0=PF1:l1=PF2:l2=PF3:l3=PF4

    Pozostawia to twoj termcap vt100 w spokoju i dodaje wpis do termcapu
    kadego okna.

       termcap h19|z19 am@:im=\E@:ei=\EO dc=\E[P

    Bierze termcap h10 i z19 i wylcza automarginesy (am@) oraz wlcza
    wlaciwoci trybu wstawiania (im--insert mode) i end-insert (ei) (znak
    `@' w lacuchu `im' znajduje si po `=', wic jest czci lacucha).
    Posiadanie  w termcapie terminala definicji `im' i `ei', screen
    automatycznie zareklamuje wlaciwo character-insert w termcapie kadego
    okna. Kade okno dostanie te wlaciwo delete-character (dc), ktora bdzie
    przez screen tlumaczona na odwieenie linii (line-update) terminala
    (udajemy, e nie obsluguje on kasowania znakow).

    Jeli chcialby w pelni okreli wpisy termcap kadego okna, powiniene
    zamiast tego wszystkiego przed uruchomieniem screena ustawi zmienn
    $SCREENCAP.  Zobacz te dyskusj w sekcji "TERMINAL WIRTUALNY" i
    podrcznik systemowy termcap.

    time

    Uywa linii komunikatow do wywietlania czasu dnia, nazwy hosta i
    obcienia w 1, 5 i 15 minutach (jeli informacja ta jest dostpna w twoim
    systemie). Dla informacji specyficznych oknu, uyj "info".

    title [aliasokna]

    Ustaw nazw biecego okna na aliasokna. Jeli nie podano nazwy, screen o
    ni zapyta. Komenda ta byla znana dawniej jako `aka'.

    unsetenv zmienna

    Kasuje zmienn rodowiskow.

    vbell [on|off]

    Ustawia wizualny dzwonek dla tego okna. Pominicie parametru przelcza
    ustawienie. Jeli vbell jest wlczony, lecz twoj terminal nie obsluguje
    wizualnego dzwonka, po otrzymaniu znaku dzwonka (^G) w linii statusu
    jest wywietlany `komunikat-vbell'.  Obsluga vbell terminala  jest
    definiowana zmienn termcapa `vb' (terminfo: 'flash').
    Domylnie, vbell jest wylczony i uywany jest dzwonek audio. Zobacz te
    `bell_msg'.

    vbell_msg [komunikat]

    Ustawia komunikat wizualnego dzwonka. Jeli okno otrzyma znak dzwonka
    (^G), a terminal nie obsluguje wizualnego dzwonka, w linii statusu
    drukowany jest komunikat. Domylnym komunikatem jest "Wuff, Wuff!!".
    Bez parametrow, pokazywany jest obecny komunikat.

    vbellwait sek

    Zdefiniuj w sekundach oponienie, po kadym wywietleniu komunikatu o
    dzwonku. Domylnie jest to 1 sekunda.

    verbose [on|off]

    Jeli tryb verbose (gadatliwy) jest wlczony, przy kadym tworzeniu okna
    istnieje  echo nazwy komendy. Domylnie wylczone. Bez parametrow,
    pokazuje obecne ustawienie.

    version

    Wydrukuj w linii statusu biec wersj i dat kompilacji.

    wall komunikat

    Zapisz na wszystkie wywietlacze komunikat. Komunikat pojawi si w
    terminalowej linii statusu.

    width [num]

    Przelczaj szeroko okna midzy 80 a 132 kolumnami, lub ustaw na num
    kolumn. Wymaga to odpowiedniego terminala i wpisow termcap "Z0" oraz
    "Z1". Zobacz dla dalszych informacji komend "termcap".

    windows

    Uywa linii komunikatow do wywietlania listy wszystkich okien. Kade okno
    jest wymieniane wedlug numeru wraz z nazw procesu, ktory zostal w nim
    uruchomiony (lub z tytulem); okno biece jest zaznaczane przez `*'; okno
    poprzednie jest zaznaczane przez `-'; wszystkie okna,  ktore  s
    zalogowane, s zaznaczane jako `$'; okno w tle, ktore otrzymalo dzwonek
    jest zaznaczane jako `!'; okno w tle, ktore jest monitorowane i zaszla
    w nim aktywno jest zaznaczane jako `@'; okno, ktore ma wlczone
    raportowanie wyjcia jest zaznaczone jako `(L)'; okna, zajmowane przez
    innych uytkownikow s zaznaczane jako `&'; okna w stanie zombie s
    zaznaczane jako `Z'. Jeli lista jest zbyt dluga, by zmieci si w
    terminalowej linii statusu, wywietlana jest tylko cz wokol biecego
    okna.

    wrap [on|off]

    Ustawia zawijanie linii w oknie. Gdy jest to wlczone, znak wstawiany na
    ostatniej kolumnie wiersza bdzie zawijal na pocztek nastpnego wiersza.
    W myl dodanej wlaciwoci, backspace (^H) rownie zawija od lewego
    marginesu do poprzedniej linii. Domylnie jest to wlczone.

    writebuf

    Zapisuje zawarto bufora wklejania do publicznie dostpnego pliku wymiany
    screena. Jest to prymitywne narzdzie komunikacji midzy uytkownikami
    screena na danym hocie. Nazwa pliku moe by ustawiana z pomoc komendy
    bufferfile i domylnie jest ni "/tmp/screen-exchange".

    writelock [on|off|auto]

    Jako dodatek do list kontroli dostpu, nie wszyscy uytkownicy musz by w
    stanie pisa do tego samego okna naraz. Domylnie, blokada zapisu jest w
    trybie `auto' i zapewnia wylczne prawo wejcia dla uytkownika, ktory
    pierwszy si na dane okno przelczyl. Gdy opuci on okno, automatycznie
    blokad mog uzyska inni uytkownicy. Blokad zapisu biecego okna mona
    wylczy komend "writelock off". Jeli uytkownik wykona komend "writelock
    on", to bdzie on mial wylczne prawa zapisu podczas przelczania si na
    inne okna.

    xoff
    xon

    Wstawia na kolejk stdin biecego okna znak CTRL-s/CTRL-q.

    zombie [klawisze]
    defzombie [klawisze]

    Domylnie okna screena s usuwane z listy okien gdy tylko ich procesy
    (np. powloki) zakocz dzialanie. Gdy do komendy zombie poda lacuch dwoch
    klawiszy, `martwe' okna pozostaj na licie. Do usunicia takiego okna
    mona uy komendy kill. Nacinicie w martwym oknie pierwszego klawisza ma
    ten sam efekt. Nacinicie drugiego klawisza powoduje, e screen probuje
    wskrzesi okno. Proces, uruchomiony pocztkowo w oknie zostanie ponownie
    odpalony. Wywolanie zombie bez parametrow wyczyci ustawienie zombie, w
    wyniku czego okna znikn po zakoczeniu ich procesu.

