Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    slrn - Latwy w uyciu czytnik news oparty o NNTP

NOTKA DOKUMENTACYJNA

    Ta  dokumentacja jest troch przedawniona. Zachcamy do obejrzenia
    slrn/changes.txt i slrn/doc/slrn.rc z dystrybucji slrn. S tam bardziej
    aktualne dane. Zobacz te http://space.mit.edu/%7Edavis/slrn.html .

SK/LADNIA

    slrn [ -n ] [ -h nazwa-serwera-nntp ] [ -f plik-newsrc ] [ -create ] [
    -C ] [ -help ]

OPIS

    slrn jest latwym w uyciu, lecz potnym czytnikiem news, opartym o NNTP.
    Opiera si on w duym zakresie na bibliotece programowania S-Lang , dajc
    w wyniku dostp do wielu jej wlaciwoci.

    Jeli w linii komend nie podano adnego serwera poprzez opcj -h , uyty
    zostanie serwer, okrelony przez zmienn rodowiskow NNTPSERVER. Opcja -f
    okresla, ktorego pliku newsrc naley uy. Jeli aden nie zostanie podany,
    domylnie zostanie uyty .jnewsrc. Warto ta moe by na serwerze ustawiona
    poprzez plik konfiguracyjny .slrnrc.

    Opcja -create powinna by uywana podczas pierwszego polczenia slrn z
    konkretnym serwerem. Powoduje to, e slrn odczytuje cal list dostpnych
    na serwerze grup i umieszcza je w pliku newsrc. Jeli polczenie NNTP nie
    jest najszybsze, proces ten moe zaj kilka minut. Na szczcie dzieje si
    to tylko podczasu uywania flagi -create.

    Jeli w linii komend podane jest -C, robione jest zaloenie, e terminal
    obsluguje  kolory.  Kolory  mog  by  podawane  przy uyciu pliku
    inicjalizacyjnego .slrnrc.  Jeli obecna jest opcja -n, nie bdzie
    dokonywane sprawdzanie nowych grup dyskusyjnych. Moe to zaowocowa
    szybszym uruchamianiem.

PODSTAWOWA OBS/LUGA

    Uywanie slrn jest do proste. Zazwyczaj proste wpisanie slrn spowoduje
    polczenie z serwerem news. Po uruchomieniu, slrn sprawdza czy nie
    pojawily si nowe grupy i automatycznie si do nich podlcza. Po tym
    etapie, slrn przechodzi do trybu ``pelnoekranowego'', gdzie uytkownik
    moe si wypisa z jednej, lub wikszej iloci grup.  slrn Wywietla list
    grup w nastpujcy sposob:

    -> 3   sci.research.postdoc         689-705
      1   comp.databases.olap         1-1
      4   rec.antiques.radio+phono       1-4
      1   comp.emulators.ms-windows.win    339-349
     113   comp.unix.questions         74401-74513
     11   gnu.ghostscript.bug         4874-4884
     100   alt.music.pink-floyd         7941-8040
     11   rec.sport.baseball.analysis     239-249
      3   rec.sport.baseball.data       267-269
     13   sci.physics.electromag        1159-1171
     65   comp.sys.ibm.pc.hardware.systems   4754-4818
      5   sci.physics.particle         1069-1073
      2   comp.sources.x            2362-2363
      2   comp.unix.user-friendly       2603-2604

    rodkowa  kolumna  pokazuje  nazw  grupy dyskusyjnej, a lewa ilo
    nieprzeczytanych artykulow. Po prawej mamy zakresy artykulow, obecnych
    na serwerze. Zwro uwag na obecno -> w pierwszej kolumnie, w linii
    `sci.research.postdoc'. Symbol ten jest uywany przez slrn jako wskanik,
    pokazujcy obecnie wybran lini. Moe by poruszany w gor i w dol przy
    uyciu strzalek. Nacinicie RETURN, lub spacji spowoduje w tym momencie
    wybranie grupy `sci.research.postdoc'. Pojawi si wtedy nowy ekran,
    ktory wyglda nastpujco:

    ->-  703  (P) Lecturer in Comp.    dumontet@nuri.inria.fr (dumo
     -  704  Research & Developnment   dumontet@nuri.inria.fr (dumo
     -  705  Re: Example of proposal   shinbrot@bart.chem-eng.nwu.e

    Kada linia sklada si tu z czterech pol i ewentualnie z kursora ->.
    Pierwsze pole okresla czy artykul byl przeczytany, czy nie. Kreska ( -
    ) w pierwszym polu oznacza, e artykul nie zostal przeczytany.  Poniewa
    kreska pojawia si w pierwszym polu dla wszystkich trzech wypisanych
    wyej linii, wnioskiem jest, e aden z tych artykulow nie zostal jeszcze
    zaznaczony jako przeczytany. Jeli w polu tym wystpilaby litera d,
    oznaczaloby to, e artykul zostal przeczytany. Obecnie wybrany artykul
    moe  zmienia stan read na unread i odwrotnie. Zaznaczenia jako
    nieprzeczytany dokonuje si, przyciskajc klawisz u. Klawisz d z kolei
    sluy do zaznaczania artykulu znakiem przeczytanego. Klawisz c uywany
    jest do zaznaczania jako przeczytane wszystkich artykulow (Jest to
    najlepszy sposob uywania czytnika: przejrzyj artykuly, szukajc czego
    interesujcego, a tu przed przejciem do nastpnej grupy nacinij `c').

    Kolejne pole zawiera numer artykulu na serwerze. Trzecie i czwarte pole
    zawieraj temat artykulu i jego autora.

