Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    sh-utils - opis pakietu narzdzi powlokowych GNU

OD T/LUMACZA

    Podrczniki man dla narzdzi powlokowych GNU nie s ju rozwijane.
    Niniejsza strona podrcznika powstala jako tlumaczenie, uywanej przez
    tworcow jako podstawowej, dokumentacji formatu info. W pliku, ktory
    czytasz umieszczono cz dokumentacji dotyczc wspolnych cech i opcji
    programow oraz informacje, ktore z ronych przyczyn nie znalazly si na
    stronach opisujcych poszczegolne polecenia pakietu. Szczegolowe opisy
    samych polece znajdziesz we wlaciwych, osobnych stronach podrcznika.

WSTP

    Niniejszy podrcznik opisuje zestaw narzdzi powlokowych GNU w wersji
    2.0.

    Podrcznik ten nie jest wyczerpujcy. Zaklada si, e na ogol wiesz, co
    zrobi, i potrzebujesz tylko przypomnienia jak to zrobi. Nie usilowano
    wyjani podstawowych poj w sposob odpowiedni dla nowicjuszy.  Zatem,
    jeli jeste zainteresowany, wlcz si, prosz, w udoskonalanie podrcznika.
    Skorzysta na tym cala wspolnota GNU.

    Niektore z wymienionych programow przydatne s tylko przy pisaniu
    skryptow powloki. Narzdzia takie stanowi, de facto, "jzyk" skryptow
    powloki (w duym stopniu). Inne s czasami przydatne interaktywnie.

    Narzdzia powlokowe GNU s w wikszoci zgodne ze standardem POSIX.2.

    Bldy prosz zglasza, w jz.angielskim,  do  <bug-sh-utils@gnu.org>.
    Pamitaj, by zamieci numer wersji, architektur maszyny, pliki wejciowe i
    inne informacje potrzebne do powielenia bldu: wprowadzane znaki, czego
    si spodziewale, co otrzymale i dlaczego jest to le. Pliki diff s mile
    widziane, ale prosz dolczy rownie opis problemu, gdy czasem ciko jest
    wycign wnioski.

    Podrcznik  ten powstal pierwotnie na bazie uniksowych stron man
    napisanych przez Davida MacKenzie i aktualizowanych  przez  Jima
    Meyeringa.  Autorytatywn  dokumentacj jest obecnie dokumentacja w
    formacie info; strony man nie s ju rozwijane i  aktualizowane.
    Franc,ois Pinard wykonal wstpn konwersj do formatu Texinfo. Karl Berry
    wykonal indeksy, troch reorganizacji i edycji wynikow.  Richard
    Stallman wniosl swoj zwykly nieoceniony wgld w calo procesu.

ZAWARTO PAKIETU

    Obecnie pakiet narzdzi powlokowych GNU zawiera kilkadziesit programow:

  Wypisywanie tekstu
    Polecenia wywietlajce lacuchy tekstowe
      echo    wypisuje wiersz tekstu
      printf   formatuje i wypisuje dane
      yes     wypisuje lacuch a do przerwania programu

  Warunki
    Polecenia przydatne przede wszystkim z uwagi na ich kod zakoczenia, nie
    za wywietany wynik. Std, czsto uywane s jako warunek instrukcji `if'
    powloki lub te jako ostatnie polecenie potoku.
      false    nic nie robi, zwraca niepowodzenie
      true    nic nie robi, zwraca powodzenie
      test    sprawdza typy plikow, porownuje wartoci
      expr    rozwija (interpretuje) wyraenia

  Przekierowanie
    Powloki Uniksow powszechnie zapewniaj kilka postaci "przekierowania" --
    sposobow zmiany rodla wejcia lub celu wyjcia polecenia. Jednak jedno
    przydatne przekierowanie wykonywane jest przez odrbne polecenie, nie
    przez powlok:
      tee     przekierowuje wyjcie do wielu plikow

  Operacje na nazwach plik'ow
    Polecenia do manipulacji nazwami plikow
      basename  obcina katalog i przyrostek z nazwy pliku
      dirname   obcina niekatalogowy przyrostek nazwy pliku
      pathchk   sprawdza przenono nazwy pliku

  Kontekst pracy
    Polecenia wywietlajce lub zmieniajce kontekst, w ktorym pracujesz:
    biecy katalog, ustawienia terminala i tak dalej. Zobacz take polecenia
    zwizane z uytkownikiem, w nastpnej sekcji.
      pwd     wypisuje katalog roboczy
      stty    wypisuje lub zmienia charakterystyki terminala
      printenv  wypisuje zmienne rodowiska
      tty     wypisuje nazw pliku terminala

