Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    setterm - ustawia atrybuty terminala

SK/LADNIA

    setterm [opcje]

OPIS

    setterm wypisuje na standardowe wyjcie lacuch znakow, ktory wykonuje
    podane wlaciwoci terminala. Tam, gdzie moliwe, do znalezienia lacucha
    uywa si terminfo.  Cz opcji jednak (zaznaczona poniej jako "tylko
    konsole wirtualne") nie odpowiada wlaciwociom terminfo(5).  W tym
    wypadku, jeli typ terminala to "con" lub "linux", drukowany jest
    lacuch, ktory wywoluje podane wlaciwoci dla  sterownika  konsoli
    wirtualnej  PC Minix. Opcje niezaimplementowane przez terminal s
    ignorowane.

OPCJE

    Dla opcji logicznych (on lub off) domyln wartoci jest on.

    Dla zwizloci kolor-8 oznacza black (czarny), red (czerwony), green
    (zielony), yellow (olty), blue (niebieski), magenta (purpurowy), cyan
    (niebieskozielony) lub white (bialy).

    kolor-16 to kolor-8, grey (szary) lub bright (jasno-), po ktorym
    nastpuje  red  (czerwony),  green (zielony), yellow (olty), blue
    (niebieski), magenta (purpurowy), cyan (niebieskozielony) lub white
    (bialy).

    Rone opcje zwizane z kolorami mog by ustawione niezalenie, przynajmniej
    na konsolach wirtualnych, chocia wynik ustawienia wielu trybow (na
    przyklad -underline i -half-bright) zaley od sprztu.

    -term nazwa_terminala
       Nadpisuje warto zmiennej rodowiskowej TERM.

    -reset Wywietla lacuch resetowania terminala, ktory zwykle resetuje
       terminal do stanu wlczenia.

    -initialize
       Wywietla lacuch inicjacji terminala, ktory zwykle ustawia opcje
       terminala na wartoci domylne.

    -default
       Ustawia  opcje renderujce terminala (rendering options) na
       wartoci domylne.

    -cursor [on|off]
       Wlcza lub wylcza kursor terminala.

    -repeat [on|off] (tylko konsole wirtualne)
       Wlcza lub wylcza powtarzanie klawiszy.

    -appcursorkeys [on|off] (tylko konsole wirtualne)
       Wlcza lub wylcza tryb Cursor Key Application. Gdy jest on
       wlczony dla klawiszy kursora bd wysylane ESC O A, ESC O B, itd.
       zamiast ESC [ A, ESC [ B, itd. Patrz sekcja "vi i klucza
       kursora" w Text-Terminal-HOWTO, aby przeczyta, jakie to moe
       spowodowa problemy dla uytkownikow vi.

    -linewrap [on|off] (tylko konsole wirtualne)
       Wlcza lub wylcza automatyczne zawijanie wierszy.

    -default
       Ustawia opcje renderujce terminala na wartoci domylne.

    -foreground kolor-8|default (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia kolor tekstu.

    -background kolor-8|default (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia kolor tla.

    -ulcolor kolor-16 (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia kolor znakow podkrelonych.

    -hbcolor kolor-16 (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia kolor znakow polrozjanionych.

    -inversescreen [on|off] (tylko konsole wirtualne)
       Zamienia ze sob kolory ekranu. Kolor czcionki i kolor tla s
       zamienione,  tak  samo  kolor  podkrelenia i kolor znakow
       polrozjanionych.

    -bold [on|off]
       Wlcza lub wylcza tryb wytluszczenia  (ekstrajasny).  Poza
       konsolami  wirtualnymi -bold off wylcza wszystkie atrybuty
       (wytluszczenie, polrozjanienie, miganie, odwrocenie).

    -half-bright [on|off]
       Wlcza lub wylcza tryb polrozjanienia (patrz -hbcolor).  Poza
       konsolami wirtualnymi -half-bright off wylcza wszystkie atrybuty
       (wytluszczenie, polrozjanienie, miganie, odwrocenie).

    -blink [on|off]
       Wlcza lub wylcza tryb migania.  Poza konsolami wirtualnymi
       -blink  off  wylcza  wszystkie  atrybuty  (wytluszczenie,
       polrozjanienie, miganie, odwrocenie).