    Nacinicie spacji, lub RETURN utworzy nastpne okno i wywietli zawarto
    wybranego artykulu. Okno sklada si bdzie teraz z dwoch okien - jednego
    duego i jednego malego. Due okno, okrelane jako okno artyku/lu bdzie
    zawiera obecnie wybrany artykul. Male okno, okrelane jako  okno
    podsumowania bdzie zawiera list artykulow, podobn do tej poprzedniej.
    Do przewijania artykulu w dol mona uywa spacji, a do przewijania w gor
    mona uywa klawiszy DELETE lub `B'. Strzalki gora/dol poruszaj kursorem
    -> w oknie podsumowania. Aby usun okno artyku/lu, nacinij klawisz h.
    Spowoduje to powikszenie okna podsumowania na pelny ekran.

    Do wyslania odpowiedzi na wiadomo (followup), uywa si klawisza f. Aby
    wroci do listy grup, nacinij klawisz Q.

DOMYLNE WIZANIA KLAWISZY

    Wizana te s zawsze dostpne:

    ?   Pomoc

    PageUp Ctrl-U
       Ekran w gor

    PageDn Ctrl-D
       Ekran w dol

    Ctrl-Z Zawie program

    Na poziomie grup dyskusyjnych mona uywa tych klawiszy:

    SPACJA Wybierz artykuly z biecej grupy.

    Strza/lka w g'or P
        Przejd do poprzedniej grupy

    Strza/lka w d'o/l
        Przejd do nastpnej grupy

    q    Zakocz program

    p    Wylij artykul

    l    Wlcz/wylcz wywietlanie grup, ktore nie zawieraj artykulow
        nieprzeczytanych.

    L    Wlcz wywietlanie grup, do ktorych nie jeste zapisany (mona si
        tak zapisa)

    u    Wypisz si z biecej grupy

    s    Zapisz si na biec grup

    c    Zaznacz wszystkie artykuly biecej grupy jako przeczytane.

    a    Zapisz si do podanej grupy

    /    Szukaj grupy, do ktorej jeste zapisany

    G    Odwie grupy z serwera news

    X    Zachowaj .newsrc

    ESC >  Przejd do ostatniej grupy

    ESC <  Przejd do pierwszej grupy

    Nastpujce wizania s dostpne po wybraniu grupy:

    SPACJA Wybierz lub przewijaj do przodu obecnie wybrany artykul

    DELETE, b
        Przewijaj obecnie wybrany artykul do tylu

    d    Zaznacz obecnie wybrany artykul jako przeczytany i przejd do
        nastpnego artykulu nieprzeczytanego.

    u    Zaznacz obecnie wybrany artykul jako nieprzeczytany

    #    Zaznacz  numerycznie  artykul dla wielokrotnego zachowania
        (zobacz komend Numerically tag the article for multiple save
        (see o )

    g    Przejd do nastpnego digest

    h    Ukryj okno artykulu przez powikszenie okna podsumowania do
        pelnego ekranu

    Ctrl-^ Zmniejsz rozmiar okna naglowkowego o jedn lini.

    ^    Zwiksz rozmiar okna naglowkowego o jedn lini.

    f    Wylij odpowied (follow-up) do obecnie wybranego artykulu.

    F    Forwarduj obecnie wybrany artykul do kogo

    r    Odpowiedz bezporednio do autora wybranego artykulu

    o    Zapisz wybrany artykul lub wtek do pliku w formacie unixowej
        skrzynki pocztowej przez doklejenie go do podanego pliku, a
        nastpnie opcjonalne zdekodowanie przez uudecode lub unshar.
        Jeli obecne s zaznaczone numerycznie artykuly (zobacz # ), to
        opcjonalnie zachowaj i zdekoduj zaznaczone artykuly. Wbudowany
        uudekoder moe dekodowa pliki, zawierajce wiele wieloczciowych
        zakodowanych artykulow. Musz one jednak by zaznaczone  w
        odpowiedniej  kolejnoci. Do odznaczenia artykulow mona uy
        klawisza ESC # .

    q    Wyjd z tego okna i przejd do listy grup

    T    Wlcz wywietlanie cytatow

    K    Wlcz scoring

    TAB   Pomi cytaty w artykule

    t    Przelczaj naglowki artykulu midzy  stanem  "schowanym"  i
        "widocznym". Domylnie niewane naglowki s ukrywane.

    Strza/lka w g'or
        Przejd do poprzedniego artykulu

    Strza/lka w d'o/l
        Przejd do nastpnego artykulu

    ESC Strza/lka w d'o/l, RETURN
        Przewi artykul w dol o jedn lini

    <    Przeskocz na pocztek artykulu

    ESC Strza/lka w g'or
        Przewi artykul w gor o jedn lini

    ESC >  Przejd do ostatniego artykulu

    ESC <  Przejd do pierwszego artykulu

    Strza/lka w prawo
        Przewi artykul w prawo

    Strza/lka w lewo
        Przewi artykul w lewo

    n    Przejd do nastpnego nieprzeczytanego artykulu

    o    Dopisz artykul do pliku; opcjonalnie zdekoduj przy pomocy
        uudecode lub shar

    p    Przejd do poprzednio nieprzeczytanego artykulu

    PageUp, PageDn
        Przewi ekran w gor lub w dol list naglowkow.

    /    Szukaj w artykule w kierunku postpowym.

    ?    Szukaj w artykule w kierunku wstecznym.

    a    Szukaj autora w kierunku postpowym.

