Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    sed - edytor strumieniowy

SK/LADNIA

    sed [-n] [-g] [-e skrypt ] [-f splik ] [ plik ] ...

OPIS

    Sed  kopiuje  podane pliki (lub domylnie standardowe wejcie) na
    standardowe wyjcie, przy okazji edytujc przeplywajce dane wedlug komend
    zadanych w skrypcie.

    Opcja -e zalcza pojedyncz komend edycyjn z nastpujcego po niej
    argumentu; jeli jest ich [komend] wicej, to s one wykonywane w
    kolejnoci pojawienia si. Jeli jest tam tylko opcja -e i nie ma -f, flag
    -e mona pomin.

    Opcja -f powoduje, e komendy s pobieranego z pliku "splik"; jeli jest
    ich kilka, to s one wykonywane w kolejnoci pojawienia si; komendy -e i
    -f mona ze sob lczy.

    Opcja -g powoduje, e sed zachowuje si tak, jakby kada z komend skryptu
    miala przyrostek g.

    Opcja -n hamuje domylne wyjcie.

    Skrypt sklada si z komend, po jednej na lini, uloonych w nastpujcej
    postaci:

      [adres [, adres] ] funkcja [argumenty]

    Normalnie sed cyklicznie kopiuje linie wejcia do biecego bufora
    tekstowego, a nastpnie dokonuje kolejno wszystkich komend edycyjnych,
    ktorych adresy wybieraj bufor, a potem przesyla bufor na standardowe
    wyjcie i czyci go.

    Opcja -n hamuje normalne wyjcie (tak, e ma miejsce tylko wyjcie p i w).
    Podobnie niektore komendy (n,M) robi samodzielne odczyty linii, a
    niektore inne (d,D) powoduj, e komendy nastpujce za nimi w danym
    skrypcie s pomijane (komenda D hamuje te czyszczenie biecego bufora
    tekstowego, co ma normalnie miejsce przed nastpnym cyklem).

    Pomocnym jest te wiedzie, e istnieje drugi bufor (nazywany `miejscem
    przechowywania', ktory moe by kopiowany, lub doklejany, lub skladany z
    biecym buforem.

    Adres jest: liczb dziesitn (ktora odpowiada linii, gdzie numery linii
    to liczby zaczynajce si od 1, do ostatniej linii pliku), lub `$', ktory
    adresuje ostatni lini wyjcia, lub kontekstowym adresem, ktory jest
    `/wyraeniem regularnym/' w zmodyfikowanym stylu ed (1), wic:

    (1) Sekwencja specjalna `0 odpowiada nowej linii osadzonej w buforze,
      a `' odpowiada tabulacji.

    (2) Linia komend bez adresow wybiera kady bufor.

    (3) Linia komend z jednym adresem wybiera kady bufor, ktory odpowiada
      temu adresowi.

    (4) Linia komend z dwoma adresami odpowiada wlcznemu zasigowi od
      pierwszego  bufora  wejciowego,  do  drugiego, odpowiadajcego
      adresowi. (Jeli drugi adres jest liczb mniejsz lub rown numerowi
      podanemu najpierw, to wybierana jest tylko jedna linia.) Gdy
      dopasowany jest drugi adres,  sed  zaczyna  ponownie  szuka
      pierwszego; tak wic dowolna liczba tych zasigow bdzie porownywana.

    Operator negacji `!', znany z C, moe i tu mie zastosowanie, wskazujc, e
    komenda odnosi si do linii nie wybranych w adresach.

    W nastpujcych funkcjach, maksymalna liczba adresow jest wskazana w
    nawiasie.

    Argument oznaczony jako "tekst" sklada si z jednej, lub wikszej iloci
    linii, w ktorych wszystkie, poza ostatni musz koczy si `', aby ukry now
    lini.

    Odwrotne ukoniki w tekcie s traktowane jak odwrotne ukoniki w lacuchu
    zamiany komendy `s' i mog by uywane do chronienia pocztkowych bialych
    spacji.