    Gdy ustawienie zombie jest obslugiwane globalnie dla wszystkich okien,
    komenda ta powinna by nazywana defzombie. Dopoki potrzebujemy tego jako
    ustawienia dla poszczegolnego okna, komendy zombie i defzombie s
    rownowane.

LINIA KOMUNIKAT'OW

    Dodatkowe komunikaty i diagnostyki s wywietlane w linii komunikat'ow.
    Zwykle linia ta znajduje si na dole ekranu,  jednak  mona  to
    przedefiniowa na gor podczas kompilacji. Jeli twoj terminal ma w
    termcapie zdefiniowan lini statusu, screen skorzysta wlanie z niej. W
    przeciwnym wypadku, linia biecego ekranu bdzie tymczasowo nadpisywana,
    a wyjcie  bdzie  chwilowo  przerywane.  Linia  komunikatow  jest
    automatycznie usuwana po paru sekundach przerwy. Moe by te usuwana
    wczeniej poprzez rozpoczcie naciskania klawiszy.

    Urzdzenie linii komunikatow moe by uywane przez aplikacje, pracujce w
    biecym oknie. Narzdziem w tym celu jest sekwencja sterujca ANSI,
    Privacy message. Na przyklad, z powloki moesz wpisa co takiego:

       echo '<esc>^Hello world from window '$WINDOW'<esc>\\'

    Gdzie '<esc>' to escape, '^' to literalna strzalka w gor, a '\\'
    zmienia si w pojedynczy lewy ukonik.

TYPY OKIEN

    Screen daje trzy rodzaje okien. Nowe okna mona utworzy z pomoc komendy
    screen (zobacz te opis w rozdziale "DOSTOSOWYWANIE"). Pierwszy parametr
    komendy  screen  okrela typ tworzonego okna. Inne typy okien s
    szczegolnymi przypadkami typu normalnego. Zostaly one dodane, aby
    umoliwi efektywne wykorzystanie screena jako multiplekser (powielacz)
    konsolowy ze 100 lub wicej oknami.

    o Normalne okno zawiera powlok, lub dowoln inn komend systemow, jak
     mona uruchomi z powloki (np. slogin, itd...)

    o Jeli jako pierwszy parametr podana jest nazwa tty (urzdzenie
     znakowe, np. "/dev/ttya"), to okno jest podlczane bezporednio do
     tego urzdzenia.  Typ tego okna jest podobny do "screen cu -l
     /dev/ttya". Dla uywania wzla urzdzenia wymagane s prawa zapisu i
     odczytu. Dodatkowo, screen probuje uy otwarcia na wylczno, aby
     zaznaczy zajcie linii polczenia. Dozwolony jest dodatkowy parametr,
     skladajcy si z rozdzielonej przecinkami listy flag w notacji uywanej
     przez stty(1):

     <szybko>
         Zwykle 300, 1200, 9600 lub 19200. Dotyczy to tak transmisji,
         jak i odbierania.

     cs8 or cs7
         Okrela transmisj omiu (lub siedmiu) bitow na bajt.

     ixon or -ixon
         Wlcza (lub wylcza) programow kontrol przeplywu (CTRL-S/CTRL-
         Q) nadawania.

     ixoff or -ixon
         Wlcza (lub wylcza) programow kontrol przeplywu odbierania.

     istrip or -istrip
         Czyci (lub zatrzymuje) osmy bit w kadym odebranym bajcie.

     Moesz poda tyle opcji, ile potrzeba. Niepodane opcje powoduj, e
     sterownik terminala pobiera wartoci parametrow z polczenia. Wartoci
     te s zalene od systemu i mog by wartociami domylnymi, lub wartociami
     zachowanymi z poprzedniego polczenia.

     Dla okien tty, komenda info pokazuje w linii statusu cz linii
     kontroli modemu. Mog one zawiera `RTS', `CTS', 'DTR', `DSR', `CD' i
     wicej.  Zaley to od dostpnych ioctl() oraz naglowkow systemu i
     fizycznych wlaciwoci ukladu szeregowego. Sygnaly, ktore s w stanie
     niskim (nieaktywne) maj nazwy poprzedzone znakiem wykrzyknika. W
     przeciwnym wypadku s one w stanie wysokim. Sygnaly nieobslugiwane
     przez sprzt, lecz znane interfejsowi ioctl() s zwykle wywietlane
     jako niskie.
     Gdy bit statusu CLOCAL jest ustawiony, caly zestaw  sygnalow
     modemowych jest umieszczany w nawiasach klamrowych ({ i }). Gdy
     ustawiony jest bit CRTSCTS lub TIOCSOFTCAR, sygnaly `CTS' lub `CD' s
     pokazywane w nawiasach.

     Dla okien tty, komenda break powoduje obnienie sygnalu linii
     transmisji danych (TxD) na podany okres  czasu.  Ma  to  by
     interpretowane jako sygnal przerwania po drugiej stronie. Podczas
     wykonywania tej komendy nie przesylane s dane i nie s zmieniane
     linie kontroli modemu.

    o Jeli pierwszym parametrem jest "//telnet", to drugim powinna by
     nazwa hosta, a opcjonalny trzeci parametr moe podawa numer portu TCP
     (domylnie dziesitne 23). Screen podlczy si do serwera na zdalnym
     hocie i uyje protokolu telnet do komunikacji.
     Dla okien telnet, komenda info wywietla szczegoly o polczeniu w
     nawiasach kwadratowych ([ i ]) na kocu linii statusu.

     b   BINARY. Polczenie jest w trybie binarnym.

     e   ECHO. Wylczone lokalne echo.

     c   SGA. Polczenie jest w `trybie znakowym' (domylnie: `tryb
         wierszowy').

     t   TTYPE. Zdalny host zadal typu terminala. Screen wysyla nazw
         "screen", chyba e zostal inaczej pouczony (zobacz te komend
         `term').

     w   NAWS. Zdalny host jest powiadamiany o zmianach rozmiaru okna.

     f   LFLOW. Zdalny host bdzie przesylal informacje  kontroli
         przeplywu. (Obecnie ignorowane.)

     Dodatkowymi flagami, przeznaczonymi do debuggowania s x,t i n
     (XDISPLOC, TSPEED i NEWENV).

     Dla okien telnet, komenda break wysyla kod telnet IAC BREAK
     (dziesitne 243) do zdalnego hosta.

     Ten rodzaj okien jest dostpny tylko jeli screen zostal skompilowany
     ze zdefiniowan opcj BUILTIN_TELNET.

/LACUCHOWE SEWKENCJE SPECJALNE

    Screen daje specjalny mechanizm wstawiania do komunikatow lub nazw
    pliku informacji w rodzaju biecego czasu. Znakiem specjalnym jest '%',
    z jednym wyjtkiem: w obrbie twardego statusu okna uywane jest '^%'
    ('^E').

