Provided by: scribus-ng_1.4.0.dfsg~rc2-1.1_i386 bug

NAZWA

    scribus - program do skladu publikacji w trybie WYSIWYG dla rodowiska
    X11 (wolne oprogramowanie na licencji GNU GPL)

SK/LADNIA

    scribus   [-h|--help]   [-v|--version]   [-l|--lang   jzyk]
    [-la|--langs-available] [-f|--file|--] [nazwa pliku]

OPIS

    Scribus  jest  programem  do  skladu  publikacji  bdcym  wolnym
    oprogramowaniem. Umoliwia edycj w trybie WYSIWYG, doskonaly eksport do
    formatu PDF i szeroki wybor opcji importu i eksportu.

    Wyczerpujc dokumentacj znale mona na stronie dokumentacyjnej Scribusa
    http://docs.scribus.net/ lub w postaci plikow pomocy dostpnych w
    programie za porednictwem opcji w menu 'Pomoc'.

    Niniejszy podrcznik systemowy zawiera jedynie skrotowy opis niektorych
    aspektow zastosowania programu. Jego glownym zadaniem jest umoliwienie
    uytkownikowi szybkiego i latwego znalezienia pelnej dokumentacji.

OPCJE

    Wszystkie opcje programu zawarte s w instrukcji obslugi, ktor wywola
    mona poleceniem: scribus --help

    -l, --lang xx
       Nadpisuje locale systemowe i startuje Scribusa w jzyku xx. Kod
       jzyka odpowiada kodom w standardzie POSIX, uywanym w zmiennych
       rodowiskowych LANG i LC_ALL. Na przyklad jzyk polski mona wybra
       podajc 'pl' lub 'pl_PL', jzyk angielski uywajc 'en' (generyczny
       angielski),  'en_GB'  (brytyjski  angielski)  lub  'en_US'
       (amerykaski angielski). W podobny sposob mona wybra inne jzyki,
       np. niemiecki uywajc kodow 'de' lub 'de_DE'.

    -la, --langs-available
       Wywietla list jzykow, w ktorych dostpne jest  tlumaczenie
       interfejsu. Aby wybra dany jzyk, wystartuj Scribusa poleceniem
       'scribus -l xx', w ktorym xx oznacza kod jzyka, lub zmie
       odpowiednie zmienne rodowiskowe w sposob opisany poniej.

    -v, --version
       Wywietla numer wersji Scribusa.

    -f, --file
       Otwiera podany plik. Mona rownie zamiast tego poda nazw pliku
       jako niekwalifikowany argument, ale jeli nazwa zaczyna si od -,
       naley poprzedzi j --, np. 'scribus -- -myfile.sla'.

    -h, --help
       Wywietla krotk instrukcj obslugi.

RODOWISKO

    Scribus uwzgldnia stanardowe zmienne rodowiskowe zdefiniowane w locale.
    Inne zmienne rodowiskowe mog by uywane przez programy i bibioteki
    wymagane  przez  Scribusa, np. QT.  http://docs.scribus.net/ oraz
    dokumentacja zawarta w programie moe wymienia inne zmienne, uywane
    przez Scribusa i wymagane przez niego programy i biblioteki.

    LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
       POSIX locale. Zobacz locale(1). Scribus stosuje te zmienne w
       kolejnoci podanej powyej, aby wybra jzyk (wlcznie z tlumaczeniem
       interfejsu), ktory ma by uyty. Jeli Scribus nie znajdzie adnej z
       tych zmiennych, uyje ustawie locale stosowanych przez bibliotek
       QT.

    PATH  Scribus moe poszuka w PATH zewntrznych narzdzi, jeli cieki do
       nich nie zostaly zdefiniowane w programie. Aktualnie ma to
       miejsce, kiedy zainstalowanych jest par kopii gs(1). Mona poda
       wlaciw ciek do gs(1) w ustawieniach Scribusa i obej w ten sposob
       przeszukiwanie PATH

    Poniej  znajduje  si  zestawienie  kilku najwaniejszych zmiennych
    rodowiskowych uywanych przez inne programy, jednak  w  przypadku
    problemow naley zajrze do oryginalnej dokumentacji programu.