    Argument oznaczony jako "rplik" i "wplik" musi by ostatnim w linii
    komend. Kady wplik jest tworzony zanim rozpocznie si przetwarzanie.
    Dopuszczaln iloci argumentow wplikow jest 10.

    a "tekst"  (1)
      Doklej. Dolcz tekst na wyjcie przed odczytaniem nastpnej linii
      wejcia.

    b "etykieta" (2)
      Przejd si do komendy `:', przechowujcej etykiet. Jeli nie podano
      etykiety, przejd na koniec skryptu.

    c "tekst"  (2)
      Zmie. Skasuj biecy tekst z bufora. Z adresem 0 lub 1, lub na kocu
      dwuadresowego zasigu, dolcz tekst na wyjciu. Rozpocznij nastpny
      cykl.

    d     (2)
      Skasuj biecy bufor tekstowy. Rozpocznij nowy cykl.

    D     (2)
      Skasuj pierwsz lini biecego bufora tekstowego (wszystkie znaki, a
      do pierwszej nowej linii). Rozpocznij nowy cykl.

    g     (2)
      Zamie zawarto biecego bufora tekstowego z zawartoci miejsca
      przechowywania.

    G     (2)
      Doklej  zawarto  miejsca  przechowywania  do  biecego bufora
      tekstowego.

    h     (2)
      Skopiuj biecy bufor tekstowy do miejsca przechowywania.

    H     (2)
      Doklej kopi biecego bufora tekstowego do miejsca przechowywania.

    i "tekst"  (1)
      Wstaw. Wstaw tekst na standardowe wyjcie.

    l     (2)
      Listuj. Wysyla przestrze wzorcow na standardowe wyjcie. Opcja "w"
      moe wystpi jak w komendzie s, opisanej niej. Niedrukowane znaki s
      rozszerzane do:

        \b -- backspace (ASCII 08)
        \t -- tabulacja (ASCII 09)
        \n -- nowa linia (ASCII 10)
        \r -- return   (ASCII 13)
        \e -- escape   (ASCII 27)
        \xx -- znak ASCII odpowiadajcy dwom cyfrom szesnastkowym.

    n     (2)
      Kopiuj biecy bufor tekstowy na standardowe wyjcie. Wczytaj do
      bufora now lini.

    N     (2)
      Doklej nastpn lini wejcia do biecego bufora tekstowego, wstawiajc
      midzy nie osadzon now lini. Zmienia si biecy numer linii.

    p     (2)
      Drukuj. Kopiuj biecy bufor tekstowy na standardowe wyjcie.

    P     (2)
      Kopiuj pierwsz lini biecego bufora tekstowego (wszystkie znaki a
      do pierwszej nowej linii) na standardowe wyjcie.

    q     (1)
      Zakocz. Przejd na koniec skryptu. Nie rozpoczynaj nowego cyklu.

    r "rplik" (1)
      Czytaj zawarto rpliku. Wstaw j na wyjciu przed przeczytaniem
      nastpnej linii wejciowej.

    s /wyraenie regularne/zamiennik/flagi     (2)
      Podmie znalezione wyraenia regularne na zamiennik (w biecym
      buforze tekstowym). Zamiast `/' mona uy dowolnego znaku. Dla
      dokladniejszego opisu zobacz ed (1). Flagi to zero lub wicej z
      nastpujcych:

      g -- Globalnie. Podmieniaj wszystkie niezachodzce na siebie
      instancje
         lacucha, a nie tylko pierwsz z nich.

      p -- Drukuj przestrze wzorcow po dokonaniu podmiany.

      w -- Zapisuj. Doklej biecy bufor tekstowy do argumentu plikowego,
      tak jak
         w komendzie w (o ile zostanie dokonana podmiana). Standardowe
      wyjcie
         jest uywane jeli nie podano argumentu plikowego.

    t "etykieta" (2)
      Galziowy test `jeeli'. Przejd do komendy `:' o podanej etykiecie,
      jeli dokonano jakichkolwiek podmian od ostatniego odczytu linii
      wejciowej, lub wywolania `t' lub `T'. Jeli nie podano etykiety,
      przejd na koniec skryptu.

    T "etykieta" (2)
      Przeskocz przy bldzie. Przejd do komendy `:' o podanej etykiecie,
      jeli nie dokonano podmian od ostatniego wczytania linii wejciowej,
      lub od uycia komendy `t' lub `T'. Jeli nie podano etykiety, przejd
      na koniec pliku.

    w "wplik" (2)
      Zapisz. Doklej biecy bufor tekstowy do wpliku.