    Oto pelna lista obslugiwanych sekwencji:

    %   znak procentu

    a   'am' albo 'pm'

    A   'AM' albo 'PM'

    c   biecy czas, GG:MM w postaci 24h

    C   biecy czas, GG:MM w postaci 12h

    d   numer dnia

    D   nazwa dnia tygodnia

    h   twardy status okna

    l   biece obcienie systemu

    m   numer miesica

    M   nazwa miesica

    n   numer okna

    s   sekundy

    t   tytul okna

    u   wszyscy inni uytkownicy tego okna

    w   wszystkie numery okien i nazwy

    W   wszystkie numery okien i nazwy poza biec

    y   ostatnie dwie cyfry roku

    Y   pelny rok

    ?   cz do nastpnego '%?' jest wywietlana tylko jeli sekwencja
       rozwija si do niezerowego lacucha

    :   cz else '%?'

    Sekwencje 'c' i 'C' mog by kwalifikowane przez '0', powodujc, e screen
    uyje zera zamiast spacji jako znaku wypelnienia. Sekwencja 'n' rozumie
    kwalifikator dlugoci (np. '%3n').

KONTROLA PRZEP/LYWU

    Kade okno ma ustawienie kontroli przeplywu, ktore okrela jak traktowa
    znaki XON i XOFF (oraz prawdopodobnie znak przerwania (interrupt)). Gdy
    kontrola jest wylczona, znaki te s ignorowane, co umoliwia uytkownikom
    przesylanie ich w prosty sposob do programow (przydatne np. dla edytora
    emacs). Minusem jest to, e trzeba bdzie dluej czeka a wyjcie z
    "normalnego" programu zapauzuje w odpowiedzi na XOFF. Przy wlczonej
    kontroli przeplywu, znaki XON i XOFF s uywane do natychmiastowego
    przerywania wyjcia z biecego okna. Znaki te mona wci przesyla do
    biecego programu, lecz musisz uywa odpowiednich dwuznakowych komend
    screena (zwykle "C-a q" (xon) oraz "C-a s" (xoff)). Komendy xon/xoff s
    te przydatne do wpisywania C-s i C-q obok terminala, przechwytujcego te
    znaki.

    Kade okno ma pocztkow warto kontroli przeplywu ustawian albo opcj -f,
    albo komend "defflow" .screenrc. Domylnie, okna s ustawiane  na
    automatyczne przelczanie przeplywu. Moe to by potem przelczane midzy
    trzema stanami--'wlczony ustalony' (fixed on), 'wylczony ustalony'
    (fixed off) i 'automatyczny' (automatic)--sluy do tego komenda "flow",
    podwizana do "C-a f".

    Tryb automatycznego przelczania przeplywu zajmuje si kontrol przeplywu
    przy uyciu trybu TIOCPKT (podobnie jak "rlogin"). Jeli sterownik tty
    nie obsluguje TIOCPKT, screen probuje znale prawidlowy tryb w oparciu o
    biece ustawienie keypadu aplikacji - gdy jest wlczony, kontrola
    przeplywu jest wylczona i odwrotnie.  Oczywicie, w wypadku zajcia
    potrzeby, wci mona manipulowa kontrol rcznie.

    Jeli pracujesz z wlczon kontrol przeplywu i zauwaysz, e naciskanie
    klawisza przerwania (zwykle C-c) nie przerywa wywietlania a  do
    nastpnych 6-8 linii, sprobuj uruchomi screena z opcj "interrupt" (dodaj
    flag "interrupt" do komendy "flow" w .screenrc, lub uyj opcji -i linii
    komend).  Powoduje to, e wyjcie, ktore screen zebral z przerwanego
    programu jest wyproniane. Wad tego jest to, e pami terminala zawiera
    niewypronion wersj wyjcia, co w rzadkich przypadkach moe powodowa pewne
    niedokladnoci wyjcia. Na przyklad, jeli przelczasz ekrany i powrocisz,
    lub odwieysz ekran z pomoc "C-a l", to zobaczysz wersj wyjcia, ktora
    pojawilaby si bez wlczonego "interrupt".  Poza tym, by moe podczas
    pracy  z programem, ktory oczekuje wpisywania jako wejcie znaku
    przerwania (interrupt), bdzie trzeba wylczy kontrol przeplywu (lub uy
    trybu automatycznego), poniewa jest moliwe przypadkowe przerwanie
    wyjcia wirtualnego terminala na twoj terminal fizyczny.  Jeli zajdzie
    takie zdarzenie, zwykle odwieenie ekranu "C-a l" powinno go odtworzy.

TYTU/LY (nazywanie okien)

    Nazw kadego okna w wywietlaczu (widzian w komendzie "windows" (C-a w))
    mona zmieni poprzez ustawianie jej jedn z komend title.  Normalnie,
    wywietlan nazw jest nazwa polecenia programu, utworzonego w oknie.
    Czasem jednak przydatne jest rozroni rone programy o tej samej nazwie,
    lub zmienia nazw w locie, aby odzwierciedla biecy stan okna.

    Domylna nazwa okien powlokowych moe by ustawiana komend "shelltitle"
    pliku .screenrc, podczas gdy inne okna s tworzone komend "screen" i
    mog  mi ustawian nazw poprzez opcj -t.  Interaktywnie, istnieje
    sekwencja specjalna lacuchu tytulowego (<esc>knazwa<esc>\) oraz komenda
    "title" (C-a A).  Pierwsze moe by wysylane przez aplikacj w celu
    kontrolowania nazwy okna, a drugie zapyta o nazw po wciniciu. Mona te
    przywiza nazwy predefiniowane do klawiszy z komend "title" i ustawia
    tak wszystko w sposob zgrabny i bez zapytywania.

    Screen ma pewne mechanizmy specyficznej dla powlok heurystyki, wlczanej
    przez ustawienie nazwy okna na "szukaj|nazwa" i zaaranowanie zerowej
    sekwencji specjalnej tytulu jako czci znaku zachty. Cz szukaj okrela
    szukany lacuch koca-znaku-zachty, podczas gdy cz nazwa okrela domyln
    nazw powloki dla okna. Jeli nazwa koczy si dwukropkiem, screen sprobuje
    doda do koca nazwy powloki nazw komendy, uruchomionej w oknie (np.
    "nazwa:kmd"). W przeciwnym wypadku, nazwa biecej komendy poprzedza
    podczas dzialania nazw powloki.

    Oto jak to dziala: musisz zmodyfikowa zacht powloki tak, by emitowala
    zerow sekwencj specjaln tytulu (<esc>k</esc>\). Ostatnia cz znaku
    zachty musi by identyczna z lacuchem, podanym w czci szukaj tytulu.
    Gdy jest to ustawione, screen bdzie uywal sekwencji specjalnej tytulu
    do czyszczenia poprzedniej nazwy komendy i przygotowywal si na nastpn
    komend. Potem, po odebraniu z powloki nowej linii, nastpi szukanie koca
    znaku zachty. Po jego znalezieniu, pobrane zostanie pierwsze slowo,
    znajdujce si za nim i zostanie uyte jako nazwa komendy. Jeli nazwa
    komendy rozpoczyna si od '!', '%', lub '^', to screen uyje pierwszego
    slowa nastpnej linii, preferujc je nad wlanie znalezion nazw.  Pomaga
    to uytkownikom csh w uzyskiwaniu lepszych nazw komend przy uywaniu
    kontroli zada lub historii.