  Informacja o uytkowniku
    Polecenia wypisujce  informacje  zwizane  z  uytkownikiem:  nazwy
    zgloszeniowe, grupy i tak dalej.
      id     wypisuje rzeczywisty i efektywny uid i gid
      logname   wypisuje biec nazw zgloszeniow (loginname)
      whoami   wypisuje efektywny id uytkownika
      groups   nazwy grup, do ktorych naley uytkownik
      users    nazwy aktualnie zalogowanych uytkownikow
      who     wypisuje kto jest obecnie zalogowany

  Kontekst systemowy
    Polecenia wypisujce lub zmieniajce informacj ogolnosystemow.
      date    wypisuje lub ustawia dat i czas systemowy
      uname    wypisuje informacj o systemie
      hostname  wypisuje lub ustawia nazw systemu
      hostid   wypisuje numeryczny identyfikator systemu

  Zmienione wywo/lywanie polece
    Polecenia uruchamiajce inne polecenia w kontekcie ronicym si od
    biecego: zmienionym rodowisku, jako inny uytkownik itp.
      chroot   zmienia katalog glowny (korze)
      env     zmienia zmienne rodowiska
      nice    zmienia priorytet obslugi zada
      nohup    uodpornia na sygnal zawieszenia wykonywania
      su     zmienia id uytkownika i grupy

  Op'onianie
      sleep    pauzuje przez zadany czas

  Operacje numeryczne
    Programy wykonujce operacje zwizane z liczbami.
      factor   pokazuje czynniki liczby
      seq     wypisuje cigi liczb

OPCJE WSP'OLNE

    Pewne opcje dostpne s we wszystkich opisywanych programach (naprawd
    powinien je przyjmowa kady z programow GNU). Odstpstwa od tej zasady s
    jawnie opisane w dokumentacji danego  polecenia.  `--help'  lub
    `--version' traktowane s jako opcja tylko jeli wystpuj jako jedyny
    argument wiersza polece.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i list wszystkich
       dostpnych opcji, pomylnie koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i pomylnie koczy prac.

FORMATY WPROWADZANIA DATY

    Ta sekcja opisuje tekstowe postaci daty akceptowane przez programy GNU.
    S to lacuchy znakowe, ktore moesz, jako uytkownik, poda jako argumenty
    ronych programow. Nie jest tu opisany interfejs C (poprzez funkcj
    getdate).

    Mimo, e opisywana skladnia daty umoliwia przedstawienie dowolnej daty
    od roku zerowego naszej ery, to liczby calkowite komputera nie s
    wystarczajco due dla takich (wzgldnie)  dlugich  okresow  czasu.
    Najwczeniejsz  dat  jaka jest dozwolona semantycznie w systemach
    uniksowych jest polnoc 1 stycznia 1970 czasu uniwersalnego (UTC).

  Og'olna sk/ladnia daty
    "Data" jest lacuchem znakowym (moe by pusty) zawierajcym  wiele
    elementow rozdzielonych bialymi znakami. Bialy znak moe by pominity
    jeli nie spowoduje to niejednoznacznoci. Pusty lacuch oznacza pocztek
    dzisiejszego dnia (tj.polnoc). Kolejno elementow jest nieistotna.
    Lacuch daty moe zawiera wiele ronych odmian elementow:
      * dat kalendarzow
      * czas dnia (godzin)
      * stref czasow
      * dzie tygodnia
      * element wzgldny
      * czyste liczby
    Opiszemy poniej po kolei kady z typow elementu daty.

    W wikszoci kontekstow kilka liczb moe  by  zapisanych  slownie.
    Najbardziej przydaje si to do okrelania elementow dnia tygodnia lub
    elementow wzgldnych (patrz poniej). Oto lista: `first' (pierwszy) dla
    1, `next' (nastpny) dla 2, `third' (trzeci) dla 3, `fourth' (czwarty)
    dla 4, `fifth' dla 5, `sixth' dla 6, `seventh' dla 7, `eighth' dla 8,
    `ninth' dla 9, `tenth' dla 10, `eleventh' dla 11 i `twelfth' dla 12.
    Rownie, `last' (ostatni) oznaczajcy dokladnie -1.