    W "wplik" (2)
      Zapisz pierwsz lini. Doklej pierwsz lini biecego bufora tekstowego
      do wpliku.

    x     (2)
      Wymie zawarto biecego bufora tekstowego i miejsca przechowywania.

    y /lacuch1/lacuch2/   (2)
      Tlumacz. Podmie kade pojawienie si znaku ze lacucha1 odpowiadajcym
      mu znakiem z lacucha2. Dlugoci tych znakow musz by identyczne.

    ! "komenda"       (2)
      Wszystko-poza. Zastosuj funkcj (lub grup, jeli funkcj jest `{')
      tylko do linii nie wybranych przez adres(y).

    : "etykieta" (0)
      Komenda ta nie robi niczego poza przechowywaniem etykiety dla
      komend `b' i `t'.

    =     (1)
      Wstaw biecy numer linii na standardowe wyjcie jako lini.

    {     (2)
      Wywolaj nastpujce komendy, a do zamykajcego `}' tylko jeli bieca
      linia odpowiada adresowi lub podanemu zasigowi adresow.

    Pusta komenda jest ignorowana.

PRZENONO

    Narzdzie to bylo wyprowadzone z UNIX-a 4.1 BSD i (o ile wiadomo
    autorowi) jest z nim kompatybilne. Wszystkie udokumentowane wlaciwoci
    seda z BSD s wspierane.

    Pominito jedn nieudokumentowan wlaciwo (prowadzcy `n' w pierwszym
    komentarzu, majcy takie same dzialanie jak -n opcja linii komend).

    Poprawiono nastpujce bldy i ograniczenia:

    *  Nie ma ukrytego limitu dlugoci (40 w sedzie BSD) na dlugoci nazw
      plikow.

    *  Nie ma limitu dlugoci (8 w sedzie BSD) na dlugo etykiet.

    *  Komenda `exchange' dziala teraz dla dlugich wzorcow i miejsc
      przechowania.

    Poczyniono nastpujce rozszerzenia istniejcych komend:

    *  komendy a, i nie naciskaj na prowadzcy znak odwrotnego ukonika-\n
      w tekcie.

    *  komendy r, w nie naciskaj na bial spacj przed nazw pliku.

    *  Opcje g, p i P w komendach s mog by podawane w dowolnej kolejnoci.

    Poczyniono pewne rozszerzenia do skladni wyrae regularnych:

    *  \t jest rozpoznawane jako sekwencja specjalna tabulacji.

    *  Wewntrz RE, + wola o 1..n powtorze poprzedniego wzorca.

    Nastpujce wlaciwoci s calkowicie nowe:

    *  Komenda l (listuj, nieudokumentowana i slabsza w BSD)

    *  Komenda W (zapisz pierwsz lini przestrzeni wzorcow do pliku).

    *  Komenda T (przeskocz, jeli nie udalo si podstawienie).

    *  Dozwolone s w liniach komend koczce komentarze.

    Dodatkowo, komunikaty o bldach seda staly si bardziej konkretne i
    informatywne.

    Implementacja jest rownie sporo mniejsza i szybsza ni sed z 4.1 BSD.
    Uywa jedynie standardowej biblioteki I/O i exit(3).

UWAGA

    Jest to komponent freeware systemow operacyjnych GNU i MINIX. Uytkownik
    ma wic pozwolenie na uywanie, modyfikowanie i  reprodukcj  oraz
    dystrybucj jego pod nastpujcymi warunkami:

    1. Notka o autorze, pojawiajca si w kadym pliku rodlowym nie moe zosta
    skasowana, ani poprawiana.

    2. Forma obiektowa nie moe by rozprowadzana bez rodel.

ZOBACZ TAKE

    ed(1), grep(1), awk(1), lex(1), regexp(5)

AUTOR

    Ta strona podrcznika man zostala napisana przez Erica S. Raymonda
    <esr@snark.thyrsus.com>, a zalczony pakiet jest z GNU.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                Listopad 19, 1995            sed(1)