Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    smbclient - klient zasobow SMB/CIFS podobny do ftp

SK/LADNIA

    smbclient nazwauslugi [haslo] [-s smb.conf] [-B adres IP] [-O opcje
    gniazd] [-R porzdek sprawdzania nazw] [-M nazwa NetBIOS] [-i zasig]
    [-N] [-n nazwa NetBIOS] [-d poziom debugowania] [-P] [-p port] [-l
    podstawa nazwy logow] [-h] [-I adres IP] [-E] [-U nazwa uytkownika] [-L
    nazwa NetBIOS] [-t kod terminala] [-m maksymalny poziom protokolu] [-W
    grupa robocza] [-T<c|x>IXFqgbNan] [-D katalog] [-c lista komend]

OPIS

    Ten program jest czci pakietu Samba.

    smbclient jest klientem, ktory potrafi 'rozmawia' z serwerem SMB/CIFS.
    Oferuje on interfejs podobny do tego z programu ftp (zobacz ftp (1)).
    Umoliwia on rzeczy takie jak pobieranie plikow z serwera na lokalny
    komputer,  umieszczanie  plikow z lokalnego komputera na serwer,
    pobieranie informacji o katalogach z serwera itp.

OPCJE

    nazwa us/lugi
       nazwa uslugi jest nazw uslugi na serwerze, z ktorej chcesz
       skorzysta.  Nazwa uslugi na posta //serwer/usluga, gdzie serwer
       jest nazw NetBIOS serwera SMB/CIFS oferujcego podan uslug, a
       us/luga jest nazw podanej uslugi. Aby w taki sposob polczy si z
       uslug drukarka na serwerze SMB/CIFS serwersmb, powiniene uy
       nazwy uslugi

       //serwersmb/drukarka

       Zauwa, e nazw serwera nie musi by nazw IP (DNS) hosta tego
       serwera. Wymagan nazw jest nazwa NetBIOS serwera, ktora nie
       musi by taka sama jak adres IP (DNS) serwera.

       Nazwa serwera jest sprawdzana zgodnie z parametrem -R smbclienta
       lub uywajc parametru name resolve order z pliku smb.conf,
       pozwalajcego  administratorowi  na  zmian  porzdku i metod
       znajdywania nazw.

    has/lo parametr haslo jest haslem wymaganym do uzyskania dostpu do
       okrelonej uslugi na okrelonym serwerze. Jeli ten parametr jest
       podany, opcja -N (pomi zapytanie o haslo) jest brana pod uwag.

       Nie ma domylnego hasla. Jeli nie podano hasla przy wywolaniu
       programu (uywajc tego parametru lub dodajc haslo do opcji -U
       (zobacz niej)) i nie zostala podana opcja -N klient zapyta si o
       haslo, nawet jeli podana usluga nie wymaga takowego. (Jeli haslo
       nie jest potrzebne, po prostu wcinij ENTER aby poda zerowe
       haslo.)

       Uwaga: Niektore serwery (wlczajc w to OS/2 i Windows for
       Workgroups) wymagaj hasla pisanego duymi literami. Hasla pisane
       malymi literami lub mieszane mog by odrzucone przez te serwery.

       Bd ostrony w dodawaniu hasel do skryptow.

    -s smb.conf
       Ten parametr okrela ciek do pliku konfiguracyjnego pakietu
       Samba, smb.conf. Ten  plik  kontroluje  wszystkie  aspekty
       konfiguracji Samby na komputerze. Smbclient take musi przeczyta
       ten plik.

    -B adres IP
       Adres IP uywany przy wysylaniu pakietu rozgloszeniowego.

    -O opcje gniazd
       Opcje gniazd TCP do ustawienia przez klienta. Zobacz parametr
       opcje gniazd na stronie podrcznika systemowego smb.conf (5) aby
       sprawdzi list poprawnych opcji.

    -R porzdek sprawdzania nazw
       Ta opcja pozwala uytkownikowi programu smbclient na ustalenie,
       jakie uslugi sprawdzania nazw zostan uyte do sprawdzenia nazwy
       NetBIOS hosta, z ktorym chcesz si polczy.