    Kiedy w ten sposob zapisywany jest miesic, wci traktowany jest tak,
    jakby zostal zapisany liczbowo, zamiast potraktowania w sposob "w pelni
    zgodny z wymow"; zmienia to dozwolone lacuchy.

    Wielko liter w datach jest calkowicie ignorowana. Pomidzy nawiasami
    okrglymi mona umieszcza komentarze, poki zawarte nawiasy s poprawnie
    zagniedone. Mylniki, po ktorych nie wystpuj cyfry s obecnie ignorowane.
    Wiodce zera w liczbach s ignorowane.

  Zapis daty kalendarzowej
    "Zapis daty kalendarzowej" okrela dzie roku. Podawany jest rozmaicie, w
    zalenoci od tego, czy miesic okrelono liczbowo czy slownie. Wszystkie
    te lacuchy okrelaj t sam dat kalendarzow:
      1970-09-17      # ISO 8601.
      70-9-17       # zalo 19xx dla 69 do 99, 20xx dla 00 do 68.
      70-09-17       # wiodce zera s ignorowane.
      9/17/72       # powszechny zapis amerykaski.
      24 September 1972
      24 Sept 72      # wrzesie (September) ma specjalny skrot.
      24 Sep 72      # zawsze dozwolone trzyliterowe skroty.
      Sep 24, 1972
      24-sep-72
      24sep72
    Mona te omin rok. W takim przypadku, uywany jest ostatnio okrelony rok,
    lub rok biecy, jeli nie okrelono adnego. Na przyklad:
      9/17
      sep 17
    A oto reguly...

    Dla miesicy podanych liczbowo dozwolony jest format liczbowy ISO 8601
    postaci `ROK-MIESIC-DZIE', gdzie ROK jest dowoln liczb calkowit, MIESIC
    jest liczb od 01 do 12, za DZIE jest liczb od 01 do 31. Jeli liczba
    jest mniejsza ni dziesi to musi by zapisana z zerem wiodcym. Jeeli ROK
    jest wynosi 68 lub mniej, to dodawane jest do niego 2000; w przeciwnym
    razie, jeli ROK jest mniejszy od 100, to jest do niego dodawane 1900.
    Akceptowana jest konstrukcja postaci `MIESIC/DZIE/ROK', popularna w
    Stanach Zjednoczonych. Rownie `MIESIC/DZIE', z pominiciem roku.

    Miesice slownie mog by zapisane w pelnej formie: `January' (stycze),
    `February' (luty), `March' (marzec), `April' (kwiecie), `May' (maj),
    `June' (czerwiec), `July' (lipiec), `August' (sierpie), `September'
    (wrzesie), `October' (padziernik), `November' (listopad) lub `December'
    (grudzie). Slowne okrelenia miesicy mog by skracane do pierwszych
    trzech liter, z moliwym dodaniem kropki koczcej skrot. Dozwolony jest
    rownie zapis `Sept' zamiast `September'.

    Przy slownym zapisie miesicy data kalendarzowa moe by podana na jeden z
    poniszych sposobow:
      DZIE MIESIC ROK
      DZIE MIESIC
      MIESIC DZIE ROK
      DZIE-MIESIC-ROK
    Albo, pomijajc rok:
      MIESIC DZIE

  Zapis czasu (godziny)
    "Zapis czasu" w lacuchach daty okrela czas (godzin) zadanego dnia. Oto
    kilka przykladow, oznaczajcych t sam godzin:
      20:02:0
      20:02
      8:02pm
      20:02-0500   # w strefie EST (Eastern US Standard Time)
    Ogolniej, czas moe zosta podany jako `GODZINA:MINUTA:SEKUNDA', gdzie
    GODZINA jest liczb od 0 do 23, MINUTA liczb od 0 do 59, za SEKUNDA
    liczb od 0 do 59. Czlon `:SEKUNDA' mona pomin, jest on wowczas
    przyjmowany jako zero.

    Jeli po okreleniu czasu wystpuje `am' lub `pm' (lub `a.m.' czy `p.m.'),
    to GODZINA ograniczona jest do zakresu od 1 do 12 a `:MINUTA' moe by
    pominita (przyjmowana za zero). `am' wskazuje na pierwsz polow dnia,
    `pm' na drug polow. W tej notacji, godzina 12 poprzedza godzin 1:
    polnoc jest zapisywana jako `12am', za poludnie jako `12pm'.