    A    Szukaj autora w kierunku wstecznym.

    s    Szukaj tematu w kierunku postpowym.

    S    Szukaj tematu w kierunku wstecznym.

    H    Ukryj artykul (spowoduj, by jego okno zniklo)

    N    Przeskocz do nastpnej grupy dyskusyjnej

    j    Przejd do artykulu

    P    Wylij artykul (zobacz te f , slucy do wysylania odpowiedzi
        (follow-up))

    REDNIK Ustaw na obecnym artykule znacznik.

    PRZECINEK
        Powro do poprzednio ustawionego znacznika, ustawiajc wpierw
        znacznik.

    *    Zaznacz artykul jako 'wany' (chroni przed zaznaczeniem artykulu
        jako skasowany)

    |    Przelij artykul do zewntrznej komendy (poprzez lcze)

    ESC Ctrl-C
        Anuluj biecy artykul.

    ESC Ctrl-S
        Zastp biecy artykul przez edycj oryginalengo tekstu.

    c    Zaznacz wszystkie artykuly jako przeczytane

    ESC C  Zaznacz artykuly znajdujce si do tego miejsca jako przeczytane.

    ESC U  Zaznacz  artykuly,  znajdujce  si  do  tego miejsca jako
        nieprzeczytane.

    Ctrl-R, Ctrl-L
        Odwie zawarto ekranu.

    ESC R  Wlcz/wylcz dekodowanie ROT13.

    ESC S  Wlcz/wylcz wtkowanie naglowkow.

    ESC T  Wlcz zwijanie wtkowania naglowkow

    ESC A  Przelczaj midzy metodami wywietlania naglowkow

    ESC p  Znajd naglowek rodzicielski

    ESC Ctrl-P
        Znajd naglowek potomka

    ?    Poka pomoc

    Ctrl-Z Zawie czytnik.

    E    Edytuj parametry score (punktowania), uywajc tego artykulu jako
        wzorca.

ZMIENNE RODOWISKOWE

    slrn uywa nastpujcej listy zmiennych rodowiskowych:

    NNTPSERVER serwer NNTP, z ktorym ma si polcza, jeli nie podano adnego
          podczas uruchamiania slrn.

    EDITOR

    SLANG_EDITOR
          Edytor, ktorego uywa podczas tworzenia wiadomoci. '%s' i
          '%d' mog sluy do przekazywania nazwy pliku i liczby linii.
          Na przyklad, jeli twoim edytorem jest `jed', to moesz uy w
          swoim pliku startowym powloki czego w rodzaju: setenv
          SLANG_EDITOR 'jed %s -g %d'.  Jeli uywasz basha, moesz
          zamiast tego uy komendy: export SLANG_EDITOR='jed %s -g
          %d'. SLANG_EDITOR jest preferowan zmienn rodowiskow, gdy
          wszystkie aplikacje S-Lang, ktore korzystaj z edytora,
          poszukuj tej zmiennej i rozumiej jej skladni.

    REPLYTO   Adres, wstawiany do pola `Reply-To'.

    ORGANIZATION
          Lacuch, uywany w polu `Organization'.

PLIK INICJALIZACYJNY slrn

    Jesli w katalogu domowym uytkownika istnieje plik o nazwie .slrnrc, to
    slrn uyje go jako pliku inicjalizacyjnego. Plik ten moe zawiera list
    prywatnych wiza klawiszy, lub list mapowa serwer--newsrc.

    WIZANIE KLAWISZY

    Aby przywiza do jakiej funkcji klawisz, uyj skladni:

    setkey mapaklawisza funkcja sekwencja-klawiszowa

    Funkcja setkey wymaga trzech argumentow. Pierwszy okrela mapklawisza
    (keymap), uywan do wizania. Prawidlowe mapy to group i article.
    Argument funkcja okrela funkcj, ktor naley wywola po nacinieciu
    klawiszy z ostatniego argumentu. Na przyklad,

               setkey group quit "x"

    oznacza, e jeli w poziomie group nacinity zostanie klawisz x, to
    wywolana zostanie funkcja quit(zakoczenia). Zauwa, e cho normalnie nie
    jest to konieczne, ostatni argument powinien by ujmowany w cudzyslowy,
    gdy moe zawiera spacje.

    Sekwencja klawiszowa moe sklada si z wielu znakow. Na przyklad, na
    wielu terminalach strzalka w prawo przesyla trzy znaki ESC, `[' i `C'.
    Aby przywiza strzalk w prawo do funkcji `select_group' (wybierz grup),
    uyj:

                setkey group select_group "\e[C"

    Czasami przed przywizaniem klawisza trzeba anulowa istniejce wizanie.
    Np. nie mona zrobi:

                setkey group quit "\e"

    w celu przywizania klawisza ESC do funkcji quit, bez uprzedniej
    anulacji.  Jest tak dlatego, e znaku ESC uywaj wizania domylne. Aby
    wykorzysta ten klawisz, uyj funkcji unsetkey:

                unsetkey group "\e"
                setkey group quit "\e"

    W tym wypadku funkcja unsetkey usunl wszystkie wizania znaku ESC.
    Nastepnie  nastpilo wizanie go z funkcj `quit'. Zauwa prosz, e
    anulowanie klawisza ESC anuluje rownie wszystkie sekwencje, ktore z nim
    wystpowaly. Czyli wikszo klawiszy funkcyjnych.

    Zobacz niej przykladowy plik inicjalizacyjny. Jest tam lista funkcji i
    ich znacze.