       Opcjami s:

    o   lmhosts : Sprawdzanie adresow IP w pliku lmhosts Samby.  Plik
       lmhosts jest przechowywany w tym samym katalogu, co plik
       smb.conf.

    o   host : Przeprowad standardow zamian nazwy hosta na adres IP
       korzystajc  z  pliku  systemowego  /etc/hosts,  slucego do
       przeszukiwa NIS i DNS. Ta metoda sprawdzania nazw jest zalena od
       systemu operacyjnego.

    o   wins : zapytaj o nazw komputer z adresem IP podanym w parametrze
       wins server z pliku smb.conf. Jeli nie podano adnego serwera
       WINS ta metoda jest pomijana.

    o   bcast  :  Rozglo zapytanie na kadym ze znanych lokalnych
       interfejsow sieciowych wymienionych w parametrze interfaces z
       pliku smb.conf. Jest to najmniej wiarygodna metoda sprawdzania
       nazw, poniewa zaley ona od tego, czy docelowy host jest
       aktualnie podlczony do podsieci. Aby poda konkretny adres
       rozgloszeniowy mona uy opcji -B.

       Jeli ten parametr nie jest ustawiony, uyta zostanie opcja name
       resolve order z pliku smb.conf.

       Domyln kolejnoci jest lmhosts, host, wins, bcast. Bez parametru
       -R lub bez adnego wpisu w parametrze "name resolve order" z
       pliku  smb.conf  metody sprawdzania nazw bd uywane w tej
       kolejnoci.

    -M nazwa NetBIOS
       Ta opcja umoliwia ci wyslanie wiadomoci na inny komputer przy
       uyciu protokolu "WinPopup". Po ustanowieniu polczenia wpisz swoj
       wiadomo. Aby zakoczy wpisywanie wcinij ^D (control-D).

       Jeli na komputerze docelowym  jest  uruchomiony  WinPopup,
       uytkownik otrzyma wpisan wiadomo i prawdopodobnie uslyszy sygnal
       dwikowy. Jeli WinPopup nie jest uruchomiony, wiadomo  nie
       zostanie dorczona a adna wiadomo o bldzie si nie pojawi.

       Wiadomo zostanie obcita, jeli jej rozmiar przekracza 1600
       bajtow. Jest to ograniczenie protokolu.

       Przydatn sztuczk jest wyslanie wiadomoci na standardowe wejcie
       programu smbclient. Na przyklad

       cat mojawiadomo.txt | smbclient -M JANEK

       wyle wiadomo z pliku mojawiadomo.txt na komputer JANEK.

       Mog si te przyda opcje -U i -I, ktore kontroluj czci OD i DO
       wiadomoci.

       Zobacz opcj message command z pliku smb.conf (5) opisujc
       zachowanie si Samby w przypadku otrzymania wiadomoci WinPopup.

       Uwaga: skopiuj skrot do programu WinPopup do grupy autostart
       systemu Windows, jeli chcesz zawsze mie moliwo odbierania
       wiadomoci.

    -i zasig
       Ta opcja okrela zasig NetBIOS, ktory smbclient bdzie uywal do
       komunikowania si przy generowaniu nazw NetBIOS. Szczegolowe
       informacje dotyczce zasigow NetBIOS moesz znale w rfc1001.txt i
       rfc1002.txt. Zasigi NetBIOS s bardzo rzadko uywane. Zmieniaj te
       ustawienia tylko jeli jeste administratorem wszystkich systemow
       NetBIOS, z ktorymi chcesz si komunikowa.

    -N   Jeli ta opcja jest ustawiona, pomijane jest normalne zapytanie
       klienta o haslo uytkownika. Ta opcja jest przydatna przy lczeniu
       si z uslug, ktora nie wymaga hasla.

       Normalnie klient pyta o haslo, chyba e haslo podane jest w linii
       polece lub posluono si tym parametrem.

    -n nazwa NetBIOS
       Domylnie klient uyje nazwy lokalnego hosta (duymi literami) jako
       swojej nazwy NetBIOS. Ten parametr pozwala na ustalenie dowolnej
       nazwy NetBIOS.

    -d poziom debugowania
       poziom debugowania jest liczb od 0 do 10, lub liter 'A'.

       Jeli ten parametr nie jest podany, domyln wartoci jest zero.

       Im wysza jest ta warto, tym wicej szczegolow bd zawieraly logi.
       Przy poziomie 0 raportowane bd tylko krytyczne bldy i powane
       ostrzeenia.  Poziom 1 jest sensowny dla normalnej pracy -
       generuje mal, ale wystarczajc ilo informacji o przeprowadzanych
       operacjach.