    Po zapisie czasu moe rownie wystpi okrelenie korekty z uwagi na stref
    czasow. Jest ono wyraane jako `ZGGMM', gdzie Z jest znakiem `+' lub
    `-', GG jest liczb godzin ronicy dla strefy a MM liczb minut.  Podanie
    w ten sposob strefy czasowej wymusza interpretacj podanego czasu
    wzgldem czasu uniwersalnego (UTC - Coordinated Universal  Time),
    uniewaniajc wczeniejsze okrelenia strefy czasowej czy lokalnej strefy
    czasowej. Cz opisujca MINUTY w okreleniu czasu nie moe by pomijana,
    jeli uywana jest korekta z uwagi na stref czasow. Jest to jedyny sposob
    okrelania korekty strefy czasowej o ulamkowe czci godziny.

    Mona poda korekt `am'/`pm' albo korekt z uwagi na stref czasow, ale nie
    obie jednoczenie.

  Strefa czasowa
    Element  typu "strefa czasowa" okrela midzynarodow stref czasow,
    wskazywan przez niewielki zestaw liter. S one obslugiwane w celu
    zachowania wstecznej zgodnoci. Ich uywanie nie jest jednake zalecane,
    gdy praktycznie s one dwuznaczne: na przyklad, skrot `EST' posiada inne
    znaczenie w Australii, a inne w Stanach Zjednoczonych. Zawarte w nim
    kropki s ignorowane. Wojskowe miana stref czasowych uywaj pojedynczych
    liter.  Obecnie jako pozycje typu strefa czasowa mog by przedstawiane
    wylcznie strefy o przesuniciu o calkowit liczb godzin.  W poprzedniej
    sekcji znajdziesz opis precyzyjniejszego sterowania korekt z uwagi na
    stref czasow.

    Poniej podano wiele stref czasowych (z wylczeniem stref "czasow
    letnich"), uporzdkowanych wedlug przesunicia w czasie (parametr GODZINA
    strefy).

    -1200 `Y' wojskowo.

    -1100 `X' wojskowo.

    -1000 `W' wojskowo.

    -0900 `V' wojskowo.

    -0800 `PST' dla amerykaskiej strefy Pacific Standard, za `U' wojskowo.

    -0700 `MST' dla amerykaskiej strefy Mountain Standard,  za  `T'
       wojskowo.

    -0600 `CST' dla amerykaskiej strefy Central Standard, za `S' wojskowo.

    -0500 `EST' dla amerykaskiej strefy Eastern Standard, za `R' wojskowo.

    -0400 `AST'  dla  amerykaskiej strefy Atlantic Standard, za `Q'
       wojskowo.

    -0300 `P' wojskowo.

    -0200 `O' wojskowo.

    -0100 `N' wojskowo.

    +0000 `GMT' dla redniego czasu Greenwich (Greenwich Mean), `UT' dla
       czasu uniwersalnego, `UTC' dla Coordinated Universal, `WET' dla
       czasu zachodnioeuropejskiego (Western European), za `Z' dla ISO
       8601 i zapisu wojskowego.

    +0100 `A' wojskowo, `CET' dla czasu rodkowoeuropejskiego (Central
       European), `MET' dla Midden Europesche Tijd (holenderski), and
       `MEZ' dla Mittel-Europa"ische Zeit (Niemcy).

    +0200 `B' wojskowo, za `EET' dla wschodnioeuropejskiego (Eastern
       European).

    +0300 `C' wojskowo.

    +0400 `D' wojskowo.

    +0500 `E' wojskowo.

    +0600 `F' wojskowo.

    +0700 `G' wojskowo.

    +0800 `H' wojskowo.

    +0900 `I' wojskowo, za `JST' dla strefy japoskiej (Japan Standard).

    +1000 `GST' dla amerykaskiej strefy Guam (Guam Standard), za `K'
       wojskowo.

    +1100 `L' wojskowo.

    +1200 `M' wojskowo, za `NZST' dla strefy nowozelandzkiej (New Zealand
       Standard).

    Istnieje wiele stref czasowych wynikajcych z oszczdzania  wiatla
    dziennego ("czas letni", strefy DST - daylight-saving time). Rownie
    umieszczajc po okreleniu strefy zwyklej lacuch `DTS' jako odrbne slowo
    (tj. oddzielone bialymi znakami), mona poda odpowiedni stref czasow
    oszczdzania energii.

    -0700 `PDT' dla amerykaskiej strefy Pacific Daylight.