    UYWANIE WIELU SERWEROW

    Najprostszym sposobem uywania wielu serwerow jest skorzystanie z
    komendy server w pliku .slrnrc. Komenda ta wie nazw serwera z plikiem
    newsrc:

    server nntp-server newsrc-file

    Na przyklad, zalomy, e uywasz trzech serwerow o nazwach hostow
    `red.news.edu', `blue.news.edu' i `green.news.edu'. Wtedy linie:

    server red.news.edu .jnewsrc-red

    server blue.news.edu .jnewsrc-blue

    server green.news.edu .jnewsrc-green

    okrelaj, e plik .jnewsrc-red jest uywany z serwerem red.news.edu itd.

    DEFINIOWANIE KOLOROW

    Obsluga kolorow jest wlczana przelcznikiem `-C' w linii komend. Kolory
    mog by definiowane przy uyciu slowa kluczowego `color' w pliku
    konfiguracyjnym `.slrnrc'. Skladnia jest nastpujca:

      color NAZWA-OBIEKTU KOLOR_PIERWSZEGO-PLANU KOLOR-TLA

    NAZWA-OBIEKTU moe by jednym z nastpujcych elementow:

      menu      -- Linia na gorze wywietlacza (pasek menu)
      menu_press   -- Aktywny element menu
      status     -- Linia statusu, dolczona do okien
      cursor     -- Wskanik pozycji -->
      error     -- Komunikaty o bldach
      group     -- Nazwy grup dyskusyjnych (tryb group)
      description  -- Opisy grup dyskucyjnych (tryb group)
      article    -- Cialo artykulu (nie naglowki)
      headers    -- Linie, ktore tworz naglowek artykulu
      author     -- Nazwisko autora
      subject    -- Temat
      signature   -- Sygnaturka autora
      quotes     -- Material cytowany
      high_score   -- Artykuly o duej punktacji (score)
      tree      -- Drzewo artykulow
      tilde     -- Tyldy (tryb tilde)
      thread_number -- Numery wtkow
      normal     -- wszystko pozostale

    Nazwy kolorow pierwszego planu/tla mog by nastpujce:

      black        gray
      red         brightred
      green        brightgreen
      brown        yellow
      blue         brightblue
      magenta       brightmagenta
      cyan         brightcyan
      lightgray      white
      default

    Wikszo terminali nie obsluguje kolorow drugiej grupy dla tla.

    UKRYWANIE CYTOWANYCH ARTYKU/L'OW

    Czsto artykuly zawieraj cytaty poprzednich artykulow. slrn jest w
    stanie nie wywietla linii artykulu, ktore odpowiadaj  okrelonemu
    wyraeniu regularnemu. Wraenie regularne moe by podane przez wstawienie
    do pliku .slrnrc linii o postaci

      ignore_quotes WYRAENIE-REGULARNE

    . Domylnym wyraeniem regularnym jest

      "^ ?[:>=]"

    co odpowiada dowolnej linii, rozpoczynajcej si od potencjalnej spacji,
    za ktor nastpuje dwukropek, znak wikszoci, lub znak rownoci.

    Aby wlczy lub wylczy wywietlanie takich linii, w trybie `article'
    nacinij `T'.

PUNKTOWANIE ARTYKU/L'OW

    (Dla szczegolowego opisu elastycznoci slrn'owego pliku punktacyjnego
    zajrzyj do plikow KILL_FAQ i score.txt, obecnych w dystrybucji slrn)

    W niektorych czytnikach, jedna z wlaciwoci punktacyjnych slrn moglaby
    by okrelana jako tzw. " killfile ". Jednak w przeciwiestwie do pewnych
    innych  czytnikow, slrn daje dobre narzdzia nie tylko wycinania
    artykulow, lecz rownie specjalnego ich zaznaczania.

    Dostpne s cztery poziomy punktowania:

    -9999 Punktowany artykul jest kasowany (jak w killfile) i nie bdzie si
       pojawial w oknie naglowkow

    -1 do -9998
       Punktowany artykul pojawia si ze znacznikiem " D " jak we fladze
       "Deleted"

    0   normalny artykul

    1 do 9999
       Punktowany artykul pojawi si z flag " ! ", oznaczajc wano

    KONFIGUROWANIE PLIKU PUNKTACJI

    System punktowania jest wylczony do czasu, gdy ustawisz scorefile na
    ciek pliku, ktorego slrn powienien uywac do przechowywania parametrow
    punktowania.

    Po ustawieniu, plik punktacyjny moe by osigany przez komend E w oknie
    naglowkow. Moe te by edytowany rcznie. W wypadku dostpu przez komend E
    , dopisuje zawierajcy troch parametrow wzorzec, oparty o biecy artykul.
    Nastpnie jeste umieszczany w swoim edytorze. Aby wlczy punktowanie,
    skasuj symbol % z pierwszej kolumny linii naglowkowej, ktor chcesz
    punktowa.

    Innym sposobem konfigurowania pliku punktacyjnego jest jego rczna
    edycja. Oto przykladowy plik punktacyjny:

     [news.software.readers]
      Score: 9999
      % Wszystkie artykuly s dobre
      Subject: slrn

      Score: 9999
      % To jest kto, kogo chc slysze
      From: davis@space.mit.edu

      Score = -9999
      Subject: <f?agent>

     [comp.os.linux.*]
      Score: -10
      Expires: 1/1/1996
      Subject: swap

      Score: 20
      Subject: SunOS

      Score: 50
      From: Linus

      % Usu wszystkie artykuly crosspostowane na grup adcocacy
      Score: -9999
      Xref: advocacy
      ~From: Linus

      % Od osoby tej nie chc nic slysze, chyba e napisze co o
      % `gizmos', lecz tylko w comp.os.linux.development.*

      Score: -9999
      From: someone@who.knows.where
      ~Subject: gizmo
      ~Newsgroup: development

      % Lubi ich ledzi

      [alt.fan.warlord]
      Score:: 20
      Subject: larry
      Subject: curly

    Plik ten sklada si z dwoch sekcji. Pierwsza sekcja definiuje zestaw
    testow, stosowanych do grup news.software.readers.  Nastpna sekcja
    tyczy si grup comp.os.linux.