       Poziomy powyej 1 wygeneruj znaczn ilo danych i powinny by uywane
       tylko przy poszukiwaniu przyczyn problemow. Poziomy powyej 3 s
       zaprojektowane tylko dla deweloperow i generuj OGROMN ilo
       danych, przy czym wikszo jest  nieczytelna.  Jeli  poziom
       debugowania bdzie ustawiony na 'A', zostan zapisane wszystkie
       informacje. Ta opcja jest tylko dla deweloperow, i to tylko
       takich, ktorzy naprawd chc wiedzie, jak dziala kod.

       Ten parametr uniewani opcj log level z pliku smb.conf (5).

    -P   Ta opcja nie jest ju uywana. Kod programu Samba2.0 pozwala
       serwerowi na decydowanie o typie urzdzenie, wic nie jest
       potrzebna flaga drukarki.

    -p port
       To jest numer portu TCP, ktory zostanie uyty przy ustanawianiu
       polczenia z serwerem. Standardowy ("dobrze znany" - well-known)
       numer portu TCP dla serwera SMB/CIFS to 139; jest on ustawieniem
       domylnym.

    -l podstawa nazwy log'ow
       Jeli ten parametr jest ustawiony, decyduje on o podstawie nazwy
       pliku,  do ktorego bd zapisywane informacje o dzialaniach
       klienta.

       Domylna podstawa nazwy jest okrelana przy kompilacji.

       Podstawa nazwy jest uywana do utworzenia ostatecznej nazwy
       pliku. Na przyklad jeli podan podstaw jest "log", ostateczn nazw
       pliku bdzie log.client.

       Utworzony plik dziennika (logu) nigdy nie jest usuwany przez
       klienta.

    -h   Wywietl informacje o uytkowaniu klienta.

    -I adres IP
       Jest to adres IP serwera, do ktorego chcesz si podlczy. Powinna
       to by standardowa notacja "a.b.c.d".

       Normalnie klient probuje zlokalizowa serwer SMB/CIFS przez
       mechanizm sprawdzania nazw NetBIOS opisany powyej w parametrze
       name resolve order Uycie tego parametru wymusza na kliencie
       uycie  podanego  adresu  IP i podana nazwa NetBIOS bdzie
       zignorowana.

       Nie ma domylnej wartoci dla tego parametru. Jeli ta warto nie
       zostanie podana, bdzie ona ustalona automatycznie przez klienta
       w sposob opisany powyej.

    -E   Ten parametr wywoluje zapisywanie wiadomoci przez klienta do
       standardowego strumienia bldow (stderr).

       Normalnie te wiadomoci s wysylane do standardowego strumienia
       wyjcia - zazwyczaj konsola uytkownika.

    -U nazwa uytkownika
       Ten parametr okrela nazw uytkownika, ktora zostanie uyta przy
       nawizywaniu polczenia, zakladajc e twoj serwer nie uywa wersji
       protokolu, ktory lczy hasla z udzialami, ale  z  nazwami
       uytkownikow.

       Niektore serwery s wybredne co do wielkoci znakow tej nazwy, a
       niektore wymagaj, aby byla to wana nazwa NetBIOS.

       Jeli nie podano adnej nazwy uytkownika, uyta zostanie wersja
       pisana duymi literami zmiennej rodowiskowej USER lub LOGNAME (w
       takiej kolejnoci). Jeli nie podano adnej nazwy uytkownika i adna
       ze zmiennych rodowiskowych nie istnieje, to uyta zostanie nazwa
       uytkownika "GUEST".

       Jeli zmienna rodowiskowa USER zawiera znak '%', wszystko po tym
       znaku bdzie traktowane jako haslo. To pozwala na ustawienie
       zmiennej rodowiskowej na USER=uytkownik%haslo, w zwizku z czym
       haslo nie jest podawane w linii polece, gdzie moe by podejrzane
       przez komend ps.

       Jeli usluga, do ktorej chcesz si podlczy wymaga hasla, moe ono
       by podane przy pomocy opcji -U, przez dodanie symbolu procentu
       ("%") i hasla do nazwy uytkownika. Na przyklad, aby podlczy si
       do uslugi jako uytkownik "janek" z haslem "sekret", moesz uy
       opcji

       -U janek%sekret

       w linii polece. Zauwa, e nie ma spacji wokol symbolu procentu.

       Jeli podasz haslo jako cz nazwy uytkownika, to ustawiana jest
       opcja -N (pomi zapytanie o haslo).

       Jeli podasz haslo jako parametr i jako cz nazwy uytkownika, to
       pierwszestwo ma haslo podane jako cz nazwy uytkownika. Nie
       podanie niczego przed lub po znaku procentu spowoduje uycie
       odpowiednio pustej nazwy uytkownika lub pustego hasla.