    GS_FONTPATH
       cieka do czcionek uywana przez GhostScript. Ma wplyw na szukanie
       czcionek dla GhostScriptu, ktorego Scribus uywa do  wielu
       operacji na plikach PostScript. Dodawaj nowe katalogi zawierajce
       czcionki rozdzielajc je rednikiem, aby umoliwi GhostScriptowi
       znalezienie czcionek poloonych w niestandardowych katalogach.
       Zobacz gs(1) i dokumentacj GhostScriptu w formacie HTML, aby
       znale wicej informacji.

    GS_LIB cieka do biblioteki GhostScriptu. GhostScript szuka w tej ciece
       plikow Fontmap. Podobnie jak GS_FONTPATH jest to lista katalogow
       rozdzielonych rednikami. Zazwyczaj uywa si zamiast tego zmiennej
       GS_FONTPATH , jednak utworzenie plikow Fontmap i uycie zmiennej
       GS_LIB  moe  przypieszy dzialanie, jeli uywamy bardzo duo
       czcionek. Zobacz gs(1) i dokumentacj GhostScriptu w formacie
       HTML, aby uzyska wicej informacji.

PLIKI

    $HOME/.scribus/
       Ustawienia uytkownika zapisywane s w katalogu $HOME/.scribus/.
       Wikszo innych cieek mona zmieni w ustawieniach Scribusa.

    $HOME/.scribus/scribus.rc
       Ustawienia Scribusa we wlasnym formacie xml. Moe zosta zastpiony
       nowym formatem pliku ustawie.

    $HOME/.scribus/prefs.xml
       Plik ustawie w nowym formacie. W momencie tworzenia niniejszego
       dokumentu (wersja 1.2.x) plik ten jest jeszcze prawie calkowicie
       niewykorzystywany. Pliki konfiguracyjne powizanych programow:

    $HOME/.fonts

    /etc/fonts
       Fontconfig, biblioteka uywana przez Scribusa do znajdowania
       czcionek, uywa plikow konfiguracyjnych znajdujcych si normalnie
       w katalogu /etc/fonts, glownie plikow /etc/fonts/fonts.conf i
       /etc/fonts/local.conf. Moe rownie uywa pliku konfiguracyjnego w
       $HOME/.fonts/ . Zobacz fonts.conf(5) i dokumentacj biblioteki
       fontconfig, aby uzyska wicej informacji. Zwro uwag, e Scribus
       moe rownie uywa swoich wlasnych cieek do czcionek - zobacz menu
       Ustawienia i pomoc wewntrz Scribusa.

ZOBACZ TAKE

    Strona z dokumentacj Scribusa http://docs.scribus.net/ i strona domowa
    http://www.scribus.net/

    gs(1), dokumentacja gs w html i strona http://www.ghostscript.com/

    Biblioteka QT - http://www.trolltech.com/

    fonts-conf(5) - informacje o konfiguracji biblioteki FontConfig

POKREWNE OPROGRAMOWANIE I PARTNERZY

    inkscape(1) - http://inkscape.org/

    OpenClipArt - http://openclipart.org/

    Inni   partnerzy   mog  by  wymienieni  w  stopce  strony
    http://www.scribus.net/

    gimp(1) - http://www.gimp.org/

B/LDY

    Strona http://bugs.scribus.net/ zawiera system ledzenia bldow Scribusa,
    uywany do zglaszania bldow i propozycji zmian. Jeli masz zamiar zg/losi
    b/ld, przeszukaj najpierw baz danych.

AUTORZY

    W menu 'Pomoc' w opcji 'O Scribusie' znale mona list autorow, tlumaczy
    i osob zaangaowanych w rozwoj programu.

               Updated 2004-12-16          scribus(1)