    Pierwsza sekcja zwiera trzy testy. Pierwszy test daje punktacj 9999
    wszelkim tematom, zawierajcym lacuch `slrn'. Nastpny test dotyczy si
    `From'. Mowi, e kady artykul od `davis@space.mit.edu' ma uzyska
    punktacj 9999. Trzeci daje punktacj -9999 kademu artykulowi, ktorego
    temat zawiera slowo `agent'. Poniewa testy s aplikowane w kolejnoci, to
    jeli artykul zawiera zarowno `slrn', jak i `agent', to dostanie
    punktacj 9999. 9999 jest specjaln wartoci punktacyjn.

    Druga sekcja jest bardziej zloona. Tyczy si  grup  dyskusyjnych
    comp.os.linux i sklada si z 5 testow. Pierwsze trzy s proste: -10
    punktow dla tematu, zawierajcego `swap', 20 jeli zawiera SunOs i 50,
    jeli jest to artykul od kogo, o nazwisku `Linus'. Znaczy to, e jeli
    Bill@Somewhere napisze artykul o tytule `Swap, Swap, Swap', to artykul
    dostanie -10 punktow. Jednak jeli Linus napisze artykul o tym samym
    tytule, to uzyska -10 + 50 = 40 punktow. Zauwa, e pierwszy test ulegnie
    przedawnieniu na pocztku 1996.

    Czwarty test usuwa wszystkie artykuly, ktore byly crosspostowane na
    grup advocacy, chyba e byly wyslane przez Linusa. Zauwa, e jeli slowo
    kluczowe rozpoczyna si od znaku `~', to dzialanie wyraenia regularnego
    jest odwracane.

    Czwarty test filtruje wiadomoci od someone@who.knows.where, chyba e
    pisze o `gizmos' na grupach comp.os.development. Znow zwro uwag na
    znak `~'.

    Ostatni test zaznacza jako wane wiadomoci od Moe lub Curly w grupie
    alt.fan.warlord. Demonstruje to uycie warunku "OR" w pliku punktacji.

KOPIA GRZECZNOCIOWA

    Jeli chcesz wysla kopi grzecznociow swojego artykulu odpowiedzi do
    oryginalnego nadawcy, to moesz tak zrobi, dodajc do artykulu naglowek
    "Cc:". Oto przyklad, jak wysla kopi grzecznociow odpowiedzi do Johna
    Davisa (autora slrn) na ogloszenie nowej wersji slrn:

    Newsgroups: news.software.readers
    Subject: Re: slrn 0.8.0 Released!
    References: <46c6b8$e2@news.mit.edu>
    Organization: a clean well lit place
    Reply-To: hg@n2wx.ampr.org
    Followup-To:
    Cc: davis@space.mit.edu

    On 22 Oct 1995 01:26:45 GMT, John Davis <davis@space.mit.edu> wrote:
    ...

    John odbierze kopi odpowiedzi  poczt,  gdzie  wiadomos  zostanie
    poprzedzona lini tekstu, mowic, e [This message has also been posted.]
    (ta wiadomo zostala rownie wyslana na grup dyskusyjn) (Tekst wewntrz
    nawiasow moe by konfigurowany w pliku .slrnrc, z pomoc parametru
    cc_followup_string .)

    R'ONE USTAWIENIA

    Plik inicjalizacyjny .slrnrc obsluguje te nastpujce komendy:

     signature       <nazwa pliku z sygnaturk>
     organization     <nazwa organizacji>
     replyto        <adres email, uywany jako reply-to>
     quote_string     <lacuch uywany do cytowania artykulu>
     editor_command    <lacuch uywany do wywolania edytora>
     scorefile       <nazwa pliku punktacyjnego>

    Na przyklad,

     signature     .news-signature
     organization   "Society of Famous Outlaws"
     signature     "Billy the Kid"
     quote_string   ">"
     editor_command  "jed %s -g %d -tmp"
     scorefile     "News/Score"

PLIKI

    $HOME/.slrnrc - plik inicjalizacyjny slrn

    $HOME/.jnewsrc - domylny plik newsrc slrn.

PRZYK/LAD PLIKU INICJALIZACYJNEGO

    % Oto przykladowy plik startowy czytnika slrn. Znak procenta oznacza
    % komentarz

    % mapowanie SERVER na NEWSRC
    %server hsdndev.harvard.edu .jnewrc-hsdndev
    %server news.uni-stuttgart.de .jnewsrc-stuttgart

    % nastpna linia jest dla serwerow, wymagajcych hasla
    %nnrpaccess HOSTNAME USERNAME PASSWORD

    %hostname "YOUR.HOSTNAME"
    %set username "jdoe"
    %set realname "John Doe"
    %set replyto "jd@somthing.com"

    % Nazwa uywanego pliku sygnaturki
    %set signature ".signature"

    % Znak cytowania, uywany podczas odpowiadania
    quote_string ">"

    % jeli niezerowe, sygnatur anie bdzie wlczana do cytowanego tekstu
    % odpowiedzi
    set followup_strip_signature 0