       Haslo moe te by podane przez ustawienie zmiennej rodowiskowej
       PASSWORD, ktora zawiera haslo uytkownika. Zauwa, e moe to by
       bardzo niebezpieczne na niektorych systemach, ale na innych
       umoliwia to uytkownikom skryptowanie komend smbclienta bez
       moliwoci podejrzenia hasla na licie procesow w przypadku podania
       go w linii polece.

       Uwaga: Niektore serwery (wlczajc w to OS/2 i Windows for
       Workgroups) wymagaj hasla pisanego duymi literami. Hasla pisane
       malymi literami lub mieszane mog by odrzucone przez te serwery.

       Bd  ostrony  przy dopisywaniu hasel do skryptow lub przy
       ustawianiu zmiennej rodowiskowej PASSWORD. Na wielu systemach
       linia polece dzialajcego procesu moe by podejrzana przy pomocy
       polecenia ps. Aby mie pewno bezpieczestwa pozwalaj programowi
       smbclient na pytanie o haslo i wpisuj je bezporednio.

    -L   Ta opcja pozwala na obejrzenie uslug dostpnych na serwerze.
       Lista pojawi si po uyciu w taki sposob: "smbclient -L host".
       Opcja -I moe by przydatna jeli twoje nazwy NetBIOS nie s takie
       same jak nazwy DNS hostow TCP/IP lub jeli probujesz polczy si z
       hostem z innej sieci.

    -t kod terminala
       Ta opcja mowi programowi smbclient jak interpretowa nazwy plikow
       pochodzce ze zdalnego serwera.  Zazwyczaj  azjatyckojzyczne
       wielobajtowe implementacje Uniksow uywaj innych zestawow znakow
       ni serwery SMB/CIFS (na przyklad EUC zamiast SJIS). Prawidlowe
       ustawienie tego parametru programowi smbclient na prawidlow
       konwersj midzy nazwami plikow Uniksowymi a tymi pochodzcymi z
       serwerow SMB. Ta opcja nie zostala porzdnie sprawdzona i mog by
       z ni problemy.

       Do kodow terminali nale: sjis, euc, jis7, jis8, junet, hex, cap.
       To nie jest pelna lista. Pelna lista znajduje si w kodzie
       rodlowym pakietu Samba.

    -m maksymalny poziom protoko/lu
       Wraz z nowym kodem w pakiecie Samba2.0 smbclient zawsze probuje
       nawiza polczenie z najwyszym poziomem protokolu jaki serwer
       obsluguje.  Ten  parametr  jest  zachowany  dla  wstecznej
       kompatybilnoci, ale dowolny cig, ktory znajduje si po opcji -m
       zostanie zignorowany.

    -W grupa robocza
       Uniewania domyln grup robocz okrelon w parametrze workgroup z
       pliku smb.conf dla tego polczenia. Ta opcja moe by niezbdna do
       polczenia si z niektorymi serwerami.

    -T opcje programu tar
       smbclient moe by uyty do stworzenia kopii zapasowej wszystkich
       plikow znajdujcych si na udziale SMB/CIFS, kompatybilnego z
       formatem tar (1). Drugorzdne flagi tar, ktore mog by podane to:

    c   Stworz plik tar na Uniksie. Po tej opcji musi znajdowa si nazwa
       pliku, pliku urzdzenia streamera lub "-" dla standardowego
       wyjcia. Jeli uyjesz standardowego wyjcia musisz uy najniszej
       wartoci poziomu debugowania -d0, aby unikn uszkodzenia pliku
       tar. Ta flaga nie moe by podana razem z flag x.

    x   Rozpakuj lokalny plik tar z powrotem na udzial. Jeli opcja -D
       nie zostala podana, struktura plikow i katalogow pliku tar
       zostanie odtworzona od glownego katalogu udzialu. Po tej opcji
       musi  znajdowa si nazwa pliku tar, urzdzenia lub -D dla
       standardowego wejcia. Flaga ta nie moe by lczona z flag c.
       Odtworzonym  plikom  zostanie  nadana taka data stworzenia
       (modyfikacji), jaka zostala zapisana w pliku tar. Nie zostaje
       natomiast przywrocona data katalogom.

    I   Wlcz pliki i katalogi. Jest to domylne zachowanie, kiedy pliki s
       wymienione powyej. Powoduje to branie pod uwag plikow tar przy
       rozpakowywaniu lub tworzeniu (a zatem wszystko inne zostaje
       wylczone z tych dziala). Zobacz przyklad poniej.

