Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   script -- tworzy maszynopis sesji

SK/LADNIA

   script [-a] [-f] [-q] [-t] [plik]

OPIS

   Script tworzy maszynopis wszystkiego, co zostalo wydrukowane na Twoim
   terminalu. Jest to przydatne dla studentow, ktorzy potrzebuj wydruk
   zapisu interakcyjnej sesji jako dowod na wykonanie wyznaczonego zadania,
   maszynopis ten moe by wydrukowany poniej za pomoc lpr(1).

   Jeeli argument plik jest podany, script zapisuje caly dialog w pliku.
   Jeeli nie zostanie podana nazwa pliku, wowczas maszynopis jest zapisany w
   pliku typescript.

   Opcje:

   -a   Dolcza wyjcie do pliku albo typescript, zachowujc uprzedni
       zawarto.

   -f   Opronia wyjcie po kadym zapisie. Jest to uyteczne w przypadku
       wspolpracy kilku osob: pierwsza wykonuje "mkfifo foo; script -f
       foo", a druga w czasie rzeczywistym nadzoruje jej poczynania,
       uywajc "cat foo".

   -q   Tryb cichy.

   -t   Wypisuje na stderr informacje o czasie. Dane te skladaj si z
       dwoch pol rozdzielonych spacj. Pierwsze pole zawiera informacj,
       jak duo czasu uplynlo od poprzedniego wyjcia. Drugie pole okrela,
       ile znakow zostalo wypisanych tym razem. Informacja ta moe zosta
       uyta do powtorzenia zapisanego skryptu, tak jak rzeczywicie byl
       wprowadzany.

   Skrypt koczy si kiedy wychodzisz z powloki (control-D, aby wyj z powloki
   Bourne (sh(1)), i exit, logout albo control-d (jeeli ignoreeof nie jest
   ustawiona) dla powloki C, csh(1)).

   Pewne interakcyjne komendy, takie jak vi(1), tworz mieci w pliku
   maszynopisu Script dziala najlepiej z komendami, ktore nie manipuluj
   obrazem, rezultaty s slabsze od naladowanego wydruku terminala.

rodowisko

   Nastpujca zmienna rodowiskowa jest wykorzystywana przez script:

   SHELL Jeeli zmienna SHELL istnieje, powloka rozwidlona przez script
      bdzie t powlok. Jeeli SHELL nie jest ustawiona, wowczas
      przybierana jest powloka Bourne. (Wikszo powlok ustawia t zmienn
      automatycznie).

ZOBACZ TAKE

   csh(1) (dla historii mechanizmu), replay(1).

HISTORIA

   Komenda script pojawila si w 3.0BSD.

B/LDY

   Script umieszcza wszystko w pliku z logami, wliczajc znaki wysuwu wiersza
   i znaki cofania si (backspace). To nie jest to, czego naiwny uytkownik
   by si spodziewal.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.