Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    setleds - ustaw diody klawiatury

SK/LADNIA

    setleds [-v] [-L] [-D] [-F] [{+|-}num] [{+|-}caps] [{+|-}scroll]

OPIS

    setleds odczytuje i zmienia ustawienia wiatelek LED aktualnego VT
    (zwanych NumLock, CapsLock i ScrollLock). Bez argumentow polecenie
    setleds wypisuje obecne ustawienia. Z argumentami ustawia lub wylcza
    wskazane flagi (pozostawiajc inne niezmienione). Ustawienia przed i po
    zmianie s zglaszane jeli podano flag -v

OPCJE

    -F   Jest  ustawiona  domylnie. Tylko zmienia flagi VT (i jej
       ustawienie moe wplyn na diody klawiatury).

    -D   Zmienia obydwie flagi VT i ich domylne ustawienia (a wic
       subsekwencyjny reset nie odwola zmiany). Moe to by uyteczne dla
       ludzi, ktorzy zawsze chc mie wlczony numlock.

    -L   Nie rusza flag VT, a jedynie zmienia stan diod. Od tej chwili
       diody nie bd oddawa rzeczywistego stanu flag VT (ale zareaguj na
       kad zmian). Komenda setleds -L (bez poniejszych argumentow)
       przywroci sytuacj, w ktorej diody oddaj stan flag VT.

    -num +num
       Wyzeruj lub ustaw NumLock. (Od teraz, ustawienie NumLock wplywa
       na interpretacj klawiszy numerycznych.  Wcinicie  klawisza
       NumLock uzupelnia ustawienie NumLock.)

    -caps +caps
       Wyzeruj lub ustaw CapsLock.  (Od teraz, ustawienie CapsLock
       dodaje klawisz Shift w stosunku do  wprowadzanych  liter.
       Wcinicie klawisza CapsLock uzupelnia ustawienie CapsLock.)

    -scroll +scroll
       Wyzeruj lub ustaw ScrollLock.  (Od teraz, poprzez wcinicie
       klawisza ScrollLock (lub ^S/^Q)  zatrzymuje/wznawia  wyjcie
       konsoli.)

PRZYK/LAD

    Mona na przyklad uy setleds w /etc/rc by zdefiniowa pocztkowy i domylny
    stan NumLock poprzez

       INITTY=/dev/tty[1-8]
       for tty in $INITTY; do
           setleds -D +num < $tty
       done

USTERKI

    W trybie aplikacji klawiatury klawisz NumLock nie wplywa na ustawienie
    flagi NumLock.

ZOBACZ TAKE

    loadkeys(1).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.