    Oto kilka przykladow .screenrc:

       screen -t top 2 nice top

    Dodanie tej linii do .screenrc uruchomi znicowan wersj komendy "top" w
    oknie 2 o nazwie "top" (a nie "nice").

          shelltitle '> |csh'
          screen 1

    Komendy te uruchamiaj powlok o podanym tytule powlokowym. Tytul jest
    podany jako auto-tytul, ktory oczekuje, e znak zachty i wpisana komenda
    bd wyglda podobnie do nastpujcego:

       /usr/joe/src/dir> trn

    (za znakiem '> ' nastpuje szukanie nazwy komendy). Status okna pokae
    podczas dzialania komendy warto "trn", a po jej zakoczeniu powroci do
    "csh".

       bind R screen -t '% |root:' su

    To polecenie wie sekwencj klawiszow "C-a R" do komendy "su" i
    przekazuje jej auto-tytul "root:". Aby ten tytul zadzialal, ekran
    powinien wyglda nastpujco:

          % !em
          emacs file.c

    Uytkownik wpisal tu komend "!em" historii csh, ktora uruchomila
    poprzednio wpisan komend "emacs". Status okna pokae "root:emacs"
    podczas wykonywania komendy, a po zakoczeniu po prostu "root:".

          bind o title
          bind E title ""
          bind u title (unknown)

    Pierwsze wizanie nie ma adnych argumentow, wic zapyta ci o tytul (C-a
    o). Drugie wizanie wyczyci biece ustawienie auto-tytulu (C-a E).
    Trzecie wizanie ustawi tytul biecego okna na "(unknown)" (C-a u).

    Wan rzecz do pamitania przy dodawaniu zerowej sekwencji specjalnej
    tytulu do znaku zachty jest to, e niektore powloki (np. csh) zliczaj
    wszystkie niesterujce znaki jako dlugo znaku zachty. Jeli znaki
    niewidzialne nie s wielokrotnoci 8, to backspace po tabulacji spowoduje
    nieprawidlowe  wywietlanie.  Sposobem  ominicia  tego  jest uycie
    nastpujcego znaku zachty:

       set prompt='^[[0000m^[k^[\% '

    Sekwencja specjalna "<esc>[0000m" nie tylko normalizuje  atrybuty
    znakowe,  lecz  dodatkowo  wszystkie zera zaokrglaj dlugo znakow
    niewidzialnych do 8.  Uytkownicy basha prawdopodobnie bd chcieli
    wywietla sekwencj specjaln przy uyciu PROMPT_COMMAND:

       PROMPT_COMMAND='echo -n -e "\033k\033\134"'

    (Do wysylania `\' uywalem "134" z uwagi na bld w bash 1.04).

TERMINAL WIRTUALNY

    Kade okno w sesji screen emuluje terminal vt100 z dodanymi kilkoma
    funkcjami. Emulator vt100 jest wkodowany na sztywno; nie ma emulacji
    innych terminali.
    Zazwyczaj screen usiluje emulowa tak duo ze standardu vt100/ansi ile
    tylko moliwe. Jeli jednak twoj terminal nie ma pewnych wlaciwoci,
    emulacja moe nie by kompletna. W tych wypadkach, screen musi powiedzie
    aplikacj, e niektorych wlaciwoci nie ma. Nie jest to problem dla maszyn
    uywajcych  termcapa,  gdy  screen moe uywa zmiennej $TERMCAP do
    dostosowywania standardowego termcapu screena.

    Jeli jednak wykonujesz rlogin na inn maszyn, lub twoja maszyna
    obsluguje tylko terminfo, metoda ta nie zadziala. Z tego powodu, screen
    daje pewien sposob na zajcie si tymi przypadkami. Oto jak to dziala:

    Gdy screen probuje znale dla siebie nazw terminala, najpierw szuka
    wpisu "screen.<term>", gdzie <term> jest zawartoci twojej zmiennej
    $TERM. Jeli wpis taki nie istnieje, probowany jest "screen" (lub
    "screen-w" jeli terminal jest szeroki (132 kolumn lub wicej)). Jeli
    nawet ten wpis nie zostal znaleziony, jako substytut uywany jest
    "vt100".

    Pomyslem jest to, e jeli masz terminal, ktory nie obsluguje wanej
    wlaciwoci (np. kasowanie znaku, lub czyszczenie do EOS), to moesz
    zbudowa  dla  screena  nowy  wpis  termcap/terminfo  (o  nazwie
    "screen.<dumbterm>"), w ktorym wlaciwo ta jest wylczona. Jeli ten wpis
    jest zainstalowany na twoich maszynach, to moesz wykonywa rlogin i wci
    zachowywa poprawny wpis termcap/terminfo.  Nazwa  terminala  jest
    wstawiana do zmiennej $TERM wszystkich nowych okien. Dodatkowo te,
    screen ustawia zmienn  $TERMCAP,  aby  odzwierciedlala  wlaciwoci
    emulowanego wirtualnego  terminala. Zauwa jednak, e na maszynach z
    bazami terminfo, zmienna ta nie ma efektu. Ponadto, zmienna $WINDOW
    jest ustawiana na numer okna kadego okna.

    Rzeczywisty zestaw wlaciwoci, obslugiwanych przez terminal wirtualny
    zaley od wlaciwoci obslugiwanych przez terminal fizyczny. Jeli na
    przyklad terminal fizyczny nie obsluguje trybu podkrelania, screen nie
    bdzie wstawial wlaciwoci `us' i `ue' do $TERMCAP.  Jednak do samego
    uruchomienia screena potrzeba minimalnego zestawu wlaciwoci; s to
    przewijanie, czyszczenie ekranu i bezporednie adresowanie kursora
    (dodatkowo, screen nie dziala na terminalach hardcopy i na terminalach,
    ktore nadstukuj).

    Warto $TERMCAP mona te dostosowywa, korzystajc z komendy .screenrc
    "termcap", lub definiujc przed startem zmienn rodowiskow $SCREENCAP.
    Gdy to drugie jest zdefiniowane, jego zawarto bdzie doslownie kopiowana
    do zmiennej $TERMCAP kadego okna. Moe to by albo pelna definicja
    terminala, albo plik, w ktorym zdefiniowany jest terminal "screen"
    (lub/i "screen-w").

    Zauwa, e screen honoruje komend "terminfo" .screenrc, jeli system uywa
    bazy terminfo.