    % to wyraenie regularne definiuje linie, uwaane za linie cytowania.
    % Mowi, e wszystkie linie, zaczynajce si od 0-2 spacji i znaku
    % >, <, :, |, lub = s liniami cytowanymi.
    ignore_quotes "^ ? ?[><:=|]"

    % To ustawia lacuch followup. Rozpoznawane s tu nastpujce specyfikatory
    % formatu: %d:data, %r:nazwa rzeczywista, %f:email, %s:temat,
    %       %m:msgid, %n:grupy dyskusyjne, %%: procent
    followup "On %d, %r <%f> wrote:"

    %Wlasne naglowki do dodania podczas odpowiedzi
    %set custom_headers "X-Whatever: bla0-Misc: bla bla"

    % Uywana przegldarka WWW. Klawisz 'U' w trybie artykulowym przeszukuje
    % artykul w poszukiwaniu URL i wywoluje Xbrowser (jeli pracuje w X),
    % lub w przeciwnym wypadku non_Xbrowser
    set Xbrowser "netscape %s &"
    set non_Xbrowser "lynx %s"

    % Jeli obecny jest autobaud, wielko wyjcia bdzie synchronizowana
    % z wielkoci baud
    %autobaud

    % jeli niezerowe, przy wejciu w tryb artykulowy wywietl najpierw
    % (pierwszy?) artykul
    % if non-zero, display first article when entering article-mode.
    set show_article 0

    % jeli niezerowe, poka opis grupy dyskusyjnej
    set show_descriptions 1

    % kolumna, przy ktorej rozpoczynaj si opisy
    set group_dsc_start_column 40

    % Jeli niezerowe, nie s robione kopie zapasowe newsrc
    set no_backups 0

    % Jeli zero, nie rob beepow. Jeli 1, wysylaj beep. Jeli 2, wysylaj tylko
    % wizualny dzwonek. Jeli 3, wysylaj obydwa.
    set beep 1

    % Jesli niezerowe, slrn automatycznie bdzie si zapisywal do nowych grup.
    % domylnie 0.
    set unsubscribe_new_groups 0

    % Jeli niezerowe, wszystkie tytuly tematow zostan wywietlone, nawet gdy
    % wiele moe by zduplikowanych.. Warto 0 powoduje, e ekran wyglda
    % spokojniej.
    set show_thread_subject 0

    % Wlcz obslug myszy w xterm: 1 wlcza, 0 wylacza
    set mouse 0

    % Ustawienie ktorego z nich na 0 umoliwi ci przechodzenie bezporednio do
    % nastpnego artykulu/grupy, bez potwierdzanai
    set query_next_group 1
    set query_next_article 1

    % jeli zero, nie zobaczysz znaku zachty "next group:". Nie jest to to
    % samo co zmienna 'query_next_group'.
    set prompt_next_group 1

    % Ustaw to na 0 dla wylczenia potwierdze przy odpowiadaniu,
    % wychodzeniu, ...
    set confirm_actions 1

    % Jeli 0, nie wywietlaj nazwiska autora. Jeli 1, wywietlaj temat, a
    % potem nazwisko. Jeli 2, wywietlaj nazwisko, potem temat.
    set author_display 2

    % 0: zachowuj wszystkie grupy podczas pisania do newsrc
    % 1: nie zachowuj adnych grup, do ktorych nie jeste zapisany
    % 2: nie zachowuj adnych nieprzeczytanych-niezapisanych grup
    set write_newsrc_flags 1

    % Jeli wiksze ni 0, do nadawcy bdzie generowanya automatycznie naglowek
    % Cc: (podczas followupow). Jeli -1, najpierw bdzie pytanie.
    set cc_followup 0
    cc_followup_string "[This message has also been posted.]"

    % Komenda sendmail umoliwia podstawienie innego mailera. Upewnij si, e
    % obsluguje taki sam interfejs jak sendmail!
    %set sendmail_command "/usr/lib/sendmail -oi -t -oem -odb"

    % nazwa pliku punktacyjnego (wzgldem katalogu domowego)
    scorefile "News/Score"

    % Nazwa katalogu gdzie umieszczane s zdekodowane pliki (wzgldem katalogu
    % domowego)
    set decode_directory "News"
    % katalog gdzie zachowywane s inne pliki
    set save_directory "News"

    % komenda, uywana do wywolywania edytora. W poniszym przykladzie %s
    % okrela nazw pliku, a %d okrela pocztkowy numer linii
    %editor_command "jed %s -g %d -tmp"

    % Jesli niezerowe, pliki uywane do nadawania, odpowiadania bd
    % skladowane jako pliki tymczasowe w katalogu okrelonym przez zmienn
    % rodowiskow TMPDIR, lub w /tmp
    set use_tmpdir 0

    % 0: nie sortuj. 1: wtkuj. 2: sortuj wedlug tematu
    % 3: wltkuj wynik sortowania tematow
    % 4: sortuj punktacyjnie. 5: wtkuj wynik 4.
    set sorting_method 3
    set display_score 0

    % Jeli niezerowe, wtki bd nierozwinite po wejciu do grupy
    set uncollapse_threads 0

    % Jeli niezerowe, slrn sprobuje odczyta podczas startu plik active. Moe
    % to prowadzi do szybszego startu JELI twoje polczenie sieciowe jest
    % do szybkie. W przeciwnym wypadku NIE UYWAJ TEGO. Jeli moesz, polecam
    % ustawienie 1
    set read_active 0