    -0600 `MDT' dla amerykaskiej strefy dla Mountain Daylight.

    -0500 `CDT' dla amerykaskiej strefy Central Daylight.

    -0400 `EDT' dla amerykaskiej strefy Eastern Daylight.

    -0300 `ADT' dla amerykaskiej strefy Atlantic Daylight.

    +0100 `BST' dla brytyjskiego czasu letniego (British Summer) oraz
       `WEST'  dla  zachodnioeuropejskiego czasu letniego (Western
       European Summer).

    +0200 `CEST' dla rodkowoeuropejskiego czasu letniego (Central European
       Summer), `MEST' dla Midden Europesche S. Tijd (holenderski) oraz
       `MESZ' dla Mittel-Europa"ische Sommerzeit (Niemcy).

    +1300 `NZDT' dla nowozelandzkiego czasu New Zealand Daylight.

  Dzie tygodnia
    Bezporednie powolanie si na dzie tygodnia bdzie wystpowa po dacie
    (tylko jeli to konieczne) w celu okrelenia takiego dnia tygodnia w
    przyszloci.

    Dni tygodnia mog by pisane w postaci pelnej: `Sunday' (niedziela),
    `Monday'  (poniedzialek),  `Tuesday' (wtorek), `Wednesday' (roda),
    `Thursday' (czwartek), `Friday' (pitek) lub `Saturday' (sobota).  Mona
    je skraca do pierwszych trzech liter, opcjonalnie zakoczonych kropk.
    Dozwolone s take specjalne skroty `Tues' dla wtorku (Tuesday), `Wednes'
    dla rody (Wednesday) oraz `Thur' lub `Thurs' dla czwartku (Thursday).

    Dzie tygodnia moe by poprzedzony liczb, by wyrazi przesunicie w czasie
    o dan liczb tygodni. Najlepiej uywany jest w wyraeniach takich jak
    `third monday' (trzeci poniedzialek). W tym kontekcie dopuszczalne s
    rownie `last DZIE' lub `next DZIE'; przesuwaj one o tydzie wstecz lub w
    przod w stosunku do dnia reprezentowanego przez DZIE.

    Przecinek nastpujcy po okreleniu dnia tygodnia jest jest ignorowany.

  Elementy wzgldne w /lacuchach dat
    "Elementy wzgldne" wskazuj na dat przesunita wzgldem danej (lub daty
    biecej, jeli nie podano innej) w przod i wstecz. Efekty elementow
    wzgldnych sumuj si. Oto kilka przykladow:
      1 year    # 1 rok
      1 year ago  # 1 roku temu
      3 years    # 3 lata
      2 days    # 2 dni
    Jednostk przemieszczenia w czasie mona wybra przy pomocy lacucha year
    lub month dla przesunicia odpowiednio o cale lata lub miesice. S to
    jednostki do rozmyte, gdy lata i miesice nie maj jednakowej dlugoci.
    Precyzyjniejszymi jednostkami s fortnight, czyli okres 14 dni, week
    (tydzie) majcy 7 dni, day (dzie) majcy 24 godziny, hour (godzina) o 60
    minutach, minute (minuta) lub min o 60 sekundach i second (sekunda) lub
    sec o dlugoci jednej sekundy. Przyrostek s, oznaczajcy w jzyku
    angielskim liczb mnog, dolczony do tych jednostek jest akceptowany i
    ignorowany.

    Jednostka czasu moe zosta poprzedzona mnonikiem, podanym jako liczba
    (moe by ze znakiem). Liczby bez znaku traktowane s jako liczby dodatnie
    ze znakiem. Brak liczby oznacza mnonik 1. Nastpujce po elemencie
    wzgldnym slowo ago (..temu) jest rownowane poprzedzeniu jednostki
    dodatkowym mnonikiem o wartoci -1.

    Lacuch znakow tommorow (jutro) ma warto jednego dnia w przyszloci
    (rownowane day), lacuch yesterday (wczoraj) ma warto jednego dnia w
    przeszloci (rownowany day ago, dzie temu).

    Lacuchy  now  (teraz)  lub today (dzi) s jednostkami wzgldnymi
    odpowiadajcymi zerowemu przesuniciu w czasie; bior si one z tego, e
    przesunicie w czasie o wartoci zerowej reprezentuje biecy czas, jeli
    nie zostanie to zmienione przez poprzedzajce elementy.  Lacuchow
    okrelajcych biecy czas mona uy do uwydatnienia innych elementow, jak w
    `12:00 today' (12:00 dzi). Lacuch this (ten) ma rownie znaczenie
    przesunicia w czasie o zerowej wartoci, ale uywany jest raczej w
    lacuchach daty jak `this thursday' (ten czwartek).

