Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    shred - bezpiecznie usuwa plik, najpierw nadpisujc go, by ukry zawarto

SK/LADNIA

    shred [opcje] plik[...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo shred
    lub
       info shred.

    shred nadpisuje urzdzenia lub pliki, pomagajc uchroni dane przed
    odzyskaniem nawet za pomoc bardzo drogiego sprztu.

    Normalnie gdy usuwamy plik (zobacz rm (1)), dane nie s faktycznie
    niszczone.  Niszczony jest wylcznie indeks wskazujcy, gdzie jest
    przechowywany plik, a  miejsce  jest  udostpniane  do  ponownego
    wykorzystania.  Istniej  narzdzia odzyskiwania skasowanych danych
    usilujce odtworzy indeks i potrafice odzyska plik, jeli czci nie byly
    ponownie uyte.

    Na zajtych systemach z prawie pelnymi napdami, miejsce moe zosta
    ponownie wykorzystane w cigu kilku sekund. Nie ma jednak sposobu, by si
    co do tego upewni. Jeeli posiadamy istotne dane, chcemy by pewni, e
    odtworzenie nie jest moliwe, w tym celu faktycznie nadpisujc plik
    nieistotnymi danymi.

    Jednak nawet po takim nadpisaniu, moliwe jest zabranie dysku do
    laboratorium i uycie ronego czulego (i kosztownego) sprztu do ogldnicia
    ladow "echa" pierwotnych danych pod danymi, ktore je nadpisaly. Jeeli
    dane zostaly nadpisane tylko jednokrotnie, to nie jest to nawet takie
    trudne.

    Najlepszym sposobem usunicia czego nieodwracalnie jest zniszczenie jego
    nonika kwasem, stopienie lub podobne czynnoci. Dla tanich nonikow
    wymienialnych, jak dyskietki, jest to metoda zalecana. Jednak dyski
    twarde s drogie i trudne  do  stopienia,  wic  narzdzie  shred
    [tlum:niszczarka, shred oznacza cicie na paski] probuje osign podobny
    efekt w sposob nieniszczcy.

    Posluguje si ono wieloma kolejnymi nadpisywaniami, z wzorcami danych
    dobranymi tak, aby zmaksymalizowa szkody wyrzdzane starym danym. Mimo,
    e dziala to take na dyskietkach, to wzorce zaprojektowane s dla
    uzyskania najlepszego efektu na dyskach twardych. Wicej szczegolow
    znale mona w kodzie rodlowym oraz wystpieniu Petera Gutmanna `Secure
    Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory', z materialow
    Szostego Sympozjum Bezpieczestwa USENIX (San Jose, California, 22-25
    lipca 1996).

    Zauwa, i w shred poczyniono pewne bardzo istotne zaloenie: e uywany
    system plikow nadpisuje dane w miejscu. Taki jest tradycyjny sposob
    wykonywania tej operacji, ale wiele wspolczesnych projektow systemow
    plikow nie spelnia tego zaloenia. Wyjtki obejmuj:

      * Systemy plikow oparte o rejestracj (log) lub dziennik zmian
       (journaling), jak dostarczane z AIX czy Solarisem.

      * Systemy plikow zapisujce nadmiarowe dane i dzialajce nawet jeli
       ktory z zapisow zawiedzie, tak jak systemy plikow bazujce na
       RAID.

      * Systemy  plikow tworzce tzw.snapshots ("zdjcia stanu"), jak
       Network Appliance NFS server.

      * Systemy plikow z buforowaniem (cache) w tymczasowych miejscach,
       jak klienci NFS wersji 3.

      * Kompresowane systemy plikow.

    Jeli nie mamy pewnoci jak dziala nasz system plikow, powinnimy zaloy, e
    nie nadpisuje danych w miejscu, co oznacza, e shred nie moe w sposob
    godny zaufania dziala na zwyklych plikach tego systemu.