    -reverse [on|off]
       Wlcza lub wylcza tryb odwrocenia obrazu.  Poza  konsolami
       wirtualnymi  -reverse  off  wylcza  wszystkie  atrybuty
       (wytluszczenie, polrozjanienie, miganie, odwrocenie).

    -underline [on|off]
       Wlcza lub wylcza tryb podkrelania (patrz -ulcolor).

    -store (tylko konsole wirtualne)
       Zapisuje biece opcje renderujce terminala (kolory czcionki i
       tla) jako wartoci domylne.

    -clear [all]
       Czyci ekran i ustawia kursor w pozycji domylnej, tak jak
       clear(1).

    -clear rest
       Czyci ekran od biecej pozycji kursora do koca ekranu.

    -tabs [tab1 tab2 tab3 ...] (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia poziome pozycje kursora dla tabulacji w zakresie 1-160.
       Bez argumentow pokazuje obecne ustawienia tabulacji.

    -clrtabs [tab1 tab2 tab3 ...] (tylko konsole wirtualne)
       Czyci  ustawienia tabulacji dla podanych pozycji poziomych
       kursora, w zakresie 1-160. Bez argumentow czyci wszystkie
       tabulacje.

    -regtabs [1-160] (tylko konsole wirtualne)
       Czyci wszystkie tabulacje, a potem ustawia regularny wzorzec
       tabulacji z jedn tabulacj dla kadej okrelonej liczby pozycji.
       Bez argumentow przyjmuje warto domyln - 8.

    -blank [0-60] (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia czas nieaktywnoci, w minutach, po ktorym ekran zostanie
       automatycznie wygaszony (przy uyciu APM, jeli jest dostpne). Bez
       argumentu, ustawia warto domyln - 0 (wylcza wygaszanie ekranu).

    -dump [1-NR_CONS]
       Zapisuje stan podanych konsoli wirtualnych (z atrybutami) do
       pliku podanego w opcji -file, nadpisujc jego zawarto; domylna
       nazwa pliku to screen.dump. Jeli nie podano argumentu, zapisuje
       stan obecnej konsoli wirtualnej. Nadpisuje -append.

    -append [1-NR_CONS]
       Jak -dump, ale dopisuje stan konsoli do pliku zamiast nadpisywa
       jego zawarto. Dziala tylko wtedy, gdy nie podano opcji -dump.

    -file dumpfilename
       Ustawia nazw pliku dla opcji -dump lub -append podanych w tej
       samej linii polece. Jeli nie podano tej opcji, domyln nazw pliku
       jest screen.dump w biecym katalogu.

    -msg [on|off] (tylko konsole wirtualne)
       Wlcza lub wylcza wysylanie przez jdro komunikatow printk() do
       konsoli.

    -msglevel 1-8 (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia poziom logowania konsoli dla wiadomoci jdra printk().
       Bd wypisywane wszystkie wiadomoci o wyszym poziomie, tak wic
       ustawienie poziomu na 0 da ten sam efekt co -msg on, a logowanie
       z poziomem 8 wypisze wszystkie komunikaty jdra. klogd(8) moe by
       bardziej dogodnym interfejsem do ustawiania poziomu logowania
       komunikatow jdra.

    -powersave on|vsync
       Ustawia monitor w tryb VESA vsync suspend.

    -powersave hsync
       Ustawia monitor w tryb VESA hsync suspend.

    -powersave powerdown
       Ustawia monitor w tryb VESA powerdown.

    -powersave [off]
       Wylcza wlaciwoci zachowywania energii monitorow zgodnych z VESA.

    -powerdown [0-60]
       Ustawia czas wylczenia VESA w minutach. Jeeli nie podano
       argumentu, ustawia na domyln warto 0 (wylczenie tej opcji).
       Jeeli konsola jest wygaszona lub gdy monitor jest w trybie
       suspend, to monitor przejdzie odpowiednio w tryb vsync suspend
       lub wylczenia, gdy ten czas uplynie.

    -blength [0-2000]
       Ustawia czas trwania dzwonka w milisekundach. Jeeli nie podano
       argumentu, to przyjmuje warto domyln - 0.

    -bfreq [freqnumber]
       Ustawia czstotliwo dzwonka w Hz. Jeeli nie podano argumentu, to
       domyln wartoci jest 0.

ZOBACZ TAKE

    tput(1), stty(1), terminfo(5), tty(4)

B/LDY

    Nie s udokumentowane ronice midzy wersjami Miniksa i Linuksa.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.