    X   Wylcz pliki i katalogi. Powoduje to wylczenie pliku tar z dziala
       rozpakowywania lub tworzenia. Zobacz przyklad poniej.

    b   Rozmiar bloku. Po nim musi nastpowa dozwolona (wiksza ni zero)
       wielko  bloku.  Powoduje  zapisanie  pliku  tar   na
       rozmiar_bloku*TBLOCK (TBLOCK wynosi zazwyczaj 512) blokach.

    g   Przyrostowe. Archiwizuj tylko te pliki, ktore maj ustawiony bit
       "archive". Przydatne tylko z flag c.

    q   Ciche.  Powstrzymuje  tara  przed  wypisywaniem  informacji
       diagnostycznych podczas pracy. Ten sam efekt daje tarmode quiet.

    r   Wlczanie lub wylczanie oparte na wyraeniach regularnych. Uywa
       wyrae regularnych aby sprawdzi, czy dany plik naley wlczy lub
       wylczy  z  dziala.  Dziala to jedynie jeli Samba zostala
       skompilowana z HAVE_REGEX_H. Jednake ten tryb moe by bardzo
       wolny.  Jeli Samba nie zostala skompilowana z HAVE_REGEX_H,
       wykonywane jest porownywanie oparte na maskach (uycie znakow * i
       ?).

    N   Nowszy ni. Po tej opcji musi by nazwa pliku, ktorego data bdzie
       porownywana z plikami znalezionymi w udziale podczas tworzenia
       archiwum.  Tylko  pliki  nowsze  ni  podany  plik zostan
       zarchiwizowane do pliku tar. Przydatne tylko z flag c.

    a   Ustaw bit "archive". Powoduje usunicie bitu "archive" podczas
       archiwizowania pliku. Przydatne z flagami g i c.

       D/lugie nazwy w plikach tar

       Tar smbclienta obsluguje obecnie dlugie nazwy plikow zarowno
       przy archiwizowaniu jak i rozpakowywaniu. Jednake pelna cieka
       razem z nazw pliku musi mie mniej ni 1024 bajty. Kiedy smbclient
       tworzy archiwum tar zapisywane s cieki wzgldne, nie absolutne.

       Nazwy plik'ow w archiwach tar

       Wszystkie nazwy plikow mog by podane jako cieki DOS'owe (z \
       jako separatorem) lub jako cieki Unixowe (z / jako separatorem)

       Przyk/lady

    o   Odtworzenie pliku tar backup.tar do mojudzial na mojpc (bez
       hasla).

       smbclient //mojpc/mojudzial "" -N -Tx backup.tar

    o   Odtworz wszystko oprocz users/docs

       smbclient //mojpc/mojudzial "" -N -TXx backup.tar users/docs

    o   Stworz plik tar zloony z plikow poniej users/docs.

       smbclient //mojpc/mojudzial "" -N -Tc backup.tar users/docs

    o   Stworz taki sam plik tar jak powyej, ale uywajc cieki DOS.

       smbclient //mojpc/mojudzial "" -N -tc backup.tar users\edocs

    o   Stworz plik tar zloony ze wszystkich plikow i katalogow z
       udzialu.

       smbclient //mojpc/mojudzial "" -N -Tc backup.tar *

    -D pocztkowy katalog
       Zmie  pocztkowy katalog przed uruchomieniem. Prawdopodobnie
       jedynym wykorzystaniem jest opcja tar -T.

    -c lista komend
       Lista komend jest to cig komend oddzielony rednikami, ktore maj
       by wykonane zamiast oczekiwania na podawanie komend przez
       standardowe wejcie. -N jest wymuszana przez -c.

       Ta opcja jest przydatna przy skryptowaniu i przekazywaniu
       standardowego wejcia do serwera, np. -c 'print -'.

OPERACJE

    Jeli klient ju dziala, uytkownikowi powinien pokaza si znak zachty:

    smb:\>

    Symbol odwrotnego ukonika ("\") wskazuje biecy katalog roboczy na
    serwerze, ktory zmieni si, jeli zostanie zmieniony biecy katalog
    roboczy.

    Znak zachty wskazuje na to, e klient jest gotowy i czeka na polecenia.
    Kada komenda jest pojedynczym slowem, opcjonalnie po nim mog nastpi
    parametry  specyficzne dla danej komendy. Komendy i parametry s
    rozdzielone spacjami, chyba e opis konkretnej komendy stanowi inaczej.
    Wszystkie komendy s niewraliwe na wielko znakow. To, czy istotna jest
    wielko znakow parametrow przekazywanych do komend zaley od konkretnych
    komend.