    Gdy we wpisie termcap obecna jest wlaciwo logiczna `G0', to terminal, z
    ktorego uruchomiono screena obsluguje wiele zestawow znakow. Umoliwia
    to aplikacji np. uywanie grafiki vt100 lub narodowych zestawow znakow.
    Obslugiwane s nastpujce komendy z ISO 2022: lock shift G0 (SI), lock
    shift G1 (SO), lock shift G2, lock shift G3, single shift G2, oraz
    single  shift  G3.  Gdy tworzony (lub resetowany) jest terminal
    wirtualny, zestaw ASCII jest oznaczany jako G0 do G3. Gdy obecna jest
    wlaciwo `G0', screen analizuje (jeli s obecne) wlaciwoci `S0', `E0' i
    `C0'. `S0' jest sekwencj, ktorej terminal uywa do wlczania zestawu
    znakow graficznych zamiast SI. `E0' jest odpowiadajcym zamiennikiem dla
    SO. `C0' daje lacuch translacji znaku na znak, uywany w trybie
    semigrafiki.  Lacuch ten jest zbudowany podobnie do wlaciwoci `acsc'
    terminfo.

    Gdy we wpisie terminala obecne s wlaciwoci `po' i `pf', aplikacje
    pracujce pod screenem mog wysyla wyjcie na port drukarki terminala.
    Umoliwia to uytkownikowi posiadanie w  jednym  oknie  aplikacji,
    wysylajcej wyjcie do drukarki, podlczonej do terminala, podczas gdy
    inne okna s wci aktywne (port drukarki jest wlczany i wylczany dla
    kadego fragmentu wyjcia).  Jako efekt uboczny, programy pracujce w
    ronych oknach mog rownoczenie wysyla wyjcie na drukark . Dane wysylane
    do drukarki nie pojawiaj si w oknie. Komenda info wywietla w czasie
    aktywnoci drukarkowej lini rozpoczynajc si od `PRIN'.

    Screen Obsluguje lini twardego statusu kadego okna. Jeli okno zostanie
    wybrane, twardy status wywietlacza jest odwieany, aby odpowiadal
    statusowi tego okna. Jeli wywietlacz nie posiada twardego statusu, to
    linia bdzie wywietlana jako standardowy komunikat screena.  Lini
    twardego statusu mona zmieni komend ANSI Application Program Command
    (APC): "ESC_<lacuch>ESC\". Jako uklon w stron uytkownikow xterma,
    przyjmowana jest te sekwencja "ESC]0..2;<string>^G".

    Niektore wlaciwoci s wstawiane do  zmiennej  $TERMCAP  terminala
    wirtualnego tylko jeli mona je efektywnie zaimplementowa na terminalu
    fizycznym. Na przyklad `dl' jest wstawiane tylko jeli  terminal
    obsluguje albo kasowanie linii, albo przewijanie regionow. Zauwa, e moe
    to spowodowa zaklopotanie gdy sesja zostanie wznowiona na innym
    terminalu, gdy warto $TERMCAP nie moe by zmieniona przez proces
    rodzicielski.

    Poniej znajduje si lista sekwencji sterujcych, rozpoznawanych przez
    screen.  "(V)" i "(A)" okrelaj VT100-specyficzne oraz ANSI- lub ISO-
    specyficzne funkcje.

    ESC E           Nastpna linia.

    ESC D           Indeks

    ESC M           Odwro indeks

    ESC H           Ustaw tabulacj poziom

    ESC Z           Wylij lacuch identyfikacji vt100

    ESC 7         (V) Zachowaj kursor i atrybuty

    ESC 8         (V) Odtworz kursor i atrybuty

    ESC [s        (A) Zachowaj kursor i atrybuty

    ESC [u        (A) Odtworz kursor i atrybuty

    ESC c           Resetuj do stanu pocztkowego

    ESC g           Dzwonek wizualny

    ESC Pn p          Widzialno kursora (97801)

      Pn = 6         Niewidzialny

        7         Widzialny

    ESC =         (V) Tryb keypad aplikacji

    ESC >         (V) Tryb numerycznego keypadu

    ESC # 8        (V) Wypelnij ekran E.

    ESC \         (A) Terminator lacucha

    ESC ^         (A) Lacuch  prywatnego  komunikatu  (linia
                 komunikatow)

    ESC !           Lacuch  globalnego  komunikatu  (linia
                 komunikatow)

    ESC k           Lacuch definicji A.k.a.

    ESC P         (A) Lacuch  kontroli  urzdzenia.   Wysyla
                 bezporednio do hostowego terminala lacuch
                 bez interpretacji.

    ESC _         (A) Komenda programu aplikacji (twardy status)

    ESC ]         (A) Komenda systemu operacyjnego (twardy status,
                 hack tytulu xterm)

    Control-N       (A) Zablokuj Shift G1 (SO)

    Control-O       (A) Zablokuj Shift G0 (SI)

    ESC n         (A) Zablokuj Shift G2

    ESC o         (A) Zablokuj Shift G3

    ESC N         (A) Pojedynczy Shift G2

    ESC O         (A) Pojedynczy Shift G3

    ESC ( Pcs       (A) Desygnuj zestaw znakow jako G0

    ESC ) Pcs       (A) Desygnuj zestaw znakow jako G1

    ESC * Pcs       (A) Desygnuj zestaw znakow jako G2

    ESC + Pcs       (A) Desygnuj zestaw znakow jako G3

    ESC [ Pn ; Pn H      Bezporednie adresowanie kursora

    ESC [ Pn ; Pn f      jak wyej

    ESC [ Pn J         Kasuj w wywietlaczu

       Pn = None or 0    Od kursora do koca ekranu

         1        Od pocztku ekranu do kursora

         2        Caly ekran

    ESC [ Pn K         Kasuj w linii

       Pn = None or 0    Od kursora do koca linii

         1        Od pocztku linii do kursora

         2        Cal lini

    ESC [ Pn A         Kursor w gor

    ESC [ Pn B         Kursor w dol

    ESC [ Pn C         Kursor w prawo

    ESC [ Pn D         Kursor w lewo

    ESC [ Pn E         Kursor na nastpn lini

    ESC [ Pn F         Kursor na poprzedni lini

    ESC [ Pn G         Pozioma pozycja kursora

    ESC [ Pn `         jak wyej

    ESC [ Pn d         Pionowa pozycja kursora

    ESC [ Ps ;...; Ps m    Wybierz interpretacj grafiki

       Ps = None or 0    Domylna interpretacja

         1        Pogrubienie

         2     (A) Mdly

         3     (A) Tryb standout (ANSI: kursywa)

         4        Podkrelenie

         5        Migotanie

         7        Negatyw

         22     (A) Normalna intensywno

         23     (A) Wylczenie trybu standout (ANSI: wylczenie
                 kursywy)

         24     (A) Nie podkrelone

         25     (A) Nie migoczce

         27     (A) Obraz pozytywowy

         30     (A) Pierwszy plan czarny

         31     (A) Pierwszy plan czerwony

         32     (A) Pierwszy plan zielony

         33     (A) Pierwszy plan olty

         34     (A) Pierwszy plan niebieski

         35     (A) Pierwszy plan fioletowy

         36     (A) Pierwszy plan cyjankowy

         37     (A) Pierwszy plan bialy

         39     (A) Pierwszy plan domylny

         40     (A) Tlo czarne

         ...       ...

