Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    sdiff - znajduje ronice midzy dwoma plikami i scala je interaktywnie

SK/LADNIA

    sdiff -o plik-wyj [opcje] plik1 plik2

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo sdiff
    lub
       info sdiff.

    Polecenie sdiff scala dwa pliki i interaktywnie wypisuje otrzymany
    wynik do pliku-wyj.

    Jeli plik1 jest katalogiem a plik2 nie, to sdiff bdzie porownywal
    znajdujcy si w katalogu plik1 plik o tej samej nazwie, co plik2, i
    odwrotnie.  Oba argumenty plik1 i plik2 nie mog by rownoczenie
    katalogami.

    Opcje sdiff zaczynaj si od -, wic normalnie nazwy plik1 ani plik2 nie
    mog si zaczyna od kreski.  Jednak uycie argumentu -- powoduje, e
    wystpujce po nim argumenty wiersza polece s traktowane jak nazwy
    plikow, nawet jeli zaczynaj si kresk.

    Nie mona uy - jako pliku wejciowego.

    sdiff bez opcji -o (lub --output) tworzy ronic wywietlan w rownoleglych
    kolumnach.  Skladnia ta jest przestarzala; zamiast niej naley stosowa
    diff --side-by-side.

OPCJE

    Poniej wymieniono wszystkie opcje akceptowane przez GNU sdiff . Wikszo
    opcji posiada dwie rownowane formy, jedn z nich jest pojedyncza litera
    poprzedzona kresk -, a drug pelna nazwa poprzedzona przez --. Kilka
    pojedynczych liter opcji (nie wymagajcych argumentu) mona lczy w
    pojedynczy argument wiersza polece. Opcje w formie pelnej nazwy mog by
    skracane do dowolnego unikalnego przedrostka.

    Wikszo opcji sdiff ma to samo znaczenie, co dla diff:
      -a -b -d -i -t -v
      -B -H -I regexp
      --ignore-blank-lines --ignore-case
      --ignore-matching-lines=regexp --ignore-space-change
      --left-column --minimal --speed-large-files
      --suppress-common-lines --expand-tabs
      --text --version --width=kolumny
    Zauwa, e opcje -W i -w maj w sdiff w stosunku do diff zamienione
    znaczenie.  Korzystanie z dlugiej postaci opcji zmniejszy ryzyko
    pomylek.

    -a
    --text Traktowanie wszystkich plikow jako pliki tekstowe i porownywanie
       ich linia po linii, nawet jeli nie wygldaj one na pliki
       tekstowe.

    -b
    --ignore-space-change
       Ignorowanie zmian w iloci odstpow (bialych znakow).

    -B
    --ignore-blank-lines
       Ignorowanie zmian, ktore jedynie dodaj lub usuwaj puste linie.

    -d
    --minimal
       Zmiana algorytmu na taki, ktory moe czasami znale mniejsz liczb
       zmian. Spowalnia to dzialania sdiff (czasami bardzo znacznie).

    -H
    --speed-large-files
       Uycie  algorytmow  heurystycznych  aby  przyspieszy
       przeszukiwanie duych plikow ze znaczn liczb rozrzuconych
       malych zmian.

    -t
    --expand-tabs
       Rozszerzanie tabulatorow do spacji na wyjciu, aby zachowa
       oryginalne uloenie tabulatorow pliku wejciowego.

    -i
    --ignore-case
       Ignorowanie zmian w wielkoci liter, due i male litery s
       uznawane za rownowane.

    -I regexp
    --ignore-matching-lines=regexp
       Ignorowanie zmian, ktore jedynie dodaj lub usuwaj linie
       pasujce do wyraenia regularnego regexp.

    -W
    --ignore-all-space
       Ignorowanie wszystkich odstpow przy porownywaniu plikow.
       Warto pamita, e, z przyczyn historycznych, opcja ta
       nazywa si -w w programie diff, za -W w sdiff.

    -l
    --left-column
       Wywietlenie jedynie lewej kolumny z dwoch wspolnych w
       formacie jedna obok drugiej.

    -o plik
    --output=plik
       Wstawia scalone wyjcie do pliku. Wymagana do scalania.

    -s
    --suppress-common-lines
       Powoduje, e wspolne linie nie bd wypisywane.

    -w kolumny
    --width=kolumny
       Uycie szerokoci wyjcia kolumny w formacie jedna obok
       drugiej.  Warto pamita, e, z przyczyn historycznych,
       opcja ta nazywa si -W w programie diff, za -w w sdiff.

    --help Wywietlenie informacji o stosowaniu programu i dostpnych
       opcjach.

    -v
    --version
       Wywietlenie numeru wersji programu.

KOPIOWANIE

    Plik ten powstal na podstawie podrcznika info pakietu diffutils.

    Copyright (C) 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of
    this manual provided the copyright notice and this permission
    notice are preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions
    of this manual under the conditions for verbatim copying,
    provided that the entire resulting derived work is distributed
    under the terms of a permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of
    this manual into another language, under the above conditions
    for modified versions, except that this permission notice may be
    stated in a translation approved by the Foundation.

DIAGNOSTYKA

    Zwracana warto 0 oznacza, e nie odnaleziono ronic, 1 znaczy
    ronice, a 2 klopoty.

ZOBACZ TAKE

    cmp(1), comm(1), diff(1), diff3(1).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu
    Tlumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia
    ronic midzy powyszym  opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie si z
    oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

Narzdzia ronicowe GNU      22 wrzenia 1994            SDIFF(1)