    Parametry pokazane w nawiasach kwadratowych (np. "[parametr]") s
    opcjonalne. Jeli nie zaznaczono inaczej, do komendy stosuj si zasady
    ogolne. Parametry podane w nawiasach ktowych (np. "<parametr>") s
    obowizkowe.

    Zauwa, e wszystkie komendy wykonywane na serwerze s wykonywane przez
    przekazanie dania do serwera. Tak wic zachowanie jest zalene od tego,
    jak serwer zostal zaimplementowany.

    Komendy podane s w porzdku alfabetycznym.

    ? [komenda]
       Jeli "komenda" jest okrelona, to komenda ? wywietli krotk
       informacj  dotyczc podanej komendy. Jeli pominity zostanie
       parametr "komenda", wywietlona zostanie lista dostpnych komend.

    ! [komenda pow/loki]
       Jeli podana jest "komenda powloki", komenda ! uruchomi lokalnie
       powlok i wykona zadan komend. Jeli nie zostanie podana adna
       komenda powloki, uruchomiona zostanie lokalna powloka.

    cd [nazwa katalogu]
       Jeli zostanie podana "nazwa katalogu", to biecy katalog roboczy
       na serwerze zostanie zmieniony na zadany. Ta operacja nie
       powiedzie si, jeli z jakiegokolwiek powodu do katalogu nie ma
       dostpu.

       Jeli  nie zostanie podana adna nazwa katalogu, wywietlona
       zostanie nazwa biecego katalogu roboczego na serwerze.

    del <maska>
       Klient zada od serwera proby usunicia  wszystkich  plikow
       pasujcych do maski z biecego katalogu roboczego na serwerze.

    dir <maska>
       Wywietla list plikow pasujcych do maski w biecym katalogu
       roboczym na serwerze.

    exit  Przerwij polczenie z serwerem i wyjd z programu.

    get <nazwa pliku zdalnego> [nazwa pliku lokalnego]
       Skopiuj z serwera plik o nazwie "nazwa pliku zdalnego" na
       lokalny komputer.  Jeli drugi parametr jest podany, to plik
       zostanie skopiowany do lokalnego pliku o nazwie "nazwa pliku
       lokalnego". Zauwa, e wszystkie transfery s binarne. Zobacz te
       komend lowercase.

    help [komenda]
       Zobacz komend ? powyej.

    lcd [nazwa katalogu]
       Jeli "nazwa katalogu" jest podana, to biecy  roboczy  na
       komputerze lokalnym zostanie zmieniony na zadany. Ta operacja
       nie powiedzie si, jeli z jakiegokolwiek powodu do katalogu nie
       ma dostpu.

       Jeli nie zostanie podana nazwa katalogu, wywietlona zostanie
       nazwa biecego katalogu roboczego na lokalnym komputerze.

    lowercase
       Wlcza wywietlanie nazw plikow malymi literami dla komend get i
       mget.

       Kiedy wywietlanie nazw plikow malymi literami jest wlczone, przy
       uywaniu komend get i mget lokalne nazwy plikow bd konwertowane
       do malych liter. Jest to czsto przydatne przy kopiowaniu plikow
       MSDOS z serwera, poniewa male litery w nazwach plikow s
       standardem w systemach Uniksowych.

    ls <maska>
       Zobacz komend dir powyej.

    mask <maska>
       Ta komenda pozwala uytkownikowi na ustawienie maski, ktora bdzie
       uywana podczas wykonywania operacji rekurencyjnych przez komendy
       get i mget.

       Kiedy rekurencja jest wlczona, maski przekazane do komend get i
       mget dzialaj jak filtry do plikow, nie do katalogow.

       Maska okrelona komend mask jest niezbdna do filtrowania plikow
       zawartych w tych katalogach. Na przyklad, jeli mask podan
       komendzie mget jest "source*" a mask podan komendzie mask jest
       "*.c" a rekurencja jest wlczona, komenda mget pobierze wszystkie
       pliki pasujce do maski "*&.c" we wszystkich katalogach poniej
       pasujcych do maski "source*" w biecym katalogu roboczym.

       Zauwa, e domylna warto dla maski jest pusta (jej rownowanoci
       jest "*") i pozostaje taka dopoki nie zostanie uyta komenda mask
       do jej zmiany. Najczciej maska pozostaje niezdefiniowana. Aby
       unikn nieoczekiwanych rezultatow dobrze jest przywroci warto
       maski na "*" po uyciu komendy mget lub mput.

    md <nazwa katalogu>
       Zobacz komend mkdir.

    mget <maska>
       Skopiuj wszystkie pliki pasujce do maski na komputer, na ktorym
       uruchomiony jest klient.