         49     (A) Tlo domylne

    ESC [ Pn g         Czyszczenie tab

       Pn = None or 0    Czyszczenie tab w pozycji biecej

         3        Czyszczenie wszystkich tabow

    ESC [ Pn ; Pn r    (V) Ustaw region przewijania

    ESC [ Pn I      (A) Tabulacja pozioma

    ESC [ Pn Z      (A) Tabulacja wsteczna

    ESC [ Pn L      (A) Wstaw lini

    ESC [ Pn M      (A) Skasuj lini

    ESC [ Pn @      (A) Wstaw znak

    ESC [ Pn P      (A) Skasuj znak

    ESC [ Pn S         Przewi region przewijania w gor

    ESC [ Pn T         Przewij region przewijania w dol

    ESC [ Pn ^         jak wyej

    ESC [ Ps ;...; Ps h    Ustaw tryb

    ESC [ Ps ;...; Ps l    Resetuj tryb

       Ps = 4     (A) Tryb wstawiania

         20     (A) Tryb automatycznego linefeed

         34       Normalna widzialno kursora

         ?1     (V) Klawisze kursora aplikacji

         ?3     (V) Zmie szeroko terminala na 132 kolumny

         ?5     (V) Tryb reverse video

         ?6     (V) Tryb origin

         ?7     (V) Tryb zawijania

         ?25    (V) Widzialny kursor

    ESC [ 5 i       (A) Zacznij transmitowa do drukarki (ANSI Media
                 Copy)

    ESC [ 4 i       (A) Przerwij transmisj do drukarki (ANSI Media
                 Copy)

    ESC [ 8 ; Ph ; Pw t    Zmie rozmiar okna na `Ph' linii i `Pw'
                 kolumn (SunView special)

    ESC [ c          Wylij lacuch identyfikacji VT100

    ESC [ x          Wylij raport parametrow terminala

    ESC [ > c         Wylij  lacuch  atrybutow  drugorzdnego
                 urzdzenia VT220

    ESC [ 6 n         Wylij raport pozycji kursora

TRANSLACJA WEJCIA

    Aby spelnia peln emulacj VT100, screen musi wykry, e w strumieniu
    wejciowym wygenerowano sekwencj znakow i wstawi sekwencj specjaln
    VT100. Screen robi to w bardzo elastyczny sposob, umoliwiajc zmapowanie
    arbitralnych komand na arbitralne sekwencje znakowe. Dla standardowej
    emulacji VT100, komenda bdzie zawsze wstawia lacuch  do  bufora
    wejciowego okna (zobacz te opis komendy stuff). Z uwagi na to, e
    sekwencje generowane przez nacinicie klawisza mog si zmieni po ponownym
    podlczeniu z innego terminala, mona wiza komendy do nazw termcapowych
    klawiszy. Screen wstawi wtedy prawidlowe wizanie po kadym wznowieniu.
    Zobacz te komend bindkey dla dalszych szczegolow skladni i przykladow.

    Oto tablica domylnych wiza klawiszowych. (A) oznacza, e komenda jest
    wykonywana jeli klawiatura jest w trybie aplikacji.

    Nazwa klawisza  Nazwa termcap  Komenda
    ______________________________________________________
    Kursor w gor     ku     stuff \033[A
                     stuff \033OA  (A)
    Kursor w dol     kd     stuff \033[B
                     stuff \033OB  (A)
    Kursor w prawo    kr     stuff \033[C
                     stuff \033OC  (A)
    Kursor w lewo     kl     stuff \033[D
                     stuff \033OD  (A)
    Klawisz funkc 0    k0     stuff \033[10~
    Klawisz funkc 1    k1     stuff \033OP
    Klawisz funkc 2    k2     stuff \033OQ
    Klawisz funkc 3    k3     stuff \033OR
    Klawisz funkc 4    k4     stuff \033OS
    Klawisz funkc 5    k5     stuff \033[15~
    Klawisz funkc 6    k6     stuff \033[17~
    Klawisz funkc 7    k7     stuff \033[18~
    Klawisz funkc 8    k8     stuff \033[19~
    Klawisz funkc 9    k9     stuff \033[20~
    Klawisz funk 10    k;     stuff \033[21~
    Klawisz funk 11    F1     stuff \033[22~
    Klawisz funk 12    F2     stuff \033[23~
    Backspace       kb     stuff \010
    Home         kh     stuff \033[1~
    End          kH     stuff \033[4~
    Insert        kI     stuff \033[2~
    Delete        kD     stuff \033[3~
    Page up        kP     stuff \033[5~
    Page down       kN     stuff \033[6~
    Keypad 0       f0     stuff 0
                     stuff \033Op  (A)
    Keypad 1       f1     stuff 1
                     stuff \033Oq  (A)
    Keypad 2       f2     stuff 2
                     stuff \033Or  (A)
    Keypad 3       f3     stuff 3
                     stuff \033Os  (A)
    Keypad 4       f4     stuff 4
                     stuff \033Ot  (A)
    Keypad 5       f5     stuff 5
                     stuff \033Ou  (A)
    Keypad 6       f6     stuff 6
                     stuff \033Ov  (A)
    Keypad 7       f7     stuff 7
                     stuff \033Ow  (A)
    Keypad 8       f8     stuff 8
                     stuff \033Ox  (A)
    Keypad 9       f9     stuff 9
                     stuff \033Oy  (A)
    Keypad +       f+     stuff +
                     stuff \033Ok  (A)
    Keypad -       f-     stuff -
                     stuff \033Om  (A)
    Keypad *       f*     stuff *
                     stuff \033Oj  (A)
    Keypad /       f/     stuff /
                     stuff \033Oo  (A)
    Keypad =       fq     stuff =
                     stuff \033OX  (A)
    Keypad .       f.     stuff .
                     stuff \033On  (A)
    Keypad ,       f,     stuff ,
                     stuff \033Ol  (A)
    Keypad enter     fe     stuff \015
                     stuff \033OM  (A)

SPECJALNE W/LACIWOCI TERMINALA

    Nastpujca tablica opisuje wszystkie wlaciwoci terminala, ktore s
    rozpoznawane przez screen, a ktorych nie ma w podrczniku termcap(5).
    Moesz umieszcza te wlaciwoci w swoich wpisach termcap (w /etc/termcap)
    lub uywa komend `termcap', `terminfo' i `termcapinfo' w plikach
    screenrc. Czsto nie jest moliwe wstawienie tych wlaciwoci do bazy
    terminfo.

    LP  (bool) Terminal  ma  marginesy  w  stylu  VT100  (`magiczne
          marginesy'). Zauwa, e ta wlaciwo jest przedawniona, gdy
          screen uywa zamiast tego standardowego 'xn'.