    % Jeli niezerowe, a read_active jest zerem, slrn sprobuje uy komendy
    % XGTITLE podczas listowania niezapisanych grup
    set use_xgtitle 0

    % Co zawija podczas zawijania artykulu:
    % 0 lub 4 ==> zawi cialo
    % 1 lub 5 ==> zawi naglowki, cialo
    % 2 lub 6 ==> zawi cytowany tekst, cialo
    % 3 lub 7 ==> zawi naglowki, cytowany tekst, cialo
    % Wysze liczby wskazuj e kady artykul bdzie zawijany automatycznie
    set wrap_flags 4

    % Maksymalna liczba artykulow, odczytywana do zapytania slrn. Domylnie 100.
    % Aby wylczy pytanie, wstaw 0
    set query_read_group_cutoff 100

    % Liczba linii, odczytywanych od serwera midzy procentowymi odwieeniami
    % licznika. Liczba ta bdzie zalee od szybkoci polczenia z twoim
    % serwerem
    set lines_per_update 100

    %---------------------------------------------------------------------------
    % obsluga mime
    %---------------------------------------------------------------------------
    set use_mime 1
    set mime_charset "iso-8859-1"
    % jesli niezerowe, wolaj metamail dla formatow mime, ktorych slrn nie
    % potrafi obsluy.
    set use_metamail 1

    % Jeli niezerowe, w lewym marginesie okna naglowka bd wywietlane liczby
    % naglowkow. Liczby te mog by uywane jako ``wybieracze wtkow''.
    set use_header_numbers 1

    % Jeli niezerowe, pytaj o ponowne polczenie, jeli padnie NNTP. Jeli
    % zero, proba jest dokonywana bez pytania.
    set query_reconnect 1

    % Znak uywany do ukrywania spojlerow:
    set spoiler_char '*'

    %---------------------------------------------------------------------------
    % Lokalna konfiguracja skladowania
    %---------------------------------------------------------------------------
    % set spool_inn_root "/export/opt/inn"
    % set spool_root "/export/news"
    % set spool_nov_root "/export/news"
    %
    %% -- nastpujce nazwy plikow s wzgldne do spool_root
    %
    % set spool_nov_file ".overview"
    % set spool_active_file "data/active"
    % set spool_activetimes_file "data/active.times"
    % set spool_newsgroups_file "data/newsgroups"

    %---------------------------------------------------------------------------
    % Obsluga GroupLens
    %---------------------------------------------------------------------------
    %set use_grouplens 1
    %color grouplens_display blue white
    %set grouplens_host     "grouplens.cs.umn.edu"
    %set grouplens_port     9000
    %set grouplens_pseudoname  "YOUR_PSEUDONAME"
    %grouplens_add "rec.cooking.recipes"
    %grouplens_add "comp.os.linux.misc"

    %------------
    % Kolory
    %------------
    color header_number green white
    color normal black white
    color error red white
    color status yellow blue
    color normal black white
    color error red white
    color status yellow blue
    color group blue white
    color article blue white
    color cursor brightgreen white
    color author magenta white
    color subject black white
    color headers brightcyan white
    color menu yellow blue
    color menu_press yellow blue
    color tree red white
    color quotes red white
    color thread_number blue white
    color high_score red white
    color signature red white
    color description blue white
    color tilde green white

    %-----------------------------------------------------
    % Czarnobiale atrybuty dla terminali monochromatycznych
    %-----------------------------------------------------
    mono normal    none
    mono header_number none
    mono error     blink bold
    mono status    reverse
    mono group     bold
    mono article    none
    mono cursor    bold reverse
    mono author    none
    mono subject    none
    mono headers    bold
    mono menu     reverse
    mono menu_press     none
    mono tree     bold
    mono quotes    underline
    mono thread_number bold
    mono high_score     bold
    mono signature     none
    mono description  none


    %------------------------ Mapaklawiszowa group------------------------
    setkey group add_group "A"  % dodaj now grup
    setkey group bob    "\<" % pocztek bufora
    setkey group bob    "^K\OA"
    setkey group bob    "^K\[A"
    setkey group catch_up "C"  % zaznacz grup jako przeczytan
    setkey group down   "\OB" % nastpna grupa
    setkey group down   "\[B"
    setkey group down   "^N"
    setkey group eob    "\>" % koniec bufora
    setkey group eob    "^K\OB"
    setkey group eob    "^K\[B"
    setkey group group_search_forward   "/"
    setkey group help   "?"
    setkey group pagedown "^D"  % nastpna strona grup
    setkey group pagedown "\[6~"
    setkey group pagedown "^V"
    setkey group pageup     "\V" % poprzednia strona grup
    setkey group pageup     "^U"
    setkey group pageup     "\[5~"
    setkey group post   "P"
    setkey group quit   "Q"
    setkey group redraw     "^L"
    setkey group redraw     "^R"
    setkey group refresh_groups "G"
    setkey group save_newsrc  """ % odczytaj artykuly z grupy
    setkey group select_group  "
    setkey group select_group  " "
    setkey group subscribe "S"  % zapisz si do grupy
    setkey group suspend    "^Z"
    setkey group toggle_group_display   " 33A"
    setkey group toggle_score  "K"
    setkey group toggle_hidden "l"
    setkey group toggle_list_all   "L"
    setkey group unsubscribe  "U"  % wypisz si z grupy
    setkey group up    "\OA" % poprzednia linia
    setkey group up    "\[A"
    setkey group up    "^P"