       Zauwa, e maska jest interpretowana inaczej przy operacjach
       rekurencyjnych i nierekurencyjnych - zobacz komendy recurse i
       mask aby zdoby wicej informacji.

    mkdir <nazwa katalogu>
       Tworzy nowy katalog na serwerze  (jeli  pozwalaj  na  to
       uprawnienia) z podan nazw.

    mput <maska>
       Skopiuj wszystkie pliki pasujce do maski z biecego katalogu
       roboczego komputera lokalnego do biecego katalogu roboczego na
       serwerze.

       Zauwa, e maska jest interpretowana inaczej przy operacjach
       rekurencyjnych i nierekurencyjnych - zobacz komendy recurse i
       mask aby zdoby wicej informacji.

    print <nazwa pliku>
       Wydrukuj podany plik z lokalnego komputera uywajc drukarki
       podlczonej do serwera.

       Zobacz te komend printmode.

    printmode <graphics lub text>
       Ustawia tryb drukowania tak, aby obslugiwa dane binarne (takie
       jak grafika) albo tekst. Poniejsze komendy drukowania bd uywaly
       trybu ustawionego przez to polecenie.

    prompt Przelcza pytanie o nazwy plikow podczas dzialania komend mget i
       mput.

       Kiedy jest wlczone, uytkownik bdzie proszony o potwierdzenie
       transferu kadego z plikow podczas dzialania tych komend. Kiedy
       jest wylczone, wszystkie pliki zostan przeslane bez zapytania o
       potwierdzenie.

    put <nazwa pliku lokalnego> [nazwa pliku zdalnego]
       Skopiuj plik o nazwie "nazwa pliku lokalnego" z komputera
       lokalnego na serwer. Jeli zostanie podany drugi parametr, plik
       na serwerze zostanie nazwany "nazwa pliku zdalnego". Zauwa, e
       wszystkie transfery s binarne. Zobacz te komend lowercase.

    queue Wywietla kolejk drukowania, pokazujc identyfikator zadania,
       nazw, rozmiar i aktualny stan.

    quit  Zobacz komend exit.

    rd <nazwa katalogu>
       Zobacz komend rmdir.

    recurse
       Przelcza stosowanie rekurencji dla komend mget i mput.

       Kiedy jest wlczona, te komendy bd przetwarzaly  wszystkie
       katalogi znajdujce si w katalogu pocztkowym i bd przegldaly ich
       zawarto jeli nazwa danego katalogu pasuje do maski podanej
       komendzie. Pobrane bd tylko pliki pasujce do maski ustalonej za
       pomoc polecenia mask. Zobacz take polecenie mask.

       Jeli rekurencja jest wylczona, kopiowane bd  tylko  pliki
       znajdujce si w biecym katalogu roboczym na komputerze rodlowym
       pasujce do maski podanej jako parametr polecenia mget lub mput,
       a maska ustalona za pomoc polecenia mask bdzie zignorowana.

    rm <maska>
       Usuwa z biecego katalogu roboczego serwera wszystkie pliki
       pasujce do maski.

    rmdir <nazwa katalogu>
       Usuwa podany katalog (jeli pozwalaj na to prawa dostpu) z
       serwera.

    tar <c|x>[IXbgNa]
       Przeprowadza operacj tar - zobacz opcj -T powyej. Na zachowanie
       moe wplywa  komenda  tarmode  (zobacz  poniej).  Uycie  g
       (przyrostowe) i N (nowsze ni) wplynie na ustawienia tarmode.
       Zauwa, e uycie opcji "-" z opcj x moe nie dziala - zamiast tego
       uyj linii polece.

    blocksize <rozmiar bloku>
       Rozmiar bloku. Po nim musi nastpowa dopuszczalna (wiksza ni
       zero) wielko  bloku.  Powoduje  zapisanie  pliku  tar  na
       rozmiar_bloku*TBLOCK (TBLOCK wynosi zazwyczaj 512) blokach.

    tarmode <full|inc|reset|noreset>
       Zmienia zachowanie polecenia tar wzgldem bitu "archive". W
       trybie "full" polecenia tar zarchiwizuje wszystko nie zwracajc
       uwagi na ustawienie bitu "archive" (jest to tryb domylny). W
       trybie "inc" (incremental - przyrostowy) tar zarchiwizuje tylko
       pliki z ustawionym bitem "archive". W trybie "reset" tar usunie
       bit "archive" ze wszystkich plikow, ktore archiwizuje (wymaga
       moliwoci zapisywania w udziale).

    setmode <nazwa pliku> <perm=[+|\-]rsha>
       Wersja DOSowej komendy attribm slucej do ustawiania atrybutow
       pliku. Na przyklad:

       setmode mojplik +r

       sprawi, e plik "mojplik" bdzie tylko do odczytu.