    Mowic ogolnie, pewniej jest niszczy dane calego urzdzenia ni pliku, gdy
    obchodzi si wowczas problem konstrukcji systemu plikow wspomniany
    powyej. Jednak nawet niszczenie danych z calych urzdze nie zawsze jest
    calkowicie godne zaufania. Na przyklad, wikszo dyskow zaznacza bldne
    sektory w sposob niewidzialny dla aplikacji; jeeli zle sektory zawieraj
    wane dane, shred nie bdzie w stanie ich zniszczy.

    shred nie podejmuje adnych prob wykrycia lub zgloszenia  takich
    klopotow, tak jak nie usiluje niczego robi z kopiami zapasowymi.
    Jednak, poniewa pewniejsze jest "niszczenie" za jego pomoc calych
    urzdze ni plikow, shred domylnie nie obcina ani nie usuwa pliku
    wynikowego. Takie zachowanie jest bardziej odpowiednie dla urzdze,
    ktore zwykle nie mog by obcite (trunctated) ani nie powinny by usuwane.

OPCJE

    -f, --force
       W  razie  potrzeby  zmienia prawa dostpu tak, by umoliwi
       nadpisanie.

    -N, -n N, --iterations=N
       Nadpisuje N razy. Domylnie shred wykonuje nadpisanie 25 razy.
       Wystarcza  to,  by kady ze wszystkich przydatnych wzorcow
       nadpisania zostal uyty przynajmniej jednokrotnie. Moliwe jest
       zmniejszenie liczby cykli nadpisania, by oszczdzi na czasie, lub
       zwikszenie jej jeli mamy mnostwo czasu do zmarnowania.

    -s N, --size=N
       Niszczy N pocztkowych bajtow pliku. Domylnie niszczony jest caly
       plik. Po N moe wystpi skrot jednostki (wielokrotnoci) jak k, M,
       G). Zobacz `Rozmiar bloku' w podrczniku fileutils (1).

    -u, --remove
       Po zniszczeniu pliku przez nadpisanie obcina go (jeli to moliwe)
       i usuwa.  Jeeli plik posiada wiele dowiza to usunite dostanie
       tylko dowizanie o podanych nazwach.

    -v, --verbose
       Pokazuje postpy sterylizacji.

    -x, --exact
       Nie zaokrgla rozmiarow pliku do nastpnego pelnego  bloku.
       Normalnie  shred  zaokrgla rozmiar pliku w gor do pelnej
       wielokrotnoci rozmiaru bloku systemu plikowego, co pozwala na
       pelne wymazanie ostatniego bloku pliku. Opcja ta zakazuje
       takiego zachowania.

    -z, --zero
       Dodaje kocowe nadpisanie zerami by ukry niszczenie.  Normalnie
       ostatni przebieg nadpisywania odbywa si przy uyciu danych
       losowych. Jeli mialo by si to rzuca w oczy na dysku (na
       przyklad, dlatego e wyglda jak zaszyfrowane dane) czy te po
       prostu sdzimy, e tak jest porzdniej, opcja --zero doklada
       dodatkowy przebieg nadpisywania ze wszystkimi bitami zerowymi.
       Przebieg ten nie jest wliczany do liczby cykli podanej opcj
       --iterations.

    -   Niszczy standardowe wyjcie.

       Argument ten traktowany jest jak opcja. Jeeli uyto powszechnej
       opcji -- do wskazania koca opcji wiersza polece, to - zostanie
       zinterpretowane jako zwykla nazwa pliku.

       Przeznaczeniem  tej  opcji jest niszczenie usunitego pliku
       tymczasowego. Na przyklad
            i=`tempfile -m 0600`
            exec 3<>"$i"
            rm -- "$i"
            echo "Hello, world" >&3
            shred - >&3
            exec 3>-
       Zauwa, e wydanie polecenia powloki shred - >plik nie zniszczy
       zawartoci pliku, gdy obcina ono plik przed wywolaniem samego
       shred. Zamiast tego naley posluy si poleceniem shred plik lub
       (uywajc powloki zgodnej z powlok Bourne'a) shred - 1<>plik.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Colina Plumb.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    rm(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.