    Z0  (str)  Zmie szeroko na 132 kolumny.

    Z1  (str)  Zmie szeroko na 80 kolumn.

    WS  (str)  Zmie rozmiar wywietlacza. Wlaciwo ta jako argumenty bierze
          oczekiwan szeroko  i  wysoko.  Przyklad  SunView(tm):
          '\E[8;%d;%dt'.

    NF  (bool) Terminal nie potrzebuje kontroli przeplywu. Przesylaj ^S i
          ^Q bezporednio do aplikacji. To samo co 'flow off'.
          Przeciwiestwem tej wlaciwoci jest 'nx'.

    G0  (bool) Terminal daje sobie rad z sekwencjami wyboru fontu ISO
          2022.

    S0  (str)  Przelcz zestaw znakow 'G0' na podany zestaw. Domylnym jest
          '\E(%.'.

    E0  (str)  Przelcz zestaw znakow 'G0' z powrotem na standardowy
          zestaw. Domylnie to '\E(B'.

    C0  (str)  Uyj lacucha jako tablicy konwersji dla fontu '0'. Zobacz
          wlaciwo 'ac' dla dalszych szczegolow.

    CS  (str)  Przelcz klawisze-kursora w tryb aplikacji.

    CE  (str)  Przelcz klawisze-kursora z powrotem do trybu normalnego.

    AN  (bool) Wlcz autonuke. Zobacz komend 'autonuke' dla dalszych
          szczegolow.

    OL  (num)  Ustaw limit bufora wyjciowego. Zobacz komend 'obuflimit'
          dla dalszych szczegolow.

    KJ  (str)  Ustaw typ kanji terminala. Prawidlowe ustawienia to "jis",
          "euc" i "sjis".

    AF  (str)  Zmie kolor pierwszego planu znakow w postaci zgodnej z
          ANSI. Wlaciwo ta jest prawie zawsze ustawiana na '\E[3%dm'
          ('\E[3%p1%dm' na maszynach terminfo).

    AB  (str)  To samo co 'AF', lecz zmienia kolor tla.

    AX  (bool) Rozumie wlczanie domylnego koloru pierwszego planu/tla
          ANSI (\E[39m / \E[49m).

    XC  (str)  Opisuje translacj znakow na lacuchy, zalenie od biecego
          fontu. Wicej detali w nastpnej sekcji.

    TF  (bool) Dodaj  brakujce  wlaciwoci  termcap/info.  (Domylnie
          ustawione).

TRANSLACJA ZNAK'OW

    Screen ma potny mechanizm tlumaczenia znakow na arbitralne lacuchy,
    zalenie od biecego fontu i typu terminala.

    Skladnia:
      XC=<mapowanie-znak'ow>{,,<mapowanie-znak'ow>}
      <mapowanie-znak'ow> := <desygnator><wzorzec>{,<mapowanie>}
      <mapowanie> := <znak-do-zmapowania><arg-wzorca>

    Elementy w nawiasach mog by powtarzane wielokrotnie.

    <mapowanie-znak'ow> mowi screenowi jak mapowa znaki fontu <desygnator>
    ('B':  Ascii, 'A': UK, 'K': niemiecki, itd.) na lacuchy.  Kade
    <mapowanie< opisuje na jaki lacuch tlumaczy pojedynczy znak.  Z uwagi
    na wiele wspolnego ronych kodow, uywany jest mechanizm wzorcow (np.
    lacuchy przelczajce do i z jakiego zestawu znakow). Kade pojawienie si
    we <wzorcu> znaku '%' jest podmieniane na <arg-wzorca> podany wraz ze
    znakiem. Jeli twoje lacuchy nie s w ogole podobne, uyj jako wzorca '%'
    i umie pelny lacuch w <arg-wzorca>. Aby umoliwi uywanie rzeczywistego
    '%', udostpniono mechanizm cytowania. Znak '\' cytuje znaki specjalne
    '\', '%' i ','.

    Here is an example:

      termcap hp700 'XC=B\E(K%\E(B,\304[,\326\\\\,\334]'

    Mowi to screenowi jak tlumaczy due znaki umlaut z ISOlatin1 (zestaw
    znakow 'B') na terminalu hp700, ktory posiada niemiecki zestaw znakow.
    '\304' bdzie tlumaczone na '\E(K[\E(B' itd. Zauwa, e linia ta jest
    przetwarzana *trzykrotnie* zanim zbudowana zostanie wewntrzna tablica
    sprawdzania. Dlatego do uzyskania pojedynczego '\' potrzeba sporo
    cytowania.

    Aby umoliwi dalsz emulacj, dodano jeszcze jedno rozszerzenie: jeli
    mapowanie tlumaczy niecytowany znak '%', to bdzie on wysylany na
    terminal za kadym razem, gdy screen wlczy odpowiedni <desygnator>. W
    tym specjalnym przypadku, wzorzec jest przyjmowany jako '%', poniewa
    zazwyczaj sekwencja przelczania znakow i mapowania nie maj wiele
    wspolnego

    Poniszy przyklad pokazuje zastosowanie tego rozszerzenia:

      termcap xterm 'XC=K%,%\E(B,[\304,\\\\\326,]\334'

    W tym wypadku, na xtermie emulowana jest cz niemieckiego zestawu znakow
    ('K'). Jeli screen musi zmieni zestaw znakow na 'K', to wyle do
    terminala sekwencj '\E(B', tj. zamiast uywany bdzie zestaw ASCII.
    Wzorzec to sam znak '%', wic mapowanie jest proste: '[' na '\304', '\'
    na '\326', i ']' na '\334'.

RODOWISKO

    COLUMNS    Liczba kolumn terminala (przeslania wpis termcap).
    HOME      Katalog, w ktorym szuka .screenrc.
    LINES     Liczba wierszy terminala (przeslania wpis termcap).
    LOCKPRG    Program blokujcy screena.
    NETHACKOPTIONS Wlcza opcj nethack.
    PATH      Uywane do lokalizowania uruchamianych programow.
    SCREENCAP   Dla dostosowywania terminalowej wartoci TERMCAP.
    SCREENDIR   Alternatywny katalog gniazd.
    SCREENRC    Alternatywny plik screenrc.
    SHELL     Domylny program powlokowy dla otwierania okien (domylnie
           "/bin/sh").
    STY      Alternatywna nazwa gniazda.
    SYSSCREENRC  Alternatywny systemowy plik screenrc.
    TERM      Nazwa terminala.
    TERMCAP    Opis terminala.