UWAGI

    Niektore serwery s wybredne, co do wielkoci znakow podanej nazwy
    uytkownika, hasla, nazwy udzialu (nazywanego take nazw uslugi) i nazw
    serwerow. Jeli nie moesz si polczy z serwerem sprobuj poda wszystkie
    parametry duymi literami.

    Czsto niezbdne jest uycie opcji -n przy lczeniu si z niektorymi typami
    serwerow. Na przyklad LanManager OS/2 wymaga uycia prawidlowej nazwy
    NetBIOS, wic musisz poda prawidlow nazw, ktora moe by znana serwerowi.

    smbclient obsluguje dlugie nazwy plikow, jeli serwer obsluguje protokol
    LANMAN2 lub nowszy.

ZMIENNE RODOWISKOWE

    Zmienna USER moe zawiera nazw uytkownika osoby uywajcej klienta. Ta
    informacja jest uyta tylko wtedy, gdy poziom protokolu jest na tyle
    wysoki, e obsluguje hasla na poziomie sesji.

    Zmienna PASSWORD moe zawiera haslo osoby uywajcej klienta.  Ta
    informacja jest uyta tylko jeli poziom protokolu jest na tyle wysoki, e
    obsluguje hasla na poziomie sesji.

INSTALACJA

    Lokalizacja programu klienta jest indywidualn kwesti administratora
    systemu. Dalej znajduj si tylko sugestie.

    Zaleca si, aby oprogramowanie smbclienta bylo zainstalowane w katalogu
    /usr/local/samba/bin lub /usr/samba/bin. Ten katalog moe by czytany
    przez wszystkich a zapisywany tylko przez roota. Kady powinien mie
    moliwo uruchomienia klienta. Klient nie powinien mie ustawionych
    uprawnie setuid czy setgid!

    Pliki z dziennikami pracy (logami) klienta powinny by umieszczane w
    katalogu, ktorego zawarto moe by odczytywana i zapisywana tylko przez
    danego uytkownika.

    Aby przetestowa klienta, bdziesz potrzebowal nazwy serwera SMB/CIFS.
    Istnieje moliwo uruchomienia smbd (8) jako zwykly  uytkownik  -
    uruchomienie serwera jako demona na porcie dostpnym dla uytkownika
    (zazwyczaj dowolny port powyej 1024) dostarczy serwera, na ktorym bdzie
    mona przeprowadza testy.

DIAGNOSTYKA

    Wikszo  informacji  diagnostycznych wysylanych przez klienta jest
    rejestrowana w odpowiednim pliku. Nazwa tego pliku jest ustalana
    podczas kompilacji, ale moe by zmieniona przez parametr podany z linii
    polece.

    Liczba i rodlo informacji diagnostycznych zaley od poziomu debugowania
    ustalonego przez klienta. Jeli masz problemy, ustaw poziom debugowania
    na 3 i przejrzyj pliki z logami.

WERSJA

    Ta strona podrcznika systemowego obowizuje dla wersji 2.0 pakietu
    Samba.

AUTOR

    Oryginalne oprogramowanie Samba i zwizane z nim narzdzia zostaly
    stworzone przez Andrew Tridgella samba-bugs@samba.org. Samba jest teraz
    rozwijana przez Samba Team jako projekt typu Open Source, podobny do
    sposobu rozwijania jdra Linuksa.

    Oryginalne strony podrcznika systemowego pakietu Samba zostaly napisane
    przez Karla Auera. Strony podrcznika systemowego zostaly skonwertowane
    do formatu YODL (kolejne wspaniale oprogramowanie Open Source, dostpne
    pod adresem ftp://ftp.icce.rug.nl/pub/unix/) i odwieone dla wersji 2.0
    pakietu Samba przez Jeremy'ego Allisona. samba-bugs@samba.org.

    Zobacz samba (7). Znajdziesz tam peln list  wspolpracownikow  i
    informacje jak wysla informacje o bldach, komentarze itp.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.