    Gdy element wzgldny powoduje, e data wynikowa przekracza granic midzy
    DST (np.czasem letnim, zobacz podsekcja `Strefa czasowa') a czasem
    zwyklym (nie-DST), lub odwrotnie, godzina jest korygowana stosownie do
    czasu lokalnego.

  Czyste liczby w /lacuchach daty
    Dokladna interpretacja czystej liczby dziesitnej zaley od kontekstu w
    lacuchu znakowym okrelajcym dat.

    Jeeli liczba dziesitna ma posta RRRRMMDD i nie pojawia si przez ni aden
    inny element daty kalendarzowej (patrz `Zapis daty kalendarzowej'), to
    RRRR odczytywane jest jako rok, MM jako numer miesica a DD jako dzie
    miesica opisywanej daty.

    Jeeli liczba dziesitna ma posta GGMM i w lacuchu daty nie pojawia si
    przed ni aden inny element okrelajcy czas, to GG jest odczytywane jako
    godzina a MM jako minuty godziny opisywanego czasu dnia. MM moe by te
    pominite.

    Jeli po lewej stronie liczby pojawia si zarowno data kalendarzowa jak i
    czas, ale nie ma elementu wzgldnego, to liczba uniewania wczeniej
    okrelony rok.

  Autorzy `getdate'
    `getdate' zostalo pierwotnie zaimplementowane przez Stevena M. Bellovin
    (<smb@research.att.com>)  podczas  pobytu  w  Chapel Hillwhile na
    University of North Carolina. Kod zostal poniej nieco zmodyfikowany
    przez kilku ludzi na Usenecie, a nastpnie gruntownie zmieniony przez
    Richa $alz (<rsalz@bbn.com>) i Jima Berets (<jberets@bbn.com>) w
    sierpniu 1990. Rozmaite wersje dla systemu GNU zrobil David MacKenzie,
    Jim Meyering i inni.

    Rozdzial ten zostal pierwotnie utworzony przez Franc,oisa Pinard
    (<pinard@iro.umontreal.ca>) z kodu rodlowego `getdate.y', a nastpnie
    poprawiony przez K. Berry (<kb@cs.umb.edu>).

ZOBACZ TAKE

    echo(1)   wypisuje wiersz tekstu

    printf(1)  formatuje i wypisuje dane

    yes(1)   wypisuje lacuch a do przerwania programu

    false(1)  nic nie robi, zwraca niepowodzenie

    true(1)   nic nie robi, zwraca powodzenie

    test(1)   sprawdza typy plikow, porownuje wartoci

    expr(1)   rozwija (interpretuje) wyraenia

    tee(1)   przekierowuje wyjcie do wielu plikow

    basename(1) obcina katalog i przyrostek z nazwy pliku

    dirname(1) obcina niekatalogowy przyrostek nazwy pliku

    pathchk(1) sprawdza przenono nazwy pliku

    pwd(1)   wypisuje katalog roboczy

    stty(1)   wypisuje lub zmienia charakterystyki terminala

    printenv(1) wypisuje zmienne rodowiska

    tty(1)   wypisuje nazw pliku terminala

    id(1)    wypisuje rzeczywisty i efektywny uid i gid

    logname(1) wypisuje biec nazw zgloszeniow

    whoami(1)  wypisuje efektywny id uytkownika

    groups(1)  nazwy grup, do ktorych naley uytkownik

    users(1)  nazwy aktualnie zalogowanych uytkownikow

    who(1)   wypisuje, kto jest obecnie zalogowany

    date(1)   wypisuje lub ustawia dat i czas systemowy

    uname(1)  wypisuje informacj o systemie

    hostname(1) wypisuje lub ustawia nazw systemu

    hostid(1)  wypisuje numeryczny identyfikator systemu

    chroot(1)  zmienia katalog glowny

    env(1)   zmienia zmienne rodowiska

    nice(1)   zmienia priorytet obslugi zada

    nohup(1)  uodpornia na sygnal zawieszenia wykonywania

    su(1)    zmienia id uytkownika i grupy

    sleep(1)  pauzuje przez zadany czas

    factor(1)  pokazuje czynniki liczby

    seq(1)   wypisuje cigi liczb

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.