    %---------------- Mapaklawiszowa article -------------------------------

    setkey article   goto_article  "j"
    setkey article   pipe_article  "|"
    setkey article   skip_quotes  ""

    setkey article   pageup     "^U"
    setkey article   pageup     "\[5~"
    setkey article   pageup     "\V"

    setkey article   pagedn     "\[6~"
    setkey article   pagedn     "^D"
    setkey article   pagedn     "^V"

    setkey article post "P"
    setkey article toggle_show_author "\a"
    setkey article get_parent_header "\p"
    setkey article   catchup_all  "c"
    setkey article   catchup_all  "\c"
    setkey article   uncatchup_all "\u"
    setkey article   catchup    "\C"
    setkey article   uncatchup "\U"
    setkey article   scroll_dn " " % przewi do nastpnej strony artykulu lub wybierz artykul
    setkey article   scroll_up "^?" % przewi do nastpnej stronyartykulu
    setkey article   scroll_up "b" % (scroll_up lub article_pageup)
    setkey article article_lineup   "\\[A"  % Przewi artykul lini w gor
    setkey article article_lineup   "\\OA"
    setkey article article_linedn   "\\[B"  % Przewi artykul lini w dol
    setkey article article_linedn   ""\OB"
    setkey article   article_linedn "
    setkey article article_search  "/" % Szukaj wprzod w artykule
    setkey article author_search_forward "a" % Szukaj wprzod autora
    setkey article author_search_backward "A" % Szukaj wstecz autora
    setkey article cancel    "\^C"   % Anuluj artykul
    setkey article delete    "d" % Zaznacz artykul za przeczytany i przejd do nastpnego nieczytanego
    setkey article down     "^N" % Przejd do nastpnego artykulu
    setkey article down     "\[B"
    setkey article down     "\OB"
    setkey article mark_spot  ";" % Zaznacz artykul
    setkey article exchange_mark   "," % Zaznacz artykul i przejd do poprzedniego zazanaczenia
    setkey article followup   "f" % Followup
    setkey article forward   "F" % Forward
    setkey article help     "?" % Poka pomoc
    setkey article hide_article "H" % Uktyj okno artykulu.
    setkey article art_eob ">" % id na koniec artykulu
    setkey article left     "\OD"
    setkey article left     "\[D"
    setkey article next     "n" % nastpny nieczytany artykul
    setkey article skip_to_next_group   "N" % nastpna grupa
    setkey article prev     "p" % poprzedni nieczytany artykul
    setkey article quit     "q" % Wyjd do trybu wyboru grupy.
    setkey article redraw    "^L" % Odwie wywietlacz
    setkey article redraw    "^R"
    setkey article reply    "r" % odpowiedz do autora artykulu
    setkey article art_bob "<" % Id na pocztek artykulu
    setkey article right    "\[C"
    setkey article right    "\OC"
    setkey article save     "O" % Dolcz do pliku w formacie unix mail
    setkey article subject_search_forward "s" % Szukaj wprzod/wstecz artykulu o podanym temacie
    setkey article subject_search_backward   "S"
    setkey article suspend   "^Z" % Zawie czytnik
    setkey article   toggle_rot13  "\R"
    setkey article   toggle_sort  "\S"
    setkey article toggle_headers  "t" % Wlcz/wylacz wywietlanie naglowkow
    setkey article toggle_quotes   "T"
    setkey article undelete   "u" % Zaznacz artykul jako nieprzeczytany
    setkey article up   "^P" % Przejd do poprzedniego artykulu
    setkey article up   "\OA"
    setkey article up   "\[A"
    setkey article   header_bob   "\<" % Przejd do pierwszego artykulu listy
    setkey article   header_eob   "\>" % Przejd do ostatniego artykulu listy
    setkey article   shrink_window "^^" % Ctrl-6 or Ctrl-^ % Skurcz okno naglowkow
    setkey article   enlarge_window "^" % Shift-6 or just ^ % Powiksz okno naglowkow

    %setkey article skip_to_prev_group ""   % Bez domylnych wiza
    %setkey article fast_quit     ""   % bez domylnych wiza

    % Oto specjalna przerobka dla terminali HP by uzyska strzalki.
    % S jeszcze jakie terminale gdzie nie ma strzalek w ANSI?
    #if$TERM hpterm
     setkey group up "\A"    % "^(ku)"
     setkey group down "\B"   % "^(kd)"
     setkey article down "\B"
     setkey article up "\A"
     setkey article left "\D"
     setkey article right "\C"
    #endif

ZOBACZ TAKE

    environ(5)

    Pytania o slrn mona zadawa na grupie dyskusyjnej news.software.readers
    gdzie mona uzyska odpowiedzi od autora programu. Dodatkowo, puszczane s
    tam ogloszenia nowych wersji slrn.

    Ostatnia wersja slrn jest dostpna przez anonimowy ftp z space.mit.edu z
    pub/davis/slrn.

AUTOR

    John E. Davis <davis@space.mit.edu>

PODZIKOWANIA

    (Lista jest niekompletna)

    Howard Goldstein <hg@n2wx.ampr.org> - odwieanie tego podrcznika.

    Andrew Greer <Andrew.Greer@vuw.ac.nz> - port VMS.

    Jay Maynard <jmaynard@admin5.hsc.uth.tmc.edu> - port OS/2.

    Michael Elkins <elkins@aero.org> - kod MIME.

    Lloyd Zusman <ljz@ingress.com> - udoskonalenia kosmetyczne.

    J.B. Nicholson-Owens <jbn@mystery-train.cu-online.com> - intensywne
    testowanie.

    Mark Olesen <olesen@weber.me.queensu.ca> - wskazowki i pomoc w wersji
    AIX.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.