PLIKI

    .../screen-3.?.??/etc/screenrc
    .../screen-3.?.??/etc/etcscreenrc Przyklady dystrybucyjne prywatnych i
                     globalnych plikow inicjalizacji
    $SYSSCREENRC
    /etc/screenrc           komendy inicjalizacji screena
    $SCREENRC
    $HOME/.screenrc          Wczytywane po /etc/screenrc
    $SCREENDIR/S-<login>
    /tmp/screens/S-<login>      Katalogi gniazdowe (domylnie)
    <socket directory>/.termcap    Zapisywane  przez  funkcj  wyjciow
                     "termcap"
    /tmp/screens/screen-exchange   lub
    /tmp/screen-exchange       bufor  komunikacji  midzyprocesowej
                     screena
    hardcopy.[0-9]          Obrazy  ekranow,  stworzone funkcj
                     hardcopy
    screenlog.[0-9]          Wyjciowe pliki raportowe, utworzone
                     funkcj log
    /usr/share/terminfo/?/*      lub
    /var/run/utmp           Wpisy zgloszeniowe
    $LOCKPRG             Program, blokujcy terminal.

ZOBACZ TAKE

    termcap(5), utmp(5), vi(1), captoinfo(1), tic(1)

AUTORZY

    Oryginalnie stworzone przez Oliviera Laumanna. Najnowsza wersja wydana
    przez Wayne Davisona, Juergena Weigerta i Michaela Schroedera.

KOPIOWANIE

    Copyright (C) 1999
      Juergen Weigert (jnweiger@immd4.informatik.uni-erlangen.de)
      Michael Schroeder (mlschroe@immd4.informatik.uni-erlangen.de)
    Copyright (C) 1987 Oliver Laumann
    Program ten jest programem wolnodostpnym; moesz go dystrybuowa i/lub
    modyfikowa wedlug GNU General Public License, opublikowanej przez FSF;
    wersja 2, lub (wg uznania) dowolna wersja poniejsza.
    Program ten jest dystrybuowane w nadziei, e bdzie przydatny, lecz bez
    ADNEJ GWARANCJI. Zobacz GNU GPL dla dalszych szczegolow.
    Powiniene wraz z tym programem otrzyma kopi GNU GPL (zobacz plik
    COPYING); jeli nie, napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
    Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

KONTRYBUTORZY

    Ken Beal (kbeal@amber.ssd.csd.harris.com),
    Rudolf Koenig (rfkoenig@immd4.informatik.uni-erlangen.de),
    Toerless Eckert (eckert@immd4.informatik.uni-erlangen.de),
    Wayne Davison (davison@borland.com),
    Patrick Wolfe (pat@kai.com, kailand!pat),
    Bart Schaefer (schaefer@cse.ogi.edu),
    Nathan Glasser (nathan@brokaw.lcs.mit.edu),
    Larry W. Virden (lvirden@cas.org),
    Howard Chu (hyc@hanauma.jpl.nasa.gov),
    Tim MacKenzie (tym@dibbler.cs.monash.edu.au),
    Markku Jarvinen (mta@{cc,cs,ee}.tut.fi),
    Marc Boucher (marc@CAM.ORG),
    Doug Siebert (dsiebert@isca.uiowa.edu),
    Ken Stillson (stillson@tsfsrv.mitre.org),
    Ian Frechett (frechett@spot.Colorado.EDU),
    Brian Koehmstedt (bpk@gnu.ai.mit.edu),
    Don Smith (djs6015@ultb.isc.rit.edu),
    Frank van der Linden (vdlinden@fwi.uva.nl),
    Martin Schweikert (schweik@cpp.ob.open.de),
    David Vrona (dave@sashimi.lcu.com),
    E. Tye McQueen (tye%spillman.UUCP@uunet.uu.net),
    Matthew Green (mrg@mame.mu.oz.au),
    Christopher Williams (cgw@unt.edu),
    Matt Mosley (mattm@access.digex.net),
    Gregory Neil Shapiro (gshapiro@wpi.WPI.EDU).

WERSJA

    Jest to wersja 3.9. Jej korzenie s zlczeniem wersji 2.3PR7 Wayne
    Davisona i wielu rozszerze wersji 2.0 Olivera Laumanna. Zauwa, e
    wszystkie wersje numerowane jako 2.x s autorstwa Oliviera Laumanna.

DOSTPNO

    Najnowsza oficjalna wersja screena jest dostpna przez anonimowy ftp z
    prep.ai.mit.edu, nic.funet.fi lub dowolnego innego hosta dystrybucji
    GNU.  Domowym hostem screena jest ftp.uni-erlangen.de (131.188.3.71),
    katalog pub/utilities/screen. Podkatalog `private' zawiera najnowsze
    wersje  beta.  Jeli  chcesz pomoc, wylij wiadomo na screen@uni-
    erlangen.de.

B/LDY

    o `dm' (tryb kasowania) i `xs' nie s obslugiwane (s ignorowane). `xn'
     jest traktowany jako wskanik magicznych marginesow.

    o Screen nie wie nic o znakach podwojonej wysokoci lub szerokoci. Jest
     to jednak jedyne miejsce, w ktorym vttest ma prawo si nie powie.

    o Nie jest moliwe zmienienie zmiennej rodowiskowej $TERMCAP podczas
     ponownego podlczania z innego terminala.

    o Obsluga systemow opartych o terminfo jest bardzo ograniczona.
     Dodawanie wlaciwoci do $TERMCAP moe nie mie adnych efektow.

    o Screen nie uywa sprztowych tabow.

    o Screen musi by na wikszoci systemow instalowany jako suid root.
     Inaczej nie bdzie w stanie w odpowiedni sposob zmieni wlaciciela
     pliku urzdzenia tty dla kadego okna.  Wymaga take specjalnych
     uprawnie do zapisu do pliku "/var/run/utmp".

    o Wpisy z "/var/run/utmp" nie s usuwane gdy screen jest zbijany
     SIGKILL. Powoduje to, e niektore programy ("w", "rwho") mowi, e
     uytkownik jest zalogowany, cho wcale tak nie jest.

    o Screen moe dawa dziwne ostrzeenia jeli twoj tty nie ma wpisu utmp.

    o Gdy  linia  modemu  zostanie  odwieszona,  screen  nie zawsze
     automatycznie si odlczy (lub zakoczy dzialanie), chyba e sterownik
     urzdzenia wysyla sygnal HANGUP. Aby odlczy sesj screena, uyj opcji
     -d lub -D linii komend.

    o Jeli ustawione jest haslo, opcje -d, -D linii komend wci odlczaj
     sesj bez pytania.

    o Zarowno "breaktype" jak i "defbreaktype" zmieniaj metod generowania
     przerwania, uywan przez wszystkie urzdzenia terminalowe.  Pierwszy
     powinien zmieni tylko ustawienie okna a drugi tylko warto domyln dla
     nowych okien.

    o Podczas podlczania do sesji wielouytkownikowej, plik .screenrc
     uytkownika nie jest ogldany. Ustawienia prywatne uytkownikow musz by
     wlczane do pliku .screenrc, z ktorego uruchomiono sesj,  lub
     zmieniane rcznie.

    o Dziwna wyobrania jest bardzo przydatna do zrozumienia wszystkich
     wlaciwoci.

    o Wysylaj raporty o bldach, usprawnienia, koszulki, pienidze, piwo &
     pizz do screen@uni-erlangen.de.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.